Pagina delen

Brief over uitkomsten collegeonderzoek onderwijshuisvesting

Bijlagen

Behandeld in Forum van 18 januari 2016 Naar boven

Toelichting griffie

Het College heeft onderzoek laten uitvoeren naar de kredietverlening bij onderwijshuisvesting. Door middel van een brief wordt de raad geïnformeerd over de conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van dit onderzoek. Daarnaast wordt op hoofdlijnen geïnformeerd over een probleem in de kredietverstrekking rond de Lea Dasbergschool waar tijdens de uitvoering van het onderzoek op is gestuit.

Dit onderwerp is geagendeerd geweest als agendapunt bij de technisch blokvergadering van 14 december 2015. Toen zijn de vragen geïnventariseerd. Nu worden deze vragen door het college beantwoord.

 

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 18-01-2016 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
J.V.H. Nijman
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPE. Müller
D66G.I. Timmer
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijD. Bogerd
VVDH. Hissink
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De Forumvoorzitter opent de vergadering. Er heeft zich één inspreker gemeld, de heer B. Schiltman, Het onderwerp stond eerder op de agenda bij het technisch blok van 14 december 2015.

 

De Forumvoorzitter geeft het woord aan de inspreker.

De heer Schiltman spreekt in als ouder van de Vrije School. De inspreekreactie zit in de bijlage van dit verslag.

 

De Forumvoorzitter geeft het woord aan het Forum voor het stellen van vragen.

 

Stadspartij: het verhaal is duidelijk. Een vraag aan het college is of het nog mogelijk is om de plannen voor de nieuwbouw van de Vrije School aan te passen.

 

D66: is het nog mogelijk om nieuwe vragen te stellen?

 

College: de vragen van vorige keer zijn beantwoord. Deze staan op de laatste pagina van het rapport. Over de vraag van de Stadspartij: vorige week is er gesproken met het bestuur van de Vrije School. Er is eerder een besluit genomen over de bouwplannen. Er is toen een akkoord gegeven. Er ligt een ontwerp dat past binnen de budgetten. De Vrije School heeft aangegeven dat dit toch niet past. Het is de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur om met aanpassingen en voorstellen te komen om wel binnen de budgetten te kunnen blijven. Hier lig een verdeelde verantwoordelijkheid. Op 1 februari wordt er verder gesproken met het bestuur van de Vrije School. Hier wil het college niet op vooruitlopen. Na 1 februari kan het Forum geïnformeerd worden over de verdere ontwikkelingen.

 

D66: Er zit frictie voor de nieuwbouw en de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van scholen in investerings- en exploitatiebudgetten. Is het mogelijk om dit bij één partij neer te leggen.

 

College: Dit wordt vast en zeker onderwerp van gesprek in de toekomst. De eerste stap (het Masterplan) is genomen. Dit is de basis voor de gesprekken richting de toekomst.

 

GroenLinks: complimenten voor het onderzoek. De resultaten zijn helder en geven vertrouwen in de toekomst. GroenLinks wordt graag in de toekomst meegenomen met de verdere plannen.

 

Burgerbelang: deelt dit opportunisme niet helemaal. Er is sprake van een nieuwe aanpak met verschillende zaken. Is er op korte termijn mogelijkheid om te praten over het Masterplan? Vooral vanwege de lopende zaken.

 

College: wil het Forum meenemen in het proces naar het Masterplan. Dit is op 1 februari gereed. Dit is al erg snel. Eind februari kan er dan met het Forum worden gepraat over de ‘aanpak’. De komende weken wordt het Plan van Aanpak concreet, dan kunnen ook de momenten worden benoemd wanneer er met de raad gesproken kan worden. Goede momenten lijken de start, een beeldvormend forum, mogelijk interactief en natuurlijk besluitvorming over het Masterplan zelf. In de tussentijd kunnen ook schriftelijke vragen worden beantwoord. Ook over Cluster4.

 

Stadspartij: Een groot aantal schoollokalen staat leeg. Het college legt deze vragen terug. Uit het verleden is gebleken dat scholen niet gelegen zijn om samen te werken. Hier ligt duidelijk een taak voor de gemeente. De Stadspartij heeft nog een paar opmerkingen over het rapport. Er staat een tegenstrijdigheid in. Enerzijds is er de afgelopen jaren een actief, regulerend en sturend opgetreden. Anderzijds is er weinig nadruk geweest op gebouwen weinig inzicht geweest. Hoe gaat deze twee samen? Ook staat er in dat er niet eerder gesignaleerde fouten zijn gezien. Om welke fouten gaat het?

 

College: Dit laatste gaat over de Lea Dasbergschool. Zie daarvoor het memo. Het eerste punt gaat over het dicht er bovenop zitten maar toch niet voldoende inzicht te hebben. Dit heeft te maken met onduidelijke rollen en verantwoordelijkheden. Vooral ambtelijk maar deels ook bestuurlijk. Dit maakt dat gevoel. Dit is nu anders, beter ingericht.

 

PvdA: is er in het verleden dan langs elkaar heen gewerkt?

 

College: het werk is onvoldoende op elkaar afgestemd.

 

CDA: sluit zich aan bij GroenLinks. Een aantal opmerkingen over het rapport. Op pagina 16 staat bureau Talenter. Hoe moet dit bureau worden gezien? Over de risico’s en de tweede aanbeveling. Dit neigt meer naar fingerspitzengefühl.

 

College: dit bureau is een extern bureau van een medewerker die al enige tijd in Zutphen meeloopt.

Het bij elkaar zetten van diverse zaken gebeurt op verschillende niveaus. Het gaat om het bewuster en beter op elkaar afstemmen.

 

PvdA: De conclusies op basis van het rapport zijn niet altijd even strak uitgewerkt. Hier kan verbetering in aangebracht worden. Kern van het betoog van de inspreker is geen nieuwe capaciteit toevoegen als er genoeg is. Hier zit een spanningsveld.

 

College: wil inhoudelijk nu niet te diep ingaan op het dossier Vrije School. Dit om de processen duidelijk te scheiden. Leegstand per m2 wordt altijd meegenomen, ook bij de plannen voor de Vrije School. Het proces Masterplan en het proces Vrije School zijn samenhangend maar moeten bekeken worden als aparte processen.

 

VVD: staat er positief in en gaat uit van het goede. De VVD is blij met het onderzoek.

 

De Forumvoorzitter sluit dit Forum.

Bijlagen

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in Technisch Blok 14 december 2015 (19:00 - 19:30) Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 14-12-2015 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Commissiekamer
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
M.J.E. van den Berg

Behandeld in