Pagina delen

De Woningbouwplanningslijst 2016 vast te stellen en op basis daarvan in te stemmen met het Afsprakenkader Woningbouwprogrammering Stedendriehoek 2015-2024

Behandeld in Forum van 19 december 2016 Naar boven

Toelichting griffie

Door het college is de nota 'Woningbouwplanningslijst 2016/Afsprakenkader Woningbouwprogrammering Stedendriehoek 2015-2024' ter informatie aangeboden aan de raad. Het DB van de Regio Stedendriehoek heeft verzocht het Regionaal Afsprakenkader Woningbouwprogrammering te laten vaststellen door college en raad. Het presidium heeft besloten om dit onderwerp te agenderen voor bespreking in het Forum (stond ook als zodanig opgenomen op de lijst 'Nog te agenderen onderwerpen'). Het college wordt gevraagd in het Forum in ieder geval een toelichting te geven op de rol en bevoegdheid van de raad in dit proces.

Op basis van bevolking- en huishoudenprognoses maakt de provincie Gelderland samen met de gemeenten in de Regio Stedendriehoek harde afspraken over de woningbouwprogrammering (voor de regio en per gemeente). Hiertoe worden voor alle gemeenten maximale aantallen (netto) te bouwen woningen bepaald en formeel vastgelegd voor een termijn van 10 jaar. De afspraken worden iedere vijf jaar herijkt en aangepast.

Voor het zomerreces heeft het college aan de raad gemeld dat de opstelling van nieuwe woningbouwafspraken is afgerond en dat deze zijn vastgelegd in het ‘Afsprakenkader Woningbouwprogrammering Stedendriehoek 2015-2024’.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 19-12-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
H Nijkamp
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SP
D66H. Brouwer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksL. Luesink
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. Het college krijgt het woord om een toelichting te geven over met name de rol van de raad bij dit onderwerp. 

College: de raad hoeft niet in te stemmen met de planningslijst of de woningbouwprogrammering. Bij het vaststellen van de Woonvisie 2013-2017 is dit gemandateerd aan het college. Desondanks heeft het presidium gevraagd om het onderwerp te agenderen voor bespreking in het Forum.  In eerste instantie zou Zutphen 1.375 woningen mogen bouwen. De provincie heeft aangegeven dat, binnen de regio Stedendriehoek, het totaal aantal te bouwen woningen naar beneden bijgesteld dient te worden. In eerste instantie zou Zutphen ca. 900 woningen mogen bouwen ; dit is later bijgesteld naar ca. 1.100 woningen tot 2024. Het in de regio maximaal aantal te bouwen woningen bedraagt 7.500. Alle gemeenten in de regio zijn akkoord met de voorliggende verdeling per gemeente. Als een gemeente uit de regio meer wil bouwen, blijft het maximaal aantal woningen overeind en dient een andere gemeente binnen de regio akkoord te gaan met de bouw van minder woningen. De binnen de regio deelnemende gemeenten dienen dit vraagstuk zelf op te lossen. Het totale aantal blijft gelijk. In 2019 vindt een herijking plaats met de regiogemeenten over de programmering. 

PvdA: wordt bij de woningbouw ook rekening gehouden met de woningbehoefte van jongeren? De focus ligt immers op het duurdere segment. Welke mogelijkheden zijn er om in de prioritering niet alleen te kijken naar het hogere segment maar ook te kijken naar andere doelgroepen?

D66: vraagt een toelichting op het 'bestuurlijke' proces van woningtoewijzing door de Regio? Wordt er gestemd of worden er deals gemaakt? Wat kan je als gemeente sterker maken in dit proces. Zutphen is immers achteruit gegaan in het aantal te bouwen woningen en een aantal andere gemeenten niet.

Stadspartij: de grootste behoefte aan woningen ligt bij jongeren en mensen met een smalle beurs. Is het college op de hoogte van de veranderende samenstelling van woningbehoeften en kan dit worden meegenomen in het programma?

GroenLinks: los van de besluitbevoegdheid is het onderwerp belangrijk genoeg om te bespreken. Waar in dit dossier zitten knelpunten die voor raad belangrijk zijn?

Burgerbelang: van de woningbouwplanninglijst 2015-2024 zijn al twee jaar voorbij. Ligt de planning nog op schema? Wat gebeurt er als een gemeente tegen de gemaakte afspraken in toch meer bouwt?

VVD: hoe ligt het aantal woningen van 1.100 in verhouding tot omliggende gemeenten? Ligt er ook een speerpunt voor de middeninkomens bij de woningbouwprogrammering?

College: er wordt ingespeeld op de vraag van jongeren en de vraag naar goedkope woningen (bijvoorbeeld met Hof van Wesse in het Waterkwartier). Overigens heeft Zutphen al een behoorlijk aantal woningen in de sociale klasse (48-49%). Vanuit het Rijk ligt er een wettelijke taak om woningen 'passend toe te wijzen' waardoor mensen met een lager inkomen niet meer mogen inschrijven op een duurdere woning met huurtoeslag. Dat baart zorgen. Niet elke corporatie gaat daar even 'strak' mee om al doet Ieder1 het behoorlijk goed op dit gebied. Het is een lastige regeling vanuit het Ministerie en met de corporatie vinden gesprekken plaats hierover. Met betrekking tot jongerenhuisvesting wordt ook kamerbewoning gestimuleerd. Op de Burg. Dijckmeesterweg bijvoorbeeld worden kamers gerealiseerd waar jongeren en jonge statushouders gemixt gehuisvest kunnen worden. Het creëren van kamerwoningen telt niet mee voor het contingent. Het proces van woningtoewijzing binnen de Regio wordt vastgesteld op basis van prognoses van adviesbureau ABF. De gemeenten in de regio moet zelf uit verdeling per gemeente komen.

D66: heeft begrepen van andere gemeenten dat ook veel wordt gelobbied om het gewenste woningaantal te krijgen voordat de verdeling wordt vastgesteld.

College: daarvan is niets bekend, ambtelijk ook niet. Als gemeenten meer gaan bouwen dan is afgesproken, gaat de provincie de bestemmingsplannen niet meer goedkeuren. Met betrekking tot de planning: er zijn circa 80 woningen gerealiseerd in twee jaar dus er mag nog wel vaart worden gemaakt. Voor middeninkomens is in bestaande bouw nog een behoorlijk aanbod maar er wordt naar alle categorieën gekeken bij de programmering.

ChristenUnie: er wonen behoorlijk wat senioren in gezinswoningen. Die willen daar wel uit maar zij kunnen geen andere passende woning krijgen vanwege een te laag inkomen. Kan dit probleem worden besproken met de corporatie(s)?

College: onze corporatie doet al haar best om passend toe te wijzen. Het college is hierover ook in gesprek met de corporatie. De corporatie verlaagt in voorkomende situaties niet overal de huurprijs maar wijst bepaalde gebieden/wijken aan waar dit mogelijk is. Ieder1 heeft wel aangegeven om persoonsgebonden te kijken wat mogelijk is.

VVD: we hebben nog maar 80 woningen gerealiseerd in twee jaar. Raken we contingent kwijt als het maximaal aantal te bouwen woningen niet wordt gehaald?

College: dat zou kunnen. Er gaat echter een versnelling plaatsvinden in de woningbouw de komende jaren dus de totale programmering zal waarschijnlijk wel worden gehaald.

VVD: is blij met de voortvarendheid maar zou de doelstelling graag hoger leggen en proberen de 1.100 woningen in 2019 gerealiseerd te hebben. 

College: er moet wel voldoende vraag zijn; er dient niet te worden gebouwd voor leegstand.

VVD: misschien ligt daar een taak voor de Stichting Zutphen Promotie zodat het toch mogelijk is om in 2019 de 1.100 woningen gerealiseerd te hebben.

College: 'Zutphen Woonstad' is een speerpunt dat al gepromoot wordt door de stichting.

D66: in hoeverre speelt de bouw van energieneutrale woningen een rol bij de toewijzing van het contingent?

College: dat speelt nu nog geen rol maar in 2020 wordt dit wettelijk bepaald. Er wordt wel ingezet om kopers te stimuleren energieneutraal te bouwen. 

PvdA: zijn er, evenals aan de Burg. Dijckmeesterweg, andere plekken om woningen voor jongeren te creëren zonder dat dit ten koste gaat van het contingent?

College: daarvoor is toestemming nodig van de provincie maar die is daar terughoudend in, zeker ook omdat het aantal statushouders terugloopt.

GroenLinks: wat zijn belangrijke knelpunten naast de vraag of we het aantal van 1.100 woningen gaan halen?

College: de vertraging in de teruggang van 1.375 naar 1.100 woningen, het doorschuiven in Noorderhaven en de bevolkingssamenstelling en ontwikkeling.

Burgerbelang: welke gevolgen heeft de vermindering van Leesten voor het winkelcentrum?

College: de markt vraagt op dit moment een ander type woning en dat zorgt voor een lager aantal woningen in Leesten. Het gaat niet om enorme aantallen van vermindering van woningen. Om het winkelcentrum goede levenskansen te bieden wordt de bouw in Leesten echter wel voortgezet.

CDA: hoe gaat het met de starters waarvoor 40 stuks zijn gereserveerd?

College: wellicht komt er een voorstel aan de raad om daar opnieuw geld voor vrij te maken. Tot slot wordt gememoreerd aan een motie (2015-M0022) waarin staat opgenomen dat er behoudend wordt gekeken naar het ombouwen van winkels naar woningen omdat dit ten koste gaat van het contingent. Op de voorliggende planninglijst staan 50 van dergelijke locaties waarmee invulling wordt gegeven aan de motie.

De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende is besproken en sluit de vergadering.

 

Nagekomen noot:

Naar aanleiding van het Forum kan nog de volgende specificatie worden gegeven:

Hoeveel is in 2015 toegevoegd:

Bruto 197 woningen

Sloop 173 -/-

Netto 24 woningen

 

Hoeveel is in 2016 toegevoegd: (let op: voorlopige cijfers)

Bruto 69 woningen

Sloop 8 woningen -/-

Netto 61 woningen

Dus de resttaakstelling vanaf 1-1-2017 (wanneer rekening wordt gehouden met de netto opleveringen in 2015 en 2016) is  1.100-85 =1.015 woningen.  Dit komt voor de resterende 8 jaar gemiddeld neer op nog 126 woningen (netto) per jaar.

 

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad