Pagina delen

Forumverslag 28-09-2020

Corona 28 september 2020

Datum 28-09-2020 Tijd 19:00 - 21:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
I Kleinrensink
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik en H Krans
SPG.J.N. Müller en E. Müller
PvdAF.J.G.M. Manders en F.J.M. Heitling
BurgerbelangE Yildirim
D66Y.J.A. ten ten Holder en R.G.M. Rutten
VVDA. van Dijk
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijG.J.H. Pelgrim en J. Boersbroek
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken en B Westerhof
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldA Menkveld

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij het Forum over Corona en geeft een korte toelichting op de opzet van de vergadering. De burgemeester krijgt als eerste het woord voor een presentatie van het college. Daarna volgen de wethouders De Jonge, Matser, Werger en Ten Broeke.

Zie voor deze presentatie de bijlage bij het Forum/verslag.

De voorzitter dankt het college voor de presentatie en geeft de aanwezige Forumleden gelegenheid tot het stellen van vragen of het leveren van een bijdrage.

Stadspartij: Het laatste nieuws is dat sportclubs geen toeschouwers meer mogen ontvangen. Wat gaat dit betekenen voor de lokale clubs, als de kantines niet open kunnen en mensen niet meer mogen komen kijken? En hoe kunnen we alle maatregelen handhaven?

SP: Wanneer de sportkantines dicht moeten, valt ook een belangrijke inkomstenbron van de sportclubs weg. De gemeente heeft veel voor de horeca in de binnenstad gedaan. Doen we dat ook voor onze sportverenigingen?
Zorgwerkers hebben het zwaar. De bonus in de zorg doet meer kwaad dan goed. De medewerkers in de thuiszorg krijgen geen bonus, terwijl alle zorgmedewerkers dit verdienen. Wat kunnen wij doen voor onze zorgmedewerkers?

PvdA: Wij vragen het college bij de terrassenuitbreiding in de binnenstad ook rekening te houden met mindervaliden. Verder zien we dat de markten in de winter minder druk zijn. Kunnen deze dan kleiner opgezet worden? En hoe worden onze inwoners meegenomen in de discussie over de maatregelen door het Corona virus?

GroenLinks: We zagen de afgelopen periode dat regulier beleid door de noodmaatregelen ging lopen. Vandaag worden we toch weer ingehaald door de actualiteit. We vragen het college het regulier beleid zo goed mogelijk toe te passen in de noodmaatregelen. Voor wat betreft de winterterrassen geven we mee dat goed moet worden gekeken naar duurzame maatregelen. Er is veel aandacht voor de horeca. Graag ook aandacht voor andere belangrijke sectoren in onze gemeente.

ChristenUnie: We horen geluiden dat de teststraat in Zutphen pas over twee weken klaar is. Graag druk erop om dit sneller te realiseren. Verder moeten we verplicht thuiswerken in wintertijd. We zien een grote opgave voor wat betreft toezicht en handhaving. Ook vragen we aandacht voor eenzaamheid, vooral onder ouderen.

CDA: Er zijn tijdelijke fietsparkeerplekken gecreëerd, maar daar kunnen de fietsen niet worden vastgezet. Op deze parkeerplekken zijn fietsen gestolen. Kunnen we hiervoor een oplossing bedenken?

En kunnen wij als gemeenteraad fysiek blijven vergaderen? Mijn suggestie is om eventueel, zoals dat bijvoorbeeld in Deventer en Arnhem (Provinciale Staten) gebeurd, de besprekingen en de besluitvorming te scheiden. Besprekingen kunnen openbaar, besluitvorming kan digitaal. Zodoende worden raadsleden niet belemmerd om aan stemmingen deel te nemen.

VVD: Goed dat het moreel kompas wordt gevolgd. Wordt hierbij ook rekening gehouden met kwetsbare groepen. Aan de burgemeester de vraag of zij specifieke contacten heeft in deze groep mensen.
Wethouder Ten Broeke noemde 135.000 euro ontvangen compensatie voor cultuur. Waar is dat voor bedoeld? Graag een toelichting.

BewustZW: Dankzij de raad is de capaciteit voor handhaving iets verhoogd. Is er een plan om met de huidige situatie om te gaan? Past de capaciteit voor handhaving nog? Anders kan een verzoek worden gedaan aan de raad.
De gevolgen voor onze inwoners zijn groot en divers. Het gaat onder andere om eenzaamheid en ook geestelijke gesteldheid in het algemeen. Wat doet het college daar ondersteunend aan?

D66: Wij vragen aandacht voor communicatie. Om draagvlak te creëren en te behouden en om gedrag te beïnvloeden. Hoe betrekken we jongeren hierbij?

Burgerbelang: De wethouder gaf aan dat Zutphen niets van de landelijke 3 miljoen euro voor cultuur heeft ontvangen. Waarom niet?
Mondkapjes zijn verplicht in de landen om ons heen. Waarschijnlijk gaat dat in Nederland ook gebeuren. Hoe gaan we daarmee om en hoe controleren we dat?

ChristenUnie: Van het college graag ook een reactie op de situatie in het onderwijs. Wat is nodig met betrekking tot ventilatie?

Voorzitter: Voor de beantwoording wil ik graag dezelfde volgorde hanteren als bij de presentatie. Het woord is aan burgemeester Vermeulen.

College/ burgemeester Vermeulen: Als algemene opmerking vooraf; laten we vanavond niet over de landelijke actualiteit praten. De vertaling daarvan naar onze gemeente volgt later.

Voor handhaving zijn er misschien wel altijd te weinig iddelen. Er is geen extra plan voor in Corona tijd. Wel gaat Corona voor. Onze handhavers bieden de helpende hand en beboeten of straffen waar nodig. Het is de vraag of meer inzet de oplossing is. We moeten mensen aanspreken op de eigen verantwoordelijkheid, we kunnen niet alleen naar de overheid kijken.

BewustZW: Zichtbaarheid van handhavers werkt ook preventief.

GroenLinks: Kunnen we niet beter alvast extra middelen begroten voor handhaving?

College: Daar kan ik vanavond, zonder overleg in het college, geen uitspraken over doen. Een gebrek aan middelen voor toezicht en handhaving lijkt echter niet aan de orde. Extra handhavers vind ik niet per se nodig of wenselijk. Er wordt uitstekend geacteerd door de horeca in de binnenstad.

De regie op de testraten is landelijk, daar kunnen wij niet in versnellen.

Voor wat betreft de raadsvergaderingen en of we eventueel live kunnen vergaderen en digitaal stemmen, dat moet ik met de griffie bespreken. Het blijft voor de gemeenteraad mogelijk fysiek te vergaderen. Maar moeten we dat nog willen?

Het is inderdaad een uitdaging jongeren te bereiken. We hebben wel gemerkt dat plaatselijk communiceren beter werkt dan landelijk. Morgen gaan we verder aan de slag met dit vraagstuk.

We hebben mooie voorbeelden gezien van hulp aan kwetsbare en eenzame inwoners. Ook persoonlijk heb ik contacten met deze mensen, ik bel en ga op bezoek. Tegelijk zeg ik erbij, we kunnen deze problematiek niet helemaal oplossen.

College/ wethouder De Jonge: Over problematiek voor mindervaliden in de binnenstad hebben we wij nog geen signalen ontvangen. Ook de hulpdiensten moeten kunnen passeren, we houden hier goed rekening mee. Wanneer er andere geluiden zijn, verneem ik dat graag.

Het is een misverstand dat de markt in de winter kleiner is, dat is niet het geval.

D66: Wordt er met de mensen van de markt overlegd over de maatregelen?

College: Jazeker, alles gaat in overleg.

Er is door GroenLinks gewezen op duurzame oplossingen voor de winterterrassen. Hierover zijn we in gesprek met de ondernemers. We geven nadrukkelijk de goede voorbeelden uit Nijmegen mee en vragen te kiezen voor energiezuinig. Ook kwaliteit is een handelsmerk van onze binnenstad. Dat willen we graag vasthouden. De binnenstad van Zutphen doet het relatief goed, mensen wijken uit naar kleinere steden tijdens deze crisis.

We letten ook op andere ondernemers. Morgen (29 september 2020) nemen we besluiten in het college. De ruimte is echter smal, staatssteun is niet toegestaan.

Vandaag heb ik overleg gehad met de scholen. Er zijn zorgen over de continuïteit van de bezetting en de kwaliteit van het onderwijs. Ook nemen de angstgevoelens van ouders en de onrust onder kinderen en personeel toe. Voor wat betreft de ventilatie is het voldoende om te voldoen aan het bouwbesluit. De ramen en deuren kunnen worden opengezet, daar word je niet ziek van. Praktijklessen komen mogelijk wel in gevaar, bijvoorbeeld de stages van het ROC. Wanneer we daar nieuws over hebben, hoort u dat.

College/ wethouder Matser: Aan mijn adres is één vraag gesteld. Daar heb ik een kort antwoord op. Het stelen van fietsen heeft onze aandacht.

College/ wethouder Werger: Mijn bijdrage van vanavond is ingehaald door de actualiteit. De vorige keer dat de sportkantines dicht moesten, heeft het rijk de verenigingen gecompenseerd. Hopelijk gebeurt dat weer.

College/ wethouder Ten Broeke: De 3 miljoen euro voor cultuur is naar de landelijke basisinfrastructuur gegaan, de grote instellingen.

Voor de bestrijding van eenzaamheid kunnen we in Zutphen gelukkig op meerdere organisaties een beroep doen.

We zullen ons moeten beraden op het ondersteunen van andere sectoren.

VVD: Hoe is de 135.000 euro van de provincie voor cultuur besteed?

College: Op dit moment heb ik geen exacte besteding van dit bedrag. De provincie heeft dat bedrag gebaseerd op wat feitelijk is gebeurd in Zutphen. We kunnen dat voor u uitzoeken.

SP: Wat kunnen we doen voor onze zorgwerkers?

College: Het is lastig te bepalen wat we als gemeente kunnen doen. De bonus is landelijk beleid. We bekijken binnenkort in het college wat we kunnen doen.

De voorzitter dankt alle deelnemers voor hun bijdragen en sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Agenda's 28-09-2020

Behandeld in

Forumverslagen {{ actiefJaar }}