Pagina delen

Forumverslag 29-02-2016

Kaderstellend forum opdrachten Plein en Delta begrotingen 2017 (29-02-2016)

Datum 29-02-2016 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
J.V.H. Nijman
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPH.M.H. Giesen
D66H. Brouwer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijD. Bogerd
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De Forumvoorzitter opent de vergadering.

College: Een tijd geleden is het rapport ‘Stellen, Tellen en Vertellen’ ontvangen van de Rekenkamer. Eén van de adviezen uit dat rapport is om een kaderstellend Forum te beleggen over de begroting van Het Plein en Delta voor 2017. Dit is vanavond aan de orde. Voor de duidelijkheid: het gaat om de begroting voor 2017. Voor 2016 komen er nog enkele begrotingswijzigingen naar de raad. Het college hoopt een goed kader mee te kunnen krijgen en om dit mee te nemen in de begroting.

D66: Heeft ook gekeken naar de jaarplannen van 2016 bij de speerpunten. Hier staat iets over ondersteuning van de staf en informatievoorziening richting bestuur en gemeenteraad. Waarom krijgt de raad van Zutphen geen cijfers over in- en uitstroom. En waarom Lochem wel? D66 begrijpt dit niet en wil graag deze cijfers ontvangen.

GroenLinks: Dit Forum is juist bedoelt om aan te geven welke informatie de raad wil krijgen om haar kaderstellende rol goed uit te kunnen voeren. De vraag van D66 is terecht. De formulering niet.

D66: Ziet graag dat de raad wordt geïnformeerd over de in- en uitstroom bij Het Plein. Hoe zit het verder met de implementatie van de Governance structuur. Voor welk jaar is dit gepland?

PvdA: De notitie en de speerpunten leggen terecht de focus op begeleiding naar werk. Ook terecht dat er aandacht is voor de vangnetregeling. PvdA wil het college een aantal punten meegeven: continuïteit in dienstverlening is belangrijk, evenals een vast contactpersoon en de samenwerking met de sociale wijkteams. De prestatie-indicatoren moeten verder ontwikkelt worden. Aandachtspunt is de telefonische bereikbaarheid. Deze moet, het liefst in 2016 al, verbetert worden.

VVD: Op pagina 2, armoede moet beter verwoord worden wat de herijking inhoudt en wat dat betekent. Op pagina 3, werkgelegenheid, moeten ook de werkplekken meegenomen worden in dit stuk. Op pagina 4, gewijzigd beleid, is dat een verbeteren? Graag meer hierover opnemen in het stuk. Ook aangeven wat dan de verbetering is. Over het nieuwe handhavingsplan kan ook meer worden gezegd. Dit vanwege de beweging van handhaven naar ‘naast iemand staan’ in een gelijkwaardige positie. Bij de prestatie-indicatoren moet ook gekeken worden naar output-criteria, maar het gaat vooral om de kwaliteit. Facturen moeten binnen 30 dagen worden betaalt, maar wat is de sanctie als dit niet gebeurt? Voor wat betreft de Governance structuur is niet duidelijk welke keuzes zijn gemaakt. Het percentage terugvorderen is laag, maar wat is de balans tussen terugvorderen en capaciteit? De 8 weken behandeltermijn voor een aanvraag of melding is wel erg lang.

Burgerbelang: Eind februari zou het rapport van Noppen beschikbaar zijn. Waarom heeft het forum dit rapport nog niet ontvangen? In de speerpunten zouden een aantal zaken scherper geformuleerd kunnen worden. Een solide bedrijfsvoering, wat is dat? Wat is het effect en wat is de efficiency van de organisatie en is er benchmark-onderzoek gedaan? Over het algemeen zouden een aantal zaken eenvoudiger geschreven kunnen worden. Optimale dienstverlening, wat wordt hieronder verstaan en wat verstaat de raad hieronder? Ergens wordt genoemd investeren. Gaat dit om investeren in geld? Wat zijn de ambities hierin? Hetzelfde geldt voor participatie als het gaat om in- en uitstroom. Wat zijn de doelstellingen en de ambities daarin? Speerpunt WMO wordt genoemd ordentelijk, wat houdt dat in en hoe wordt de raad geïnformeerd?

VVD: Bij de raadswerkbijeenkomst over het Sociaal Domein is afgesproken dat er een extra gesprek komt over de informatievoorziening richting de gemeenteraad.

College: Hoort veel vragen, deze kunnen natuurlijk beantwoord worden. Het college hoort alleen liever hoe de raad hierin staat. Verzoek is dan ook om kaders mee te geven.

Burgerbelang: Begrijpt het college. Wat zeggen de percentages over de prestatie-indicatoren? Het is nu lastig om daar iets van te vinden en om dit te plaatsen om zo een kader te kunnen geven.

SP: Wil het college meegeven om in de conceptbegroting ook mee te nemen wat de vernieuwde organisatie voor huishoudelijke hulp betekent voor Het Plein.

ChristenUnie: Complimenten voor de bondige speerpunten. De ChristenUnie wil als kader mee te geven om goed te kijken naar de verhouding intern en extern bestede tijd. Beperkt de interne tijd en stel de externe tijd, richting de klant, centraal. Kijk daar nog eens goed na. Hard op inhoud, zacht op relatie, dit is niet terug te zien in de indicatoren. Hetzelfde geldt voor 1Gezin1Plan, hoe en waar komt dit terug in de indicatoren en wat gaat het college hierin doen? De relatie met de klant centraal: hierover gaan een aantal indicatoren. Kwaliteit dienstverlening, gemiddeld een 7, maar wat is de ambitie en hoe wil het college dit bereiken? Bezwaarschriften: 10% gegrond. Is dit de norm of gaat het juist om kwaliteitsverbetering? De doorlooptijd is 8 weken maximaal. Waarom wordt er niet als ambitie gesteld dat de doorlooptijd terug moet naar 2 weken? En wat is daarvoor nodig?

CDA: Wil graag dat het wettelijk kader wordt los gekoppeld van klantbenadering. Stel deze verhouding als eerste centraal. Dan zie je ook wat je doet. In het jaarplan van 2016 is dit al los gekoppeld. Als speerpunt over participatie: steviger formuleren en strakker in ambities verwoorden. Betrek ook de partners hierbij. Bij de speerpunt over Delta wordt de informatievoorziening richting de raad gemist. Over het jaarplan van Het Plein en het kader voor 2017: wat staat de participatie van klanten in de weg. Graag dit ook inzichtelijk maken want met die informatie kan de raad iets. Over de andere indicatoren: geen wachtlijst schuldhulpverlening. De vraag is dan alleen hoe de aanmeldingen verwerkt worden? Percentages zeggen niet zoveel.

GroenLinks: Heeft geworsteld met de stukken. Enerzijds zijn de ambities en de doelen nauwelijks hard. Anderzijds zijn de indicatoren wel hard maar onderbouwen deze nauwelijks de ambities. Sommige zaken spreken ook voor zich. Zaken moeten op orde zijn en de raad moet niet sturen op operationele doelen maar juist meer op structurele doelen. Daar wil de raad dan ook meer over zien en horen. Bij de strategische doelen is goed om te benoemen waar de raad op kan sturen en wat reëel is om te bereiken, daar moet dan invulling aan worden gegeven. De houding en bejegening van medewerkers van Het Plein moet op orde komen. Dat is de basis.

PvdA: Een aantal prestatie-indicatoren dragen ook bij aan de strategische doelen. Het zou jammer zijn als die helemaal verdwijnen. De PvdA is voorstander van strategische en operationele doelstellingen.

GroenLinks: De vangnetregeling. Deze wordt genoemd maar is nogal repressief van aard. Dit lijkt niet helemaal de goede weg te zijn als je kijkt naar wat de doelstellingen zijn. Hoe denkt de raad hier dan invulling aan te gaan geven?

Stadspartij: Er moet veel meer en beter worden gestuurd op strategische doelen. Hierbij hoort ook de behoefte aan meer informatie op detailniveau. Ook de ambitie zou meer terug moeten komen. Bijvoorbeeld over terugvorderen. 54% klinkt niet erg ambitieus. Waarom is de percentage zo laag? Over ingediende bezwaarschriften. Doel moet juist zijn om het aantal onterecht ingediende bezwaarschiften omlaag te krijgen. Want dat gaat juist om informatievoorziening. Het is vaak ook een andere manier van formuleren. Bejegening is belangrijk. Daar wil de Stadspartij meer van terugzien.

ChristenUnie: Sturen op vertrouwen. De regels zijn anderzijds ook beperkend. Het zou gedurfd zijn dat de gemeente ook indicatoren opneemt voor gevallen waarin de regels worden overtreden in het belang van de klant.

GroenLinks: Wil daar ook wat over terug horen en ziet hierin een sturingsbehoefte.

CDA: Dit slaat ook op het loskoppelen. Enerzijds de wettelijke kaders. Anderzijds wat is belangrijk voor de klant. Waar zou de gemeente wat kunnen doen?

Stadspartij: Centraal moet staan het behalen van de doelen.

PvdA: Een oproep van burgerlijke ongehoorzaamheid door de raad is altijd bijzonder. Het gaat vooral om de ruimte om te kunnen experimenteren. Het signaal moet zijn: ga creatief om met regelgeving. De raad moet zich wel realiseren dat deze boodschap gedurende de hele cyclus, ook bij de accountant, in beeld moet blijven.

ChristenUnie: Begrijpt het punt van de PvdA. Er zit hier een dilemma. Dit betekent dat er ook nagedacht moet worden aan onorthodoxe maatregelen. Het gaat om creatief denken en kijken naar de regels.

VVD: Wil wel waken voor willekeur. Kijk ook eens goed naar andere gemeenten. Daar zijn al forse resultaten geboekt. Er moet wel een goed plan liggen.

ChristenUnie: Doet een voorstel van orde: kan het college niet komen met een korte notitie waarin zij reageert op de inbreng van het Forum?

GroenLinks: Het college kan ook vragen hebben aan het Forum.

College: Wil het ordevoorstel graag meenemen naar volgend jaar. Dit vanwege het tijdsbestek. Bij de conceptbegroting kan een begeleidend schrijven komen waarin aangegeven wordt wat er is gedaan met de inbreng van het Forum en hoe dit vorm heeft gekregen in de conceptbegroting. Vanaf volgend jaar kan het wel, met een extra stap, worden opgepakt.

De inbreng van met name GroenLinks is erg verhelderend. Wat wel blijft is het dilemma: verbeteren dienstverlening, denken buiten de kaders om etc. en anderzijds de zeer specifieke doelen over bijvoorbeeld handhaving. Er zit een spanning tussen het strak toepassen van de wet en het handhaven.

Stadspartij: Dit hoeft elkaar niet te bijten. Beide zaken kunnen prima opgepakt worden.

PvdA: De spanning zit juist in de uitvoering. Handhaving is belangrijk, bijvoorbeeld bij fraude. Er moet alleen wel wat genuanceerder worden gekeken naar terugvordering.

ChristenUnie: Het gaat om de kaders ‘wat is misbruik’. Deels is dit helder maar soms ook minder duidelijk. Juist bij die laatste gevallen moet je creatief kijken.

GroenLinks: Het is ook niet dat de klant zelf beslist maar dat je daar als klant en Het Plein samen afspraken over maakt en deze ook vastgelegd.

VVD: Er moet ook kritisch gekeken worden of Het Plein fouten maakt. Dat moet 0% zijn.

College: Het streven van de medewerkers van Het Plein is om geen fouten te maken. Maar het blijft natuurlijk mensenwerk. De college vat de discussie en de inbreng als volgt samen: zacht op de relatie, hard op de inhoud, zoveel mogelijk op basis van gelijkwaardigheid. In die ruimte samen op trekken om te kijken welke ruimte er binnen de regelgeving is om doelen te bereiken. Het college is overtuigd dat de regelgeving meer ruimte biedt dan dat er nu invulling aan wordt gegeven. Samen moet bekeken worden welke ruimte de wet geeft, er ontstaat dan meer ruimte om iets mogelijk te maken.

VVD: Komend jaar moet iedereen gescreend worden bij Het Plein. Bekeken moet worden of iedereen de juiste attitude heeft.

College: Aandachtspunt is nog wel: hoe meet je het effect van wat je hebt gedaan. Waar kijk je dan precies naar? Het signaal hierover is wel duidelijk. Het college zegt toe dat naar aanleiding van de bevindingen van Noppen er een Memo inclusief de stukken over de herijking armoedebeleid en schuldhulpverlening naar het Forum komt.

De Forumvoorzitter sluit de vergadering.

Advies

Advies gegeven er volgt geen verdere behandeling

Kader inzet Buurtsportcoaches (29-02-2016)

Datum 29-02-2016 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Verwoort
Griffier
A. Koster - de Lange
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Müller
D66C.A. Lammers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksS. Uenk
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWT. Marks
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De voorzitter geeft het woord aan het college voor de informerende presentatie.

Het College is blij om bij elkaar te zijn over de sportagenda. Er zijn diverse informatieavonden geweest bij onder andere sportverenigingen. Nu is het goed om de raad via het forum te informeren. De presentatie wordt namens het college gehouden door Harold Bus (ambtelijk ondersteuner) en Rens van Kleij (externe kwartiermaker). Het college hoopt voor de zomervakantie de eerste sportcoaches aan het werk te hebben.

Ambtelijk ondersteuner stelt de organisatie rondom het onderwerp voor en houdt presentatie. De presentatie  geeft inzicht in wat er tot nu toe gedaan. Ook de thema’s van de sportagenda worden belicht.

Rens van Kleij neemt het forum in zijn presentatie mee in de ontwikkelingen rondom de buurtsportcoaches, de input uit Zutphen, de uitgangspunten voor Zutphen en de aanpak.

De voorzitter geeft de fracties de gelegenheid tot het stellen van vragen.

D66: Hoe worden de drie van de vijf euro’s verdiend?

BewustZW: Is er weerstand vanuit de verenigingen? Hoe zijn de ervaringen in andere gemeenten? Hoe is de informatievoorziening naar de raad tot aan de zomervakantie?

Lijst van Vliet: Is er sprake van goed overleg? Gaan we niet op de stoel van de verenigingen zitten? Wat betekent dit voor de bestaande beleidsplannen van verenigingen? Is de buurtsportcoaches een verlengstuk van de gemeente? Kunnen we iedereen bereiken? Is nieuw geld van de gemeente nodig? Het retributiefonds vergoedt ook kosten van activiteiten; blijft dit fonds bestaan?

PvdA: Welke verenigingen doen nu mee? Is de financiering een probleem voor de vereniging? Hoe gaat het in andere gemeenten?

VVD: Waarom zijn we op 9,72 fte uitgekomen? Waarom hoog ingezet; ook met het oog op de financiering van 60% door de verenigingen? Wat zijn de taken van de buurtsportcoaches en is er een taakomschrijving? Denken verenigingen nu niet: “we komen goedkoop aan vrijwilligers”? Hoe bereik je de mensen die niet in verenigingsverband actief zijn? We heffen de Oranjevereniging op; kan het werk worden opgevangen door betaalde krachten?

Burgerbelang: Zijn er doelstellingen en prestatieafspraken voor de buurtsportcoaches geformuleerd?  Zijn er struikelblokken vanuit andere verenigingen bekend?

SP: Wat is “in elkaars kracht zetten”? Hoe gaan we om met inwoners die nu nog niet zijn aangesloten?

ChristenUnie: Hoe bereiken we mensen in achterstandswijken en mensen die geen lid zijn van een vereniging? Hoe signaleer je een hulpvraag?

CDA: Geen vragen. Veel succes.

GroenLinks: Gaat het om nieuwe of bestaande fte’s? Wordt er geschoven met middelen en welke taken vervallen er in dat geval? Heeft het consequenties of biedt het kansen voor het jongerenwerk? Wat is de rol van de gemeente? Wat is het beoogde effect en hoe wordt dit gemeten?

Stadspartij: Wat is: “het optimaal benutten van de openbare ruimte”? Waar komt die genoemde drie euro vandaan? Wie en wat is een buurtsportcoaches en vooral waar komt hij/zij vandaan? Wat gebeurt er op lange termijn; is er een lange termijn visie?

De voorzitter geeft het woord aan het college.

Het college geeft eerst het woord aan Rens van Kleij voor het beantwoorden van de vragen.

Rens van Kleij antwoordt met betrekking tot de vragen over het verdienmodel dat sport breed wordt ingezet. Daardoor is het mogelijk om vanuit verschillende invalshoeken, die in relatie staan tot de doelstellingen, te financieren.

Voor de zomervakantie ontvangt de raad een update.

Met betrekking tot de relatie tussen de buurtsportcoaches en de verenigingen merkt Rens van Kleij op dat er altijd overleg is en blijft. De buurtsportcoaches gaan niet op de stoel zitten van de vereniging. De vereniging houdt zijn eigen beleidsplan.

De buurtsportcoaches is geen verlengstuk van de gemeente.

In achterstandswijken gaat het juist om “meedoen”. De verbinding met onderwijs is daar belangrijk. Het gaat niet alleen om sport.

Er is geen nieuw geld van de gemeente nodig; de genoemde 60% wordt bij derden gehaald. De financiering van de genoemde 60% hoeft geen probleem te zijn. Soms is het wel een uitdaging. Dat is ook de ervaring uit andere gemeenten.

Op de vraag over de diversiteit van de initiatieven tot nu toe wordt opgemerkt dat het om diverse zorginstellingen en verenigingen gaat.

De 9,72 fte's is een gevolg van de rijksregeling. Er is gekozen voor een hoge ambitie omdat we hoog willen inzetten. Er is geen risico omdat we niet moeten hoeven terug te betalen als we de doelstellingen niet halen. We kunnen na een jaar de doelstellingen wel bijstellen.

Het college vult aan dat ook vanuit de gemeente 1 fte wordt ingezet.

VVD: wat gebeurt er als de verenigingen het geld niet kunnen ophoesten?

Het college: Als we het eerste jaar het plan niet kunnen waarmaken, dan stellen we de ambities bij.

Rens van Kleij: We maken afspraken met de buurtsportcoaches over de output die geleverd moet worden. Buurtsportcoaches zullen vrijwilligers niet verdringen; daar wordt voor gewaakt.

De ervaringen bij andere gemeenten zijn divers. Sommige initiatieven komen vanzelf. Soms moet er samen worden gezocht naar goede initiatieven.

Als voorbeeld voor het in de kracht zetten wordt aangegeven dat een buurtsportcoach kan meehelpen bij het opbouwen van het jeugdwerk.

De rol van de gemeente is dat zij een “vinger aan de pols” houden.

Het college over het lange termijn effect: Het gaat niet alleen om nieuwe initiatieven. Ook bestaande initiatieven kunnen een steuntje in de rug gebruiken omdat het soms erg lastig is om bestaande initiatieven te laten bestaan. Voordeel van dit plan is dat we kinderen via de scholen kunnen bereiken.

Rens van Kleij: De buurtsportcoach komt bij voorkeur uit Zutphen.

Voorzitter: zijn er nog onbeantwoorde vragen?

Lijst van Vliet: graag nog een antwoord over het retributiefonds.

College: Fonds blijft bestaan en er kan een beroep op worden gedaan.

GroenLinks: De vraag over het lange termijneffect. Hoe wordt gemeten?

College: Het is lastig om de effecten in beeld te brengen. Het effect is nu al zichtbaar. We zien nieuwe initiatieven en nieuwe samenwerkingsvormen.

BewustZW: hoe ga je om met de risico’s in relatie met de het werkgeverschap bij sportverenigingen?

Rens van Kleij: Dit kan je onderbrengen bij organisaties zoals Sportkader Nederland.

De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende besproken is en sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Subsidie 2016 St. Zutphen Promotie (29-02-2016)

Datum 29-02-2016 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Aanwezig namens Naam
D66W.M. Voorham
GroenLinksM.T.E. Westerik
SPM.J. ten Broeke
StadspartijJ. Boersbroek
BurgerbelangH.J.M Verschure
CDAG.H. Brunsveld
PvdAF.J.M. Heitling
VVDB. van der Veen
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij geeft eerst het college het woord.

College: Memoreert dat op 14 december 2015 het forum is geïnformeerd door de Stichting Zutphen Promotie (SZP). Het forum heeft toen vertrouwen uitgesproken in het plan van SZP. Dat was voor het college aanleiding voor het voorstel om nu € 100.000 extra subsidie beschikbaar te stellen.

Christen Unie: Eens met het voorstel, maar hoe is de relatie met de Stichting HIZ. HIZ heeft ook € 50.000 beschikbaar voor promotie. Waar gaat SZP prioriteit leggen?

GroenLinks: De presentatie in december was prima en de ambitie is groot. De scenario’s die zijn geschetst, zijn gebaseerd op € 500.000 en € 700.000. Er is echter minder beschikbaar. Wat gaat het college aan sturing doen? Welke verbindingen worden gelegd met de creatieve kleine ondernemers? Is het wel verstandig nu al € 50.000 ten laste van de jaarrekening 2015 te brengen, voordat zeker is dat de jaarrekening met een positief resultaat zal worden afgesloten?

D66: De fractie heeft het geld er wel voor over, maar wel moet duidelijk zijn waaraan het geld besteed wordt. Focus moet vooral door college en raad worden aangebracht.

VVD: Sluit zich bij de opmerkingen van GroenLinks aan. Welke afspraken zijn te maken over de te bereiken effecten voor Zutphen als retail stad. Nu lijkt het erg veel op toerisme gericht.

Burgerbelang: Het plan ziet er goed uit, maar de continuïteit vereist dat we verder moeten kijken dan 2017.

Stadspartij: Het voorstel gaat over een eenmalige financiering; er is onzekerheid over toekomstige cofinanciering. Betaalt “De Mars” ook mee?

CDA: Naast de subsidie ontvangt SZP uit reclame belasting € 50.000 van SOBZ en nog eens € 50.000 van de St. HIZ. Op welke manier kunnen nog andere fondsen worden aangeboord?

College: In de presentatie op 14 december zijn duidelijk de doelen verwoord en is ook verteld welke verbindingen worden gelegd. Deze hebben onder andere betrekking op de organisatie van evenementen, zoals het cellofestival en het Beethoven festival. De doelen staan in het marketingplan genoemd.

D66: Die festivals worden ondersteund, maar zouden zonder dat ook wel georganiseerd worden. Er zou meer focus aangebracht moeten worden, bijvoorbeeld op het borgen van de informatievoorziening door TIP. De doelstellingen zijn nu erg ruim geformuleerd.

College: De focus wordt door SZP zelf gelegd. Daarin heeft het college vertrouwen.

GroenLinks: Wat geeft het college zelf mee aan SZP, bijvoorbeeld in het betrekken van kleine, creatieve ondernemers.

College: De VVV is nieuw leven ingeblazen. Daar gaat € 70.000 naartoe. Er werken veel vrijwilligers, maar het is de bedoeling meer te professionaliseren. Dat is de rode draad.

Christen Unie: Mis de concrete focus. Het gevaar bestaat dat het college volgend jaar met eenzelfde lijstje komt.

PvdA: Marketing heeft een zekere mate van wolligheid. In het marketingplan staan ambities en voorspellingen, die waarschijnlijk niet allemaal gehaald zullen worden, maar die nu ook niet als volstrekt onhaalbaar aan te merken zijn.

Christen Unie: Daarin heeft de PvdA tot op zekere hoogte gelijk, maar dat neemt niet weg dat het college de nadruk zou kunnen leggen op een aantal punten.

CDA: Sluit zich hierbij aan.

PvdA: Wellicht biedt het opstellen van een marketingkalender tot en met 2017 soelaas.

D66: Voelt meer voor het aangeven van een richting voor de activiteiten die SZP moet ondernemen. Daarmee stuurt het college. Om bijvoorbeeld de toename van werkgelegenheid te bevorderen is veel meer geld nodig dan nu beschikbaar is.

College: SZP houdt rekening met het lagere budget en probeert daarmee toch zo veel mogelijk te bereiken. Er is een samenhang met de economische agenda die inzet op meer bedrijven in de binnenstad, promotiemateriaal, koppeling met de ondernemerskringen en inzet op sociale media.

D66: Er is een binnenstadsmanager en de gemeente heeft een bedrijfscontactfunctionaris in dienst, welke rol is er dan nog voor SZP op dit terrein weggelegd?

College: Het forum vraagt om verbindingen; dit is er een onderdeel van.

D66: Twijfelt er aan of de inzet leidt tot het binnenhalen van bedrijven. Welke taak heeft SPZ daarin? Wat de fractie betreft zou de focus meer gelegd moeten worden op het aantrekken van bezoekers en het verbeteren van het woonklimaat.

VVD: Valt D66 bij. Er is een discrepantie tussen het gevraagde en het te verlenen budget. Desondanks wil SZP zoveel mogelijk uitvoeren. Het is de vraag wat we mogen verwachten. De fractie wil zicht op de effecten. Daarom is het aanbrengen van focus noodzakelijk.

College: Het is spijtig dat dit in december niet zo is gevraagd. Toen is in meerderheid vertrouwen uitgesproken in SZP.

VVD: Die vragen zijn toen wel gesteld. SZP kan zeker bijdragen, maar niet op het zelfde niveau alsof 7 ton beschikbaar is.

College: De focus ligt op ontwikkeling van de VVV, de economische ontwikkeling van de binnenstad en bedrijventerreinen en bezoekers in de stad.

Stadspartij: In december heeft SZP gezegd dat de ontwikkeling van de VVV voor het beschikbare budget kan, maar de rest niet.

College: De economische agenda is veel breder. Daarin speelt SZP ook een rol. Uit het beschikbare budget kan de VVV worden geprofessionaliseerd en kunnen de organisatiekosten van evenementen, website en campagnes worden betaald. Aandacht wordt niet alleen geschonken aan toerisme, maar ook aan de detailhandel. Effecten van de binnenstadsmanager zijn merkbaar door de relatief geringe leegstand van 7%; dat is lager dan het landelijk gemiddelde. Voorstellen over continuering van de subsidie na 2017 zullen worden meegenomen met de VJN. Het college heeft niet de intentie de subsidie te stoppen.

Burgerbelang: De subsidie 2017 is veel lager dan voor 2016; moet de rest van de ondernemers komen?

College: We verwachten veel van SZP. Ook het binnenhalen van sponsorgelden biedt mogelijkheden. Het college wil niet op voorhand toezeggingen doen.

Burgerbelang: Het is maar zeer de vraag of sponsorgelden binnengehaald kunnen worden; het college zou er verstandig aan doen geld te reserveren.

College: Na twee jaar is bekend welke resultaten SZP boekt. Dan kan een afweging worden gemaakt. In de VJN komt het college erop terug.

PvdA: Het is moeilijk aan te geven hoe je een stad promoot en wat daarvan de effecten precies zijn. Het marketingplan is voldoende concreet, maar indien alleen gefocust wordt op toerisme verlies je de verbinding met de economische agenda.

Christen Unie: Het gaat niet op precieze getallen, maar de doelstellingen zijn nu wel erg breed geformuleerd.

GroenLinks: Kan niet geheel meegaan met PvdA. Er is sturing nodig vanuit het college. Nu heeft de fractie daarin onvoldoende vertrouwen.

VVD: Hoe kijkt de PvdA aan tegen de nu voorgestelde subsidie tegenover de drie door SZP geschetste scenario’s. Het is vervelend om teveel uit te geven, maar het is nog vervelender te weinig uit te geven, zonder dat er enig resultaat uit voortvloeit.

College: Er staan vijf doelstellingen in het voorstel; daarmee is al een redelijke opdracht neergelegd bij SZP. Ook de te behalen effecten zijn verwoord. In overleg met SZP zullen deze meer worden toegespitst.

D66: De focus is nog te gering. Daardoor ontstaat het gevaar dat resultaten niet worden behaald.

VVD: SZP heeft in december een ander verhaal verteld, gebaseerd op budgetten die twee- tot driemaal hoger waren. De fractie heeft de zorg dat de geschetste effecten niet behaald zullen worden. Het is dus de vraag wat ingeleverd wordt door het geringere budget.

Voorzitter: Kan het voorstel door naar de raad, indien het college nog een schriftelijke toelichting geeft op de aan te brengen focus in relatie tot het beschikbare budget? Hij concludeert dat de fracties en het college hiermee instemmen.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Technisch Blok 29 februari 2016 (20:00 - 20:30)

Verslag van de vergadering

Datum 29-02-2016 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
J.E. Nijkamp
Notulist
J.F.A. Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPM.J. ten Broeke
D66G.I. Timmer
PvdAF.J.M. Heitling en F.J.G.M. Manders
GroenLinksS. Uenk
StadspartijD. Bogerd
VVDH.B. Demoed
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

Er zijn geen insprekers.

3. Actieve informatievoorziening

Het college deelt mee dat er problemen zijn met facturering en uitbetaling in relatie tot Intermetzo. Zutphen is een grote afnemer van jeugdhulp van deze instelling. Er vindt momenteel overleg op landelijk niveau over plaats. Er worden afspraken gemaakt over uitbetaling. Voor Zutphen gaat het om een bedrag van € 1,7 mln. in 2015.

Het college meldt verder met betrekking tot het overnemen van huishoudelijke hulp van TSN dat HH2 wordt overgenomen door TZorg en HH3 (bemiddelde hulp) wordt overgenomen door De Nieuwe Zorg Thuis. Voor HH1 geldt dat er een verkort aanbestedingsproces wordt gevolgd, omdat instellingen cliënten en hulpen niet willen overnemen tegen de huidige tarieven. Als uitgangspunten worden hierbij gehanteerd continuering van de zorg, nieuwe tarieven, koppel cliënt-hulp instandhouden en nieuwe arbeidsvoorwaarden.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 29 februari 2016

Er zijn geen opmerkingen.

5b. Toezeggingenlijst Raad 29 februari 2016

De VVD merkt met betrekking tot toezegging 2016-02 (motie volwaardig referendum uitbreiding EU) op eraan te hechten dat in de motivering niet het argument weinig opkomst wordt genoemd, omdat dit voer geeft aan de voorstanders van het referendum. Als motivering geldt volgens de fractie dat er eenvoudig gestemd kan worden, geen rijen worden verwacht en het tellen eenvoudiger wordt.

De VVD merkt verder op ten aanzien van toezegging 2016-03 (onnodig openen Oude IJsselbrug) dat de verhuizing van de bewaking naar Arnhem geen verbetering is en pleit ervoor in het memo in te gaan op het tot stand brengen van het dicht houden van de brug tijdens de ochtendspits.

De PvdA merkt op dat er geen sprake is van het openen van de brug terwijl er geen schepen varen.

De SP merkt als punt van orde op dat de toezeggingenlijst niet de plek is om onderwerpen inhoudelijk te behandelen.

De Stadspartij merkt eveneens op dat het niet de bedoeling is dat de toezeggingenlijst wordt aangegrepen om extra opdrachten mee te geven.

De VVD geeft aan deze opmerkingen ter harte te zullen nemen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Aanvraag bijdrage voor opsporing en ruiming explosieven bij herontwikkelingslocatie's in Zutphen

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6b. Startersleningen 2016

D66 merkt op het document niet te kunnen openen. Er is geen bezwaar om het vanavond te agenderen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 29 februari 2016

Er zijn geen opmerkingen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 29 februari 2016

Er zijn geen opmerkingen.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 15-02-2016

De voorzitter deelt mee dat vaststelling van het verslag wordt uitgesteld tot de volgende vergadering. Er komt mogelijk nog een wijziging.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Motie: De bovenkamer (29-02-2016)

Datum 29-02-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
T.U. Post
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Müller
D66H. Brouwer
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH.M.J. Siebelink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en geeft aan dat er drie insprekers zijn. Zij geeft het woord aan de eerste inspreker.

Mevrouw Vanderlijde spreekt in namens de initiatiefnemers van De Bovenkamer. Haar tekst is als bijlage bijgevoegd.

PvdA: Is er verschil tussen het Odensehuis en De Bovenkamer?

Mevrouw Vanderlijde: Ja. Het Odensehuis maakt geen deel uit van een netwerk, het staat meer op zichzelf.

VVD: Als de gemeente nu geen geld beschikbaar stelt, hoe is dan de toekomst van De Bovenkamer?

Mevrouw Vanderlijde: Die toekomst ziet er dan slecht uit. Het initiatief gaat dan mogelijk niet door.

Burgerbelang: Hebben jullie fondsen aangeschreven?

Mevrouw Vanderlijde: Ja. Wij zijn nu een stichting, dat maakt fondswerving makkelijker.

GroenLinks: Hoe groot is het bereik in Zutphen?

Mevrouw Vanderlijde: In Apeldoorn zijn 1.600 contacten geweest. In Zutphen zijn ongeveer 700 mensen met dementie. Dat is heel veel.

D66: Was er bij de start van het initiatief al het besef dat de gemeente nodig is?

Mevrouw Vanderlijde: Nee, maar het is wel logisch sinds de transities in het sociaal domein.

De voorzitter geeft, nu er geen vragen meer zijn voor mevrouw Vanderlijde, het woord aan de tweede inspreker.

De heer Molenbroek spreekt in namens Alzheimer Nederland, afdeling Zutphen en omgeving. Zijn tekst is als bijlage bijgevoegd. De forumleden hebben geen vragen aan hem.

De voorzitter geeft daarop het woord aan de derde inspreker.

De heer Schuurmans spreekt in als Projectleider Dementienetwerk Zutphen en omgeving. Ook zijn tekst is als bijlage bijgevoegd.

ChristenUnie: Wat is het verschil tussen het Odensehuis en De Bovenkamer?

De heer Schuurmans: De Bovenkamer heeft onze voorkeur. Daar worden vrijwilligers geschoold en zijn korte lijnen met de zorgorganisaties.

De ChristenUnie geeft vervolgens een korte toelichting op de motie. De aandacht voor ouderen wordt veel belangrijker. De aantallen zijn hoog en nemen toe. Bij De Bovenkamer zijn veel vrijwilligers betrokken en dat vinden wij goed. De motie gaat over een periode van drie jaar. Het gaat om relatief lage kosten. Nu kunnen we dit initiatief van start laten gaan.

PvdA: Voor de PvdA-fractie is van belang dat alle Zutphense organisaties dit initiatief steunen.

CDA: Wij vinden vroegsignalering vooral belangrijk in dit initiatief. Juist dat past in de kaders van het sociaal domein.

Het college geeft aan dat er een subsidieaanvraag met een projectplan ligt van De Bovenkamer. Er is budget voor dit soort initiatieven. Het college steunt de strekking en intentie van de motie en staat op het punt positief te besluiten over de subsidieaanvraag. Ik ga de heer Hemelaar, die vanavond ook had willen inspreken namens het Odensehuis, uitnodigen contact te zoeken in het netwerk. De initiatieven kunnen elkaar goed aanvullen en versterken.

D66: Waarom heeft u de subsidieaanvraag van het Odensehuis in 2015 afgewezen?

College: Het Odensehuis zit niet in het brede netwerk.

D66: Is dat een principieel standpunt?

ChristenUnie: De raad heeft beleid vastgesteld hierover.

College: Dat klopt, de raad heeft kaders vastgesteld: we gaan algemene voorzieningen mogelijk maken. Het college toetst aanvragen aan die voorwaarden. Bij het Odensehuis is de behoefte weinig onderbouwd. Over De Bovenkamer wil ik nog wel opmerken dat het initiatief integraler moet worden.

De verschillende fracties geven daarop hun reactie op de motie.

VVD: Dank voor alle insprekers en de wethouder. De VVD wil liever faciliteren dan subsidiëren. Mooi dat er een subsidieaanvraag ligt. Wat is de termijn daarvan? En hoe belangrijk is het dat de motie wordt ingediend?

College: Bij die termijn gaat het om weken, geen maanden.

Burgerbelang: Deze avond geeft duidelijkheid. Het gaat om een urgent vraagstuk. Wij zijn blij met de motie.

Stadspartij: Iedereen heeft vanavond duidelijk verwoord waar hij of zij voor staat. Wij ondersteunen de motie.

GroenLinks: Ik schrik van de hoge aantallen. Dit initiatief is dus belangrijk. Wij worden hier blij van.

SP: Dank aan alle insprekers. Wordt de motie ingediend?

PvdA: Ook wij danken alle insprekers en zijn blij met de uitspraak van de wethouder.

ChristenUnie: De motie lijkt overbodig. Wil de wethouder ons van de voortgang op de hoogte houden? Dank dat iedereen de motie steunt.

De voorzitter sluit het forum.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Motie: Experimenteren met vertrouwen door minder regels in de bijstand (29-02-2016)

Datum 29-02-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
M.J.E. van den Berg
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPG.J.N. Müller
D66R.G.M. Rutten
PvdAJ. Bloem
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDB. van der Veen
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnie
BewustZWT. Marks
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Ik open de vergadering over de motie Experimenteren met vertrouwen door minder regels in de bijstand. Ik geef eerst het woord aan de indieners van de motie.

PvdA: Naar aanleiding van het vorige forum zijn we met de drie indieners bij elkaar gekomen. Er is toen gesproken over het juridisch kader, een vaste contactpersoon, de beoogde effecten, en de doelgroepen. Naar aanleiding hiervan wordt vanavond een bijgewerkte versie van de motie ingediend.

Burgerbelang: Aanvullend op wat de PVDA heeft gezegd, het volgende: voor de zomer van 2016 informeren, starten op 1 januari 2017 voor een periode van twee jaar.

BewustZW: Wij juichen experimenteren binnen dit gebied toe. Met de voorgestelde aanpassing van de motie kunnen wij goed uit de voeten. Wel een opmerking: graag in het plan opnemen hoe de raad verder wordt geïnformeerd over het verloop van het experiment en de resultaten.

Stadspartij: Niet experimenteren met minder regels, maar gewoon doen. Geen laissez faire maar stimuleren van initiatief. Maatwerk voor iedereen. In het vorig forum werd aangegeven dat het experiment in 2019 start voor de duur van drie jaren. Niet wachten, maar beginnen.

PvdA: De insteek is ook om niet te wachten maar om te beginnen.

GroenLinks: De meerwaarde van het experiment is kijken of het werkt. Dat weten we nog niet. Als blijkt dat het werkt, dan het experiment stoppen en de kans aan iedereen geven.

Stadspartij: In de motie staat dat er al een meting is. Als iets niet werkt moet je stoppen en het anders doen.

GroenLinks: Wij hebben juist gehoord dat er zo weinig wordt gemeten. Daarom dit onderzoek.

Burgerbelang: Je moet onderzoeken welke mogelijkheden je hebt. Dat lukt niet als je de hele doelgroep in haar geheel pakt. Kansen aanpakken, niet dichttimmeren.

SP: Er wordt juist teveel gemeten. Er is nu behoefte aan vertrouwen. Wij hebben de vorige keer begrepen dat het experiment er juist is omdat niet de hele doelgroep kan meedoen.

PvdA: Het gaat om gericht onderzoeken in samenspraak met de doelgroepen en professionals. Waar heeft het toegevoegde waarde waar je regels loslaat, wat het effect is. Werkt dat goed, dan doortrekken naar de doelgroep.

GroenLinks: Dit gaat verder dan de mogelijkheden die we nu hebben. Meer werken met vertrouwen.

SP: Is het wettelijk mogelijk om zover met dit experiment te gaan als we willen?

Stadspartij: In het experiment zijn er drie groepen: een groep die het huidige beleid doorzet, een groep die met minder regels het huidige beleid doorzet, en een groep die met minder regels nieuw beleid doorzet. Naar onze mening zal de eerste groep het experiment niet doorzetten.

D66: Wij zijn voor experimenten, maar waarom wordt niet gekeken naar soortgelijke experimenten die al bezig zijn, zoals in Wageningen? Wij kunnen beter investeren in het Wageningenproject. Deze uitkomsten zijn ook belangrijk voor ons zonder dat we zelf hoeven te experimenteren. We moeten kijken waar regels opgerekt kunnen worden tot individueel niveau. Voor het overige sluiten wij ons aan bij hetgeen GroenLinks heeft gezegd. Experimenten moeten wetenschappelijk goed gemeten worden. Binnen onze fractie is de keus nog niet gemaakt, maar wij zitten met deze vragen.

PvdA: Een verhelderende vraag aan D66: welke regels moeten worden losgelaten, dan wel worden opgerekt?

Lijst van Vliet: Minder regels zal voor veel mensen een uitkomst zijn. Volgens ons moet er een controle zijn, maar teveel is overbodig en kostenverhogend. De regels, met name voor ouderen, moeten zeker vereenvoudigd worden. Zeker het benaderen van cliënten kan vaak beter en met meer respect. Een triest voorval, door mij geconstateerd: een mevrouw wordt weduwe. Totaal onverwacht. Haar partner heeft al pensioen en AOW. Zij niet, zij is een stuk jonger. Gevolg: een beroep op de bijstand. Immers, er moet inkomen zijn. Gevolg: zij moet solliciteren, zij is 64 jaar. Ook moet zij komen met haar bankafschriften voor controle. Zij heeft 44 jaar de huishouding gedaan en moet nu hiernaar laten kijken. Dit is misschien een absurd voorbeeld en een schrijnend voorbeeld maar wel de werkelijkheid. Duidelijkheid, maar ook menselijkheid. Zeker met een sociaal gezicht. Wij zullen de motie dan ook steunen. Laten wij zorgen dat het voor die mensen een beetje socialer wordt.

CDA: Wij steunen de motie. Wel graag de Zutphense problematiek, armoede, meenemen. Effecten moeten worden gemeten om goede besluiten op basis van vertrouwen te kunnen nemen.

VVD: Wij willen de motie in de huidige vorm mede indienen. Deze motie kan ook dienen als leerervaring voor Het Plein. Wij vinden dat dit niet kan worden uitbesteed aan Wageningen.

Stadspartij: Gecontroleerd zou moeten worden volgens de stelling: werkt het beter als regels minder worden dan wel weggaan.

VVD: Wij hebben bezwaar tegen deze controle: de groep die deelneemt aan het experiment kiest daar bewust voor. Ook ethisch moet er zorgvuldig worden afgewogen.

Burgerbelang: D66 geeft aan nog met een worsteling te zitten, wat is de stand van zaken daarin?

Stadspartij: Bij wetenschappelijk onderzoek moet de groepsindeling “blind” gebeuren.

VVD: Het uitgangspunt van de motie is een goed beginsel.

Burgerbelang: Wij moeten het overlaten aan de expertise dat deze zaak in een goede context wordt neergezet en dit niet overlaten aan Wageningen.

D66: Inzet moet zijn een zo goed mogelijk experiment waarbij de nadruk ligt op samenwerking en krachten bundelen.

GroenLinks: Het is een goed idee om aan de wetenschap te vragen wat een goed experiment is. Het werkt ook andersom: wij kunnen leren van het experiment.

D66: Daar ben ik het mee eens. Uitgangspunt blijft het zoeken naar het beste experiment. Indien de meerderheid voor is, respecteer ik dat.

PvdA: Een vraag aan D66: waaruit concluderen jullie dat er geen samenwerking is?

D66: De onderzoeksopzet moet identiek zijn voor geldigheid en betrouwbaarheid. Proces niet frustreren, maar komen tot een betere aanpak.

GroenLinks: Het is waardevol dat D66 meedoet. Fijn om hierover door te praten om u te overtuigen dat dit een goede onderzoeksopzet is.

VVD: De motie geeft voldoende ruimte voor een precieze invulling om het experiment vorm te geven. Nu vragen wij om het experiment uit te voeren en daarvoor geld vrij te maken.

GroenLinks: Wij delen hetgeen VVD zegt, wij bedoelen dat ook. Ik merk wel gelijkgezindheid.

D66: Ik ben nog niet overtuigd, maar ik ben niet de fractie. Dit gaat terug naar de fractie.

SP: Minder controle en meer vertrouwen moet gelden voor alle uitkeringsgerechtigden. Wat doen we met mensen die uit het experiment willen stappen?

VVD: Je hebt altijd het recht om uit het experiment te stappen met behoud van de rechten die je al had.

College: Wanneer er geen experiment plaatsvind, dan zal dit €150.000,-/50 mensen besparen. Dit experiment gebeurt nog niet veel met mensen. Daarnaast speelt een reïntegratietraject. Daarbij komt het probleem van de arbeidsmarkt: er is een tekort aan vacatures, dit kunnen we niet zomaar oplossen. Regelgeving moet je niet zien als een gevangenis maar als een hulpmiddel om vooruit te komen. De vangnetregeling kent voor een deel een dwingend kader. Anderzijds dient het als verbetering van het proces. Ik voel grote politieke meerderheid om aan de slag te gaan met dit experiment. Vraag: Kunt u instemmen dat het college met het onderzoek aan de slag gaat en nadenkt hoe de motie meegenomen kan worden in de TaskForce Werk en half mei terugkomen met een uitgewerkt plan?

VVD: Deze reactie sterkt in de overtuiging dat dit een goede motie is. De bedragen staan alleszins in verhouding. De opmerking over het tekort aan werk doet te kort aan de uitspraak van de heer Noppen. Op basis van bestaande vraag naar werk moeten we banen creëren.

GroenLinks: In reactie op het college: de strekking van de motie opnemen in reeds uitgezet beleid. Goed om de wetenschap hierin te betrekken. De kosten vinden wij ook acceptabel. Wij verwachten dat bij gelijkblijvende omstandigheden meer mensen aan het werk zullen komen. Wij vragen ons af of het probleem zit in een tekort aan werk.

College: Er komst zo spoedig mogelijk een arbeidsmarktanalyse. Wij delen het standpunt van de VVD, tegelijkertijd constateer ik dat met dit experiment geen werkplekken gecreëerd kunnen worden. Ik deel het standpunt van GroenLinks.

SP: De stelling dat er voldoende werk is, is nogal wat in deze tijd.

VVD: In de breedte is er te weinig werk, dat gaat er niet in. De zorg zit in Het Plein. Niet alleen banen creëren, maar ook mensen in hun eigen kracht zetten.

GroenLinks: Mensen moeten zelf in staat worden gesteld hun eigen baan te creëren, dat is de gedacht achter deze motie.

Voorzitter: De motie is rijp voor behandeling in de raad. Ik sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Situatie Atelier3D en De Kaardebol (29-02-2016)

Datum 29-02-2016 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
J.E. Nijkamp
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPM.J. ten Broeke
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijD. Bogerd
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld en A.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Voorzitter: opent de vergadering en heet iedereen welkom. De portefeuillehouder krijgt het woord.

College: door het college is een memo aangeboden aan het Forum over de toekomst van De Kaardebol. Ook de schriftelijke vragen van de Stadspartij zijn beantwoord.

SP:het memo is vooral van praktische aard en gaat over de vraag: hoe nu verder? Vraag aan het college is wat er dient te veranderen om risico zoals deze in de toekomst te voorkomen. Verder wordt gememoreerd aan de antwoorden op de schriftelijke vragen van de SP over dit onderwerp. SP is niet tevreden over de inhoudelijke beantwoording en ook niet over de wijze van beantwoording. Het is onder de maat hoe is gereageerd op schriftelijke vraag uit de raad.

Stadspartij: er zijn meerdere partijen/organisaties in het land die de afgelopen tijd failliet zijn gegaan.

SP: een analyse waarom het fout is gegaan ontbreekt. Als er niets verandert wordt het niet beter.

Voorzitter: dit Forum is bedoeld om te spreken over de toekomst. Het is niet de bedoeling om het opnieuw over het verleden te hebben nu. 

D66: vraagt aan het college of het bij de horeca gaat om ondersteunende horeca en of het niet te kostbaar wordt om een beheerder aan te stellen.

VVD: dankt het college voor de memo. Vraagt naar de zekerheid dat het in de toekomst wel goed gaat met De Kaardebol en vraagt hoe het dossier 3D (financieel) wordt afgerond. Dringt er verder op aan om het simpel te houden en als college goed de vinger aan de pols te houden.

PvdA: dankt het college voor de memo en spreekt uit er vertrouwen in te zien. Wel wordt een toelichting gevraagd op de zaalhuur. Welke onderbouwing is er voor het huurbedrag van € 60.000 en waarom wordt er geen € 30.000 huur berekend?

College: betreurt de kritiek van de SP over de antwoorden op de schriftelijke vragen. Doet het aanbod aan de SP om langs te komen voor een nadere toelichting want dit moet goed worden opgelost. Wat betreft invulling van De Kaardebol dient binnen een paar weken duidelijkheid te komen. Per partij komt een huurcontract. Er wordt geen totaalbedrag aan huur berekend waarbij partijen zelf moeten uitzoeken hoe dat wordt toegerekend. 

GroenLinks: is er sprake van gedifferentieerde huren?

College: ja. En € 60.000 is een reële huuropbrengst.

CDA: is onderverhuur mogelijk?

College: daar wordt naar gekeken. dat zal dan verlopen via de beheerder of via de horeca. Er is gekozen voor een beheerder omdat die veel werk uit handen neemt. Kosten van de beheerder worden doorberekend in huurprijs.

VVD: vindt de beheerder een extra schakel en heeft twijfels over de noodzaak daarvan.

Stadspartij: ligt het risico voor invulling van de ruimtes bij de gemeente?

College: het risico dat geen huur wordt betaald ligt altijd bij gemeente want het is ons gebouw. Er is bewust voor gekozen om het huurbedrag van € 60.000 en de subsidie van € 30.000 gescheiden te houden.

VVD: hoe wordt subsidie € 30.000 verdeeld?

College: die blijft beschikbaar voor initiatieven op gebied van duurzaamheid? De voorwaarden voor verkrijgen subsidie worden echter scherper in beeld gebracht.

Stadspartij: is de beheerder een externe?

College: ja

Stadspartij: duurzaamheid is een ambitie van deze raad. Hoe wordt geborgd dat de subsidie niet wordt toebedeeld aan een paar kleine projecten maar dat er goede boost komt aan duurzaamheid.

College: er zal goed gekeken worden naar de voorwaarden voor het verstrekken van subsidie.

SP: kunnen er ook huurders komen die niet/minder zijn gerelateerd aan duurzaamheid?

College: verwacht niet dat dit aan de orde is.

Stadspartij: blijft het budget voor subsidie gekoppeld aan De Kaardebol?

College: de verwachting is dat dit zo blijft.

VVD: informeert of aan de toekomstige huurders een businesscase wordt gevraagd?

ChristenUnie: vindt dat geen verantwoordelijkheid van de gemeente.

College: er is vertrouwen in de toekomstige huurders waarmee nu wordt gesproken. Daarnaast wordt binnenkort duidelijkheid verwacht over de financiele afwikkeling van atelier 3D. Dit zal worden teruggekoppeld aan de raad. meldt tot slot dat het duurzaamheidsprincipe blijft bestaan en spreekt de hoop uit dat op dit gebied in de toekomst sprake zal zijn van een synergieeffect bij toekomstige huurders in De Kaardebol.

Voorzitter: concludeert dat het onderwerp voldoende is besproken en sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in