Pagina delen

Concept-startnotitie voor de RES (regionale energiestrategie)

Bijlagen

Behandeld in Forum van 25 maart 2019 Naar boven

Toelichting griffie

In het nationaal klimaatakkoord is als nationaal doel reductie van CO2 gesteld. Voor het behalen van dit nationale doel is regionaal maatwerk nodig. Voor Zutphen geldt dat in de Cleantechregio afspraken gemaakt kunnen worden over het opwekken van duurzame energie. Daartoe is de Regionale Energiestrategie (RES) in het leven geroepen.

Op dit moment is de concept-startnotitie klaar. In dit stuk is omschreven wat de RES is, wat de ambities zijn, wat de scope is van de RES, welke partijen meedoen, hoe we met participatie omgaan en wat de planning is.

Gelet op de regionale afspraken is het belangrijk is dat er ook voldoende tijd is om de ideeën, wensen en bedenkingen van de raad naar boven te krijgen in deze vergadering. Afgesproken is namelijk dat ook alle andere gemeenten dit doen, waarna de Cleantechregio deze verzamelt en van een reactie voorziet, waarna in een gezamenlijke bijeenkomst voor de raden het gesprek hierover kan worden gevoerd. Die bijeenkomst is voorzien op 16 april.

Daarna kan gewerkt worden aan het voorstel dat dan zo mogelijk in alle betrokken gemeenten op steun kan rekenen bij de besluitvorming kort voor deze zomer.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 25-03-2019 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
A Wiechers
Aanwezig namens Naam
SP
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BurgerbelangA Menkveld
GroenLinksD. Logemann
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH. Hissink
PvdAM.M.M. Moester
D66P van der Hammen

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forumvergadering. Op de agenda staat de “Concept-start notie voor de RES (regionale energiestrategie)”. Tijdens de presentie (zie bijlage), die gegeven wordt door Uko Post (Ambtelijk ondersteuner (AO)), kunnen er verhelderden vragen gesteld worden en na de presentatie inhoudelijke vragen.

PVDA: Deventer maakt onderdeel uit van de Cleantech regio en participeert hierin. Waarom doet Deventer dan niet mee aan onze RES regio?

College: De rijksoverheid heeft regio’s ingedeeld aan de hand van provinciegrenzen. Wij hebben gepleit net zoals Deventer om de Cleantech in 1 verband te houden maar dat is niet gelukt.

D66: “Het Rijk grijpt in”. Is dit eerste instantie de provincie of Den Haag?

AO: Waarschijnlijk Den haag. De provincie is medeverantwoordelijk voor de RES als deelnemer.

VVD: Er wordt alleen wat gezegd over de zoekgebieden vwb wind en zonne-energie. Er zijn toch meer mogelijkheden om energie op te wekken? Bijvoorbeeld biomassa.

AO: Die zijn er zeker. Er wordt gekeken naar alle mogelijkheden van uitgewerkt tot prille ontwikkelingen zoals waterstof. Maar eerste instantie is er een indeling gemaakt in elektriciteit en warmte. Voor elektriciteit gaat het om zon en wind.

D66: Op 18 december bij een bijeenkomst geweest in de Wilp. Ik zie dat er aan gewerkt en dat er voortgang wordt geboekt maar toch stellen jullie je min of meer weer afhankelijk op van het ondertekenen van het klimaatakkoord. Is de voortgang van de RES afhankelijk van het ondertekenen van het klimaatakkoord? Wat is de grote horde om verder te gaan of is het ondertekenen van het klimaat slechts een bijzaak?

AO: Het ondertekenen van het klimaatakkoord is een zaak van de rijksoverheid. Het is belangrijk dat dit akkoord in mei ondertekend wordt. Het klimaatakkoord is het centraal vertrekpunt voor het opstellen van de RES. Als het akkoord getekend wordt dan gaat de teller lopen. Als het akkoord niet meteen ondertekent wordt en over de vakantie heen geteld wordt geeft dat ons wat meer tijd voor verdere uitwerking want het is wel een strakke planning.

CDA: Wat voor thema’s kunnen we verwachten in een regionaal atelier en in een lokaal atelier?

AO: Het zal aan schaalniveau van het atelier liggen welke thema’s in de sessie aangeboden wordt.

College: Op 16 april is er een regio overleg waarin dieper in gegaan wordt op de systematiek. Dit is meer bedoeld voor raadsleden. Lokaal zijn we nog aan het nadenken hoe we met inwoners en specialisten erbij betrekken op een manier die passend is.

PVDA: Hoe betrek je de bewoners erbij?

College: Wij zijn in de regio beelden aan het delen hoe we bewoners erbij betrekken maar we hebben hier nog geen helder sluitend beeld bij.

Voorzitter bedankt Uko Post voor de presentatie en vraagt of er nog inhoudelijk vragen zijn.

GroenLinks: Qua lijn prima. In start notie staat dat het klimaatakkoord dat er 5 thema’s heeft en dat in de RES maar 2 worden uitgewerkt namelijk opwekking en gebouwde omgeving. Waarom deze inperking wetende dat met de andere thema’s ook veel energie- en duurzaamheid winst te behalen is?

Wat bij het thema mobiliteit een interessant optie is inzet van waterstof. Kan er in de RES in de Cleantech regioverband een afspraak worden gemaakt dat er ergens in deze regio een waterstofpomp wordt geplaatst?

College: Waterstof is heel mooi als je voldoende opwekking hebt. Maar die hebben we nog niet. Als je voldoende opwekking hebt gaat het eerst naar de industrie. Als we nog wat over houden dan zou het naar vervoer en huizen kunnen. Maar dit zien we de eerst komende 10 jaar nog niet gebeuren op basis van de huidige technologie. We kunnen ons voorstellen dat er eerst in Deventer en/of Apeldoorn waterstof pompen komen voor auto’s en dat dit later uitgebreid wordt als er meer waterstof voorhanden is. Maar dit is een investering van tonnen. Maar dit is nog wel een idee en nog niet meer dan dat. Voor de inperking hebben we gekozen omdat we daar rechtstreeks invloed op hebben als regio. Daarnaast heb je heel veel vervoer dat zich ook buiten de regio verplaatst en de industrie wordt landelijk opgepakt.

VVD: Waarom nou weer RES? We hebben toch een Cleantech regio en een Gelder energieakkoord. Wij moet wat vinden van RES maar wat is de invloed van de raad als we toch overruled worden door Den Haag?

College: Het is een idee van de Rijksoverheid om de uitvoering van het akkoord van Parijs in regio’s te doen. In die regio’ s wordt vaak al samen gewerkt op dit soort onderwerpen en daarom is er niet gekozen om dit op gemeentelijk of provinciaal verband te doen. De keuzes zijn beperkt. We hebben keuze om te kiezen hoe we de ambitie van 55% halen. In de RES wordt itt het Gelders energieakkoord wel concreet gevraagd hoe we de 55% halen.

D66: Wat is er praktisch mogelijk om de onrust rondom de kosten onder de bevolking te beperken?

College: De RES is voor dit detailniveau niet bedoeld. In de zaal zit John Verheijden van ZutphenEnergie. Dit vehicle is bedoeld voor dit soort vraagstukken. Mensen kunnen zich daar melden voor coaching op dit gebied.

CDA: In het Geldersenergie akkoord streven we naar een reductie van 55% van de CO2 uitstoot en de ambitie van de Cleantech regio en van Zutphen zelf is om 2030 energieneutraal te zijn. Dit is wel een stevige ambitie. Lopen we niet teveel veel op de troepen vooruit? Wat is de impact van de uitspraak van wethouder van Voorst mbt tot deze ambities? We missen in deze RES de aandacht voor energie reductie? Is er al definitieve versie van de routekaart en het werkboek? We hebben de stukken gelezen en bevat veel vakjargon. Kan dit meer begrijpelijk geschreven worden voor de burger?

College: Het college heeft zijn uiterst best gedaan om stuk te maken op journaal niveau te maken in een paar A4tjes. Dit is dus blijkbaar niet gelukt.Routekaart 2de helft van dit jaar definitief.  In de routekaart komt reductie terug. Het is thema om winst te behalen. In de RES gaat echt om de 2 thema’s opwekking en de bebouwde omgeving In de cijfers om de 49% van de RES te behalen zit al een aanname van de reductie.

CDA: Waar wordt deze reductie geborgd in regionaal verband als het niet in de RES naar voren komt?

College: Voorst houdt zich aan de afspraken in de regio.

Het zit meer in de aanname hoeveel CO2 die je uitstoot. Hiermee begin je. Daarin zie je een reductie van energie die we gebruiken in deze regio als een aanname van besparing. Elke gemeente doet dit voor zichzelf en dat doen wij met die routekaart. Voor provincie Gelderland, Gelders Energieakkoord, geldt een reductie van 55% . Dit is ook voorwaarde van de provincie Gelderland om financieel mee te doen. Wij staan voor 55% en dit gaan we ook halen en onze ambitie is om 100% te halen. Dit is ook gedaan om Voorst mee te krijgen. Laten we eerst wat presteren om te zien of we daadwerkelijk te snel gaan.

 Stadspartij: We willen graag een ambitie niveau terug zien mbt waterstof in onze RES. Opslag van is een probleem. Waarom deze ambitie niet opnemen in de RES?

College: Al eerder aangegeven dat waterstof een kansrijk oplossing is maar nog niet voor op de korte termijn. Voor 2025 zien we het nog niet als concrete oplossing. Maar op dit moment gaat het om de opwekking en niet over transport en opslag. Maar voor de RES 2.0 en verder zouden we dit wel kunnen opnemen.

Stadspartij: Wij vinden dat de ambitie wel genoemd mag worden en het is een gemist kans opslag niet mee te nemen in de RES . 2025 is al heel dichtbij.

College: Ik vind het een goede suggestie en ik neem het mee in het overleg met collega’s aan de bestuurstafel.

Groenlinks: We zijn nog niet tevreden met het antwoord waarom de 3 andere thema’s zijn afgevallen in deze RES. Denk bijvoorbeeld aan de laadpalen in het kader van mobiliteit. Dit kan lokaal worden vormgegeven. In de RES wordt gesteld dat oa de gemeente FTE’s levert. Volgens ons zit Zutphen hier nog niet aan. Hoe kan Zutphen haar aandeel in de energietransitie, organisatorisch gezien, nemen?

College: In ons routeplan kun je oa de laadpalen wel terug vinden. Maar in de RES ben je aangewezen op wat de regio gaat doen. Vwb de fte zouden we eerst geld krijgen van het Rijk maar dit ging niet door. Het ziet er na uit dat we geen geld van het Rijk krijgen. We hebben in de regio aangegeven dat we ipv 1 fte max 0,5 fte kunnen bijdragen. We hebben gewoon geen geld. Dit is ter kennisgeving aangenomen door de andere gemeentes.

PVDA: Er is gezegd dat er positieve business cases zijn. Is dit positief voorde burger of het concept? We zien graag dat alle kanttekeningen die genoemd worden in de RES terugkomen in vervolg bijeenkomsten.

College: De business case is positief voor veel burgers. We willen jullie in de volgende bijeenkomst, mei, ook bij praten over andere stappen die gezet die worden maar buiten de RES vallen.

VVD: Stel de RES gaat door hoe zit het dan met beslissingsbevoegdheid?

College: Voor zover het nu duidelijk is zal het gewoon via het reguliere proces zal lopen zoals bij andere zaken met ruimtelijk impact. Het zal niet veranderen met de kennis van nu.

Voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit deze bijeenkomst af.

Advies

Advies gegeven er volgt geen verdere behandeling

Behandeld in