Pagina delen

Forumverslag 28-09-2017

Forumspecial Masterplan De Mars (28-09-2017)

Datum 28-09-2017 Tijd 19:30 - 21:30
Zaal
DucoAvisVeilingen, Noorsestraat 7 Zutphen
Behandeling
Beeldvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.J. ten Broeke
Griffier
M van den Berg-Platzer
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SP
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksA.J.A. Putker en M.T.E. Westerik
StadspartijD. Bogerd en J. Boersbroek
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnie
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom bij deze Forumspecial “Masterplan De Mars”. Deze vergadering is bedoeld voor ondernemers en voor raads- en forumleden. Ondernemers kunnen aangeven wat nodig is om De Mars aantrekkelijker te maken. Raadsleden horen welke rol zij hierin kunnen spelen.

De avond begint met een plenair gedeelte door de voorzitter en het college. Aansluitend gaan we in drie groepen uiteen naar drie verschillende thematafels. Per thematafel zijn ondernemers en ambtelijke organisatie aanwezig. Ondernemers geven aan welke initiatieven er op het gebied van het thema spelen en/of wenselijk zijn en waarom en op welke wijze de raad voor die initiatieven ruimte moet creëren. De raad kan dat aangeven of en op welke wijze(n) voor de besproken initiatieven ruimte kan worden gecreëerd.

Na een half uur worden de drie thema's opgevolgd door drie andere thema's en kan er worden gewisseld. Het volgende half uur geven ondernemers wederom aan welke initiatieven er op het gebied van het thema spelen en/of wenselijk zijn en waarom en op welke wijze de raad voor die initiatieven ruimte moet creëren. De raad kan dat aangeven of en op welke wijze(n) voor de besproken initiatieven ruimte kan worden gecreëerd.

Na de twee rondes met de thematafels komen we weer plenair bijeen. Het college laat dan weten wat er met de uitkomsten van de avond wordt gedaan.

Dan geef ik nu het college het woord.

College: De mede-aanleiding voor deze vergadering is de motie "Actualisatie Masterplan De Mars", die op 17 juni 2016 is ingediend. Doel van deze motie is het verbeteren van het ondernemersklimaat op De Mars. Er waren al gesprekken met ondernemers op De Mars hierover. De ondernemers kunnen zelf het beste vertellen wat zij nodig hebben. We zijn een beetje van de motie afgeweken om verbeteringen praktisch haalbaar te laten zijn. Het businessplan is vergelijkbaar met een wijkontwikkelingsplan. Minder regels, meer samenwerken; met andere woorden, loslaten en meer vertrouwen. Dit past ook in de geest van de nieuwe Omgevingswet. Behoeftes zijn geïnventariseerd, nu willen we samen met de ondernemers de acties uitvoeren. We zijn benieuwd naar ideeën en oplossingen die voortkomen uit de gesprekken die we nu met elkaar gaan voeren.

 

-- Gesprekken aan de thematafels --

 

Voorzitter: Er zijn 5 van de 6 thema’s behandeld geweest aan de verschillende tafels. Wie wil er iets over zeggen.

 

Thema “De Mars op de kaart”: De basis moet op orde zijn: internet moet op orde zijn, de bereikbaarheid moet goed zijn. veel is nog onbekend. De mogelijkheden van De Mars zou bekend gemaakt moeten worden via campagnes, acquisitie en goede communicatie.

Gemeente en ondernemers moeten samen optrekken om die kansen te benutten die we hebben. We moeten op de ingeslagen weg doorgaan om zodoende ideeën op te halen en om met elkaar in contact te komen.

De Mars op de kaartmoet op alle niveaus.

Als het gaat om de weg vinden, dan zijn er vele media: ter plekke (bewegwijzering), wellicht ook een app (De Mars-special), actualisering van alle map-systemen (lopen vér achter).

Als het gaat om profilering: SZP is in overleg met ondernemers bezig met de opzet van een digitaal platform ‘ondernemeninzutphen’. Belangrijk voor dit platform is:

-          Ondernemers zijn de beste marketeers, hún verhalen staan centraal

-          Imago beïnvloeden júist op thema’s als bereikbaarheid, identiteit e.d.

-          Goede vindbaarheid

Als illustratie laat SZP een preview zien van een snelgroeiend bedrijf met een behoorlijk logistiek profiel dat juist om díe reden voor Zutphen heeft gekozen.

Discussie: veel enthousiasme nav het filmpje. Oolaboo laat zien dat er niet alleen bedrijven weggaan, maar er komen ook bedrijven bij. Belangrijk is ook: juist nieuwe en bestaande bedrijven met een forse logistieke component (naast Oolaboo ook Aurubis, Fibor/Solidus en 3P logistics) kiezen bewust voor Zutphen. Marketing kan een tegenwicht geven tegen de vooroordelen en het negatieve zelfbeeld, Zutphen moet meer op zoek naar een reële zelfbewuste houding en presentatie.

Suggestie vanuit de raad: het groene imago van bedrijvigheid in Zutphen kan je ook laten terugkeren in de inrichting van de openbare ruimte en de particuliere kavels. Interessante invalshoek voor gemeente en parkmanagement 2.0. Discussie: je kan er aan denken een ‘wijkbudget’ te geven, dat veel directer door het bedrijventerrein/parkmanagement kan worden ingezet.

Scherp aandachtspunt vanuit de raad: google-maps e.d. liggen hopeloos achter. Snel actie, dat moeten we kennelijk zelf doen en het ís ook ons belang

 

Thema “Cleantech-circulair-industriehaven”: Er moet aandacht zijn voor de industriehaven, zowel wat betreft de aanvoer als de afvoer. Er moet aandacht zijn voor energie; elkaars energie benutten.

Er zijn veel positieve ontwikkelingen op De Mars. Veel van de ambities en voornemens van de afgelopen jaren (en al van veel langer geleden) zijn inmiddels gerealiseerd of in uitvoering. Denk dan vooral aan de verbeterde ontsluiting en de transformatie van Noorderhaven. Ook gaat het goed met veel bedrijven; er zijn heel wat bedrijven met uitbreidings- en investeringsplannen. Dat was een jaar geleden wel anders.
Er ligt een kans om de haven beter te benutten voor meer bulk en overslag (we hebben het niet over containers!) indien de haven ook gebruikt kan worden door schepen met een grotere diepgang en dus lading (van 2500 ton naar 3500ton). Dan heeft de haven dezelfde bevaarbaarheid als het Twentekanaal. Hiervoor moet in ieder geval de diepte worden vergroot en mogelijk ook de toegankelijkheid voor grotere schepen.
Er wordt een project gestart om te komen tot energiebesparing en plaatsing van meer zonnepanelen bij bedrijven op De Mars (ook voor de andere bedrijventerreinen). Middels scans wordt in beeld gebracht welke energiebesparende maatregelen bedrijven moeten en kunnen nemen en welke aanvullende mogelijkheden er zijn om te besparen en zelf energie op te wekken met zonnepanelen. De scans worden betaald door de gemeente en andere overheden, maar als het bedrijf niet overgaat tot investeren met het de scan zelf betalen. We starten klein met 10 pilot-bedrijven voor de SDE-tranche van oktober. We gaan daarna opschalen naar meer bedrijven voor de volgende tranche van voorjaar 2018.

Aanpak: onderzoek naar het verdiepen van haven+toegang, met partners als Rijkswaterstaat aan tafel. Blijven inzetten op energiebesparing en –opwekking bij bedrijven, samenwerking loont.

Discussie raad: met interesse volgt de raad het gesprek over haven-gebruik. Er wordt nota genomen van het verschil in inzet tussen container-overslag (geen markt) en bulk (goede mogelijkheden). Waar zitten overigens de kansen op samenwerking tussen al die circulaire bedrijven: is dat een kwestie van marketing (business-to-business, aantrekkelijke plek voor ándere circulaire ondernemers), of kunnen deze ondernemers ook zakelijk samen optrekken?

 

Thema “Noorderhaven”: We zouden actiever de naam “Noorderhaven” moeten gebruiken en het betreffende gebied niet als “De Mars” moeten neerzetten. We moeten de Noorderhaven meer onderdeel van het centrum maken en na moeten gaan hoe we de identiteit van de Noorderhaven kunnen versterken.

Noorderhaven is geen bedrijventerrein meer zoals de Mars dat is. Het woongebied maakte al geen onderdeel uit van het traject ‘businessplan De Mars’. Maar ook alle andere functies waar wél werk aan vast zit zijn anders-dan-anders: innovatie, netwerken én grote consumentgerichte functies. Dit gebied vraagt om een andere branding en positionering. Hier wil een grote groep ondernemers aan meewerken, van Eijerkamp en Cinemajestic tot De Broodfabriek, Biotoko en Koelhuis.

Wat voor gebied is het dan?

-          Een gebied voor wonen, woonbeleving, leisure en cleantechstart-ups. Ondersteunende bedrijven in de design en conceptontwikkeling.

-          Een gebied dat ook Centrum genoemd kan worden waarbij zowel de Binnenstad als de Noorderhaven andere elementen toevoegen aan bewoners en bezoekers van Zutphen met een verbinding door de hippe tunnels onder het spoor.

Concreet betekent dit:

-          Andere aanduiding van dit gebied op de verkeersborden

-          Betere interne bewegwijzering, aandacht voor ontsluiting

-          Marketing voor toeristen en bezoekers specifiek gericht op dit gebied ism Zutphen Promotie

-          Samenwerking van ondernemers in dit gebied om de positionering en aantrekkelijkheid verder te verbeteren.

Discussie vanuit de raad: veel herkenning voor deze ambitie. Logisch dat je dit gebied anders kunt en moet neerzetten. Kan helpend zijn om andere doelgroep van bewoners en bezoekers van Zutphen aan te spreken. De raadsleden zijn ook blij met de samenwerking tussen en energie van ondernemers.

Suggestie vanuit de raad: zorg voor samenhang met en uitvoering in samenwerking met Zutphen Promotie. Houd alle verbindingen (met binnenstad, onderwijs én bedrijfsleven) vast.

 

Thema “Infrastructuur in de 21e eeuw”: Het gaat om het vraagstuk van verbindingen: Wat kan de ondernemer zelf en waar is de gemeente nodig?

Digitale ontsluiting

De digitale ontsluiting van bedrijven op De Mars is in veel gevallen onvoldoende. Dit komt niet omdat er geen glasvezel beschikbaar is. Er ligt immers glasvezel voor de camera’s van parkmanagement. Probleem is dat dit geen open net is waardoor je verplicht bent gebruik te maken van de diensten van de provider die hieraan gekoppeld is. Er zijn ook geen maatoplossingen voor de verschillende bedrijven – denk aan bedrijfsverzamelgebouwen, of aan een abonnement-op-maat van de gewenste snelheid/capaciteit. Gevolg is dat bedrijven zelf, naast de reeds bestaande glasvezelkabels, vaak voor houtje-touwtje oplossingen kiezen.

Aanpak: een inventarisatie onder ondernemers die in beeld brengt welke bedrijven op welke wijze ontsloten zijn en waar hun behoefte voor de toekomst liggen. Vanuit deze inventarisatie zouden de krachten gebundeld kunnen worden om te komen tot een open glasvezelnetwerk. Overleg met zowel de zittende kabelaar, maar ook met andere investeerder (denk aan de CIV die glasvezel in het buitengebied mogelijk maakt)

Elektra-infrastructuur:

Het elektra-aanbod gaat toenemen en het elektra-net zal met flinke piekbelastingen te maken krijgen: er komen nl. windturbines bij, er komt een zonneveld op Fort de Pol, er komen zonnepanelen op een aantal van de daken van GMB en doel is op termijn op nog meer bedrijven zonnepanelen te krijgen (we starten daar binnenkort samen met VNO-NCW, Parkmanagement, ODA, Zutphense installateurs etc. een project voor). 

Daarnaast neemt de elektra-vraag toe. Bij een bedrijf als Daly speelt dat op middelkorte termijn, maar er zijn meer bedrijven waar het bij doorgroei gaat knellen (bijv. bij Artech Rubber). Vroeger konden bedrijven bij een grotere energiebehoefte een gas-turbine plaatsen, maar dat is geen optie meer: we willen immers van het gas af.

Aanpak: wat we willen is dat Liander deze ontwikkelingen gaat gebruiken om het elektranet niet alleen voor deze initiatieven en ieder op zich, aan te passen (en hiervoor een rekening stuurt), maar het gehele net op De Mars collectief toekomstbestendig gaat maken. Misschien hoort zelfs een smart grid tot de mogelijkheden, waarbij de lokaal opgewekte energie, lokaal wordt verbruikt en verdeeld. De gemeente speelt hierin een verbindende rol door alle partijen om tafel te krijgen en de mogelijkheden tot samenwerking in beeld te krijgen.

Discussie raad: de raad discussieert volop mee. Alles klinkt heel erg logisch en voor de hand liggend, maar wat er is veranderd is dat dit soort infrastructuur buiten de directe sturing van de overheid valt. Ondernemers en gemeente zullen moeten samenwerken.

Zoekrichting uit de vele discussies: investeringen in nieuwe netwerken laten zich niet meteen of op overzichtelijke termijn terugverdienen. Kan subsidie / een revolving fund hierin een rol spelen? Goed naar dit soort mogelijkheden (van provincie tot Europa) kijken!

 

Thema “Vastgoed en innovatie”: Dit thema is niet behandeld geweest.

 

Thema “Parkmanagement”: Parkmanagement heeft een lang verleden. Het is belangrijk te weten dat parkmanagement over álle bedrijfsterreinen gaat – niet alleen over De Mars. Langer geleden was de gemeente direct betrokken bij parkmanagement. De financiering werd via lidmaatschap van de vereniging parkmanagement geregeld. Toen de inning problematisch werd (minder grote bedrijven, meer kleine bedrijven) is het instrument van de reclamebelasting geïntroduceerd. Vooral die nieuwe financiering heeft het afgelopen jaar voor veel ergernis en verzet gezorgd – en dat slaat dan ook door naar kritiek op parkmanagement.

Positief is dat de Zutphense bedrijfsterreinen – waaronder De Mars als grootste – er uit een oogpunt van schoon & heel & veilig goed opstaan. De afgelopen 15 jaar is er door herstructuring en vele maatregelen veel ten goede gekeerd op De Mars. Het gebied ziet er beter uit en ook de ontsluiting is verbeterd (nieuwe tunnel bij IJssel plus de N248). Voor een terrein van 100 jaar oud (zo ver gaat de geschiedenis van De Mars terug) staat de Mars er bovengemiddeld goed voor.

De samenwerking tussen ondernemers en daarmee het parkmanagement staat onder druk.

Aanpak: ondernemers en gemeente gaan samen op zoek naar taken (welke taken, op welke wijze uitvoeren?), financiering en organisatie (BIZ is riskant, OZB is meer zeker) en steun (van zoveel mogelijk ondernemers). In die club: parkmanagement én mensen die eerder de discussie zijn gestart.

Suggestie vanuit de raad: maak collectief wat collectief is (bv. veiligheid), en zorg verder voor een cafetariamodel (parkmanagement levert diensten, ondernemers kiezen de diensten die ze wensen).

Belangrijk aandachtspunt vanuit de raad: steun van zoveel mogelijk ondernemers staat voorop. Geef daar vanaf het begin inhoud aan.

Vervolg: in het eerste kwartaal moet het nieuwe systeem in concept klaar zijn.

 

Voorzitter: Dan geef ik nu het college het woord om aan te geven wat het vervolgproces zal zijn.

College: We gaan door met het samen optrekken met de ondernemers om de kansen die we hebben te benutten, om ideeën op te halen, en om met elkaar in contact te komen. Er moeten goede internetverbindingen zijn.

Voorzitter: Bedankt voor uw aanwezigheid vanavond. Tot slot zal de zogenaamde zig-zag worden uitgereikt en is er een borrel waar u kunt napraten over deze avond.

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad