Pagina delen

Forumverslag 30-01-2017

Concept regionale meerjarenvisie maatschappelijke opvang en beschermd wonen (30-01-2017)

Datum 30-01-2017 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M van den Berg-Platzer
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Jager
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijD. Bogerd
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom bij de forumvergadering over beschermd wonen. In het bijzonder de mensen op de publieke tribune heet ik welkom. In de regio rondom Deventer wordt een gezamenlijk een visie op maatschappelijke opvang, bemoeizorg en beschermd wonen (ggz) ontwikkeld. Dit is een regionaal traject met 5 gemeenten (Deventer, Lochem, Olst-Wijhe, Raalte en Zutphen). De conceptvisie wordt in mei 2017 ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.

Om te komen tot een gedragen visie is afgesproken het Forum al in een voortraject input te laten geven voor de visie.
Ook in de andere betrokken gemeenten uit de regio wordt een vergelijkbare stap voorgelegd. De input vanuit alle vijf betrokken regiogemeenten wordt daarna regionaal verzameld, besproken door de portefeuillehouders en verwerkt.

Afgesproken is om de forumbehandeling in twee stappen te laten plaatsvinden:

  1. Op 16 januari 2017 is de conceptvisie in een beeldvormende Forumvergadering een gesprek met externen besproken. Uitgenodigd zijn leden van het Platform Maatschappelijke Ondersteuning Zutphen, cliënten of familieleden, en zorgaanbieders.
  2. Op 30 januari 2017 volgt dan een oordeelsvormende Forumvergadering. Aan het eind van deze vergadering zal het college een mondelinge samenvatting en conclusie geven van de vernomen input.
    Deze input -vastgelegd in het Forumverslag- zal de basis vormen voor de inbreng die vanuit Zutphen wordt ingebracht in het regionaal bestuurlijk overleg, waarin wordt besproken op welke punten eventueel aanvulling of wijziging van de regionale visie nodig en mogelijk is.

SP: Over het algemeen delen wij de uitgangspunten. Het is lastig dieper in te gaan op een algemeen stuk. Ik vernam dat als de politie in Deventer een melding krijgt van een verward persoon, dat dan vaak een verpleegkundige meegaat. Vaak gaat het niet om verwarde personen, je zou dan beter buurtcoaches met de politie kunnen laten meegaan. Welke ervaringen van Deventer neemt Zutphen mee? Wat vindt het college van buurtcoaches?

CDA: Wij vragen aandacht voor het meldpunt 24/7, juist voor de Zutphense situatie. hoe wordt hieraan in Zutphen invulling gegeven?

Stadspartij: Er zit een overlap tussen de taken van de zorgverzekeraar en de taken van de gemeente Zutphen. Hoe worden zorgverzekeraars betrokken bij dit plan?

Burgerbelang: Meldpunt 24/7 moet beter worden uitgewerkt, dit moet worden opgenomen in het actieplan. Het is goed om samen te werken, dit moet je ruim uitdrukken. Je moet snel kunnen op- en afschalen. Hierdoor zullen geldstromen verschuiven. Wat kan het college hierin betekenen?

VVD: Communicatie is erg belangrijk, zowel tussen gemeente onderling als met buurhuizen en wijken.

CDA: Interruptie: Wat bedoelt u met communicatie, op welk vlak?

VVD: Begeleid wonen moet goed worden gecommuniceerd met de omgeving. Het slagen ervan hang of staat met een goede communicatie.

CU: Wij vinden een Meldpunt 24/7 erg belangrijk. En ook samenwerking vinden wij erg belangrijk.

GroenLinks: Ook wij vinden een Meldpunt 24/7 belangrijk. Ook moet er een relatie met de corporaties zijn: zij moeten eerder betrokken worden, al voordat de visie is vastgesteld en de actiepunten zijn uitgewerkt.

PVDA: Het gaat om het individu. Er moet een oplossing komen voor bewoners die overlast in de wijk veroorzaken.

D66: Wij zijn positief over het stuk. Wij hebben verder geen vragen.

College: Ik neem de aandachtspunten mee, die breng ik in in het regionaal bestuurlijk overleg. De pilot over verwarde personen is vooral een lokale aangelegenheid, ook wel voor de GGD. Deventer heeft daarin met een andere regio te maken dan Zutphen. Wel kunnen we van elkaar leren. Politie en hulpverleners moeten met elkaar samenwerken.  We moet kijken wat elders goed werkt en dat toepassen in Zutphen. Wij hebben aandacht voor een Meldpunt 24/7-bereikbaarheid; dit zullen wij zeker meenemen in het actieplan en in het regionaal overleg. Wat bij de zorgverzekeraars/zorgkantoren thuishoort, zullen wij niet naar de gemeente Zutphen toetrekken. Zutphen heeft te maken met een ander zorgkantoor dan Deventer. Apeldoorn heeft hetzelfde zorgkantoor als Zutphen: Wij zullen hierin samenwerken met Apeldoorn. Wij zullen het op- en afschalen als aandachtspunt meenemen in de regio voor een plek in het actieplan. Communicatie is al een aandachtspunt in het actieplan, zowel in de wijken als in de buurten. In relatie tot de woningcorporaties is het van tevoren voorleggen van de visie een goed idee. In het actieplan is voortdurend aandacht voor gesprekken met woningcorporaties. Goed spreiden en een Meldpunt 24/7 helpt om overlast te voorkomen.

Voorzitter: Is alle input zo voldoende samengevat?

Stadspartij: Hoe snel wordt actie ondernomen in het op- en afschalen?

College: In de actieplannen krijgt het op- en afschalen zowel regionaal als lokaal een plek. Voor een deel zal het in de uitwerking moeten worden opgelost. Waar problemen zijn, wordt teruggekoppeld aan de raad.

Voorzitter: Zijn er verder geen vragen/ mededelingen meer? Dan is de vergadering gesloten.

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Presentatie over armoede en schuldenbeleid (30-01-2017)

Datum 30-01-2017 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
H Nijkamp
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SP
D66G.I. Timmer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijJ. Boersbroek
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Het college wordt ambtelijk ondersteund door de heer Verkuylen (Het Plein).

De voorzitter opent de vergadering en geeft aan dat dit onderwerp door het presidium opnieuw is geagendeerd na een eerste bespreking op 19 december jl.. Aangezien op dat moment onvoldoende gelegenheid is geweest om vragen te stellen, is besloten het onderwerp opnieuw te agenderen om het Forum alsnog gelegenheid te geven vragen te kunnen stellen. Er is geen ruimte voor (politiek) debat. Dit zal worden gevoerd op het moment dat de geactualiseerde beleidsnota wordt geagendeerd voor bespreking.

GroenLinks: heeft geen vragen en is verbaasd dat het onderwerp opnieuw geagendeerd is.

CDA: 'wie goed doet goed ontmoet' wordt niet genoemd. Is het college op de hoogte van hun activiteiten en kan 'wie goed doet goed ontmoet' worden betrokken in het beleid?

College: verbindkracht (platform van organisaties met betrekking tot armoede) is ook van plan om een website in de lucht te brengen. 'Wie goed doet goed ontmoet' heeft een eigen doelgroep en het is niet wenselijk dat de gemeente daarbij gaat aansluiten en gaat communiceren via 'wie goed doet goed ontmoet'.

D66: vraagt of het Nationaal instituut voor herstructurering van schulden kan worden betrokken in de planvorming. Vanuit het Rijk zijn extra middelen ontvangen voor het Kindpakket. Wordt binnen de begroting ook geschoven met middelen ten gunste van deze doelgroep en ten koste van inzet op andere doelgroepen? Verwijst naar de berichtgeving in de media over de hoge rentetarieven die kredietbanken hanteren en vraagt hoe de situatie in Zutphen is en of er wat kan worden gedaan aan het hanteren van dit hoge percentage.

College: af en toe worden cliënten verwezen naar de kredietbank maar in de toekomst gebeurt dat niet meer. Herfinanciering van schulden is één van de maatregelen die wordt voorgesteld in de actualisatie van beleid. Er wordt niet geschoven met middelen tussen verschillende doelgroepen mede omdat er geen sprake van doelgroepenbeleid. Er zal wel een voorstel komen voor het ophogen van de Meedoen-gelden met het doel meerdere kinderen te bereiken.

VVD: benoemt dat de beeldvorming van jongeren verschilt van die van ouderen met betrekking tot bijvoorbeeld werk. Een goede thuissituatie speelt een belangrijke rol bij het bepalen van die beeldvorming.

College: neemt het mee dat als in het beleid op het kind wordt gericht er ook wordt gekeken naar het gezin.

Stadspartij: vraagt een toelichting op de begrippen 'exclusief gemeente' en 'inclusief gemeente' op dia 8 en op de op dia 9 genoemde percentages die zijn bereikt. Hoe wordt ingezet op het percentage huishoudens dat nog niet is bereikt?

College: in de actualisatie van beleid zal worden ingegaan op het vergroten van het bereik van de regelingen en op communicatie over de regelingen. Dia 8 geeft aan wat verschillende types huishoudens per maand tekort komen op basis van Nibud cijfers. Onder 'exclusief gemeente' staat het bedrag zonder dat gebruik wordt gemaakt van gemeentelijke regelingen. Als gebruik kan worden gemaakt van gemeentelijke regelingen wordt het tekort kleiner en dat staat vermeld onder 'inclusief gemeente'. De cijfers op dia 9 geven het bereik van de regelingen aan afgemeten tegen het aantal huishoudens in Zutphen op minimaniveau (tot 110% van bijstandsniveau).

D66: vraagt hoe het zit met de studietoelage voor jongeren die niet kunnen bijverdienen vanwege een beperking?

College: in 2016 heeft 1 persoon gebruik gemaakt van de studietoelage. In relatie tot andere gemeenten is die toelage vrij laag. Er komt een voorstel over het verbreden van de toegang tot de regeling en het verhogen van de toelage.

De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende is besproken en sluit het Forum.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Presentatie nieuwe aanpak voortijdig schoolverlaten 2017 (30-01-2017)

Datum 30-01-2017 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
U Post
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Müller
D66G.I. Timmer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksL. Luesink
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en heet iedereen welkom. Ze vraagt of het nodig is de presentatie te houden. Uit de reacties van het forum blijkt dat dit gewenst is.

Het college geeft een korte presentatie over voortijdig schoolverlaten (VSV). Omdat het een informatief forum is, stelt de wethouder de vier ambtenaren voor die bij VSV betrokken zijn (zie de presentatie voor hun namen).

D66: Waar liggen de grootste kansen en uitdagingen om het VSV-cijfer te reduceren?

Ambtelijke ondersteuning: De kansen liggen in de samenwerking met andere partijen. De uitdaging is het goed overbrengen van de boodschap naar de scholen.

Stadspartij: Gaat VSV ook over 18+ (kinderen ouder dan 18 jaar)?

Ambtelijke ondersteuning: Ja, het gaat over 18- en 18+. Wij volgen de jongeren tot hun 23e jaar. Ook scholieren volgen we – samen met diverse organisaties - na hun 18e, om hun schoolverzuim te voorkomen.

VVD: Zijn of worden de ouders van de jongeren ook betrokken bij jullie werk?

Ambtelijke ondersteuning: Ja, die proberen we er altijd bij te betrekken.

SP: Hoe gaan de gesprekken? Zijn er vervolgstappen?

Ambtelijke ondersteuning: Dat is afhankelijk van het probleem. Soms schakelen we hulpverlening in. In overleg met de jongere en de school zoeken we naar een oplossing.

SP: Hoeveel gesprekken zijn er als sprake is van verzuim?

Ambtelijke ondersteuning: Na het eerste gesprek is er vaak contact met een coach. Daarna is er een terugkoppeling. Het zijn vaak meerdere gesprekken, afhankelijk van het probleem.

College: Er zijn preventieve gesprekken en er zijn gesprekken als er daadwerkelijke uitval is.

Ambtelijke ondersteuning: Bij uitval is er een uitgebreid te volgen traject, als gezegd afhankelijk van de situatie. Wij houden veel meer preventieve gesprekken dan uitvalgesprekken.

CDA: Ik heb een vraag over het regionale programma en dan met name over het zogenoemde Schakelpunt. Is dat alleen nog maar van kracht in Deventer? Hoe staat het met Zutphen? Wordt er breder gekeken dan alleen maar het onderwijs?

Ambtelijke ondersteuning: Het Schakelpunt loopt al een tijdje. Het is voor jongeren van 16 tot 27 jaar. Als er teveel problemen zijn, dan is het Schakelpunt van belang. Het is in Deventer gestart en wij zijn nu aan het kijken of wij het ook in Zutphen kunnen opzetten. Er is een goede basis: in Zutphen werken de organisaties al goed samen en dat is belangrijk. In Zutphen willen we een Schakelpunt op maat maken; daar oriënteren we ons nu op.

ChristenUnie: Is er een tijdpad?

College: Nee, er is geen exact tijdpad beschikbaar. Er zijn nu gesprekken gaande. We kunnen snel acties oppakken. Er gebeurt al veel om VSV tegen te gaan/te reduceren. De sluitende aanpak komt eraan.

Stadspartij: Is de VSV-methodiek effectief?

Ambtelijke ondersteuning: De scholen zijn erg belangrijk; dat is een essentiële lijn.

Het college vult aan: Met de landelijke aanpak is het zogenoemde laaghangende fruit al geoogst. Nu zijn de resterende jongeren aan de beurt. Daar gaat meer werk in zitten, dat is een lastige groep. Het wordt daarbij steeds moeilijker om effectief te zijn.

GroenLinks: Wat zijn jullie ervaringen met 2GetThere Zutphen?

Ambtelijke ondersteuning: Goed. We brengen dit in bij de gesprekken. Jongeren kiezen zelf een eigen coach uit, maar wij houden de regie. Wij vinden het een goed instrument, vooral ook voor moeilijk bereikbare jongeren. In het begin was het wel aftasten: wat kunnen we ermee? Kunnen de coaches het wel aan? De ervaring tot nu toe is dat er een goede samenwerking is tussen de coaches en de leerplichtambtenaren. Na een half jaar ermee gewerkt te hebben, concluderen wij dat het vruchten begint af te werpen.

GroenLinks: Hoe denken jullie over een uitrol van dit initiatief naar de Stedendriehoek?

Ambtelijke ondersteuning: Daar kijken we nu naar. Het moet wel passen bij de lokale structuur.

PvdA: Wij hebben twee vragen:

  1. Er is verschil in verzuimcijfers op het reguliere VO en het MBO. Hebt u daar een verklaring voor?
  2. Hoe scoort Zutphen ten opzichte van andere gemeenten?

Ambtelijke ondersteuning: Op het MBO gaat de VSV-aanpak steeds beter werken, maar er is daar nog veel werk te doen. In Apeldoorn, Deventer en Zutphen is naar verhouding een grotere uitval dan in de omliggende kleinere gemeenten. De tendens in Zutphen is wel dat het aantal uitvallers daalt.

GroenLinks: Is er een stijging van de uitval in het basisonderwijs?

Ambtelijke ondersteuning: Wij volgen de leerlingen op nieuwe scholen nauwgezet.

D66: Hoe is de samenwerking met de sociale wijkteams?

Ambtelijke ondersteuning: We werken nauw samen met Aventus (spreekuur). We voeren samen gesprekken met de jongeren en schakelen waar nodig het CJG in of (bij 18+) Perspectief.

D66: Moeten we misschien de gemeentegrenzen loslaten?

Ambtelijke ondersteuning: De afstemming met de omliggende gemeenten wordt steeds belangrijker.

ChristenUnie: Hoe zit het met de fase als de jongeren hun startkwalificatie hebben behaald? Hoe ontwikkelt de werkgelegenheid zich dan? Vinden zij een plek op de arbeidsmarkt?

Ambtelijke ondersteuning: Wij zetten ons juist in voor jongeren die de startkwalificatie niet hebben. De verbinding onderwijs-arbeidsmarkt/bedrijfsleven kan nauwer. Daar werken we aan. We verbinden partijen.

Het college vult aan: Op dit vlak kunnen we nog meer verbindingen leggen.

CDA: Is de jobcoach een goed instrument?

College: Ja.

ChristenUnie: Het is het effect van het één of het ander; hoe vergroten we de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt?

College: Er is veel aandacht voor vermindering van jeugdwerkloosheid.

VVD: Hebben jullie een target afgesproken?

Ambtelijke ondersteuning: We hebben de ambitie geformuleerd dat er in 2020 maximaal 480 jongeren zonder startkwalificatie zijn.

D66: Niveau 2 betekent ook: geen startkwalificatie. Is dat meegenomen in die ambitie?

Ambtelijke ondersteuning: Nee.

Burgerbelang: Zijn er ook nieuwe doelgroepen en, zo ja, wat is het effect van de aanpak op hen?

Ambtelijke ondersteuning: Het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en het praktijkonderwijs horen er nu ook bij (op basis van rijksbeleid). Wij geven daarmee zoveel mogelijk kwetsbare jongeren aandacht.

Burgerbelang: Hebben jullie nu alle jongeren in beeld?

Ambtelijke ondersteuning: Ja, alle jongeren tot 23 jaar. Een uitzondering zijn de zogenoemde oud-VSV-ers (jongeren die in de afgelopen jaren uitval vertoonden). Die hebben we niet allemaal op de radar.

College: Wij gaan hard door met ons werk. Er is geen volgende (besluitvormende) stap richting raad.

Voorzitter: Wanneer is er resultaat van deze aanpak?

College: Volgend jaar maken we weer een jaarkrant met cijfers daarin. Dat kan aanleiding zijn voor een nieuw gesprek met het forum.

BewustZW: Ook tijdens de Voorjaarsnota kan het college natuurlijk rapporteren.

De voorzitter sluit daarop het forum.

 

 

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad