Pagina delen

Forumverslag 29-10-2018

Afweging verlenging dienstverleningsovereenkomst PlusOV (29-10-2018)

Datum 29-10-2018 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
P.I. Ackermans
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink
SPG.J.N. Müller
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66Y.J.A. ten Holder
VVDJ Lok
CDAK.M. van Wamel
StadspartijM Wesselink
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Zij stelt voor eerst de vragen aan de wethouder te inventariseren, daarna het onderlinge debat te voeren en tot slot per fractie een advies aan het college te formuleren.

GroenLinks: We hebben vertrouwen in de wijze waarop het college een vervolg wil geven aan PlusOV. We vragen aandacht voor met name het vervoer voor de kinderen en de financiële consequenties van de keuze voor het vervolg.

Burgerbelang: Goed vervoer voor de kinderen is ons grootste zorgpunt. Kan de wethouder aangeven welk advies hij zijn collega-wethouders geeft? De financiële consequenties van de keuzes zijn niet inzichtelijk. Kunnen we op een later moment een definitieve keuze maken over PlusOV?

D66: In de fractie zijn zorgen over de denkrichting van het college. Dat heeft onder andere te maken met het ontbreken van een financiële onderbouwing. Is er gedacht aan en gevraagd om uitstel van de beslistermijn van 1 november? De fractie hoopt dat de wethouder open staat voor het gesprek en het collegebesluit weloverwogen wordt genomen.

PvdA: De fractie heeft de overtuiging dat de zorgen die zijn uitgesproken worden gedeeld door het college. Het belang van de kinderen staat voor de fractie voorop.

Stadspartij: De gemeente Voorst blijft bij PlusOV met een aantal eisen en richtlijnen. Kan de wethouder daarop ingaan? De fractie heeft vorige keer aangegeven dat zij niet enthousiast is over scenario 3 en dat is nog steeds zo.

CDA: Hoe verhoudt de kwaliteit van de dienstverlening zich tot de financiële consequenties?

VVD: Hoe wordt de waarschijnlijke vervolgstap, een aanbesteding, organisatorisch vormgegeven? Heeft de gemeente daar de slagkracht voor? Op welke termijn kunnen we een indicatie van de kosten verwachten?

BewustZW: In de media zijn stellige berichten verschenen dat Zuthpen haar keuze al heeft gemaakt. Zijn er afspraken gemaakt tussen PlusOV en de gemeenten? Heeft het college al een standpunt kenbaar gemaakt aan PlusOV?

College: Bedankt voor de vragen, ook mijn waardering voor de inzet van de raad.

Mijn advies aan het college wordt mede bepaald door de opbrengst van 8 oktober en de opbrengst van deze vergadering. Op 8 oktober heeft een groot gedeelte van de fracties zich uitgesproken voor scenario 3. Als het in deze vergadering niet helemaal anders loopt, zal dat ook het advies zijn aan het college.

Het moment van besluitvorming over PlusOV op 1 november ligt vast. Besluitvorming is al eens uitgesteld en dat kan niet opnieuw, vooral door de tijd die nodig is voor een goede aanbesteding.

Burgerbelang: Het is te betreuren dat niet bekend is wat het kost om uit PlusOV te stappen. Dit lijkt op een haastige beslissing.

D66: Is het verplicht om 4 jaar met PlusOV door te gaan, als we nu niet uittreden? Is gekeken of deze verlenging korter kan zijn?

College: Het was ondoenlijk voor 1 november een financieel plaatje op te stellen, omdat onbekend is waar de negen verschillende gemeenten voor kiezen.

Een verlenging van ten hoogste twee jaar is ter sprake geweest, maar gekozen is voor vier jaar. Wanneer de termijn te kort is, wordt het lastig voor vervoerders investeringen te doen en een partnerschap aan te gaan.

D66: Het financiële risico is groot. PlusOV draait voor 80 procent en als gemeente zijn we zoekende in control te komen. Wordt bij aanbesteding gedacht aan één vervoerder of meerdere?

College: De aantallen ritten in het routegebonden vervoer zijn relatief klein. In termen van aanbesteding gaat het om een klein perceel. Het zou in dat kader mooi zijn als er afspraken met één vervoerder gemaakt kunnen worden.

BewustZW: Wordt er ook gedacht aan deelcontracten? Er kan ook een nieuw afwegingsmoment worden ingebouwd, na 2 jaar bijvoorbeeld.

GroenLinks: Is het mogelijk de raad, en ook de ouders, te blijven betrekken bij het verdere traject?

College: Een goed idee om met elkaar in gesprek te blijven. Laten we na 1 november kijken hoe we dat het beste vorm kunnen geven.

In antwoord op de eerdere vragen; Voorst gaat inderdaad door met PlusOV onder voorwaarden. De situatie is daar wel volkomen anders. Het gaat om een veel kleiner aantal ritten en er waren weinig klachten in deze gemeente.

D66: Is het bekend hoeveel klachten er waren in de periode voor PlusOV?

College: De precieze aantallen zijn niet bekend, maar het aantal klachten is sinds de constructie met PlusOV schrikbarend toegenomen.

