Pagina delen

Forumverslag 27-03-2017

Voortgangsrapportage over het raadsvoorstel 'Effectuering verbetermaatregelen Het Plein 2016 en verder' (27-03-2017)

Datum 27-03-2017 Tijd 19:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
H Nijkamp
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPM.J. ten Broeke
D66G.I. Timmer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijJ. Boersbroek
VVDB. van der Veen
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en meldt dat voor de behandeling van de onderwerpen 'Voortgangsrapportage verbetermaatregelen Het Plein' en 'onderzoek Rekenkamercommissie BBLM naar functioneren Het Plein' een blok van 90 minuten is gereserveerd. De voortgangsrapportage zal als eerste worden behandeld. Er heeft zich één inspreker gemeld, dhr. Derksen namens de Cliëntenraad (CR). De inspreker krijgt als eerste het woord.

De inspreker meldt dat de CR gesprekken heeft gevoerd met een aantal mensen van Het Plein over onder andere de aanpak van jongeren (2GetThere, die geen toegang krijgt tot Het Plein), de Poortprogramma's (er is geen plek meer voor de CR binnen dat programma), de procedure met betrekking tot voorliggende voorzieningen (de uitnodigingsbrief aan cliënten voor een gesprek over voorliggende voorzieningen was onvoldoende duidelijk en klantvriendelijk) en de bestandsanalyse. De CR heeft een advies uitgebracht aan het bestuur. Deze is als bijlage bij het verslag gevoegd.

Het college geeft in reactie aan dat er sprake was van een 'hobbelige' start tussen Het Plein en 2GetThere. Beiden moesten aan elkaar wennen. Het punt was welke jongeren in aanmerking komen voor 2GetThere en in hoeverre privacygegevens van jongeren gedeeld mochten worden. Inmiddels is er een goed gesprek geweest tussen 2GetThere en Het Plein en de verwachting is dat de samenwerking nu beter zal gaan. 

De SP heeft begrepen dat het gaat om tegengestelde belangen en niet om het wennen aan elkaar. Inzet van Het Plein is immers dat de jongeren een baan krijgen omdat dit beter is voor de (uitstroom)cijfers.

Het college licht toe dat Het Plein zich dient te houden aan de door de raad gestelde kaders en die zijn soms anders dan de wens van de jongeren. In de visie Participatiewet wil het college deze kaders graag tegen het licht houden. Het klopt dat de CR geen plaats meer heeft binnen de Poortprogramma's zijn gezet. De CR heeft echter wel mogelijkheden om zich op een andere manier zichtbaar te maken (via nieuwsbrieven bijvoorbeeld). 

De ChristenUnie informeert wat dan de positie is van de CR en vraagt een toezegging dat wordt nagedacht over een goed zichtbare plek voor de CR.

Het college geeft aan dat de CR zichtbaar, toegankelijk, aanspreekbaar en laagdrempelig dient te zijn volgens de kaders van het DB van Het Plein. Er zal worden uitgezocht hoe het zit met de opmerking van de inspreker dat de vergaderruimtes niet meer beschikbaar zijn voor de CR. Toegezegd wordt dat wordt nagedacht over een goede zichtbaarheid en het Forum zal hierover schriftelijk worden geïnformeerd. Structurele problemen met betrekking tot voorliggende voorzieningen zijn niet bekend. Over taalgebruik in brieven is eerder een motie ingediend en aangenomen en dit wordt via het plan van aanpak verbeterd. De in het advies genoemde competenties van het personeel en assessment zullen worden besproken in het DB evenals het inrichtingsvoorstel over het toezicht door het AB (bemensing door onafhankelijke personen). 

 

De Voortgangsrapportage

De VVD spreekt van een inzichtelijke rapportage die gemakkelijk te begrijpen is en een vlot beeld geeft. Gevraagd wordt of gaandeweg ook iets te zeggen valt over verbetering van resultaten en de beleefde dienstverlening door Het Plein.

D66 informeert naar de effecten van de verbeterstappen op de organisatie (is de organisatie minder 'verwaarloosd' dan die was?)? Een soort  maandrapportage (conform het voorbeeld in het plan van aanpak) met cijfers over in- en uitstroom wordt gemist. 

Burgerbelang vindt de rapportage goed leesbaar. Er is aangegeven dat het enkele jaren duurt voordat effecten zullen worden bereikt; hoe gaat dat worden gemonitord want er zou een nieuw informatiesysteem operationeel zijn vanaf februari jl. ten behoeve van onder andere heldere verslaggeving. Inzicht wordt gemist in de mate waarin Het Plein afwijkt van prestaties ten opzichte van vergelijkbare organisaties. Tot slot wordt een toelichting gevraagd op de rol en inrichting van het AB en het DB.

GroenLinks vindt de rapportage goed leesbaar maar vindt het onderdeel Opleiding onderbelicht in de rapportage. Komt dat ergens terug?

De SP vraagt een toelichting op de nieuwe aanpak van jongeren in relatie tot 2GetThere en of de directeur a.i. (dhr. Noppen) de afgesproken opdracht heeft voltooid. De wijze van rapporteren is akkoord.

De ChristenUnie refereert aan een systeem dat zorgt voor een betere match tussen de arbeidsmarkt en arbeidsgemeente. Er zijn signalen van ondernemers dat Het Plein moeilijk te benaderen is en dat die match nog moeilijk te maken is. Is er overleg geweest met ondernemers over de vraag waar zij behoefte aan hebben en is die match vanaf medio april 2017 wel te maken?

De PvdA vraagt hoe medewerkers in het veranderingsproces staan. 

Het CDA vraagt of volledig duidelijk is wie in de kaartenbak zitten en wat die cliënten nodig hebben (is de informatie toegankelijk?).

BewustZW wijst erop dat in een eerder Forum in 2016 is aangegeven dat dhr. Noppen tot 1 juli 2017 zou blijven als directeur a.i. van Het Plein. Hij is voortijdig vertrokken. Is er sprake van een vertrouwensbreuk en hoe zit het met contractuele verplichtingen en kosten jegens de heer Noppen?

De Lijst van Vliet informeert of er functioneringsgesprekken zijn gevoerd, wat de mening is van de OR en hoe het zit met de rechtspositie van het GO van de GR Delta.

De Stadspartij heeft geen aanvullende vragen.

Het college licht toe dat over het vertrek van dhr. Noppen een mail is verstuurd aan de fractievoorzitters. Er is een nieuwe fase aangebroken met betrekking tot de verbetermaatregelen bij Het Plein en implementatie daarvan vraagt een ander type leider. 

D66 vraagt of dit een onverwachte wending is? In een gesprek van D66 met dhr. Noppen medio maart bleek niets van een spoedig vertrek en is aangegeven dat nog geen procedure was opgestart voor het werven van een nieuwe directeur na 1 juli 2017. 

Het college spreekt niet van een onverwachte wending. De nieuwe fase vraagt een investering in verbetering van de samenwerking, opleiding en houding en gedrag en dat vraagt een ander type leiding. Conform bepalingen in het contract kon snel afscheid worden genomen van elkaar. 

D66 informeert of er gesprekken zijn gevoerd met dhr. Noppen over een vertrek?

De VVD maakt bezwaar tegen het gesprek op dit niveau. Het is niet gepast om hier te spreken over de inzet van individuele personen.

Door D66 wordt geantwoord dat de vragen en onduidelijkheid voortkomen uit een tekstpassage in het rapport van de Rekenkamercommissie BBLM over de continuïteit van het management bij Het Plein. Dit staat haaks op de wisseling van de directie.  

De SP vraagt wie op dit moment op de stoel van de directie zit bij Het Plein.

Het college antwoordt dat dit de heer Kamphuis is samen met het MT. Er zijn geen zorgen over de continuïteit van uitvoering maar wel over houding, gedrag, interne samenwerking, cultuur, e.d. Het college refereert vervolgens aan de inbreng van fracties over het monitoren van het effect van de verbetermaatregelen op de organisatie zelf en op de prestaties die de organisatie levert. De genoemde info wordt opgenomen in de bestuursrapportage waarin tevens wordt ingegaan op cijfers over instroom en uitstroom. Bezien zal worden of het onderwerp 'bejegening' hier ook in kan worden betrokken. De voortgangsrapportage is niet het juiste instrument om hierover te rapporteren.  

De VVD heeft er begrip voor dat de gevraagde info er nu nog niet is maar zou dat op termijn wel opgenomen willen zien in de voortgangsrapportage. 

Het college is geen voorstander van het versturen van maandrapportages aan de raad. Het college dient de raad te informeren via bestuursrapportages. In het DB zal worden besproken welke info wordt opgenomen in de bestuursrapportage. De wensen vanuit de raad zullen daarbij worden meegenomen.

De ChristenUnie pleit voor een vast format voor de bestuursrapportage.

GroenLinks geeft aan dat in het verleden al afspraken zijn gemaakt over het opstellen van prestatie-indicatoren e.d.

Het college vervolgt en licht toe dat het DB bestaat uit de wethouders Werk&Inkomen uit Lochem en Zutphen en de wethouder Financiën uit Zutphen. Het AB bestaat uit vier wethouders uit de gem. Zutphen en drie wethouders uit de gem. Lochem. Dit is voorgeschreven in de WGR.

Burgerbelang vraagt of er ook een extern deskundige zit in het DB.

Het college geeft aan dat een extern deskundige adviseur is van het DB.

De ChristenUnie informeert of nog verder wordt nagedacht over de vorm van toezicht houden.

College geeft aan dat dit nog wordt besproken in het DB.

De ChristenUnie spreekt van een weeffout in deze vorm van toezicht en zal met een motie komen hierover. 

Het college verzoekt te wachten met een dergelijke motie totdat het bestuurlijk arrangement tussen Zutphen en Lochem hierover gereed is. Daarin wordt opgenomen wie welke rol heeft op welk moment en hoe die wordt ingevuld. Het Forum wordt daarover in juni as. geïnformeerd.

BewustZW vindt dat de ChristenUnie een punt heeft. 

Het College vervolgt dat de voortgangsrapportage met name ingaat op primaire processen en niet op investering in opleiding, houding en gedrag, e.d. In bijlage B staat wel een toelichting over deskundigheidsbevordering. Dit is vertraagd en bezien wordt of hier versneld vorm en inhoud aan kan worden geven. Over deze aspecten bestaat zorg bij het college.

GroenLinks vindt deze aspecten belangrijk en vraagt wanneer hierover iets wordt teruggekoppeld.

Het college zegt toe het Forum hierover eind april schriftelijk nader te informeren. Verder wordt gemeld dat de aanpak van jongeren niet hetzelfde is als de aanpak bij 2GetThere. Het Plein heeft een eigen aanpak voor jongeren maar er is wel sprake van afstemming en samenwerking. In de voortgangsrapportage staan geen ervaringen van andere partijen zoals 2GetThere. Er is wel een voortgangsrapportage van specifiek 2GetThere aangeboden aan de raad.

D66 vraagt een nadere toelichting op het beleid rondom jongeren, specifiek de samenwerking tussen het RMC en Het Plein. 

Het college meldt een gesprek te hebben gevoerd over die samenwerking en zal het Forum daarover nader schriftelijk informeren.

De VVD constateert dat op onderdelen om aanvullende informatie wordt gevraagd door het Forum. Er wordt gepleit voor een 'gebundelde' bespreking. Wat is daarvoor een natuurlijk moment?

Het college geeft aan dat de bestuursrapportage van Het Plein in juni verschijnt. Deze wordt verwerkt in de bestuursrapportage van de gemeente. Het Forum dient wel akkoord te gaan met het verwerken van de toezeggingen in de bestuursrapportage. De door de CU genoemde problematiek bij matching heeft de aandacht en wordt aan gewerkt om dit te verbeteren. Voor de medewerkers (genoemd door PvdA) is het een zware tijd en de druk op de organisatie is groot. Dit leidt tot spanningen en een hoog ziekteverzuim. Over de kaartenbak (genoemd door CDA) wordt aangegeven dat die niet is 'gelabeld'. Door het goed leren kennen van klanten hoopt Het Plein beter aan voorkant te kunnen opereren. Functioneringsgesprekken (genoemd door Lijst Van Vliet) worden gevoerd.

GroenLinks vraagt een nadere toelichting op de uitspraak over de zware tijd voor het personeel in relatie tot de continuïteit van management.

Het college licht toe dat de continuïteit van de uitvoering van 'Plein op orde', het welzijn van medewerkers en de output van Het Plein belangrijk zijn. Onderwerp van gesprek is de verhouding tussen het aantal mensen met een contract bij Het Plein en het aantal externen die er met name zijn onder leidinggevenden. Het MT van Het Plein heeft het DB gevraagd om een directeur voor een langere periode hetgeen voor rust zorgt.  

De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende is besproken. De volgende toezeggingen zijn gedaan:

1. Het Forum wordt schriftelijk geïnformeerd over de plek/zichtbaarheid van de CR en de ondersteuning van de CR.

2. In de bestuursrapportage van Het Plein wordt naast de 'vaste gegevens' over output en kpi's ook gerapporteerd over de effecten van de uitvoering van de verbeterplannen (o.a. vertaald in cijfers over ziekteverzuim). Hierover wordt in de volgende voortgangsrapportage aan de raad gerapporteerd aan de raad.

3. Het college informeert het Forum eind april schriftelijk over de aanpak met betrekking tot opleiding van personeel en bejegening.

4. Het college informeert het Forum schriftelijk over de samenwerking tussen RMC en Het Plein met betrekking tot jongeren.

Burgerbelang geeft aan ook inzicht te hebben gevraagd in vergelijkbare cijfers van andere organisaties.

Het college geeft aan dat het DB voornemens is om ook te gaan benchmarken en de uitkomsten daarvan zullen waarschijnlijk worden opgenomen in de bestuursrapportage.

De voorzitter sluit dit onderdeel van het Forum.

 

 

 

 

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Presentatie onderzoek RKC BBLM Functioneren Het Plein (27-03-2017)

Datum 27-03-2017 Tijd 19:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
H Nijkamp
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPM.J. ten Broeke
D66G.I. Timmer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijJ. Boersbroek
VVDB. van der Veen
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

Rapport Rekenkamercommissie BBLM

De voorzitter merkt op dat de reactie van het college over het rapport summier is weergegeven in het memo en vraagt het Forum of er behoefte is aan een nadere toelichting die eventueel schriftelijk kan worden gegeven door het college.

Er is geen behoefte aan een nadere toelichting waarna de voorzitter concludeert dat het rapport voldoende is besproken.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Nota grondprijsbeleid gemeente Zutphen 2017 (27-03-2017)

Datum 27-03-2017 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
R Groters
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Jager
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijD. Bogerd
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forumvergadering. Op de agenda staat de “Nota grondprijsbeleid gemeente Zutphen 2017”. Dit is een oordeelsvormend forum. Ik geef het woord eerst aan de wethouder.

College: De nota wordt voor 4 jaar vastgesteld. De grondprijzenbrief wordt jaarlijks vastgesteld. Ik ben benieuwd welke vragen er zijn.

ChristenUnie: Ik vind het geen toegankelijk stuk. In de inleiding staat dat het ook voor de burger is bedoeld. Dan in ieder geval niet voor de gemiddelde burger. De termen die gebruikt worden zijn erg moeilijk. Kan er voor gezorgd worden dat het de volgende keer makkelijker leesbaar wordt, ook voor de burger? Hoe sluit deze nota aan bij het speerpuntenbeleid? Op het gebied van duurzaamheid mag het wel wat ambitieuzer. Op pagina 7 van de nota staat (3e bullit): “Duurzaamheidsmaatregelen zijn, voor zover deze buiten het bouwbesluit vallen, niet van invloed op de grondprijzen. Via een aanbesteding, waarbij wordt gegund op basis van beste prijs-kwaliteit verhouding (beste PKV), kan het criterium duurzaamheid meegewogen worden.” Ik zou graag zien dat het woordje “kan” in de laatste zin vervangen wordt door het woordje “zal”. Dat het criterium duurzaamheid altijd meegewogen wordt.

Burgerbelang: Een behoorlijk technisch stuk. Er is een categorie “zonneparken” toegevoegd aan de nota. Dat is gedaan op basis van de comparatieve methode (vergelijkingsmethode). Graag een toelichting van de wethouder. Is er wel voldoende vergelijking mogelijk in de omgeving? Passen andere gemeente deze systematiek ook toe voor zonneparken?

SP: In hoofdstuk 2 over woningbouw worden de grondprijzen genoemd exclusief BTW terwijl in de grondprijzenbrief van 2015 deze prijzen nog inclusief BTW waren. Waarom is dat? En in 2017 zijn de sociale huurwoningen uitgesplitst in eengezinswoningen en appartementen. Nu kan ik het niet meer vergelijken met 2015. Graag een toelichting van het college.

PvdA: Waarom is de sociale koop en huur naar boven bijgesteld ten opzichte van 2015? En waarom wordt er niet op kostprijs berekend in plaats van de comparatieve methode? Dat zou wel eens goedkoper kunnen zijn?

Stadspartij: Ik sluit me graag aan bij de duurzaamheidsambitie die de ChristenUnie heeft uitgesproken. Dan iets over de zonneparken. We hebben niet heel veel grondoppervlak in Zutphen. De opbrengst is erg laag. Dus waarom zetten we niet veel meer in op zonnepanelen op daken in plaats van op grond? De vorige nota liep tot 2015. Waarom nu pas een nieuwe nota? En nog een tekstuele, technische vraag. In tabel 5 op blz. 6 van de grondprijzenbrief sluiten de grondprijzen niet op elkaar aan.

College: Bij grotere percelen wordt voor de eerste 700 m2 de prijs uit de eerste staffel gerekend. Het oppervlak boven de 700 m2 wordt gerekend uit de tweede staffel. En boven de 1100 m2 uit de derde staffel. De reden is dat hoe groter een perceel is hoe minder toegevoegde waar 1 m2 heeft.

Het is gebruikelijk om de prijzen exclusief BTW te hanteren omdat dat ook de prijzen zijn die je in rekening brengt bij de marktpartijen.

Het is inderdaad een technisch, lastig leesbaar stuk. Daar gaan we de volgende keer aan werken. In ieder geval zorgen voor een goede verklaring van de moeilijke termen die gebruikt worden.

Ik heb geen enkele moeite met een ambitieuzere duurzaamheidsambitie. We kijken daar ook zeer nadrukkelijk naar. Ik heb geen moeite met het vervangen van het woord “kan” door “zal”.

De vergelijking voor de zonneparken is wel gemaakt. Je kijkt ook wat er ligt. Dit zijn gronden die voorlopig niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Bijvoorbeeld op de Revelhorst. Dit worden voorlopig geen bedrijventerreinen. Het zou zonde zijn om deze ruimte de komende 10 jaar niet te gebruiken. En zonnepanelen op daken geeft ook vaak problemen met eigenaren en dergelijke.

GroenLinks: Naar aanleiding van het zonnepark Revelhorst. De locatie waar dat zonnepark zou moeten komen heeft een agrarische bestemming en geen bedrijfsbestemming. Dar strookt niet met wat u zojuist beweerde. Als u zegt dat u streeft naar een zonnepark op een bedrijfsbestemming dan heeft u de steun van onze fractie.

VVD: Ik ben het eens met Groenlinks en Stadspartij. Ik denk dat er overigens nog genoeg daken zijn waar zonnepanelen op kunnen.

College: Het zonnepark Revelhorst is natuurlijk niet van de gemeente. Er is een ondernemer die het verzoek bij de gemeente neerlegt. We kijken nog hoe we daar mee omgaan.

De sociale huurprijs is inderdaad naar boven bijgesteld. Marktonderzoek heeft uitgewezen dat het naar boven bijstellen van de grondprijs niet belemmerend werkt voor de sociale bouw. Anders missen we inkomsten.

Deze nota komt “pas” in 2017 en niet in 2015 door gebrek aan ambtelijke capaciteit.

GroenLinks: Het feit dat de zonneparken nu apart in de nota grondprijsbeleid worden genoemd. Wat zegt dit over de ambitie van dit college? Zijn er locaties waar het college aan denkt om zonneparken te kunnen realiseren?

College: Noordveen gaat nu gebeuren, dat is rond. We hebben natuurlijk als gemeente verder weinig grond. Het zal dan voornamelijk van particulieren moeten komen.

CDA: Een paar jaar geleden is Fort de Pol niet doorgegaan omdat de grondprijs te hoog was. Was het misschien wel mogelijk geweest op basis van deze grondprijzennota?

College: Wellicht wel. De ontwikkelingen op Fort de Pol zien er goed uit.

Dit onderwerp is voldoende besproken en rijp voor besluitvorming in de raad. De voorzitter sluit de forumvergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Motie: Behoud intensive care Gelre ziekenhuis Zutphen (27-03-2017)

Datum 27-03-2017 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Verwoort
Griffier
N ten Bokkel
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPE. Müller
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksS. Uenk
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDA. van Dijk
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter geeft het woord aan de PvdA om haar motie toe te lichten

De PvdA verduidelijkt haar motie die zorg uitspreekt wat er met het kwaliteitsniveau van het ziekenhuis gaat gebeuren als de intensive care verdwijnt uit het Gelre ziekenhuis. Betekent dit dat het aanbod in de zorg verschraalt terwijl veel bewoners uit de regio van afhankelijk zijn. Tevens is het ziekenhuis een grote werkgever in de regio en is het behoud van banen van groot belang.

De voorzitter geeft het woord aan het bestuur van het Gelre ziekenhuis om een reactie op de motie te geven.

Het bestuur van het Gelre ziekenhuis is vertegenwoordigd door de heer H.G. Maalderink, de heer B.M.J.M. Mutsears en door de heer M.A. Galjé

Het Gelre ziekenhuis benadrukt dat er geen sprake is van tegengestelde belangen omdat zij ook alle belang heeft in het kunnen geven van de optimale zorg. Zeker ook gezien de rol die het ziekenhuis heeft als maatschappelijke organisatie en haar verantwoording daarin. De mensen uit de streek zien dit als hun eigen ziekenhuis waarvan zij goede zorg verwachten.

De tendens is dat er steeds minder ziekenhuizen komen en dat er concentratie in de zorg is ontstaan om de verhoging van kwaliteit en veiligheid te kunnen garanderen. Zutphen is wat dat betreft een klein ziekenhuis.

Het Gelre ziekenhuis wil de kwaliteit van het zutphense ziekenhuis echter op het niveau houden zoals het altijd is geweest. De geboortezorg en de spoedeisende zorg blijven hetzelfde en bij acute situaties kunnen mensen er altijd terecht ook als dat levensbedreigend is. Dat is de insteek nu, en ook voor in de toekomst.

De Intensive care in Zutphen valt onder categorie 1 en de IC in Apeldoorn in niveau 2. Categorie 3 is het hoogst.

De doelstelling is om in Zutphen de intensieve zorg te blijven leveren. Bij de kwaliteitsinspectie bleek dat de IC in Zutphen niet volledig voldeed aan de geldende veiligheidsnormen. In overleg met de Inspectie is afgesproken dat er maatregelen worden getroffen om weer aan de kwaliteitsnormen te kunnen voldoen die behoren bij het niveau van IC categorie 1. In tussentijd is het IC afgeschaald naar het niveau hardcare (HC). Dus wel dezelfde zorg maar met HC faciliteiten. Het ziekenhuis verwacht echter op korte termijn weer aan de eisen van IC categorie 1 te kunnen voldoen. Na beoordeling van de Inspectie kan het IC naar verwachting weer worden opgeschaald naar niveau 1.

De zorg die nu geboden wordt is feitelijk nog dezelfde echter het niveau van de Intensive Care is HC. Vanwege deze verlaagde categorie moeten 4 patiënten per maand naar Apeldoorn worden gebracht. Dit laat zien dat de impact feitelijk laag is.

Omdat er snel aangepakt moest worden is er hierover niet optimaal gecommuniceerd. Er is wel een communicatieplan opgesteld waarover het college ook geïnformeerd is, net als andere partijen.

Er wordt gewerkt aan een toekomst bestendig Zutphens Gelre ziekenhuis. Het doel is om het IC niveau 1 in de toekomst te waarborgen waarbij kwalitatieve goede en veilige zorg gegarandeerd blijft. Hiervoor wordt een lange termijn visie opgesteld met onder andere deskundigen van buitenaf. Rond de zomer 2017 is deze visie naar verwachting afgerond.

De problemen rondom de IC hebben echter niets met financiën te maken. Het afschalen naar HC kost alleen maar geld omdat door het ontbreken van een IC niveau 1 geen extra inkomsten meer ontvangen worden, terwijl de kosten voor de zorg dat niveau wel doorlopen.

Het bestuur van het ziekenhuis benadrukt nog even dat bij het landelijke patiëntentevredenheidsonderzoek, het ziekenhuis in Zutphen op de 2e plaats staat. Er wordt naar gestreefd om dat zo te houden.

Tevens benadrukt het bestuur van het ziekenhuis dat er op dit moment een tekort is aan IC verpleegkundigen !

De voorzitter bedankt het bestuur van het Gelre ziekenhuis voor haar toelichting en geef het woord aan de partijen voor het stellen van vragen.

Het CDA wil weten hoe lang het duurt voordat de opwaardering naar IC categorie 1 weer een feit is.

Het Gelre ziekenhuis geeft aan dat dit slechts enkele weken hoeft te duren echter dat zij daarbij afhankelijk zijn van de keuringsinstanties die de kwaliteit moeten beoordelen.

De VVD wil weten of dit een tijdelijk opheffing is en zij vraagt zich af waarom dit niet beter in de kranten gecommuniceerd is. Daarnaast heeft zij begrepen dat er een aantal kwaliteitsnormen niet gehaald zijn die volgens het ziekenhuis niets te maken hadden met de zorg. Waarmee had dat dan wel te maken ?

Het Gelre ziekenhuis geeft aan dat die normen te maken hebben met IC systemen die goed op elkaar afgestemd moeten worden. Wat de communicatie betreft is er in een heel kort tijdsbestek heel voorzichtig over dit soort zaken gecommuniceerd. Er moest ook nog met de Inspectie nog gesproken worden over hoe de kwaliteit op termijn gewaarborgd kon worden. Er is ook nooit gecommuniceerd over opheffing, alleen over tijdelijke afschaling en over de kwaliteitsborging over lange tijd.

De gemeente Bronckhorst wil weten of er kaders zijn over bijvoorbeeld bereikbaarheid in afstand en tijd waaraan het ziekenhuis moet voldoen. Bepaalt het ziekenhuis dat zelf met de zorgverzekeraar of zijn daar wettelijke regelingen voor. Tevens wil zij weten wat deze wijziging concreet voor de inwoners van de regio betekent.

Het Gelre ziekenhuis geeft aan dat er normen zijn over de bereikbaarheid van het ziekenhuis en dat de tijdelijke wijziging geen probleem oplevert voor de inwoners van de regio.

De SP wil weten of de raad van bestuur van het ziekenhuis zelf de inspectie op de hoogte heeft gebracht van de problemen? Tevens wil zij weten of de geruchten kloppen dat het ziekenhuis in Zutphen in de toekomst wordt afgewaardeerd tot het niveau polikliniek.

Het Gelre ziekenhuis beaamt dat de raad van bestuur van het ziekenhuis zelf de inspectie heeft geïnformeerd. Over zulke belangrijke zaken wordt direct gecommuniceerd met de Inspectie. De intentie van het Gelre ziekenhuis is om de kwaliteit de IC van het ziekenhuis op niveau 1 te houden inclusief de zorg er omheen

De PvdA concludeert dat de motie overbodig is. Echter zij maakt zich nog wel zorgen over de financiële situatie van het ziekenhuis in relatie met het niveau van de zorg waar naar gestreefd wordt.

Het college vindt dat de vragen die nu gesteld zijn beter eerst aan het bestuur van het ziekenhuis gesteld hadden kunnen worden. Dan was er al veel eerder duidelijkheid geweest en had de motie ook niet opgesteld hoeven te worden.

De PvdA geeft aan dat zij wel heeft geïnformeerd bij de OR en bij de cliëntenraad van het Gelre ziekenhuis.

D66 geeft aan dat het ziekenhuis een goede toelichting heeft gegeven en dat er door het bestuur goede en zorgvuldige keuzes zijn gemaakt.

De VVD geeft ook aan dat zij zich zo goed mogelijk door het ziekenhuis heeft laten informeren. Zij verwijt het college dan ook dat als zij meer informatie had dan in de motie staat, dat zij de Raad dan al eerder had kunnen informeren.

De SP benadrukt nog eens de zorg die onder de medewerkers in het ziekenhuis leeft dat het ziekenhuis tot een lager niveau afgewaardeerd wat mede misschien banen gaat kosten.

Het Gelre ziekenhuis benadrukt nog eens dat er alles aan gedaan wordt om de zorg die nu geleverd wordt, overeind te houden. Het ziekenhuis in Zutphen blijft op niveau en wordt geen polikliniek. De Complexe zorg wordt in Apeldoorn gedaan echter dat is een paar procent van het totaal. Het grootste deel van de zorg blijft in Zutphen. Hoewel aan de Intensive Care eisen steeds hoger worden gesteld, krijgt Zutphen de IC status niveau 1 terug en zal deze worden behouden.

Het Gelre ziekenhuis werkt aan een rendementsprogramma zoals de meeste ziekenhuizen doen. Dit is nog onder druk van de zorgverzekeraar maar ook omdat het ziekenhuis dat zelf wil om zodoende toekomstbestendig te zijn. Daarnaast benadrukt men nog eens dat afschaling naar high care zorg als gevolg heeft dat er minder inkomsten komen maar dat de zorgkosten hetzelfde blijven. Dus dat is zeer nadelig en juist een prikkel om terug te komen op het IC niveau 1.

Het College geeft aan zij juist het presidium heeft geadviseerd om het probleem bij het Gelre ziekenhuis met alle partijen in een forum te bespreken. Zij had tijdens een onderhoud met directie van het ziekenhuis al meer informatie ontvangen, echter toen was de motie al ingediend.

VVD vindt het onterecht dat het college de indieners van de motie kapittelt.

Het Gelre ziekenhuis deelt de zorgen van haar medewerkers en wil deze verminderen door hen steeds goed te informeren over de voortgang van het proces.

Burgerbelang is blij dat het om een tijdelijke situatie gaat, echter het krantenartikel van 2 maart 2017 suggereert anders.

Het Gelre ziekenhuis geeft aan dat de haar grootste zorgverlening gaat om de chronische zorg. Deze zal in de komende jaren toenemen. Tevens is men bezig met een rendementsverbetering om ook in de toekomst de kosten te kunnen dekken.

Burgerbelang wil weten hoe het zit met de specialisatie op dit moment nu er sprake is van een IC met een lager kwaliteitsniveau.

Het Gelre ziekenhuis geeft aan dat patiënten met een hoog gezondheidsrisico op dit moment niet in Zutphen behandeld worden, echter dit is maar marginaal.

Burgerbelang vraagt zich af hoe in de huidige situatie het verschil tussen het Intensive care kwaliteitsniveau Hard Care en niveau 1 wordt overbrugd ?

Het Gelre ziekenhuis geeft aan dat zij de zorg op een dusdanige veilige manier organiseert dat zij voldoen aan de eisen die aan een ziekenhuis in het algemeen gesteld worden.

De VVD maakt zich zorgen over de zorgverlening op de lange termijn.

Het Gelre ziekenhuis vindt het terecht dat er zorgen zijn over de zorgverlening in de toekomst. Echter de intentie is nu dat de kwaliteit van de zorg in Zutphen op niveau blijft en voldoen aan de landelijke richtlijnen. De kwaliteit van zorg op verloskunde en eerste hulp moeten met de huidige faciliteiten mogelijk blijven.

De PvdA geeft aan dat zij de motie meeneemt ter beraad in de fractie.

Het CDA geeft aan dat de motie het doel heeft bereikt waarvoor het is ingediend en is tevreden over het resultaat.

De VVD wil graag weten hoe de raad nu verder geïnformeerd wordt.

Het College geeft aan dat zij intensief contact heeft met de directie van het Gelre ziekenhuis. Zij zal de Raad op de hoogte houden over belangrijke ontwikkelingen in het ziekenhuis.

Het CDA vraagt of de directie van het ziekenhuis het daar mee eens is.

Het Gelre ziekenhuis geeft aan dat dat zij graag de raad geïnformeerd wil houden over de gang van zaken in het ziekenhuis.

Na het horen van de reacties concludeert de voorzitter dat de motie voldoende is besproken. De indieners van de motie zullen gaan bepalen of deze ingetrokken wordt of alsnog ter besluitvorming naar de Raad kan.

De voorzitter sluit de vergadering

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Masterplan Onderwijshuisvesting Zutphen 2017-2032 (27-03-2017)

Datum 27-03-2017 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
E Langenbach
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPE. Müller
D66H. Brouwer
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksL. Luesink
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet eenieder welkom, opent de vergadering en licht het onderwerp kort toe.

Voor ligt het masterplan onderwijshuisvesting Zutphen 2017-2032.

De voorzitter geeft het woord aan de inspreker, de heer Schiltman.

De inspreekreactie is als bijlage bij het verslag gevoegd.

De voorzitter geeft de fracties de gelegenheid om vragen te stellen aan inspreker.

VVD: Waar komt de informatie over geldstromen en voorwaarden precies vandaan?

De heer Schiltman: De site van de VNG geeft veel informatie. Daarnaast heeft hij gekeken in de Wet op het primair onderwijs.

Burgerbelang: Vanuit welke hoedanigheid wordt de inspreekreactie gegeven?

De heer Schiltman: Ik ben al tien jaar een bezorgde burger en betrokken geweest bij de Vrije School. Ervaring is dat niet geoormerkt geld verdwijnt in stenen en niet in onderwijs.

Groen Links: Inspreker geeft aan wat hij niet wil, wat zou u wel willen zien met betrekking tot dit onderwerp?

De heer Schiltman: Het beste zou zijn dat de huidige leegstand gebruikt wordt. Daarnaast is er bij vertrek van het VMBO ruimte voor de Vrije School. In de berekening van de bestaande leegstand is de 4.000m² tijdelijke huisvesting van de Vrije School niet betrokken.

SP: Wat is er volgens inspreker precies mis met het beleid.

De heer Schiltman: Er is de intentie om samen te werken, maar pas als iedere school goede huisvesting heeft.

Stadspartij: Kent inspreker de brief van het ministerie van onderwijs?

De heer Schiltman: De brief van 22 september 2016 is bekend. De minister geeft aan om met belangenverenigingen om tafel te gaan om nieuwe kaders te creëren op dit onderwerp. Op dit moment ontbreken de regels.

Stadspartij: Is het een optie om de behandeling van het masterplan te laten wachten op de nieuwe kaders van de minister?

De voorzitter geeft het woord aan het college voor de beantwoording van de vragen.

College: Er is recentelijk een brief ontvangen van het ministerie over de voortgang van de ontwikkeling van kaders. Het masterplan refereert daar ook aan. De brief zal aan de forumleden worden toegestuurd.

In antwoord op de inspreekreactie wordt gesteld dat de schoolbesturen verantwoordelijk zijn voor groot onderhoud. In meer jaren plannen moet de planning inzichtelijk worden gemaakt. De gemeente is verantwoordelijk voor nieuwbouw via geld in de algemene middelen.

In het masterplan worden handvatten geboden voor het omgaan met die gemeentelijke verantwoordelijkheid. Met het principe van doordecentralisatie komen de verschillende middelen samen hetgeen een effectief beheer mogelijk maakt. Omgaan met en voorkomen van leegstand is het uitgangspunt. Hiervoor zijn de gebouwen ook geschouwd.

Het college toets plannen aan de kaders van het masterplan. Daarbij staat onderwijs voorop en niet de stenen en wordt de verbinding tussen het onderwijs en de samenleving gezocht.

De voorzitter dankt de heer Schiltman voor zijn inspreekreactie en vraagt de fracties om een reactie op het masterplan.

D66: Is in de tabel voor 2017 het plan voor een cluster vier school opgenomen? In relatie tot de krimp wordt gevraagd op welke onderdelen de scholen daadwerkelijk en concreet de samenwerking zoeken.

SP: In het kader van doordecentralisatie gaan de scholen over de middelen en worden die gebundeld. Wat wordt er precies van de raad verwacht?

CDA: Hoe houden we controle?

Groen Links: Mooi plan en een mooi proces. Het enthousiasme om mee te denken is erg goed. De woorden ‘doordecentralisatie’ en ‘OOGO’ zijn overigens wel erg ambtelijk.

Welke lessen zijn er op dit punt geleerd uit Breda?

VVD: Er is een risico op de lange termijn. Er is sprake van krimp en de vraag is of we flexibel genoeg zijn. Een evaluatie over vijf jaar is dan wellicht te laat. Vraag is ook hoe de geldstromen nu lopen en waarom de reservering van een dergelijk groot bedrag niet via de Voorjaarsnota loopt.

Burgerbelang: Een visie op het gewenste ondernemerschap van scholen wordt gemist. Daarnaast is de veiligheid een issue. Dat de situatie niet in beeld is, is zorgelijk.

PvdA: Voor het besteden van € 12 mln. is een ruimere onderbouwing nodig. De roep om een visie wordt ondersteunt.

Groen Links: Hoe gaan we de kwalitatieve effecten meten?

SP: Het plan voor een gezamenlijke brugperiode in het VMBO gaat niet door. Hoe hangt dat samen met het masterplan?

Stadspartij: De cultuurhistorische waarde van verschillende panden staat niet in het masterplan. In dit verband is het behouden van een pand een extra mogelijk scenario.

CDA: Ligt het risico bij onvoldoende doordecentralisatie nu op middelen of samenwerking? Wat is de kritieke factor?

De voorzitter geeft het woord aan het college voor de beantwoording van de vragen.

College: De term ‘doordecentralisatie’ komt uit de wet, maar het signaal is duidelijk en herkenbaar. De toelichting vanuit Breda op het doordecentraliseren heeft enthousiasme opgewekt. Daarin gaan we de voordelen zoeken, ook door geldstromen te bundelen.

In Zutphen bestaat er een egalisatie reserve. Deze wordt jaarlijks extra gevoed voor kapitaallasten. Het plan is gebaseerd op een reserve die hoger is dan € 0,00. De uitgaven worden dan ook binnen de bestaande reserve opgelost. Er wordt overigens gerekend met normbedragen. Pas na de toets aan het masterplan wordt het definitieve bedrag bepaald.

De stimulans in het gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen door scholen zit in de mogelijkheid om versnelling van de maatregelen te krijgen en een effectiever inzet van middelen.

Aan de verdeling van middelen worden wel randvoorwaarden gesteld. Dat laten we ook niet los, we blijven informatie vragen over het onderhoud en de voortgang.

In de uitwerking van het masterplan komen ook momenten voor bespreking in de raad. Met name de risicoparagraaf wordt afgedekt met goede afspraken en randvoorwaarden.

CDA: Hoe komt er verdere besluitvorming in de raad?

College: De voorwaarden voor doordecentralisatie worden met de raad besproken. Daarnaast wordt de raad geïnformeerd over effecten en resultaten. De raad moet kunnen beoordelen of het werkt.

De cluster vier school heeft een aantal jaren geleden toestemming gekregen. De plannen worden nu concreter. Plan is een nieuwe school op de oude zwembad locatie.

Er komt een forse krimp aan. De scholen zoeken elkaar daarom nu al op. Het gaat dus niet alleen om een intentie om samen te werken, er gebeurd al veel. De urgentie om samen te werken wordt ook steeds groter. Daarom is het masterplan ook op een langere termijn gericht.

Jaarlijks zijn er ijkmomenten van de voortgang en om de vijf jaar een intensieve evaluatie. Bijstelling is op die momenten mogelijk.

Het traject loopt niet via de Voorjaarsnota, omdat er geen extra middelen nodig zijn. De uitvoering vindt plaats binnen het bestaande financiële kader.

De huisvesting van HBO/MBO zit niet in het masterplan, omdat de gemeente bij de huisvesting hiervan geen verantwoordelijkheid heeft. In de visie wordt dit wel meegenomen, maar we gaan niet over de gebouwen.

Burgerbelang: Het aanbieden van dergelijke opleidingen kan bijdragen aan de doelstellingen van het focustraject.

College: MBO hebben we in Zutphen en daar zijn we ook mee bezig, alleen niet via dit plan. Voor een HBO is Zutphen echter te klein. De focus ligt op het creëren van Clean Tech gerelateerde plaatsen.

Op de planning en stand van zaken met betrekking tot de brandveiligheid van panden komen we terug.

De onderbouwing van de € 12 mln. ligt in de verordening.

PvdA: Over de besteding zal een informatie traject naar de raad moeten komen.

College: de bevoegdheid ligt bij het college, de raad wordt geïnformeerd.

Het meten van de effecten is van belang. Hoe dat gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Te meer daar sommige effecten ingewikkeld in elkaar zitten.

Groen Links: Hoe worden andere programma’s betrokken bij dit onderwerp? Samenwerking is nodig.

College: Bedoeling is om dit breed op te pakken.

De gezamenlijke brugperiode is niet expliciet in dit plan opgenomen. Een andere manier van samenwerking tussen scholen is goed, als het onderwijs doel maar gediend wordt. Een andere uitwerking om het doel te bereiken is dus mogelijk.

Het aspect cultuurhistorische waarden staat niet in het masterplan. Met de behandeling in de raad zal hier aandacht aan worden besteed. Het is een terecht punt in ieder geval.

VVD: De lange termijn is lastig. Als de raad akkoord gaat, is het college dan 15 jaar bevoegd?

College: Er is een vijfjaarlijkse intensieve evaluatie. Daarbij zijn de tweede en derde periode van vijf jaar minder uitgewerkt. De voeding van de reserve loopt ook via de raad indien er een wijziging ten opzichte van het huidige kader noodzakelijk is.

Groen Links: er is ook een jaarlijkse evaluatie die in het forum besproken wordt.

College: Goede afspraken zijn belangrijk. Het stimuleren van de samenwerking vraagt om een plan met een lange termijn.

Burgerbelang: De krimp ligt momenteel bij basisscholen. Worden er ook scholen genomineerd om te sluiten?

College: De urgentie is groter in de omliggende kernen, maar in Zutphen komen die vragen ook.

Burgerbelang: Worden scholen geholpen met fuseren?

College: In Zutphen is de urgentie nog niet groot genoeg, maar er zijn al wel gesprekken over leegstand.

CDA: Het gaat om een groot bedrag. Onduidelijk is of we hier goed aan doen.

College: Vijftien jaar is lang en € 12 mln. is veel. Bij instemmen wordt alleen akkoord gegeven op het verkennen van de optie van doordecentralisatie en onder welke voorwaarden.

Groen Links: Klopt het dat de risico kanttekening zegt dat we bij goede doordecentralisatie meer kunnen dan volgens de huidige systematiek?

VVD: Er is nu ook leegstand.

College: Er is altijd wel iets leegstand. Dat is niet te voorkomen. We kunnen ons wel richten op oplossingen.

De voorzitter concludeert na een korte inventarisatie dat de fracties dat dit stuk rijp achten voor verder debat in de raad. De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Presentatie van toekomstscenario`s voor De Kas (27-03-2017)

Datum 27-03-2017 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.J.A. Putker
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPG.J.N. Müller
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksS. Uenk
StadspartijD. Bogerd
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en heet iedereen welkom.

College: Vanavond worden diverse toekomstscenario’s besproken voor De Kas/De Kaardebol. Later dit voorjaar zullen wij dan een besluit aan u voorleggen. Het uitgangspunt is dat de huidige gebruikers niet in het gedrang komen en dat we de gemeentelijke doelstellingen kunnen nastreven.

De ambtelijke ondersteuning geeft een presentatie. Op dit moment zijn er ongeveer 10 initiatieven in De Kas. Die zijn nog niet samenhangend en evenwichtig. Het is een breed en bevlogen gezelschap met veel enthousiasme. Er werken veelal vrijwilligers, op een kleinschalige wijze en ze zijn met goeie dingen bezig. Bij de huidige gebruikers is geen dragende partij. De afgelopen tijd hebben zich ongeveer 35 belangstellenden bij mij gemeld. Als we de verschillende scenario’s bespreken:

-          NME-centrum: is een spannende optie

-          Horeca: dat is de Driekant-variant. Wordt lastig. Zo’n onderneming heeft veel m² nodig voor een rendabele exploitatie.

-          Andere onderneming: dat wordt een activiteit die eigenlijk niet past in de omgeving.

-          Onderwijs: het zogenoemde “buiten leren” is populair. Scholen hebben ambities daarvoor. Dit zou een dragende functie kunnen zijn. De vraag is of dat voor het hele gebouw kan gelden.

-          Participatie: dan zouden we het Waterkwartier en de Zuidwijken erbij moeten betrekken, alsook de mensen uit de zorg en zij die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

De voorzitter stelt een kort rondje vragen voor aan de ambtelijke ondersteuning.

SP: Wie is nu drager en hoe bevalt dat?

Ambtelijke ondersteuning: Het team Vastgoed van de gemeente is nu beheerder en dat bevalt niet zo goed.

D66: Hebben alle huidige gebruikers nu een contract?

College: Nee, zij hebben een gedoogrecht.

GroenLinks: Welke processtappen heeft u doorlopen?

Ambtelijke ondersteuning: Ik heb de huidige gebruikers diverse keren gesproken. Ook heb ik met geïnteresseerde partijen en ambtenaren gesproken. Verder hebben diverse belangstellende organisaties mij benaderd.

De voorzitter geeft vervolgens het woord aan Patrick Reeuwijk die namens alle huidige gebruikers van het gebouw inspreekt. Zijn reactie is als bijlage bijgevoegd.

Burgerbelang: Zijn de huidige gebruikers gelukkig?

De heer Reeuwijk: We werken door; we voelen ons gelukkig.

Stadspartij: Hoe heeft u dit proces ervaren?

De heer Reeuwijk: Een aantal gebruikers is nauw betrokken, andere niet. We hebben vaak met z’n allen om tafel gezeten.

VVD: Waarom is er bij de huidige gebruikers geen ambitie om als dragende partij te fungeren?

De heer Reeuwijk: Daar is onvoldoende kennis en kunde voor en iedereen is ook te druk met de eigen organisatie.

PvdA: Ooit was er wel een ambitieus plan. Welke voorkeur hebben de huidige gebruikers als jullie naar de scenario’s kijken?

De heer Reeuwijk: De ambitie is er wel, maar er is steun nodig. Wat betreft de scenario’s: wij zijn voor een combinatie van partijen. Zorg en educatie en duurzaamheid. Ook het zogenoemde “Spiegelbeeld Cleantech” zien wij zitten.

Nu er geen vragen meer zijn voor de heer Reeuwijk, geeft de voorzitter het woord aan Christina Oosterhoff. Zij spreekt in namens de Stichting Ecologisch Stadspark Zutphen. Dit gebied van ongeveer 70 ha heet sinds kort het Emerpark. De Kaardebol heeft een centrumfunctie in dat park. Mevrouw Oosterhoff geeft aan dat de functie “ontmoeten” erg belangrijk is. Zij wil die graag toegevoegd zien aan de trits zorg, educatie en duurzaamheid. Zij vindt daarnaast de toegankelijkheid erg belangrijk. Er moeten geen hekken komen bij het gebouw, het moet vaak open zijn. En het park moet natuurlijk ecologisch zijn.

CDA: Waarom word horeca geen dragende functie?

Mevrouw Oosterhoff: Als dat lukt, is het mooi, maar het lijkt me ambitieus.

Stadspartij: Er waren drie punten genoemd in de oorspronkelijke motie en die zie ik nu niet terug in de presentatie. Wij willen liever niet weer een Driekant-debacle. Is De Bovenkamer er wel voldoende bij betrokken? Wij vinden verder duurzaamheid belangrijk. Verkoop van het pand of het in eigen beheer nemen vinden wij niet voor de hand liggen. De “Spiegelbeeld Cleantech” vinden wij interessant.

College: De huidige gebruikers hebben nu geen huurovereenkomsten. Dat gaan we later met een dragende partij regelen. De definitieve invulling volgt later. De “Spiegelbeeld Cleantech” vinden wij ook interessant. Een combinatie van partijen kan erg mooi worden.

Stadspartij: Hoe voorkomen we het Driekant-scenario als je nadenkt over een dragende partij?

College: Een dragende partij is een organisatie die wat betreft exploitatie het gehele gebouw kan dragen. Dat wordt straks financieel verder uitgewerkt.

Stadspartij: Maar hoe zorgen we ervoor dat we niet weer in dezelfde valkuil stappen?

College: Dat werken we uit.

Ambtelijke ondersteuning: Ik ben niet apart bij De Bovenkamer langs geweest, maar ik ken hun organisatie. Ik ga nog met ze spreken.

PvdA: Is er een soort 10 jaren-optie mogelijk, om de exploitatie draaglijker te maken?

College: Natuurlijk. In de uitwerking is daar aandacht voor.

PvdA: Betalen de huidige gebruikers huur conform de oude afspraken?

College: Ja.

GroenLinks: Wij hebben vier vragen/opmerkingen.

  1. Kent u Het Groene Huis in Amersfoort? Dat is een goed voorbeeld voor ons.
  2. Is de motie over maatschappelijke verhuur meegenomen?
  3. We willen graag dat u flexibel omgaat met de huidige gebruikers.
  4. Heeft u een planning?

Ambtelijke ondersteuning: Ik ken Het Groene Huis niet. Ik ga het bekijken.

Het college beantwoordt de andere drie vragen.

  1. Ja, we hebben de motie over maatschappelijke verhuur meegenomen en we gaan daar nog verder naar kijken.
  2. We zullen flexibel omgaan met de huidige gebruikers.
  3. We zijn nu richtingen aan het uitwerken. We hebben nog geen planning.

GroenLinks: Dat vinden wij te vrijblijvend; wij willen graag iets specifieker van u horen wat uw planning is.

College: Eerst moet er duidelijkheid komen over de richting die de raad wenst, daarna is de planning aan de beurt.

VVD: Waarom heeft u nu geen uitgewerkte plannen? Ik kan niets met de scenario’s.

Burgerbelang: Wij constateren nu een bottom-up-aanpak. De huidige gebruikers hebben veel inspraak. Dat is een prima aanpak. De raad geeft de kaders. Wij vinden onderwijs en participatie een mooi scenario.

College: De afspraak is dat het college met scenario’s zou komen, het forum zou richting geven daaraan en het college werkt het dan vervolgens uit.

VVD: Dat had veel eerder gekund.

Stadspartij: Het college heeft toegezegd dat er een forum zou komen en dat de dag erna de contracten getekend zouden worden.

College: Dat is niet realistisch.

SP: Wij zijn het eens met de VVD. Er is haast geboden. De bottom-up-aanpak vinden wij een goede zaak. Het had allemaal wel wat eerder gekund.

Voorzitter: Het is bijna 21.00 uur. We komen met de tijd in de knel. Wat gaan we doen?

Burgerbelang: Kunnen we dit forum verlengen?

VVD: Ik wil dit eerst in mijn fractie bespreken.

PvdA: Ik ook.

SP: Wij zijn voorstander van De Kas. Dat concept is van waarde. Wij vinden dat goed onderzocht moet worden wat de huurmogelijkheden kunnen zijn. Wij zijn voor een fors lagere huur. Wij gaan voor de scenario’s onderwijs en participatie, hoewel wij bij participatie vraagtekens stellen.

Voorzitter: Het is nu 21.00 uur en wij hebben nog niet alle fracties gehoord. Ik schors het overleg. Over enkele weken komen de andere fracties aan de beurt.

 

Advies

Vervolg van presentatie gewenst