Pagina delen

Forumverslag 27-10-2020

Aanpassen verordening i.v.m. was- en strijkservice (27-10-2020)

Datum 27-10-2020 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink
SPG.J.N. Müller
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66I van Dijk
VVDA. van Dijk
CDA
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieG.A. Kamp
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldJ.D. Maarsen

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom bij de voortzetting van dit Forum over het aanpassen van de verordening in verband met de was- en strijkservice. Dit Forum is geschorst en wordt nu voortgezet.

VVD: Wij willen onze vraag over de eigen bijdrage graag toegelicht hebben. Voor huishoudelijke hulp betaal je ook een eigen bijdrage maar daar zit het wassen en strijken bij inbegrepen. Straks zijn er extra kosten voor de was- en strijkservice.

College: Nu worden er eigen wasmiddelen, stroom en water gebruikt. Straks vervallen die kosten.

VVD: We begrijpen deze gedachtengang maar de aanschaf van een eigen wasmachine is al gedaan. Kan de optie om te kiezen worden opgenomen?

College: Er wordt altijd gekeken of de huidige situatie kan blijven voortbestaan.

D66: Is de 4,15 Euro eigen bijdrage bovenop de 19,- Euro eigen bijdrage wel toegestaan?

SP: Wanneer is iets niet passend, wie bepaalt dat?

ChristenUnie: De vragen die wij in het vorige Forum hebben gesteld zijn nog niet beantwoord, ook niet in het memo.

College: Wanneer iets passend is, is ter beoordeling aan de WMO-consulent. Bij ziekte of financiële situatie.

VVD: Is dit duidelijk verwoord in de verordening?

College: De verordening is algemeen, verdere uitwerking vindt plaats door het college in beleidsregels.

BewustZW: In hoeverre wordt de raad betrokken bij de uitwerking van de beleidsregels naar aanleiding van de vragen die nu hier in het Forum worden gesteld?

College: Strikt genomen gaat de raad over de verordening. Het college voert uit. Het is de bedoeling dat wat vanavond genoemd wordt zo goed mogelijk wordt meegenomen.

BewustZW: De raad bepaalt wat er in de verordening komt. Dat mag niet te algemeen zijn en dat verdere uitwerking in beleidsregels komt. Waar ligt de grens wat er in de verordening komt te staan en wat er in de beleidsregels komt te staan?

College: Het college wil graag dat de raad de verordening inricht als algemene voorziening. Het is lastig als de raad verder gaat dan dit onderdeel in te richten als algemene voorziening.

VVD: We begrijpen wat het college zegt, we moeten een principiële keuze maken. Wanneer we starten in maart 2021, kunnen we dan evalueren in oktober 2021?

College: Dat is goed.

ChristenUnie: Dank voor het toelichtende memo. Is er gekeken naar andere gemeenten hoe zij dat doen en invoeren? Welke cliënten mogen gebruik maken van de was- en strijkservice, en is dat verplicht? Het labelen van de kleding is een grote klus, is daar rekening mee gehouden? Hoe zit het met de schade als was wordt kwijtgeraakt? Hoe wordt je daarover ingelicht?

Stadspartij: Wat kost maatwerkvoorziening? Hoe zijn de bedragen opgebouwd?

SP: We begrijpen dat het college aan de slag wil. Dit is een voorstel in het kader van de bezuinigingen. Maar het moet wel zorgvuldig gebeuren: de hoogte van de eigen bijdrage moet omlaag, het liefste naar 0,- Euro. Het moet makkelijker voor cliënten worden om gebruik te maken van maatwerk. Er moet sprake zijn van zo min mogelijk schade, niet in een stelsel van marktwerking want dat gaat ten nadele van het contact tussen de huishoudelijke zorg en de patiënt. Wat zijn de financi"ële en organisatorische gevolgen als we hier nog een jaar mee wachten?

D66: Over de businesscase zelf: bij het minimaliseren van de eigen bijdrage, is dit voorstel dan nog haalbaar?

Burgerbelang: Het Nibud gaat uit van een bedrag van 4,90 Euro, wij gaan uit van een eigen bijdrage van 4,50 Euro: komen wij niet tekort? Waarom hanteren wij een lager tarief en niet een kostendekkend tarief?

GroenLinks: Dank voor het memo. Wij maken ons zorgen of de opgeleverde bezuiniging het verminderde contact waard is.

PVDA: Wij steunen de omslag van maatwerk naar algemene voorziening. Wat is de ervaring bij andere gemeenten?

VVD: Wij staan positief tegenover het voorstel. De overheid heeft besloten tot een abonnementsservice.

BewustZW: Dank voor het memo. Kunnen we bij de evaluatie de verordening eventueel bijstellen of als we de doelstelling niet halen de stekker er uit trekken? We moeten tijdig met elkaar om tafel als de doelstelling niet wordt gehaald. De doelstelling moeten we aan de voorkant helder en scherp neerzetten. Wanneer we de doelstelling niet halen, hoe gaan we daar dan mee om?

D66: Kan deze overgang uit op basis van de businesscase? Kan de businesscase uit als de eigen bijdrage wegvalt?

College: De businesscase is niet meegestuurd want deze wordt ingezet bij de onderhandelingen. De cijfers moeten daarom niet op straat komen te liggen, dat komt de aanbesteding niet ten goede. Een eigen bijdrage is ook bij algemene voorzieningen toegestaan. De eigen bijdrage is voor kosten die anders ook zouden worden gemaakt.  De WMO-consulent of er gebruik wordt gemaakt van de algemene voorzieningen of dat er maatwerk wordt toegepast. Daarbij wordt rekening gehouden met het protocol. Het labelen van de kleding is aan de uitvoerder, deze is ook verantwoordelijk en aansprakelijk voor het reilen en zeilen. Een signaleringsfunctie zit ook bij de aanbieder van de was- en strijkservice. De bedoeling is dat de afspraken voor drie jaar worden gemaakt. Als dit negatief uitvalt, wat doen we dan na drie jaar? Naar ervaringen in andere gemeenten is uitgebreid gekeken.

Madelon Kos (ambtelijk ondersteuner): Er is inderdaad uitgebreid gekeken naar ervaringen in andere gemeenten. Bij de aanbesteding worden er per eis punten aan de aanbieder toegekend. De bedrijfsvoering ligt bij de aanbieder.

College: Het kostendekkende tarief is bijna gelijk aan het Nibud. De eigen bijdrage is variabel en eventueel aan te passen.

Burgerbelang: In Almelo is de eigen bijdrage 6,- Euro, deze is kostendekkend.

SP: Wat kost het als de eigen bijdrage wordt verlaagd?

College: In Almelo is nog niet definitief besloten. Bij het verlagen van de eigen bijdrage zal nog steeds sprake zijn van een besparing maar wel minder dan bij  een eigen bijdrage van 4,50 Euro. In het memo staat een opbouw van de kosten van 269.000,- Euro, in de factsheet van 226.000,- Euro. Het verschil komt door het verschillende moment waarop beide documenten zijn opgesteld.

VVD: We willen over een half jaar een evaluatie over het toewijzen door een WMO-consulent, niet over de uitvoering door de aanbieder.

D66: De businesscase is niet meegestuurd in verband met de aanbesteding, is deze wel in te zien?

College: Dit kan vertrouwelijk worden ingezien bij de griffie.

BewustZW: Wat betreft de evaluatie willen wij mee zekerheid: dat moet eerder dan over drie jaar. Beter een contract voor 2 jaar en dan eventueel met 2 jaar verlengen.

SP: Hoe denkt BewustZW erover om deze voorziening pas volgend jaar in te laten gaan?

BewustZW: Dit moet zo spoedig mogelijk, maar het moet wel goed gebeuren. En we moeten tijdig kunnen ingrijpen als dat nodig is.

VVD: We moeten tijdig de businesscase kunnen inkijken anders gaat dit buiten de rol van de raad om.

KiesLokaal: Wij dachten dat bij dit project langdurig werklozen zouden worden ingezet, maar de uitvoering is aan de aanbieder.

College: Daarover zitten eisen in de aanbesteding.

ChristenUnie: Zitten in de kwaliteitseisen dat er zo groen mogelijk gewassen moet worden?

SP: De marktwerking is uit de huishoudelijke zorg gehaald, maar zit nu wel in de was- en strijkservice. Daar heeft de SP grote moeite mee. Wij willen in de raad hierover verder debatteren.

Voorzitter: Is dit voorstel voldoende voor besluitvorming in de raad? Dan kan dit verder naar de raad, maar niet als hamerstuk maar als bespreekstuk. In oktober 2021 zal dit worden geëvalueerd.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Memo Raad informeren over communicatie over de concept-visie Vesting van de Toekomst (27-10-2020)

Datum 27-10-2020 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
I Kleinrensink
Griffier
B.M. Duizer
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD. Logemann
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66H. Brouwer
VVDA. van Dijk
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijB Vink
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieG.A. Kamp
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldJ.D. Maarsen

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij het Forum over de Visie Vesting van de Toekomst en zet kort uiteen wat de opzet van het Forum is.

Michel Groothedde (teamleider archeologie) en Helene Leriche (ontwerpbureau BDP) krijgen het woord voor een presentatie.

Zie voor deze presentatie de bijlage bij het Forum en het verslag.

De voorzitter geeft de fracties gelegenheid een bijdrage te leveren.

GroenLinks: Onze fractie wordt blij van deze visie op erfgoed. Nog niet zo lang geleden bestonden er plannen het Bornhof af te breken om daar een parkeerplaats aan te leggen. Nu waait er gelukkig een andere wind. Erfgoed biedt een kans op sociale groei, modernisering en vergroening.
Concreet zien we dat het fraaie meubilair in de binnenstad wel heel snel verandert iets verderop, bijvoorbeeld op het Vispoortplein. Daar staan bij wijze van spreken snelweg lantaarnpalen. We vragen het college te overwegen deze harde grenzen in ieder geval iets te verleggen, tot voorbij de Meisjesvakschool bij voorkeur.
Voor wat betreft de communicatie zien we graag meer aandacht voor dit onderwerp. Bijvoorbeeld op de website en in Contact. Bij foto’s van de linies staat overigens een foto van het kanon op de bult van Ketjen, dit is een bastion. Deze foto daarom graag vervangen door één van de linie bij de Warnsveldseweg.

SP: We horen geluiden over zonnepanelen op de stadsmuren en kleinschalige windmolens rond de binnenstad. Daar zijn we niet voor. Verder missen we aandacht voor de gevangenis in het Waterkwartier en de kunstwerken in het water.

CDA: Wij vinden dit een fantastisch plan. We hebben er wel veel vragen bij. Gaan we onze stadsmuren weer optrekken? En zetten we het plan voor de Poort van Zuid aan de kant en wordt dit het nieuwe of grote plan? We hebben moeite met het verwijderen van panden om ruimte aan het water te geven. Niet alleen water brengt verkoeling.

D66: Onze fractie hecht veel belang aan klimaatadaptie en we zien dat ook ons erfgoed hierbij een belangrijke rol kan spelen. Graag ook aandacht voor onze motie Vergroening en verkoeling. De visie had wel iets concreter gemogen. Wat betekent bijvoorbeeld “herstel van de bomenstructuur”. Wordt met verbinden en toegankelijk maken de aanleg van wandelpaden bedoeld?

BewustZW: De visie geeft een mooi beeld van onze geschiedenis. Toch zijn er al de nodige visies gepasseerd. Het zou goed zijn nu voor langere tijd aan de slag te gaan. Daarvoor hebben we wel een uitvoeringsprogramma nodig en moeten er keuzes gemaakt worden. Nu eerst graag aandacht voor de inbreng van onze inwoners en de belanghebbenden.

VVD: Ook onze fractie wordt hier blij van. Waar de motie Vergroening en verkoeling in het klein iets beoogde, ligt nu een visie in brede zin voor. Graag zien we dit onderwerp ook op de gemeentepagina in Contact terug. Daarbij kan de reactietermijn tot 15 november wat ons betreft worden verlengd. Verder lezen we dat de plannenmakerij geen geld kost. Dat lijkt ons sterk. En kan er ook financiering van buiten aangetrokken worden?

PvdA: Echt bijzonder vinden wij dat het klimaat adaptief maken van de stad hand in hand kan gaan met de historische setting hier in Zutphen. Goed om te zien ook dat verschillende ideeën uit het Blauwboek een plek hebben gekregen in deze visie.

Burgerbelang: Wij zijn enthousiast over deze visie. Mooi om te zien dat onze rijke historie ons ook nu nog veel kan brengen. We vragen ons af wat de tijdspanne is waarin we dit gaan realiseren. Gaan we hier honderd jaar over doen? En hoe gaan we dit betalen?

ChristenUnie: Onze fractie ziet graag dat ook inwoners buiten de binnenstad bij deze visie worden betrokken. Dat is belangrijk voor het draagvlak.

College: Om met dat laatste te beginnen; een buurt in de Hoven kwam er pas achter dat ze deel uitmaken van de linie van de Hoven. Ze zijn daar trots op en dat was mooi om te zien. Dan is het ook beter te begrijpen dat de aanleg van een speeltuintje iets langer duurt.

Zelf ben ik ook trots op het goede begrip dat uit het Forum naar voren komt. Wanneer we het over dit soort onderwerpen hebben, zie ik dat steeds. Mijn complimenten aan de raad.

Dit is heel nadrukkelijk een lange termijn visie. Te vergelijken met de binnenstadvisie van 2012. Deze is ook nog steeds onze leidraad. De Visie vesting van de toekomst hebben we niet morgen gerealiseerd, maar kan steeds dienen als uitgangspunt bij planontwikkeling.

Wat betreft het straatmeubilair is de overgang soms schokkend, dat klopt. Daar willen we zeker mee aan de slag, dit kan al met kleine ingrepen.

Vreemd geld proberen we aan te trekken, bijvoorbeeld de interregionale subsidie die we samen met Kampen en Münster hebben gekregen. Wel zeg ik erbij dat altijd cofinanciering, dus ook geld van de gemeente Zutphen, bij moet.

We gaan nu zeker niet de stadsmuren vol leggen met zonnepanelen. Het gaat erom dat we meer kunnen doen met de vesting en de zones in de vesting, om de grote opgave die er ligt op het gebied van energietransitie het hoofd te bieden. Het klopt dat de gevangenis en kunstwerken in het water minder aandacht hebben gekregen, u snapt precies waarover het gaat.

De stadsmuren gaan we niet weer optrekken, we kunnen wel (meer) recht doen aan het verleden bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. De plannen voor de Poort van Zuid passen juist heel goed in deze visie, hoewel we een pas op de plaats hebben moeten maken met de uitvoering. Het klopt dat niet alleen water verkoeling brengt, daar hebben we ook groen voor nodig.

Het herstel van de bomenstructuur verwijst naar karakteristieke historische waarden waar we oog voor willen hebben wanneer we ruimtelijke plannen maken. Of dat betekent dat we extra bomen planten, laat ik nog weten in reactie op de motie Vergroening en verkoeling die door de raad is aangenomen.

Het is niet zo dat op de visie een uitvoeringsplan zal volgen. Dit is een visie voor de lange termijn waar toekomstige initiatieven steeds in moeten passen.

Ik zeg de raad toe te kijken naar het oprekken van de reactietermijn. Er zijn nu twee reacties ontvangen en dat is mager. We gaan bespreken of we verlengen en of we Contact daarin kunnen gebruiken, daar kom ik bij u op terug.

SP: Graag krijg ik een harde uitspraak van de wethouder dat we niet aan onze historie komen door zonnepanelen en windmolens op en langs de vesting te bouwen.

College: De visie leent zich niet voor dit soort keiharde uitspraken. De vertaling van de visie in concrete plannen is voor later. We zullen niet zo maar dit soort beslissingen nemen, u heeft daar iets over te vinden.

De voorzitter dankt alle deelnemers aan het Forum voor hun bijdrage en sluit de vergadering.

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad