Pagina delen

Forumverslag 26-09-2019

Programmabegroting Zutphen 2020-2023 (26-09-2019)

Datum 26-09-2019 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans, B Bresters, M.T.E. Westerik en M Dolfing
SPG.J.N. Müller
PvdAH.W. Hissink, J. Bloem en M.M.M. Moester
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66Y.J.A. ten Holder en P van der Hammen
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen en R Kraassenberg
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij verwijst naar de vele cijfers, percentages en bedragen waar een begroting zich door kenmerkt; aan de verdeling van de gemeentelijke middelen liggen gemotiveerde keuzes ten grondslag.

In het kader van de begroting 2020-2023 zal een viertal bijeenkomsten plaatsvinden, waarvan deze Forumbijeenkomst de tweede is. De bijeenkomst van heden heeft een informerend karakter.

Tijdens het Forum op 7 oktober zal het oordeelsvormende debat plaatsvinden waarna tijdens de raadsvergadering op 4 november de besluiten worden genomen.

De voorzitter schetst de opzet van de bijeenkomst.

Wethouder Matser leidt namens het College de presentatie in. Na diens korte toelichting, zullen de overige Collegeleden hun portefeuille toelichten. Daarna zal wethouder Matser ader ingaan op de begroting en de concrete begrotingsposten.

De wethouder schetst allereerst de hectische start van deze raadsperiode, maar merkt daarbij op dat veel medewerking is ervaren van alle betrokken partijen om het goede te doen voor een mooier en krachtiger Zutphen. Het College heeft dit in de Programmabegroting willen uitstralen. Ondanks de zorgelijke situatie is het vertrouwen aanwezig dat er door samenwerking met inwoners en ondernemers licht aan het eind van de tunnel ontstaat. Het College wil het aanwezige talent en de kracht graag aanspreken.

Middels sheets toont de wethouder het kader dat is meegegeven, zoals het investeren in partnerschappen voor Krachtig Zutphen. Er is een situatie ontstaan waarin niet € 13 miljoen moest worden bezuinigd, maar € 2,6 miljoen. Hierdoor en door de Buraps is een beeld ontstaan dat de situatie stabieler wordt. De wethouder heeft er daarom vertrouwen in dat de gemeente uit de huidige lastige financiële situatie zal komen.

Burgemeester Vermeulen geeft uitleg over CleanTech. Hoewel dit een zeer belangrijk onderwerp betreft, ervaart ze dat dit moeizaam zichtbaar wordt. Het is haar bedoeling alle informatie rond CleanTech meer te delen zodat de raad meer deelgenoot wordt van deze samenwerking.

De burgemeester probeert ook meer in te zetten op de as met Deventer en Apeldoorn. Binnenkort komt de board van CleanTech naar Zutphen. Zij roept – met het oog op doelrealisatie - de raad op hierbij zo veel mogelijk aanwezig te zijn.

Daarnaast is veiligheid een belangrijk onderdeel, waarbij steeds meer raakvlakken ontstaan met zorg. De driehoek van de burgemeester, het OM en de politie moet uitgebreid worden naar een vierkant met de geestelijke gezondheidsinstellingen. Dit heeft alles te maken met de wetswijziging per 1 januari, waarbij elke inwoner melding kan maken van personen met verward gedrag. De geestelijke gezondheidsinstellingen kijken meer vanuit de patiënt, terwijl de driehoek meer kijkt vanuit de openbare orde. De burgemeester zet zich ervoor in dit dichter bij elkaar te laten komen.

De inzet van de regisseur Externe Overlast werkt goed om gestapelde problematiek te herkennen en oplossingen aan te vragen. Ook hier is het sleutelwoord ‘samenwerking’.

Tevens is ondermijning een belangrijk thema dat ook in Zutphen speelt. Ook hier wordt ingezet op gezamenlijk optrekken, waardoor zaken direct aangepakt kunnen worden en criminaliteit vermindert.

In relatie tot veiligheid in de binnenstad is gestart met de thema’s ‘Veilige Binnenstad’ en ‘Bruisende Binnenstad’. Met het project ‘Veilig Uit’ wordt hierop doorgegaan. De goede samenwerking met alle actoren in dezen heeft zijn vruchten al afgeworpen. Gekeken zal worden of de pilot met de terrassen tot nieuwe kaders leidt.

