Pagina delen

Forumverslag 30-11-2015

Motie: Bereikbaarheid binnenstad zonder Vispoortgrachtbrug (30-11-2015)

Datum 30-11-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
H. Sieben
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SP
D66
PvdA
GroenLinks
Stadspartij
VVD
CDA
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Deze motie is tegelijk met het onderwerp Presentatie Programma stedelijke bereikbaarheid inclusief brug over Vispoortgracht behandeld. Zie dat verslag voor het besprokene.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Presentatie Programma stedelijke bereikbaarheid inclusief brug over Vispoortgracht (30-11-2015)

Datum 30-11-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
H. Sieben
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Müller
D66H. Brouwer
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijD. Bogerd
VVDH.M.J. Siebelink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnie
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan het college.

College: wij willen het Forum aanvullend informeren over het programma Stedelijke Bereikbaarheid. Een programma dat geïnitieerd en mogelijk is gemaakt door de provincie Gelderland. Het programma bestaat uit een aantal projecten. Het belangrijkste project daarin is de brug over de Vispoortgracht

Het college was van plan om eerst een avond te organiseren voor omwonenden en ondernemers. Heeft er nu voor gekozen om eerst de raad te informeren. Daarna volgt zonder meer een avond voor omwonenden, ondernemers en andere belangstellenden.

Namens het college geeft de heer Van Dijk een presentatie over het programma Stedelijke Bereikbaarheid en wat specifieker het proces dat het college voor de brug wil doorlopen. De presentatie is als bijlage bij de agenda gevoegd. De heer Van Dijk benadrukt dat het vooral gaat om de ‘economische’ bereikbaarheid van de binnenstad. Het programma is in belangrijke mate complementair aan de grote infrastructurele ingrepen (omleidingen, onderdoorgangen) zoals die recent zijn opgeleverd of de komende jaren nog tot stand gebracht worden. De heer Van Dijk geeft een toelichting op de projecten binnen het programma:

  1. oplaadplekken: voor auto’s, e-bikes en smartphones maar ook ‘mentaal’:
  2. nieuwe thematische wandelroutes in de binnenstad en direct aansluitend (Noorderhaven);
  3. digitale infoborden/videowall, met relevante en recente informatie over o.a. evenementen en dergelijke
  4. verbetering fietsbewegwijzering en het oplossen van fysieke knelpunten, met name bedoeld om toeristen maar ook bewoners sneller en beter richting binnenstad te leiden;
  5. verbetering bewegwijzering naar parkeervoorzieningen in en om de binnenstad
  6. brug over de Vispoortgracht waardoor de aanlooproute vanaf de Houtwal die als parkeerlocatie in belang gaat toenemen, aantrekkelijker en beter wordt. De Houtwal wordt als parkeerlocatie prominenter door o.a. de aanleg van de rondweg om De Hoven (meer verkeer wordt daardoor via zuidelijke aanvoerroute naar de stad geleid) en de Hof van Heeckeren.

Voor de projecten a. tot en met e. stelt de provincie € 50.000,-- per project beschikbaar. Aanvullende financiering van de gemeente is daarbij niet nodig. Voor het project f. (de brug) verstrekt de provincie een subsidie van € 250.000,--. Daarbij is wel aanvullende financiering van de gemeente nodig.

Ten aanzien van de brug nog het volgende. Het college wil graag een open dialoog. Burgemeester en wethouders willen vragen en zorgen vernemen en wensen, mogelijkheden en aandachtspunten van zowel de korte als de lange variant. Ook de wijze waarop een en ander kan worden uitgevoerd (materialisatie, drijvende brug, hoge brug etc.) kan daarbij aan de orde komen. Er wordt in januari een infoavond georganiseerd voor omwonenden, ondernemers en andere belangstellenden. Omwonenden zullen daar specifiek voor worden uitgenodigd. Na de infoavond volgt besluitvorming door het college en indien nodig de gemeenteraad.

De heer Geerken (voorzitter Stichting Zutphen Promotie) zegt dat de uitvoering van een aantal projecten in handen is gelegd van de stichting Zutphen Promotie. De heer Geerken duidt het belang van het programma, in zijn complete samenstelling, voor de bereikbaarheid en de economie van de binnenstad.

De voorzitter geeft het woord aan de heer P. van der Ploeg (inspreker). Het relaas van de heer Van der Ploeg is als bijlage toegevoegd.

Vragen aan de heer Van der Ploeg:

GroenLinks: informeert hoe de heer Van der Ploeg het aantrekkelijker maken van de Spittaalstraat ziet in relatie tot de functie van de Houtwal.

De heer Van der Ploeg: de Houtwal is een prima parkeerplaats van waaruit de bereikbaarheid van de Spittaalstraat sterk verbeterd kan worden door trottoirs en voetpaden grondig op te knappen.

CDA: eveneens een vraag over de bereikbaarheid van de Spittaalstraat. De vraag is al beantwoord door de heer Van der Ploeg.

De voorzitter geeft het woord aan de heer H. Reitsma (inspreker). Het relaas van de heer Reitsma is als bijlage toegevoegd.

De voorzitter en het college bedanken de insprekers voor hun bijdrage.

De voorzitter geeft het woord aan de leden van het Forum.

Stadspartij merkt op dat het nu om een presentatie gaat aan het Forum maar wil ook van de gelegenheid gebruik maken om de door de Stadspartij ingediende en door BbZW en Bewust Z/W mede ondertekende motie toe te lichten. In de motie wordt gevraagd om varianten voor een betere bereikbaarheid te onderzoeken zonder brug. Een brug leidt tot overlast voor omwonenden, heeft gevolgen voor natuur en milieu en de relatie met een toename van het aantal bezoekers is onduidelijk. Een brug lost het parkeerprobleem niet op. Een tweede verzoek in de motie betreft een onderzoek naar de mogelijkheid van een transferium.

De PvdA heeft nog geen duidelijk beeld van het totaalplan en vraagt of de andere projecten ook kunnen worden toegelicht.

De voorzitter zegt dat alle projecten zijn opgenomen in de presentatie van de heer Van Dijk.

De SP merkt op dat het college omwonenden wil betrekken bij de plannen maar vraag zich daarbij af hoe het kan dat het college de omwonenden vergeet. De SP is heeft in de stad de meningen gepolst over de brug. De reacties waren dezelfde als die van de insprekers. Het is merkwaardig om in tijden van schaarste een brug aan te leggen waar geen behoefte aan bestaat. Ook de SP pleit voor een betere alternatieve route.

Het college zegt dat er een avond voor omwonenden, ondernemers en andere belangstellende wordt georganiseerd. Hij is dan ook verbaasd over de reactie van de SP.

De SP vraagt of de omwonenden ook wat te kiezen hebben.

Het college zegt dat een ieder zijn mening kan geven, ook dat het een goed plan is dat een bijdrage levert aan het beleven van de stad door een nieuwe en aantrekkelijk route te creëren.

SP (bij interruptie): een aantrekkelijke route hoeft niet per se een brug te zijn.

Burgerbelang in de Stentor stond een schets van een nieuwe voetgangersbrug aan de oude IJsselbrug. Dat biedt een mooie oplossing: parkeren aan de Hovense kant en dan via een nieuwe voetgangersbrug naar de binnenstad.

BewustZW: de raad moet keuzes maken op basis van hetgeen je wilt bereiken en de kosten die dat met zich meebrengt. De vraag is dan ook: is het college bereid om een 0-variant mee te nemen en een variant waarin uitgegaan wordt van een verbetering van voetpaden en trottoirs. Nu liggen alleen de brugvarianten voor.

VVD dankt de insprekers voor hun bijdrage. Het zijn duidelijk betogen. De info-avond komt er met hoor- en wederhoor. De SP is volgens de VVD te snel met de constatering dat er geen draagvlak is.

De bereikbaarheid van de binnenstad is een belangrijk issue. De VVD heeft een motie ingediend die als vertrekpunt neemt het parkeerprobleem op ‘s Gravenhof. Er moet goed geluisterd worden naar de bewoners en de ondernemers. Dat vergt een open dialoog, laten we het ook zo tegemoet treden. Er moet in ieder geval wel iets worden gedaan!

CDA: het is interessant om te zien hoe het leeft in de stad! Goed ook dat er alternatieven naar voren komen. Houdt de provincie strikt vast aan de brug, staat ze open voor alternatieven?

Stadspartij: sluit aan bij Bewust Z/W: niet strak vasthouden aan de gepresenteerde varianten voor een brug maar ook andere alternatieven een kans geven.

GroenLinks: wil graag weten of een alternatieve inzet van gelden mogelijk is. Anders heeft het opperen van alternatieven weinig zin. Het leeft enorm en GroenLinks is wel blij met de informatie die nu wordt gegeven.

SP heeft een vraag over de motie van de VVD: de vraag is of de motie er van uit gaat dat de brug er komt.

VVD: de motie van de VVD steekt breder in. Het gaat ook om groen en parkeerruimte en het is niet een kwestie van vastleggen maar het is een visie waarin zaken breder worden aangevlogen.

D66 constateer dat de brug kennelijk wel een onderdeel is van de visie.

BewustZW wil graag het standpunt van het college horen over een 0-variant.

College:

  1. we gaan onderzoeken hoe de provincie er in staat. Het is nog niet helder of iets anders dan de brug ook tot de mogelijkheden behoort;
  2. verder onderzoek naar alternatieven hangt van dat antwoord af.

SP: als het zo vastligt hoe kan het college dan de inwoners nog inspraak geven?

College: we kunnen het geld natuurlijk ook laten schieten. Daarmee wordt wel voorbijgegaan aan de wens van de ondernemers. Het heeft op dit moment geen zin om andere alternatieven te onderzoeken zonder dat wij zeker zijn van de subsidie van de provincie.

Burgerbelang: wanneer verwacht het college inzicht te hebben in alternatieve bestedingswijzen?

College: we proberen het zo snel mogelijk te weten te komen.

Stadspartij: de motie is op 15 juni ingediend. Waarom heeft u dit belangrijke punt zo lang laten liggen?

College: we hebben eerst geïnformeerd of we langer over het geld kunnen beschikken dan 31 december 2015. Het antwoord daarop is dat dat het geval is: we hoeven het dus niet aan te vragen voor 31 december. We willen het proces zorgvuldig doen.

D66: het zou jammer zijn als de andere projecten ook afhankelijk zijn van het al dan niet doorgaan van de brug. Laten we het gezond verstand voorrang geven ten aanzien van de brug en het geld ook voor andere dingen gebruiken zoals bijvoorbeeld de 0-variant.

VVD (bij interruptie): eerst graag iedereen horen, er zijn ook anderen dan omwonenden zoals ondernemers en werknemers in de stad.

GroenLinks: wil toch graag weten of alternatieven mogelijk zijn.

College: n.a.v. de opmerking van D66: de overige projecten zijn niet afhankelijk van de discussie over de brug en kunnen zonder meer worden uitgevoerd.

De voorzitter informeert of de motie rijp is voor behandeling.

BewustZW: de fracties moeten zich beraden en de uitkomst is afhankelijk van het antwoord van het college.

College: we gaan na of het mogelijk is dat het geld voor de brug ook mag worden ingezet voor nog nader te ontwikkelen alternatieven.

De voorzitter constateert dat het aan de indieners van de motie is om te bepalen hoe er verder mee wordt om gegaan, dankt vervolgens een ieder voor zijn bijdrage en sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Grondstoffenplan 2016-2020 (30-11-2015)

Datum 30-11-2015 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
T.U. Post
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM. Jaspers
SPM.J. ten Broeke
D66C.A. Lammers
PvdAJ. Bloem
GroenLinksL. Luesink
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan de leden van het forum.

Stadspartij: Mooi als het GFT-afval wordt opgehaald in heel Zutphen. Graag meer aandacht voor de gedragsverandering van de burger.

GroenLinks: Het valt ons op dat er gestreefd wordt naar 105 kilo afval per persoon per jaar. Elders in Nederland is dat 100 kilo. Waarom hebben omliggende gemeenten zo goed gescoord? Wat wordt de bijdrage van Atelier 3D?

D66: Mooi grondstoffenplan. Twee vragen:

  1. Wij missen het ophalen van GFT in het centrum.
  2. Is er een aanbesteding geweest voor de educatie op de scholen?

PvdA: 100 kilo afval per jaar per gezin is zeker mogelijk. Goed om textiel als restafval in te zamelen. Ook voor elektronica liggen veel kansen. Hoe ziet het college dat?

CDA: Gaan we zelf weer met afval slepen nu er meer ondergrondse containers komen? Gaan we meer betalen of worden we meer beloond?

VVD: Het restafval gaat van 144 naar 105 kilo. Met alleen voorlichting en onderwijs moet deze reductie al haalbaar zijn. Wij verbazen ons over textiel: komt daar een extra ophaalronde voor? Wat betreft het belonen van de burger: dat wordt een moeilijk verhaal in het buitengebied.

ChristenUnie: In het plan staan opmerkingen over het ophalen van plastic in de binnenstad. Ondergrondse containers hiervoor kunnen niet overal geplaatst worden in de binnenstad. Het kan een idee zijn om bij grote supermarkten verzamelpunten te maken.

Namens het college beantwoordt de ambtelijke ondersteuning de vragen.

-          In de Zuidwijken komt een pilot met het ophalen van GFT-afval in hoogbouw. De nieuwste ondergrondse containers hebben een betere kwaliteit en veroorzaken minder stankoverlast. We wachten die ervaringen eerst af.

-          Wat betreft gedragsbeïnvloeding: er komt veel voorlichting; het gaat niet alleen om toezicht. Het gedrag van de burger is vooral van belang bij GFT, maar speelt ook een rol bij het restafval.

-          Landelijk staat de doelstelling op 100 kilo afval per inwoner per jaar. Specifiek voor Zutphen hebben wij dat op 105 kilo gesteld.

GroenLinks: die 105 kilo is dus maar een getal? Wij vinden dat de ambitie wel wat hoger mag.

De ambtelijke ondersteuning geeft aan dat we gaan proberen die landelijke doelstelling te halen. Hij gaat verder met het beantwoorden van de vragen.

-          We gaan Atelier 3D inschakelen voor het onderwijs (zwerfafval).

GroenLinks: In het kader van een experiment wordt op scholen toch afval gescheiden, ook al is het geen huishoudelijk afval?

D66: Gaat het alleen om afvalscheiding op school of ook thuis?

De ambtelijke ondersteuning gaat, nadat hij op deze vragen is ingegaan, weer door met het beantwoorden van de vragen.

-          Vanaf 2016 wordt textiel apart ingezameld. Het wordt regionaal gesorteerd en dat levert werkgelegenheid op.

-          Het is nog niet zeker of ook elektronica apart ingezameld gaat worden.

-          Het klopt inderdaad dat in sommige gevallen burgers restafval zelf moeten wegbrengen.

CDA: Dus er komen weer grijze PVC-zakken die in het milieu terecht komen?

Ambtelijke ondersteuning: ja, het zou kunnen dat we weer met zulke zakken gaan werken.

-          Uitsluitend voorlichting om het doel te bereiken is te optimistisch.

-          Het textiel wordt straks opgehaald door een andere organisatie dan Humana.

-          Het buitengebied vergt inderdaad een andere benadering dan de stad.

-          Als plastic wordt opgehaald in grote containers, dan moeten dat wel erg grote containers zijn.

-          Het gunnen van onderwijs aan Atelier 3D is niet met een aanbesteding gedaan.

CDA: Afval is grondstof en dat vertegenwoordigd een waarde. Hoe zit dat nou?

Ambtelijke ondersteuning: Restafval is geen grondstof.

GroenLinks: Kan dit niet explicieter gemaakt worden op de eindafrekening? Dan zien mensen het als beloning dat ze hun afval goed gescheiden hebben.

Namens het bedrijf Circulus-Berkel, dat afval ophaalt en verwerkt voor bijna 450.000 huishoudens in de regio, licht Chris Kuulman toe dat sprake is van “omslagdenken”. Mensen kunnen zelf afval wegbrengen, kunnen dat meer in eigen handen gaan nemen. De gemeente gaat minder vaak het afval ophalen. Het plastic ophalen in de binnenstad is te zien als extra service naar de burger. We hebben drie locaties op het oog hiervoor. De keuze ligt bij de burger: hij brengt het zelf weg of de gemeente haalt zijn plastic op.

De voorzitter constateert met het forum dat het voorstel rijp is voor behandeling in de raad en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Motie: Een vernieuwde blik op de Hanzehof (30-11-2015)

Datum 30-11-2015 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.J.A. Putker
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SP
D66
PvdA
GroenLinks
Stadspartij
VVD
CDA
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Deze motie is tegelijk met het onderwerp De Hanzehof: plan van aanpak en exploitatietekort seizoen 2014/2015. Zie dat verslag voor het besprokene.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

De Hanzehof: plan van aanpak en exploitatietekort seizoen 2014/2015 (30-11-2015)

Datum 30-11-2015 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.J.A. Putker
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPM.J. ten Broeke
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijJ. Boersbroek
VVDB. van der Veen
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWT. Marks
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de in grote getale opgekomen toeschouwers van harte welkom. Vervolgens wordt een kort resumé gegeven van de gang van zaken inzake het dossier tot dusverre. Hierna wordt kort het eigenlijke onderwerp geïntroduceerd. Na de inleiding krijgt het college het woord om de voorliggende stukken toe te lichten.

Het college geeft aan blij te zijn met de grote betrokkenheid van het publiek bij de Hanzehof. De Hanzehof speelt in de optiek van het college een belangrijke rol binnen de stad. Het college stelt voor om twee van de vier scenario’s samen met de Hanzehof te onderzoeken. Iedereen wil een levensvatbaar theater. Stoppen en afbraak is geen optie. Wel moeten keuzes gemaakt worden. Het noodscenario ziet men overigens als een noodscenario plus.

D66 vraagt per interruptie of een onderzoek naar de Buitensociëteit niet automatisch betekent dat daarmee de Hanzehof zal moeten sluiten.

Het college wil absoluut de Buitensociëteit en de Hanzehof met theater behouden. De culturele voorzieningen moeten op peil blijven, met een sluitende begroting.

De eerste inspreker, mevrouw M. van Tiel, directeur Theater Hanzehof krijgt het woord (reactie als bijlage bijgevoegd). Na afloop van de inspreekreactie krijgt het forum de gelegenheid vragen te stellen aan de Spreekster.

BewustZW vraagt of de veiligheid van het gebouw in niet in het geding is bij het noodscenario.

Mevrouw van Tiel geeft aan dat er weliswaar allerlei kleine mankementen zijn die dan blijven bestaan maar dat men er mee vooruit kan.

De VVD beschouwt het noodscenario als het kopen van tijd en vraagt aan de inspreekster of gedurende die tijd ook met andere stakeholders naar oplossingen zou willen zoeken.

Mevrouw van Tiel geeft aan dat de organisatie van de Hanzehof dit graag zou willen doen.

De fractie van de PvdA is van mening dat Zutphen een concertzaal en theater moet hebben. Naar aanleiding van het plan van aanpak van de Hanzehof wil men weten hoe de € 50.000 verkregen moeten worden.

Mevrouw van Tiel stelt voor dat tijdens voorstellingen het parkeerterrein gepacht zou kunnen worden van de gemeente. Ook kan op deze manier het parkeerprobleem opgelost worden

De fractie van Burgerbelang vraagt zich af of mensen dan niet verder in de wijk gaan parkeren. Tevens wil men weten of de organisatie Hanzehof ook probeert om de bezoekers er van bewust te maken dat men aan de achterkant kan parkeren.

Mevrouw van Tiel denkt dat dit zonder parkeerverbod niet afgedwongen kan worden.

Het CDA vraagt of mevrouw van Tiel blij is met het noodscenario.

Mevrouw van Tiel is van mening dat het gezien de huidige situatie een goede oplossing is. Over vijf jaar ziet de wereld er misschien wel heel anders uit.

De fractie van Burgerbelang vraagt of het plan wel toekomstbestendig is.

Mevrouw van Tiel antwoordt bevestigend. Het plan van aanpak voorziet in alle uitgaven tot 2020.

 

GroenLinks appelleert aan de komende burgerbegroting. Heeft mevrouw van Tiel een idee waar op cultuur bezuinigd kan worden.

Mevrouw van Tiel geeft aan dat dat niet aan haar is.

De voorzitter nodigt de tweede inspreker, mevrouw E. Cornelissen uit.

Mevrouw Cornelissen spreekt in haar functie als dramadocent namens de jeugd en jongeren (inspreekreactie bijgevoegd).

De voorzitter inventariseert of er nog vragen zijn aan mevrouw Cornelissen. Omdat deze uitblijven krijgt vervolgens de heer B. Gremmer het woord voor zijn inspreekreactie (inspreekreactie bijgevoegd).

Na afloop van de inspraakreactie en het uitblijven van vragen krijgt de volgende inspreker, de heer C. Witbraad het woord (inspreekreactie bijgevoegd).

Na afloop van de reactie vraagt Burgerbelang of de Buitensociëteit niet beter benut kan worden.

De heer Witbraad is van mening dat dit inderdaad wenselijk is maar dat Hanzehof en Buitensociëteit beiden een eigen functie hebben.

De laatste inspreker is de heer J. van der Meulen. (inspreekreactie bijgevoegd). Na afloop van zijn inspraakreactie overhandigd hij aan het college een bundel met 1400 steunbetuigingen voor de Hanzehof (bijgevoegd als bijlage).

De voorzitter inventariseert of er nog vragen zijn aan de laatste inspreker. Omdat dit niet het geval blijkt te zijn wordt het forum nu in de gelegenheid gesteld vragen te stellen aan het college.

BewustZW ziet in de tekst van het college andere dingen staan dan het behoud van de Hanzehof. Is dit juist?

Het college geeft aan dat in de scenario’s de risico’s staan benoemd. Wat betreft het college blijft de Hanzehof gewoon bestaan. Het college kijkt naar de mogelijkheden van een Noodscenario plus en bestudeert ondermeer de financiële gevolgen.

De SP geeft aan dat in het Buitensociëteitscenario inderdaad staat dat als dit scenario wordt gevolgd de Hanzehof sluit.

Het college benadrukt dat de rol van de Buitensociëteit belangrijker moet worden maar dat de Hanzehof moet blijven voortbestaan.

De SP vraagt waarom er dan een nieuw onderzoek moet komen terwijl er een plan van aanpak ligt.

Het college zegt dat dit noodzakelijk is omdat er een aantal aspecten niet in staan.

BewustZW vraagt of de tekst anders geformuleerd kan worden.

De fractie van de VVD merkt op dat er nu gevraagd wordt om in te stemmen met een onderzoek en niet om in te stemmen met één van de vijf punten. Met het noodscenario kopen we tijd en kunnen we de komende vijf jaar naar de functie van de Hanzehof kijken.

Het college beaamt dit

BewustZW geeft in reactie aan dat het wel klopt dat er gevraagd wordt om in te stemmen met een onderzoek, maar dat in de besluittekst wel verwezen wordt naar de toelichting, vandaar ook het verzoek de tekst aan te passen. Daarbij sprak BewustZW uit dat het onderzoek, zoals het nu voorligt, sterk gericht is op onderzoek doen naar sluiting van de Hanzehof, terwijl de fractie van mening is dat onderzoek gericht moet zijn op het openhouden van de Hanzehof.

GroenLinks is van mening dat functie, gebouw en organisatie uit elkaar moeten worden gehouden. De functie moet behouden blijven door het gebouw en de organisatie hierop aan te passen.

Het college zegt in een noodscenario plus te kijken naar extra mogelijkheden. Zo kan de verkoop van het gebouw worden overwogen.

De ChristenUnie wil graag date r een snel akkoord komt over het noodscenario zodat verdergegaan kan worden met het onderzoek.

D66 sluit zich aan bij de opmerking van de ChristenUnie. D66 is wel ongelukkig met de formulering omtrent het behoud van de Hanzehof in het Buitensociëteitscenario.

Het college is blij met de steun van de ChristenUnie en D66. De Hanzehof moet behouden blijven . Wel moet nagedacht worden over de toekomst.

De ChristenUnie geeft aan dat dit niet overal even helder verwoord staat.

Het CDA concludeert dat niemand de Hanzehof wil sluiten. Men denkt dat de voorstellen zoals gedaan in het plan van aanpak wel van belang kunnen zijn voor het voortbestaan. Kiezen voor een noodscenario kan ook kiezen voor betaald parkeren betekenen.

De VVD vindt ook dat betaald parkeren niet zomaar afgewezen moet worden.

De SP roept er toe op om geld vrij te maken voor het theater.

De PvdA geeft aan dat ook in het noodscenario er geld wordt uitgetrokken voor de Hanzehof. Daarnaast vindt men dat bij het noodscenario moet betaald parkeren niet worden uitgesloten.

Burgerbelang betwijfelt of parkeren de oplossing is.

De PvdA denkt dat het de moeite waard is om naar betaald parkeren te kijken. De bezoeker heeft zelf de keuze.

Ook de ChristenUnie vindt dat ideeën niet te snel weggegooid moeten worden. Denk na over het betaald parkeren. Inzake de vraag om meer evenementen te mogen houden is men van mening dat het zoeken naar consensus niet behoort te liggen bij de Hanzehof maar dat bezwaren via de normale gemeentelijke weg afgehandeld horen te worden.

Burgerbelang vreest voor een precedentwerking bij het toestaan van meer evenementen of het invoeren van betaald parkeren.

BewustZW is evenals de ChristenUnie van mening dat de gemeente de bezwaren bij meer evenementen moet beoordelen.

D66 merkt op dat iedereen het noodscenario omarmt. Tevens vraagt men of de provincie kan bijspringen.

Het college geeft aan dat de provincie pas vanaf 2017 weer geld ter beschikking heeft. Theaters zijn bovendien geen provinciale prioriteit. Wellicht kan men wel wat doen voor de Buitensociëteit.

Het college vindt dat we goed moeten nadenken of we betaald parkeren wel willen. Er zit immers ondermeer ook een sportvereniging. Andere partijen kunnen anders ook om betaald parkeren vragen. Daarom bestaat er een voorkeur om op een andere manier te kijken hoe de begroting sluitend gemaakt kan worden.

D66 vraagt om het helder op papier formuleren wat beoogd word met de scenario’s.

De fractie van de SP spreekt haar vertrouwen uit in de Hanzehof. Men wil graag dat er geïnvesteerd wordt in cultuur en dat nog eens nagedacht wordt over alle scenario’s

De VVD denkt dat de bezwaren inzake betaald parkeren niet onoverkomelijk zijn. Wel moet het voorstel tekstueel aangepast worden zodat alles helder is.

Het college zegt dit toe.

De ChristenUnie vraagt of het aangepaste stuk over twee weken terug kan komen in het forum. Dan kan het de zelfde avond nog door voor behandeling in de raad.

Ook BewustZW wil een aangepast stuk.

De VVD geeft aan dat dit strikt genomen niet hoeft daar over de besluittekst zelf geen discussie bestaat

De SP en D66 geven aan te hechten aan behandeling in het forum.

De voorzitter concludeert dat het stuk nog niet rijp is voor behandeling in de raad en schorst de vergadering.

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Verstrekken van een lening aan WoningESCo Zutphen B.V. (i.o.) (30-11-2015)

Datum 30-11-2015 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
T.U. Post
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM. Jaspers
SP
D66R.G.M. Rutten
PvdAJ. Bloem
GroenLinksL. Luesink
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

D66: Wij zijn blij dat we nu in de “actiemodus” zijn, maar hebben nog enige vragen:

-          Wat is het rentepercentage van de Esco’s?

-          Waarom geven we een achtergestelde lening?

-          Het Plein is partner. Hoe is hun bijdrage/invloed geborgd? Gaan zij ook financieel participeren?

-          Hoe zijn de financiële risico’s ingeschat?

Stadspartij: Wij zijn voorstander van dit plan. Waar ligt het risico? Wat is de bedoeling van een storting in een voorziening?

CDA: Waar liggen de eerste 25 woningen? Wij vinden de ambitie van enkele duizenden woningen te hoog.

ChristenUnie: Goed verhaal. Je mag risico’s nemen. Hoe werkt het bij de organisatie, de bemensing? Wij pleiten voor onafhankelijke mensen in de BV/stichting.

Het college geeft de volgende antwoorden:

-          Het rentepercentage is 2,5.

-          We hebben gekozen voor achtergestelde leningen zodat banken en financiers vervolgens deel kunnen nemen. Het heeft dus een vliegwieleffect. De risico’s zijn behoorlijk afgedekt.

-          Met het Plein hebben we dezelfde afspraken gemaakt die we ook in andere projecten met hen maken. Dit is geborgd in het SROI-beleid. Het Plein investeert niet mee.

-          Niet alleen de gemeente loopt risico, maar ook de andere partijen.

D66: Voor het Plein is dit dus “business as usual”?

College: Ja. Het Plein neemt hierin geen bijzondere positie in. In antwoord op de vragen:

-          Het gaat (in eerste instantie) om 25 particuliere woningen. Daarna gaan we opschalen naar 2.000 woningen. Dat vinden wij niet te ambitieus; de verwachtingen zijn reëel.

GroenLinks: Wij zijn blij met die hoge ambitie. Zijn er voorbeelden hiervan in andere gemeenten?

College: Slechts enkele gemeenten zijn verder dan wij. Gelet op de ervaringen in omliggende gemeenten, denken wij dat ons plan uitvoerbaar is. Het klopt dat het geen staatssteun mag worden. In Deventer is dit al eens toegepast en juridisch streng getoetst.

ChristenUnie: Zutphen heeft echter een eigen verantwoordelijkheid. Ander punt: de bemensing moet echt onafhankelijk zijn.

College: Dat klopt. Die onafhankelijkheid is nodig.

PvdA: Er staat een governancemodel in de nota. Waarom is daarvoor gekozen? Tweede vraag: tegenover het financiële risico staat een voorziening, dus het risico is nihil?

D66: Dat vind ik vreemd.

ChristenUnie: Het risico blijft erin zitten, dat blijft zo.

PvdA: Hoe reëel is het vooruitzicht dat ook andere partijen geld in het project steken?

College: We gaan dit met z’n allen doen. Er zijn aanwijzingen dat anderen gaan meedoen.

CDA: De ambitie mag duidelijker.

College: We streven naar zo hoog mogelijke prestaties.

ChristenUnie: Er moet meer ambitie in de nota.

College: We willen 50% energie besparen. We gaan ervan uit dat dat lukt.

D66: Hoe wordt straks de hogere huur verdisconteerd met de investeringen?

College: De corporaties doen dat zelf, zij verwerken dat in de servicekosten. De lasten blijven per saldo hetzelfde. Mag dit stuk door naar de raad van vanavond?

ChristenUnie: Wat ons betreft wel, maar dan wel als bespreekstuk, niet als hamerstuk. Nadrukkelijk moet daarbij als randvoorwaarde worden opgenomen dat de onafhankelijkheid in de uitvoering geborgd is.

De voorzitter vraagt aan de leden van het forum of het stuk rijp is voor behandeling in de raad.

D66 wil nog graag even afstemming in de fractie. De andere fracties zijn voor.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Zienswijze Raad aanvraag Vangnetregeling 2015 (30-11-2015)

Datum 30-11-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPH.M.H. Giesen
D66H. Brouwer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH.M.J. Siebelink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering heet de aanwezigen welkom en geeft eerst het woord aan het college.

College: In voorgaande jaren kon de gemeente op een eenvoudige wijze bij een tekort op de rijksvergoeding voor uitkeringen een aanvullende uitkering vragen. Nu geldt echter een nieuwe vangnetregeling. Bij een aanvraag moet ook meteen een plan worden ingediend waarin de gemeente aangeeft waardoor de tekorten zijn ontstaan en welke inspanningen zij verricht om tot een reductie daarvan te komen. Dat plan moet zijn voorzien van een zienswijze van de raad. Het plan voorziet in een viertal maatregelen. Voor Zutphen gaat het om een bedrag van 2,7 miljoen euro dat door middel van de vangnetregeling van het rijk kan worden ontvangen. De aanvraag moet voor het eind van het jaar zijn ingediend. Vanwege die tijdsdruk heeft het college een concept-zienswijze voor de raad opgesteld.

Stadspartij: Hoe wordt de effectiviteit van de maatregelen gemonitord? Indien de doelstelling niet wordt gehaald, welk effect heeft dat op de tegemoetkoming? Krijgt Het Plein financiële ruimte voor extra inzet?

GroenLinks: Het is belangrijk de aanvraag tijdig in te dienen, maar het maatregelenpakket roept wel vragen op. Wanneer wordt daarover in het forum inhoudelijk gesproken; in hoeverre zijn die maatregelen al niet in gang gezet? De dienstverlening zou er niet onder moeten lijden. Klopt het dat het tekort voor de gemeente uitkomt op 1,3 miljoen euro? Is het reëel te verwachten dat de opbrengst van de maatregelen voldoende is; veel ligt buiten de invloedssfeer van de gemeente. In hoeverre is er winst te behalen uit een flexibele toepassing van de regels? De maatregelen zijn erg repressief van karakter en naar buiten gericht. Goed moet worden gekeken naar aanpassing van het vier-weken programma: persoonlijk contact is het best voor het welslagen van re-integratie.

CDA: Kan er nog inhoudelijk worden gediscussieerd over de maatregelen? Wat gebeurt er als het rijk niet bijspringt? Het maatregelenpakket lijkt logisch, maar is niet verrassend. Is het voldoende voor het rijk? De medewerkers van Het Plein moeten meer naar buiten gericht zijn.

Christen Unie: Is het bedrag van 2,7 miljoen euro het deel voor Zutphen?

SP: De aanvraag moet worden ingediend, maar het is zeer de vraag of het maatregelenpakket wel realistisch is: er zijn in Zutphen op elke vacature 27 mensen. Wat gaan de maatregelen betekenen voor de bijstandsgerechtigden? Er moet ook gekeken worden naar de effectiviteit van de organisatie van Het Plein.

PvdA: Hoe wil de SP besparen op de organisatie?

SP: Sommige cliënten van Het Plein hebben te maken met wel vier verschillende consulenten. Dat zou beperkt kunnen worden tot één.

VVD: Voor een deel wordt het voorgestelde maatregelenpakket al uitgevoerd. Werkgelegenheid zou ook in de verdere omtrek gezocht kunnen worden. Vraagtekens zijn te plaatsen bij het realiteitsgehalte van het maatregelenpakket. Ook moet gekeken worden naar de organisatie van Het Plein.

PvdA: Het gaat om 2,7 miljoen euro alleen voor Zutphen. De tekorten zijn deels een gevolg van de willekeur van het verdeelmechanisme. Daarmee is de gemeente afhankelijk van Den Haag. Daarom moet de aanvraag snel worden ingediend. Vormt het indienen van de aanvraag om in aanmerking te komen voor de vangnetregeling een gevaar voor experimenten? Hoeveel ruimte blijft er voor ideeën van cliënten zelf? Is er iets te zeggen over de taskforce werk?

D66: Wat gebeurt er als de doelstelling niet wordt gehaald?

Stadspartij: Heeft het bestuursakkoord dat met de VNG is gesloten over asielzoekers gevolgen voor de tekorten?

College: Het bestuursakkoord staat hier los van. Om in aanmerking te komen voor een uitkering uit de vangnetregeling moet de gemeente laten zien dat zij zich inspanningen getroost om tekorten terug te dringen. Daarvoor is extra geld nodig. Het voorstel is dit te halen uit de opbrengst van de vangnetregeling. Als het rijk niet bijspringt is het risico voor de gemeente.

CDA: Stelt het rijk eisen aan de maatregelen?

College: De gemeente moet laten zien wat ze doet. De voorlopige vangnetregeling is plotseling uit de lucht komen vallen toen bleek dat veel gemeenten niet toekomen met de BUIG-uitkering. Er is veel beweging en ook het ministerie weet niet precies hoe het uitwerkt. In januari kan met de raad van gedachten worden gewisseld over de inhoud van de maatregelen in combinatie met de taskforce werk. Er leven veel ideeën over het arbeidsmarktbeleid. Het college probeert die te bundelen. Daar zit ook experimenteerruimte. Het lijkt een goed idee over de experimenteerruimte ook een zinsnede op te nemen in de zienswijze.

GroenLinks: Dit is ook te verbinden met flexibel omgaan met de regels.

College: In de taskforce werk wordt meer gelet op het resultaat dan op de regels. Het Plein bekijkt op het gebied van de BBZ regeling naar Apeldoorn en Deventer, waar ze al verder zijn.

GroenLinks: stelt voor de discussie nu te beperken tot de concept-zienswijze en de inhoudelijke bespreking van de maatregelen in januari te doen.

College: Die bespreking kan dan plaatsvinden in een beeldvormend forum. De bespreking kan worden ingeleid met een memo, waarin de vanavond gestelde vragen aan de orde komen. De omvang van het huidige tekort is voor Zutphen 4 miljoen euro; op basis van de vangnetregeling verwacht het college een rijksbijdrage te ontvangen van 2, 7 miljoen. Het netto tekort is dan 1,3 miljoen euro.

GroenLinks: Kan het voorstel wellicht vanavond al door naar de raad?

College: Het voorstel heeft wel betekenis. Als het door de raad wordt besloten geeft hij daarmee opdracht aan Het Plein het maatregelenpakket uit te voeren. Dit pakket past overigens wel binnen de door de raad gestelde kaders. Ook moet de zienswijze nog worden aangevuld met een zinsnede over experimenteerruimte. Het is wenselijk dat de concept-zienswijze is aangepast voordat de raad het besluit neemt. De kwaliteit van de dienstverlening moet wel goed besproken worden.

GroenLinks: Bespreking van de kwaliteit van de dienstverlening kan juist in januari gebeuren. Het gaat dan ook om de vraag hoe de maatregelen stroken met die kwaliteit.

College: Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat niet alle maatregelen zonder meer akkoord zijn.

Stadspartij: Het is verstandig het voorstel volgens de normale procedure over twee weken in de raad te brengen. Dat geeft tevens de kans tot een goede terugkoppeling in de fracties.

College: De zienswijze moet een tekst van de raad zijn. Eventuele opmerkingen op het concept kunnen door de fracties deze week worden doorgegeven aan de ambtelijke ondersteuning, zodat er over twee weken een definitieve tekst ligt.

Vervolgens concludeert de voorzitter dat het voorstel voldoende besproken is en sluit hij de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Presentatie Actieplan leegstand (30-11-2015)

Datum 30-11-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
N.J. ten Bokkel
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPE. Jager
D66C.A. Lammers
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksL. Luesink
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan het College.

Het college geeft aan dat zij samen met initiatiefnemers uit de binnenstad, en met de binnenstadmanager een actieplan aan het voorbereiden is om leegstand in onder andere de binnenstad te voorkomen. Een onderdeel daarvan is het in kaart brengen van locaties waar sprake is van leegstand.

Het college verzoekt de raadsleden om mee te denken om tot een gezamenlijke aanpak te komen.

Namens het college geeft de heer Post een presentatie over hoe een actieplan vorm kan krijgen.

De voorzitter geeft het woord aan de partijen voor het stellen van vragen.

GroenLinks vraagt de partijen om zich in dit forum te focussen op enerzijds de binnenstad en daarnaast op de rol van de overheid.

VVD geeft aan dat zij een verduidelijking wil over het actieplan.

PvdA wil zich in dit forum niet beperken maar zich wel focussen op de binnenstad.

De voorzitter stelt voor om in eerst een vragenrondje te doen waarin voornamelijk algemene vragen worden gesteld. Daarna kan er gefocust worden.

PvdA geeft aan dat het bestaande woningcontingent bij dit onderzoek betrokken moet worden. Eigenaren zouden bij leegstand van hun bedrijfspand er bijvoorbeeld woningen moeten kunnen maken.

De Stadspartij wil weten waar dat percentage van 7,2 % leegstand in Zutphen vandaan komt. Daarnaast vraagt zij zich af of leegstand wel een probleem is.

CDA vindt het belangrijk dat in het omvangrijke onderzoek om tot een actieplan te komen, duidelijkheid moet komen waar ondernemers zich op kunnen oriënteren.

Burgerbelang vindt dat de problematiek rondom leegstaande panden in de binnenstad al in een vroegere fase hadden moeten worden aangepakt. Immers er is alle veel langer een (landelijke) trend gaande over leegstaande panden in onder andere binnensteden.

VVD wil dat er meer gefocust moet worden op de leegstand op de Mars, wat voor Zutphen een zeer belangrijk industriegebied is. Zij is ook benieuwd naar de leegstandsvisie waarin wordt aangegeven wat we aan die leegstand van panden zouden kunnen gaan doen. In de presentatie wordt gesproken over een lab. Wie zitten daar in?

D66 geeft aan dat het belang van de woonfunctie die de binnenstad ook heeft, te weinig aandacht krijgt. Als er in de binnenstad meer woonruimte vrijkomt kan dat ook weer benut worden en voorkomt verdere leegstand.

De voorzitter geeft het woord aan het college voor de beantwoording van de vragen.

Het college geeft aan dat ondernemers in de binnenstad zeer tevreden zijn met het resultaat van de vele herinrichtingswerkzaamheden in het openbaar gebied van de binnenstad. De binnenstad knapt er zodanig van op dat er nieuwe ondernemers zijn zich er graag willen vestigen. Dit en onder andere de werkzaamheden van de binnenstadmanager die bemiddeld in de vraag naar winkelruimte en het aanbod, zorgt ervoor dat leegstand zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Het college geeft aan dat met de overzichtskaart de huidige functies van de binnenstad zoals wonen, winkels, horeca goed in beeld worden gebracht. Door het overzicht dat je je ermee krijgt, kan invulling worden gegeven aan de vragen of de diverse functies wel op de goede plek zitten of dat ze verplaatst moeten worden.

De gemeente wil er met de middenstanders en de binnenstadmanager, die veel kennis heeft over tal van facetten in de binnenstad, mee aan het werk.

Het college benadrukt dat er een soort regietafel komt waar onder andere met de makelaars en de binnenstadmanager de vraag naar en het aanbod van panden met elkaar worden afgestemd.

Het gaat nu vooral over de binnenstad. Echter daarna wil het college dezelfde werkwijze op de Mars gaan toepassen om daar ook de leegstand verder tegen te gaan.

Er wordt door het college met de Provincie overlegt om het wooncontingent ook in de binnenstad te kunnen toepassen zodat daar ook extra woonruimte kan worden gecreëerd. Er zal dan een versoepeling in het wooncontingent moeten komen waardoor leegstaande winkelpanden ook een woonfunctie kunnen krijgen.

Het percentage van 7,2 % is afkomstig van het feit dat er 28 winkels leegstaan op een totaal van 400.

Het college benadrukt dat het actieplan vooral een groeidocument is.

 

Burgerbelang wil een duidelijk beeld krijgen wat het tijdspad is wat nog doorlopen moet worden.

Het college geeft aan dat zij over een half jaar in beeld wil hebben wat er aan maatregelen moet gebeuren om de leegstand van panden tegen te gaan. Het actieplan is daar een hulpmiddel voor.

Burgerbelang vraagt zich af of er meer mensen en middelen nodig zijn voor het opstellen van een goed actieplan

Als reactie benadrukt het college dat er via de bijstandsnotitie al 2 fte extra beschikbaar wordt gesteld. Deze 2 fte wordt vooral ook gebruikt om via acquisitie bedrijven aan te trekken.

VVD wil nog weten wie er nu in het lab zitting gaan nemen.

Het college geeft aan het lab een soort denktank is waar onder andere creatieve burgers zitting hebben die een proces ingang moeten zetten om oplossingen te kunnen creëren. Er is animo onder de bevolking om daarin deel te nemen.

GroenLinks vindt dat de overheid het probleem van de leegstand niet te veel naar zich toe moet trekken. Door het gebruik van niet flexibele bestemmingsplannen die regelmatig verouderd zijn, is zij er zelfs deels de oorzaak van.

De gemeente moet vooral laagdrempelig toegankelijk zijn voor ideeën en initiatieven van derden zodat deze gemakkelijker kunnen worden meegenomen in het actieplan.

Het lab moet door de gemeente zodanig gefaciliteerd worden dat de ideeën en initiatieven die er uit voortkomen ook een vervolg kunnen krijgen.

Burgerbelang vindt dat er vooral gekeken moet worden wat er wel kan en eventueel anders moet. Ook het wijzigen van regels behoort tot de mogelijkheden als dat het proces tegen leegstand bevorderd.

Het CDA geeft aan dat enkele ondernemers aan ambtenaren een pluim hebben gegeven omdat die, ondanks de aanwezigheid van stagnerende bestemmingsplannen, toch binnen de bestaande regeling mogelijkheden hebben gevonden om gebieden toch de gewenste herontwikkeling te kunnen geven.

Het afronden van het actieplan en het vaststellen ervan, valt binnen de bevoegdheden van het College. Zij vraagt zich af welke rol de Raad voor haar hier in ziet.

 

De voorzitter constateert dat de Raad er in een vervolgfase nog verder over dit onderwerp wil discussiëren.

Het college zal het actieplan verder uitwerken en de voortgang in januari of februari met de Raad in een forum verder bespreken.

GroenLinks wil niet meer nota’s maar vooral goede inhoudelijke gesprekken hierover.

Burgerbelang stelt voor dat dat de Raad meegenomen wordt in het gehele proces.

 

De voorzitter stelt vast dat er bij de partijen geen vragen meer zijn over deze presentatie en sluit de vergadering.

Advies

Vervolg van presentatie gewenst