Pagina delen

Forumverslag 27-01-2014

Broederenklooster - bedrijfsplan en aanvraag krediet (27-01-2014)

Datum 27-01-2014 Tijd 19:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Aanwezig namens Naam
PvdAF.J.M. Heitling
StadspartijH.I. Hamming
VVDB. van der Veen
GroenLinksC. Oosterhoff
D66W.M. Voorham
BurgerbelangR.C.M. Sueters
CDAJ. Pennings - Hanemaaijer
SPE.P.M. Gründemann
ChristenUnieA. Oldenkamp
StadsbelangB.A.M. Berg
Lijst LilianL.E. Steenvoort

Verslag van de vergadering

De voorstellen met de griffienummers 2013-0191 en 2014-0013 zijn op 27 januari gelijktijdig in het forum besproken. Dit verslag behelst dan ook beide voorstellen.

De voorzitter heropent de vergadering van 13 januari jl. Hij biedt de forumleden en de pers bij wijze van aardige geste een Broederenkloosterchocolaatje aan, gecreëerd door de heer Janson. Het college heeft de vragen die vorige keer zijn blijven liggen of naderhand nog zijn ingediend, schriftelijk beantwoord. Hij wil het college eerst de gelegenheid bieden daarop nog een toelichting te geven. Daarna zal hij het initiatiefvoorstel van Burgerbelang over het houden van een referendum aan de orde stellen. Dit voorstel zal nog hedenavond conform de referendumverordening aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd. Hij streeft ernaar vanaf 19.45 uur over te gaan tot behandeling van het voorstel over het bedrijfsplan en de kredietaanvraag in tweede ronde in casu een debat over de fractiestandpunten.

In het presidium is opgemerkt dat er geen behoefte meer is aan een besloten deel om de vertrouwelijk ter inzage gelegde stukken te bespreken. Na raadpleging concludeert hij dat er bij de forumleden eveneens geen behoefte bestaat aan een besloten vergadering.

De VVD verzoekt of het college helderheid kan verschaffen over De Wildeman en de vragen daarover beantwoordt, alvorens het forum overgaat tot de tweede ronde van behandeling van het voorstel.

De voorzitter zegt dat dit aansluitend kan na de toelichting van het college.

Het college zegt de vragen van het forum en de later nog schriftelijk ingediende vragen zo snel en adequaat mogelijk te hebben beantwoord, met uitzondering van de vragen over De Wildeman van de SP en VVD. Het college meent dat uit de vragen de zorg spreekt van de forumleden. Het startpunt van het voorstel is de kerntakendiscussie: bezuinigingen zijn noodzakelijk, maar ook gericht investeren en synergie genereren. Velen wijzen op het belang van cultureel ondernemerschap. Een van de eerste stappen in het vervolg op het bedrijfsplan is dit ondernemerschap verder uit te werken. Er zullen prestatie indicatoren worden ontwikkeld en er zal steeds worden geëvalueerd. Als het Broederenklooster er niet zou komen, vervalt de synergie en zal de bezuinigingstaakstelling aan de afzonderlijke partijen worden opgelegd. Het gaat het college niet om de realisering van het gebouw als doel op zich, maar als middel om bezuinigingen te bereiken en het creëren van meerwaarde door de clustering op één locatie.

De voorzitter vraagt welke vragen er leven omtrent De Wildeman.

De VVD was verwonderd over het aanbod dat de heer Ten Bosch deed namens de stichting. De fractie is van mening dat de gemeente al veel eerder contact had kunnen leggen met de stichting over de bestemming van het pand. Hoe is het aanbod meegewogen in het plan?

De PvdA meent dat slechts van belang is de vraag welk effect het aanbod van de stichting betekent voor het voorstel over het Broederenklooster.

Burgerbelang merkt op dat de vragen hierover van hun en de SP nog niet door het college zijn beantwoord. Het lijkt erop dat het college een spelletje speelt.

Stadsbelang vraagt of er al een oude afspraak met de stichting bestond; zo ja waarom heeft het college dat dan niet gemeld.

De SP vraagt of het college het wel gepast vindt dat de stichting als niet-eigenaar het aanbod doet dat zij heeft gedaan? Acht zij het ook gepast dat de stichting er per email in juni mee dreigt dat zij ook de gehele collectie zou kunnen weghalen?

Het college zegt in gesprek gegaan te zijn met de stichting na het raadsbesluit van 17 juni. Het college was zeer verrast door het aanbod in de forumvergadering van 13 januari jl. Dit aanbod is afgelopen week bevestigd door het gehele stichtingsbestuur. Eis is wel dat alles zorgvuldig en goed moet gebeuren en de stichting zou het op prijs stellen dat de ruimte waar de collectie tentoongesteld wordt naar Henriëtte Polak wordt vernoemd. Volgens de met de stichting gesloten overeenkomst heeft de gemeente niet geheel de vrije hand als eigenaar van de collectie en panden.

Stadsbelang vraagt of de overeenkomst ooit is gewraakt.

Het college antwoordt dat dit niet het geval is. Er wordt nu een nieuwe overeenkomst voorbereid.

Burgerbelang vraagt wie juridisch eigenaar is.

Het college antwoordt dat de gemeente eigenaar is van pand en collectie, maar dat in de overeenkomst is vastgelegd dat de gemeente ervoor moet zorgen zoals ze dat doet voor het Stedelijk museum. Indien gebouw en collectie uit elkaar worden getrokken, dan bestaat het risico dat het terug moet naar de stichting. Er is geen kwestie van het al dan niet gepast zijn.

De ChristenUnie wijst erop dat in de overeenkomst gesproken wordt over een nieuwe situatie; niet over het feit dat een eventuele opbrengst gestoken moet worden in de inrichting van een nieuw museum. Wat zijn de consequenties van het aanbod van de stichting. Het is de vraag of de raad erin wil meegaan. De opbrengst van het pand had meegerekend moeten worden in het investeringsplan. 

De SP wijst erop dat volgens artikel 5.8 van de overeenkomst deze voor 10 jaar geldig is. De stichting heeft derhalve nu niets meer in te brengen.

Stadsbelang meent dat de overeenkomst in dàt geval gewraakt had moeten worden, wat volgens het college niet is gebeurd. De onderhavige overeenkomst is dus nog steeds geldig.

Het college antwoordt dat de boekwaarde nihil is. In geval van onenigheid voorziet de overeenkomst in arbitrage, maar dat is niet nodig nu de stichting instemt met aanwending van de opbrengst.

D66 is van mening dat de discussie nu vooral moet gaan over het voorliggende raadsvoorstel.

De VVD meent dat er helderheid moet zijn over De Wildeman, omdat dit belangrijk is voor de oordeelsvorming over het raadsvoorstel. Het zegt iets over de zakelijkheid en zorgvuldigheid waarmee het project door het college vorm wordt gegeven.

De Stadspartij meent dat dit forum niet het gremium is waar over juridische ingewikkelde zaken moet worden gesproken.

GroenLinks wil zich graag beperken tot bespreking van het voorliggende voorstel.

De VVD meent dat de vragen die zij stelt zeer beperkt en technisch van aard zijn. Het gaat om de vraag die de PvdA naar voren heeft gebracht: wat betekent het voor dit voorstel?

De PvdA merkt op dat het daarbij vooral gaat om de financiële consequenties.

Het college meent dat het ook gaat over de uitleg van de overeenkomst. De opbrengst van het pand zal ten goede komen aan het Broederenklooster.

Burgerbelang meent dat het college de zaken omdraait. De gemeente is eigenaar van het pand. De gemeente bepaalt dan ook waar de opbrengst naartoe gaat, niet de stichting. Het lijkt erop dat het college slechts ruzie met de stichting wil voorkomen.

Het college zegt dat het morgen de schriftelijke vragen van Burgerbelang en de SP zal behandelen en daarin de aspecten die vanavond ter tafel zijn gekomen zal meenemen.

De voorzitter stelt voor aan het eind van deze vergadering te besluiten of het voorstel voldoende is besproken en of er nog een aparte beraadslaging moet plaatsvinden in het forum over De Wildeman.

De ChristenUnie is van oordeel dat de Wildeman onderdeel is van het besluit.

De VVD zegt dat, wanneer een inspreker iets belangwekkends heeft gemeld, dat betrokken moet worden bij de besluitvorming.

De voorzitter geeft vervolgens Burgerbelang het woord om het referendumverzoek toe te lichten.

Burgerbelang meent dat investeren van belang is, mits dat verantwoord gebeurt. De fractie hecht belang aan cultuur, maar niet alleen in het Broederenklooster. Ook andere sectoren vergen grote investeringen. Zo komt er ook veel op de gemeente af in het sociaal domein. Blijkens een memo van het college van 11 december 2013 haalt de Hanzehof de opgelegde bezuinigingen niet. Al in juni 2013 is de Hanzehof om een plan van aanpak gevraagd, maar dat is er nog niet. Naar eigen zeggen heeft de Hanzehof behoefte aan investeringen ten bedrage van een miljoen. Burgerbelang ziet graag van het college een integrale visie op cultuur in de stad, voordat een besluit wordt genomen over het Broederenklooster. De fractie acht een referendum noodzakelijk vanwege de grote financiële risico’s, het ontbreken van een integrale visie op cultuur, slechte ervaringen met fondsenwerving etc. Een referendum biedt de mogelijkheid bij de inwoners te peilen of het draagvlak werkelijk zo groot is als het college meent. Plannen zonder groot draagvlak zijn gedoemd te mislukken. De gelegenheid doet zich nu voor, omdat door combinatie met de gemeenteraadsverkiezingen de kosten beperkt zijn.

De SP is vóór het houden van een referendum.

Lijst Lilian meent dat de zaak zeer gecompliceerd is; de raad komt er zelf niet eens uit.

De Stadspartij meent dat dit waar is. Bovendien is het al een proces dat jaren loopt, waarbij er veel inspraak is geweest. Naar aanleiding van die inspraak is het plan ook aangepast en er is een goed bedrijfsplan opgesteld. De fractie is dan ook geen voorstander van een referendum.

Het CDA vindt het een lastige afweging. De uitslag is niet bindend. De kiezers kunnen de raad ook afrekenen bij de gemeenteraadsverkiezingen; daarvoor is een referendum niet nodig.

GroenLinks sluit zich aan bij de opvatting van Lijst Lilian. Anderhalf jaar geleden is de bevolking uitgebreid geraadpleegd. Dat heeft duidelijke reacties opgeleverd, die ook zijn verwerkt in de nu voorliggende plannen. Het is toch vreemd als nu de bevolking de vraag wordt voorgelegd of we er wel aan zullen beginnen?

De fractie van Stadsbelang is in principe vóór referenda. Stadsbelang heeft gezien de historie en de complexiteit van dit voorstel nu eveneens geen behoefte aan een referendum.

D66 zegt over het algemeen voorstander te zijn van het fenomeen referendum. Het is nu echter vreemd een referendum te houden nu het college geheel binnen de door de raad vastgestelde kaders een voorstel doet. Er bestaat ook een mogelijkheid van een correctief referendum, nadat de besluitvorming heeft plaatsgevonden; dat is echter nog niet aan de orde. Aan het initiatief van Burgerbelang liggen waarschijnlijk andere motieven ten grondslag. Een raadgevend referendum aan de start van een proces ligt voor de hand; halverwege is dit vreemd.

De ChristenUnie constateert dat er bij D66 kennelijk twijfel heerst over het fenomeen referendum. Verder wijst de fractie erop dat de Stadspartij nog niet zo lang geleden, ook ver in het proces, een referendum wilde over de IJsselsprong.

De Stadspartij merkt op dat het een correctief referendum betrof.

De ChristenUnie zegt altijd al tegen een referendum te zijn geweest. Het college heeft destijds toegezegd de verordening te zullen evalueren. Dat is nog niet gebeurd. Nu wringt ieder zich in bochten om er onderuit te komen. De vraag om een reden te geven voor een referendum is niet beantwoord. Bij de IJsselsprong is een referendum eerst afgestemd en later bij het burgerinitiatief wederom. Nu is er weer twijfel over een referendum.

GroenLinks begrijpt dat de ChristenUnie het fenomeen referendum in zijn algemeenheid aan de orde wil stellen. Het gaat nu echter om het voorstel van Burgerbelang.

De ChristenUnie constateert dat de fracties hun verantwoordelijkheid niet willen nemen ten aanzien van een referendum. Dat sterkt haar opvatting dat het referendum een problematisch instrument is. De raad zou zijn eigen verantwoordelijkheid moeten nemen.

De PvdA zegt niets te voelen voor een referendum, nu er al een zo uitgebreide inspraak heeft plaatsgevonden, die ook heeft geleid tot aanpassing van de plannen.

De VVD is evenmin voorstander van het voorgestelde referendum; de vraagstelling is te veel versimpeld. Kiezers kunnen bij de gemeenteraadsverkiezingen afrekenen.

Het college memoreert dat is afgesproken dat de referendumverordening wordt geëvalueerd, zodra de besluitvorming over structuurvisie IJsselsprong is afgerond. Het is immers tegenover degenen die om een referendum hebben verzocht niet behoorlijk gedurende het proces de verordening in te trekken of te wijzigen. Het college houdt zich aan die afspraak.

De ChristenUnie begrijpt deze stellingname en acht die ook netjes. Uit het antwoord maakt de fractie op dat het college ook niets ziet in ene referendum.

Het college zegt zich niet te zullen uitspreken daarover. Dat is aan de raad.

Burgerbelang heeft de discussie aangehoord en meent dat het een gemiste kans is. Er zou in afwachting van de uitslag van het referendum rustig gewerkt kunnen worden aan het opstellen van een integrale visie op cultuur.

De voorzitter stelt fracties in de gelegenheid hun opvattingen over het voorstel over het bedrijfsplan en de kredietaanvraag naar voren te brengen.

GroenLinks meent dat het Broederenklooster op deze locatie goed vorm gegeven kan worden. Op allerlei manieren is tegemoet gekomen aan de inspraakreacties en de deelnemende partijen verdienen het vertrouwen het project tot een goed einde te brengen. Er is voldoende om nu van start te gaan. De fractie stelt voor prestatie-indicatoren te formuleren. De raad wil daarin graag meedenken en -praten. Over ondernemerschap is slechts gesproken in het kader van de horeca; er is geen ruimte om verlies te draaien, terwijl dat juist een van de aspecten van ondernemerschap is. Niet vergeten moet worden dat het bij het Broederenklooster toch vooral om een overheidstaak gaat, waar veel overheidsgeld in gestoken wordt.

Stadsbelang onderschrijft dit laatste. Daarom dringt de fractie ook aan op externe verzelfstandiging.

Burgerbelang vraagt waar in de stukken het ondernemerschap terug te vinden is; er is eerder sprake van blind vertrouwen dat partijen het wel oplossen.

GroenLinks antwoordt dat er niet gezegd is dat er geen visie is en ondernemerschap ontbreekt. De raad geeft weinig ruimte voor ondernemerschap. Niettemin acht zij de op te richten stichting in staat om bezoekersaantallen te doen toenemen.

De SP kan zich vinden in wat de VVD in het verkiezingsprogramma heeft staan: het is te mooi om waar te zijn, het ondernemersplan ontbreekt. Als je als bankier naar het investeringsplan zou kijken ontbreken nog vele gegevens, zoals terugverdientijd van de investering, een uitgewerkt programma van eisen etc. Zutphen balanceert op het randje van onder curatelestelling; de deelnemende partners zijn ook niet draagkrachtig, zelfs afhankelijk van de gemeente. Het businessplan is boterzacht en de geloofwaardigheid is nihil. De SP stemt dan ook tegen.

Het CDA vindt het plan niet sluitend. Het moet kleinschaliger. Er is geen geld gereserveerd voor aanpassing van de omgeving en de Hanzehof moet overeind gehouden worden. Daarom steunt zij het plan niet.

GroenLinks vraagt wat het CDA voor alternatieven heeft.

Het CDA merkt op al diverse malen voorstellen te hebben gedaan, zoals het in gebruik nemen van de witte vleugel.

Stadsbelang ziet de noodzaak van het ontwikkelen van activiteiten voor het behoud van kunst en cultuur in de stad en van bezuinigingen. Stadsbelang meent dat stichtingskosten vaak nog wel zijn op te brengen, maar dat het uiteindelijk gaat om de exploitatie. Er zijn nog veel losse einden. De cijfers moeten aangepast worden aan het voorstel over de Wildeman.

Stadsbelang heeft nog steeds moeite met de omvang van het project en de spin off voor de stad. Het bevreemdt de fractie dat de kosten niet lager uitvallen nu er wordt ingeleverd op vierkante meters. De fractie ziet de gewenste ruime openingstijden niet terug in het plan, de pacht voor de horeca wordt hoog ingeschat. Vragen heeft de fractie over marketing en personeel. Is het huidige personeel voldoende toegerust? Is er al een domeinnaam vastgelegd? Er wordt te weinig gestuurd richting externe verzelfstandiging. Stadsbelang wil de bewering over de sluiting van de bibliotheek in Warnsveld van tafel hebben, mocht het Broederenklooster niet doorgaan. Is het omgekeerde evenredig waar, als het Broederenklooster wel doorgaat, blijft de bibliotheek dan zeker in het Warnshuus?

De SP merkt op dat in het rapport van BMC staat dat die vestiging dicht moet als het Broederenklooster wordt gerealiseerd.

Volgens Stadsbelang is in een eerder forum verklaard dat die vestiging moet sluiten als het Broederenklooster er niet komt, aangezien dan op andere wijze de bezuiniging moet worden gerealiseerd.

De Stadspartij was twee jaar geleden verrast door het plan van het college. Als het Broederenklooster niet wordt gerealiseerd dan is er geen sprake van een economische impuls, sluit het Henriëtte Polak museum etc. Het bedrijfsplan is goed onderbouwd en de risico’s zijn afgebakend. Het is goed bij de uitwerking prestatieafspraken te maken die de grondslag vormen voor de subsidie, zoals vermeld op pagina 30 van het bedrijfsplan. De fractie ondersteunt de opmerkingen van GroenLinks over cultureel ondernemerschap.

De VVD vraagt waar de rekening komt te liggen als de prestatieafspraken niet worden nagekomen.

De Stadspartij is benieuwd naar de opvatting van het college, nadat de prestatieafspraken zijn geconcretiseerd.

D66 meent dat het Broederenklooster een impuls is voor Zutphen. De huisvestingsproblemen worden opgelost en er ontstaan kansen om in gezamenlijkheid meer voor elkaar te krijgen dan iedere organisatie voor zich. Of het een succes wordt hangt in hoge mate samen met de vormgeving van de samenwerking. Aan de partners zou vertrouwen geschonken moeten worden hieraan gestalte te geven. De raad moet kaders stellen ten aanzien van het ondernemerschap. Een goede aansturing van de nieuwe organisatie is nodig. Eventueel zou daarvoor ene professionele kracht aangesteld moeten worden die ook korte lijntjes heeft met bijvoorbeeld de binnenstadsmanager.

De VVD spreekt dit wel aan. De fractie staat welwillend tegenover investering op deze locatie, mits er een goed plan aan te grondslag ligt en dit ook wordt uitgevoerd. Het huidige plan moet nog eens worden getoetst op doelmatigheid (is alles nodig) en op de vraag of het voldoende draagvlak heeft bij de deelnemende partijen en organisaties. Het plan is tot nu toe te weinig zakelijk beschouwd en gepresenteerd. Het plan dient volgens de fractie versoberd te worden en er moeten meer waarborgen komen voor in de organisatie.

Stadsbelang vraagt wat de VVD met dit laatste bedoelt.

De VVD antwoordt dat vast moet komen te staan of de huidige mensen voldoende kwaliteit in huis hebben voor de nieuwe organisatie. Er zou bijvoorbeeld een profielschets opgesteld kunnen worden.

De PvdA merkt op dat het plan een aantal aspecten heeft. De fractie meent dat het geloofwaardig is op het terrein van de te bereiken bezuinigingen. Ook het idee om alles onder één dak te brengen is goed. Dat is niet alleen praktisch, maar leidt ook tot synergie. Dat daaruit de conclusie wordt getrokken dat dit zal leiden tot meer bezoekers is niet vreemd. Van belang acht de fractie het dat binnen het budget gebleven wordt en dat lokale ondernemers een kans krijgen. De doelstellingen moeten smart geformuleerd worden. De investering genereert ook werk in een sector die het nu slecht heeft. De kans om de provinciale subsidie van 4 miljoen binnen te halen moet niet worden verspeeld.

Burgerbelang meent dat de coalitiepartijen niet naar de fractie hebben geluisterd. Het Broederenklooster komt echt niet op de landelijke kaart te staan. In het plan staan veel wensgedachten. Burgerbelang wil wel investeren in cultuur, maar dan wel in de breedte. Die visie ontbreekt nog. De vrees bestaat dat na dit besluit meteen de Hanzehof aan de deur staat om investeringen aan de raad te vragen. De fractie is dan ook tegen het voorstel.

D66 vraagt zich af waarom Burgerbelang dan zo pleit voor een referendum.

Lijst Lilian meent dat het plan gebaseerd is op drijfzand. De bouw zal een van de mooiste stukjes van Zutphen verstoren. Opslag van bodemvondsten etc. kan ook elders geschieden. Dan is uitbreiding niet nodig.

De ChristenUnie is van oordeel dat een goed ondernemersplan ontbreekt. Dat zou de basis moeten zijn. Het is zeker dat zich tekorten zullen voordoen. Dat kan een keuze zijn, maar het college zou daarin transparant moeten zijn. Realisering van het Broederenklooster zal leiden tot sluiting van de Hanzehof. Kies daar dan ook voor. Het pand De Wildeman zou eerst getaxeerd moeten worden en dan is het nog de vraag of het verkoopbaar is. Die duidelijkheid moet er eerst zijn.

GroenLinks begrijpt dat de ChristenUnie tegen is, maar waar is zij dan vóór? Wat moet er gebeuren met bibliotheek, de musea en archeologie? Heeft de ChristenUnie daarvoor een alternatief?

De ChristenUnie zegt vele suggesties te hebben gedaan in het verleden, maar daaraan is geen gehoor gegeven.

Het college meent dat de opvattingen van de fracties helder zijn. Positief staat men tegenover de kansen, anderzijds zijn er risico’s. De raad worstelt daarmee.

De voorzitter concludeert conform het reglement van orde, dat hij het presidium zal adviseren dat het voorstel nog niet rijp is voor behandeling in de raad.

Vervolgens schorst hij de vergadering.

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Verzoek om raadgevend referendum over het Broederenklooster van Burgerbelang (27-01-2014)

Datum 27-01-2014 Tijd 19:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Aanwezig namens Naam
PvdAF.J.M. Heitling
StadspartijH.I. Hamming
VVDB. van der Veen
GroenLinksC. Oosterhoff
D66W.M. Voorham
BurgerbelangR.C.M. Sueters
CDAJ. Pennings - Hanemaaijer
SPE.P.M. Gründemann
ChristenUnieA. Oldenkamp
StadsbelangB.A.M. Berg
Lijst LilianL.E. Steenvoort

Verslag van de vergadering

Dit voorstel is gelijktijdig behandeld met het voorstel "Broederenklooster - bedrijfsplan en aanvraag krediet", griffienummer 2013-0191. Daarom verwijzen wij u naar het bij dat voorstel behorende verslag.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Bezuinigingsdocument 2015-2017 (27-01-2014)

Datum 27-01-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.H.M. Buitink
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
PvdAP.P.G.L. Smeenk
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDW.P. van Stockum
GroenLinksJ.A. Jansen
D66R. Jense
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
CDAG.H. Brunsveld
SPJ.J. Kosters
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Stadsbelang
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

De Voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij geeft het woord aan de forumleden om vragen over het voorliggende stuk te stellen aan het college.

De VVD vraagt waarop de hoogte van de Reserve WMO WBB is gebaseerd. Is het werkelijk nodig deze reserve ieder jaar met 1,5 miljoen op te hogen?

Daarnaast kondigt de VVD aan met een motie te komen waarin gevraagd wordt af te zien van lastenverhogingen voor de burgers. De motie zal nog ter bestudering aan de raad worden toegezonden.
DE VVD acht het onverstandig om legesverhogingen in te zetten om de begroting sluitend te krijgen. De inkomsten zijn te onzeker. Er dient vooral gekeken te worden naar de overhead. Deze is op veel lekken binnen de gemeente 30%. Streef er naar dit maximaal 25% te laten zijn.

De PvdA wil graag concreter cijfers over de synergetische effecten van de samenwerking met andere gemeenten. Tevens wil men weten waarom de 6 miljoen management kosten niet terug te vinden zijn onder de personeelslasten maar onder de indirecte kosten.
De PvdA geeft aan bezig te zin met een amendement over de uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking.

Kunnen de werkzaamheden aan de IJselkade niet worden stilgelegd.?

Burgerbelang zegt veel risico’s te zien in de begroting. Is de meerjarenbegroting niet te rooskleurig? Daarnaast vindt men het vreemd dat een structurele bezuiniging in 21017 wordt opgelost met een eenmalig overschot in 2014.

Burgerbelang wil de reserve WMO te zijner tijd weer aangevuld zien

De ChristenUnie geeft aan geen reserves te willen inzetten voor bezuinigingen.
Daarnaast is de gehanteerde kaasschaafmethode onduidelijk.

De bezuiniging op het aantal FTE's op het plein is goed maar dit is wel een gedeelde regeling met een andere gemeente. Gaat dat zo makkelijk?

D66 vraagt of de effecten van de decembercirculaire reeds zijn meegenomen in onderhavig stuk. Daarnaast vindt men dat de reductie van 600.000 Euro op de loonsom van de gemeente onevenredig is met de bezuiniging bij het Plein. Wat gaat het effect van de bezuiniging zijn.

GroenLinks stelt voor de bezuiniging op de ontwikkelingssamenwerking te schrappen, evenals de reductie op de post eenmalige subsidies. Men stelt voor de raadsvergaderingen niet meer te laten notuleren maar deze op te nemen.

Hoe verhoudt de maximalisering van de leges kosten zich tot het in de wet vastgelegde plafond. Kostendekkendheid is het maximum.

Het CDA wil weten hoe de reductie van de eenmalige subsidies vorm gat krijgen.

Het CDA maakt zich zorgen over  de door het college gesignaleerde knelpunten als gevolg van de bezuinigingen. Het verder terugbrengen van het ambtelijk apparaat kan kennelijk de uitvoering van de wettelijke taakstelling in gevaar brengen. Daarnaast kan het tot onvrede lieden bij de burgers. Het CDA zou graag concrete voorbeelden van deze problemen van het college vernemen.

De Stadspartij wil weten of de precario inkomsten wel onhoog kunnen in verband met het wettelijk plafond.

Daarnaast maakt men zich zorgen om de aanpassingen in de kwijtscheldingsregelingen. Levert dit niet teveel problemen op.

De SP refereert aan een afspraak in 2012 dat een overschot WMO alleen voor de WMO gebruikt zou worden. Geldt dit uitgangspunt nog?

Het college krijgt het woord om de vragen te beantwoorden.

De hoogtes van de reserves zijn geen vast gegeven. De risico’s moeten wel worden afgedicht. 8 miljoen zou voldoende moeten zijn.

De meeropbrengst van de legesverhoging betreft niet de opbrengst uit de risicovolle bouwleges maar om de zekere leges. Deze worden verhoogd tot kostendekkend niveau.

De reductie van de overhead is aldus het college een vestzak broekzak verhaal waarbij kosten hooguit aan andere posten toegeschreven worden.

Voor wat betreft het uitstellen van de werkzaamheden aan de IJselkade worden dan de 6,5 miljoen van de provincie misgelopen.

Het college geeft aan dat de cijfers van de decembercirculaire een verwaarloosbaar effect hebben op de meerjarenbegroting.Wat betreft de ontwikkelingssamenwerking is het college van mening dat men met de helft uit kan komen.

De kaasschaafmethode is gebruikt omdat men zoveel mogelijk het voorzieningenniveau op peil wil houden. Door op een bepaalde post te drastisch te snijden kan betekenen dat gemeentelijke voorzieningen dan zouden verdwijnen.

De verhouding 600.000 Euro gemeentelijke loonkosten ten opzichte van een reductie van 65.000 euro bij het plein valt anders uit als bezien wordt dat een deel van die reductie voor rekening van de gemeente Lochem komt.

D66 geeft aan dat een reductie van 10 fte veel lijkt. Wat zijn de effecten.

Het college geeft aan dit nog niet te weten maar dat het effect zal hebben op werkdruk en dienstverlening lijkt zeker.

Inzake de reductie van de post eenmalige subsidies geeft het college aan dat het uitdrukkelijk gaat om eenmalige subsidies en dat aanvragen kunnen worden gehonoreerd totdat de pot leeg is.

Voor wat betreft de effecten van de bezuinigingen op het uitvoeren van de wettelijke taken en de dienstverlening aan de burgerij geeft het college aan nu geen concrete voorbeelden te hebben. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat de openingstijden van het gemeentehuis minder ruim zullen worden.

Op de vraag van de SP inzake de bestemming van de WMO overschoten geeft het college aan dat deze inderdaad altijd n de reserves WMO gingen maar dat er geen beletsel is dit nu anders te doen.

De PvdA refereert aan een raadsbesluit dat WMO overschotten niet specifiek geoormerkt zijn als WMO gelden maar dat deze binnen het sociaal domein gebruikt moeten worden.

Voor wat betreft de 6,5 miljoen aan indirecte managementkosten meldt het college dat deze werkzaamheden meestal niet projectgebonden zijn en dus indirect zijn. Overigens zijn deze kosten ook meegenomen in de totale gemeentelijke loonsom

Wat betreft de synergetische effecten van de samenwerking geeft het college aan dat deze nu nog onduidelijk zijn. Eerst zal er geïnvesteerd moeten worden alvorens er rendement behaald kan worden. Een bedrijfsplan wordt momenteel opgesteld.

Wat betreft de hoogte van de precario, deze is momenteel nog niet kostendekken.

De VVD geeft aan dat een reductie van de overhead niet een kwestie mag zijn van verschuiven van posten maar een werkelijke reductie.

Daarnaast pleit de VVD voor een in stand houden van de huidige WMO reserve en stelt men voor de jaarlijkse afdracht van 1,5 miljoen terug te brengen.

D66 vraagt het college de subsidieafbouw te heroverwegen,

Het CDA geeft aan de beantwoording van de effecten van de reductie van de personeelskosten niet afdoende te vinden.


Het college geeft aan dat de gevolgen niet mee zullen vallen, De huidige afbouw is al moeilijk en de werkdruk neemt al toe met als gevolg ziekteverzuim waardoor toch personeel ingehuurd moet worden. Ook de mobiliteit zorgt er voor dat soms werk blijft liggen.

De PvdA wil weten of er gekeken is naar de precariorechten op kabels en leidingen.

Het college antwoordt dat dit gedaan is. Het is mogelijk maar niet heel eenvoudig.

VVD en CDA geven aan dat er in het document wel rekening wordt gehouden met precario op kabels en leidingen in het bezuinigingsdocument.

Het college zegt dat dit juist is en dat deze heffing ook plaats gaat vinden.

De SP geeft aan dat de onttrekking van de WMO reserves binnen het sociaal domein moet blijven.

 Het college geeft aan dat het ontrekken van gelden uit deze greserve een keuze is die node gemaakt wordt. In betere tijden moet de reserve worden aangevuld.

 De voorzitter concludeert dat het stuk afdoende behandeld is en door kan naar de raad voor verder debat.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Verbouw De Kaardebol (27-01-2014)

Datum 27-01-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.A. Kamp-Landman
Griffier
J.V.H. Nijman
Aanwezig namens Naam
PvdAJ.S.N.M. van Gemert
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDO.W. Bosch
GroenLinksA.J.A. Putker
D66A.O. Biçen
BurgerbelangM.G.S. Siemes
CDAK.M. Warmoltz
SPW.K.H. Torgensen
ChristenUnieS. van Keulen
Stadsbelang
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

De forumvoorzitter opent de vergadering. Onderwerp van dit forum is de verbouw van de Kaardebol. Twee weken geleden was dit onderwerp geagendeerd in het Technisch blok. De tijd was toen tekort. Daarom wordt het onderwerp nu nogmaals behandeld.

De forumvoorzitter geeft als eerste het woord aan het college voor geven van een toelichting op het voorstel en de brand die bij de Kaardebol heeft gewoed.

Het college geeft aan dat in dit forum het voorstel wordt besproken om een krediet beschikbaar te stellen voor de verbouw van de Kaardebol en een reserve te vormen om de kapitaallasten voor de eerste tien jaar te dekken. Zoals bij het forum bekend is, zijn er door Koninklijke Horeca Nederland afdeling Zutphen vragen gesteld over dit onderwerp. De antwoorden op de vragen van de horeca zijn bij het stuk gevoegd. Het college doet het voorstel om eerste inhoudelijk het voorstel te bespreken en vervolgens nader in te gaan op de gevolgen van de brand bij de Kaardebol.

De VVD doet het voorstel om eerst stil te staan bij de brand en vervolgens het voorstel te behandelen. De overige forumleden stemmen hiermee in.

Het college geeft aan dat de gevolgen van de brand ernstiger zijn dan in eerste instantie leek. De verzekeringsadviseur is inmiddels geweest en heeft de schade kunnen opnemen. Daarna kunnen de schoonmaakwerkzaamheden starten. Zoals het er nu naar uit ziet moet al het binnenwerk eruit. Alleen het casco blijft overeind. Daarna kan de definitieve schade worden berekend. De definitieve schade wordt nu geschat op circa 8 ton en een half jaar herstelwerkzaamheden. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Het college geeft aan dat de gemeente eigenaar is van het pand en dat in die hoedanigheid de herstelwerkzaamheden in principe ook voor de gemeente zijn. De gemeente en Atelier3D trekken samen op zodat de herstelwerkzaamheden en de beoogde verbouwing tegelijkertijd kunnen oplopen. De komende tijd is erg spannend.

Het college wil graag proeven hoe het forum tegen het voorstel aankijkt. Dit om met een goed voorstel te komen waarbij ook rekening is gehouden met de gevolgen van de brand. De komende twee weken gaat het college samen met Atelier3D de gevolgen goed in kaart brengen. Mogelijk komt er dan een gewijzigd of ander voorstel richting de raad.

Het CDA heeft wat moeite met het voorstel van het college. Mogelijk komt er op het laatste moment een memo richting de raad waarna er snel moet worden beslist of dit of een ander voorstel in de raad wordt behandeld.

Het college geeft aan dat het op dit moment lastig is om de gevolgen van de brand, ook in relatie tot het voorstel, aan te geven. Het college wil nu wel een beraadslaging over het voorstel zodat het college dit als input kan meenemen. Door de brand is een pas op de plaats wenselijk. Als er een gewijzigd voorstel komt, dan wordt uiteraard de raad hiervan ook op de hoogte gesteld. Het college benadrukt dat het graag hoort hoe het forum over het huidige voorliggende voorstel denkt. Een goede besluitvorming staat voorop. Als dit betekent dat er meer tijd nodig is voor de behandeling dan is dat geen probleem.

De VVD vraagt of de veronderstelling dat panden van de gemeente bij brand niet verzekerd zijn, correct is en of Atelier3D al verzekerd is? De VVD ziet graag dat eerst de financiële consequenties goed in beeld worden gebracht.

Het college geeft aan dat de gemeente is verzekerd tot een bedrag van één miljoen euro. Zowel de inboedel als de opstal is volledig verzekerd. De overweging van de VVD is begrijpelijk.

De VVD vraagt of de financiële bijdrage van 2,5 ton door Atelier3D meer of minder wordt door de brand?

Het college geeft aan dat dit eerst goed op een rijtje moet worden gezet. Uitgangspunt in het huidige voorstel is dat dit is gekoppeld aan de totale investering. Atelier3D financiert ook mee in de verbouwingskosten. Of dit rond is te krijgen is mede afhankelijk van een nieuwe grote huurder.

De PvdA vraagt of de gemeente of Atelier3D ook zijn verzekerd tegen bijkomende kosten zoals een potentiële huurder die door de brand mogelijk afhaakt. De PvdA ziet graag dat het college met een nieuw voorstel komt.

Het college geeft aan dat het de komende weken de gevolgen inzichtelijk gaat maken. Daarbij wordt er uiteraard ook gekeken naar gemiste huurinkomsten als gevolg van mogelijke afhakers. Het college denkt dat het verstandig is om met een nieuw voorstel te komen maar benadrukt dat het graag hoort hoe het forum tegen het huidige voorstel aan kijkt.

Burgerbelang geeft aan dat de brand vooral heel erg vervelend is voor Atelier3D zelf. Kan het college iets zeggen over een tegemoetkoming of voorziening voor reeds geplande bijeenkomsten.

Het college geeft aan dat het samen met Atelier3D optrekt om te kijken of er zoveel mogelijk door kan gaan. Dit zou ook kunnen betekenen dat het bedrag van 101 duizend euro wordt ingezet om de activiteiten door te kunnen laten gaan. Dit betekent wel dat dit bedrag dan niet voor de verbouwing kan worden ingezet. Dit wordt in overleg met Atelier3D afgestemd.

Burgerbelang vraagt of het bedrag van 101 duizend euro niet is gekoppeld aan het pand.

Het college geeft aan dat het bedrag is bestemd voor de Kaardebol. Het stadscontract is ruim geformuleerd. Hier zit ruimte om het te kunnen besteden aan bijvoorbeeld activiteiten.

Het CDA vraagt of de gevolgschade ook verzekerd is.

Het college geeft aan dat dit wordt uitgezocht.

De forumvoorzitter geeft in de tweede termijn het woord aan het forum voor het stellen van vragen over het huidige voorstel.

GroenLinks kan zich vinden in het voorstel en de antwoorden op de vragen van de horeca. GroenLinks vraagt of de horeca nog heeft gereageerd op de antwoordbrief.

Het college geeft aan dat de horeca heeft gereageerd per email. Het college citeert uit de email van de horeca. De zorgen voor wat betreft het oneerlijk bevoordelen van een partij en het verstrekken van krediet zijn bij de horeca weggenomen. De vragen zijn naar tevredenheid beantwoord.

De SP geeft aan dat het voor de SP nu niet mogelijk is om een oordeel te vormen.

De VVD geeft aan tevreden te zijn hoe het is opgelost met de horeca. De VVD vraagt zich nog wel af hoe het zit met de communicatie richting andere partijen. Komt daarover nog een goed verhaal richting de burger? Verder blijkt uit het voorstel niet goed hoe de 2,5 ton door Atelier3D bij elkaar is gekomen en of dit bedrag gehaald is. De VVD wil hierover graag duidelijkheid.

Het college benadrukt dat goede communicatie erg belangrijk is. Besluiten van het college worden toegelicht aan de pers. Het is ook belangrijk dat de raad zelf zijn verantwoordelijkheid neemt en besluiten aan de burger uitlegt.

Burgerbelang benadrukt dat dit wel een verantwoordelijkheid is voor het bestuur. Burgerbelang wijst op een artikel in de Stentor en vraagt of rectificatie niet mogelijk is.

Het college geeft aan dat de gemeente zeer terughoudend is met rectificaties in de krant. Hierom wordt eigenlijk alleen bij echt feitelijke onjuistheden gevraagd. Overigens wil een rectificatie ook niet zeggen dat dit leidt tot een betere weergave.

Het CDA geeft het college als tip mee om meer gebruik te maken van de eigen website, twitter en de columns.

Het college dankt het CDA voor de tip.

Het college geeft aan dat het bedrag van 2,5 ton door Atelier3D zelf gefinancierd moet worden. Dit bedrag is of was bijna rond. Health en Healing is of was de beoogde grote huurder.

De VVD stelt enkele aanvullende vragen over de financiering. Naar het oordeel van de VVD missen in het financiële plaatje nog enkele bedragen. De VVD wijst daarbij onder andere op de cofinanciering van 25.000 euro. Hetzelfde bedrag dat de gemeente betaalt is niet terug te vinden in het voorstel.

Het college geeft een toelichting op het financiële verhaal. Een deel van het geld komt uit het iKTD-budget. 

De PvdA geeft aan dat de PvdA in de oude situatie akkoord was gegaan met het voorstel.

Burgerbelang geeft aan dat het bedrag van 101 duizend euro maar één keer uitgegeven kan worden. Wat zijn dan de gevolgen als dit nu voor activiteiten in plaats van de verbouwing wordt uitgegeven. Ook wil Burgerbelang meer duidelijkheid over hoe de situatie er over 10 jaar uitziet.

Het college geeft aan dat de rente en aflossing zo’n 11 duizend euro per jaar is. Over 10 jaar wordt dit bedrag verrekend in de huur. De eerste 10 jaar betaald de gemeente zelf de rente en aflossing. Na de eerste 10 jaar betaald Atelier3D dit zelf voor een periode van 15 jaar.

Burgerbelang vraagt of de gemeente risico loopt als Atelier3D de huur opzegt?

Het college geeft aan dat de gemeente uiteraard risico loopt maar dat de gemeente dan aan een nieuwe huurder een hogere huur kan vragen want door de verbouwing is de waarde van het pand gestegen.

De VVD vraagt hoe het zit met verantwoording afleggen door Atelier3D. Is dit opgenomen in de overeenkomst?

Het college geeft aan dat Atelier3D als huurder huur moet betalen. Er is sprake van een pure huurder/verhuurderrelatie. Voor het deel subsidie worden afspraken gemaakt. Hierover moet Atelier3D uiteraard wel verantwoording afleggen.

D66 steunt het voorstel. Over het bedrag van 175 duizend euro is eigenlijk al besloten. Het is jammer dat dit anders in de pers is gekomen. De toezegging is wel gekoppeld aan de voorwaarde dat Atelier3D de financiering in maart rond moet zijn, anders geeft de gemeente het bedrag niet. Klopt dit?

Het college geeft aan dat dit klopt maar dat de brand mogelijk tot andere inzichten lijdt.

De Forumvoorzitter vat samen dat het college met een nieuw of gewijzigd voorstel komt waarin ook de gevolgen van de brand zijn meegenomen. Dit voorstel zal vervolgens opnieuw worden besproken in het forum of in de raad.

GroenLinks gaat akkoord met dit voorstel.

Het CDA was al akkoord met het huidige voorstel en wacht een vervolg af.

De Stadspartij gaat akkoord met het voorstel.

De SP wacht een nieuw voorstel van het college af.

De VVD wacht de reactie van het college af.

De PvdA wacht een nieuw voorstel van het college af.

Burgerbelang geeft aan dat de communicatie wel beter moet en wacht een voorstel af.

De ChristenUnie was akkoord met het voorstel maar vindt een pas op de plaats verstandig.

D66 is akkoord met het voorstel van het college.

De forumvoorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Technisch Blok 27 januari 2014 (20:00 - 21:00)

Verslag van de vergadering

Datum 27-01-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F. Hatzman
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Notulist
J.F.A. Kerkhof
Aanwezig namens Naam
PvdAJ.S.N.M. van Gemert
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH.B. Demoed
GroenLinksJ.A. Jansen
D66A.O. Biçen
BurgerbelangA.W. Jansen
CDAG.H. Brunsveld
SPW.K.H. Torgensen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Stadsbelang
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en meldt de aanwezigheid van een doventolk in opleiding.

2. Algemeen spreekrecht

Er zijn geen insprekers.

3. Actieve informatievoorziening

Het college meldt een dagvaarding te hebben ontvangen inzake De Teuge. De gemeente en Vitens zijn gedaagd door de bewoners. Op 26 februari dient de zaak bij de rechtbank.

Het college meldt voorts dat de aanbesteding voor het zwembad is gegund aan het bedrijf. Op 7 februari vindt de ondertekening plaats.

De PvdA vraagt wat het betekent dat de gemeente is gedagvaard.

Het college geeft aan dat er een procedurebehandeling plaatsvindt en dat daarna bekeken wordt hoe dit verder gaat.

Burgerbelang verwijst naar eerdere mededelingen van het college dat de planning voor het zwembad is uitgelopen. In hoeverre verhoudt deze ontwikkeling zich tot de planning?

Het college licht toe dat het project nu uit de planning loopt. Het zwembad en de nieuwbouw zijn opgenomen in de kerntakendiscussie, waarbij het exploitatietekort moet worden teruggebracht. De realisatie hiervan wordt later dan oorspronkelijk gepland. Daar is dekking voor bedacht, maar de gemeente loopt een tekort op ten opzichte van de planning in de kerntakendiscussie.

Burgerbelang vraagt om de raad binnenkort mee te nemen in de gevolgen hiervan.

Het college zegt toe via een memo voor verduidelijking te zorgen.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 27 januari 2014

De PvdA verwijst naar een toezegging dat de lijsten opgeschoond zouden worden.

De griffier licht toe dat de lijsten zijn bijgewerkt tot 16 januari. De opschoning heeft plaatsgevonden. Het resultaat is dat van de toezeggingenlijst nog 11 toezeggingen zijn overgebleven. Van de nu voorliggende lijst zijn de toezeggingen 13-20 en 13-31 afgehandeld.

b. Toezeggingenlijst Raad 27 januari 2014

De griffier licht toe dat alle 9 toezeggingen nog openstaan. Alle schriftelijke vragen van 2013 zijn inmiddels afgedaan. Er staat er nog 1 uit 2014 open en er is een nieuwe bijgekomen.

Er zijn verder geen vragen over de toezeggingenlijst.

6 Programmabegroting Sociaal Domein Zutphen

Burgerbelang verwijst naar eerdere behandeling van dit onderwerp in de raad. Daarin is aangegeven dat de raad grote moeite had met het voorstel van destijds om vooruitlopend op de decentralisaties geld beschikbaar te stellen, dat er aandacht moet zijn voor kostenbeheersing, geen budgetoverschrijdingen en dat de lasten gelijk moeten zijn aan de baten. Tevens zijn opmerkingen gemaakt over de grondslag voor de verdeelsleutel. Hoe komt het verschil tussen Lochem en Zutphen tot uitdrukking? Hoe staat de gemeente Zutphen tegenover de brief van de VNG aan de minister? Burgerbelang is van mening dat de onzekerheid nog steeds erg groot is en dat slechts in grove lijnen bekend is wat er op de gemeente afkomt en stelt daarom voor dit voorstel nog aan te houden.

De PvdA vraagt of voorkomen kan worden dat de behandeling van een onderwerp zoals het Sociaal Domein in twee gelijktijdige forumvergaderingen aan de orde is.

Burgerbelang licht toe dat dit in het presidium is behandeld. Het kan zijn dat in de afzonderlijke forumvergaderingen zaken aan de orde zijn die met elkaar in verband staan, maar deze komen dan later bij behandeling in de raad weer bij elkaar.

De PvdA concludeert uit het voorstel dat er sprake is van efficiënter werken en vermindering van fte. Wat voor invloed heeft dit op de mensen die gebruikmaken van Het Plein? De fractie staat grotendeels achter de voorstellen. Het werk moet immers gebeuren en daar moet geld voor beschikbaar zijn.

Burgerbelang wijst erop dat het hier gaat om het beschikbaar stellen van € 500.000,- meer dan oorspronkelijk geraamd.

Het college antwoordt dat het college de VNG brief heeft ondersteund. Het college geeft verder aan dat de decentralisaties zullen worden uitgevoerd met het geld dat de gemeente hiervoor van het rijk krijgt. Dat laat echter onverlet dat er ook kosten gemaakt moeten worden voor het programmabureau. De gemeente moet zich voorbereiden en die voorbereiding kost geld. Het geld dat het rijk beschikbaar stelt is hiervoor niet toereikend. De raad heeft eerder al geld beschikbaar gesteld. Een deel van het geld is toegevoegd aan de reserve. Dit wordt met dit voorstel beschikbaar gesteld als uitvoeringsbudget.

Verder is inderdaad een aantal zaken nog onzeker. De Jeugdwet is er nog niet en over de Awbz en Wmo is nog discussie. Dit neemt niet weg dat de gemeente zich wel moet voorbereiden. De gemeente kan niet anders dan erop koersen dat dit op 1 januari 2015 kan worden uitgevoerd. Over de behandeling van onderwerpen in de verschillende forumvergaderingen geeft het college aan dat in de andere forumvergadering een presentatie plaatsvindt die gaat over het algemeen beleidskader. In het Technisch Blok gaat het over de kosten van het projectbureau. De door de PvdA aangehaalde bezuiniging van 3 fte heeft betrekking op Het Plein en heeft geen relatie met het programmabureau. De verdeelsleutel tussen Zutphen en Lochem is 65-35. Dit is gerelateerd aan het aantal cliënten, inwoners en ureninzet. Deze verdeelsleutel wordt ook bij de kosten voor het programmabureau gehanteerd.

Burgerbelang geeft aan liever eerst pas op de plaats te maken in verband met de onzekerheid. Tevens ziet men onvoldoende impulsen om de organisatie binnen de perken te houden.

Het CDA merkt op dat er een groot verschil zit in de bedragen uit Den Haag  en datgene dat nodig wordt geacht om de invoering te kunnen voorbereiden. Hoe kan het dat dit verschil zo groot is?

Het college geeft aan dat bij de herstructurering nog veel taken onbekend zijn. De complexiteit van dit geheel vraagt extra kennis. De kosten die nu worden gemaakt zijn minimaal de kosten die nodig zijn, daar zit geen ballast in. Tevens wordt in het oog gehouden dat de kennis in de eigen organisatie beschikbaar blijft.

GroenLinks maakt zich zorgen dat het bedrag nu niet groot genoeg is. De fractie is van oordeel dat een goede voorbereiding van groot belang is om de uitvoering straks goed neer te kunnen zetten. Liever zet men in deze fase een tandje erbij.

Burgerbelang zegt dat de ervaring leert dat organisaties in ontwikkeling fors uitpakken en groter worden. Omdat nu nog onvoldoende inzichtelijk is, pleit Burgerbelang ervoor hier behoedzaam en strak op in te zetten en binnen het budget te blijven. De fractie wacht liever de meicirculaire af.

Het college deelt de zorg om ervoor te waken dat een organisatie wordt neergezet die een eigen leven gaat leiden. Dat is de reden dat dit een tijdelijke organisatie is. Deze bestaat alleen zolang de gemeente bezig is met de transities. Op het moment dat dit in de organisatie is geborgd houdt deze op te bestaan. Er is dus niet het risico van een blijvende organisatie.

De voorzitter vraagt of het voorstel voldoende besproken is en door kan voor behandeling in de raad. SP en ChristenUnie nemen dit mee naar de fractie, overige fracties akkoord.

7. Vermoedelijke hamerstukken

7a. Herallocatie Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) bodem- en geluidmiddelen

De SP vraagt waarom de gemeente mee moet betalen aan de bodemsanering van de P+R. Volgens hen is hier het principe de vervuiler betaalt van toepassing en is de NS de eigenaar van de grond.

Het college geeft aan hierop terug te komen.

Het stuk gaat nog niet door voor besluitvorming in de raad.

7b. Vaststellen Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Zutphen 2014

Geen opmerkingen.
Advies: vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7c. Verordening naamgeving en nummering (adressen)

Geen opmerkingen.
Advies: vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7d. Vaststelling wijzigingsverordening op de Legesverordening 2014

Geen opmerkingen.
Advies: vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7e. Verordening elektronische kennisgeving Zutphen 2014

De ChristenUnie merkt op dat er nog best veel mensen zijn die niet om kunnen gaan met digitale media, met name ouderen. Die krijgen de informatie dan niet. Hoe gaan we daar mee om?

De SP merkt op dat de elektronische berichten nu niet echt een blad zijn, maar meer een zoekmachine.

Het college licht toe dat de bezuinigingen op gemeentelijke publicaties voortvloeien uit de kerntakendiscussie. In het punt van beperking van mensen in het gebruik van digitale media is voorzien, doordat in de gedrukte media een melding zal worden geplaatst. Hierin wordt doorverwezen naar de digitale media voor meer informatie. Voor mensen die hier niet mee uit de voeten kunnen wordt een digitale zuil in het gemeentehuis geplaatst. Komt men hier niet uit dan worden ze geholpen

Advies: vermoedelijk hamerstuk in de raad.

8. Lijst ingekomen stukken Raad 27 januari 2014

Het CDA wil graag op de hoogte worden gehouden van de voortgang van brief A3.

9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 27 januari 2014

Geen opmerkingen.

10. Vaststellen forumverslag(en)

10a. Forumverslag 19-12-2013

Vastgesteld.

10b. Forumverslag 13-01-2014

Vastgesteld, met inachtneming van wijziging van de naam M. Hissink in H.W. Hissink.

11. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Presentatie algemeen beleidskader sociaal domein (27-01-2014)

Datum 27-01-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.S.M. van der Pal
Griffier
J. van Velzen
Aanwezig namens Naam
PvdAM. Hissink
StadspartijD.G. Derlagen
VVDA. van Dijk
GroenLinksJ.M. Luijendijk
D66R. Jense
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
CDAK.M. Warmoltz
SPJ.J. Kosters
ChristenUnieG.A. Kamp-Landman
Stadsbelang
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering.
In het Technisch Blok komt vanavond de programmabegroting van  het Sociaal Domein oordeelsvormend aan de orde. Hier in dit forum wordt een presentatie over het beleidskader van het Sociaal Domein gegeven. Dit beleidskader wordt apart behandeld en kent zijn eigen besluit.

De VVD was in de veronderstelling dat ook de begroting in dit forum aan de orde zou komen. Dit is niet het geval.

Er is 1 inspreker, dhr. Hans Derksen van de Cliëntenraad Het Plein.
Het betoog van dhr. Derksen is aan dit verslag toegevoegd.
Een aantal fracties hebben hierover een vraag of opmerking:
De VVD is van mening dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen participatie en de participatiewet.
Het CDA informeert  naar de ideeën die er zijn om de inspraak beter te regelen.
Dhr. Derksen legt uit dat de inspraak via de Cliëntenraad goed verloopt, er zijn geen klachten. Misschien zijn er mogelijkheden om inspraak voor de burger te creëren op regionaal niveau, samen met de steden Deventer, Apeldoorn en Harderwijk.
De ChristenUnie vraagt naar een andere manier van inspraak.
Dhr. Derksen geeft aan dat het moeilijk is om mensen op te trommelen. Het is nu wettelijk geregeld in de participatiewet.
GroenLinks vindt dat de cliënten recht hebben op werk en op dagbesteding en vraagt of de cliëntenraad wil toelichten waarom zij onlangs uit het platformondersteuning zijn gestapt.
Dhr. Derksen geeft aan dat dit op diverse plekken is toegelicht en wil hier nu niet dieper op ingaan.


Het college geeft een korte inleiding op de presentatie.
Het Algemene Beleidskader Sociaal Domein is uitgewerkt voor de 3 transities (invoering Participatiewet, verbreding van de Wmo en de jeugdzorg) en wordt vanuit 3 rollen, burgers, gemeente en professionals,  verteld.
Het beleidskader is een totaal verhaal van 9 kaders die door de raad vastgesteld wordt.
De maatschappelijke, financiële en politieke risico’s komen niet in de presentatie maar wel in het beleidskader aan de orde.
Het is belangrijk dat een  uitvoeringsagenda wordt vastgesteld zodat duidelijk is waar besluiten genomen moeten worden.
Vanwege de redelijk gecompliceerde materie, is het van belang dat de algemene beleidskaders door deze raad worden vastgesteld. Dan kan de planning van 2014 gehaald kan worden.
De inspraakprocedure loopt op dit moment nog. De reacties worden verwerkt en de raad wordt op 10 februari daarover tijdens de behandeling van het voorstel over de 9 kaders geïnformeerd.

Vervolgens presenteert de ambtelijke ondersteuning namens het college het algemeen beleidskader.
De voorzitter stelt de fracties in de gelegenheid om, omwille van de tijd, eerst 1 vraag te stellen.

D66 merkt op dat het een zorgvuldig overwogen kader is waarin alles gerealiseerd gaat worden. De fractie zou meer willen weten over de ideeën m.b.t. kader 2 (preventie en vroegsignalering)
Het college geeft aan dat het nog verder uitgewerkt moet worden. De consultatiebureaus zouden bv. nog beter en slimmer aan kunnen haken op de professionelen in het veld en jeugdtrainers van sportverenigingen zouden goed geïnformeerd moeten worden waar ze terecht kunnen voor hulp.
Dit wordt samen met professionals en vrijwilligers verder  uitgewerkt.
De ChristenUnie vraagt of bij de preventie ook gekeken wordt naar mantelzorgers die overbelast raken.
Volgens het college gaat het er ook om, dat  mantelzorgers tijdig ontlast worden.

De ChristenUnie merkt op dat de gemeente digitaal of  telefonisch te benaderen is. Niet alle burgers zijn in staat om dit digitaal te doen.
Het college legt uit dat omdat niet iedereen digitale mogelijkheden heeft, het telefonisch contact mogelijk blijft. Ook kan men door de servicebalie in het Warnshuus verder geholpen worden.

Burgerbelang vraagt hoe groot het aandeel van kader 2 is t.o.v. het geheel.
Het college heeft de ambitie om het aandeel groter te maken, maar daarvoor zijn in een vroeger stadium meer middelen nodig om later aan de achterkant te kunnen bezuinigen. Deze ontwikkeling zal daarom geleidelijk gaan.

De VVD vindt dat het beleidskader helder en kernachtig is gepresenteerd. De fractie is echter van mening dat de criteria die gehanteerd worden voor kader 9 (inkoop) niet erg helder zijn.
Er ligt nog een motie over aankoopcriteria.
Het college vindt het goed om naar de inkoopcriteria te kijken maar vindt het van belang dat niet voor alle inkoop dezelfde criteria gelden. Burgers en professionals zou je waar mogelijk daarin meer vrijheid aan moeten bieden.
GroenLinks merkt op dat er ook nog een motie ligt om ruimte te bieden aan nieuwe aanbieders. De VVD geeft aan dat die motie al is aangenomen.
Het college legt uit dat professionals, nieuwe kleine aanbieders kunnen zijn, als ze maar op de hulpvraag aansluiten. Deels kunnen we dit zelf bepalen en deels wordt het regionaal of lokaal geregeld omdat dit voordeliger is.
De ChristenUnie wil weten of de aanbestedingscriteria voor de inkoop voor alle aanbieders gelden en hoe vaak een aanbesteding plaatsvindt.
Dit is volgens het college niet eenduidig. De vormen van inkoop kunnen verschillen. Het is ook belangrijk om te bouwen aan een goede relatie. Het is niet de bedoeling dat om de 2 jaar alles weer op de kop moet. In de kaders is daarom niet expliciet genoemd hoe vaak en wie.

De Stadspartij wil m.b.t. kader 9 weten wie bepaalt of iemand in aanmerking komt voor een PGB.
Het college antwoordt dat de gemeente daarin ook een rol krijgt. Het is belangrijk dat er verschillende mogelijkheden voor PGB’s blijven. De gemeente zal daarom aanbieders stimuleren om in beeld te blijven zodat mensen kunnen kiezen.

Het CDA vraagt wie, bij ontschotting, nog wat te zeggen heeft waar het geld naar toe gaat.
Het college geeft aan dat de raad bepaalt waar het geld naar toe gaat. De raad bepaalt ook jaarlijks waarde schotten staan en waar we vinden dat het belangrijk is om te ontschotten, zodat mensen zo goed mogelijk geholpen kunnen worden zonder duurdere maatregelen. Er moet met elkaar afgesproken worden welke beslissingsruimte op dit vlak aan het college wordt gegeven.
In de strategische agenda en in de begroting moet dit opgenomen worden.
Het CDA voorziet een spanningsveld tussen de continuïteit van de zorg en het ontschotten.
De VVD vindt het belangrijk dat juist op detailniveau de ruimte gegeven wordt.
Het college merkt op dat nu vaak die ruimte er niet is. Ontschotten hoeft niet te leiden tot minder continuïteit in de zorg omdat niet alles voor 5 tot 10 jaar dichtgetimmerd wordt. Er moet een balans komen tussen duurzame relaties en voldoende flexibiliteit om ontwikkelingen te kunnen volgen.
Er gaan dingen veranderen , deze beweging is nodig om het financieel te kunnen behappen.

GroenLinks wil weten hoe mensen met psychologische problemen via het CJG in aanmerking komen voor 2e lijns zorg.
Volgens het college hebben mensen met een verstandelijke beperking of met een sociale problematiek diverse ingangen; de wijkteams waar ook MEE-mensen onderdeel van uitmaken, Delta en Het Plein die gaan samenwerken en bij de huisartsen komen praktijkondersteuners in de GGZ
Daaromheen blijven andere ingangen mogelijk.

De Stadspartij merkt op dat de expertise m.b.t. de daginstellingen verdwijnt. Hoe wordt dit gemis ingevuld?
Het college vindt dagbesteding met een goede begeleiding heel belangrijk, deze expertise komt daarom terug in een nieuwe structuur en moet zo dicht mogelijk bij de mensen komen te staan. De structuur moet nog verder uitgewerkt worden.

De VVD geeft aan dat in een Forum met wethouder Willeumier gevraagd is om duidelijkheid over de positionering van het  CJG,  CJG 4k en het OZC . VVD dringt aan op die duidelijkheid vóórdat de Forum behandeling van de 9 beleidskaders plaats vind.
Het college zal op korte termijn de beschikking hebben over deze informatie.

De voorzitter concludeert dat de tijd te kort is voor dit belangrijke onderwerp. Het komt nog wel oordeelsvormend aan de orde. Voor deze oordeelsvormende vergadering zal ruim de tijd, nl. 2 uur, gereserveerd  moeten worden.

De voorzitter sluit de vergadering.

De voorzitter opent de vergadering.
In het Technisch Blok komt vanavond de programmabegroting van  het Sociaal Domein oordeelsvormend aan de orde. Hier in dit forum wordt een presentatie over het beleidskader van het Sociaal Domein gegeven. Dit beleidskader wordt apart behandeld en kent zijn eigen besluit.

De VVD was in de veronderstelling dat ook de begroting in dit forum aan de orde zou komen. Dit is niet het geval.

Er is 1 inspreker, dhr. Hans Derksen van de Cliëntenraad Het Plein.
Het betoog van dhr. Derksen is aan dit verslag toegevoegd.
Een aantal fracties hebben hierover een vraag of opmerking:
De VVD is van mening dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen participatie en de participatiewet.
Het CDA informeert  naar de ideeën die er zijn om de inspraak beter te regelen.
Dhr. Derksen legt uit dat de inspraak via de Cliëntenraad goed verloopt, er zijn geen klachten. Misschien zijn er mogelijkheden om inspraak voor de burger te creëren op regionaal niveau, samen met de steden Deventer, Apeldoorn en Harderwijk.
De ChristenUnie vraagt naar een andere manier van inspraak.
Dhr. Derksen geeft aan dat het moeilijk is om mensen op te trommelen. Het is nu wettelijk geregeld in de participatiewet.
GroenLinks vindt dat de cliënten recht hebben op werk en op dagbesteding en vraagt of de cliëntenraad wil toelichten waarom zij onlangs uit het platformondersteuning zijn gestapt.
Dhr. Derksen geeft aan dat dit op diverse plekken is toegelicht en wil hier nu niet dieper op ingaan.


Het college geeft een korte inleiding op de presentatie.
Het Algemene Beleidskader Sociaal Domein is uitgewerkt voor de 3 transities (invoering Participatiewet, verbreding van de Wmo en de jeugdzorg) en wordt vanuit 3 rollen, burgers, gemeente en professionals,  verteld.
Het beleidskader is een totaal verhaal van 9 kaders die door de raad vastgesteld wordt.
De maatschappelijke, financiële en politieke risico’s komen niet in de presentatie maar wel in het beleidskader aan de orde.
Het is belangrijk dat een  uitvoeringsagenda wordt vastgesteld zodat duidelijk is waar besluiten genomen moeten worden.
Vanwege de redelijk gecompliceerde materie, is het van belang dat de algemene beleidskaders door deze raad worden vastgesteld. Dan kan de planning van 2014 gehaald kan worden.
De inspraakprocedure loopt op dit moment nog. De reacties worden verwerkt en de raad wordt op 10 februari daarover tijdens de behandeling van het voorstel over de 9 kaders geïnformeerd.

Vervolgens presenteert de ambtelijke ondersteuning namens het college het algemeen beleidskader.
De voorzitter stelt de fracties in de gelegenheid om, omwille van de tijd, eerst 1 vraag te stellen.

D66 merkt op dat het een zorgvuldig overwogen kader is waarin alles gerealiseerd gaat worden. De fractie zou meer willen weten over de ideeën m.b.t. kader 2 (preventie en vroegsignalering)
Het college geeft aan dat het nog verder uitgewerkt moet worden. De consultatiebureaus zouden bv. nog beter en slimmer aan kunnen haken op de professionelen in het veld en jeugdtrainers van sportverenigingen zouden goed geïnformeerd moeten worden waar ze terecht kunnen voor hulp.
Dit wordt samen met professionals en vrijwilligers verder  uitgewerkt.
De ChristenUnie vraagt of bij de preventie ook gekeken wordt naar mantelzorgers die overbelast raken.
Volgens het college gaat het er ook om, dat  mantelzorgers tijdig ontlast worden.

De ChristenUnie merkt op dat de gemeente digitaal of  telefonisch te benaderen is. Niet alle burgers zijn in staat om dit digitaal te doen.
Het college legt uit dat omdat niet iedereen digitale mogelijkheden heeft, het telefonisch contact mogelijk blijft. Ook kan men door de servicebalie in het Warnshuus verder geholpen worden.

Burgerbelang vraagt hoe groot het aandeel van kader 2 is t.o.v. het geheel.
Het college heeft de ambitie om het aandeel groter te maken, maar daarvoor zijn in een vroeger stadium meer middelen nodig om later aan de achterkant te kunnen bezuinigen. Deze ontwikkeling zal daarom geleidelijk gaan.

De VVD vindt dat het beleidskader helder en kernachtig is gepresenteerd. De fractie is echter van mening dat de criteria die gehanteerd worden voor kader 9 (inkoop) niet erg helder zijn.
Er ligt nog een motie over aankoopcriteria.
Het college vindt het goed om naar de inkoopcriteria te kijken maar vindt het van belang dat niet voor alle inkoop dezelfde criteria gelden. Burgers en professionals zou je waar mogelijk daarin meer vrijheid aan moeten bieden.
GroenLinks merkt op dat er ook nog een motie ligt om ruimte te bieden aan nieuwe aanbieders. De VVD geeft aan dat die motie al is aangenomen.
Het college legt uit dat professionals, nieuwe kleine aanbieders kunnen zijn, als ze maar op de hulpvraag aansluiten. Deels kunnen we dit zelf bepalen en deels wordt het regionaal of lokaal geregeld omdat dit voordeliger is.
De ChristenUnie wil weten of de aanbestedingscriteria voor de inkoop voor alle aanbieders gelden en hoe vaak een aanbesteding plaatsvindt.
Dit is volgens het college niet eenduidig. De vormen van inkoop kunnen verschillen. Het is ook belangrijk om te bouwen aan een goede relatie. Het is niet de bedoeling dat om de 2 jaar alles weer op de kop moet. In de kaders is daarom niet expliciet genoemd hoe vaak en wie.

De Stadspartij wil m.b.t. kader 9 weten wie bepaalt of iemand in aanmerking komt voor een PGB.
Het college antwoordt dat de gemeente daarin ook een rol krijgt. Het is belangrijk dat er verschillende mogelijkheden voor PGB’s blijven. De gemeente zal daarom aanbieders stimuleren om in beeld te blijven zodat mensen kunnen kiezen.

Het CDA vraagt wie, bij ontschotting, nog wat te zeggen heeft waar het geld naar toe gaat.
Het college geeft aan dat de raad bepaalt waar het geld naar toe gaat. De raad bepaalt ook jaarlijks waarde schotten staan en waar we vinden dat het belangrijk is om te ontschotten, zodat mensen zo goed mogelijk geholpen kunnen worden zonder duurdere maatregelen. Er moet met elkaar afgesproken worden welke beslissingsruimte op dit vlak aan het college wordt gegeven.
In de strategische agenda en in de begroting moet dit opgenomen worden.
Het CDA voorziet een spanningsveld tussen de continuïteit van de zorg en het ontschotten.
De VVD vindt het belangrijk dat juist op detailniveau de ruimte gegeven wordt.
Het college merkt op dat nu vaak die ruimte er niet is. Ontschotten hoeft niet te leiden tot minder continuïteit in de zorg omdat niet alles voor 5 tot 10 jaar dichtgetimmerd wordt. Er moet een balans komen tussen duurzame relaties en voldoende flexibiliteit om ontwikkelingen te kunnen volgen.
Er gaan dingen veranderen , deze beweging is nodig om het financieel te kunnen behappen.

GroenLinks wil weten hoe mensen met psychologische problemen via het CJG in aanmerking komen voor 2e lijns zorg.
Volgens het college hebben mensen met een verstandelijke beperking of met een sociale problematiek diverse ingangen; de wijkteams waar ook MEE-mensen onderdeel van uitmaken, Delta en Het Plein die gaan samenwerken en bij de huisartsen komen praktijkondersteuners in de GGZ
Daaromheen blijven andere ingangen mogelijk.

De Stadspartij merkt op dat de expertise m.b.t. de daginstellingen verdwijnt. Hoe wordt dit gemis ingevuld?
Het college vindt dagbesteding met een goede begeleiding heel belangrijk, deze expertise komt daarom terug in een nieuwe structuur en moet zo dicht mogelijk bij de mensen komen te staan. De structuur moet nog verder uitgewerkt worden.

De VVD geeft aan dat in een Forum met wethouder Willeumier gevraagd is om duidelijkheid over de positionering van het  CJG,  CJG 4k en het OZC . VVD dringt aan op die duidelijkheid vóórdat de Forum behandeling van de 9 beleidskaders plaats vind.
Het college zal op korte termijn de beschikking hebben over deze informatie.

De voorzitter concludeert dat de tijd te kort is voor dit belangrijke onderwerp. Het onderwerp komt nog wel oordeelsvormend aan de orde. Voor deze oordeelsvormende vergadering zal ruim de tijd, nl. 2 uur, gereserveerd  moeten worden.

De voorzitter sluit de vergadering.

Bijlagen

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in