Bij Krachtig Zutphen heeft de raad in de Voorjaarsnota besloten op vier thema’s in te gaan, namelijk Waterkwartier, Binnenstad, Werk en Duurzaamheid. Door de bezuinigingen heeft het College scherpe keuzes moeten maken. Ook hier is samenwerking onontbeerlijk om projecten en resultaten te realiseren. Het College zal daartoe nog veel meer inzetten op de relatie met de provincie en ook op het lobbynetwerk in Europa, samen met CleanTech, om financieringen los te krijgen voor de genoemde projecten.

Wethouder Matser vervolgt met een uitleg over het programma Duurzame Leefomgeving Transform, waarbij getracht wordt 40.000 huishoudens in Deventer, Apeldoorn, Zwolle en Zutphen van het aardgas af te krijgen. Ook hiervoor zal in Brussel gelobbyd worden om subsidie te krijgen. Inmiddels is de provincie aangehaakt, alsmede de Europese Investeringsbank, RVO, Rijksoverheid. Het idee is om met Transform het marktfalen op te lossen, als het gaat over de gebiedsgewijze aanpak en financiering.

Daarnaast wordt gewerkt aan een warmtenetstudie. In 2021 dient het College een visie te leveren op het Warmtenet. Momenteel en in 2020 loopt een aantal haalbaarheidsstudies naar thermische energie van oppervlaktewater. Zutphen Energie is bezig met dertien projecten - samen met bewoners en andere betrokkenen - om te kijken hoe zelfwerkzaamheid kan helpen bij het verduurzamen van kleine delen van wijken. Het is ingewikkeld om inwoners bij projecten te betrekken. Dit kleine project levert ook informatie over de dynamiek van een dergelijk proces waarmee duidelijker wordt hoe dit werkt. Bij een gebiedsgewijze aanpak kan deze ervaring goed van pas komen. Bij het programma Duurzame Leefomgeving lopen derhalve grote en kleine activiteiten.

Vanuit de Mobiliteitsvisie wordt gewerkt aan het STOP-principe. Dit moet leiden tot een uitvoeringsprogramma en stedelijke distributie. Een slimme manier voor het uitvoeringsprogramma is om te kijken naar mogelijkheden om het elektrisch vervoer via de distributiecentra op verschillende locaties te concentreren om zodoende het aantal vrachtauto’s te beperken en te werken aan een emissievrije binnenstad. Dit wordt samen met de gemeenten Apeldoorn en Deventer opgepakt met subsidie van de CleanTech Regio.

Daarnaast wordt de aangenomen initiatiefmotie over fietsparkeren in 2020 uitgevoerd. In overleg met de ondernemers en het binnenstadsmanagement zal worden bezien waar de ‘fietsnietjes’ het beste kunnen worden geplaatst.

Afgelopen week is bij Circulus-Berkel een doorkijk gegeven naar een nieuw Grondstoffenplan 2020-2025. Er is inzicht gegeven in de huidige praktijk en geschetst hoe dit er over vijf jaar uitziet. Afgesproken is dat raad, College en inwoners de komende maanden hierin samen gaan optrekken.

Bij het programma Aantrekkelijke Stad zal in overleg met de ondernemers opnieuw worden gekeken naar de aanlooproutes vanuit het stationsgebied, de Schupstoel en het Miroterrein. Tevens komen hierbij verduurzaamde monumenten aan de orde. Het College zal een actieplan opstellen waaraan ook vele enthousiaste inwoners ook kunnen deelnemen.

Raad, College en organisatie zijn overvallen door de noodzaak van enorme bezuinigingen. Gezamenlijk is geprobeerd een situatie te creëren waarin raad en College weer in positie konden worden gebracht door middel van onder andere de werkgroep Financiële Kaders. Ook is de notitie Interne Beheersing in februari gepresenteerd aan de Auditcommissie. Bovendien zijn de nota Financiële Verordening, de nota Financieel Beleid en het Treasurystatuut inmiddels aangepakt en - met succes - aan de Auditcommissie gepresenteerd.

