Pagina delen

Forumverslag 26-10-2017

Burgerbegroting (26-10-2017)

Datum 26-10-2017 Tijd 19:00 - 22:00
Zaal
't Warnshuus, Dreiumme 43 Warnsveld
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.V.C. Boldewijn
Griffier
H Nijkamp
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SP
D66G.I. Timmer en R.G.M. Rutten
PvdAF.J.M. Heitling en H.W. Hissink
GroenLinksA.J.A. Putker en L. Luesink
StadspartijD. Bogerd
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en VerwoortA. Verwoort

Verslag van de vergadering

Naast de hierboven genoemde personen waren aanwezig:

Joop Hofman (Rode Wouw) en Wytse Bouma (secretaris Wijkbelangenvereniging Emmerhout).

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom, met name de externe sprekers. Suzanne van der Eerden (projectleider Breda Begroot) die als ervaringsdeskundige een bijdrage zou leveren, heeft dermate vertraging in het verkeer dat zij niet op tijd aanwezig kan zijn. Aangezien Joop Hofman bekend is met de situatie rondom de Burgerbegroting in Breda zal hij het programmaonderdeel van Suzanne voor zijn rekening nemen. Een andere wijziging in het programma is dat de parallelle workshops vervallen. In plaats daarvan zal plenair een gesprek worden gevoerd.

Presentatie* Joop Hofman:

Joop Hofman geeft, als opfrisser, een presentatie over 'Wat is ook al weer een Burgerbegroting?' (samenvatting van de presentatie op 06 december 2016). De uiterste varianten van de Burgerbegroting zijn:

a. Sterke lokale democratie (Start met begroting van de gemeente; Burgerbegroting: inhoud volgt begroting).

b. Sterke wijken/dorpen (Start met agenda van de samenleving; Burgerbegroting: begroting volgt inhoud).

* presentatie is bijgevoegd bij het verslag

Praktijkcasus Emmerhout:

Wytse Bouma (secretaris Wijkbelangenvereniging Emmerhout) geeft een toelichting over de totstandkoming en werking van de Burgerbegroting in Emmerhout. De in Emmerhout gebruikte variant neigt het meest naar 'Sterke wijken/dorpen'. Hoofdlijn van de werkwijze is dat inwoners allerlei thema's hebben kunnen inbrengen voor de besteding van middelen die vervolgens zijn gecategoriseerd (onder andere groen, verkeer, sociaal, zorg, etc.). De thema's zijn weergegeven op een poster en met fiches hebben inwoners de beschikbare middelen kunnen verdelen over de thema's.

 

Praktijkcasus Breda:

Joop Hofman geeft aan dat in Breda is gestart met de variant die het meest leek op 'Sterke lokale democratie' maar dat een verschuiving heeft plaatsgevonden richting 'Sterke wijken/dorpen'. De gehanteerde werkwijze komt erop neer dat bewoners de bestaande begroting hebben doorgespit en bedacht hoe bepaalde zaken goedkoper en/of anders uitgevoerd kunnen worden. In Breda was men verrast door de hoeveelheid inwoners die hebben geparticipeerd en de diversiteit van de deelnemers.

 

Plenair gesprek/vragen:

a. Hoe wordt omgegaan met budget voor onderhoud?

Antwoord: in Emmerhout is het onderhoud zelfs goedkoper geworden na invoering van de Burgerbegroting. Onderhoud wordt deels door bewoners zelf gedaan of geregeld. In sommige gemeenten met een Burgerbegroting is alles overgedragen (taken en onderhoud), in andere gemeenten niet.

b. Heb je te maken met Europese regelgeving?

Antwoord: soms wel. Bijvoorbeeld in geval van aanbesteding of met betrekking tot fiscale regelgeving.

c. Zit er verschil in tijd van implementeren tussen beide varianten van de Burgerbegroting?

Antwoord: de variant 'Sterke  lokale democratie' kan in theorie sneller worden ingevoerd. Veel hangt echter ook af van de ambitie van de raad. Als die het snel wil, kan het snel.

d. Wat is de relatie met Right to challenge?

Antwoord: dat is ook een instrument op gebied van burgerparticipatie. Beide instrumenten kunnen parallel worden gehanteerd.

e. Gaan er nog bewegingen ontstaan bij de invoering/het gebruik van de Burgerbegroting als gevolg van de indeling van Motivaction in burgerschapstijlen?

Antwoord: dat is niet echt onderzocht. In Antwerpen doen wel steeds andere inwoners mee en wordt niet steeds gewerkt met dezelfde groep inwoners.

f. Hoe betrek je mensen bij de Burgerbegroting?

Antwoord: door het leuk te maken. Democratie moet leuk zijn.

g. Wat heeft de Burgerbegroting opgeleverd in gemeenten waar er mee wordt gewerkt?

Antwoord: afstand tussen gemeente en inwoners wordt verkleind, de door inwoners voorgestelde kwaliteit van het werk was hoger dan die voorgesteld door de gemeente, de relatie overheid-burger is meer helder en beter geworden,.

h. Vervalt de controlerende taak van de raad als inwoners verantwoordelijk worden voor een deel van de taken?

Antwoord: nee. de raad controleert niet alleen op budgetten maar ook op bijv. kwaliteit van processen. En de raad houdt uiteindelijk het budgetrecht dat gecontroleerd dient te worden.

i. Is voor de keuze voor de variant 'Sterke lokale democratie' nodig dat beter in beeld dient te zijn hoe de begroting in elkaar zit?

Antwoord: dat is per variant niet verschillend voor de snelheid van implementeren van een Burgerbegroting.

j. Hoe wordt in Breda, bij wijkoverstijgende budgetten, de invloed van wijkbewoners meegenomen in het totaalbeeld van de begroting?

Antwoord: dat lukt in Breda niet. In Porto ALegre wel maar dat is een technische operatie waarbij in alle wijken wordt gekeken wat thema's zijn. De tien belangrijkste thema's vormen 20% van de gemeentebegroting.

k. Worden er ook andere vormen dan het 'democratisch model' toegepast bij besluitvorming over de Burgerbegroting?

Antwoord: ja. Bijna altijd wordt het sociocratische model toegepast waarbij iedereen het eens moet zijn met de uitkomst (niet slechts de meerderheid).

l. Wordt vertrouwen niet belangrijker met invoering van de Burgerbegroting?

Antwoord: ja. De raad dient wel te durven loslaten en vertrouwen te geven.

m. Gaat het wel eens mis bij de uitvoering van de Burgerbegroting?

Antwoord: ja, ook loopt het wel eens anders dan gehoopt/verwacht.

n. Wordt bij de variant 'Sterke lokale democratie' meer dan bij de andere variant het gesprek gevoerd over het totale begrotingsinzicht?

Antwoord.: ja.

o. Gaat het in Emmerhout alleen over het verdelen van geld of ook over het delen van kennis en kunde?

Antwoord: ook over dat laatste.

Ambtelijk wordt nog gemeld dat de raad bij de bezuinigingen een aantal jaren geleden de Wijkbudgetten heeft gehalveerd. De budgetten worden nu beheerd door het Torenfonds. Een optie is om deze werkwijze breder in te voeren en uitvoering te laten plaatsvinden door verbinders/aanjagers en ambassadeurs.  

Richting bepalen

De voorzitter vraagt de aanwezige Forumleden of er op basis van de verkregen informatie een keuze kan worden gemaakt voor het bepalen van een richting voor een variant die het college kan uitwerken in een voorstel aan de raad.

Mede vanuit pragmatische redenen lijkt er een lichte voorkeur te zijn om te beginnen met de variant 'Sterke wijken/dorpen'. 

 

Reactie college

Het college geeft aan dat punt 2 van het dictum van de motie over de Burgerbegroting is uitgevoerd. Aan de andere twee punten dient nog te worden gewerkt. In de variant 'Sterke wijken/dorpen' herkent het college veel in het wijkontwikkelingsplan over De Hoven. Deze werkwijze zou vertaald kunnen worden naar andere wijken. Inzet van aanjaagteams is daarbij een optie om mee aan de slag te gaan. Het college vindt het moeilijk om na de Forumspecial van vanavond met een voorstel te komen waarin een richting is uitgewerkt. Het is nog niet duidelijk wat in Zutphen de gemeenschappelijke doelstelling is van wat we willen met de Burgerbegroting. Het lijkt goed om met de raadswerkgroep verder te bezien hoe vorm te geven aan dit proces.

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de Forumspecial.

 

Advies

Advies gegeven er volgt geen verdere behandeling

Agenda's 26-10-2017

Behandeld in

Forumverslagen {{ actiefJaar }}