Pagina delen

Concept businesscase Sport- en accommodatiebedrijf

Behandeld in Forum van 21 januari 2021 Naar boven

Toelichting griffie

Doel van de Forumspecial
Raads- en forumleden kunnen zich in deze Forumspecial (verder) informeren over de resultaten van de concept businesscase Sport- en accommodatiebedrijf. Deze zijn eind december 2020 beschikbaar gekomen op de raadswebsite en worden in de Forumspecial toegelicht.

Ook kunnen raads- en forumleden kennisnemen van de inbreng en reacties van verschillende sportverenigingen en andere organisaties (zoals ’t Warnshuus) die in dit traject meedoen. Natuurlijk is er volop gelegenheid om vragen te stellen.

Programma

19.00 uur
Opening en mededelingen door forumvoorzitter Frans Manders

19.05 uur
Aftrap door wethouder Laura Werger

19.10 uur
Presentatie en toelichting op de concept businesscase Sport- en accommodatiebedrijf door Paul Louwerse

19.30 uur
Vragen vanuit het Forum

19.45 uur
Bijdragen van 2 verenigingen

19.55 uur
Vragen vanuit het Forum

20.05 uur
Bijdragen van twee verenigingen

20.15 uur
Vragen vanuit het Forum

20.25 uur
Bijdragen van twee verenigingen

20.35 uur
Vragen vanuit het Forum

Circa 20.45 uur
Afsluiting door Forumvoorzitter Frans Manders

Mogelijk vervolg
De raadswerkgroep Sport heeft de Agendacommissie van de raad verzocht dit onderwerp ook voor het reguliere Forum van 8 februari 2021 te agenderen. Tijdens deze volgende Forumvergadering ligt het accent op het (politieke) gesprek tussen de fracties en het college.

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 21-01-2021 Tijd 19:00 - 21:00
Zaal
videoconference
Behandeling
Beeldvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPM de Ridder
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66R.G.M. Rutten
VVDH. Hissink en A. van Dijk
CDAA.R. Nijenhuis en M. Purperhart
StadspartijJ.H. Weststrate
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken en B Westerhof
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldA Menkveld

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Hartelijk welkom raads-, forum- en collegeleden, vertegenwoordigers van verenigingen, kijkers thuis, bij deze digitale Forumspecial over de concept businesscase voor een Sport- en Accommodatiebedrijf in de gemeente Zutphen.

Mijn naam is Frans Manders, raadslid en vanavond voorzitter van deze vergadering. Het doel van vanavond is informatie op te halen over de resultaten van de concept businesscase Sport- en accommodatiebedrijf. Deze zijn eind december 2020 beschikbaar gekomen op onze website en worden straks toegelicht.

Ook kunnen we straks gaan luisteren en kijken naar de inbreng en reacties van verschillende sportverenigingen en andere organisaties die in dit traject meedoen. Natuurlijk is er ruimte om alle sprekers vragen te stellen.

Een paar spelregels voor digitaal vergaderen vanavond

  • Graag uw microfoon uitschakelen en alleen inschakelen als u van mij het woord krijgt (dat voorkomt geruis en gepiep)
  • Als u een vraag heeft, steek dan even het digitale “handje” op
  • Wanneer u als vereniging een plaatje of filmpje wilt laten zien, kunt u dat zelf doen door uw scherm met ons te delen.

Wat gaan we vanavond (niet) doen?

Zoals ik al zei gaat het vanavond voor ons als raads- en forumleden over het inwinnen van informatie.

Het is de bedoeling dat het politieke debat, dus het gesprek als fracties onderling en met het college, in het Forum van 8 of 9 februari gaat plaatsvinden.

Houdt uw kruit dus nog even droog en stel vanavond vooral vragen.
Pak die kans om vanavond van allerlei actoren te horen hoe zij tegen de zaak aankijken.

Graag geef ik nu wethouder Werger de gelegenheid de inhoudelijke aftrap te doen. Aan haar het woord.

College: Dit is een proces waar we al lang naar toe werken. Dit doen we samen met de raadswerkgroep. We hebben de raad nog weinig in contact laten zijn met de mensen die het aangaat en de gebruikers, de sportverenigingen en dergelijke. Het lijkt ons goed om vanavond naast het bespreken van de businesscase ook de gebruikers en de mensen die het aangaat aan het woord te laten. Daarnaast moet ik zeggen dat ik geen stukken mag aanpassen die al naar de gemeenteraad zijn. De stukken waren al naar de gemeenteraad en vervolgens heeft de raadswerkgroep met mij gesproken. Er zijn een aantal dingen waardoor het programma iets is aangepast. Dat heeft ook te maken met het besluitvormingsproces, de besluitvormingswijze. Je hebt een verschil tussen een publiekrechtelijke en een privaatrechtelijke besluit. En waar we de raad voor in stelling willen brengen is het publiekrechtelijke besluit voor hoe het wel of niet vorm gegeven kan worden en daarmee het college de opdracht te geven om een privaatrechtelijk besluit, namelijk het oprichten al dan niet mogelijk te maken. Om dat even helder te hebben in het proces, hoe dat verder gestroomlijnd moet worden, hoe we dat doen, dat zal zometeen in de presentatie van Paul Louwerse te voorschijn komen. Maar ik hecht er waarde aan om dit even van tevoren te zeggen omdat ik weet dat een aantal politieke partijen hier heel veel waarde aan hechten. Dat ze weten dat we het proces gewoon goed doorlopen en dat de raad gewoon aan zet is op de juiste besluitvormingsonderdelen en dus het publiekrechtelijke besluit. Daarnaast moet ik nog zeggen dat FC Zutphen als buitensportorganisatie zou inspreken. Zij moeten helaas toch nog verstek laten gaan last minute vandaag. En het lukte ons niet om een andere buitensportorganisatie te krijgen. We hebben ze meegegeven dat, als het nodig is, ze zich in ieder geval nog kunnen aanmelden als inspreker voor het Forum van 8 februari. Verder wil ik zeggen, luister vooral naar wat Paul heeft te zeggen en naar alle gebruikers en hun ervaringen. Want daar doen we het uiteindelijk allemaal voor. Dank u wel voorzitter.

Voorzitter: Dan geef ik nu het woord aan Paul Louwerse. Het geeft een presentatie, deze is bij de vergaderstukken gevoegd. Het nog op te stellen raadsvoorstel wordt gedaan aan de hand van de input van vanavond en de input van het reguliere Forum op 8 of 9 februari 2021. Zie verder de bij de vergaderstukken bijgevoegde presentatie.

Voorzitter: Zijn er vragen?

ChristenUnie: Waarom is er gekozen voor deze pool van vastgoed, en zijn het vastgoed van de Hanzehof en het Broederenklooster uitgesloten? Hoe is de matrix tot stand gekomen en hoe hebben de huidige gebruikers inbreng gehad?

Stadspartij: De toename van het aantal fte is een kostenpost. Wat kost deze oprichting? Wie is eigenaar? Wie bepaalt de investeringen en de financiën?

Burgerbelang: Hoeveel jaren zijn er nodig om rendabel te worden? Hoeveel moet de gemeente Zutphen investeren?

PVDA: Wanneer ontstaat er een buffer? Wat houdt deze buffer in?

VVD: Zijn er voorbeelden van andere gemeenten met een vergelijkbaar iets?

College: Waarom dit vastgoed? Dit pas binnen het sportbeleid wat we nu hebben. Daarom is er nog geen cultuurvastgoed in meegenomen.

Paul Louwerse: In feite kunnen gemeenten niet failliet gaan. De afgelopen 25 jaren is er geen B.V. failliet gegaan. Gebruikers zijn indirect betrokken, dat is een afweging van de gemeente Zutphen. Er is een toename van de kostenpost door buurtsportcoaches. De kosten voor het sportbedrijf: je betaalt voor professionalisering. Er zijn meer kosten voor management, maar dat betaalt zich terug in een efficiëntere bedrijfsvoering. De gemeente Zutphen bepaalt als eigenaar de investeringen. Het accommodatieaanbod in de gemeente Zutphen wil advies over behoefte en bezetting: de gemeente Zutphen bepaalt het aanbod en de tarieven. Het streven is om onder 0 uit te komen. Wij gaan uit van dekking in de gemeentelijke begroting. Om wel of geen buffer in te bouwen is een besluit van de gemeente Zutphen. Na 2 tot 3 jaar zullen de efficiëncy voordelen zichtbaar worden. Ervaringen met andere gemeenten: er is interactie met de gemeente Ermelo, daar zijn de functies sport, theater en welzijn ondergebracht in een sport- en cultuurbedrijf. Er zijn meer voorbeelden in Nederland.

Burgerbelang: Wat is de investering die we moeten doen voordat we eigen vermogen van de club kunnen opbouwen? Waar is het niet goed gegaan? Hoe komt dat?

Paul Louwerse: Daar kom ik op terug voor 8 februari 2021. Nu zijn er investeringen nodig om op te kunnen bouwen.

SP: Eén pijler is De IJsselslag. Daar zit een pijnpunt vanwege de slechte cijfers. Hoe kun je dan toch uitbouwen?

College: Dat is een politiek verhaal. De exploitatiebijdrage vanuit de gemeente Zutphen is laag, het verdienmodel is om zeep geholpen. Huren van het Warnshuus is te duur. Dit moeten we verder ontwikkelen. Dit is een stap verder om door te ontwikkelen dat dit niet meer gebeurt.

Stadspartij: Wij missen een risico-analyse; zijn de te nemen risico's aanvaardbaar? Kan er nog een risico-analyse worden toegevoegd, is dat reëel?

Paul Louwerse: Voor het forum van 8 of 9 februari 2021 zullen we de technische vragen schriftelijk beantwoorden.

D66: De risico's van het zwembad: wij begrijpen de cijfers in de begroting niet. Is hiervoor een verklaring?

Paul Louwerse: Deze vraag kan Marjolein Hobbelen beter beantwoorden.

BewustZW: Het zwembad is een slecht voorbeeld. Wat cijfermatig en wat aan risico's naar de raad is gegaan is niet uitgekomen.

College: Bij de bouw van het zwembad waren de berekeningen onvoldoende. Er is een motie aangenomen. Deze is gunstig voor De IJsselmeeuwen, maar ongunstig voor het zwembad. Nu vindt er een doorrekening plaats op basis van gezondere cijfers.

CDA: Vindt er nu geen debat plaats over de exploitaties?

Voorzitter: Nee, dat komt in het Forum van 8 of 9 februari 2021. Dan geef ik nu het woord aan diverse sportinstellingen en aanverwante instellingen.

Mevrouw Hobbelen (zwembad De IJsselslag): Zie bijgevoegde bijdrage.

De heer Steinvoort ('t Warnshuus): Zie bijgevoegde bijdrage.

De heer Croes (buurtsportcoach): Zie bijgevoegde bijdrage.

Voorzitter: Zijn er vragen?

VVD: Waar gaat de voorkeur meer naar uit: naar een Stichting of naar een B.V.?

De heer Steinvoort: Naar een overheids-B.V.

De heer Van der Linden (Hanzestars): Zie bijgevoegde bijdrage.

De heer Out (zwemvereniging De IJsselmeeuwen): Voor zwemmers is dit een grote vereniging met 300 leden. In het verleden hebben we problemen met het zwembad gehad maar nu hebben we een goed contact. We hebben nu last van een tekort aan vrijwilligers en er is een afname van sporten in teamverband. Met het sportbedrijf kunnen we elkaar helpen. Daarover zijn we al in gesprek met de gemeente Zutphen. Wij staan achter het sportbedrijf. Wij zien weinig vergelijkingsmateriaal. Wat zijn de voordelen van een sportbedrijf.

Burgerbelang: In Zutphen zijn we blij met iedere vereniging, klein en groot. De heer Van der Linden geeft aan moeite te hebben met het bouwen van een vereniging: wat is daarvoor nodig? Wat kunnen wij vanuit de sport B.V. bieden?

De heer Van der Linden: Verenigingen kunnen veel zelf doen. Het sportbedrijf kan daarbij ondersteunen en we kunnen gezamenlijk optreden. Facilitering is een belangrijk onderdeel van het sportbedrijf.

Burgerbelang: Mist Hanzestars mogelijkheden voor een derde helft in De Meene? Kan dat wel met een sportbedrijf?

De heer Van der Linden: Dat klopt: Na afloop van de training moeten we De Meen meteen verlaten.

Voorzitter: Dan zij we aangekomen bij het derde blok van bijdragen.

Mevrouw Kuiken (Denktank/Dorpsraad Warnsveld): Zie bijgevoegde bijdrage.

De heer Hulleman (Denktank/Dorpsraad Warnsveld): Zie bijgevoegde bijdrage.

Mevrouw Roelofs (Bibliotheek): Zie bijgevoegde bijdrage.

Mevrouw Buijs (Denktank/Dorpsraad Warnsveld): Het bestuur is lastig in te vullen. Wij kijken uit naar iets stabiels.

Voorzitter: Zijn er vragen?

PVDA: Mevrouw Roelofs: ''Wat bedoelt u met maatschappelijk ondernemen? Wat is de relatie met een overheids-B.V.?"

Mevrouw Roelofs: Wij werken met drie maatschappelijke doelstellingen: leesplezier en leesmotivatie, digitale inclusie en laaggeletterdheid. Wij kijken verder, ook naar gezondheid. Wij zien veel kansen om dat samen te gaan doen.

CDA: Zijn er meer mogelijkheden met een sport-B.V.? Staat dat door Corona nu op een laag pitje?

Mevrouw Roelofs: De bibliotheek is gesloten maar niet dicht: er kunnen boeken worden gereserveerd en worden opgehaald maar wij kunnen geen activiteiten doen.

De heer Out: We willen vrijwilligers bij elkaar laten samenkomen. Wij missen de verbinding met andere verenigingen. De stap zetten voor samenwerking is moeilijk: wij missen eigen initiatief om deze stap te zetten.

College: Dank voor de bijdragen. Het is belangrijk dat verenigingen willen samenwerken en elkaar de hand willen reiken.

Paul Louwerse: Wij mailen de presentatie naar de griffie. (Deze is inmiddels bijgevoegd.)

Voorzitter: Hartelijk dank voor uw aanwezigheid en inbreng. Wanneer u dat nog niet heeft gedaan, kunt u uw bijdrage mailen naar griffie@zutphen.nl. Dan worden de bijdragen bij de vergaderstukken geplaatst. Dit lijkt mij een mooie basis om met elkaar verder te spreken over dit onderwerp. We gaan dat in principe doen op 8 of 9 februari 2021, in een volgend (regulier) Forum. Deze Forumvergadering is gesloten. 

 

 

 

 

 

 

Advies

Door naar oordeelsvormende vergadering

Behandeld in Forum van 9 februari 2021 Naar boven

Toelichting griffie

Het Forum kan als volgt worden ingevuld:

19.00 uur
Opening door Forumvoorzitter Frans Manders

19.05-19.35 uur
Gelegenheid voor meningen, vragen, opmerkingen, aandachtspunten en adviezen vanuit het Forum.

19.35-19.45 uur
Beantwoording en reactie door wethouder Laura Werger

19.45-19.55 uur
Een tweede termijn, desgewenst formuleren fracties advies aan het college voor het vervolgproces

19.55-20.00 uur
Afronding door de voorzitter en start volgend Forum

NB: Dit onderwerp hoeft in principe niet te worden besproken in de raadsvergadering, er is door het college geen besluit aan de raad voorgelegd.

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 09-02-2021 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
videoconference
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPM de Ridder
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66R.G.M. Rutten
VVDH. Hissink
CDAM. Purperhart
StadspartijJ.H. Weststrate
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnieB Westerhof
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldH Papperse

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom bij deze aanvullende Forumvergadering waarin we verder praten over de concept businesscase sport. Aanvullend op het Forum van 21 januari 2021.

D66: We onderschrijven dat we iets moeten gaan doen. We gaan nu iets naar buiten zetten. Zijn niet principieel voor of tegen het naar buiten zetten. Kijken naar relatie gemeente-burg, efficiency en doelmatigheid. We zijn verrast door de insprekers: waren unaniem enthousiast over de plannen. Maar bericht van de voetbalverenigingen stemmen tot zorg. Het maatschappelijk draagvlak is niet helemaal op orde. Spijtig dat we het sportbedrijf naar buiten zetten. Wij hebben vragen van financiële aard gesteld. Het financiële plaatje moet goed op orde zijn. De gegeven antwoorden stemmen niet helemaal gerust. Hanzehal en zwembad zitten op een buitengewoon scherpe begroting. Wij willen graag een reeks cijfers over de afgelopen jaren. Losse eindjes zijn de tarieven van de IJsselmeeuwen. Moet de politiek vooraf regelen en niet overlaten aan de uitvoering. Er moet ook een sociaal plan bijkomen voordat wij besluiten en een berekening wat dat gaat kosten.

GroenLinks: Het collegeplan wat volgt gaat uit van een beslissing van het college over het al dan niet oprichten van een sport- en accommodatiebedrijf. Zo is het, dacht ik, niet. De raad beslist erover en een ''ja'' wordt dan een beslissing wat het college uitvoert. Op 21 januari 2021 uiteindelijk de informatie daarover van het college gekregen.

College: Dat klopt, de heer Krans heeft helemaal gelijk. Punt is dat de stukken al naar raad waren gestuurd. Als de stukken bij de raad zijn, maar ik er helemaal niks meer aan veranderen. Duidelijk geschetst in het Forum van 21 januari. De businesscase is slechts een bijlage. Het gaat erom wat de raad straks beslist. Als we de businesscase definitief maken, neemt de raad een publiekrechtelijk besluit waarin het college wordt opgedragen in welke vorm het een sportbedrijf moet oprichten en binnen welke kaders.

GroenLinks: Doel is verbeteren van de efficiency van de gemeentelijke sportaccommodaties. Ook cultuur en welzijn zijn daar bijgekomen. De insprekers bij de Forumspecial waren unaniem positief omdat er veel zou veranderen. Vorige week kregen we brief van vijf voetbalverenigingen en die waren heel verdrietig omdat er veel zou veranderen. Volgens mij zou er juist weinig veranderen behalve de efficiency. Als ik kijk naar de efficiency, dan zie ik dat dit niet gaat werken. Om het met de vraag van de voetbalverenigingen te stellen, wat is hier nou eigenlijk het probleem dat moet worden opgelost. Als ik dan kijk dan verandert er ontzettend weinig. De gemeente blijft bepalen wat er gebeurt en waarom dat gebeurt. Bijzonder is dat de gemeente onderhoud blijft doen voor 100.000, Euro per jaar. En wie stuurt dat onderhoud aan? Een B.V. Dat is gek. De CAO is duurder en verliezen blijven voor 100% voor risico van de gemeente. Het echt lastige punt is het democratische beginsel. Wie blijft hier de kaders stellen en wie controleert hier? Dan zie je dat het enige handvat wat gegeven wordt lijkt te zijn de Rekenkamer. Maar Rekenkamers zitten niet aan de voorkant maar aan de achterkant. Het college gaat over prestatie-afspraken, maar als het fout gaat kunnen ze helemaal niks. Als het fout gaat, kunnen ze ook nog naar iemand anders wijzen. Het is niet de bedoeling dat het fout gaat, maar waarom zou het goed gaan? We hebben gevraagd waarom de gemeente Nijmegen ander beleid heeft. Daarop hebben we nog geen antwoord gekregen. Ik zag een nieuwe bijlage. Een blanco risicoformulier. We vroegen hoe het staat met de risico''s en we krijgen als antwoord een blanco risicoformulier wat je op iedere organisatie los zou kunnen laten. Dat geeft geen vertrouwen dat het beter gaat, efficiënter dan bij ons als gemeente. Sportverenigingen staan midden in onze gemeenschap., waarom je juist die op afstand zetten. van onze eigen gemeenteraad?

PVDA: Wij zijn iets positiever over deze ontwikkeling omdat het een aantal problemen kan oplossen zoals minder vrijwilligers en bestuursleden. Goed om in dat opzicht samen te werken. Vertrouwen erin hebben dat dat goed gaat, ook als de gemeente op afstand staat. Hoe worden wij geïnformeerd over het reilen en zeilen van de nieuwe B.V. om te kunnen controleren. De brief van de voetbalclubs, hoe gaat de wethouder hun vertrouwen terugkrijgen? Vraag voor D66, de tarieven van de IJsselmeeuwen. Wat denkt D66 dat er mogelijk is met die tarieven ook gezien hetgeen in het verleden daaromtrent heeft gespeeld?

D66: Ons uitgangspunt is een gelijk speelveld voor iedereen.

Burgerbelang: Wij zijn blij met deze ontwikkeling. Zien minder de zorg van GroenLinks. Wel hebben wij wat vragen met betrekking tot de brief van de voetbalverenigingen. Er staan wat zaken in die nu niet van toepassing zijn. Wat is de status van de voetbalverenigingen ten opzichte van de businesscase? Wat gaan we doen om als gemeente meer het vertrouwen van de voetbalverenigingen terug te krijgen.  We hebben vorige keer gevraagd naar een worst case scenario. Daar hebben we niks van gezien. Daarop willen we antwoord hebben.

Stadspartij: Wat lost het op, welk probleem? Alleen dat er twee accommodaties zijn zonder bestuur? Heb je daar een sportbedrijf voor nodig. Waarom op afstand zetten? Omdat er een probleem is, op afstand zetten en dan zijn we er niet meer verantwoordelijk voor? We hebben de afgelopen jaren gezien dat dat niet goed werkt. Kijk maar naar de effecten op de zorg. We krijgen dan contracten die niet meer beheersbaar zijn. Eerst goed nagaan wat dit betekent voor de sportverenigingen en hoe kunnen we hun vragen goed oplossen. Wij hebben grote bedenkingen en denken dat dit heel veel geld gaat kosten. En het levert in onze ogen niets op.

CDA: Idem Burgerbelang over de worst case scenario. Gemeenten die dit concept eerder hadden, waar zijn die op voorruit gegaan? Wat waren de tegenslagen bij het opzetten van zo''n bedrijf? Wat gaan wij hiermee verliezen en winnen?

VVD: Wij zijn tevreden met wat er ligt. De efficiency wordt beter van sport en welzijn. Als gemeente houden we inspraak, ik zie de problemen niet. Wij zijn er erg content mee. De insprekers waren enthousiast. Nu de brief van de buitensport. De wethouder zal daarop reageren. Stel het gaat allemaal goed en er komt een buffer. Hoe werkt het als een onderdeel geld blijft kosten?

SP: Waren eerst kritisch, nu alles duidelijker. B.V. geeft meer voordelen dan een Stichting. Hoe zit het met de aansprakelijkheid voor de gemeente en hoeveel zeggenschap heeft de gemeente nog over het dagelijks functioneren?

ChristenUnie: Het sportbedrijf moet wel efficiënt zijn. Zijn de verwachtingen van de sportclubs wel reëel? De risicoanalyse is niet ingevuld, komt die nog wel? Zijn e geen commerciële clubs die hier belang bij hebben?

BewustZW: Wij zijn benieuwd naar de antwoorden op de vragen die gesteld zijn door de VVD. Wij sluiten verder aan bij GroenLinks. Mooi concept maar wij zien er de meerwaarde niet van in.

KiesLokaal: Twee jaar geleden hebben wij sportclubs gevraagd hoe zijn hun toekomst voor zich zagen. Zijn de uitkomsten hiervan meegenomen in de sportbusinesscase?

College: Met alle sportverenigingen is een gezamenlijk sportbeleid opgesteld wat door de raad is vastgesteld. Een van de onderdelen was het professionaliseren en zo goed mogelijk bij elkaar brengen om de sportverenigingen te accommoderen, te laten ontwikkelen. Het is moeilijk vrijwilligers te krijgen. Dit biedt een oplossing om de besturen ingevuld te krijgen.

GroenLinks: Dit plan is geschreven voor meer efficiency bij de gemeente. Maar ik hoor nu dat dit zo fijn is voor de verenigingen die kampen met vrijwilligers en bestuursleden. Dat is een heel ander probleem dan waarvoor dit geschreven is. Het wordt per definitie duurder als je het aan professionals overlaat.

Stadspartij: Een sportbedrijf zorgt niet voor vrijwilligers. En voor professionalisering heb je geen sportbedrijf voor nodig.

College: Daar proberen we nu juist een antwoord op geven op de gemeenteraad meer in de regierol te krijgen. De brief van de voetbalverenigingen. Vandaag is er contact geweest. Veel vragen zijn al beantwoord in de stukken. Zij zijn op dit moment niet in beeld omdat er voor de buitensporten op dit moment niets verandert. Misschien later in de uitwerking als dat efficienter blijkt. We hebben alle verengingen de businesscase toegestuurd.

Ambtelijke ondersteuning: De brief van de voetbalverenigingen is aanleiding geweest om vanmiddag overleg met hen te voeren. Met twee van de vijf voorzitters. Hadden we wellicht eerder kunnen doen. Was een goed  overleg. Meeste vragen zijn nu beantwoord. Begin maart met alle verengingen een bijeenkomst. De huidige businesscase is een document om tot verdere oprichting van een sport en accommodatiebedrijf over te kunnen gaan. De verenigingen zien op hoofdlijnen de voordelen. Toegezegd aan de sportverenigingen dat bij besluitvorming zij intensief betrokken zullen worden bij het vervolgproces. We hebben een uitgebreide analyse gemaakt van de exploitatie van het zwembad. De tekorten worden verklaard door de tekorten van eerdere jaren. In het beoogde budget wordt uitgegaan van een kloppende exploitatie. De politiek gaat over de belangrijkste tarieven. Een reorganisatie van het sociaal plan is nodig om de Euro''s helder te krijgen. Hierin zullen de rechten en plichten van de medewerkers worden vastgelegd. De keuze voor de CAO moet nog worden gemaakt.

D66: Als het een politieke beslissing is, wordt die beslissing ons dan ook voorgelegd? Een sociaal plan moet de verandering van de voorwaarden in beeld brengen en wat dat kost. Dat moeten we vooraf weten.

College: De tarieven voor de IJsselmeeuwen krijgt u nu niet te zien want dat is bij de SSRZ belegd. Pas als het belegd is bij een sportbedrijf komt de gemeente om de hoek kijjken.

D66: Maar de gemeente geeft subsidie aan het zwembad. Daaraan kunnen we eisen stellen.

College: Dan moeten wij afspraken openbreken die er liggen.

GroenLinks: Bij het oprichten van een sportbedrijf breek je toch ook afspraken open? Dit is een non antwoord. Je kunt prestatieafspraken maken en de raad daarin een plekje geven. En dan voordat de raad een beslissing neemt. Want achteraf kunnen we niet zoveel meer.

Ambtelijke ondersteuning: Het sociaal plan kan berekend worden als je overgaat op een andere CAO. De CAO zal nu voorlopig niet veranderen. Er is geen scenario berekenen waarbij het duurder wordt.

D66: Het plan is wel degelijk te integreren, dan kun je berekenen wat daarvan de kosten zijn. Die wil ik weten voordat we een beslissing nemen.

Ambtelijke ondersteuning: Dat kan alleen als de CAO verandert. Nu handhaaf je de bestaande CAO.

D66: Die situatie moet ons worden voorgelegd: welke CAO en wat is het prijskaartje.

Ambtelijke ondersteuning: de bestaande CAO wordt gehandhaafd.

D66: Dit moet worden meegenomen in de voorstellen met een prijskaartje. Ik bestrijd de stelling dat we niet veranderen.

Ambtelijke ondersteuning: Wie stuurt op onderhoud en wat verandert er nu echt? Er wordt een dienverleningsovereenkomst afgesloten met het sportaccommodatiebedrijf en met de gemeente, met de afdeling die op dit moment het onderhoud uitvoert. Wat verandert is dat er voor verenigingen een aanspreekpunt is. Blanco risicoformulier nu Bij de definitieve businesscase rond 1 maart wordt ook de risicoanalyse toegevoegd. In Nijmegen is een gemeentelijk afdeling voor beheer en exploitatie. Daar kun je voor kiezen. In Zutphen is het beleid daar niet op afgestemd. Elke gemeente maakt daarin zijn eigen keus. Wat er mis kan gaan bij sportbedrijven in Nederland, ik ken geen sportbedrijf at failliet is gegaan. Het blijft een beslissing van de gemeente m bij te plussen als het mis gaat.

Burgerbelang: Wat gebeurt er als er tekorten zijn bij een sportbedrijf? Zijn er sportbedrijven die geliquideerd zijn als het niet goed gaat?

Ambtelijke ondersteuning: Daar zijn geen voorbeelden van. In Dordrecht is het sportbedrijf teruggehaald naar de gemeente.

Burgerbelang: Wat zijn de consequenties voor de gemeente?

Ambtelijke ondersteuning: Als een sportbedrijf failliet gaat is in de contractvorming opgenomen dat de gemeente de eerste kandidaat is om het sportbedrijf over te nemen. Belangrijk is een realistische expitatiebijdrage.

SP: Beantwoording van de vraag over aansprakelijkheid.

College: De wethouder is aanspreekbaar voor beleid. Burgemeester voor aandeelhouderschap. De raad is eigenaar van het geheel. Raad aan zet voor een passende exploitaitebijdrage.

GroenLinks: Begrijp de zorgen over de Stichitngen: dan kun je stoppen of og erger maken door nog meer buiten de gemeente te zetten. Graag nog een keer verder over spreken.

College: Businesscase is onderlegger voor het besluit. Raadsvoorstel moet nog komen.

Voorzitter: Concludeer dat het voldoende besproken is. Ik sluit het Forum.

 

 

Advies

Advies gegeven er volgt geen verdere behandeling

Behandeld in

Lijst ter inzage liggende stukken {{ actiefJaar }}