Pagina delen

Forumverslag 29-06-2021

Vaststelling Structuurbeeld Klein Vaticaan (29-06-2021)

Datum 29-06-2021 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Notulist
More Support
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksB Bresters
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAF.J.M. Heitling en H.W. Hissink
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66P Van der Hammen
VVD
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZW
ChristenUnieA. van Dijken
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldJ.D. Maarsen

Verslag van de vergadering

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom.

Hij schetst de gedachte opzet van deze bijeenkomst. Voor het agendapunt heeft zich een drietal insprekers gemeld, te weten de heer Wiggers (projectontwikkelaar) [1]en twee bewoners van de Halterstraat, zijnde de heren Hoebert en Ten Brink.

Inspreekreactie de heer Ten Brink (bewoner Halterstraat)

Inspreker licht toe dat de Halterstraat ligt op de grens van het gebied Klein Vaticaan, met de synagoge op de hoek. Zijn inspreekreactie is gericht op de plannen voor herontwikkeling van de panden aan Haltestraat 12-14. Hij toont ter vergadering een foto van de betreffende locatie en geeft aan, dat de Halterstraat “een straat is die ertoe doet” met vier rijksmonumenten en elf à twaalf beeldbepalende panden. Inspreker wil de raad graag een drietal punten meegeven die de buurtbewoners belangrijk vinden in het straatbeeld. Als eerste, hechten de bewoners waarde aan behoud van het historische straatbeeld. Daarnaast wordt gehecht aan privacy, de ruimte en de stilte in het gebied, hetgeen uniek is aan de rand van het centrum van Zutphen. Tot slot, noemt hij de biodiversiteit en groene binnenruimten.

Inspreker heeft recentelijk een ontmoeting te hebben gehad met de vier betrokken partijen bij de voorgenomen herontwikkeling, zijnde de gemeente, de erfgoedadviescommissie, de projectontwikkelaar en een delegatie van buurtbewoners. Opvallend noemt spreker het feit dat de gemeente enerzijds stedenbouwkundige randvoorwaarden heeft opgesteld, waarin staat dat de muren van het gebouw behouden moeten blijven, terwijl alle plannen uitgaan van sloop en nieuwbouw. De erfgoedadviescommissie herkent zich niet helemaal in de uitgangspunten van de gemeente. De buurtbewoners vragen zich af wat wel en niet is toegestaan.

Het CDA dankt inspreker voor diens betoog en informeert namens hoeveel buurtbewoners hij het woord voert.

Inspreker spreekt op eigen initiatief, maar de delegatie van buurtbewoners telt vijf personen, en de zienswijze heeft betrekking op 40 à 45 huishoudens rondom het blok.

Het CDA roept de wethouder op om de vraag ‘wat al dan niet mag’ te beantwoorden.

De SP vraagt aan inspreker welke situatie voor de buurtbewoners wél acceptabel zou zijn.

Inspreker geeft aan dat dit afhangt van het ontwerp en invulling. Belangrijk is, dat er geen afbreuk wordt gedaan aan de drie door hem genoemde uitgangspunten.

De ChristenUnie vraagt wat de grootste zorg van inspreker is.

Inspreker antwoordt dat zijn grootste zorg is dat er achter de schermen iets wordt bedacht dat in de praktijk een gedrocht blijkt te zijn.

Burgerbelang informeert naar de ervaringen van spreker voor wat betreft het contact met de gemeente.

Inspreker geeft aan dat het contact op zich goed verloopt. Wel is er verbetering mogelijk ten aanzien van de gewenste duidelijkheid.

Kies Lokaal Zutphen Warnsveld informeert wat inspreker als een verbetering zou zien van de huidige situatie.

Inspreker geeft te kennen dat het wenselijk is dat panden in de straat niet tot een vervallen staat verworden, een bestemming krijgen en onderhouden wordt. Voor het overige hangt het af van de vormgeving.

D66 informeert naar het belanghebbendenoverleg dat vorige week gehad heeft plaatsgevonden. De fractie is benieuwd of er in dat overleg toezeggingen zijn gedaan die enigszins tegemoetkomen aan de wensen van de buurtbewoners.

De PvdA heeft dezelfde vraag.

Inspreker antwoordt dat het overleg een kringgesprek betrof. De bouwplannen zijn niet inhoudelijk besproken, maar wel was er gelegenheid om de bouwplannen te bekijken, opmerkingen vanuit de buurtbewoners te bundelen en in te dienen. Dit is echter weinig zinvol gebleken zolang er geen duidelijkheid is over wat al dan niet is toegestaan. Tijdens de bijeenkomst is wel enige verduidelijking ontstaan hoe belanghebbenden hierin staan, maar er zijn geen ideeën voor de toekomst uitgewisseld.

GroenLinks refereert aan de zes parkeerplaatsen die in het structuurbeeld zijn opgenomen en vraagt hoe inspreker tegen het parkeren op eigen terrein aankijkt.

Inspreker merkt op, dat rekening is gehouden met zes privé parkeerplaatsen. Dat impliceert dat er twee openbare parkeerplaatsen moeten worden opgeofferd “om de bocht te kunnen maken”. Hoe daar door de buurtbewoners tegenaan wordt gekeken, is afhankelijk van de wijze waarop dit wordt opgelost.

De voorzitter geeft het woord aan de tweede inspreker, de heer H. Hoebert.

Inspreekreactie de heer Hoebert, bewoner Halterstraat

De heer Hoebert meldt dat hij het Gelders Genootschap in 2015 om ontwikkeling heeft gevraagd én dit heeft ontvangen. Inmiddels ligt er een Collegebesluit, gedateerd maart 2021. Hierin zijn de stukken van 2015 niet opgenomen, wat voor betrokkene een voorwaarde was om de ontwikkeling te vervolgen. Inspreker voelt zich door de gemeente in de kou gezet en wil graag in overleg. In zijn optiek is het Collegebesluit involledig; er zijn wel degelijk toezeggingen gedaan door de gemeente. De ontwikkeling op de betreffende locatie staat appartementen toe. Aanvankelijk betrof het zorgunits, maar gaandeweg zijn de spelregels eenzijdig gewijzigd door de gemeente. Voorts geeft inspreker aan dat de buren niet open lijken te staan voor een gesprek en de ontwikkeling - hoe dan ook - lijken te willen tegenhouden.

Burgerbelang informeert of inspreker in contact is geweest met de gemeente en zo ja, hoe dit is verlopen.

Inspreker vertelt dat hij in 2014 een onderzoek van het pand heeft moeten laten uitvoeren door een gemeentelijk ambtenaar. In 2015 kwam het Gelders Genootschap naar drie vergaderingen om een voorstel te beoordelen. Het desbetreffende voorstel was gestoeld op zorgunits. Dit is destijds positief beoordeeld en werd breed gedragen door het Gelders Genootschap. In 2019 is de zorgbestemming door de gemeente afgewezen. Voor het plan zelf had dit overigens geen gevolgen.

In de zomer van 2020 heeft de gemeente aan inspreker gevraagd om nieuwe plannen te overleggen, omdat het ingediende plan iets te ruim getekend zou zijn. Op 15 december 2020 zou hierover gesproken worden, maar dit overleg is niet doorgegaan vanwege een technisch mankement.

Drie maanden later bleek er plots het huidige Collegebesluit te liggen. In het overleg van vorige week waren twee personen van de Erfgoedadviesraad aanwezig en zij bleken niet op de hoogte van de brieven, daterend uit 2015. Betrokkenen hebben aangegeven zich hierover te gaan beraden.

De PvdA refereert aan de uitspraak van inspreker dat er toezeggingen zijn gedaan en informeert of deze ook schriftelijk zijn vastgelegd.

Inspreker bevestigt dat in juni 2015 toezeggingen zijn gedaan ten aanzien van het plan. Dat plan was gestoeld op zorgunits, maar betrof wel de totale sloop van het pand.

De VVD vraagt of inmiddels een concreet plan ter inzage beschikbaar is.

Inspreker bevestigt deze mogelijkheid. Het plan heeft bij mevrouw Schuil gelegen in de zomer van 2020. Laatstgenoemde heeft inspreker toen verzocht om met een nieuw plan te komen, omdat de tekening iets te ver naar achter doorliep. Het nieuwe plan zou op 15 december 2020 gezamenlijk besproken worden.

De SP constateert dat inspreker zich bijzonder kritisch uitlaat over de gemeente en over de buurtbewoners. Deze uitlatingen storen hem enigszins. Hij wijst op de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor een dergelijke ontwikkeling, met name wat betreft de beeldkwaliteit.

Het CDA heeft uit de woorden van inspreker begrepen dat de Erfgoedadviesraad met een advies zou komen. Hij informeert of hierbij een tijdspad is gemeld.

Inspreker wijst erop, dat een en ander vorige week pas is besproken. De leden van de Adviesraad hebben aangegeven erop terug te komen, maar wanneer is niet duidelijk. Inspreker hoopt op spoedige duidelijkheid. Projectontwikkelaar Wiggers heeft drie nieuwe modellen laten maken en wil deze graag presenteren aan de buurt.

Beantwoording College

Het College stelt voor omwille van de tijd - na beantwoording van de vragen die al zijn gesteld naar aanleiding van de inspraakbijdragen - de presentatie te starten. Duidelijk dient op voorhand te zijn, dat de gemeente niet gaat over het advies van de Erfgoedadviesraad. Het advies wordt door de gemeente wel meegewogen, maar de Adviesraad heeft hierin een zelfstandige positie. Op de vraag wanneer het advies van de Erfgoedadviesraad verwacht kan worden, moet de wethouder het antwoord schuldig blijven. Wat het pand zelf betreft, geeft hij aan, dat er geen sprake is van een gemeentelijk monument of een rijksmonument, maar wel van een beeldbepalend pand. Dit betekent dat hiervoor stedenbouwkundige randvoorwaarden zijn opgesteld. Het uitgangspunt hierbij is behoud van het pand. Hier kan alleen van afgeweken worden op basis van een zeer goede onderbouwing.

De ChristenUnie informeert in hoeverre de door het College geschetste lijn consistent is met de lijn die in 2015 is ingezet.

Het College geeft aan, dat het pand een lange historie kent. In de loop der jaren zijn er verschillende plannen ingediend. Een toezegging over een ander plan kan niet gebruikt worden voor een nieuw plan. De stedenbouwkundige voorwaarden waren toen én nu van kracht. De enige afwijking van het plan is het besluit om geen nieuwe zorginitiatieven toe te staan. Dit betreft een besluit van de gemeente dat in het algemeen belang is genomen.

Ambtelijke toelichting op het structuurbeeld Klein Vaticaan, door de heer A. Groen

Ambtelijk wordt een toelichting geboden op het structuurbeeld Klein Vaticaan. Spreker geeft aan dat de voorgeschiedenis op vrijdag 25 juni is geschetst tijdens de rondleiding ter plaatse. De Halterstraat bevindt zich aan de rand van dit gebied.

Het structuurbeeld is kaderstellend en dient om duidelijkheid te bieden aan de hand van onder andere de ruimtelijke basisprincipes, structurele aanpak en stedenbouwkundige uitgangspunten per deelgebied. Wat betreft de uitvoeringsstrategie is Klein Vaticaan nadrukkelijk geen plan van de gemeente, maar vooral een ontwikkeling van verschillende partners. Het uitgangspunt is om te sturen op doelen en kwaliteiten, niet op eindbeelden.

Het plan heeft vanaf ultimo december 2020 ter inzage gelegen. Binnen de termijn van terinzagelegging heeft het veel positieve reacties opgeleverd, maar ook enige zorg.

Verschillende partijen vervolgen met de uitwerking. Het betreft een integrale gebiedsaanpassing, maar met verschillende uitwerkingstempo’s. De financiering van een en ander zal nog nader worden geconcretiseerd. Daarover vinden gesprekken plaats met de Provincie en de rijksdienst.

De voorzitter biedt gelegenheid tot het stellen van verhelderende vragen.

Vragen en inbreng vanuit raadsfracties

De ChristenUnie spreekt dank uit voor de presentatie en ook voor de rondleiding in achterliggende week. De fractie vraagt zich af wat het zou betekenen voor de toegankelijkheid, bijvoorbeeld voor de hulpdiensten, als een en ander naar de oorspronkelijke rooilijn zou worden teruggebracht.

GroenLinks is blij met de heldere integrale aanpak en de rondleiding. De fractie heeft twee zorgpunten. Het eerste betreft de financiën en de zorg dat het traject rond het vrijmaken van middelen vertragend zou kunnen werken. Voorts is de fractie benieuwd of de wethouder het feit dat parkeren op eigen grond wordt gepromoot om zo min auto’s in het straatbeeld te hebben, niet strijdig acht met de gewenste biodiversiteit en klimaatbestendigheid in de wijk.

D66 brengt een punt van orde in. Gezien de tijd zullen niet alle vragen kunnen worden gesteld en beantwoord. De fractie vraagt hoe hiermee om te gaan.

De voorzitter roept alle fracties op om eventuele vragen schriftelijk in te dienen. In het Presidium kan vervolgens worden besproken of het voorstel rijp is voor raadsbespreking.

De SP wijst erop, dat in het Forum altijd een mogelijkheid tot discussie is. Bij een schriftelijke vragenronde ontbreekt de discussie. De fractie is er dan ook voorstander van om de discussie op een ander moment voort te zetten.

Beantwoording College

Het College vraagt aandacht voor de partijen die in afwachting zijn van besluitvorming en meent dat het de voorkeur verdient om dit thema snel te behandelen, daar dit traject immers al jaren voortduurt.
Juridisch en financieel heeft het echter geen consequenties om de behandeling te verdagen tot na het zomerreces.

Het CDA stelt voor om de vergadering niet te sluiten, maar te schorsen, opdat de discussie op een ander tijdstip kan worden vervolgd.

De ChristenUnie spreekt de hoop uit, dat in de voortzetting van de discussie niet opnieuw tijd wordt ingeruimd voor inspraakreacties.

De voorzitter bevestigt dat er in het vervolgtraject geen inspraak meer mogelijk is.

Afronding door de Forumvoorzitter

De voorzitter stelt vast dat verdere behandeling van het onderwerp wordt verdaagd tot na het zomerreces. Hij dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en schorst het Forum om 20.00 uur.

[1] Niet aanwezig | Geen gebruik gemaakt van de inspreekmogelijkheid.

 

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Presentatie in forum over structuurbeeld Klein Vaticaan (29-06-2021)

Datum 29-06-2021 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Notulist
More Support
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinks
SP
PvdA
Burgerbelang
D66
VVD
CDA
Stadspartij
BewustZW
ChristenUnie
Kies Lokaal Zutphen Warnsveld

Verslag van de vergadering

 Zie het verslag bij het Forum van 29 juni 2021 over het onderwerp Vaststelling structuurbeeld Klein Vaticaan.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Budget organisatieontwikkeling en ziektevervanging (29-06-2021)

Datum 29-06-2021 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
Y.J.A. ten Holder
Griffier
B.M. Duizer
Notulist
More Support
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink
SPM de Ridder
PvdAS de de Geus
BurgerbelangM. Roerdink en E Yildirim
D66R.G.M. Rutten
VVDA. van Dijk
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieG.A. Kamp
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldA Menkveld

Verslag van de vergadering

Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

Zij schetst het verloop van de avond, waarin de inventarisatie van de vragen in blokken van telkens drie fracties zal geschieden, waarop het College vervolgens per blok zal reageren.

Vragen van de raadsleden en beantwoording door het College, blok 1

D66 ervaart voorliggende materie als een lastig onderwerp. Op basis van een kwalitatieve analyse wordt een half miljoen euro gevraagd en wordt aangekondigd dat in 2022 opnieuw geld zal worden gevraagd. D66 mist hierbij een kwantitatieve onderbouwing. Het voteren van het bedrag lijkt verstandig, maar D66 kan het voorstel niet toetsen en vraagt om aanvullende kwantitatieve informatie, zoals de loonsom over de afgelopen drie, vier jaren, de personeelsaantallen in die perioden. Dat zou dan tevens basismateriaal voor een eventuele vervolgaanvraag zijn.

De PvdA vindt het twee weken geleden gepresenteerde plan voor de organisatie duidelijk. Een bedrag van € 500.000 is veel geld voor de gemeente Zutphen, die het financieel niet breed heeft. De PvdA zou graag meer specifiek willen zien wat daadwerkelijk wordt bereikt met het bedrag c.q. wat de gemiddelde inwoner van Zutphen daarvoor terugziet. De fractie vraagt welke processen concreet worden verbeterd, dan wel dat het hierbij alleen om meer manuren gaat of dat deze uren ook meer structureel op een meer functionele manier worden ingezet.

KiesLokaal begrijpt na de presentatie van twee weken geleden dat er extra geld voor de organisatie vrijgemaakt moet worden. De fractie zou graag meer duidelijkheid willen hebben of de organisatie daarmee ook zodanig wordt opgetuigd dat de gemeente de komende tien jaar verder kan zonder extra incidentele middelen.

Het College heeft begrip wat betreft de opmerkingen over de hoogte van het bedrag. Het afgelopen jaar waren de medewerkers zwaar belast. In de afgelopen jaren is er veel bezuinigd. Door corona zijn personeelsleden uitgevallen. De medewerkers moeten enerzijds meer worden ontzien en aan de andere kant moet worden gezorgd voor meer capaciteit, zodat mensen niet ‘omvallen’.

In reactie op de vraag naar kwantitatieve cijfers legt het College uit dat er sprake is van twintig fte aan langdurig ziekteverzuim, hetgeen veel is. Daar doet men onder andere iets aan door ervoor te zorgen dat mensen niet uitvallen vanwege een te hoge werkdruk.

D66 merkt op dat in 2022 ook een aanvraag volgt. Nu betreft het eenmalig incidenteel geld, maar er wordt ook structureel bezien hoe de organisatie en de dienstverlening kan worden verbeterd. De gemeentesecretaris heeft onlangs toegelicht wat er allemaal moet gebeuren. Het gaat niet alleen om mensen, maar ook om werkprocessen. Daarom wordt in het voorstel niet over de loonsom gesproken, maar over wat nodig is om zaken vlot te trekken. Het geld dat niet gebruikt wordt, vloeit terug naar de algemene middelen.

Op de vraag van de PvdA, wat de inwoner daarvan gaat merken, antwoordt het College dat nu vanwege structureel langdurig ziekteverzuim processen stilliggen en de afhandeling van aanvragen niet doorloopt. De inwoners zullen er dus iets van merken en deze investering geeft ‘lucht’ aan de gemeentelijke medewerkers, die overigens vaak ook Zutphense inwoners zijn.

De wethouder gaat in op de te verbeteren processen. Dit betreft versnelling van de vergunningverlening. Sommige aanvragen moeten eenvoudiger worden ingericht en zonder de inzet van dure medewerkers worden afgehandeld. Er gaat ook bezien worden of de juiste mensen op de juiste plek zitten.

Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de informatietechnologie en informatiebeveiliging. De gemeente moet zorgvuldig met de data van de inwoners omgaan. Op dat gebied is nog veel verbetering nodig en dit vereist ook meer capaciteit.

Vragen van de raadsleden en beantwoording door het College, blok 2

D66 vraagt of diens berekening correct is, dat vrijwel alle zieken langdurig ziek zijn. Hij neemt eigenlijk aan dat dit niet het geval is.

Het College wijst op de ruim 450 medewerkers in de sociale werkvoorziening en daarnaast 450 medewerkers op het gemeentehuis. Het ziekteverzuim in de organisatie, met name het langdurige verzuim, is echt hoog. Het gaat in onderhavig voorstel met name om het langdurig ziekteverzuim, waarvoor men in het verleden onvoldoende aandacht heeft gehad. Nu is men bezig hier strakker op te sturen. In dit kader vinden individuele gesprekken plaats, ook over de vraag of iemand nog wel op de juiste plek werkzaam is.

De VVD brengt het voorstel in verband met de presentatie door de gemeentesecretaris enkele weken geleden. De aandacht voor langdurig ziekteverzuim is zeer belangrijk. De VVD is blij met de aandacht hiervoor. Het past in deze tijd om hier veel genuanceerder naar te kijken en niet alleen maar te constateren dat iemand lang afwezig is.

De VVD-fractie vraagt of het potje ‘externe inhuur’, dat in het verleden bestond, nog steeds bestaat en wil graag weten of dit nog functioneert. Ook wil de VVD graag van het College weten hoe lang naar verwachting de huidige investering nodig zal zijn; dit ook gezien de overweging om ook in 2022 een dergelijk bedrag te vragen.

BewustZW heeft naar de duidelijke schets van de toekomstsituatie door de gemeentesecretaris geluisterd. Daarin kan BewustZW zich vinden. Het is zeer ernstig dat er medewerkers langdurig ziek zijn. Dit feit betekent ook dat er aan de basis fundamenteel iets mis is. Het onderwerp is in het verleden vaker aan de orde geweest. Ook toen zijn gelden beschikbaar gesteld, maar heeft dat geen duurzaam effect gehad. Echter, aangezien de gemeenteraad niet over personeel, maar over kaderstelling gaat, die tot producten en uitwerking door het College moet leiden, vraagt BewustZW wat er - naast wat er in het collegevoorstel staat - precies fundamenteel misgaat in de opdracht die het College van de gemeenteraad heeft. Meer concreet, is de vraag wat er stil komt te liggen en of men misschien voorlopig geen verplichtingen meer moet aangaan.

Zonder de gevraagde fundamentele onderbouwing vindt BewustZW het voorstel niet rijp voor raadsbehandeling en zal hier dan ook niet mee akkoord gaan.

Burgerbelang refereert aan eerdergenoemde presentatie, waarin onder andere is aangegeven dat er wachtlijsten bestaan en inwoners niet tijdig worden geholpen. De raad dient het belang van de burgers en moet dit niet willen. Burgerbelang zou graag willen weten waar het gevraagde bedrag op gebaseerd is en wat men daarvoor wil doen. Daarnaast vraagt de fractie waar het langdurig ziekteverzuim zich voordoet: of dat op een bepaalde afdeling is, hoe daarop kan worden gestuurd, en hoeveel personeel nu wordt ingehuurd om afwezig personeel te vervangen.

De laatste vraag sluit aan bij de opmerking in het voorstel, dat nog niet is onderzocht of het langdurig ziekteverzuim een gevolg is van corona. Spreker vraagt in vervolg hierop of nog wordt onderzocht wat het effect van corona is op het langdurig ziekteverzuim binnen de organisatie.

Het College weet niet waar de capaciteit of het geld vandaan moet komen om de gevraagde onderzoeken uit te voeren. Duidelijk is, dat het ziekteverzuim sterk is toegenomen vanwege corona, maar de inzet is gericht op het tegengaan van langdurig ziekteverzuim, omdat dit binnen de organisatie een belangrijk probleem is. Dat betekent dat er met mensen gesproken moet worden: ze moeten serieus worden genomen en de nodige trajecten moeten worden gestart. Met deze trajecten is geld gemoeid.

In reactie op de inbreng van de VVD, meldt het College geen ‘potje’ voor externe inhuur te kennen. Wel zijn er specifieke inhuurbedragen, bijvoorbeeld voor inzet van de accountant. Dat zijn echter diensten die men inhuurt.

Wat betreft de termijn waarvoor extra middelen nodig zijn, wijst het College op het raadsvoorstel. Hierin is het voornemen gemeld om ook in 2022 een bedrag te vragen vanuit de insteek om het probleem structureel op te lossen. Spreker herhaalt dat niet bestede middelen onmiddellijk terugvloeien naar de algemene middelen. Er wordt kritisch bezien hoeveel geld voor welk doel wordt ingezet.

Het College wijst op de risicoparagraaf in het raadsvoorstel. Naast het extra werk dat het niet halen van wettelijke termijnen met zich meebrengt, loopt de gemeente ook imagoschade op. Bovendien is de gemeente een dienstverlenende organisatie. De grootste opdracht die de gemeenteraad aan het dagelijks bestuur meegeeft, is “de zaak draaiende te houden” en de inwoners een zo goed mogelijke dienstverlening te bieden. Dit staat nu onder druk. Zo kunnen bijvoorbeeld de 150 ingekomen bouwaanvragen niet binnen de gestelde termijnen worden afgehandeld.

De gemeentesecretaris heeft de raad afgelopen vrijdag meegenomen in wat er moet veranderen en is bereid om de raad hierover af en toe bij te praten.

Op de vragen van Burgerbelang inzake de inhuur ter vervanging van ziek personeel en op welke afdeling(en) het ziekteverzuim zich voordoet, of dit op bepaalde afdelingen significant hoger is dan op andere, antwoordt het College dat het ziekteverzuim zich in verschillende teams voordoet. De wethouder vindt detailinformatie over welke teams of afdelingen het betreft, niet gepast om aan de gemeenteraad te verstrekken. Het ziekteverzuim is breed verspreid over de gehele organisatie.

Het is moeilijk te zeggen hoeveel externe inhuur er plaatsvindt. Bij langdurig ziekteverzuim kan men bijna niet inhuren. Externe inhuur is kortstondig gericht op inzet voor bepaalde projecten en opdrachten. Anders kan men beter een dienstverband aangaan, hetgeen in deze context niet de bedoeling is.

Vragen van de raadsleden beantwoording door het College, blok 3

De ChristenUnie constateert dat als dekking voor de voorgestelde incidentele investering wordt geduid op de reserve coronagelden. De ChristenUnie vraagt of die reserve niet ook voor inwoners van Zutphen is bestemd, hoe hoog het bedrag binnen de betreffende reserve is dat voor de apparaatskosten van de gemeente beschikbaar is en op welke termijn men effecten voor de inwoners van de investering kan verwachten. De problematiek waarvoor de gelden worden ingezet, heeft op zich weinig te doen met corona. De ChristenUnie vraagt hoe de gemeente het probleem had opgelost, als er geen coronagelden beschikbaar zouden zijn. Eigenlijk moet het geen incidentele, maar een structurele investering zijn, omdat het jaarlijks voorkomt en geld blijft kosten, tenzij de ziektekosten sterk dalen.

Het CDA heeft in een persoonlijk gesprek – vier à vijf jaar geleden - met een interim-directeur over het ziekteverzuim gesproken. Toentertijd was het verzuimpercentage 6,5 procent. Vanaf toen was er sprake van een continu proces om medewerkers te begeleiden en te beoordelen of zij nog op de voor hen juiste plek zitten. Dat is toen best goed gegaan. Het lijkt alsof deze werkwijze uit beeld is geraakt, maar het CDA kan zich dat eigenlijk niet voorstellen. Het is begrijpelijk dat er geld nodig is voor extra capaciteit. Dat is ook in de Auditcommissie besproken. Het CDA vraagt of het capaciteitstekort in de hele organisatie goed in beeld is.

GroenLinks verwijst naar de opmerking in het onderliggende stuk, dat er vaak geen budget is voor het uitvoeren van nieuwe taken die voortvloeien uit landelijke wetgeving. De fractie vraagt waar in dezen de belangrijkste knelpunten zitten en wil graag weten of de digitalisering inmiddels op orde is of dat ook daarvoor nog extra middelen nodig zijn. De vraag is ook hoe een eventuele investering in 2022 zal worden gedekt, als deze niet meer van coronagelden kan worden betaald.

Het College reageert op de ontkenning van een verband met corona. Feit is, dat er al sprake was van veel structureel verzuim. Dit betekent dat medewerkers nog iets harder moesten gaan werken, maar zij plots thuiszaten met kinderen en dat dit voor een aantal medewerkers het laatste zetje betekende. Soms zijn het ook gewoon menselijke drama’s geweest. Dat gaat de wethouder aan het hart. Corona heeft een aantal zaken, die al onder de oppervlakte aanwezig waren, nog duidelijker gemaakt. De wethouder is heel blij dat een aantal medewerkers het heeft volgehouden. Zij hebben het echt zwaar gehad.

De ChristenUnie acht dit een goede uitleg, die echter, in tegenstelling tot allerlei andere oorzaken, niet zo duidelijk in het voorstel is verwoord.

Het College meent dat dit wel is genoemd. Zij herneemt de beantwoording met een reactie op het eerste punt van de ChristenUnie. Voor de apparaatskosten is in de coronamiddelen € 950.000 beschikbaar. Op dit moment vraagt het College incidenteel geld en gaat men een aantal dingen structureel op orde brengen. De verwaarlozing van het ziekteverzuim heeft mede een historische oorzaak. Voorheen werkte de organisatie met zelfstandige professionals. Dat heeft geleid tot een verwaarloosde organisatie en daarmee tot verwaarloosde medewerkers. Daarnaast heeft men in de afgelopen drie jaar heel veel bezuinigd, ook op personeel. Dat wordt nu merkbaar, zeker als mensen uitvallen en langdurig ziek blijken. De insteek is nu om ervoor te zorgen dat de werkprocessen op orde zijn en goed in beeld komt wat er nodig is. Zo blijkt, dat sommige medewerkers veel tijd besteden aan vergunningen, terwijl de afhandeling van menige vergunning standaardwerk is, dat niet door een dure, hooggeschoolde medewerker hoeft te worden verricht. Om dergelijke zaken in beeld te krijgen en op een andere manier vorm te geven, is extra inzet nodig.

In reactie op GroenLinks antwoordt het College dat de Omgevingswet allerlei nieuwe taken met zich meebrengt. Dat gaat moeizaam en brengt extra werk mee. Ook in het kader van de Jeugdwet komt er steeds meer op de gemeente af, evenals door de NWO. De gemeente heeft niet altijd een antwoord op wat het Rijk vraagt en soms veranderen de spelregels tijdens het spel.

De digitale veiligheid is niet op een zodanig peil als wenselijk en noodzakelijk is ter bescherming van de gegevens van de inwoners. Dit betreft een urgent probleem.

In reactie op de vraag van het CDA antwoordt het College dat het capaciteitstekort niet volledig in beeld is. Er is al wel veel in beeld, maar er wordt ook nog steeds veel onderzocht. Spreker stelt voor dat de gemeentesecretaris tijdens een volgend informeel overleg daarover iets zegt ten behoeve van verbetering van de beeldvorming bij de raad.

De gemeentesecretaris licht toe, dat eraan wordt gewerkt om het capaciteitsprobleem met het oog op de begroting goed in beeld te brengen. Tegelijkertijd gaat het om het in beeld brengen en verbeteren van de werkprocessen, zodat de inwoners beter kunnen worden geholpen. Daarvoor is ruimte nodig.

Tweede termijn

BewustZW verwijst naar de beantwoording door de wethouder. De fractie vindt het wonderlijk dat werkprocessen steeds moeten worden herzien en vraagt waarom dit om de paar jaar nodig wordt geacht. BewustZW begrijpt dat er veranderingen, ook in de wetgeving zijn, maar volgens de fractie is er fundamenteel iets aan de hand, als er zo veel fte’s ernstig en langdurig ziek zijn. De inzet is gericht op het doorlichten van processen en het bezien van de noodzaak van tijdelijke vervanging; echte veranderingen worden niet gehoord. BewustZW stelt een alternatief voor, namelijk het instellen van een verplichtingenstop en degenen die niet aan wettelijke verplichtingen werken, ondersteunend laten zijn aan wettelijke processen, waarvoor er in een organisatie vaak voldoende ruimte is.

Inhuur gaat altijd gepaard met hogere kosten, heeft een tijdelijk karakter en lost het probleem in de organisatie niet op. Een aantal jaren geleden is gesteld dat er enorm moest worden bezuinigd. Het raadsvoorstel om vijftig fte’s te schrappen, heeft jaarlijks een miljoen euro opgeleverd. BewustZW geeft dit feit aan het College met de insteek om te komen tot een slimmere invulling dan tot nu toe. De fractie heeft nog geen afdoende antwoord gekregen op de gestelde vragen en kan het voorstel nog niet beoordelen als zijnde rijp voor raadsbehandeling.

Het College dankt voor de suggesties van BewustZW. In reactie op de inbreng stelt het College dat werkprocessen altijd in beweging zijn. Zij noemt als voorbeeld het digitaal vergaderen vanwege corona. Vervangen en verbetering zijn van alle tijden en er komen ook steeds nieuwe taken bij. Spreker herhaalt dat de organisatie is verwaarloosd en bijvoorbeeld haar werkprocessen niet heeft vastgelegd. Nu is men – eindelijk – bezig deze wél goed vast te leggen. Het College neemt de suggesties van BewustZW mee. Het hoge langdurig ziekteverzuim is inderdaad een structureel teken aan de wand. Men heeft inderdaad individuen en hun gezinnen verwaarloosd en is niet het goede gesprek aangegaan of zij zich nog wel op hun gemak voelen en op de goede plek zitten. Ook ontbrak soms gewoon de nodige persoonlijke aandacht voor een zieke. Er wordt nu aan gewerkt om in dezen de goede dingen te doen.

D66 heeft nog steeds vooral kwalitatieve informatie gehoord die spreker niet op kwantiteit kan beoordelen. Het langdurig ziekteverzuim van twintig fte’s is niet in de context geplaatst van het totale ziekteverzuim, de duur, het aantal daardoor veroorzaakte klachten en de toe- of afname ten opzichte van het verleden. Zonder deze informatie kan de fractie niet beoordelen of de investering echt noodzakelijk is.

De VVD interrumpeert op de inbreng van D66. Spreker stelt dat er zoveel kwalitatieve informatie is geleverd die duidelijk aangeeft waar het probleem ligt, dat zij geen behoefte heeft aan meer cijfermateriaal. Zij luistert naar de ondertoon, zowel van de gemeentesecretaris, als van de wethouder.

D66 respecteert de inzet en opvattingen van de VVD, maar kan een en ander pas beoordelen op basis van kwantitatieve referentiepunten, bijvoorbeeld inzake het ziekteverzuim, de loonsom en de inhuur in voorafgaande jaren. Dit is nodig om een verstandige afweging te kunnen maken. De warme woorden, die hij overigens niet in twijfel trekt, volstaan hiervoor niet.

Het CDA heeft begrip voor de inbreng van de VVD, maar de raad wil weten waarnaar toe wordt gewerkt. Er wordt immers al vele jaren steeds hetzelfde gezegd, in vrijwel dezelfde woorden. De raad kan niet achter de balie kijken. Daarom vraagt het CDA wat daadwerkelijk gaat gebeuren en wanneer de huidige problemen zijn opgelost.

De SP stelt vast dat nu een inhoudelijk debat plaatsvindt met een papieren werkelijkheid als basis. Toch heeft de SP het College horen zeggen dat er zoveel achter het gegeven zit dat medewerkers langdurig ziek worden, dat dit niet zomaar weggecijferd kan worden. Het gaat om individuen die jarenlang bij de gemeente werken en die hopelijk met voorliggend voorstel meer steun krijgen om beter te kunnen revalideren. Ook de SP was huiverig wat betreft de kosten, maar het gaat hierbij over personen. Om die reden krijgt het College de steun van de SP om het eindelijk eens goed te gaan regelen. De fractie roept op om over mensen te spreken en niet over de cijfers die hen nu representeren.

Het CDA bevestigt het gelijk van de SP: het gaat hierbij over mensen en eigenlijk zelfs alleen maar over mensen en niet direct over geld. Het CDA wil graag een goede organisatie ingericht hebben, maar het moet wel duidelijk zijn wat er wordt vastgesteld en of alleen geld doneren voldoende is.

Het College hervat de beantwoording van de vragen vanuit de ChristenUnie. Wat betreft de dekking van het toekomstige budget voor ziekteverzuim zijn de werkprocessen inmiddels in beeld gebracht. Als deze eenmaal goed zijn vastgelegd, kunnen deze blijvend worden gevolgd en kunnen deze worden bijgesteld gedurende het proces. Daarvoor zijn straks geen investeringen meer nodig. Belangrijk is dat aan de menselijke kant de juiste aandacht besteed blijft worden. In de structurele aanpak van langdurig ziekteverzuim moet structureel de nodige aandacht worden ingezet om de betreffende medewerkers te helpen bij hun terugkeer in het arbeidsproces. Het is echter nog onbekend hoeveel geld daarvoor nodig is. Daarom is aangekondigd dat voor 2022 opnieuw budget wordt aangevraagd. Op een zeker moment volgt het structurele voorstel inclusief de financiële dekking via de begroting. De huidige onzekerheid ontslaat de gemeente niet van de verplichting om nu met het proces te starten. Nu men vanuit de coronamiddelen geld heeft voor de apparaatskosten, lijkt dit het aangewezen moment om hierop in te zetten.

In reactie op D66 zegt het College dat langdurig ziekteverzuim altijd langer dan drie maanden is. Dat is in de afgelopen jaren toegenomen. De loonsom staat in de Burap die afgelopen vrijdag is verstrekt. Er is slechts één fte op een specifieke positie ingehuurd om langdurig ziekteverzuim op te vangen. Dit gebeurt in verband met het belang van de informatieveiligheid.

De Stadspartij constateert - de discussie gehoord hebbende - dat niet alle nodige informatie in beeld is. Er valt geen gedegen onderbouwing te leveren om reden dat hiermee te veel geld is gemoeid en dit geld niet aanwezig is. Desondanks vraagt het College een half miljoen euro met de aankondiging het niet gebruikte deel te zullen terugstorten. De fractie acht dit geen volledige onderbouwing en heeft wel behoefte aan cijfers ter onderbouwing. Zijns inziens si het voorstel niet rijp voor raadsbehandeling en spreker heeft behoefte om hierover eerst nog met de eigen fractie te overleggen.

De PvdA informeert - naar aanleiding van de onduidelijkheid over het in totaal benodigde budget - of het denkbaar is dat de raad over een paar maanden hoort dat de investering van € 500.000 niet toereikend is en er extra middelen nodig zijn.

Het College antwoordt dat dit niet de intentie is. Het nu gevraagde budget is bedoeld voor het in beeld brengen van de processen en het op orde brengen van zaken. Wat men precies in 2022 gaat doen, moet nog worden bekeken, maar het is niet de bedoeling om allerlei enorme bedragen aan te vragen. Er wordt voorzichtig met budgetten omgegaan en hierover wordt verantwoording afgelegd. Het College heeft - in reactie op de ChristenUnie - gezegd dat bezien gaat worden wat structureel nodig is en hoe men dingen moet aanpakken. Daarover zal de gemeentesecretaris in de toekomst meer informatie verstrekken. Wellicht is het mogelijk om met budgetten te schuiven en misschien is er iets extra’s nodig. Daarmee komt het College te zijner tijd bij de raad terug en kunnen op dit moment nog geen uitspraken worden gedaan.

Afronding door de Forumvoorzitter

De voorzitter verwijst naar de mening van de Stadspartij, die het voorstel niet rijp acht voor raadsbehandeling. Zij stelt voor het voorstel terug te leggen naar de agendacommissie.

D66 vindt het voorstel na de gevoerde discussie eveneens niet rijp voor raadsbehandeling. De informatie is verre van voldoende. Het gaat om mensen, maar ieder voorstel moet voldoen aan een minimaal aantal eisen. Er ontbreekt een degelijke kwantitatieve en een kwalitatieve onderbouwing.

BewustZW zegt dat het om mensen gaat en alle inzet mensen als doel heeft. Als het mogelijk is om geld te besparen op het ene, is dit inzetbaar voor andere zaken ten behoeve van mensen. Wel moet hierin de juiste afweging worden gemaakt en moet de raad kritisch zijn op datgene wat door het College wordt voorgelegd. Spreker acht het voorstel eveneens niet rijp voor behandeling in de raad en neemt het mee terug naar de fractie voor verder overleg.

De VVD acht het voorstel wél rijp voor de raad. Spreker heeft gehoord dat een aantal fracties de onderbouwing onvoldoende vinden en meer onderbouwing willen hebben, hetgeen echter in nogal brede termen wordt gesteld. Zij vraagt of deze behoefte aan meer onderbouwing met een extra toelichting kan worden ingevuld.

De voorzitter wijst op het feit dat drie fracties het voorstel niet rijp achten voor raad. De voorzitter heeft toegezegd het voorstel terug te leggen naar de agendacommissie.

Het CDA acht het voorstel rijp voor de raad. Spreker stelt voor om een apart forum te organiseren waarin de processen besproken worden.

De voorzitter herhaalt dat het voorstel teruggaat naar de agendacommissie en er een vervolg op komt.

Zij concludeert dat veel inhoudelijk aan de orde is gesteld. Er moet nog een aantal stappen worden gezet. Deze stappen zullen - in het belang van de gemeentelijke organisatie - zeker volgen. Dat doel is voor iedere fractie helder. Het stuk gaat terug naar de agendacommissie. Het onderwerp zal tijdens een vervolgbespreking opnieuw aan de orde komen.

Het Forum wordt gesloten met dank voor ieders aanwezigheid en inbreng.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Herinrichting Schupstoel (29-06-2021)

Datum 29-06-2021 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
I Kleinrensink
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Notulist
More Support
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD. Logemann
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66H. Brouwer en P Van der Hammen
VVDA. van Dijk en H. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijG.J.H. Pelgrim en J. Boersbroek
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieB Westerhof
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldJ.D. Maarsen en A Menkveld

Verslag van de vergadering

Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Aan de orde is het raadsvoorstel om kennis te nemen van het definitief ontwerp herinrichting Schupstoel, een krediet beschikbaar te stellen van € 355.000,= voor de herinrichting van De Schupstoel en dit te dekken via de kapitaallasten 2021 (€ 14.200,=) en de reserve Poorten van de Stad. Het voorstel is om de begroting 2021 dienovereenkomstig te wijzigen.

De voorzitter geeft kort het woord aan het College, waarna een presentatie volgt door het bureau BDP over het ontwerp herinrichting Schupstoel.

Het College geeft inleiding aan heel erg trots te zijn op het ontwerp van De Schupstoel, een van de Poorten van de Stad. Hiermee wordt invulling gegeven aan de wens van de raad om te blijven werken aan de aantrekkelijkheid van de binnenstad.

Toelichting op het ontwerp herinrichting Schupstoel door mevrouw H. Leriche, Bureau BDP

Mevrouw Leriche geeft een toelichting op het ontwerp voor de herinrichting van De Schupstoel.

Zij geeft aan dat de Schupstoel een toplocatie aan een winkelstraat is midden in de binnenstad en op korte loopafstand van de vesting. De plek kenmerkt zich door de grote plataan en een waterput.

De huidige inrichting is minder fraai en het is tijd om het plein te verfraaien en iets meer van de oorspronkelijke identiteit terug te brengen.

De plataan is meegenomen in het nieuwe ontwerp. De huidige houten bank rondom de plataan wordt verwijderd en hiervoor in de plaats wordt zitgelegenheid gecreëerd op de houten randen van de grote plantenbakken. Ook de huidige fietsenrekken gaan verdwijnen.

Verder heeft het plan de nodige aandacht voor de toegankelijkheid van auto’s en hulpdiensten. Ook bestaat de wens om op bepaalde momenten in het jaar hier een podium te kunnen plaatsen.

In het concept is sprake van drie zones: de randen, een middenzone en de waterputzone.

  • De randen bieden de toegankelijkheid voor verkeersstromen.
  • De middenzone geldt vooral als een verblijfs- en ontmoetingsplek. Bij deze functie passen terrassen, eventueel in combinatie met bomen.
  • De waterputzone, zijnde een beschutte zone die iets vertelt over de historie van de locatie.

Voor de afzonderlijke zones wordt gebruik gemaakt van verschillende materialen, zoals hardsteen, gebakken klinkers en metalen platen. De plantenbakken zijn gemaakt van duurzaam materiaal en passen in de historische context. Voor de biodiversiteit wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten bomen en plantensoorten.

Ter vergadering worden verschillende ontwerpvarianten getoond.

De voorzitter biedt gelegenheid tot het stellen van verhelderende vragen.

Vragen en inbreng vanuit de raadsfracties

De SP kwalificeert het gepresenteerde plan als een prachtig plan. De fractie vraagt zich af of er nagedacht is over de plaatsing van 24-uurstoiletten. Hierbij wordt met name op invalidentoiletten geduid.

Burgerbelang wijst op de wens van Zutphen om een toegankelijke stad te willen zijn. De fractie maakt zich in dit verband enige zorgen over de te gebruiken materialen en de invloed daarvan op de toegankelijkheid. Verder vraagt de fractie zich af waarom dit gebied onder de Poorten van de Stad valt en waarom juist dit specifieke gebied wordt aangepakt. Tot slot, informeert de fractie of er plaats is voor de Wilhelminafontein in dit geheel.

GroenLinks complimenteert met de presentatie. Evenals Burgerbelang is de fractie benieuwd of er in het ontwerp ruimte is voor de Wilhelminafontein.

Kies Lokaal Zutphen Warnsveld noemt het ontwerp mooi, maar heeft desondanks enige bedenkingen. De fractie verwijst naar de eerder aangenomen motie over extra ruimte voor het fietsparkeren. De daartoe gekozen locatie is ontoereikend voor alle fietsen die nu op de Schupstoel staan.

In het ontwerp zijn mooie bloembakken meegenomen die tevens als zitmeubilair kunnen dienen. De fractie vraagt zich af in hoeverre dit ’s avonds wenselijk. In de huidige situatie zijn er al veel problemen met ordeverstoring door uitgaanspubliek dat zich bij het houten bankje ophoudt.

GroenLinks constateert - bij interruptie - dat Kies Lokaal Zutphen Warnsveld geen verhelderende vragen stelt, maar een mening poneert.

Kies Lokaal Zutphen Warnsveld licht toe, dat dit betoog onderdeel uitmaakt van de vraag. De fractie vervolgt dat in het verleden een specifieke locatie is gekozen om podia en pagodetenten op te stellen tijdens evenementen, zoals de ‘Bokbierdag’ en de zomerfeesten. Het getoonde ontwerp lijkt hiermee niet te matchen. Verder constateert de fractie dat er volgens het ontwerp een mogelijkheid is een terras te plaatsen, terwijl recent op de Houtmarkt de terrassen zijn verwijderd ten gunste van de ondernemers. De vraag is: waarom is er niet voor gekozen om de terrasruimte aanpandig te realiseren?

Voorts meent de fractie dat er op deze locatie, met een enigszins aangepaste inrichting van het plein, een mogelijkheid gecreëerd kan worden voor toiletvoorzieningen.

Tot slot, wordt geïnformeerd of er rekening is gehouden met calamiteitenverlichting op het plein voor de nachtelijke uren, dit conform het verzoek van de politie.

Concluderend stelt de fractie dat met name met jongerenactiviteiten geen rekening is gehouden en vraagt wat het College voornemens is hieraan te doen.

BewustZW acht verkeersveiligheid een belangrijk punt. De fractie meent dat het verkeer makkelijker het gebied kan passeren door een soort middengeleider te creëren, maar veronderstelt dat in de nieuwe situatie sprake zal zijn van eenrichtingsverkeer.

De fractie heeft verder kennisgenomen van de zienswijzen, waarin door de bewoners vooral aandacht wordt gevraagd voor de parkeergarage. Hiermee is rekening gehouden in het ontwerp. De fractie constateert dat op De Schupstoel een ander type verlichting wordt gehanteerd dan elders in de stad, terwijl in de raad vaak is gepleit voor uniformiteit wat dit betreft.

Met het toepassen van hardsteen vreest BewustZW voor ongevallen. Een optie zou zijn om de stenen te verruwen (boucharderen) zodat deze minder glad zijn. Ook lijkt in het ontwerp gebruik te worden gemaakt van kinderkopjes, hetgeen de toegankelijkheid niet ten goede komt. Tot slot, brengt de fractie - in navolging van eerdere sprekers - de Wilhelminafontein ter sprake.

Het CDA sluit zich aan bij BewustZW, voor wat betreft de te gebruiken materialen. Ook het CDA spreekt de wens uit voor plaatsing van de Wilhelminafontein op de waterput. Voorts is de fractie benieuwd wie er geraadpleegd zijn ten aanzien van het aspect van toegankelijkheid voor mindervaliden.

D66 acht het gepresenteerde ontwerp een mooi concept. De fractie verwijst naar het in de tekening opgenomen terras en informeert naar de mogelijkheid tot aanplant van bomen. De fractie vraagt zich af of dat conflicteert met een terras.

Ook vraagt de fractie zich af waarom juist nù is gekozen voor deze herinrichting op deze locatie.

De VVD spreekt dank uit voor de presentatie. De fractie vindt het een mooi project, maar maakt zich wel zorgen over de doorstroming van het autoverkeer in combinatie met realisatie van terrassen. Ook wordt afgevraagd hoe realistisch de begroting is en het bedrag dat na deze herinrichting resteert in de reserve ‘Poorten van de Stad’.

De ChristenUnie vindt het gepresenteerde plan eveneens een mooi plan. Onduidelijk is of het aantal mogelijke zitplaatsen in de nieuwe situatie meer of minder is dan in de huidige situatie. Verder verwijst de fractie naar het uitgangspunt dat parkeren in het betreffende gebied voorkomen moest worden en j vraagt zich af of dat in de nieuwe situatie inderdaad niet meer mogelijk is.

De PvdA is enthousiast over het gepresenteerde plan. In reactie op vragen die door enkele andere fracties zijn gesteld over de locatie, wijst de PvdA op de gemaakte afspraak, in 2020, dat De Schupstoel onderdeel vormt van de oostelijke toegang tot de binnenstad.

De fractie vraagt zich af of de wens voor een fontein door de omwonenden is geopperd. Ook is de PvdA benieuwd tot welk tijdstip de terrassen geopend zullen zijn.

In reactie op de opmerking van Kies Lokaal Zutphen Warnsveld over de zitgelegenheid wijst de fractie erop dat deze nieuwe zitgelegenheid juist iets toevoegt. Als deze achterwege gelaten zou worden als gevolg van mogelijke overlast door een klein groepje, dan zou een veel grotere groep hiervan de dupe worden.

Kies Lokaal Zutphen Warnsveld merkt - bij interruptie - op dat de overlast in de huidige situatie al tientallen jaren bestaat. De verwachting is, dat zodra er meer zitgelegenheid op de locatie wordt gerealiseerd, ook de overlast zal toenemen. Van horecaondernemers kan niet worden verwacht dat zij toezicht gaan houden op het plein.

De PvdA vraagt wat er gebeurt als dit project niet wordt doorgezet. Tot slot, informeert de fractie naar de spin-off van dit project voor de stad.

De Stadspartij is enthousiast over het plan. De fractie ziet vooral een mooie verblijfplaats voor zich, voorzien van voldoende groen en roept het College op zo goed mogelijk na te denken over groenaanplant ter plaatse.

GroenLinks vindt met name optie 3 van het plan aansprekend omdat deze mogelijkheid de gezelligheid combineert met vergroening. Op het punt van participatie realiseert de fractie zich, dat het plan tot stand is gekomen in een periode waarin vanwege de pandemie geen informatiebijeenkomsten georganiseerd konden worden. Desondanks is de gemeente erin geslaagd om de omwonenden te informeren. De meeste opmerkingen van de omwonenden zijn verwerkt in het definitieve ontwerp. De fractie spreekt hier waardering voor uit.

De zitgelegenheid vormt een uitnodiging voor klanten van Plein 48, de coffeeshop. Dit is weliswaar geen reden om het plan sterk te veranderen, maar wel een oproep aan het College om op voorhand met de omwonenden in gesprek te gaan.

Beantwoording door mevrouw Leriche, Bureau BDP

Mevrouw Leriche verwijst naar de vragen over het gebruik van de verschillende materialen, zoals hardsteen, klinkers en de afwerking van het steen. In de huidige voorstellen wordt uitgegaan van het stralen van hardsteen, maar boucharderen is inderdaad ook een optie. Zij heeft begrip voor de zorgen over de keien, maar naar haar idee is dit een kwestie van uitvoering. Historische materialen kunnen op een strakke manier worden toegepast.

Burgerbelang merkt - bij interruptie – op, dat daar iets te makkelijk over wordt gedacht. De ervaring leert dat dit soort stenen veel ergernis opleveren. Ook de metalen platen kunnen gladheid in de hand werken. Spreker vraagt in hoeverre is getoetst of deze toepassingen geschikt zijn voor mindervaliden.

Mevrouw Leriche meldt dat het civiele ingenieursbureau dit verder uitwerkt. Daarna vindt afstemming plaats of het nog steeds past in het beeldkwaliteitsplan.

Voor de toepassing van bomen is gekeken naar de ondergrond. Datgene wat in het ontwerp buiten de groene vakken is getekend, is het maximaal haalbare wat dit betreft.

D66 stelt vast dat in combinatie met de terrassen het maximaal haalbare vier bomen is.

Mevrouw Leriche wijst erop, dat rekening is gehouden met vijf bomen.

Ten aanzien van de zitplekken, geeft ze aan, dat er een andere plek is bedacht voor de houten bank die zich nu rondom de plataan bevindt. In de nieuwe situatie zijn - naast de zitplekken op de terrassen - ook informele zitplekken langs de bloembakken gecreëerd en ‘echte’ zitplaatsen rondom de waterput. Naar schatting zal dit ruimte bieden voor circa twintig personen.

Beantwoording door het College

Het College heeft eveneens een voorkeur voor optie 3, zijnde een combinatie van vergroening, gezelligheid en levendigheid. Voor wat de vragen over de toiletvoorziening betreft, merkt spreker op dat in 2017 een aantal locaties is onderzocht op de mogelijkheden wat dit betreft. De conclusie destijds was dat De Schupstoel niet de juiste locatie hiervoor is vanwege de afmetingen die een dergelijke voorziening nodig heeft. Het College komt binnenkort met een ander voorstel wat openbare toiletvoorzieningen betreft.

Ook voor de Wilhelminafontein heeft een locatieonderzoek plaatsgevonden, met als conclusie dat deze het beste past in de omgeving van De Hanzehof. De plaatsing hiervan wordt dan ook meegenomen in de planontwikkeling voor De Hanzehof.