Voor wat betreft de bedrijfsvoering binnen de gemeente, is het rapport van de interim-gemeentesecretaris ontvangen. De huidige gemeentesecretaris kan hiermee aan de slag om vooral aam de cultuur binnen de gemeente te werken, als het gaat om medewerkers.

De wethouder ziet verbetering in de rapportages. Er wordt elke drie maanden gerapporteerd over de bezuinigingen. Daarnaast zijn de Buraps sneller, tijdiger en voorzien in meer kwaliteit.

Op de afdeling Financiën is hard gewerkt om de nota’s, de rapportages en de begroting op tijd bij de raad en het College neer te leggen. Er is steeds meer vertrouwen dat de gepresenteerde cijfers ook kloppen.

Wethouder Ten Broeke gaat in op de onderwerpen wonen, Wmo, jeugd en cultuur.

Het kalenderjaar 2020 staat wat wonen betreft, vooral in het teken van de verdere uitvoering van de door de raad vastgestelde Woonvisie. Naast enkele kleine locaties en de verdere bouw van jongerenwoningen, zal in Noorderhaven en Leesten zal nog volop gebouwd worden. Het College probeert in samenwerking met alle betreffende partners heel veel van de in de Woonvisie opgenomen strategische acties uit te voeren om uiteindelijk voor iedereen een goede, betaalbare en duurzame woning op te leveren. Om dit doel te kunnen bereiken, moet nog heel veel gebeuren.

Wat het thema jeugd betreft, is het de bedoeling om in 2020 een nieuw beleidsplan te maken dat specifiek de aansluiting zoekt met onderwijs, gezondheid, veiligheid en het voorschoolse aanbod om een integraal plan te kunnen vaststellen. Er wordt al gewerkt aan het ontwikkelen en uitbreiden van het aantal gezinshuizen voor opvang van jongeren om ervoor te zorgen dat de opvang van kinderen op een residentiële plek wordt teruggedrongen, maar er wel opvang is.

Daarnaast is het College bezig met het verbeteren van de samenwerking met huisartsen; dit ter voorkoming van onnodige, dure zorg.

Over de Wmo zegt de wethouder dat het College ook in 2020 verder gaat met de grote opgave om laagdrempelige algemene voorzieningen in de wijken te ontwikkelen met het doel dat minder mensen een indicatie krijgen voor dure persoonlijke begeleiding.

Wat het thema cultuur betreft, is begin 2019 een voorkeursscenario vastgesteld inzake De Hanzehof. Dit scenario wordt nu uitgewerkt en wordt eind 2019 behandeld in het Forum.

2020 zal vooral in het teken staan van de uitvoering van genomen besluiten. Daarnaast zal de nieuwe subsidieverordening voor het cultuurbeleid eind 2019 worden behandeld, zodat daar in 2020 gebruik van kan worden gemaakt. Het is de bedoeling de aanvragen beter te kunnen toetsen op kwaliteit en vernieuwing, maar ook dat de gerichtheid op jeugd en jongeren sterker zal worden.

Wethouder Werger vervolgt dat het Omgevingsplan in de voorinspraak is gebracht en in 2021 officieel in werking treedt. De voorinspraak heeft veel opgeleverd.

Daarnaast gaat het College in 2020 aan de slag met de Omgevingsvisie voor het binnenstedelijk gebied; dit proces zal samen met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden worden opgepakt. Het proces om de Omgevingswet vorm te geven, ervaart de wethouder als een mooi proces waarin zij prettig samenwerkt met de raadswerkgroep. Er worden goede stappen gezet om gezamenlijk de raad goed in positie te kunnen brengen om zijn kaderstellende en controlerende rol goed uit te kunnen voeren.

Bij Vitale Samenleving is recent de werkgroep Sport gestart. Ook dit wordt in 2020 verder vormgegeven. Hierover zal regelmatig met elkaar worden gesproken.

GelreWerkt! is een ander belangrijk item voor de Vitale Samenleving. Er wordt hard gewerkt om dit in 2020 binnen de eigen organisatie vorm te geven.

Het is belangrijk dat de gemeente de komende jaren op een adequate en snelle manier kan blijven inspelen op vragen uit de samenleving – de vraag naar werk en de behoefte aan werknemers – en zich daarin kan verbeteren om het doel te bereiken zo veel mogelijk mensen vanuit de Wsw en de bijstand te laten uitstromen.

Over het programma Aantrekkelijke Stad meldt de wethouder hiermee niet alleen op lokaal niveau, maar ook regionaal mee bezig te zijn in de Stedendriehoek. Deze samenwerking wordt opgepakt samen met Noord-Veluwe, UWV, VNO/NCW, ROC en de vakbonden in factor Werk. Hier zit het uitvoeringsplan Perspectief op Werk onder. De wethouder geeft hier als ‘trekker’ vorm aan, samen met de directeur van het UWV. Dit wordt regionaal ingezet, maar wel met de focus om op lokaal niveau kansen te pakken en daarnaast de kansen op regionaal niveau bij elkaar te brengen.

Wethouder Matser vervolgt met de sheet Financiële Koers 2020. Ook in 2021 zullen structurele uitgaven nog steeds moeten worden gedekt met structurele inkomsten.

Op de sheet ‘Begroting in één oogopslag’ is te lezen dat er totaal € 173 miljoen aan inkomsten wordt verwacht. Dit komt grotendeels vanuit het Rijk en een deel uit lokale heffingen. Een deel van de inkomsten betreft doelinkomsten, waarbij de inkomsten ook inderdaad voor het gelabelde doel moeten worden uitgegeven. In de uitgaven zijn de vijf programma’s terug te zien met daarin de uitgaven.

Het sociaal domein is apart gezet. Hiervoor is € 79 miljoen beschikbaar voor participatie, Wmo en jeugd. Vooral de kosten voor Wmo en jeugd zijn de laatste jaren extreem gestegen. Dit komt door de bezuiniging van dertig procent sinds de overgang naar de gemeente. In 2014 hebben gemeenten via de VNG beweerd dit aan te kunnen. Aldus de wethouder had de gemeente het als uitvoerder best met wat minder kunnen doen, maar dertig procent is toch wel erg veel in een te korte periode. Het Rijk kan de staatsschuld laten oplopen, maar de gemeente mag dat niet. Hierdoor moest de gemeente volop aan de slag in het sociaal domein. Daarnaast leidt dit tot verschraling. Vandaar dat in de Begroting is gekozen voor een combinatie van versobering van de uitgaven in het sociaal domein en het verhogen van de OZB. Hiermee wordt geprobeerd een nieuwe balans te vinden tussen alle inwoners die op een of andere manier een steentje moeten bijdragen aan een sluitende begroting.

Het College heeft op 16 juli het dekkingstekort ad € 1,6 miljoen vastgesteld op basis van nieuw beleid dat wettelijk noodzakelijk is. Het College stelt voor hier € 1 miljoen extra marge voor te nemen vanwege de grilligheid van de werkvelden Wmo en jeugd.

De septembercirculaire zal niet tot spectaculaire veranderingen leiden. De gehanteerde uitgangspunten bij de keuzemogelijkheden van het College zijn aan de raad toegestuurd.

Zoals in juli al is besproken, zal er niet voorgesorteerd worden op de onderzoeksresultaten van Rijnconsult. Dit onderzoek betreft de bedrijfsvoering in het fysieke domein en het streven is om eventuele bezuinigingsvoorstellen in beeld te brengen. In oktober/november worden de uitkomsten verwacht, zodat in januari via de jaarrekening een kleine correctie mogelijk is.

De wethouder geeft een korte toelichting op de sheet ‘Overzicht Collegevoorstel bezuinigingen’.

Wat betreft de OZB-verhoging, heeft het College gekozen voor zestig procent van de maximale verhoging.

De verhoging van de belastingen betreft € 100.000,=, waarvan € 86.000,= aan parkeerverhoging. Dit heeft te maken met het pondspondsgewijs toepassen van de verhoging op basis van de inkomsten.

Beperken uitgaven Krachtig Zutphen: dit was € 600.000,= en is nu € 300.000,=. Hierin heeft het College een eigen keuze gemaakt en een middenweg gekozen om eventueel mee te kunnen doen met bijvoorbeeld cofinanciering.

Geen prijsindicatie: dit is eigenlijk “de grote klapper”. Het College kan dit één keer doen en dus niet elk jaar.

Onttrekking algemene reserve: dit blijft niet zo staan. Het College wil daar nog een post bij vinden om te voorkomen dat de eigen regelgeving wordt overtreden.

De voorzitter biedt de raad en het publiek de gelegenheid om vragen te stellen. Hij stelt voor drie vragen vanuit de raad te stellen waarop het College kan reageren en deze sessie één keer te herhalen. Daarna kan het publiek een-op-een vragen stellen. Dit kan herhaald worden zolang het een levendig debat blijft. De voorzitter benadrukt dat het niet om technische vragen gaat, maar om motivatievragen en vragen naar achtergronden. Per raadslid kan één vraag gesteld worden. Het Forum gaat akkoord met de voorgestelde werkwijze.

De SP vraagt - naar aanleiding van bezuinigingsvoorstel 5, Integratievoordeel GelreWerkt! - welke voorzieningen er nog meer in de gemeentelijke organisatie binnengebracht kunnen worden om hier synergievoordelen en financieel voordeel te behalen. Gesuggereerd wordt hiervan een schatting te maken en deze voor het volgende begrotings-Forum toe te sturen.

De PvdA verwijst naar de bezuiniging op Krachtig Zutphen en vraagt wat wél doorgaat in 2020.

Burgerbelang vraagt hoe de verhoging dividendinkomsten werkt en wil weten of hier sprake is van het gebruikmaken van de lagere rente op lopende leningen.

Het College zegt dat het synergievoordeel bij GelreWerkt! duidelijk zichtbaar is. Bij het combineren van zaken moet goed bekeken worden of dit verstandig is. Daar waar dingen slim gedaan kunnen worden, zal dat voorgesteld worden. Het is momenteel niet te doen hier een lijst van te maken.

Bij de bezuiniging van Krachtig Zutphen zijn nog geen keuzes gemaakt. Gezamenlijk zijn vier thema’s benoemd. Het College gaat hier in de breedte naar kijken, omdat het ook belangrijk is wie er nog meer wil cofinancieren. Dit wordt een spannende zoektocht.

Bij de dividendinkomsten is een goede poging gedaan om reëel te ramen. Dat betekent dat zowel naar de uitgaven als naar de inkomsten is gekeken. Gebleken is dat de dividendinkomsten de laatste jaren structureel te laag zijn ingeschat; vandaar deze aanpassing. De dividendinkomsten zijn structureel € 150.000,= hoger op basis van datgene wat in de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden.

Burgerbelang vraagt zich af waarom dit dan op deze manier is meegenomen en of dit een bezuiniging is.

Het College antwoordt dat het niet allemaal bezuinigingen betreft. Dit is een verzameling van inkomstenposten. Met begroten maak je je beste beraming. Het College wil voor de raad inzichtelijk maken dat de dividendinkomsten te laag zijn begroot en dat dit nu gewijzigd is naar een reëel bedrag. De opmerking is begrijpelijk omdat dit bij andere posten niet is gebeurd.

D66 verwijst naar de presentatie over De Hanzehof en vraagt of de kosten voor de uitvoering al in de begroting van 2020 zijn opgenomen.

GroenLinks vraagt aandacht voor het risicomanagement en wil weten welke maatregelen zijn genomen om dit te verbeteren en tegenvallers te verminderen.

De PvdA refereert aan het bezuinigingsonderzoek wat betreft het fysieke domein en wil weten waarom hiervoor niet alvast een bedrag is opgenomen. Dit kan voorkomen dat nu reeds maatregelen worden genomen waar achteraf geen geld voor blijkt te zijn.

Het College legt uit dat het vanwege de lange voorbereidingstijd niet realistisch is om voor De Hanzehof reeds in 2020 een investering op te nemen. Als er wel een investeringsbedrag bekend zou zijn, dan wordt dit bedrag gekapitaliseerd en dat kan pas in de komende jaren in de begroting worden opgenomen.

D66 vraagt of dit dan wel gekapitaliseerd kan worden vòòrdat het College de plannen gaat uitwerken die eind dit jaar worden gepresenteerd aan de raad. Er is immers al een bedrag van acht miljoen euro genoemd.

Het College antwoordt dat dit nog niet kan, omdat nog niet bekend is wat nieuwbouw gaat schelen in de exploitatie. Dit kan andere verhoudingen opleveren. Bij een nieuwe exploitatie is het hele plaatje anders.

De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in risicomanagement. Niet alles is echter te voorspellen. Op veel andere plekken in het fysieke domein en in de bedrijfsvoering zijn de risico’s redelijk ingeschat. De accountant heeft het College er nooit op aangesproken dat het risicomanagement niet voldoende was. Volgens het College is dit goed op orde.

Het bedrag van Rijnconsult voor het fysieke domein is bewust niet opgenomen. Mochten daar bedragen uitkomen die leiden tot structurele bezuinigingen, dan zal de mogelijkheid worden onderzocht dit naar de reservepositie over te hevelen om de algemene reserve te verstevigen. Als de raad hier een andere mening over heeft, kan dit in januari in het debat worden besproken.

De voorzitter biedt het publiek de gelegenheid vragen te stellen.

Mevrouw Van de Bor (lid van de Cliënten- en Adviesraad Zutphen) vraagt of het bericht in De Stentor van begin september correct is, dat de Meedoen-regeling met een kwart gekort wordt.

Mevrouw Stok (inwoner Zutphen) vraagt of de Zutphen Academy een nieuwe instelling is.

Het College legt uit dat de Meedoen-regeling een aanvullende bezuinigingsmaatregel betreft die niet te maken heeft met de begroting 2020, maar juist al in 2019 gerealiseerd gaat worden. Het College heeft inderdaad een aantal zaken tegen het licht gehouden en heeft onder andere gekeken hoe een aantal zaken efficiënter en effectiever gedaan kunnen worden. Daaruit is voortgekomen dat de Meedoen-regeling gaat veranderen en er minder geld uitgekeerd zal worden in 2019.

De Zutphen Academy is een stimuleringsregeling voor ambtenaren om als zelfstandig professional beter te functioneren. Daar zijn allerlei projecten voor bedacht die leiden tot kwaliteitsverbetering van ambtenaren. Het College heeft besloten hierop te bezuinigen.

GroenLinks merkt over pagina 19, 27 en 46 van de begroting op dat hierin de lasten voor de gemeente met een plusje ervoor staan en de baten met een minnetje ervoor. Hij vraagt zich af wie dat heeft bedacht en vraagt zich met name af of dit een verstandige presentatie is.

Burgerbelang wijst op de lage Eurorente. De fractie vraagt wat de bedenkingen zijn geweest waarom sommige zaken niet geherfinancierd kunnen worden. De fractie is benieuwd hoe de lage rente invloed kan hebben op de begroting en wellicht op toekomstige uitgaven.

De SP constateert dat de gemeente nog altijd fors meer uitgeeft in het sociaal domein dan de inkomsten vanuit het Rijk hiervoor. De fractie vraagt zich af hoeveel dat precies is.

Het College merkt over de plussen en minnen op dat dit al jaren zo is en in principe ook zo zal blijven. De wethouder zegt wel toe hier nader naar te kijken en komt hierop terug.

Wat betreft Euribor, staan er allerlei leningen uit. Langetermijnleningen zijn nog steeds een plus; voor kortdurende leningen geldt een min. In 2018 heeft de gemeente rente-inkomsten op vreemd geld ontvangen doordat de gemeente kort geleend geld heeft uitstaan. Dat mag niet langer dan drie kwartalen. Daarna moet overgegaan worden naar langdurig lenen. Dat is nog steeds een plus. Verwacht wordt dat dit langdurige geld een min gaat worden. Momenteel wordt onderzocht wat de consequenties zijn van herkapitaliseren, maar dit is lastig. Daarnaast wordt de vraag onderzocht wat het betekent als de gemeente bijvoorbeeld € 200 miljoen of € 500 miljoen gaat lenen. Zodra de wethouder het antwoord hierop heeft, zal hij dit met de raad delen.

Burgerbelang vraagt zich af of er geprofiteerd kan worden van toekomstige investeringen en wil weten of hier grenzen aan zitten.

Het College geeft aan, dat de gemeente aan een zekere taks zit. Negatieve rente gaat altijd over kortlopende leningen, die na drie kwartalen moeten zijn afgelost. De bedoeling hiervan is dat kort geld kort wordt gehouden en daar lang geld voor ingewisseld wordt. Kort geld levert dus niets op. Voor De Hanzehof zou de gemeente een lening van dertig jaar moeten aangaan met een rente van één procent. De wethouder heeft deze vraag uitgezet als denkrichting.

De vraag over het verschil in uitgaven en inkomsten in het sociaal domein zal de wethouder beantwoorden zodra de controller dit heeft uitgezocht. Dit zal niet voor 7 oktober zijn. De totale begroting van de gemeente zal niet veranderen, maar wellicht wel de verdeling.

D66 vraagt of al inzicht bestaat in de consequenties voor Zutphen dat Den Haag ‘de trap af gaat’ vanwege onderuitputting.

Het CDA merkt op, dat de laatste jaren veel is geïnvesteerd in CleanTech, maar “dat het kaarsje een beetje uitgaat in Zutphen”. De fractie verwacht dat meer investeringen nodig zijn om de ambities waar te maken en vraagt zich af hoe het College de komende jaren hiermee aan de slag gaat.

Het College legt uit dat bij ‘trap of, trap af’ wordt gekeken naar de rijksfinanciën. Als het Rijk meer uitgeeft, krijgen de gemeenten ook meer en andersom. Afgelopen perioden gaf het Rijk minder uit, waardoor de gemeenten werden gekort in de algemene uitkering. Naast een systeemfout, heeft de gemeente dus ook te maken met minder geld door ‘trap af ‘. Met verwerking van de septembercirculaire wordt verwacht omstreeks nul uit te komen. Het is lastig aan te geven wat dit voor consequenties heeft voor de toekomst. De gemeente moet een sluitende begroting hebben. Bij wisselende inkomsten is het lastig de vaste lasten te betalen. De gemeenten proberen via de VNG het Rijk te bewegen om daar een ander mechanisme voor te gaan bedenken. Echter, tot nu toe zonder succes. De wethouder merkt op dat alle oproepen naar het Rijk, bijvoorbeeld aangaande het sociaal domein, geen resultaat hebben opgeleverd.

De gemeente gaat de subsidie voor het CleanTech Center afbouwen. Samen met CleanTech is verkend op welke manier weer leven in het CleanTech Center gekregen kan worden. Ook met het nog riante subsidiebedrag van dit jaar, zijn de uitkomsten niet florissant. Het CleanTech Center is nog niet voldoende op de kaart gezet. CleanTech Center ziet ook mogelijkheden voor meer cofinanciering.

Het CDA geeft aan dat dit over initiatieven van het CleanTech Center gaat, maar de fractie is benieuwd wat het College van plan is te doen.

Het College wijst op het verschil tussen CleanTech Regio en CleanTech Center. CleanTech Regio gaat over de hele regio. CleanTech Center is een Zutphense aangelegenheid. Dat heeft wel raakvlakken, maar het College had het niet hierover.

D66 merkt op, dat de verschillende beleidsindicatoren een wisselend beeld geven. Bij Kinderen in Armoede worden cijfers gegeven van 2015, terwijl Zutphen bij Jeugd en Jongeren, wat betreft vroegtijdig schoolverlaten en jeugdwerkeloosheid, lokaal fors hoger scoort dan provinciaal en landelijk het geval is. De fractie informeert naar recente cijfers en vraagt zich af is waarom in de begroting 2020 met cijfers uit 2015 wordt gewerkt.

De PvdA vraagt naar de extra begrotingsbuffer van één miljoen euro en wil specifiek weten waarom de koppeling is gemaakt met het verhogen van de OZB en het budget Krachtig Zutphen. Tevens vraagt de fractie waarom voor het bedrag van één miljoen euro is gekozen, of dit op basis is van uitgaven van de afgelopen jaren en wat het verschil is met de algemene reserve die ook daarvoor gebruikt kan worden. Daarnaast vraagt de fractie wat deze OZB-verhoging op jaarbasis betekent voor een gemiddeld huishouden.

Het College zegt over de prestatie-indicatoren dat gekeken wordt naar ‘Waar staat je gemeente?’ Hieruit probeert het College de meest actuele cijfers te halen. De gemeente loopt hierin niet achter op andere gemeenten. Uiteraard zijn meer actuele cijfers wenselijk.

Over de buffer en het verschil met de algemene reserve zegt het College dat het abonnementstarief in de Wmo tot oplopende kosten zal leiden. Als dit vanuit de algemene reserve weer terug moet naar een bepaald budget, gelden hier andere regels voor. Omdat deze kosten reëel worden geacht, heeft het College voor een buffer gekozen.

De OZB voor woningbezitters wordt voor een huis van € 200.000,= ongeveer veertig euro per jaar. Huurders betalen geen OZB, maar het puntensysteem waarmee de huur wordt bepaald, zou kunnen leiden tot een huurverhoging.

De SP merkt op, dat als coöperaties meer belasting gaan betalen, dit niet in de huur terugkomt, maar wel gevolgen kan hebben voor uitgaven aan renovaties. Dan is het van belang te weten welk bedrag van de OZB-verhoging betaald moet worden door de woningcorporaties.

Het College zal dit uitzoeken en deze vraag op een later moment beantwoorden.

De heer Spuijbroek vraagt een nadere toelichting over punt 6, areaalvergroting.

Mevrouw Stok merkt over Krachtig Zutphen op, dat ook in andere wijken dan Waterkwartier en de Binnenstad een en ander moet gebeuren.

Mevrouw Van de Born vraagt nadere uitleg over het door de wethouder genoemde ‘STOP-principe’.

Het College legt uit, dat nooit rekening is gehouden met areaalvergroting. Als er meer huizen gebouwd en opgeleverd worden, leidt dit tot meer OZB en meer inkomsten voor de gemeente. Daar staan ook uitgaven tegenover. Tegenover de genoemde € 250.000,= aan inkomsten staan € 80.000,= aan uitgaven. Naar verwachting wordt in 2020 een flink aantal huizen opgeleverd. Dit wordt areaalvergroting genoemd.

Krachtig Zutphen is in het leven geroepen om zaken te versnellen. Er wordt speciaal ingezet op het Waterkwartier om ervaringen op te doen met de aanpak van multiproblematiek. Als die projecten slagen, wordt dit ook in andere wijken toegepast indien dit relevant is. Dit betekent niet dat dit in andere wijken niet gebeurt.

Het ‘STOP-principe’ staat in de Visie Mobiliteit Binnenstad en staat voor Stappen, Trappen, Openbaar vervoer en Personenvervoer (auto). Bij elk nieuw initiatief in de binnenstad wordt vanuit dat principe in die volgorde gekeken middels een uitvoeringsagenda waar raad en inwoners bij worden betrokken.

GroenLinks vraagt een nadere toelichting over bezuinigingsvoorstel 8, Toerekening uren aan projecten. De fractie stelt dat investeringen als gevolg van dit ‘trucje’ uitgesmeerd worden over meerdere jaren.

Het College legt uit, dat de gemeente steeds meer wil gaan werken met cofinanciering. Op het moment dat uren toegerekend kunnen worden aan een project, kunnen die uren ook verdeeld worden met de provincie of het Rijk. Dat is voordelig voor de gemeente.

De voorzitter constateert dat alle vragen zijn gesteld. Het College heeft de volgende toezeggingen gedaan:

-          Het College komt terug op de presentatie met plussen en minnen in de begroting.

-          Het College legt de betekenis van de Euriborrente nader uit.

-          Het College zoekt uit hoeveel geld het Rijk voor het sociaal domein beschikbaar stelt en wat de gemeente daarop toelegt.

-          Het College komt terug op de betekenis van de OZB-verhoging voor verhuurders.

De voorzitter sluit af met een korte verwijzing naar het proces. Na het politieke debat op 7 oktober in het Forum zal de besluitvorming op 4 november tijdens de raadsvergadering plaatsvinden.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.05 uur.

Advies

Onvoldoende besproken, nogmaals informerend

Agenda's 26-09-2019

Behandeld in