Pagina delen

Boardletter 2018

Bijlagen

Behandeld in Forum van 25 maart 2019 Naar boven

Toelichting griffie

Vanwege de onderlinge relatie zijn de Boardletter, de Adviesbrief van de Auditcommissie en het raadsvoorstel 'Financiële kaderstelling van de raad richting het college' samen in één vergadering geagendeerd.

De accountant is gevraagd om aan het begin van de vergadering de Boardletter toe te lichten, waarna de voorzitter van de Auditcommissie de adviesbrief van de Autditcommissie zal presenteren. Vervolgens zullen vragen vanuit het Forum worden beantwoord.

Daarna zullen twee van de vier leden (Yvonne ten Holder, Gerard Pelgrim, Abel van Dijken en Jasper Bloem) die gewerkt hebben aan het raadsvoorstel met financiële kaders de aanleiding, het doel, het doorlopen proces en de daarbij gemaakte keuzes toelichten, waarna de bespreking van het voorstel aan de orde is.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 25-03-2019 Tijd 19:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
GroenLinks
SP
PvdA
Burgerbelang
D66
VVD
CDA
Stadspartij
BewustZW
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

Zie voor het verslag en aanwezigen van deze vergadering het verslag van forumvergadering Financiële kaderstelling van de raad richting het college (25-03-2019).

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in