Pagina delen

Aanbieding rapport 'Toezicht en Handhaving Kinderopvang, Landelijke rapportage 2016'

Bijlagen

Behandeld in Forum van 15 januari 2018 Naar boven

Toelichting griffie

Afgelopen december stond dit rapport op de lijst van ingekomen stukken van de raad.
Op voorstel van het Presidium wordt het stuk nu geagendeerd in een Forumvergadering, met het verzoek aan het college om een toelichting op het rapport te geven en de Zutphense situatie te duiden.
Nadat de toelichting is vernomen kan het onderlinge gesprek tussen de fracties plaatsvinden.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 15-01-2018 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPH.M.H. Giesen
D66G.I. Timmer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijM Wesselink
VVDB. van der Veen
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

De voorzitter meldt dat geagendeerd is de landelijke rapportage van de inspectie Toezicht en Handhaving Kinderopvang. Het was echter de bedoeling de Zutphense rapportage te bespreken. Een link naar deze rapportage en het memo van het college is vanochtend via de inlogmogelijkheid op de website geplaatst. De voorzitter constateert dat de leden van het forum niet van deze stukken kennis hebben genomen en schorst de vergadering voor een kwartier om de leden de gelegenheid te geven de stukken te lezen.

De voorzitter heropent de vergadering om 19.18 uur en geeft de forumleden gelegenheid tot het stellen van vragen.

CDA: - Waarom maakt Zutphen geen gebruik van het landelijk registratiesysteem?

- Geconstateerd wordt dat Zutphen eerst geen handhavingsbeleid had op kinderopvang. Was dat voorheen niet nodig?

- Wanneer heeft Zutphen de toezicht en handhaving op kinderopvang weer op orde?

Burgerbelang: Er is een flinke tik op de vingers gegeven. Waarom is dit blijven liggen en waarom is er niet eerder ingegrepen? Wat is er eerder aan gedaan?

PvdA: Uit de rapportage blijkt dat niet altijd tijdig op rapportages is gereageerd. Zijn er na de acties ook tekortkomingen geconstateerd en was dit ernstig?

Stadspartij: Wat voor signalen heeft de gemeente van de GGD ontvangen? En hoe zit het met de controle op kleinschalige opvang; deze is blijkbaar minder. Moet daar niet vaker gecontroleerd worden?

D66: Wat maakt dat adviezen van de GGD niet worden opgevolgd?

ChristenUnie: Hoe verontrustend is deze rapportage? Kan het college concreter zijn over de stappen die worden ondernomen in het verbetertraject?

SP: Is er een register van mutaties van uitschrijving en kindplaatsing? Is er voldoende GGD-capaciteit ingehuurd?

College: Het landelijk registratiesysteem wordt inmiddels wel gebruikt. Onderbezetting was er de oorzaak van dat niet voldoende is ingezet op de registratie en de handhaving van de kinderopvang. Inmiddels is zowel voor de registratie van kinderopvang als voor de handhaving capaciteit geregeld. Wat nog moet worden geregeld is de vervanging van de desbetreffende medewerkers. Er staat een paragraaf over kinderopvang in het handhavingsbeleid. Deze wordt geactualiseerd. De bezetting is begin 2017 op peil gebracht. Het is dus al wel eerder opgepakt, maar nog niet volledg. Om de vervanging goed te regelen is nog nodig dat er scholing en training wordt aangeboden. Het college stelt in februari het verbeterplan vast. Het college wil voor de zomer de verbeteringen hebben doorgevoerd zodat de inspectie kan worden gevraagd opnieuw de A-status toe te kennen.

D66 vraag waarom het signaal dat er niet voldoende capaciteitorde was niet eerder aan de raad is gemeld omdat het gaat om een kwetsbare groep.

Het college erkent dat het eerder opgepakt had moeten worden, maar vraagt zich af of het noodzakelijk was geweest om hiervoor bij de raad aan te kloppen. De GGD adviezen zijn gericht aan de kinderopvangorganisaties. Het is primair de verantwoordelijkheid van de opvang om aan de adviezen opvolging te geven. De gemeente heeft daarop een toezichthoudende rol. Het college geeft aan ook geschrokken te zijn van de constateringen van de inspectie, juist omdat het hier gaat om een kwetsbare groep. Inmiddels zijn afspraken gemaakt met de GGD intensivering van de inzet van de GGD en afspraken gemaakt over frequentie en intensivering van het toezicht.

De Stadspartij vraagt waarom het zowel in 2015 als 2016 is blijven liggen.

Het college geeft aan dat in 2015 en 2016 de capaciteit niet op orde was. Daardoor is de opvolging niet tijdig is geweest. Dat is wat de inspectie heeft gesignaleerd.

De Stadspartij vraagt of er op GGD adviezen direct actie wordt ondernomen.

Het college antwoordt dat een GGD advies door de kinderopvang tijdig moet worden opgevolgd. Dit is afhankelijk van de aard van de constatering en de termijn die de GGD daaraan stelt. De gemeente krijgt het signaal om toe te zien op de opvolging van de constatering door de kinderopvang.

D66 vraagt welke afweging ten grondslag ligt om bij beperkte capaciteit niet adequaat op deze signalen te reageren. Wordt daar niet stevig op gestuurd?

Het college denkt dat in 2015 en 2016 de druk op de organisatie hoog was in verband met bezuinigingstaakstellingen en veranderingen in de organisatie. Daardoor was niet voldoende in beeld dat dit niet op orde was. Het college is tevreden over de maatregelen die in 2017 zijn genomen en dat er nu vaste capaciteit is geregeld. Het college is blij dat de inspectie er is, zodat zij hierop hebben kunnen wijzen. Het college vindt wel dat het dit zelf eerder had moeten constateren.

De PvdA vraagt of er in de praktijk ook echt iets mis is gegaan en of hier een analyse van wordt gemaakt.

Het college zegt dat het onderzoek van de inspectie niet gaat over de inhoud van de signaleringen die bij de kinderopvang worden gedaan. Het gaat alleen over het invullen van de toezichthoudende taak die de gemeente heeft. Het zegt dus ook niets over de vraag of er ernstige zaken zijn blijven liggen. Deze zijn bij het college niet bekend. Het college steekt zijn energie nu liever in het blijven volgen dat de zaken nu goed lopen. Het is maar de vraag of een analyse van zaken van voorgaande jaren zaken aan het licht brengt die nu nog actueel zijn. Per slot van rekening is het sinds begin 2017 wel op orde. De B status zegt niet iets over de kwaliteit van de opvang.

De Stadspartij vraagt of de GGD er ook zo over denkt.

Voor zover bekend bij het college is dat wel geval. Er vindt morgen een kennismakingsgesprek plaats tussen de gemeentelijke medewerkers en de GGD inspecteur. Dan kan dit ook besproken worden. Het college geeft weer dat het verbetertraject inhoudt dat er vaste capaciteit is voor het vervullen van de taken, dat vervanging geregeld is, er afspraken zijn met de GGD over verbeteringen en dat het handhavingsbeleid wordt geactualiseerd. Voor het register van mutaties wordt gebruik gemaakt van het landelijk registratiesysteem. Vanuit de GGD zijn er nu twee nieuwe inspecteurs beschikbaar. Het is het college niet bekend of daar een knelpunt zat. Niet duidelijk is of er nu meer capaciteit beschikbaar is dan voorheen.

D66 vraagt of het toezicht op de opvang bij gastouders is geborgd.

De Stadspartij constateert dat dit landelijk weinig gebeurt en vraagt of dit ook in Zutphen zo is.

Het college antwoordt dat dit zo nodig wordt meegenomen met het verbeterplan. Hoe dit vormgegeven wordt moet dan nog worden bekeken, omdat dit geen onderdeel is van het plan dat nodig is voor het verkrijgen van de A-status bij de inspectie.

D66 vraagt of de raad het verbeterplan krijgt.

Het college zegt toe dit aan de raad ter beschikking te stellen.

 

 

 

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in