Het antwoord op de vraag over de relatie tussen kwaliteit en de kosten is dat beide belangrijk zijn. Het gaat om een plicht van de gemeente dit vervoer zorgvuldig te regelen, en het college ziet het als haar taak de kosten niet de pan uit te laten rijzen. Wanneer de gemeente zelf een contract met een vervoerder kan afsluiten, krijgen we meer grip op de kosten.

De invulling van de aanbesteding is later aan de orde.

In het bestuur van PlusOV is afgesproken dat een registeraccountant na 1 november het financiële plaatje gaat opstellen. Daarmee hebben we een eerste indicatie van de kosten. De raad wordt hierover geïnformeerd.

VVD: Heeft de ambtelijke organisatie voldoende slagkracht?

College: We betrekken nadrukkelijk advies van deskundigen. Het ligt voor de hand om wat betreft het aanbestedingsproces samen te werken met Apeldoorn en mogelijk Deventer. Wanneer PlusOV en een aantal gemeenten afzonderlijk en tegelijk op de markt komen, kunnen vervoerders de vragende partijen tegen elkaar uitspelen.

Zutphen heeft nog geen keuze gemaakt. Ook binnen het bestuur van PlusOV zijn geen afspraken gemaakt. Iedere gemeente moet zelf tot een beslissing komen.

BewustZW: De berichtgeving in de pers is anders. Dat zorgt voor ruis bij ouders en kinderen. Als de berichtgeving verkeerd was, had het college een bericht kunnen uitdoen.

College: Het is goed als media in vrijheid hun werk kunnen doen. Het college had geen behoefte te reageren op berichtgeving.

D66: De fractie is nog niet zeker dat scenario 3 de beste oplossing biedt. Het evaluatierapport belicht ook positieve kanten en elders werkt deze opzet wel goed. Het uitgangspunt om schotten tussen regelingen weg te nemen lijkt ons goed.

College: Het evaluatierapport gaat over PlusOV sinds de start. Wat ontbreekt in het rapport is het uitgangspunt dat het samenvoegen van verkeersstromen 5 procent efficiencyvoordeel zou moeten opleveren. Daarvan is niets gebleken.

PvdA: Hoe kijkt de wethouder aan tegen het instellen van een werk- of taakgroep waarvan ouders en chauffeurs deel uitmaken?

College: Laten we nog even puzzelen op een precieze vorm van optimaal overleg. We moeten waken voor een overlegstructuur met allerlei groepjes.

Burgerbelang: De vier fracties die om agendering hebben gevraagd, hebben een motie in voorbereiding. In deze motie wordt het college gevraagd met chauffeurs en ouders in overleg te gaan om het leerlingenvervoer optimaal te regelen. Andere fracties zijn welkom zich aan te sluiten.

De voorzitter vraagt de fracties tot slot een advies aan het college mee te geven.

Stadspartij: Maak een keuze voor de langere termijn. De fractie is er voorstander van binnen de organisatie van PlusOV te blijven.

GroenLinks: De fractie kiest voor scenario 3 in combinatie met betrokkenheid van belanghebbenden door middel van een werkgroep.

CDA: Kwaliteit moet voorop staan. De fractie kan scenario 3 steunen en staat positief tegenover een werkgroep.

SP: De voorkeur van de fractie ligt nog steeds bij scenario 3. Gelet op de kostenstijgingen van de afgelopen paar jaar is het goed te zoeken naar alternatieven.

Burgerbelang: Scenario 3 heeft de voorkeur, met oog voor de kinderen waar het om gaat.

VVD: Voor de fractie is het belangrijk de vinger aan de pols te houden met betrekking tot de kosten. Scenario 3 heeft de voorkeur.

PvdA: Met de kanttekening dat wij als raad geen verstand hebben van vervoer, lijkt scenario 3 ons de beste optie.

BewustZW: PlusOV is mislukt. Een halfbakken scenario 3 is geen optie. Waarom niet terug naar het verleden? De gemeente kan het zelf doen en zorgen dat het vervoer dichter bij de mensen staat.

SP: Bedoelt u dat de gemeente taxichauffeurs in dienst moet nemen?

BewustZW: Wellicht kunnen werklozen op contractbasis aan de slag.

D66: Voor onze fractie is de onderbouwing van scenario 3 onvoldoende. Nu we nog geen idee hebben van wat dat gaat kosten, pleiten wij voor uitstel van het besluit om uit te treden en nader overleg en uitwerking van de plannen.

PvdA: Juridisch is het niet mogelijk het besluit uit te stellen.

D66: Is dat echt zo? Waarschijnlijk is er meer mogelijk dan nu lijkt. Het is te kort door de bocht om alle gedane investeringen nu overboord te zetten.

College: Ik beluister veel steun voor de denkrichting die het college heeft voorgesteld. Ook de andere geluiden zal ik morgen in het college vermelden.

Wanneer we op 30 oktober in het college geen besluit nemen, is het risico groot dat we voor de komende 4 jaar vastzitten aan PlusOV. Daarom wordt op 30 oktober een besluit genomen.

De voorzitter bedankt alle deelnemers voor hun inbreng en sluit de vergadering.

Advies

Advies gegeven er volgt geen verdere behandeling

Agenda's 29-10-2018

Behandeld in