Pagina delen

Forumverslag 30-06-2020

Oprichting van De TechniekFabriek in pand Reesink Loods (30-06-2020)

Datum 30-06-2020 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
R.G.M. Rutten
Griffier
G de Laat-Letteboer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksB Bresters
SP
PvdAH.W. Hissink
BurgerbelangE Yildirim
D66H. Brouwer
VVDG. Peteroff
CDAA.R. Nijenhuis
Stadspartij
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken
Kies Lokaal Zutphen Warnsveld

Verslag van de vergadering

Zie voor het verslag van deze vergadering het verslag bij Forum informeren over Eindrapportage fase 1 Techniekfabriek Zutphen.

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Forum informeren over Eindrapportage fase 1 Techniekfabriek Zutphen (30-06-2020)

Datum 30-06-2020 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
R.G.M. Rutten
Griffier
G de Laat-Letteboer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksB Bresters
SP
PvdAH.W. Hissink
BurgerbelangE Yildirim
D66H. Brouwer
VVDG. Peteroff
CDAA.R. Nijenhuis
Stadspartij
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken
Kies Lokaal Zutphen Warnsveld

Verslag van de vergadering

Voorzitter opent de vergadering

Namens de Techniekfabriek zijn aanwezig: Jan Duits, Roos Willemsen, Gerrit Kampers, Anne-Marie Molleman, Rein Herstel, Jeroen Ooster, Jeroen Schaub.

College: Geeft een inleiding. Is er trots op dat vandaag de techniekfabriek gepresenteerd wordt. Is er al vanaf eind 2017 mee bezig.

Inhoud en doel van de presentatie. Het werd tijd om het forum te informeren over het plan van de techniekfabriek op de Reesink locatie. De initiatiefnemers van de techniekfabriek hebben het verzoek gedaan om de Reesink locatie te kopen van de gemeente. Gemeente heeft aangegeven dat dat kan mits er een haalbaar plan ligt voor 31 december 2020. De Reesink locatie is best een strategische locatie in het gebied Noorderhaven. Belangrijk voor dat plan is dat er echt commitment is voor het vervolg tussen de initiatiefnemers en daarbuiten. Er is veel draagvlak nodig. En het college vindt het belangrijk dat het forum achter deze plannen staat.

Begonnen tijd geleden met aanstellen van kwartiermaker, de financiering kwam vanuit de gemeente. De opdracht aan de kwartiermaker was om te kijken of er een haalbaar plan gerealiseerd kon worden voor de techniekfabriek. Er waren allerlei ideeën en mogelijke kansen, maar het moest wel hard gemaakt worden. Dus moest er een haalbaarheidsplan opgeleverd worden. Daar kwam het volgende uit. Het haalbaarheidsplan toont aan dat er een mogelijkheid is om talentontwikkeling in techniek te borgen en het vestigingsklimaat te verbeteren. Het begint bij het realiseren van een brede opleiding op het gebied van techniek tussen Kompaan en ROC Aventus. ROC Aventus heeft op dit moment geen aanbod in de techniek. Er zijn gesprekken gevoerd met de techniekcampus in Deventer. Een techniekcampus biedt niveau 3 en 4 aan op het gebied van techniek, maar er is een gat op het gebied van niveau 1 en 2. Dat zou hier aangeboden kunnen worden. Ondertussen heeft het Kompaan college te maken met krimp, en had daarmee moeite met het behouden van het technisch onderwijs. Uit het haalbaarheidsplan blijkt dat er tussen de 50 en 100 mbo studenten techniek naar Zutphen. Na dit onderzoek blijkt dat de techniekfabriek haalbaar is en structureel kan bestaan. Dat was voor het college belangrijk.

Volgende stap was de verwerving en de inrichting en exploitatie van de Reesink loodsen. Daar ligt een plan onder. Verkoopprijs is € 150.000, gemeente maakt er geen winst of verlies op. Dit is ook de prijs waarvoor het is aangekocht.

Ruim tien ondernemers zijn bereid om te investeren in vastgoed, faciliteiten en PR. Volgende stap is om hen hierbij te betrekken, dat ligt bij de initiatiefnemers.

Als er een stabiel en fors plan ligt dat haalbaar is, dan zijn ook het Rijk en de Provincie bereid een bijdrage te doen.

De Reesink loods een geschikte locatie, bereikbaar met OV en vlakbij de nieuwbouw van het VMBO.

Aandachtspunten van het college, het moet een plek zijn met een maatschappelijke en economische betekenis met een meerwaarde voor de omgeving. Het moet gaan om een realisatie waar daadwerkelijk energie van uit gaat. Dat is de meerwaarde voor de omgeving, die vertaalt zich ook in architectuur van het pand. En verduurzamen. En tot slot een haalbare investering en een levensvatbare exploitatie.

Kernpartners hebben ook aandachtspunten voor de gemeente, namelijk mogelijkheden voor de buitenruimte. Dus niet alleen om het pand zelf maar ook om de ruimte daarbuiten. Bestemmingsplanwijziging is nodig. En communicatie met de buur

Mevrouw Willemsen en dhr. Kampers: Geven een presentatie over de techniekfabriek. Sheets beschikbaar

Voorzitter dankt voor de presentatie en geeft het woord aan de forumleden voor vragen.

PvdA: Complimenten aan het college en de initiatiefnemers. Mooi dat deze samenwerking tussen scholen en ondernemers er eindelijk is gekomen. PvdA mist nog de aansluiting op het primair onderwijs. Worden die ook betrokken?

Burgerbelang: Prachtig initiatief, juicht het als fractie toe. Vragen aan de Wethouder De Jonge: kunt u duidelijkheid geven over de datum van aankoop/verkoop.

College: De aankoop was eind 2019. De verkoopdatum zit er aan te komen. College besluit staat op 1 juli, maar om en nabij. Nog bezig met de onderhandelingen en het opstellen van het contract.

D66: Mooi initiatief. Wat wil je nog meer: samenwerking onderwijs ondernemers en overheid. Een beeldbepalend pand blijft voor Zutphen behouden. Het is ook spannend of het gaat lukken, het is een plan met veel bewegende delen. Meerdere partners, subsidies, deadlines. Kanttekening van financiële aard, er is een kans dat de techniekfabriek financieel niet haalbaar is. In dat geval is het resultaat voor de gemeente budgetneutraal. Er is echter wel voor € 93.000 geïnvesteerd, als het niet lukt dan heb je dat toch geïnvesteerd.

Vragen: Het besluit is een recht van koop en een recht van terugkoop indien de initiatiefnemers niet voor 31-12 2020 met een doortimmerd plan komen. Aan wat voor harde criteria moeten de initiatiefnemers voldoen?

Subsidies zijn cruciaal, de gemeente is daarbij betrokken als aanvrager. Vanuit de provincie en bijdrage vanuit de regiodeal. Wat zijn dit voor subsidies? Kunt u hier extra informatie over geven?

Er zaten drie niet openbare bijlagen bij. Misschien voor de volgende keer ter inzage leggen.

College: Over de drie bijlagen: collegeleden hebben in de aanloop naar dit collegebesluit een presentatie gehad waarin aannames zaten verwerkt. Maar die aannames zijn later nog verfijnd en aangevuld. Die eerste gegevens zijn daarmee komen te vervallen. Is dus achterhaalde informatie.

Het lijkt of D66 het ziet als een desinvestering van € 93.000 als het plan niet gerealiseerd wordt. Zo zouden we het kunnen zien, het zou heel jammer zijn als het niet werkt. De gemeente heeft bewust het risico genomen om dit wel aan te gaan omdat het college vindt dat dit van grote toegevoegde waarde is voor Zutphen. Vanaf 2017 waren al veel initiatieven, maar niks kwam van de grond. Maar nu zijn er solide groepen bij elkaar, daarom wil het college nu wel het risico daarvoor aangaan.

Mocht het uiteindelijk niet doorgaan, dan hebben we er wel voor gezorgd dat deze partijen een duurzame samenwerking met elkaar zijn aangegaan. Bijvoorbeeld vmbo en mbo.

De harde criteria voor 31 december 2020 is een solide businesscase dus een sluitende exploitatie.

Subsidies helpen om het mogelijk te maken, maar als de subsidies niet doorgaan dan zou het nog steeds kunnen lukken. Wat cruciaal is zijn de investeringen die deze partners met elkaar doen.

Interruptie CU: incidentele subsidies?

College: Subsidies zijn allemaal incidenteel. Een bijdrage vanuit de gemeente: stevig benutten, omdat het hier gaat om het nieuw leven brengen in een oud pand. Subsidies vanuit onderwijs arbeidsmarktprogramma van de provincie. Bijdrage vanuit het Sterk in techniek onderwijs vanuit het Rijk. En een bijdrage vanuit de Regiodeal. Of regio’s een antwoord hebben op de maatschappelijke vraag waar het Rijk mee worstelt. Dat heeft het Rijk aan de regios gevraagd. Alle regio’s zijn daarmee aan de slag gegaan. Wij zijn als Cleantech regio heeft samen met onderwijs en gemeenten een heel aantal projecten ingediend, op een regiodeal aangeboden aan het Rijk, die gaat daar een oordeel over geven. Dat oordeel is al geweest voor de Cleantech regio. Voor het Rijk 7,5 miljoen euro deelnemen in de regiodeal, en ook de provincies Gelderland en Overijssel sluiten zich daarbij aan.

Interruptie PvdA: subsidies van overheden, vaak is er cofinanciering nodig? Moet er ook geld van de gemeente bijkomen?

College: de cofinanciering bestaat daarin dat wij ambtelijke capaciteit inzetten. Geen tastbaar geld.

GroenLinks: Het plan is kansrijk, maar wat maakt dat dit anders is en wel een levensvatbare exploitatie is?

College: Wij maken te vaak mee dat er goede ideeën zijn maar die te duurzaam afhankelijk zijn van overheidsfinanciering. Als wij als overheid moeten bezuinigen, dan gaat het onderuit. Het moet gedragen worden door onderwijs en bedrijfsleven, als wij de dragende partner zijn, dan is het niet levensvatbaar.

BewustZW: Een van de speerpunten van BewustZW is al jaren om een opleiding voor techniek rond te krijgen. Het lijkt er op dat het nu gaat lukken. Degenen die hier het algemeen belang moeten toetsen aantal vragen.

Bestemmingsplan moet gewijzigd worden. Wat is de kans dat er planschade geclaimd door de omgeving?

Is de ambtelijke inzet structureel? Wanneer houdt het formeel op wat de ambtelijke inzet betreft?

Het is van groot belang dat er mensen betrokken zijn die vanuit de civiele techniek betrokken zijn.

College: Het bestemmingsplan, daarvoor is nodig dat de omgeving niet al te veel bezwaren heeft. Tot nu toe is er veel enthousiasme voor de komst van Kompaan als de techniekfabriek. Het college verwacht geen gedoe, nauwelijks. De initiatiefnemers gaan ook in gesprek met de omgeving over de realisatie en wat dat betekent voor de omgeving.

Ambtelijke inzet is niet structureel. Bouwt af en verandert van aard. Was eerst zoekend, verbindend. En nu zit het meer in de faciliterende rol, contracten en bestemmingsplan.

Mw. Roos: Over de oproep om overal technische mensen een grote rol te geven in de techniekfabriek. Wat we nu al zien in de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs is dat het onderwijs ontzettend blij is met het bedrijfsleven, om ervoor te zorgen dat we het ondernemerschap er in krijgen. We weten als onderwijs ook wel waar onze blinde vlek zit. Het mooie is dat we daarin de samenwerking opzoeken. Dat is nodig, het goede van de civiele technische mensen en de onderwijskundige kant.

CU: Is erg enthousiast. Komt graag een keer kijken.

VVD: VVD draagt dit van begin af aan een warm hart toe. Buitengewoon goed om te zien hoe initiatieven samenkomen. Financiële plaatje: goed om te zien dat ondernemers ook betrokken zijn. Die kunnen dat goed samen en zijn goed in sluitende exploitatie. Wens is dat de exploitatie financieel goed sluitend is.

Vraag over levering van vastgoed € 150.000. Het pand gaat ook voor de verkrijgingsprijs weg. De onderhandelingen zijn gestart en in de stukken staat ook het recht van terugkoop. Er is voor 1,8 miljoen investering nodig om het pand te laten voldoen aan de wensen zoals de initiatiefnemers die beogen. Betekent dat dan ook dat als het project niet doorgaat, gaan we het pand dan voor 2 miljoen terugkopen? En hebben we dan een courant pand?

College: Het recht van terugkoop door de gemeente is gekoppeld aan 31-12 2020, dat heeft te maken met zicht op de haalbaarheid van de plannen. Dan is er nog geen investering in het pand geweest. Dus initiatiefnemers gaan dan ook niet eerder investeren dan dat die sluitende exploitatie er staat. Dus pand zoals dat er nu is, krijgen we terug, veel potentiele interesse, dus het college vreest niet voor de toekomst daarvoor. Gemeente heeft het van Heijmans gekocht voor € 150.000 en daar verkopen we het ook weer voor.

CDA: Vraag aan school opleiding: faciliteren zij de opleidingen al die straks in de techniekfabriek gegeven worden?

Mw Roos: Nu hebben we binnen het Kompaan drie techniekprofielen. ‘Mobiliteit en transport’, ‘bouw wonen’ en interieur en ‘produceren installeren energie’. Dit laatste profiel was het kind van de rekening aan het worden, er werd weinig voor gekozen terwijl het bedrijfsleven juist zegt dat het daar vandaan moet komen. Voor het komend jaar gaan we Pie met mobiliteit en transport combineren waardoor er animo is. Vorig jaar 9 leerlingen in mobiliteit en transport, en 0 in PIE, en nu zijn er twee klassen.

GroenLinks: Is blij met de ontwikkelingen. Twee korte vragen voor de initiatiefnemers:

Gaat het Primair Onderwijs betrokken worden, ze zitten nog niet bij de initiatiefnemers?

Het is een uitgelezen kans om duurzaamheid een plek te geven, zijn daar plannen voor?

Mw. Molleman: Er is al contact met het Primair Onderwijs.

Dhr. Kamphuis: Duurzaamheid: het is een historisch pand en wordt middels zonne-energie zodanig ingericht dat die in potentie nul energie gaat vragen. We zijn bezig met Zutphen Energie om het totale dak te voorzien van PV. We gaan niet terug leveren op het net maar waterstof maken. En hoe we het gebouw kunnen accumuleren, dus de energie die wij in de zomer ontvangen, in de winter kunnen gebruiken. Moet ook een voorstel worden dat je duurzaamheid ook lokaal als een historisch gebouw kunt garanderen.

Voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Plan van aanpak naar aanleiding van het uitgebrachte advies door de Rekenkamercommissie bij het rapport Taken op Afstand Dichtbij (30-06-2020)

Datum 30-06-2020 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
I Kleinrensink
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
GroenLinksB Bresters
SPG.J.N. Müller
PvdA
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66R.G.M. Rutten
VVDG. Peteroff
CDAA.R. Nijenhuis
Stadspartij
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldA Menkveld

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en heet iedereen welkom.

GroenLinks: Wij vinden het niet altijd verstandig bevoegdheden op afstand te zetten. Wij hebben twee vragen:

-          Moet de raad per geval een afweging maken?

-          Hoe zorg je voor een goede monitoring (aanbeveling 3)?

ChristenUnie: Wat gaan we missen als we het brede kader van de Rekenkamer niet gaan uitvoeren?

CDA: De reactie van het college is summier. Dat valt mij tegen. Wat houdt de inventarisatielijst in? Wat is er gebeurd tussen 2018 en nu?

Burgerbelang: Sla het eens plat, die referentiekaders. Maak zaken eenvoudiger. Onze belangen in een GR (gemeenschappelijke regeling) kunnen we monitoren. Het is geen wetenschappelijke exercitie.

BewustZW: Wij zijn sceptisch over GR’s. Is er winst te halen bij een GR? Waarom heeft het 2,5 jaar geduurd voordat dit stuk er lag? Ik zie de kostenbesparing niet. Waar sturen we op? Wil het college de informatie wel naar de raad sturen? Het is niet ingewikkeld.

PvdA: Het referentiekader geeft richting. Maar het risico is dat je zaken mist. Verklaar het kader niet heilig.

D66: In 2018 is dit verhaal raadsbreed aangenomen. Het college zwakt nu zaken af. Blijf daarvan af, college.

SP: Kunt u een voorbeeld geven van die afzwakkingen?

D66: De referentiekaders parkeren we. Delta en Het Plein hebben we al opgeheven.

SP: Het rapport van de Rekenkamer is in een andere tijd geschreven dan nu. Het college heeft de grip op veel zaken vergroot de afgelopen twee jaar.

D66: Als kleine gemeente moet je niet alles alleen willen doen.

PvdA: Belangrijk in het rapport is zicht op veel zaken krijgen. D66 past een dogma toe: het moet groter.

D66: Wij hebben geen dogma. Zoek naar samenwerking. Werk met referentiekaders die helderheid geven over alleen doen of samenwerken.

College: We hebben hier te lang over gedaan, dat klopt. Het was te druk. In ons plan van aanpak klinkt de taal van de pragmaticus door. Er staan geen ingewikkeldheden in.

Ambtelijke ondersteuning: Er is teveel ruis in de referentiekaders en de aandachtspuntenlijst. Het referentiekader is te uitgebreid. Het is niet altijd nodig. We willen het toepassen waar nodig. De aanbevelingen 1 en 2 zijn het belangrijkst.

D66: Dit rapport is het goede rapport. Daar moeten we ons aan houden.

CDA: Daar ben ik het mee eens. Het college schuift het rapport terzijde. Graag meer toelichting van het college op hun afwijkingen.

Ambtelijke ondersteuning: Het college voert de aanbevelingen 2 en 5 precies uit.

D66: Neem dit over zoals het is.

Ambtelijke ondersteuning: Aanbeveling 5 zit in aanbeveling 2.

D66: Dat hoeft u helemaal niet te doen.

Burgerbelang: Het college neemt diverse aanbevelingen niet over. Neem het rechtstreeks over svp.

College: Dit wordt een semantische discussie zo.

Burgerbelang: Dit is geen semantische discussie. Neem de aanbevelingen gewoon over.

GroenLinks: De raad stelt de kaders. Het college heeft niet alles juist overgenomen.

D66: Het college moet de kaders van de raad niet interpreteren, maar uitvoeren. Neem het over.

CDA: Ik ben het eens met de andere forumleden. Ik had meer van het college verwacht.

College: We nemen de aanbevelingen over. We gaan uw advies opvolgen. Ik herken echter de woorden van het forum niet.

GroenLinks: Monitoring is erg belangrijk.

PvdA: Iedere GR moet rapporteren. Daar komen veel antwoorden uit.

Burgerbelang: Soms krijgen we bijzondere cijfers. We moeten verder kijken.

ChristenUnie: De raad zei: er is onvoldoende controle op de GR’s. Daarom kwam er het rapport van de Rekenkamer. Het college vertaalt dit tot twee aanbevelingen. Dat geeft een onbehaaglijk gevoel.

CDA: Verwacht het college op 1 december 2020 een groot voorstel?

Ambtelijke ondersteuning: Is 1 december te ver weg of te dichtbij?

CDA: Verandert er nog veel?

BewustZW: De raad bepaalt de kaders. De raad geeft vanavond een duidelijk signaal af.

College: Ik ben het met u eens. We gaan de aanbevelingen van de raad opvolgen.

BewustZW: Het is bijzonder verwoord in het document. Let op uw informatieplicht.

PvdA: Wij zien aanbeveling 2-7 graag opgenomen in aanbeveling 1.

GroenLinks: Ik ben voor transparantie. We willen alleen u informeren over wat relevant is. Daar doen we ons best voor.

BewustZW: Ik ben het daarmee eens, dat spreekt me aan. De vraag aan de raad is welke informatie ze nodig hebben.

College: Ik wil niet op de stoel van de raad gaan zitten. Dit onderwerp kan ook in een auditcommissie of een forum besproken worden.

BewustZW: Graag in een forum, met publiek erbij.

ChristenUnie: Daar ben ik het mee eens.

BewustZW: Niet elk stuk moet naar de auditcommissie.

College: We kunnen dit stuk aanhouden. We schrappen grote delen van de tekst. We schenken aandacht aan de informatievoorziening. In september komen we bij u terug.

BewustZW: Het gaat niet om één document, maar om meerdere.

De voorzitter constateert dat het forum instemt met de conclusies van het college. Voordat zij het forum beëindigd, bedankt zij de forumgriffier voor vijf jaar trouwe dienst. De griffier krijgt daarop een boeket bloemen, waar hij erg blij mee is.

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Kaderstelling Beleidsplan Jeugd 2021-2024 (30-06-2020)

Datum 30-06-2020 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.N. Müller
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinks
SP
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66I van Dijk
VVDA. van Dijk
CDAK.M. van Wamel
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldA Menkveld

Verslag van de vergadering

Voorzitter: We hebben zojuist gesproken over de Aanbieding rekenkamerbrief kaderstelling jeugdzorg en workshop kaderstellen raadsleden 2020. Dan gaan we nu verder met de behandeling van het raadsvoorstel Kaderstelling Beleidsplan Jeugd 2021-2024. Dan geef ik eerst het college het woord.

College: Het helpt als de raad de kaders scherp stelt. Vanavond willen we ook het nu geldende jeugdbeleidsplan evalueren. En kennis nemen van het VNG rapport.

Stadspartij: Nieuwe doelstellingen en nieuwe werkwijzen. Wat is het doel? Wanneer zijn we tevreden? Welke partijen zijn betrokken bij een integrale aanpak? Hoe vullen we dat in? Minder mensen in de jeugdzorg is een goed uitgangspunt.

GroenLinks: Het is een duidelijke vertaling, dit moet verder worden uitgewerkt. Hoe kijkt het college aan tegen het breder uitwerken in het Sociaal Domein? Verbetering en besparing gaan dan hand in hand.

ChristenUnie: Zutphen is aantrekkelijk voor kwetsbare doelgroepen. Het is een verdrietige constatering dat kinderen de dupe worden van de sociale onbalans in de gemeente Zutphen. Huisartsen kiezen uit veiligheid voor deze zorg. In hoeverre kan de gemeente Zutphen deze professionals beïnvloeden? Waar zitten de belemmeringen? Kan Stichting Perspectief hier een rol spelen? Wat is het effect van de veranderingen bij Stichting Perspectief op jeugdzorg?

College: Eerst schrok ik van de Forumagenda, dat dit voorstel tezamen met de rekenkamerbrief kaderstelling jeugdzorg en workshop kaderstellen raadsleden 2020 in hetzelfde Forum zou worden behandeld. Merk nu de slimme keuze aan de hand van het type vragen wat nu wordt gesteld. Kunt u zich vinden in het voorgestelde beleidskader, of moet dit worden aangescherpt? We hebben het nu nog niet over het 'hoe', dat komt later. De vertaling van de visie in concrete doelen komt nog. We staan nu aan het begin van het ontwerp beleidskader. Steunt u dit ontwerp? Zo ja, dan kunnen we dit verder gaan uitwerken.

Stadspartij: Heeft u ook geen beeld van hoe u het wil uitvoeren?

College: Door te gaan samenwerken met ouders en het onderwijs. Daardoor zullen minder kinderen in jeugdzorg terecht komen. Van medicaliseren naar normaliseren. Er moeten keuzes worden gemaakt waarvoor wel wordt geïndiceerd en waarvoor niet. De eerste lijn moet worden verbeterd; er moet een betere samenwerking met huisartsen komen. Ik hoop dat u samen met mij daar verder invulling aan wil geven. Wij willen dat graag samen met een raadswerkgroep jeugdbeleidsplan vorm aan geven. en dat voorleggen in een Forum. Dit heeft een minder formeel karakter dan het advies van de Rekenkamercommissie. Dus én in een raadswerkgroep én in een Forum. Het gaat pijn doen als we niet met elkaar keuzes gaan maken, want er is een groot financieel tekort. Volgens de benchmark is het financiële tekort te wijten aan de sociale structuur van Zutphen. Ik ga dat nog nalezen. Het effect van Stichting Perspectief; zij hebben een andere rol. Hoop dat buren kunnen helpen.

CDA: Via Stichting Perspectief is er een gezinscoach op school, blijft dat? Van zorg naar preventie: is dat niet een ter scherpe ambitie? Dat in scenario's opnemen.

SP: Wij steunen de voorgestelde kaders. Van maatwerk naar preventie: betekent dat dat wij sommige vormen van maatwerk niet meer vergoeden? Eerst moet er meer preventie komen, dan pas minder maatwerk. Kan deze zin worden aangepast? Kunt u voorbeelden geven van vormen van maatwerk die worden geschrapt?

GroenLinks: Dat is vooral beleidstaal.

SP: Daar kan wel een misverstand over ontstaan.

Burgerbelang: Wel delen het standpunt van de Stadspartij in deze. De 7 kaders, worden er zo geen fouten gemaakt?

VVD: Het zijn geen 7 keuzes maar 7 onderwerpen.

Burgerbelang: Wij zien het als keuzes, er kunnen ook foute keuzes worden gemaakt. De raad wil handvatten/houvast om de 7 punten zo uit te werken dat de raad ze kan monitoren. Dat moet wel effectief zijn: het woord 'ínnovatief' moet worden geschrapt, je moet gaan voor 'best practices'. Preventie houdt nooit op: hoe meet je dat effect?

College: Er zijn gezinscoaches op school. Stichting Perspectief ondergaat een veranderende rol. Passend onderwijs zal positief uitwerken op jeugdhulp. We moeten de scenario''s ontwikkelen op preventie. Het gaat niet over maatwerk, het gaat over geïndiceerde zorg. Er zijn scholen waar hulp in de les wordt geboden en er zijn scholen waar het kind voor hulp uit de les wordt gehaald. Het eerste heeft meer effect.

SP: Het is nu onduidelijk in de tekst dat kinderen op dit moment maatwerk krijgen en straks niet meer.

College: Ik ga daar samen met de SP naar kijken. Qua proces leggen we het liefst nog in 2020 het beleidsplan ter vaststelling voor aan de raad. Door Corona heeft het vertraging opgelopen. Komend half jaar moet de basis op orde komen. De preventie moet op orde komen. De pedagogische aanpak komt in het voorjaar van 2021.

BewustZW: Moet dit raadsvoorstel in de raad van 13 juli 2020 worden besloten?

College: Hoor graag van u of u bepaalde beleidskaders echt niet wil. Pak uw rol en geef scherpe kaders. Dat kan na de zomer, maar ik wil graag verder.

D66: Beleidskaders lijken mij wenselijk maar die moeten verder uitgewerkt worden. De consequenties hebben we nog niet in beeld, waar zeggen we 'ja' tegen?

Voorzitter: Het is inmiddels 22:00 uur, de eindtijd van de Forum. We zijn nog niet klaar. De fracties van PVDA, VVD, BewustZW en D66 hebben nog niet in de eerste termijn kunnen spreken. Willen jullie nu nog verder met dit Forum, of willen jullie liever schorsen en in een volgend Forum verder praten?

Forum: Schorsen en in een volgend Forum verder praten.

Voorzitter: Dan schors ik de vergadering.

 

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Aanbieding rekenkamerbrief kaderstelling Jeugdzorg en workshop kaderstellen raadsleden 2020 (30-06-2020)

Datum 30-06-2020 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.N. Müller
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM Dolfing
SPE. Müller
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66I van Dijk
VVDA. van Dijk
CDAK.M. van Wamel
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldA Menkveld

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom bij het Forum waarin we het gaan hebben over de Aanbieding rekenkamerbrief kaderstelling jeugdzorg en workshop kaderstellen raadsleden 2020 tezamen met de behandeling van het raadsvoorstel Kaderstelling Beleidsplan Jeugd 2021-2024. We gaan het eerst hebben over de Aanbieding rekenkamerbrief kaderstelling jeugdzorg waarbij leden van de Rekenkamercommissiestarten met een presentie beginnen.

Karin van den Berg (voorzitter Rkc): Zie bijgevoegde presentatie. Deze brief is uitgesteld omdat we eerst onderzoek naar de gemeentelijke financiën hebben gedaan. Een aantal punten uit de aanbiedingsbrief staan ook in het beleidsplan van het college. Aanleiding/doel van dit onderzoek is de groei van het aantal cliënten in de jeugdzorg en de effecten hiervan op de financiën. Hoe kun je als raad aan het stuur staan. Zonder goede kaders heb je geen goede sturing op die kaders en kun je geen goede controle uitvoeren. Advies aan het college is om de raad in staat te stellen de kaderstellende rol goed te kunnen spelen.

Voorzitter: Zijn er vragen?

Burgerbelang: Dank voor de presentatie. Wat betreft de scenario's, maak deze en presenteer deze. Wat voor soort scenario's?

PVDA: Dank voor de presentatie. We zijn een lerende organisatie en raad. Wat is een belangrijk leermoment? Wat is de strategische rolbepaling?

VVD: Kaderstelling als voorwaarde voor het proces. In 2014 hebben we kaders gesteld, het is niet de bedoeling daar later nieuwe kaders aan toe te voegen. We stellen niet ieder half jaar nieuwe kaders als de oude niet bevallen. Hoor hier een andere toon.

Karin van den Berg (voorzitter Rkc): Je kunt scenario's verschillende invullen: welke instrumenten en pakketten, wat betekent dat voor de begroting/de financiën om tot een goed resultaat te komen? Als raad wil je goed aan het stuur zitten aan de hand van de strategische raadsagenda. Dit moet het college faciliteren. In 2013/2014 zijn kaders gesteld, deze zijn onbewust verlengd. Je moet hier bewust nieuwe kaders stellen.\

VVD: De kaders zijn niet geruisloos maar bewust verlengd.

ChristenUnie: Komt er een raadswerkgroep sociaal domein?

Karin van den Berg (voorzitter Rkc): Dit is een advies.

ChristenUnie: Daar gaan we over nadenken.

VVD: Daar sluiten wij ons bij aan. In het Presidium is een suggestie gedaan over een raadswerkgroep sociaal domein.

D66: Wat is het voordeel en het nadeel van een raadswerkgroep?

Karin van den Berg (voorzitter Rkc): Het voordeel is dat er een conitnue stroom aan informatievoorziening is, de leden van de raadswerkgroep moeten dat verder brengen. Het nadeel is dat het voorrecht op informatie bij de leden van de raadswerkgroep kan blijven hangen.

BewustZW: In het Presidium hebben we gesproken over de wens van een raadswerkgroep. Het merendeel wil dat dit in het openbaar wordt besproken. Het Presidium is niet verder ingegaan op een raadswerkgroep.

VVD: Hier ligt een nieuw voorstel.

Voorzitter: Als er verder geen vragen of opmerkingen zijn dan is dit voldoende besproken en gaan we over op de behandeling van het raadsvoorstel Kaderstelling Beleidsplan Jeugd 2021-2024. (Het verslag van de behandeling van het raadsvoorstel Kaderstelling Beleidsplan Jeugd 2021-2024 staat bij voornoemd onderwerp.)

 

Advies

Advies gegeven er volgt geen verdere behandeling

Agenda's 30-06-2020

Behandeld in