Pagina delen

Aanbieding rekenkamerbrief kaderstelling Jeugdzorg en workshop kaderstellen raadsleden 2020

Bijlagen

Behandeld in Forum van 30 juni 2020 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 30-06-2020 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.N. Müller
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM Dolfing
SPE. Müller
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66I van Dijk
VVDA. van Dijk
CDAK.M. van Wamel
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldA Menkveld

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom bij het Forum waarin we het gaan hebben over de Aanbieding rekenkamerbrief kaderstelling jeugdzorg en workshop kaderstellen raadsleden 2020 tezamen met de behandeling van het raadsvoorstel Kaderstelling Beleidsplan Jeugd 2021-2024. We gaan het eerst hebben over de Aanbieding rekenkamerbrief kaderstelling jeugdzorg waarbij leden van de Rekenkamercommissiestarten met een presentie beginnen.

Karin van den Berg (voorzitter Rkc): Zie bijgevoegde presentatie. Deze brief is uitgesteld omdat we eerst onderzoek naar de gemeentelijke financiën hebben gedaan. Een aantal punten uit de aanbiedingsbrief staan ook in het beleidsplan van het college. Aanleiding/doel van dit onderzoek is de groei van het aantal cliënten in de jeugdzorg en de effecten hiervan op de financiën. Hoe kun je als raad aan het stuur staan. Zonder goede kaders heb je geen goede sturing op die kaders en kun je geen goede controle uitvoeren. Advies aan het college is om de raad in staat te stellen de kaderstellende rol goed te kunnen spelen.

Voorzitter: Zijn er vragen?

Burgerbelang: Dank voor de presentatie. Wat betreft de scenario's, maak deze en presenteer deze. Wat voor soort scenario's?

PVDA: Dank voor de presentatie. We zijn een lerende organisatie en raad. Wat is een belangrijk leermoment? Wat is de strategische rolbepaling?

VVD: Kaderstelling als voorwaarde voor het proces. In 2014 hebben we kaders gesteld, het is niet de bedoeling daar later nieuwe kaders aan toe te voegen. We stellen niet ieder half jaar nieuwe kaders als de oude niet bevallen. Hoor hier een andere toon.

Karin van den Berg (voorzitter Rkc): Je kunt scenario's verschillende invullen: welke instrumenten en pakketten, wat betekent dat voor de begroting/de financiën om tot een goed resultaat te komen? Als raad wil je goed aan het stuur zitten aan de hand van de strategische raadsagenda. Dit moet het college faciliteren. In 2013/2014 zijn kaders gesteld, deze zijn onbewust verlengd. Je moet hier bewust nieuwe kaders stellen.\

VVD: De kaders zijn niet geruisloos maar bewust verlengd.

ChristenUnie: Komt er een raadswerkgroep sociaal domein?

Karin van den Berg (voorzitter Rkc): Dit is een advies.

ChristenUnie: Daar gaan we over nadenken.

VVD: Daar sluiten wij ons bij aan. In het Presidium is een suggestie gedaan over een raadswerkgroep sociaal domein.

D66: Wat is het voordeel en het nadeel van een raadswerkgroep?

Karin van den Berg (voorzitter Rkc): Het voordeel is dat er een conitnue stroom aan informatievoorziening is, de leden van de raadswerkgroep moeten dat verder brengen. Het nadeel is dat het voorrecht op informatie bij de leden van de raadswerkgroep kan blijven hangen.

BewustZW: In het Presidium hebben we gesproken over de wens van een raadswerkgroep. Het merendeel wil dat dit in het openbaar wordt besproken. Het Presidium is niet verder ingegaan op een raadswerkgroep.

VVD: Hier ligt een nieuw voorstel.

Voorzitter: Als er verder geen vragen of opmerkingen zijn dan is dit voldoende besproken en gaan we over op de behandeling van het raadsvoorstel Kaderstelling Beleidsplan Jeugd 2021-2024. (Het verslag van de behandeling van het raadsvoorstel Kaderstelling Beleidsplan Jeugd 2021-2024 staat bij voornoemd onderwerp.)

 

Advies

Advies gegeven er volgt geen verdere behandeling

Behandeld in