Pagina delen

Forumverslag 29-06-2020

Initiatief raadsvoorstel Strategisch kader Toegangsbeleid (29-06-2020)

Datum 29-06-2020 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
Y.J.A. ten ten Holder
Griffier
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM Dolfing
SPM de Ridder
PvdA
BurgerbelangE Yildirim
D66P van der Hammen
VVDA. van Dijk
CDAK.M. van Wamel
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnie
Kies Lokaal Zutphen Warnsveld

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en licht de werkwijze toe. Zij geeft allereerst de indieners van het voorstel de gelegenheid het voorstel toe te lichten. Helaas kan mevr. Ackermans daar vanavond niet bij zijn.

CDA: Het belangrijkste uit het voorstel is om in gesprek te gaan over de scheve bevolkingsopbouw in Zutphen. Het gaat er niet om om mensen weg te zetten, maar nu is het dweilen met de kraan open. Er is een onbalans en we moeten zoeken naar oplossingen. De vraag aan de raad is of de andere fracties daarin meegaan. De discussie zou moeten plaatsvinden met de raadsleden en met het college. De vraag die de indieners hebben is wat we daar met elkaar dan voor nodig hebben. En of alle dilemma’s benoemd zijn. De reden om hier nu mee te komen is het loslaten van de sociale bindingseis voor beschermd/beschut wonen. Dit kan leiden tot zorgmigratie en dat mensen zich van buiten in Zutphen gaan vestigen. Het aantal instellingsplekken in Zutphen gaat groeien en deze mensen kunnen zich na een bepaalde periode in de gemeente Zutphen inschrijven. Het gaat de indieners nu eerst om een besluit dat we de discussie gaan voeren. Daarna wordt de informatie/cijfers gevraagd. Na de zomer vindt dan de discussie plaats, waarna het college gevraagd wordt begin volgend jaar met een voorstel te komen. Dan kan in het voorjaar van 2021 de raad een besluit nemen.

De voorzitter geeft gelegenheid tot het stellen van verhelderende vragen aan de indieners.

GroenLinks: Het is onduidelijk of dit nu het karakter heeft van een initiatief voorstel of een vraag om een forumdiscussie. Ook vraagt GroenLinks of de indieners feitelijk gecheckt hebben. Sommige veronderstellingen kloppen niet. Er is een landelijke toegankelijkheid voor beschermd wonen. En de overgang van Wmo naar Wlz gaat niet voor extra vraag zorgen, maar is een overgang van verantwoordelijkheid voor de financiering van deze voorzieningen. Dit gaat per 1 januari 2021 in.

CDA: Bij de gemeentesecretaris is gecheckt dat de vragen ambtelijk kunnen worden uitgezet. Op het gebied van de sociale bindingseis gaat wel wat veranderen; nu moet men zich melden bij de regiogeeente. Die hanteert wel een bindingseis en dat gaat veranderen. De overgang van de Wmo naar de Wlz betekent inderdaad dat bepaalde voorzieningen die nu door de gemeente moeten worden betaald straks vanuit rijksgeld worden gefinancierd. Maar dat betekent ook dat de gemeente minder geld krijgt en de gemeente weer voor andere kosten aan zet is.

PvdA: De indieners stellen veel vragen. Daar is toch ook al informatie over? Er zijn ook veel overeenkomsten met het voorstel en datgene wat in het coalitieakkoord staat.

CDA: De cijfers zijn deels wel beschikbaar, maar nog niet eerder zo integraal samen bekeken. Het is tijd om een integrale discussie hierover te voeren. Het klopt dat het ook in het coalitieakkoord aan de orde komt, maar het zou mooi zijn als we dit allemaal van belang vinden.

De voorzitter stelt de inhoudelijke reactie aan de orde.

VVD: Als het gaat om het voeren van een integrale discussie, is het voorliggende stuk te detaillistisch. De VVD kan zich niet vinden in de wijze waarop hulpbehoevenden en daadkrachtigen in het voorstel tegenover elkaar worden gezet en de relatie die hierbij met de financiën wordt gelegd. Als er een instrument is voor de financiële balans dan is dat de ozb-belasting. Er is overigens al veel informatie te vinden op diverse plaatsen. Er worden veel vragen gesteld. Wie moet dit werk gaan doen? Verder roept het de vraag op of de indieners pleiten voor andere drempels dan sociale binding? Kan dat? De VVD wil wel meewerken aan een discussie tussen raad en college over diverse vragen, maar die horen met name thuis bij discussies zoals die over het woningaanbod. De beste slag kun je maken door bewoners minder afhankelijk te maken van ondersteuning.

GroenLinks: Sluit aan bij de vragen van de VVD. Ook is de vraag wie er nu met een voorstel gaat komen? Overigens wil de fractie de zaak niet bagatelliseren. We moeten kritisch zij op nieuw aanbod; bijvoorbeeld geen nieuwe bovenregionaal aanbod. Ook deelt de fractie het beeld dat vanuit de justitiële diensten hier mensen terecht komen die niets in de gemeente te zoeken hebben. Verder merkt GroenLinks op dat een recente regionale bijeenkomst over beschermd wonen door Zutphense raadsleden erg slecht bezocht is; daar hadden al veel vragen beantwoord kunnen worden.

SP: De scheve bevolkingsopbouw wordt veroorzaakt door armoede. Dat komt doordat in onze economie de lasten steeds meer bij de mensen worden neergelegd en niet bij het kapitaal. Dat zijn politieke keuzes. De SP vindt het jammer dat groepen mensen zo worden weggezet. De oplossing ligt helaas niet in dit initiatiefvoorstel. Het is niet voor niets dat meer dan 300 gemeenten kampen met tekorten in het sociaal domein.

PvdA: Sluit aan bij de inbreng van VVD en GroenLinks. Het is een veelkoppig monster. Op de agenda van het forum ziet de fractie regelmatig onderwerpen terugkeren die in dit voorstel benoemd worden. Van alle punten die in dit voorstel worden genoemd komen er in de komende 10 forumvergaderingen 8 voorbij. De vraag is hoe we vormgeven aan sociaal beleid. Daarbij merkt de PvdA op dat de instroom van bijstandsuitkeringen omlaag gaat; althans tot het begin van de coronacrisis. Dat betekent dat er beleid is gevoerd of ontwikkelingen zijn die ervoor zorgen dat dit omlaag gaat. De vraag ten aanzien van de samenstelling van de bevolking is ook: wat willen we? Willen we appartementen bouwen van € 2 miljoen voor pensionado’s van buitenaf. Of huizen van 2 a 3 ton voor de kinderen van Zutphen/jonge gezinnen.

D66: Omarmt het initiatief, maar het is nogal een gestapeld geheel. De discussie moet zoveel mogelijk op basis van feiten gevoerd worden. De verhoudingen moeten meer in lijn komen te liggen met de budgetten. We zien twee ontwikkelingen: enerzijds een toename van kapitaalkrachtige inwoners; anderzijds een aanscherping van de problemen aan de onderkant. Er moet voor worden gezorgd dat dit probleem bovenaan de politieke agenda in Den Haag komt te staan, zodat er gezamenlijk met andere gemeenten gepleit wordt voor voldoende financiële middelen.

Stadspartij: is het de bedoeling om een gesprek te voeren of om een initiatief voorstel in te dienen? Er is nu te weinig informatie om het gesprek aan te gaan. Ook is het de fractie niet duidelijk wat nu de gevolgen zijn in 2022? Daar wil men graag meer informatie over. De discussie moet gevoerd worden op basis van feiten en argumenten.

ChristenUnie: Het is een dapper voorstel van de indieners. Hier wordt de vraag voorgelegd hoe we als raad gaan anticiperen op ontwikkelingen die staan te gebeuren. Daar moeten we over nadenken. Willen we dit tegengaan, moeten we meebewegen of dit omarmen en wat betekent dat? Welke keuzes maken we daarin?

BewustZW: Is benieuwd wat het college hiervan vindt. Met dit initiatief voorstel kan de raad laten zien dat ze deze thematiek aan de orde stelt. Op dit moment moeten we dat nog niet teveel inkaderen. Wel is het goed om de verschillende rollen van raad en college in het oog te houden. Het is goed om dit gesprek tijdig met elkaar te voeren en om te kijken naar het doel waar we als raad naartoe willen.

De voorzitter vraagt het college om een reactie.

College: Het is een initiatief van de raad. Het college zet nu even een stap achteruit. De raad kan hiermee zijn kaderstellende rol pakken. Het college is bereid de informatie hiervoor te verstrekken. Het college gaat nu geen scenario’s uitwerken. De raad kan nu eerst de stap aan het begin maken en aangeven wat voor gemeente we willen zijn. Daarna kan het college daarop verder met de uitwerking in scenario’s.

Met de inhoud is het college al op verschillende terreinen bezig. Met betrekking tot de bijzondere bijstand en de bestrijding van armoede is veel in beweging en is een dalende lijn ingezet. Er zijn veel gesprekken gevoerd in de stad over hoe we dingen beter kunnen doen. De raad kan kaders meegeven. De woonvisie gaat deels over dit thema; daar is het college druk mee bezig. De afgelopen vier jaar is er gewerkt met een convenant met zorginstellingen en huisvesters. Op grond daarvan wordt gesproken over bewegingen, verzoeken en initiatieven. Dit is een belangrijk middel om grip te houden op de instroom. Het college is nu bezig dit te vernieuwen. Ook is het college bezig om de behoefte in kaart te brengen vanuit de lokale bevolking. Dat biedt ook meer argumenten voor afwijzen van verzoeken. Met grote instellingen zoals GGNet, Tactus of de P.I. heeft de gemeente geen financiële relatie en is het lastiger om afspraken te maken. Daarvoor moet meer op de relatie worden geïnvesteerd en dit proberen we de laatste jaren te versterken. Het college merkt verder op dat het lastig is om de juiste toon te vinden op dit onderwerp; het taalgebruik maakt het lastig om het over een disbalans in de bevolkingsopbouw te hebben zonder mensen op de kast te jagen. Wel kan de raad zich buigen over de vraag of er meer verdieping nodig is en of het college daar resultaten op boekt. Met betrekking tot het jeugddomein merkt het college op dat er nog teveel kinderen in de hulpverlening zitten die daar niet thuishoren. Dat heeft ook te maken met lokale keuzes, waardoor er veel aanbieders zijn, met daarbij ook marktwerking en acquisitie. De vraag is dus onder meer hoe je hulp kunt beperken door met een andere bril te kijken. Bijvoorbeeld door een aanpak op echtscheidingen.

CDA: Met betrekking tot het taalgebruik merken de indieners op dat het er niet om gaat dat we mensen niet willen helpen. Het gaat hen om het voeren van een integrale discussie. Gaan we nog de goede kant op en stellen we de juiste kaders? Het is wellicht niet iets dat de raad op kan lossen. Maar het is wel goed om te horen dat de meeste fracties het gesprek wel willen voeren. En daarbij moeten we het ook hebben over het gebruik van de termen draagkrachtig/hulpbehoevend. Hulpbehoevendheid doet niks af aan de persoon.

GroenLinks: Is het een idee om eerst de komende fora af te wachten. Daarin komen diverse onderdelen van dit voorstel aan de orde, waarin de gesprekken daarover gevoerd worden en materiaal op tafel komt. Kunnen we niet beter eerst deze gesprekken voeren en dan de opties bekijken?

CDA: Het besluitpunt van het initiatiefvoorstel gaat over de samenstelling van de bevolking. De forums gaan over onderdelen van beleid. De initiatiefnemers willen graag de integrale discussie voeren.

VVD: De VVD wil best in gesprek, maar niet volgens dit voorstel. De vraag is of we een aantal stukken niet kunnen samenvoegen tot één geheel.

ChristenUnie: De vraag is nu: hoe maximaal moet onze zorg zijn. Daar gaan de kaders over.

VVD: Dat is niet meer de vraag. De vraag is nu: wat is reëel?

GroenLinks: Iedereen praat weer over niet iets anders, vanuit een ander perspectief. Kunnen de initiatiefnemers het voorstel verder toespitsen?

De voorzitter concludeert dat er bereidheid is om over het thema in gesprek te gaan. Bij het stuk zijn wel een aantal kanttekeningen geplaatst. Kunnen de initiatiefnemers dit verder aanscherpen?

KiesLokaal: Het gaat niet om toespitsen; dat druist in tegen de integraliteit. De initiatiefnemers roepen op om met vragen te komen, zodat er in samenspraak met de griffie een beter stuk kan worden opgesteld op basis waarvan het gesprek kan worden gevoerd.

De voorzitter concludeert dat de initiatiefnemers zich verder beraden hoe het stuk kan worden aangepast, zodat het later kan worden ingediend, of dat zij het voorstel terugnemen.

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Gesprek met directeur Stg. Perspectief n.a.v. vaststellen aanboddocument stichting Perspectief 2021-2024 (29-06-2020)

Datum 29-06-2020 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
A Wiechers
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM Dolfing
SPG.J.N. Müller
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangE Yildirim
D66I van Dijk
VVDA. van Dijk
CDAK.M. van Wamel
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldP.I. Ackermans

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forum bespreking Aanboddocument stichting perspectief 2021-2024. Dit aanboddocument is al op 30 maart vastgesteld door het college en behoord bij de uitvoering van de herijking strategie sociaal domein. Het is al een keer eerder besproken op 23 april in een forum. Waarom toch dit forum? Dit forum is bedoeld om eens door te praten over de transitie waarin het sociaal domein zich bevindt met de directeur Perspectief, mevr.Klungers, en de Wethouder. Het document gaat niet inhoudelijk behandeld worden.

De voorzitter geeft aan dat hij mevr. Klungers en de wethouder als eerste het woord krijgen en dat erna in groepjes van 3 fracties vragen gesteld kunnen worden aan de directeur en de wethouder.

Perspectief: Wat betekend dit aanboddocument nu voor de inwoners?

De gemeente heeft ons gevraagd om een bijdrage te leveren aan de inclusieve samenleving met meer een benadruk op een collectieve benadering van inwoners. Perspectief heeft hier een aanbod op gemaakt. We gaan die inclusieve samenleving nog meer stimuleren door de sociale basis in alle wijken te versterken met nadruk op die collectieve benadering. Dit doen we door te verbinden, aan te jagen, door te activeren en inzet van sociale makelaars. Er blijft ondersteuning voor bewoners met vragen en problemen.

College: Het college heef goede afspraken gemaakt met Perspectief maar is nog heel veel werkt doen. Op dit moment wordt er druk gewerkt aan het focus document, wat valt onder de bevoegdheid van het college maar wel door de raad is in te zien. Het focusdocument komt in november.

D66: Wat verandert er nu concreet tov de eerder werkwijze van Perspectief? Wat er nog gedaan en wat gaat er niet meer gedaan worden?Er is een focus document in de maak. In het aanboddocument staat dat het in november zal verschijnen. Is dit nog steeds de planning? De gemeente gaat de benodigde wijk analyses maken. Waarom gaat de gemeente dat doen en wat zijn de voordelen? Ontstaan er geen wachtlijsten door het terugbrengen van 5 sociale wijkteams naar 3?

Voorzitter: 1 vraag is al beantwoord mbt het focus document. Het college heeft al aangegeven dat november nog steeds staat.

VVD: Hoe staat Perspectief in de verschuiving van zorgen voor naar zorgen dat, minder subsidie ontvangen dan het geval was en dan ook nog de opdracht om te realiseren dat er minder behoefte zal ontstaan om beroep te doen wmo en jeugdzorg? Kan Perspectief toelichten hoe ze deze ambitie ervaart?

CU: Het uitgangspunt zorgen voor naar zorgen dat vraagt om gedragsverandering van bewoners en aanbieders van de zorg. Deze verandering brengt risico’s met zich mee. Hieronder valt het wegvallen coördinatiefunctie voor zwaardere zorg. Wie neemt dit over en is hij/zij hier voldoende op ingesteld? Kwetsbare inwoners die niet weten waar ze met hun hulpvraag na toe moeten. Mogelijk stijgende apparaatskosten bij de gemeenteapparaat. Verdeling van zorgtrajecten over meerder zorgverleners met een toenemende coördineerde vraag. Kans op toenemende bewoners met schulden problematiek en kans op eenzaamheid. Hoe gaat college deze risico’s monitoren en managen? Kan het college toezeggen dat de monitoring direct per 1 juli start en dat de raad daarover half jaarlijks wordt geïnformeerd?

 Perspectief: We hebben de afspraak om gemeenschappelijk de risico’s te monitoren en te managen. We hebben hier een gemeenschappelijk verantwoordelijkheid. We doen het in het kader van de ontwikkel agenda. Er zitten een aantal vraagstukken in het vraag- en aanboddocument die vraagt om nadere uitwerking voor beiden. Op korte termijn gaan we die uitwerken en deze week wordt daar een begin mee gemaakt. Wat de bewoners concreet gaat merken is dat we gaan werken vanuit met drie integrale wijkteams, geen aparte vrijwilligerscentrale meer hebben en dat we werkwijze van de buurtservice gaan integreren in de 3 wijkteams. Het voordeel voor de inwoners is dat ze maar naar 1 plek toe hoeven om ons te spreken. Het gaat zowel om de collectieve ondersteuning als de individuele ondersteuning. We gaan ook niet meer actief diensten organiseren of vormgeven. De wijkanalyse is belangrijk voor prioritering. Dit is niet alleen voor perspectief maar voor het gehele netwerk van aanbieders. Het is belangrijk dat de gemeente de regie hierin neemt. Zij hebben meer cijfers dan wat perspectief over beschikt, een andere rol erin en kan de gemeente helpen door prioriteiten naar de verschillende partijen aan te geven. We kwamen tot de conclusie met de gemeente dat het logischer is dat zij daar het voortouw in neemt. We kunnen het nog niet overzien of er wachtlijsten zullen ontstaan door terug te gaan van 5 naar 3. wijkteams. Onze rol wordt anders, minder mensenondersteuning individueel, we kunnen nog meer gebruik van netwerken en initiatieven maar het is onduidelijk waar de grens ligt. Op dit moment trekken we nog maar per 1 september wordt het spannend ivm coronatijd en mensen die vertrekken. We moeten het goed monitoren en op tijd bijsturen. Het zorgen voor naar zorgen dat, het is een mooi uitgangspunt om het te streven de mens het zelf doen. Maar er is ook een groep in de samenleving die wel ondersteuning nodig heeft en dat dit ook geborgd wordt in de samenleving.

College: Het is een keuze wie daarin het voortouw wijkanalyse neemt en we hebben nadrukkelijk gezegd laat de gemeente dat doen. We kunnen de wijkanalyse samen met perspectief en de andere netwerkpartijen in het sociaal domein icm met onze beschikbare informatie die we al hebben over de wijken. Dit moet leiden tot een duidelijk beeld wat onze grootste opgaven zijn in die wijken en hoe ze verschillen tov van elkaar en wat voor keuze maken we daarin.

CU: kan dit beschouwt worden als een soort nulmeting?

College: Het is geen echte nulmeting en zal het ook nooit zijn omdat we eerder al zaken in kaarten zijn gebracht. Maar wellicht over gaan we enige hetzelfde weer doen en dan is het wel mogelijk om de analyse smet elkaar te vergelijken na verloop van tijd. Je kunt het in die zien wel als een nulmeting. We benoemen en erkennen de risico’s. Als we erkennen dat er risico’s zijn moeten we ook afspreken hoe we er mee omgaan als die zich voordoen. De monitoring is hiervoor cruciaal. De monitoring gaat per 1 juli in.

VVD: Er wordt gesproken over 1 juli en we hebben een aanboddocument wordt gesproken over 1 januari. Wordt er nu per 1 juli volledig volgens aanboddocument gewerkt of 1 januari?

College: In document wordt gesproken over 2021-2024 en we zien dit jaar als een overgangsjaar. Vanaf 1 januari een reguliere situatie.

SP: Als niet sociaal werker is het ons niet geheel duidelijk wat er nu precies gaat veranderen. Kan Perspectief aangeven hoe een gemiddelde werkdag van 2 jaar geleden er uitzag en die van 2021 eruit ziet?

CDA: Klopt het dat de dingen die de buurtservice deden bij de wijkteams ondergebracht worden? Gaat nav van de wijkanalyse de gemeente erover welk organisatie welke taak uitvoert? Wie houdt de vinger aan de pols als het met de nabuurschap niet goed gaat?

Kieslokaal: Hoe gaat het met de buurtservice? Hoe loopt dit?

Perspectief: Voor de sociaal werker gold de afgelopen periode dat de kerntaak was het individueel ondersteunen van huishoudens. Je moet denken aan spelen er vragen op sociaal gebied, vragen waar je niet uit komt en die met elkaar te maken hebben. Vervolgens om samen een plan maken om te kijken hoe je deze vragen kunt oplossen. Wat kun je zelf? Ken je iemand in je netwerk die je kan helpen? Dit stuk zal minder minder belangrijk worden in 2021. De sociaal werker zal zich in 2021 zal zich meer gaan richten op het ondersteunen van initiatieven van de inwoners, van talenten van inwoners of vaardigheden ontwikkelen. Dat soort zaken lenen zich meer voor een groep en collectieve benadering. Daarnaast zullen ze geholpen worden door een sociaal makelaar. Dit is een nieuwe functie bij perspectief en langer bekend in het land. De kerntaak van deze sociaal makelaar is verbinden en aanjagen van het initiatieven, groepen inwoners bij elkaar brengen. En het gaat om meer dan alleen de inwoners maar ook al die sociale initiatieven van andere organisaties. We maken het inzichtelijker voor de inwoners. Er zit er ook een sociaal beheerder in het wijkteam. Deze zat eerst apart. De buurtservices is nu nog niet precies ingebed in de sociale wijkteams. We hebben dit jaar nodig om het goed te laten landen in het wijkteam. We zijn het kijken of het mogelijk is om de buurtbewoners bij deze dienst te betrekken en of de deelnemers eigen horizon kunnen verbreden en mee te doen aan initiatieven. Nu houden we vingers aan pols bij het nabuurschap. We zullen dit ook blijven doen dmv even bellen, even lang fietsen.

College: Wie wat gaat doen is al gebaseerd op de afspraken die we al hebben.

GroenLinks: Hoe zit het met de samenwerking tussen de sociale wijkteams en ketenpartners?

PVDA: Hoe gaat perspectief in komende jaren om met eigen huisvesting? Wat is de impact op de activiteiten door het verkopen van bepaalde panden?

Burgerbelang: Zutphen is een multiculturele stad. Zijn de 3 wijkteams voldoende uitgerust om mensen te begrijpen en te helpen?Kan Perspectief uitleg geven over een zware geval? Gaat de kwaliteit van de zorg omhoog of omlaag?

Bewustzw: De gemeenteorganisatie is in verandering en Perspectief gaat hiermee een hele andere werkwijze tegemoet. Hoe matcht dat met elkaar om uiteindelijk de doelstelling met elkaar te bereiken die binnen de kaders van de raad zijn meegeven? Wat doet Perspectief met signalen die niet binnen komen zoals in deze corona periode?

Perspectief: Nu we de opdracht hebben gekregen om de sociaal basis te versterken moeten we nog meer de nadruk leggen op de partijen die in het voorveld werken. Daar hebben we al contacten hebben nog meer moeten versterken. In het najaar gaan we hier een bijeenkomst over organiseren. We hebben aangegeven dat wij dat nu we kleinere zijn dat we kijken wat voor huisvesting we nodig hebben. We zijn nog steeds enthousiast over woning in de wijk. Daarnaast plekken in de wijk op iets een grotere locaties mensen elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen organiseren. In elke gebied van de wijkteam moet zo’n plek zijn. Hoeft niet van perspectief te zijn. Het pand van de vrijwilligerscentrale is verkocht. Hoe ga je om met signalen die je niet hoort? Niet anders dan we altijd gedaan hebben. Heel goed letten op signalen die je overal hoort en acteren op die signalen. De wijkteams zijn niet minder toegerust dan dat ze voorheen waren. We trainen mensen in open naar mensen te kijken, open te luisteren naar hun verhaal en vanuit eigen beleving te verstaan en juiste oplossing te zoeken.

Pvda: Hoe wordt er gewaarborgd dat er altijd een plek is voor activiteiten als een pand verkocht wordt?

Perspectief: Daar zullen we zeker naar kijken wat en passende oplossing is om de activiteit te waarborgen. In het geval van een zwaar geval is onze rol niet een behandeling bieden. Wij zijn goed in nabij mensen blijven en op tijd te signaleren. Het beperkende van meerdere partijen in een gezin is een lastig vraagstuk. Het is belangrijk daarin wie het aanspreekpunt is als de bewoner het zelf niet is. Er wordt hard aan gewerkt om hier helder afspraken over te maken.

D66: Zijn er in de regio of elders in het land voorbeelden van deze manier van werken?

Perspectief: Ja. We kunnen zeker leren en hebben we ook gedaan van de contacten in de regio. De sociaal makelaar is een voorbeeld uit het land uitgebreid uitgevoerd wordt.

De voorzitter vraagt nog of raad voldoende bevredigd is in het voorzien van informatie. Voorzitter concludeert dat het geval is en dat geen directe opvolging plaats hoeft te vinden. De voorzitter sluit de vergadering af.

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Technisch Blok 29 juni 2020

Verslag van de vergadering

Datum 29-06-2020 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangE Yildirim
D66R.G.M. Rutten
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijC.R.L. van Toor
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldA Menkveld

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: De vergadering is geopend, welkom allemaal bij deze vergadering van het Technisch Blok.

Om het duidelijker te maken voor de deelnemers aan de vergadering en ook voor het publiek, zal ik de bedoeling van ieder agendapunt vooraf steeds kort duiden.

2. Actieve informatievoorziening vanuit het college

College/ Werger: Aanstaande woensdag spreek ik de gedeputeerde over de bekabeling (hoogspanning) ondergronds. Daarvan zal ik de raad verslag doen.

College/ Ten Broeke: Onze elektrische busjes, voor stap-in-stap-uit, stuiten op obstakels. Dit voertuig voldoet niet volledig aan de nieuwe regels die door het rijk zijn gesteld en mag daardoor mogelijk niet de weg op. We zijn hierover in gesprek en zoeken naar een oplossing.

BewustZW: Waar ligt de verantwoordelijkheid? Is er een plan B? Kan de raad daarin wat betekenen?

VVD: Hoe kan dit probleem nu in één keer boven water komen?

College: Later kan ik hier uitgebreid op terug komen. We hebben te maken met nieuwe landelijke regelgeving, de gemeente is niet direct aan zet.

CDA: Heeft dit te maken met het ongeluk met de Stint?

College: Niet direct, maar daar zit inderdaad wel een gevoeligheid. Veiligheid is zeker een thema. Ik kom later nog op dit onderwerp terug.

3. Aankondiging moties en amendementen

Geen aankondigingen.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 29 juni 2020

D66: De toezegging over fraude in de zorg werd voor april aangekondigd en is nog niet voldaan. Wanneer kunnen we dat verwachten?

College/ Ten Broeke: De resultaten van het onderzoek lieten helaas wat langer op zich wachten. We kunnen de raad eind augustus berichten.

4b. Toezeggingenlijst Raad 29 juni 2020

D66: Vorige maand vroeg onze fractie naar de beantwoording van de schriftelijke vragen over de loonsom en belastingen. We hebben nog steeds geen antwoorden.

College/ Werger: Dat kan ik morgen toetsen in het college.

Voorzitter: Dan kunt u de fractie van D66 morgen op de hoogte stellen.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a. Benoeming de heer A.A. de Boer extern lid en herbenoeming mevr. K. van den Berg voorzitter van de rekenkamercommissie

Voorzitter: Geen opmerkingen. Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

5b. Advies over aanwijzing Stichting Lokale Omroep de Berkelstroom als lokale omroep

BewustZW: Het is een verplichting van het college de gehele bijdrage door te sluizen naar de omroep. Gebeurt dat ook?

College/ Ten Broeke: Het gaat niet om een bepaald bedrag, maar om een indicatie per inwoner. Twee jaar geleden hebben we dit aangepast aan de landelijke richtlijn.

BewustZW: Is het nu naar wens van de stichting?

College: Dit is niet als probleem naar voren gekomen.

Voorzitter: Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

5c. Aanvraag Vangnetuitkering 2019

SP: Ieder jaar moeten we met de pet in de hand geld ophalen. Klopt het dat de gemeente moet aangeven waar ze in gaat snijden? Gebeurt dat buiten de raad om?

College/ Werger: We komen structureel geld te kort en het rijk wil zien dat we maatregelen nemen en stappen maken. Dat doen we ook. Dat heeft tot gevolg dat onze prestaties beter worden en de uitkering uit het vangnet minder.

SP: Is al rekening gehouden met de Coronamaatregelen in de aanvraag?

College: Nee, we weten de effecten nog niet en ook niet of we gecompenseerd worden. We zetten goede stappen, maar Corona is een grote factor.

SP: Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt worden als eerste ontslagen.

College: Jonge mensen die werken in de horeca willen we een traject aanbieden om ze naar kansrijke banen te begeleiden. Daarvoor hebben we middelen “omgekat”. Natuurlijk stimuleren we werkgevers om de mensen in dienst te houden.

Voorzitter: Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

5d. Diverse overlopende budgetten van 2019 naar 2020

BewustZW: Het blijft vreemd dat het een half jaar moet duren voordat het voorstel voor overlopende budgetten bij de raad ligt.

College/ Werger: We kunnen dit voorstel pas doen, wanneer de goedkeurende verklaring van de accountant over 2019 ontvangen is.

BewustZW: Hoe eerder de accountant deze verklaring kan afgeven, hoe beter het is.

Voorzitter: Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

5e. Wijziging lid regioraad Regio Stedendriehoek

BewustZW: Hebben wij niet kort geleden over eenzelfde voorstel besloten?

College/ Werger: Er was inderdaad kort geleden een ander voorstel in deze richting, maar dat ging over Cleantech.

Voorzitter: Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

6. Regiovisie en uitvoeringsagenda 'Samen tegen huiselijk geweld, aanpak huiselijk geweld 2020 tot en met 2023

BewustZW: De gemeente Heerde heeft in een zienswijze aangegeven dat veel activiteiten niet zijn voorzien van meetpunten. We willen juist graag kengetallen zien.

College/ Werger: De raad wilde graag een lijst van de ketenpartners en deze is nu toegevoegd. We hebben in Zutphen onze eigen kengetallen. Ik zou u adviseren voorzichtig te zijn reacties van een adviesraad van een andere gemeente naar Zutphen te vertalen.

CDA: Goed dat dit stuk er ligt en veel eerdere opmerkingen zijn verwerkt. Aan de regiogemeente Apeldoorn wordt voor 2021-2023 eenzelfde DUVO bijdrage uitgekeerd. Worden deze bedragen niet geïndexeerd?

College: Deze vraag kan ik op dit moment niet beantwoorden, daar komen we even schriftelijk op terug.

Voorzitter: Ik constateer dat er geen vragen zijn over dit voorstel en dat het door kan naar de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 13 juli 2020

Akkoord.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 29 juni 2020

GroenLinks: Het memo voortgang actieplan maatschappelijke opvang en beschermd wonen (memo 4) willen wij graag in een Forum bespreken. We hebben behoefte aan meer informatie over dit onderwerp.

Verder complimenteren we het college met de wijze waarop zij de punten uit de motie Behoud primaat gemeente in de publieke ruimte bij de uitrol van 5G in de brief aan het kabinet hebben verwoord (memo 5).

D66: Wij ondersteunen het verzoek van GroenLinks om een bespreking over maatschappelijke opvang en beschermd wonen.

Voorzitter: Bedankt voor de aankondiging. Verzoeken om bespreking van onderwerpen lopen verder via het Presidium en de Agendacommissie.

Kies Lokaal: Bij het collegestuk 11, Meer ruimte voor markt en terrassen, hebben we zorgen over de veiligheid. Kan de brandweer nog wel passeren nu alles (te) breed is opgesteld?

Verder hadden wij van de sfeerregelaars, genoemd in collegestuk 15 over de herstelmaatregelen binnenstad, wel iets meer verwacht.

College/ Werger: Voor het laatste is aandacht, daar wordt naar gekeken. Het punt van de terrassen zal ik morgen onder de aandacht brengen in het college.

Voorzitter: Ik constateer dat er verder geen opmerkingen over deze lijst zijn.

9. Overzicht van nog te agenderen onderwerpen in Forum en raad versie 19 juni 2020

GroenLinks: Wanneer kunnen we het Forum over Vuurwerk verwachten? December komt snel dichterbij.

Voorzitter: Goed dat u er aandacht voor vraagt. Een verzoek om bespreking loopt verder via het Presidium en de Agendacommissie.

10. Vaststellen forumverslag(en)

10a. Forumverslag 25-05-2020

Voorzitter: Het Forumverslag van 25 mei 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.

10b. Forumverslag 26-05-2020

Voorzitter: Het Forumverslag van 26 mei 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.

10c. Forumverslag 15-06-2020

Voorzitter: Het Forumverslag van 15 juni 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.

11. Sluiting

Voorzitter: Bedankt voor uw bijdrage vanavond, de vergadering is gesloten.

Agenda's 29-06-2020

Behandeld in