Pagina delen

Forumverslag 29-06-2015

Memo Toekomst voortgezet onderwijs in Zutphen (29-06-2015)

Datum 29-06-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.J.A. Putker
Griffier
R.G. Groters
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangR.C.M. Sueters
SPE. Müller
D66G.I. Timmer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksL. Luesink
StadspartijD. Bogerd
VVDA. van Dijk
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWT. Marks

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering. Er is wat verwarring of er een presentatie wordt verzorgt of niet. Het college meldt dat er geen presentatie is. Dit was in eerste instantie wel de bedoeling maar er is op dit moment onvoldoende informatie om te presenteren. Vandaar dat wordt gewerkt met deze memo waarin een viertal dilemma’s zijn geformuleerd die het college richting moet geven in het vervolgproces met de schoolbesturen.

De voorzitter geeft aan dat hij iets minder dan een kwartier per dilemma wil besteden. Om afsluitend 10 minuten over te houden voor een overall conclusie.

Het college geeft aan dat de samenwerking met de schoolbesturen “goed” en “constructief” is, maar dat deze ook “broos” is. Het is complex en iedereen is zich bewust van de urgentie. Geconstateerd is dat de docenten nog niet bij de discussie worden betrokken. Dat is een verantwoordelijkheid van de schoolbesturen en de docenten zelf waarbij het college aangeeft dat dit ook nog niet het moment is om al met de docenten in gesprek te gaan. Dat komt in een later stadium bij het uitwerken van de oplossingen.

Dilemma 1: We kiezen voor het behouden van het VMBO zoals die nu is OF we kiezen ervoor om het VMBO te versterken en te moderniseren.

De fracties kiezen in dit dilemma allemaal voor het versterken en moderniseren van het VMBO. Het onderwijs is ook toe aan vernieuwing waarbij een goede aansluiting op het bedrijfsleven belangrijk is. Wel moeten de financiële consequenties goed in beeld worden gebracht. Ook is de landelijke wetgeving aan verandering onderhevig. Daar moet op aangesloten worden. Het wordt lastig gevonden om een goede afweging te kunnen maken omdat er nog veel informatie ontbreekt. De wens voor een HBO-opleiding in Zutphen wordt bij dit dilemma betrokken. Dat lijkt relevant omdat er vanuit het financiële kader wellicht keuzes gemaakt moeten worden. Daar moet de HBO ook bij betrokken worden. Niet alleen de raad hoeft geld in te brengen voor deze ontwikkeling. Ook de scholen zelf zijn verantwoordelijk voor het bekostigen van eventuele verbeteringen of aanpassingen aan het onderwijs in de toekomst. Belangrijk om dit ook in regionaal verband te bekijken. Verder uitwerken van de mogelijkheden en dan conclusies trekken en keuzes maken.

Conclusie: Het VMBO versterken en moderniseren maar daarbij de financiële consequenties beperken.

Dilemma 2: We beperken ons tot de wettelijke zorgplicht voor huisvesting (m2, normen) OF we zetten in op vernieuwing, clustering, versterken verbinding maatschappelijke ontwikkelingen, vergroting functionaliteit gebouwen.

In januari 2015 is er overleg geweest met de schoolbesturen. En er is een intentieverklaring ondertekend door alle partijen. Daarmee is al min of meer de insteek gekozen om méér te doen dan alleen het wettelijk noodzakelijke. Alleen beperken tot wettelijke taken is onverstandig. Ook hierbij spelen de kosten een belangrijke rol. Het kan niet zo zijn dat de gemeenteraad onbeperkt budget beschikbaar kan stellen. Daar moeten we kritisch naar kijken. Daar naast is het de verantwoordelijk van de scholen om kritisch te kijken naar de schoolgebouwen en hoe deze het meest efficiënt en effectief in te zetten. De scholen moeten daarin de onderlinge samenwerking zoeken. Verplichten gaat te ver maar het moet zeker dringend verzocht worden. Er mogen eisen gesteld worden aan een bepaalde mate van samenwerking. Er wordt verwezen naar de situatie in Deventer. Daar is een vergaande mate van samenwerking en dat levert een beter gebruik van de gebouwen op tegenover gunstige kosten. De kans bestaat wel dat het schoolaanbod daardoor minder divers wordt. Echter in Deventer schijnen zowel de docenten, leerlingen als de ouders best tevreden te zijn. Samenvoegen of samenwerken moet en mag niet betekenen dat de identiteit van de scholen verloren hoeft te gaan. Het bewaken van die identiteit is vooral een verantwoordelijkheid van de scholen zelf. Het mag ook geen pleidooi zijn om alle scholen maar “op één hoop” te schuiven. Maar er moet gezocht worden naar middelen om ook de schoolbesturen creatiever te laten zijn. Wellicht is één overkoepelend bestuur wel realistisch. Scholen moeten uit de comfortzone komen.

Conclusie: Een soort van masterplan mag er komen. Het is wel belangrijk dat identiteit van de scholen behouden blijft. De onderlinge samenwerking mag best een dwingend karakter krijgen.

Dilemma 3: We richten ons alleen op onze wettelijke verantwoordelijkheid voor het financieren van onderwijshuisvesting OF we zijn bereid bij te dragen aan de financiële gezondheid van de scholen.

Bijdragen lijkt logisch gezien het belang wat we hechten aan goed onderwijs. Onderwijs vervult een belangrijk onderdeel in de samenleving. Het trekt ook mensen uit de regio naar Zutphen. Maar de financiële bijdrage moet wel beperkt blijven en ook noodzakelijk zijn. Eerst alle andere opties bezien alvorens financieel bij te dragen. Dus terughoudendheid ten aanzien van een financiële toezegging is geboden. We zijn gebaad bij scholen die financieel gezond zijn en zelfredzaam zijn.

Als er gekozen wordt voor een bepaalde clustering van gebouwen waarbij aanpassingen nodig zijn dan kan een eenmalige financiële bijdrage bespreekbaar zijn. In eerste instantie zijn de scholen verantwoordelijk voor hun financiën. Belangrijk om scholen ook probleemeigenaar te maken.

Conclusie: In principe niet financieel bijdragen, tenzij ……

Dilemma 4: Openbaar onderwijs moet op alle niveaus beschikbaar blijven OF openbaar onderwijs mag gedeeltelijk of geheel opgaan in een andere vorm als dat ten goede komt aan de duurzaamheid en kwaliteit van het onderwijs in Zutphen.

De nadrukkelijke wens bestaat om openbaar onderwijs te behouden voor Zutphen. Het combineren met bijzonder onderwijs is bespreekbaar. De kwaliteit van onderwijs moet vooropgesteld worden.

Wellicht ook goed om het dilemma andersom te stellen. Het bijzonder onderwijs of delen daarvan kan ook opgaan in het openbaar onderwijs. Openbaar onderwijs is immers toegankelijk voor iedereen. Het openbaar onderwijs zeker niet op voorhand afschaffen. Als het voorstel van de scholen zelf komt dan het voorstel beoordelen. Het eventueel afschaffen van openbaar voortgezet onderwijs moet in regionaal verband afgewogen worden. De wettelijke plicht is namelijk regionaal vastgelegd.

Verder moeten de verschillende financiële stromen van de afzonderlijke scholen goed in beeld worden gebracht. Bij een volgende stap is inzicht hierin wenselijk.

Conclusie: Geen eenduidige conclusie. De wens bestaat om openbaar onderwijs te behouden in Zutphen. En het is ook bespreekbaar om openbaar onderwijs al of niet gedeeltelijk op te laten gaan in een andere vorm.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Bestemming batig saldo jaarrekening 2014 (29-06-2015)

Datum 29-06-2015 Tijd 19:00 - 20:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
D. Kastelein
Genodigden
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SP
D66
PvdA
GroenLinks
Stadspartij
VVD
CDA
ChristenUnie
BewustZW

Verslag van de vergadering

Dit onderwerp is tegelijk besproken met het onderwerp Vaststelling Jaarrekening 2014. Zie dat onderwerp voor het besprokene.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Vaststelling jaarrekening 2014 (29-06-2015)

Datum 29-06-2015 Tijd 19:00 - 20:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
D. Kastelein
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE.C.L. Verhoog
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.M. Heitling en J. Bloem
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnie
BewustZW

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Allereerst wordt de vergaderorde van de onderwerpen vastgesteld.:

  • Presentatie rekencommissie
  • Jaarstukken
  • De voorliggende motie
  • Bestemming batig saldo

 

Vervolgens krijgt de rekenkamercommisie het woord. Men geeft aan op een andere manier gewerkt te hebben. Het streven is meer toekomstgericht te werken. Een onderdeel is er dit jaar specifiek uitgelicht namelijk Programma 7.

Vervolgens wordt de presentatie gehouden.

Na afloop van de presentatie krijgt het forum de gelegenheid tot het stellen van vragen.

Het CDA vraagt wat het oordeel van de rekenkamercommissie is over de kengetallen. Bovendien wil men weten wat er gebeurd is met eerdere aanbevelingen.

De Stadspartij wil graag weten wat bedoeld wordt met realistische afspraken.

De SP wil ook graag weten hoe het staat met eerdere aanbevelingen.

Burgerbelang wil graag weten waarom met gegevens uit 2013 gewerkt wordt.

GroenLinks merkt op dat in de algemene beschouwingen is gezegd dat werk belangrijk is. Dit ziet men echter niet terug in Programma 7.

De rekenkamercommissie krijgt nu het woord ter beantwoording van de vragen.

Allereerst gaat men in op de aanbevelingen. Vaak duurt het lang voordat deze worden overgenomen. Daar de raad nu de urgentie van de problematiek inziet verwacht men nu snellere implementatie.

Met realistische afspraken bedoelt de commissie dat vragen overzichtelijk en klein moeten zijn . Doelen uit de begroting moeten in de jaarrekening beantwoord worden.

Met betrekking tot de vraag over de oudere cijfers geeft de rekenkamercommissie aan dat niet alles ieder jaar gemonitord wordt. Trendgegevens kunnen soms wel uit andere gemeente verkregen worden. Daarnaast kunnen andere niet altijd kwantificeerbare gegevens ook gehaald worden uit een dialoog met andere instanties.

De voorzitter bedankt de leden van de rekenkamercommissie. Het college krijgt het woord.

Het college meldt dat de goedkeurende accountantsverklaring nog ontbreekt. Het wachten is op de interne review van het accountantskantoor. De goedkeuring wordt binnen twee dagen verwacht. Inhoudelijk is de accountant akkoord.

De voorzitter zegt later in te gaan op het procedurele gevolg en geeft het woord aan het forum voor vragen aan het college over de jaarstukken.

Burgerbelang vraagt of er dan nu wel een besluit genomen kan worden. Ook wil men weten hoe het verlies van de Noorderhaven tot stand is gekomen.

De VVD vraagt zich af of de extra afboeking van zes ton niet te voorzien was.

De Stadspartij is eveneens benieuwd naar de reden achter het extra afboeken op de grondposities op de Mars.

GroenLinks vreest dat de gemeente op termijn afstevent op een Artikel 12. Hoe nu verder. Het is niet raadzaam verder te bezuinigen. Het voorzieningenniveau is al erg uitgekleed.

Het CDA deelt de zorgen van GroenLinks en wil bovendien weten welke lessen getrokken kunnen worden uit de huidige grondexploitatieproblematiek.

De SP deelt de zorgen van GroenLinks. Daarnaast wil men weten waarom er gesproken wordt van een voorgenomen verzelfstandiging in de jaarstukken. Dit is toch al besloten?

Ten tweede wil men weten wat de kosten en baten zijn bij het uitvoeren van dwangbevelen

Tot slot vraagt men wat er terechtgekomen is van het afstemmen van de jaarrekening van Perspectief op de gemeente Zutphen.

Het college geeft aan dat de jaarrekening cijfermatig akkoord is. Daarnaast heeft men sterk gekeken naar de grondpositie. Het last minute aanpassen op aanwijzing van de accountant zorgde voor de vertraging.

Het CDA vraagt of het college de opmerkingen van de accountant over de grondpositie deelt.

Het college zegt zich e in te kunnen vinden maar had de aanbevelingen graag eerder gehad. De reviewer is betrokken geweest bij de aanbevelingen. Afwijzing is daarom zeer onwaarschijnlijk.

D66 vindt het vreemd dat de schuld voor de vertraging bij de accountant wordt gelegd. Een dergelijk extra onderzoek is niet ongebruikelijk.

Het college beaamt dat een extra onderzoek altijd mogelijk is maar dat het nu wel erg laat gebeurd.

Er zijn een drietal herwaarderingen geweest. Geld dat nu in de reserve zat moest alsnog toegewezen worden aan een voorziening. Het verlies was voorzien maar de labeling moest anders.
Voor wat betreft de afboeking op Mars is er geen sprake geweest van een rekenkundige fout maar van een verschil in interpretatie .

De Stadspartij vraagt wat e r gebeurd als de stukken niet op tijd zijn.

Het college suggereert dat dan een extra vergadering ingepland moet worden of dat de raad onder voorbehoud de jaarrekening vaststelt .

Burgerbelang merkt op dat de herbestemming sowieso vastgesteld kan worden..

D66 ziet graag dat voorafgaande aan de raadsvergadering gekeken wordt of onder voorbehoud vaststellen kan

De Stadspartij vraagt nogmaals naar de consequenties van het te laat aanleveren. Wat als de jaarrekening niet op 15 juli bij de provincie ligt.

Het college antwoord dat er dan een vernader toezicht op de gemeente kan komen of kan leiden tot boete en een vertraging in uitkering gelden.

GroenLinks geeft aan nog geen reactie te hebben gehad op de geuite zorg over de negatieve ontwikkeling van de gemeentelijke financiële positie.

Het college geeft aan de problemen te onderkennen. Daarom heeft het college ook om input gevraagd voor de strategische agenda. De komende weken wordt met het MT een agenda opgesteld. Daarna komt het college met een presentatie. Er zal zeker discussie plaats gaan vinden over de te volgen route.

D66 vraagt of het gaat om een procesmatige agenda of inhoudelijk.

Het college antwoordt dat het om een procesmatige invulling gaat.

GroenLinks is van mening dat er niet veel mogelijkheden meer zijn en dat een oplossing mede vanuit de provincie en Den Haag moet komen.

Het college geeft aan met andere gemeenten samenwerking te zoeken om dit aan te pakken.

Vervolgens wordt gemeld dat na telefonische navraag bij de accountant blijkt dat de jaarrekening onder voorbehoud vastgesteld kan worden.

De SP verzoekt om beantwoording van de vragen van de fractie.

Het college vraagt of dit schriftelijk mag.

De SP is akkoord.

De voorzitter geeft aan dat het stuk rij pis voor behandeling in de raad. Hierna wordt de auditcommissie als initiatiefnemer van de motie Verbeterplan interne beheersomgeving kort het woord gegeven om de motie toe te lichten.


De motie is een vertaling van de boardletter van de accountant.
Door aanpassingen kan efficiënter gewerkt worden. Een deel van de controles wordt bij de vakafdelingen neergelegd Ook wordt beter gebruik van het huidige softwarepakket aanbevolen.

Groen Links vraagt waarom de auditcommisie behoefte had aan een motie..

De auditcommissie was van mening dat er sprake was van grote urgentie.

Verder zijn er geen vragen meer en de voorzitter concludeert dat de motie rijp is voor de raad

Als laatste punt staat de bestemming batig jaarsaldo 2014 op de agenda.

Het college licht het stuk kort toe. Er zijn geen vragen over .

De voorzitter concludeert derhalve dat ook dit stuk rijp is voor de raad.

Vervolgens sluit hij de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Presentatie van de Rekenkamercommissie over het uitgevoerde onderzoek naar de Jaarstukken 2014 (29-06-2015)

Datum 29-06-2015 Tijd 19:00 - 20:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
D. Kastelein
Genodigden
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SP
D66
PvdA
GroenLinks
Stadspartij
VVD
CDA
ChristenUnie
BewustZW

Verslag van de vergadering

Dit onderwerp is tegelijk besproken met het onderwerp Vaststelling Jaarrekening 2014. Zie dat onderwerp voor het besprokene.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Motie: Verbeterplan interne beheersomgeving (29-06-2015)

Datum 29-06-2015 Tijd 19:00 - 20:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
D. Kastelein
Genodigden
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SP
D66
PvdA
GroenLinks
Stadspartij
VVD
CDA
ChristenUnie
BewustZW

Verslag van de vergadering

Dit onderwerp is tegelijk besproken met het onderwerp Vaststelling Jaarrekening 2014. Zie dat onderwerp voor het besprokene.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Vaststellen bestemmingsplan "Zonneveld Noordveen" (29-06-2015)

Datum 29-06-2015 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
N.J. ten Bokkel
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPF. van Vliet
D66H.F. Remmers
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijJ. Boersbroek
VVDB. van der Veen
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft aan dat het hier gaat om een herziening van het bestemmingsplan. Het is de bevoegdheid van de raad om het gewijzigde bestemmingsplan vast te stellen.

Het betreft een oordeelsvormende vergadering waarna het mogelijk rijp wordt geacht voor besluitvorming in de raad.

Het college geeft aan geen verder inleiding te geven

De voorzitter geeft het woord aan de partijen voor het stellen van vragen.

De PvdA vraagt zich af of er na de wijziging van het bestemmingsplan nog ruimte is voor groenvoorziening op Noordveen.

De SP is blij met de wijziging op het huidige bestemmingsplan en hoopt dat de zonnepanelen zo snel mogelijk geplaatst worden. Ze vindt het prima dat de wens van het Waterschap gehonoreerd kan worden om zodoende verdere vertraging te voorkomen.

Burgerbelang wil weten welke huidige functies van het terrein gehandhaafd blijven.

D66 vindt het goed dat het proces tot realisatie van het zonneveld door kan gaan . Dit is stimulerend naar de inwoners toe. Ze vraagt zich wat dit nou naast de pacht verder opbrengt voor de gemeente, want alleen al het juridische aspect al is vrij kostbaar.

Hoe loopt de procedure nu, nu de aanbesteding mislukt is ? Is daar al iets van bekend ?

Stadspartij is niet blij met het zonneveld. Er echter zijn volgens haar veel betere locaties beschikbaar, zoals op de diverse daken van appartementen van bijvoorbeeld woningbouwvereniging Ieder1. Zij ziet op deze locatie veel liever stadslandbouw, een stadscamping en een ruimte waar de bewoners van de wijk Noordveen hun groente kunnen verbouwen. Over de zienswijze kan SP dan ook geen uitspraak doen.

VVD wil weten of de stadspartij nu bedoeld de zienswijze of het bestemmingsplan

De stadspartij geeft aan dat zij de wijziging van het bestemmingsplan bedoeld.

 

De voorzitter geeft het woord aan het college voor het beantwoorden van de vragen.

 

Het college geeft aan dat er eerst een bestemmingplanwijziging voor het realiseren van het zonneveld nodig is. Of er dan ruimte overblijft voor voorzieningen zoals stadslandbouw zal op een later tijdstip worden bekeken.

De bestemming van het terrein gaat over van sport naar zonnevelden. Echter op de plaatsen waar geen zonnepanelen liggen kan gesport worden.

Over de perikelen rondom de aanbesteding kan nu geen uitspraak gedaan net zoals er nu niet in de forum gesproken kan worden over de pachtovereenkomst.

Het college is blij dat het plan over het verpachten van het terrein en de realisatie van zonneveld over het algemeen goed ontvangen wordt.

Het college geeft aan dat er mogelijk andere locaties zijn voor het realiseren van een stadscamping of stadslandbouw.

De Stadspartij geeft aan dat zij het belangrijk vindt dat er ook naar de daken van de huurwoningen van woningbouwvereniging Ieder1 wordt gekeken. Wordt er ook naar alternatieve betere locaties gekeken ?

Het College geeft aan dat er zeker nog veel mogelijkheden zijn echter het is aan de prive sector om daar in te investeren.

De PvdA is absoluut voorstander van een PV veld in combinatie met stadslandbouw

Het college kan nu niets zeggen over de opbrengsten want het gaat nu over de bestemmingsplan wijziging.

Het CDA geeft aan dat er een ondernemer was die ook een mooi plan had met dit gebied, echter daar is nu verder geen aandacht aan besteed.

De voorzitter geeft aan dat het nu alleen over de wijziging van het bestemmingsplan gaat.

D66 vraagt zich af voor hoe lang dit nieuwe bestemmingsplan geldt ?

Het college geeft aan dat deze wijziging voor een periode van 10 jaar van kracht is.

De ChristenUnie geeft aan dat zij nog een fractie overleg wenst voordat zij een fractie standpunt kan innemen.

De voorzitter vraagt aan de partijen of er nog verduidelijkende vragen zijn om de definitieve fractiestandpunten vandaag te kunnen bepalen ? Dergelijke vragen kunnen ook in de raadsvergadering gesteld worden.

De ChristenUnie geeft aan dat de voorgeschiedenis tot het komen van het zonneveld voor haar partij wel een rol speelt bij het bepalen van haar standpunt.

De VVD reageert hier op door aan te geven dat als er enkele bezwaren zijn tegen dit plan, dat er dan een mogelijkheid is om een motie in te dienen. Echter daar is het in dit stadium nu erg laat voor. Als er procedureel nog bezwaren zijn kan dat ook in de raad aan de orde worden gesteld.


De voorzitter geeft nog eens aan dat er ook nog vragen gesteld kunnen worden in de raad.

 

Na vaststelling dat de partijen vinden dat dit onderwerp voldoende besproken is, stelt de voorzitter vast dat het op de agenda van de raadsvergadering gezet kan worden.

 

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Toekomst van de huishoudelijke hulp (29-06-2015)

Datum 29-06-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
T.U. Post
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangR.C.M. Sueters
SPM.J. ten Broeke
D66C.A. Lammers
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Ze wijst op het ontwerp-raadsbesluit dat de griffie vanochtend op de raadssite heeft geplaatst. Hierin staan uitgangspunten (A), keuzen (B) en een voorstel voor financiële dekking (C).

Het college maakt excuses dat dit raadsbesluit eerst vanochtend beschikbaar was. Het advies van de griffie was om dit op deze wijze te doen. Er is vanavond gelegenheid tot aanpassing van dit ontwerpbesluit. Ten opzichte van het vorige voorstel zijn A en C ongewijzigd. Onderdeel B is wel anders. Ik loop de punten 1 tot en met 5 van onderdeel B langs. B1: de meeste fracties spraken tijdens een eerder overleg over dit onderwerp hun voorkeur uit voor optie 1.

ChristenUnie: Ook wij waren voorstander van deze optie. Abusievelijk gaven wij aan voor optie 2 te zijn, maar dit klopt dus niet.

Het college stelt bij B2 dat vrijwel alle fracties voorstander waren van optie 3. Daarom heeft het college gekozen voor deze variant.

VVD: Past dit ook bij de aanbieder van hulp? Er moet een keuzemogelijkheid zijn.

D66: Kunnen alfahulpen in een vast wijkteam zitten?

College: Dat hangt af van het totaalplaatje.

CDA: Er kunnen natuurlijk veranderingen zijn in een vast wijkteam.

College: Een vast team heeft korte lijnen naar andere zorgorganisaties en het kent de wijk goed (informele hulpstructuren).

Stadspartij: Wij zijn voor wijkgericht werken, maar niet voor één aanbieder (in verband met marktwerking). Wel willen we graag zoveel mogelijk vaste teams.

GroenLinks: Ik zou graag eerst het hele verhaal van de wethouder willen horen en daarna discussie. Nu wordt ze steeds onderbroken met vragen.

De voorzitter vindt dat een goed idee en de andere forumleden ook.

Het college gaat daarop door met de toelichting op het raadsvoorstel. Bij B3 waren twee fracties voor optie 5 en vier fracties voor optie 6. Alle fracties hebben aandachtspunten genoemd en daar hebben we zoveel mogelijk rekening mee proberen te houden. We hebben uiteindelijk gekozen voor optie 6 en daar hebben we aan toegevoegd dat afspraken schriftelijk vastgelegd moeten worden. Het voordeel daarvan is dat er minder bureaucratie is.

Over B4 stelt het college dat drie fracties hun voorkeur uitspraken voor optie 8 en dat de overige fracties geen duidelijke voorkeur hadden voor een optie. Wel zijn aandachtspunten genoemd die breed gedeeld zijn. Met die aandachtspunten hebben we weer zoveel mogelijk rekening proberen te houden. We hebben uiteindelijk gekozen voor optie 8 en hebben daaraan drie punten toegevoegd die recht doen aan de aandachtspunten (zie B4 van het raadsbesluit).

Het college geeft als nadere toelichting op B4 aan dat de organisatievorm een coöperatieve vereniging kan zijn. De vorm is echter niet nu al vastgelegd. Dit onderdeel B4 is een echte uitdaging, maar het biedt ook veel kansen. Het is daarnaast financieel beheersbaar. Ik plaats daar wel de volgende kanttekening bij: als deze organisatievorm niet van de grond komt, moeten we financiering per klant/uur openhouden als terugvaloptie.

Over B5 geeft het college aan dat de fracties niet unaniem waren in hun voorkeur. Een pilot is niet passend als het over huishoudelijke hulp gaat; een overgangsjaar kan wel. Het is echter nog niet duidelijk wat dat jaar inhoudt. Vóór maart 2016 moeten we afspraken maken daarover.

Afrondend geeft het college aan dat de forumleden met dit besluit kaders stellen voor de huishoudelijk hulp. Het voorstel is om in december 2015 in een forum de uitwerking te presenteren.

CDA: Wij hebben een vraag over B3: kan op deze wijze huishoudelijke hulp toegekend worden?

Het college antwoordt dat dat kan.

VVD: Het indiceren wordt op twee manieren gebruikt. Het is nu een algemene voorziening. Iedereen mag er een beroep op doen. Houdt u sturingsruimte?

Het college geeft aan dat bij de uitwerking moet blijken hoe dit zal gaan. Nu zijn goede randvoorwaarden van belang. Dan kunnen we straks goed sturen. Het is wel een grote uitdaging, maar ik denk dat het kan. Mocht het echter toch niet lukken, dan hebben we een terugvaloptie.

VVD: Bent u gehouden aan een aanbesteding?

Dat zien we in de uitwerking, stelt het college. We denken echter van niet.

VVD: Ik geef u het voordeel van de twijfel.

PvdA: Stelt u (wethouder) nu kaders vast? Hoe verhoudt zich dat tot de terugvaloptie?

College: Loopt het vast, dan kom ik terug bij jullie en is die optie misschien nodig. Dan worden de kaders mogelijk aangepast.

Burgerbelang: Er komen misschien nieuwe hulpverleners die een nieuw vast team gaan vormen.

Dat klopt, stelt het college. Dat aandachtspunt nemen we mee.

D66: Kunnen we budgetneutraal werken?

College: Ja, maar het aantal beschikbare uren voor huishoudelijke hulp wordt wel minder. Dat zal pijnlijk zijn; het is wel een bezuiniging.

Stadspartij: Wij zijn blij met het overgangsjaar. Wij zien niets in een strakke overgang. Het moet vloeiend, er is tijd voor nodig.

Burgerbelang (vraag aan de Stadspartij): Wat bedoel je nu eigenlijk? Wat wil je?

Stadspartij: Het gaat over de indicatiestelling. Die is nu bij Het Plein. Wij willen die het eerste jaar daar houden en daarna overdragen naar de nieuwe organisatie.

VVD: Zo gaan we niet goed over naar de nieuwe werkwijze.

Burgerbelang: Ik denk dat we snel over kunnen en dat we eerder moeten starten met de nieuwe organisatie.

CDA: Misschien moeten we al bij enkele personen beginnen waarvan het contract afloopt?

College: Ik stel voor dat de raad niet nu al in detail met de invoering meedenkt. Het lukt niet om eerder dan 1 maart 2017 te starten met de nieuwe organisatie. Ik ga met de huidige aanbieders van huishoudelijke hulp praten over het overgangsjaar.

GroenLinks geeft vervolgens een algemeen oordeel over het voorstel van het college. Wij zijn erg blij met dit voorstel. Het college heeft goed geluisterd naar de eerder gemaakte opmerkingen. Goed dat het college nu een gedurfde keuze maakt. Ik wil nog iets rechtzetten: de dialoog is wel degelijk de basis voor dit voorstel. Er is de afgelopen tijd veel gesproken met veel mensen. Het is goed dat huishoudelijke hulp beschikbaar blijft. Belangrijk is hoe het straks georganiseerd wordt. Wij vinden het relevant dat werkgelegenheid zoveel mogelijk behouden blijft, dat is een goed uitgangspunt. Wel vragen wij ons af hoe het overgangsjaar eruit ziet. Wij willen een “stille pilot”, we willen geen onrust creëren.

CDA: Komt er in december 2015 een go/no go-moment?

Dat komt er niet, antwoordt het college. U geeft ons nu kaders mee. In december presenteer ik een tussenstand in een informerend forum. U kunt mij dan bijsturen, als dat nodig is.

CDA: Wij vragen aandacht voor de communicatie. Fijn dat er geen open einde is in de financiering.

SP: Wij vinden dit een sterk verbeterd voorstel. Wij denken bij de organisatievorm aan de coöperatie. Die vorm kan volgens ons prima. Goed voorbeeld is “Schoon gewoon”, GroenLinks noemde dat zojuist ook al. Onderzoek vooral of dat hier in Zutphen ook kan. Wij zijn minder positief over het budget. Het collegeakkoord moet leidend zijn daarin.

College: Wij willen niet graag bezuinigen op de huishoudelijke hulp. Op alle fronten echter krijgen wij minder geld van het Rijk. Onze begroting knelt op verschillende plekken. Door huishoudelijke hulp op een andere wijze aan te bieden, vinden wij het toch verantwoord.

SP: Wij denken ook dat het kan, maar wij vinden dit voorstel een stap te ver.

VVD: Wil het college zelf die organisatie zonder winstoogmerk gaan oprichten?

Dat wil het college niet. We kunnen wel de oprichters van een bepaalde organisatie uitnodigen om van hen te leren.

PvdA: Wij sluiten ons aan bij GroenLinks. Wij vinden dit een prima voorstel. De fracties hebben goed samengewerkt de afgelopen tijd.

D66 (vraag aan de SP): Denk je aan zzp-ers bij de nieuwe organisatie?

SP: Nee, wij denken aan een stichting met gedeelde belangen.

ChristenUnie: Wij zijn blij met het voorstel. Wij steunen dit.

SP: Goed dat er geen onderverdeling van huishoudelijke hulp in het voorstel zit.

VVD: In de raad steunen wij het voorstel van harte.

College (vraag aan SP): Wat betekent uw kanttekening straks in de raad?

SP: Het is voor ons een belangrijk punt. Wij stemmen tegen.

VVD: Dat zou ons spijten als u dat doet. Welk signaal geeft u daarmee aan uw achterban? U bent het voor 90% eens met het voorstel en stemt toch tegen?

GroenLinks: Wij zijn het eens met de VVD. Wij roepen de SP op nog eens na te denken. Het probleem is niet op te lossen.

SP: Wij vinden het voorstel grotendeels goed, maar steunen het toch niet in de raad.

College: Wij vinden het jammer als u tegenstemt. Het gaat hier over verantwoordelijkheid nemen. Doe een stemverklaring. In december zie je hoe de pijn eruit ziet.

Ook GroenLinks roept de SP op tot een stemverklaring. Op die wijze kunnen jullie een helder signaal afgeven. Het maakt uit of jullie voor of tegen stemmen. We zullen dit meer gaan tegenkomen straks.

De voorzitter constateert dat het voorstel zonder aanpassingen door kan naar de raad en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Koers van het Vastgoed - openbare gedeelte (29-06-2015)

Datum 29-06-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Gedeeltelijk besloten
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE. Jager
D66H. Brouwer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijJ. Boersbroek
VVDB. van der Veen
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZW

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en deelt mee dat na de openbare presentatie de vergadering in beslotenheid zal worden voortgezet, zodat de forumleden frank en vrij kunnen spreken over het vastgoedbeleid.

De heer Timmermans houdt zijn presentatie, welke als bijlage bij dit verslag is gevoegd.

De voorzitter verzoekt vervolgens het publiek, voor zover het geen ambtenaren of raadsleden betreft, de zaal te verlaten. De vergadering wordt in beslotenheid voortgezet.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Memo Bestemming Huize Borro (29-06-2015)

Datum 29-06-2015 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
M.J.E. van den Berg
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPE.C.L. Verhoog
D66H.F. Remmers
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWT. Marks

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Iedereen welkom. Hierbij heropen ik de vergadering. Op 15 juni 2015 is de vergadering geschorst omdat toen door het aantal insprekers niet aan inhoudelijke behandeling van de stukken is toegekomen. Ik geef nu het woord aan de fracties en het college. Er is nog een huishoudelijke mededeling. Er zijn twee stukken op de site toegevoegd. Het betreft een aanvullende inspreekreactie van de heer Lex Hemelaar en een brief van mevrouw A. van der Veldt. Deze kunt u terugvinden op de site. Ik geef nu het woord aan het college.

College: Wij willen u informeren om te kijken of de raad ons voorlopig standpunt kan ondersteunen.

SP: Waarom staat dit onderwerp nu op de agenda? Restaurant Eetlust is nu weg uit Huize Borro. Waarom zo’n haast? Waarom niet eerst verder praten met partijen? De huurprijs wordt steeds hoger. Als je een lagere huurprijs hanteert krijg je sneller een nieuwe invulling van het pand.

BewustZW: Wij sluiten ons hierbij aan. Aanvullend het volgende. Hoe kijkt de wethouder aan tegen de nieuwe functies in de binnenstad volgens de kaart die in de herfst aan ons wordt voorgelegd?

CDA: De aangedragen initiatieven, bijvoorbeeld De Inloop, zijn op zich positief maar wel prematuur. Leegstand is ongewenst Het Wijnhuisfonds moet zelf zorg dragen voor een gezonde financiële situatie/exploitatie. De tijdelijke ontheffing biedt ruimte om weer met elkaar in gesprek te gaan. Ondertussen kan de bestemmingsplanprocedure worden gestart om via de inspraakmogelijkheid mensen er bij te betrekken.

GroenLinks:We moeten ruimhartig omgaan met de bestemming van panden in de binnenstad.

Burgerbelang:Er is veel aandacht, er zijn veel standpunten, maar er zijn geen echte gesprekken die leiden tot concensus. Dit voorstel is te prematuur om de voorgestelde stappen te zetten. Het voorstel creëert ruimte die straks niet meer is terug te draaien. Wanneer je een huurprijs van €60.000,-- per jaar vraagt, vraag je onmogelijke dingen.

VVD: Wij zijn het niet helemaal eens met Burgerbelang. Er moet worden gezocht naar een solide en betrouwbare huurder.

Burgerbelang: Het beoogde effect uit het collegebesluit om tijdelijk ontheffing te verlenen neigt ernaar dat de klok de andere Kant uitslaat.

VVD: Beide functies in één pand moet kunnen. Leegstand is eeuwig zonde. Voor de eigenaar moet het mogelijk zijn om te kunnen praten met initiatiefnemers. De huurprijs is aan de eigenaar. De maatschappelijke functie moet in ieder geval worden veiliggesteld om leegstand te voorkomen. Ons advies is doorgaan.

SP:De huurder bepaalt de prijs. Bij een lagere huurprijs is de kans groter op een nieuwe huurder. Bij een huur van €60.000,- per jaar moet er een inkomen zijn van €600.000,-- per jaar.

VVD: De eigenaar moet zo spoedig mogelijk mogelijkheden geven aan een solide en betrouwbare huurder.

BewustZW: Dit is een gedetailleerde discussie. Voorstel is om straks in de herfst bij de Leegstandsnota hierover verder van gedachten te wisselen.

Stadspartij: Dit is geen vragenronde meer maar een inhoudelijke discussie. In het stuk van de notaris staat dat de verplichting die de kanunnik heeft opgelegd niet houdbaar is. Het stuk van de accountant staat hier haaks op. De persoonlijke verplichting is niet opgeheven en daarmee dus geldig. Ethisch gezien geldt “een man een man, een woord een woord”; waarom is dan hier de overeenkomst teniet? Hoe moet ik de horecafunctie uitleggen: is alleen een restaurant mogelijk of ook een pizza-afhaalpunt? Hoe zit het met de samenwerking?

D66: Het is een lastig dossier omdat enerzijds de bestemming wordt verruimd na afloop van een tijdelijke ontheffing voor één jaar en anderzijds wil je overkomen als een betrouwbare overheid. Commerciële activiteiten leiden tot verlengde openingstijden, hier is D66 huiverig voor. Wij willen daarom het debat uitstellen zodat er een mooi initiatief kan komen. Hoe staat het college hierin; wat past in de door het college voorgestelde verruiming?

PVDA: Er zijn zoveel verschillende meningen dat onze conclusie is dat dit voorstel nog niet rijp is voor besluitvorming. Nu niet de bestemmingsplanprocedure starten maar alleen de tijdelijke ontheffing voor 2 jaar verlenen. Na de zomer hierover verder discussiëren in combinatie met de kaart binnenstad.

Voorzitter: Dan geef ik nu het woord aan het college.

College: De bestemmingsplanwijziging beoogt een bredere maatschappelijke functie zodat het Wijnhuisfonds meer mogelijkheden heeft om het pand in te zetten. De huurprijs is niet aan de gemeente.

D66: Het pand was oorspronkelijk eigendom van de gemeente, het is geschonken aan het Wijnhuisfonds. Misschien kunnen we niet juridisch maar wel ethisch iets zeggen over de huurprijs.

College: Dat is niet aan ons. Wij kijken naar de wenselijkheid van een bestemmingsplanwijziging. De kaart over leegstand en waar wat staat nemen we mee bij de bestemmingsplanprocedure.

BewustZW: Leegstand oplossen met een bestemmingsplanwijziging geldt voor meer panden in de binnenstad, niet alleen voor dit pand.

GroenLinks: Dat vinden wij een goed idee. Wanneer meer partijen hier zo over denken, dan kan dit een opdracht zijn aan het college.

Stadspartij: In reactie op hetgeen D66 heeft gezegd, wij hebben niets te zeggen over de huurprijs. Wel hebben wij iets te zeggen over de persoonlijke verplichting, via die verplichting kun je iets vertellen over de kosten die er zijn.

College: Ik geef het woord aan de ambtelijke ondersteuning.

Ambtelijke ondersteuner: Doel van de kaart is flexibilisering van ondernemers in de binnenstad ter voorkoming van leegstand in de binnenstad. De ontwikkeling in de zorg is nu zodanig dat het doel van de verplichting niet meer aanwezig is.

Stadspartij: De termijn van 10 jaar heeft niets te maken met het kettingbeding. Het kettingbeding geldt totdat het opgeheven wordt.

Ambtelijke ondersteuner: Dat is niet aan het college.

Stadspartij: Het kettingtermijn en de genoemde termijn van 10 jaar staan compleet los van elkaar.

VVD: Het doel is het veiligstellen van de maatschappelijke functie het voorkomen van leegstand. Dit moeten we niet uit het oog verliezen. In het bestemmingsplan moet worden gewaarborgd dat alleen maatschappelijke functies zijn toegestaan en geen pizzahutten.

Stadspartij: Ja, dat klopt. Is er contact geweest met verschillende partijen?

College: Er is contact geweest met het Wijnhuisfonds over de bestemmingsplanverruiming. De verdere samenwerking is aan het Wijnhuisfonds. Bij een bestemmingsplanprocedure wordt afgewogen of de maatschappelijke bestemming kan. In deze procedure wordt de mogelijkheid om een pizzahut te realiseren niet meegenomen.

Voorzitter: Gezien de tijd wil ik overgaan tot de stemming.

Stadspartij: Eerst overleggen met maatschappelijke partijen. Rustig aan, kleine stappen. “When in doubt, don’t act.”

GroenLinks: Weinig twijfels, wij zijn het eens met de memo.

CDA: Wij ondersteunen het voorstel. Kanttekening hierbij is dat helder moet zijn welke maatschappelijke functies er in het pand kunnen komen en dit moet worden geborgd.

ChristenUnie: Niet steunen.

SP:Niet steunen. Verder sluiten wij aan bij de Stadspartij.

Burgerbelang: Niet steunen, te prematuur.

VVD: Steunen. Wel zorgen dat er geen pizzahut kan komen.

PvdA: Idem CDA. Draagvlak voor het voorstel creëren.

BewustZW: Niet steunen. Wachten op de discussie over de leegstand in de binnenstad.

D66: Wij hebben geen voldoende vertrouwen in draagvlak voor de maatschappelijke functie. Wij hebben geen voldoende vertrouwen in garanties dat de maatschappelijke functie blijft.

Voorzitter: Het college kan verder met de adviezen van alle partijen. Hierbij is de vergadering gesloten.

Advies

Advies gegeven er volgt geen verdere behandeling