Pagina delen

Concept vraag- en aanboddocument GelreWerkt - gemeente Zutphen 2019-2021

Behandeld in Forum van 1 juli 2019 Naar boven

Toelichting griffie

In dit Forum kunnen twee personen per fractie deelnemen.

Het concept vraag-en aanboddocument GelreWerkt! gemeente Zutphen 2019 2021 wordt hierbij aan de gemeenteraad voorgelegd. Het vraag-en aanboddocument dient vastgesteld te worden door het college en het bestuur van GelreWerkt! Voordat het college dit besluit te neemt, wil zij de raad in de gelegenheid stellen om zijn wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Dit is wij met de raad afgesproken naar aanleiding van de discussie over GelreWerkt! in het Forum Werk en Inkomen op 25 maart 2019. Op basis van de wensen en bedenkingen van de raad zal het college het definitieve vraag-en aanboddocument vaststellen.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 01-07-2019 Tijd 20:00 - 21:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
A Wiechers
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik
SPE. Müller
PvdAJ. Bloem en J.A. Giezen
BurgerbelangP.I. Ackermans
D66Y.J.A. ten Holder en R.G.M. Rutten
VVDA. van Dijk
CDAK.M. van Wamel
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWR Kraassenberg
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

De voorzitter start deel 2 van deze forumvergadering en op de agenda staat:  “Concept vraag- en aanboddocument GelreWerkt - gemeente Zutphen 2019-2021” . Voorzitter stelt voor om eerst een rondje vragen en bedenkingen te doen.

D66: We kwamen tot de conclusie dat in het vraagdocument er niet een directe relatie tussen opdracht en financiën is. We missen ook wat concreet er op operationeel niveau verwacht wordt.

CDA: In het vraagdocument zijn de ambities niet becijferd. Er staan geen budgettering of percentages in.
Is er een prikkel voor Blueview om mensen te uit te laten stromen?
In het aanbod document wordt genoemd dat de wsw consultenten regisseur worden als er meerdere problemen spelen. Hebben zij de expertise om die problemen in te schatten?
Delta overhandigt geen dossiers aan GerleWerkt ivm de AVG. Is het een idee om de cliënt zelf de dossier te laten op vragen en overhandigen aan GerleWerkt?
In het aanbod document op pagina 17 een tabel met percentages. Hoe komen we hieraan en heeft het een relatie met het vraagdocument?

GroenLinks We maken ons zorgen over de toegangen waar Perspectief ook deel vanuit maakt zoals nu beschreven is ook zou behouden blijft. Hoe gaat het GerleWerkt aandacht geven aan de ondernemende houding van het personeel?

College: Het budget is leidend. Het is geen probleem om de budgettering in het vraagdocument op te nemen. Om grip op zaken te willen hebben zal er cultuurverandering plaats moeten vinden. Mensen moeten systemen gaan invullen zodat ze laten zien wat ze aan het doen zijn. Op deze manier kunnen we controleren wat de resultaten zijn.
Vwb de prikkel voor Bluewiew. We kunnen voor mensen die een indicatie hebben niet een herindicatie aanvragen We blijven goed kijken naar mogelijkheden van de wswer en we gaan in gesprek met Blueview.
WSw consulenten zijn betrokken en begane mensen die veel kennis en ervaring hebben en hebben redelijk goed beeld van de cliënt. Ze zijn niet expert in dubbel of triple diagnoses maar wel het aanspreekpunt van de wswer. Je moet voor een wswer niet 5 verschillende aanspreekpunten heb ben dan is juist 1 aanspreekpunt/regisseur fijn. Je kunt niet verwachten dat een wswer alleen met het dossier over straat loopt dan moet er iemand nee.
We moeten toe naar een situatie waarin de weeffouten die zijn ontstaan met GerleWerkt worden opgelost. In september gaan we het hebben over AVG, laagdrempeligheid en samenwerking met de toegangen.

D66 In het vraag document is een van de uitgangspunten binnen het Sociaal domein de integrale aanpak, de keten aanpak en samenwerken. In het aanboddocument spreekt over 1 toegang, 1 integraal plan 1 regisseur. Maar Perspectief wordt niet genoemd. We vinden dit een gemiste kans.

College We moeten onderscheid maken tussen de 2 toegangen. Perspectief is een speler in het voorveld met de wijkteams. Maar in toegang tot de voorzieningen zit Perspectief niet in.

VVD Hoe worden werkgevers geselecteerd op de mogelijkheid van sociaal return?

College GerleWerkt kan ondernemers ondersteunen in het behalen van PSO  (Prestatieladder Socialer Ondernemen) certificaten. We zouden een PSO certificaat in de toekomst in aanbestedingen kunnen gaan eisen dat de ondernemen een PSO certificaat heeft.

D66 Ligt bij GerleWerkt ook het werkgeverschap  voor de mensen van beschut werk.?  Zo niet waar ligt ie dan.

College Het werkgeverschap is een goed aandachtspunt en we het gaan toevoegen in het aanboddocument.
D66 Wat moeten we realiseren om binnen de buiggelden te blijven?
Ik kan er geen antwoord op geven want we hebben te maken met een open einde regeling. Maar doorgaan op de zelfde manier doorgaan is geen oplossing. Misschien moeten we het gesprek op een andere manier doen. Misschien moeten we mee doen met de pilot van Deventer.
De voorzitter sluit de vergadering

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad