Pagina delen

Aanboddocument stichting Perspectief 2021-2024

Bijlagen

Behandeld in Forum van 23 april 2020 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 23-04-2020 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
videoconference
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksF.J. Overbeek
SPG.J.N. Müller
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangE Yildirim
D66Y.J.A. ten Holder
VVDA. van Dijk
CDAK.M. van Wamel
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldP.I. Ackermans

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij het Forum waar over het aanboddocument Stichting Perspectief 2021-2024 wordt gesproken. Eerst krijgt de wethouder het woord. Daarna kunnen vragen worden gesteld.

Het college geeft aan dat het aanboddocument al een tijd geleden is opgesteld maar vanwege de Coronacrisis nu pas kan worden besproken. Naar aanleiding van het vraagdocument uit december 2019 is de opdracht voor Stichting Perspectief voortgekomen om een aanboddocument te schrijven. In het aanboddocument wordt invulling gegeven op vragen vanuit de gemeente. Deze opdracht hangt samen met de strategische visie Sociaal Domein. Dit document is eerder vanavond besproken. Wij zijn benieuwd naar de reacties van alle fracties. Wij zijn benieuwd of fracties in het aanboddocument de strategische visie Sociaal Domein, die eerder vanavond is besproken, herkennen.

De fractie van D66 geeft aan waardering te hebben voor de beleidsconcensus die er nu ligt. D66 gelooft in de eigen kracht van de mens. Echter, de  tweedeling in de samenleving wordt steeds groter waarbij bepaalde groepen steeds het hardst worden getroffen. Voor D66 is het erg belangrijk dat er in het Sociaal Domein laagdrempelige en toegankelijke voorzieningen. De inrichting van het indicatieproces ontbreekt, dat is wel een kritische graadmeter. De Stichting Perspectief heeft een Preventieve functie. Het is een succesfactor als we erin slagen maatwerk terug te dringen. Kan het college aangeven wat er nu precies wordt verwacht van Stichting Perspectief? In plaats van 5 sociale wijkteams schalen we terug naar 3 sociale wijkteams. Gaan er nu geen wachtlijsten ontstaan? De prestatie-indicatoren, ontleend aan de gemeentelijke monitor Sociaal Domein, gaan nog vastgelegd worden in het Focusdocument. Wordt de raad hierin betrokken? Gaan de prestaties van Stichting Perspectief volgend jaar betrokken worden bij het opstellen van de gemeentelijke monitor Sociaal Domein? Jammer dat het niet is gelukt om met een constructieve oplossing te komen voor Buurtservice. Wij gaan er van uit dat de raad nog geinformeerd wordt over een passende oplossing voor dit project.

De fractie van Kies Lokaal wil het college bedanken voor al het werk wat er in is gestoken. Er zijn ook vragen. Gaan we bereiken wat we willen: voorveld versterken, zorgen voor hulp dicht bij inwoners, en gaan we voorkomen dat er duurdere zorg nodig is. Gaat de Stichting Perspectief zichzelf binnenkort opheffen? Hoe kan het dat er een nieuw document ligt terwijl Stichting Perspectief heeft aangegeven dat er langere wachttijden komen?  Het risico van langere wachttijden moeten we juist voorkomen. Hoe kunnen we dit oplossen? Kan de wethouder samen met de netwerkpartners de voorwaarden garanderen? Komt er een oplossing voor Buurtservice?

Ook de fractie van Stadspartij vraagt of er een oplossing komt voor Buurtservice.

De fractie van GroenLinks vraagt wat nu de verandering is. Waarmee wordt de transformatie bewerkstelligd? Hoe vindt preventie plaats? Er wordt samengewerkt met de netwerken; is dit vergaand genoeg om de samenwerking op gang te brengen?

De fractie van CDA geeft aan dat het aanboddocument met minimale middelen maximaal resultaat beoogt. Heeft de raad zeggenschap welke kant opgestuurd moet worden? Hoe wordt de begroting van Stichting Perspectief gekoppeld aan de begroting van de gemeente Zutphen? Wordt het aanboddocument aangepast aan de Coronaperikelen?

De fractie van ChristenUnie geeft aan dat deze organisatie werkzaam is in het voorveld, maar dat er toch voor gekozen is om fors te bezuinigen op Stichting Perspectief. We moeten bezuinigen, maar dit treft mensen in de meest kwetsbare positie. De wachtlijsten zullen toenemen. De veronderstelling dat buren zullen helpen, waar is dat op gebaseerd? Hoeveel huishoudens zijn de dupe van deze bezuiniging? Te onderscheiden naar werkloosheid, laaggeletterdheid, etcetera. Wanneer informeert het college ons over de effecten op de lange termijn, met name over de curatieve zorg?

De fractie van PVDA wil weten hoe de functie van sociaal makelaar werkt. Samenwerken kan op vele manieren. We moeten voorkomen dat zorgprofessionals uren met elkaar gaan overleggen. Welke mogelijkheden zijn er dat de professionals aansluiten bij de wijkteams? Het ontstaan van wachtlijsten is een teken dat er te weinig focus is op van 'zorgen voor' naar 'zorgen dat'. We moeten die focus blijven houden. We moeten de wachttijden monitoren. En er moet duidelijkheid komen over Buurtservice.

ChristenUnie geeft aan dat de pijn juist zit in van 'zorgen' voor naar 'zorgen dat'.

D66 wil ook maatwerk terugdringen. Als de wachtlijsten groeien kan er best succesvol zijn gewerkt maar zijn de algemene voorzieningen te klein opgetuigd.

De fractie van PVDA geeft aan dat de factoren voor de wachtlijsten zijn gelegen in de toeloop en dat de tijd om te begeleiden te lang duurt in het geval de begeleiding niet effectief is. Er is urgentie om de wachtlijsten te monitoren.

De fractie van D66 geeft aan dat er onvoldoende vertrouwen in de professionals lijkt te zijn als je zegt dat hulpverlening te lang duurt.

De fractie van PVDA geeft aan dat sommige hulpverleners klanten langer dan nodig is vasthouden. Er moet een cultuuromslag worden gemaakt.

De fractie van ChristenUnie geeft aan dat de PVDA uitgaat van veronderstellingen. Daar zit zorg van de ChristenUnie.

De fractie van GroenLinks geeft aan dat zij met PVDA delen dat er een cultuuromslag moet worden gemaakt. Het pleidooi van D66 en ChristenUnie is vanuit een oude gedachte. We gaan nu meer toe naar een situatie van faciliterende burgers die ook kunnen helpen. Dat mis ik in het aanboddocument.

De fractie van ChristenUnie geeft aan dat gedragsverandering 2 tot 5 jaar duurt. Bij de meest kwetsbare groep is dit moeilijk, daar zit mijn zorg.

De fractie van D66 geeft aan het nogal oordelend te vinden dat wij oud denken. Er moet in Zutphen een omslag komen rondom maatwerkvoorzieningen. Deze moeten laagdrempelig worden. Daar moet aandacht voor zijn in relatie tot een Krachtig Zutphen.

De fractie van GroenLinks geeft aan dat we het wel samen eens zijn dat het aanboddocument niet ambitieus genoeg is.

De fractie van BewustZW dat de organisatieverandering van de gemeente Zutphen ook bij Stichting Perspectief moet plaatsvinden om zaken die raad kaderstellend wil bereiken. Gemeente Zutphen en Stichting Perspectief moeten samenwerken, bij beide is organisatieverandering lastig. Er moeten zware keuzes gemaakt worden voor financiële stabiliteit. We moeten van 'zorgen voor' naar 'zorgen dat'. Welk effect heet de inzet van vrijwilligers op de zorg? Hoe kan de privacy worden gewaarborgd? Buurtservice is een belangrijk onderdeel van Stichting Perspectief.

De fractie van VVD geeft aan dat in het aanboddocument de dienstverlening van Stichting Perspectief in een financieel kader moet. De transformatie is weinig zichtbaar geweest. Dit moet beter zichtbaar worden. Wij zien met zorg de komende ontwikkelingen tegemoet. De evaluatie moet naar voren worden gehaald, al in 2021. Kan de wethouder dit toezeggen?

De fractie van SP vindt het een goed document. Het belang van het document is dat Stichting Perspectief een transformatie ondergaat in een veranderende samenleving.

Het college vindt het fijn om te horen dat het aanboddocument een vooruitstrevend document is. Dit is geen slotstuk, maar een begin voor een omslag. Wij moeten niet op de stoel van Stichting Perspectief gaan zitten. Er is sprake van een overgangsperiode. Het is belangrijk om verdere concretisering in uitvoeringsdocumenten te zetten. Deze documenten hebben nooit voor de raad ter inzage gelegen omdat dit uitvoering betreft. Bij prestatie-indicatoren ging het eerder om aantallen, nu om beleidsdoelstellingen. deze beleidsdoelstellingen worden nog geformuleerd. Er is een toename in de wachttijden. de subsidie is verlaagd. De financiën voor de werktrajecten lopen door.

De fractie van Kies Lokaal geeft aan dat de risico's van de nieuwe manier van werken langere werktijden zijn. Kan dit risico worden weggehaald?

De fractie van ChristenUnie deelt wat Kies Lokaal aangeeft. Door bezuinigingen vindt er niet automatisch gedragsverandering plaats. Neemt de curatieve zorg toe?

Het college geeft aan dat er juist ondersteuning in de buurt moet worden gezocht. De sociale basis moet worden versterkt. Dat is geen garantie, maar dat is de motivatie. De financiën voor Buurtservice lopen voorlopig door. Buurtservice gaat wel van vorm veranderen, maar zal niet plotsklaps verdwijnen. Als de sociale basis sterk genoeg is, dan zal hulpverlening overbodig worden. Van 'zorgen voor' naar 'zorgen dat' betekent niet laten vallen, maar loslaten.

De fractie van GroenLinks vraagt of het aanboddocument kan worden aangescherpt.

De fractie van Stadspartij vraagt of kan worden bevestigd dat Buurtservice in stand blijft.

Het college geeft aan de het in stand houden van Buurtservice aan Stichting Perspectief zelf is, zij gaan daar zelf over. Dit document geldt tot 2024. Het kan wel ieder jaar worden aangescherpt, ook que ambitie. De wijkambities worden nog gemaakt. Wat betreft de privacy van vrijwilligers: er wordt met inwoners gepraat en niet over inwoners. Als er over inwoners wordt gesproken dan heb je te maken met de privacyregels.

De fractie van VVD vraagt of het moment om te evalueren naar voren kan worden gehaald.

Het college geeft aan dat er tussendoor ook gemonitord wordt. Bij de monitoring over het Sociaal Domein kan Stichting Perspectief worden meegenomen.

De fractie van VVD geeft aan dat het gaat over het evalueren van de werkzaamheden van Stichting Perspectief.

De fractie van BewustZW geeft aan dat op gezette tijden informatie naar de raad moet komen.

Het college geeft aan dat er allerlei manieren en momenten zijn, daar gaat de raad zelf over.

De voorzitter geeft aan dat we aan het eind van de vergadering zijn gekomen en sluit de vergadering.

 

 

 

 

Advies

Advies gegeven er volgt geen verdere behandeling

Behandeld in Forum van 29 juni 2020 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 29-06-2020 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
A Wiechers
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM Dolfing
SPG.J.N. Müller
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangE Yildirim
D66I van Dijk
VVDA. van Dijk
CDAK.M. van Wamel
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldP.I. Ackermans

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forum bespreking Aanboddocument stichting perspectief 2021-2024. Dit aanboddocument is al op 30 maart vastgesteld door het college en behoord bij de uitvoering van de herijking strategie sociaal domein. Het is al een keer eerder besproken op 23 april in een forum. Waarom toch dit forum? Dit forum is bedoeld om eens door te praten over de transitie waarin het sociaal domein zich bevindt met de directeur Perspectief, mevr.Klungers, en de Wethouder. Het document gaat niet inhoudelijk behandeld worden.

De voorzitter geeft aan dat hij mevr. Klungers en de wethouder als eerste het woord krijgen en dat erna in groepjes van 3 fracties vragen gesteld kunnen worden aan de directeur en de wethouder.

Perspectief: Wat betekend dit aanboddocument nu voor de inwoners?

De gemeente heeft ons gevraagd om een bijdrage te leveren aan de inclusieve samenleving met meer een benadruk op een collectieve benadering van inwoners. Perspectief heeft hier een aanbod op gemaakt. We gaan die inclusieve samenleving nog meer stimuleren door de sociale basis in alle wijken te versterken met nadruk op die collectieve benadering. Dit doen we door te verbinden, aan te jagen, door te activeren en inzet van sociale makelaars. Er blijft ondersteuning voor bewoners met vragen en problemen.

College: Het college heef goede afspraken gemaakt met Perspectief maar is nog heel veel werkt doen. Op dit moment wordt er druk gewerkt aan het focus document, wat valt onder de bevoegdheid van het college maar wel door de raad is in te zien. Het focusdocument komt in november.

D66: Wat verandert er nu concreet tov de eerder werkwijze van Perspectief? Wat er nog gedaan en wat gaat er niet meer gedaan worden?Er is een focus document in de maak. In het aanboddocument staat dat het in november zal verschijnen. Is dit nog steeds de planning? De gemeente gaat de benodigde wijk analyses maken. Waarom gaat de gemeente dat doen en wat zijn de voordelen? Ontstaan er geen wachtlijsten door het terugbrengen van 5 sociale wijkteams naar 3?

Voorzitter: 1 vraag is al beantwoord mbt het focus document. Het college heeft al aangegeven dat november nog steeds staat.

VVD: Hoe staat Perspectief in de verschuiving van zorgen voor naar zorgen dat, minder subsidie ontvangen dan het geval was en dan ook nog de opdracht om te realiseren dat er minder behoefte zal ontstaan om beroep te doen wmo en jeugdzorg? Kan Perspectief toelichten hoe ze deze ambitie ervaart?

CU: Het uitgangspunt zorgen voor naar zorgen dat vraagt om gedragsverandering van bewoners en aanbieders van de zorg. Deze verandering brengt risico’s met zich mee. Hieronder valt het wegvallen coördinatiefunctie voor zwaardere zorg. Wie neemt dit over en is hij/zij hier voldoende op ingesteld? Kwetsbare inwoners die niet weten waar ze met hun hulpvraag na toe moeten. Mogelijk stijgende apparaatskosten bij de gemeenteapparaat. Verdeling van zorgtrajecten over meerder zorgverleners met een toenemende coördineerde vraag. Kans op toenemende bewoners met schulden problematiek en kans op eenzaamheid. Hoe gaat college deze risico’s monitoren en managen? Kan het college toezeggen dat de monitoring direct per 1 juli start en dat de raad daarover half jaarlijks wordt geïnformeerd?

 Perspectief: We hebben de afspraak om gemeenschappelijk de risico’s te monitoren en te managen. We hebben hier een gemeenschappelijk verantwoordelijkheid. We doen het in het kader van de ontwikkel agenda. Er zitten een aantal vraagstukken in het vraag- en aanboddocument die vraagt om nadere uitwerking voor beiden. Op korte termijn gaan we die uitwerken en deze week wordt daar een begin mee gemaakt. Wat de bewoners concreet gaat merken is dat we gaan werken vanuit met drie integrale wijkteams, geen aparte vrijwilligerscentrale meer hebben en dat we werkwijze van de buurtservice gaan integreren in de 3 wijkteams. Het voordeel voor de inwoners is dat ze maar naar 1 plek toe hoeven om ons te spreken. Het gaat zowel om de collectieve ondersteuning als de individuele ondersteuning. We gaan ook niet meer actief diensten organiseren of vormgeven. De wijkanalyse is belangrijk voor prioritering. Dit is niet alleen voor perspectief maar voor het gehele netwerk van aanbieders. Het is belangrijk dat de gemeente de regie hierin neemt. Zij hebben meer cijfers dan wat perspectief over beschikt, een andere rol erin en kan de gemeente helpen door prioriteiten naar de verschillende partijen aan te geven. We kwamen tot de conclusie met de gemeente dat het logischer is dat zij daar het voortouw in neemt. We kunnen het nog niet overzien of er wachtlijsten zullen ontstaan door terug te gaan van 5 naar 3. wijkteams. Onze rol wordt anders, minder mensenondersteuning individueel, we kunnen nog meer gebruik van netwerken en initiatieven maar het is onduidelijk waar de grens ligt. Op dit moment trekken we nog maar per 1 september wordt het spannend ivm coronatijd en mensen die vertrekken. We moeten het goed monitoren en op tijd bijsturen. Het zorgen voor naar zorgen dat, het is een mooi uitgangspunt om het te streven de mens het zelf doen. Maar er is ook een groep in de samenleving die wel ondersteuning nodig heeft en dat dit ook geborgd wordt in de samenleving.

College: Het is een keuze wie daarin het voortouw wijkanalyse neemt en we hebben nadrukkelijk gezegd laat de gemeente dat doen. We kunnen de wijkanalyse samen met perspectief en de andere netwerkpartijen in het sociaal domein icm met onze beschikbare informatie die we al hebben over de wijken. Dit moet leiden tot een duidelijk beeld wat onze grootste opgaven zijn in die wijken en hoe ze verschillen tov van elkaar en wat voor keuze maken we daarin.

CU: kan dit beschouwt worden als een soort nulmeting?

College: Het is geen echte nulmeting en zal het ook nooit zijn omdat we eerder al zaken in kaarten zijn gebracht. Maar wellicht over gaan we enige hetzelfde weer doen en dan is het wel mogelijk om de analyse smet elkaar te vergelijken na verloop van tijd. Je kunt het in die zien wel als een nulmeting. We benoemen en erkennen de risico’s. Als we erkennen dat er risico’s zijn moeten we ook afspreken hoe we er mee omgaan als die zich voordoen. De monitoring is hiervoor cruciaal. De monitoring gaat per 1 juli in.

VVD: Er wordt gesproken over 1 juli en we hebben een aanboddocument wordt gesproken over 1 januari. Wordt er nu per 1 juli volledig volgens aanboddocument gewerkt of 1 januari?

College: In document wordt gesproken over 2021-2024 en we zien dit jaar als een overgangsjaar. Vanaf 1 januari een reguliere situatie.

SP: Als niet sociaal werker is het ons niet geheel duidelijk wat er nu precies gaat veranderen. Kan Perspectief aangeven hoe een gemiddelde werkdag van 2 jaar geleden er uitzag en die van 2021 eruit ziet?

CDA: Klopt het dat de dingen die de buurtservice deden bij de wijkteams ondergebracht worden? Gaat nav van de wijkanalyse de gemeente erover welk organisatie welke taak uitvoert? Wie houdt de vinger aan de pols als het met de nabuurschap niet goed gaat?

Kieslokaal: Hoe gaat het met de buurtservice? Hoe loopt dit?

Perspectief: Voor de sociaal werker gold de afgelopen periode dat de kerntaak was het individueel ondersteunen van huishoudens. Je moet denken aan spelen er vragen op sociaal gebied, vragen waar je niet uit komt en die met elkaar te maken hebben. Vervolgens om samen een plan maken om te kijken hoe je deze vragen kunt oplossen. Wat kun je zelf? Ken je iemand in je netwerk die je kan helpen? Dit stuk zal minder minder belangrijk worden in 2021. De sociaal werker zal zich in 2021 zal zich meer gaan richten op het ondersteunen van initiatieven van de inwoners, van talenten van inwoners of vaardigheden ontwikkelen. Dat soort zaken lenen zich meer voor een groep en collectieve benadering. Daarnaast zullen ze geholpen worden door een sociaal makelaar. Dit is een nieuwe functie bij perspectief en langer bekend in het land. De kerntaak van deze sociaal makelaar is verbinden en aanjagen van het initiatieven, groepen inwoners bij elkaar brengen. En het gaat om meer dan alleen de inwoners maar ook al die sociale initiatieven van andere organisaties. We maken het inzichtelijker voor de inwoners. Er zit er ook een sociaal beheerder in het wijkteam. Deze zat eerst apart. De buurtservices is nu nog niet precies ingebed in de sociale wijkteams. We hebben dit jaar nodig om het goed te laten landen in het wijkteam. We zijn het kijken of het mogelijk is om de buurtbewoners bij deze dienst te betrekken en of de deelnemers eigen horizon kunnen verbreden en mee te doen aan initiatieven. Nu houden we vingers aan pols bij het nabuurschap. We zullen dit ook blijven doen dmv even bellen, even lang fietsen.

College: Wie wat gaat doen is al gebaseerd op de afspraken die we al hebben.

GroenLinks: Hoe zit het met de samenwerking tussen de sociale wijkteams en ketenpartners?

PVDA: Hoe gaat perspectief in komende jaren om met eigen huisvesting? Wat is de impact op de activiteiten door het verkopen van bepaalde panden?

Burgerbelang: Zutphen is een multiculturele stad. Zijn de 3 wijkteams voldoende uitgerust om mensen te begrijpen en te helpen?Kan Perspectief uitleg geven over een zware geval? Gaat de kwaliteit van de zorg omhoog of omlaag?

Bewustzw: De gemeenteorganisatie is in verandering en Perspectief gaat hiermee een hele andere werkwijze tegemoet. Hoe matcht dat met elkaar om uiteindelijk de doelstelling met elkaar te bereiken die binnen de kaders van de raad zijn meegeven? Wat doet Perspectief met signalen die niet binnen komen zoals in deze corona periode?

Perspectief: Nu we de opdracht hebben gekregen om de sociaal basis te versterken moeten we nog meer de nadruk leggen op de partijen die in het voorveld werken. Daar hebben we al contacten hebben nog meer moeten versterken. In het najaar gaan we hier een bijeenkomst over organiseren. We hebben aangegeven dat wij dat nu we kleinere zijn dat we kijken wat voor huisvesting we nodig hebben. We zijn nog steeds enthousiast over woning in de wijk. Daarnaast plekken in de wijk op iets een grotere locaties mensen elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen organiseren. In elke gebied van de wijkteam moet zo’n plek zijn. Hoeft niet van perspectief te zijn. Het pand van de vrijwilligerscentrale is verkocht. Hoe ga je om met signalen die je niet hoort? Niet anders dan we altijd gedaan hebben. Heel goed letten op signalen die je overal hoort en acteren op die signalen. De wijkteams zijn niet minder toegerust dan dat ze voorheen waren. We trainen mensen in open naar mensen te kijken, open te luisteren naar hun verhaal en vanuit eigen beleving te verstaan en juiste oplossing te zoeken.

Pvda: Hoe wordt er gewaarborgd dat er altijd een plek is voor activiteiten als een pand verkocht wordt?

Perspectief: Daar zullen we zeker naar kijken wat en passende oplossing is om de activiteit te waarborgen. In het geval van een zwaar geval is onze rol niet een behandeling bieden. Wij zijn goed in nabij mensen blijven en op tijd te signaleren. Het beperkende van meerdere partijen in een gezin is een lastig vraagstuk. Het is belangrijk daarin wie het aanspreekpunt is als de bewoner het zelf niet is. Er wordt hard aan gewerkt om hier helder afspraken over te maken.

D66: Zijn er in de regio of elders in het land voorbeelden van deze manier van werken?

Perspectief: Ja. We kunnen zeker leren en hebben we ook gedaan van de contacten in de regio. De sociaal makelaar is een voorbeeld uit het land uitgebreid uitgevoerd wordt.

De voorzitter vraagt nog of raad voldoende bevredigd is in het voorzien van informatie. Voorzitter concludeert dat het geval is en dat geen directe opvolging plaats hoeft te vinden. De voorzitter sluit de vergadering af.

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in Raad 20 april 2020 Naar boven

Datum 20-04-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
videoconference
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
B.M. Duizer

Behandeld in