Meerdere fracties hebben de vraag voorgelegd waarom deze locatie aangepakt wordt. De wethouder wijst erop dat bij de herallocatie van het budget door de raad zelf is besloten om deze locatie onderdeel te laten zijn van de oostelijke toegang van de stad. De motivering was dat hier sprake is van “een verweesde plek in de stad”, naast een ambitie voor klimaatadaptatie, vergroening en het vergroten van de aantrekkelijkheid van de binnenstad. Al deze elementen zijn meegenomen in het voorliggende ontwerp.
In reactie op de vraag van de PvdA, wat de spin-off van dit project voor de stad is, meldt de wethouder dat zich nu al nieuwe ondernemers hebben aangemeld. Daarnaast hebben reeds aanwezige ondernemers aangegeven te willen gaan investeren.

Wat betreft het fietsparkeren, zullen voldoende fietsparkeerplaatsen terugkomen. Zij verwacht dat er met een fraaie inrichting geen sprake zal zijn van een toename van overlast, maar juist van een afname. Voorts benadrukt zij dat De Schupstoel een evenementenlocatie blijft. Ook de verlichting is conform het vastgestelde verlichtingsplan voor de binnenstad. Het autoverkeer betreft uitsluitend bestemmingsverkeer van personen op weg naar hun eigen garage. Het autoverkeer is hier te gast.

Uit de zienswijzen blijkt vooral zorg over de bereikbaarheid van de parkeergarage en minder over de drukte ter plaatse.

BewustZW verwijst naar het ontwerp en vreest dat de autostromen elkaar niet kunnen zien. Zonder voldoende ruimte aan de zijkanten zullen zij elkaar niet kunnen passeren.

Het College zegt toe deze vraag mee te nemen.

De SP constateert dat het bankje bij de plataan wordt weggehaald en informeert wat daarvoor in de plaats komt.

Het College legt uit, dat de zitgelegenheid richting Schupstoel verschuift. Daarmee wordt een meer open zicht naar de Beukenstraat geboden.

In reactie op de VVD bevestigt het College dat realistisch is begroot. Als gevolg van corona en de enorme grondstoffenvraag is sprake van sterke prijsstijgingen, waardoor de mogelijkheid bestaat dat het financiële plaatje uiteindelijk wat hoger uitvalt dan aanvankelijk is begroot. Mocht dit het geval zijn, dan komt het College hiermee naar de raad.

Wat de omvang van de reserve ‘Poorten van de Stad’ betreft, geeft de wethouder aan dat na deze investering nog nagenoeg anderhalf miljoen euro resteert.

In antwoord op de vraag van de PvdA, wat betreft het sluitingstijdstip van de terrassen, geeft de wethouder aan dat het hierbij daghoreca betreft. Voor wat betreft de toegankelijkheid, heeft de gemeente zich laten adviseren door de Brede Adviesraad Sociaal Domein. Dit zal echter nogmaals worden getoetst.

Naar aanleiding van de opmerking van GroenLinks over de coffeeshop, zegt het College toe in gesprek te gaan met de uitbater van Plein 48 met het oog op preventief overleg.

Het CDA vraagt waarom is gekozen voor een houten plaat op de rand van de waterput en waarom niet voor een fontein.

Het College benadrukt dat in het hele proces door niemand een vraag is gesteld over een fontein op deze plek: noch door de ondernemers, noch door de omwonenden.

Afronding door de Forumvoorzitter

De voorzitter concludeert dat alle ingebrachte vragen zijn beantwoord en dat het voorliggende voorstel rijp is voor behandeling in de raad.

Het Forum wordt om 21.05 uur gesloten, met dank voor ieders aanwezigheid en inbreng.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Beleidsplan Jeugd Zutphen 2021-2024 (29-06-2021)

Datum 29-06-2021 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
Y.J.A. ten Holder
Griffier
B.M. Duizer
Notulist
More Support
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink en M.T.E. Westerik
SPS.G.J.G. de Groen en E. Müller
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangE Yildirim
D66I van Dijk en P Van der Hammen
VVDA. van Dijk
CDAA.R. Nijenhuis en K.M. Van Wamel
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieG.A. Kamp
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldP.I. Ackermans en A Menkveld

Verslag van de vergadering

Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom bij deze bespreking van het Beleidsplan Jeugd Zutphen 2021-2024. De raad is ruim een jaar lang meegenomen in het proces van totstandkoming hiervan. Ook de stuurgroep Jeugd, de belanghebbende partners en de Brede Adviesraad Sociaal Domein hebben hun visie kunnen geven op het concept.

De voorzitter geeft het woord aan de wethouder voor een korte toelichting op het definitieve voorstel.

Toelichting op het Beleidsplan Jeugd Zutphen 2021-2024 door het College

Het College meldt zojuist een positief bericht van de minister te hebben ontvangen inzake de financiering van het budget 2022.

Het College spreekt trots uit op het voorliggende plan. Het is weliswaar ambitieus, maar realistisch en haalbaar. Het plan behelst een verschuiving van individueel maatwerk naar collectieve voorzieningen ten behoeve van investeren in preventie, met als doel ‘minder problematiseren en meer normaliseren. Dit is niet alleen broodnodig voor de betreffende kinderen die vanwege de problematiek in hun omgeving momenteel een stempel krijgen dat zij niet verdienen, maar ook voor die kinderen met een complexe problematiek die het heel moeilijk hebben. Voor hen is meer aandacht nodig.

Ook andere gemeenten in de regio zijn dezelfde beweging aan het maken. De gemeente is in de regio een strategisch partnerschap aangegaan met gespecialiseerde zorgaanbieders. Voorliggend plan omvat concrete projecten, waarop het College bevraagd kan worden.

De voorzitter biedt gelegenheid tot het stellen van verhelderende vragen. Na de inbreng van drie fracties krijgt het College telkens de mogelijkheid om te reageren.

Vragen en verdere inbreng vanuit de raadsfracties, blok 1

GroenLinks complimenteert met de wijze waarop het College de raad in het proces heeft meegenomen. De fractie constateert dat het kind centraal staat in het voorliggende beleidsplan, en dat het systeem om het kind heen buigt in plaats van andersom. De fractie is blij met deze benadering. Het voorstel is realistisch, het geeft de transitie weer waar effectiviteit en besparingen samenkomen, maar waar het kind ook echt beter van kan worden. Opvallend is het feit dat de indicatoren erg voorzichtig zijn geformuleerd. Hoewel GroenLinks dit jammer vindt, is het tegelijkertijd ook begrijpelijk. Hopelijk zullen deze indicatoren gaandeweg wat scherper kunnen worden gesteld.

De bejegening van en communicatie naar inwoners behoeft nog wel enige aandacht.

Het CDA complimenteert het college met het voorliggende beleidsplan. De fractie vindt het prettig om te kunnen constateren dat er zoveel partijen in het proces zijn meegenomen. Ook het verhalende van het plan krijgt waardering en levert het vertrouwen op dat er wordt geluisterd.

Alles staat of valt met de communicatie. Dit aspect moet dan ook goed in het oog worden gehouden, ook in de uitvoering. Als tip wijst de fractie op het bestaan van de app Kickstart, een app voor jongeren die 18 jaar worden, en aangeeft wat betrokkene allemaal moet regelen als 18-jarige. Het verdient aanbeveling om als gemeente bij deze app aan te sluiten.

D66 is eveneens erg te spreken over het plan en het proces van totstandkoming hiervan. De fractie herkent in het plan veel punten die in eerdere Fora aan de orde zijn geweest.

In het plan wordt veel belang gehecht aan een goede samenwerking met de zorgaanbieders. Ook wordt genoemd dat het belangrijk is het aantal zorgaanbieders te beperken. De fractie vraagt zich af op welke wijze dit gebeurt.

Verder is de fractie benieuwd naar de ervaringen met budgetplafonds, zoals op pagina 26 van het plan genoemd. Afgevraagd wordt of ook is overwogen om een striktere indicatiestelling te hanteren in plaats van met budgetplafonds te werken.

Beantwoording blok 1 door het College

Het College dankt de voorgaande sprekers voor de door hen uitgesprokencomplimenten. Zij bevestigt - in reactie op de vraag van GroenLinks - dat de indicatoren voorzichtig zijn gesteld. Het lijkt nog iets te ambitieus om ze nu al scherper te maken, maar het is wel de ambitie om dit te laten zien. Uiteindelijk is de omslag van maatwerk naar meer preventie een langdurig proces en ook afhankelijk van veel partijen met wie wordt samengewerkt, maar de urgentie wordt wel degelijk gevoeld.

Als gevolg van het voorliggende beleidsplan heeft Jeugdbescherming Gelderland aangeboden een pilot te starten ter verkorting van de wachtlijsten. Daarnaast wil het onderwijs een deel van de NPO-gelden inzetten.

Het aandachtspunt van de communicatie is door meerdere fracties aangehaald. De wethouder beaamt dat dit aandacht behoeft. De gemeente is een lerende organisatie.

Naar aanleiding van de vragen over het terugbrengen van het aantal zorgaanbieders en de ervaringen met budgetplafonds stelt de wethouder voor om in september een Forum-Special hieraan te wijden.

Vragen en verdere inbreng vanuit de raadsfracties, blok 2

Bewust ZW complimenteert het College met de gehanteerde werkwijze en het voorliggende plan. De fractie constateert dat het College goed heeft geluisterd naar de raad. De fractie gaat dan ook met vertrouwen het vervolgproces in.

De Stadspartij noemt het voorliggende beleidsplan een mooi, maar ambitieus plan dat voortvloeit uit een mooi verlopen proces. De fractie is van mening dat het voorwoord door de wethouder eveneens een compliment verdient. Ook is de fractie zeer content met de ervaringsverhalen die in het plan zijn verwerkt. Dit is bijzonder goed opgepakt.

Wel is de fractie benieuwd of de gemeente over voldoende capaciteit beschikt om het plan uit te voeren en de financiering rond te krijgen.

De VVD geeft het College complimenten voor de aanpak en voor het feit dat de opmerkingen uit de raad zijn meegenomen. De fractie is blij te zijn met alle praktische verhalen, die benadrukken hoe dicht dit werk bij de normale samenleving ligt. De fractie wenst het College veel succes met het vervolgtraject en blijft dit met belangstelling volgen.

De PvdA sluit zich aan bij reeds uitgesproken complimenten. De fractie is erg tevreden over het proces. Onduidelijk is of de jongerenwerker inmiddels is aangesteld en deze functie een structureel karakter heeft. Verder is de fractie benieuwd hoe de raad wordt betrokken bij de uitvoering van dit plan.

Beantwoording College, blok 2

Het College legt uit - in antwoord op de vraag van de Stadspartij of er voldoende capaciteit is om het allemaal uit te voeren - dat de uitvoering niet alleen bij de gemeente ligt, maar in gezamenlijkheid met allerlei samenwerkingspartners gebeurt. De capaciteit baart ook de wethouder wel eens zorgen, maar het is een noodzakelijke beweging. Qua capaciteit, wordt er nu meer gestuurd op stabiliteit en het up-to-date houden van kennis, alsook op de manier waarop je als gemeente kijkt naar problematiek in het sociaal domein.

Wat de financiën betreft, geeft de wethouder aan, dat de door de minister toegezegde vijf miljoen euro op Jeugdzorg incidentele middelen betreft.

De extra jongerenwerker, waarnaar de PvdA heeft gevraagd, is inmiddels aan de slag, evenals een tweede jongerenwerker. Daarnaast is er een organisatie actief met jongeren-straatcoaches. In het najaar komt het college met een voorstel voor structureel jongerenwerk.

Vragen en verdere inbreng vanuit de raadsfracties, blok 3

Burgerbelang complimenteert met het voorliggende stuk. Het is fijn dat er verandering in de jeugdzorg en in het sociaal domein tot stand komt. Het is een goede zaak dat hierin alle groepen zijn meegenomen.
Een punt waar de fractie moeite mee heeft, is het fenomeen budgetplafonds. Monitoring verdient de aandacht.

Kies Lokaal Zutphen Warnsveld spreekt waardering uit voor het voorliggende plan, evenals voor het proces van totstandkoming van dit plan. Over de hele breedte is duidelijk goed nagedacht over jeugdzorg. De woorden van de wethouder in het voorwoord “Wij willen stoppen met het ziek maken van kinderen” is de fractie uit het hart gegrepen. Het plan is er vooral om de kinderen weer kind te laten zijn.

Toch heeft de fractie enige zorg ten aanzien van het relatief hoge verzuim ten opzichte van het landelijk gemiddelde en vraagt het College wanneer hierin een daling te verwachten is.

De fractie is verder van mening dat lichte hulp sneller en meer adequaat ingezet moet kunnen worden. De vraag is, hoe dit nu is geregeld en welke afspraken zijn met de ketenpartners zijn gemaakt ten aanzien van acute hulpverlening.

De fractie is verder benieuwd hoe de resultaten gemeten gaan worden. Tot slot, wijst de fractie erop dat in het geval van overschrijding van het budgetplafond, teruggegaan moet worden naar de gemeente. De vraag is hoe dit in de praktijk werkt en hoe vertraging in het zorgtraject voorkomen kan worden.

De ChristenUnie constateert dat het voorliggende beleidsplan het eerste beleidsplan is dat inzet op ontschotting tussen de verschillende beleidsterreinen. Als hierin inderdaad succes wordt geboekt, dan heeft de gemeente echt wat bereikt. De fractie verwijst naar de budgetplafonds. De gewenste situatie is een verschuiving van budgetten naar het preventieve veld. De vraag is hoe die omslag gemaakt kan worden en ook wat er gebeurt er in de praktijk gebeur als toch meer beroep gedaan wordt op de zwaardere zorg.

De SP verwijst naar de vragen van de fractie in eerdere Fora. De fractie spreekt de hoop uit dat het plan in de praktijk even goed gaat werken als in het plan is beschreven.

Beantwoording College, blok 3

Het College is ervan overtuigd dat het plan in de praktijk gaat werken, omdat men eigenlijk al bezig is met de uitvoering hiervan. Evenals de De ChristenUnie is de wethouder benieuwd waar het punt zit dat het maximale is bereikt voor investering in preventie en de zorgvraag voor complexe problematiek. De wethouder benadrukt dat, wat er ook te verbeteren valt in de jeugdzorg, het niet ten koste mag gaan van de kinderen waarmee het momenteel niet goed gaat. Het College blijft hierover rapporteren in de bestuursrapportages.

De budgetplafonds zijn een instrument om in contact te komen met aanbieders. Het is geen makkelijk instrument en het leidt soms tot ongemakkelijke gesprekken. Zodra er kinderen zijn die deze zorg nodig hebben, dan wordt daar financiering voor vrijgemaakt. Zoals al eerder aangegeven door de wethouder, zal in september nader worden ingegaan op de budgetplafonds.

De door De ChristenUnie gemaakte opmerking over ontschotting geldt ook voor het schot tussen Wmo en Jeugd. De vraag van Kies Lokaal Zutphen Warnsveld ten aanzien van de gemiddelde wachttijd, is moeilijk te beantwoorden. Deze verschilt namelijk per aanbieder.

Kies Lokaal Zutphen Warnsveld merkt op, dat het zou kunnen zijn dat bij een bepaalde ketenpartner de wachttijden steeds erg lang zijn. De vraag is of het in een dergelijke situatie mogelijk om met een andere aanbieder te gaan samenwerken, dan wel dat de gemeente gebonden blijft aan de eerstgenoemde aanbieder.

Het College geeft aan, dat wachttijden met name aan de orde zijn bij de echt specialistische zorgaanbieders. Dan gaat het dus over zorg die niet iedereen kan bieden. Mede daarom moet de gemeente er werk van maken om de keten wat meer lucht te geven.

Persoonlijk is de wethouder een groot voorstander van de plannen van het Kabinet om de echt gespecialiseerde zorg bovenregionaal te organiseren. Via de regionale samenwerking zal hier binnenkort een plan voor worden ingediend. Zodra dit aan de orde is, zal de raad hierover worden geïnformeerd.

Door enkele fracties is aandacht gevraagd voor monitoring. De monitoring verloopt via de bestuursrapportages en via de jaarlijkse terugkoppeling op de indicatoren. Voor wat het vervolg betreft, streeft de wethouder na om van tijd tot tijd met de raad aan tafel te zitten om een specifiek onderwerp uit het jeugddomein door te spreken.

De Stadspartij informeert of de gemeente Zutphen als gevolg van de wachtlijsten problemen ondervindt om personen met een indicatiestelling bij zorgaanbieders onder te brengen.

Het College bevestigt dat dit soms voorkomt en soms tot verdrietige situaties leidt. Daarom is het belangrijk dat gemeenten met elkaar de beweging moeten maken naar meer preventief en zodoende ook meer ruimte maken in het systeem.

De Stadspartij vraagt zich af waar de wachtlijsten vandaan komen en informeert naar een eventueel personeelstekort.

Het College meent dat verschillende aspecten hierin meespelen. Enerzijds is het een arbeidsmarktprobleem, maar ook speelt de toename van bureaucratie een rol, de financiering van jeugdzorg, maar ook de toename van cliënten.

De VVD vult hierop aan dat betrekkelijk recent is gepubliceerd dat jeugdzorgorganisaties te maken hebben gehad met een enorme uitstroom van medewerkers. Dit had te maken met bureaucratie en werkdruk.

Het College beaamt dit. Het arbeidsmarktprobleem bij de gespecialiseerde jeugdzorg is nu een gezamenlijk probleem aan het worden. De urgentie wordt gezamenlijk gedeeld en gevoeld. Dit geeft weliswaar enig vertrouwen voor de toekomst, maar het is een langdurig proces.

Afronding door de Forumvoorzitter

De voorzitter concludeert dat alle vragen zijn ingebracht en beantwoord. Hiermee is het voorstel rijp voor behandeling in de raad.

Het Forum wordt om 21.55 uur gesloten, met dank voor ieders aanwezigheid en inbreng.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad