Pagina delen

Forumverslag 26-09-2016

Motie: Reguleren wietteelt (26-09-2016)

Datum 26-09-2016 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Beeldvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.J.A. Putker
Griffier
H van Vliet
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPE. Jager
D66G.I. Timmer
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksL. Luesink
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

Externe aanwezigen

De heer R. Vreeman, coffeeshophouder

De heer M. Sloot, jongerencoach 2GetThere

De heer J. Garsen, aanvrager vergunning lokale wietteelt

De heren J. Waijenburg en F. Eren, Stichting Perspectief

 

Opening

De voorzitter opent de vergadering. Hij heet alle aanwezigen en in het bijzonder de gasten welkom. Het is een beeldvormende vergadering. De timing is bijzonder, omdat er nu ook in Den Haag aandacht is voor de problemen van wietteelt. Hij geeft eerst het woord aan de indieners van de motie.

 

Bespreking van de motie

Burgerbelang: De indieners hebben goed gekeken naar de realiteit. De wiethandel wordt aan de voordeur van de coffeeshop gedoogd; de achterdeur is echter illegaal. Elke week wordt er wel een kwekerij opgerold naar aanleiding van klachten, overlast, geweldpleging of brandgevaar. Deze problemen moeten ondervangen worden. Dat kan door de aanvoer van wiet te legaliseren. Dat bevordert ook de transparantie. De gemeente moet hierbij een pro-actieve houding aannemen. Overigens behoeft de motie in verband met de ontwikkelingen in Den Haag van afgelopen week enige aanpassing.

GroenLinks: Het is vanavond vooral de bedoeling om van de gasten een beeld te krijgen van wat er precies speelt en waarmee rekening gehouden moet worden.

De heer Vreeman: Als exploitant van Plein 48 en The Zoo is het vanwege de illegale aanlevering van wiet, niet mogelijk een goede band op te bouwen met de leveranciers. Steeds worden wietkwekerijen opgerold. Dit maakt het onmogelijk om invloed uit te oefenen op hoe de wiet wordt gekweekt en op de gewenste kwaliteit. Bovendien komt een constante aanvoer daardoor in het geding. De motie biedt een opening om dit te verbeteren. Het leidt bovendien tot minder gevaar.

PvdA: Hoe gaat de politie ermee om?

De heer Vreeman: Sinds de politie nationaal georganiseerd is, komen ze niet meer. Eerder kwamen ze met stagiaires regelmatig kijken, maar het gesprek stokte zodra ze vroegen waar de wiet vandaan komt. Dat kan uiteraard niet verteld worden.

De heer Waijenburg: Er wordt onder jongeren veel gedeald; bij legalisering is er meer controle mogelijk.

De heer Eren: Het is lastig te bepalen of legalisering goed is of niet. Het is de vraag wat de huidige kwekers gaan doen en wat de jongeren gaan doen. Er wordt steeds meer geblowd. Wordt de drempel door legalisering niet te ver verlaagd? Anderzijds kan het bijvoorbeeld wel gunstig effect hebben op brandgevaar.

CDA: Nu is verkoop in coffeeshops al mogelijk. Wat is dan het effect van legalisering bij de jongeren?

Stadspartij: Blowen heeft een enorm effect op scholieren. Hoe kijkt Perspectief daar tegenaan?

De heer Eren: ik vermoed dat het probleem groter wordt, omdat het gebruik dan meer uit de illegaliteit wordt gehaald.

D66: Volgens Tactus verslavingszorg is er geen reden aan te nemen dat het gebruik zal toenemen. Wel is het makkelijker om preventief te werken en te reguleren.

De heer Garsen: De straathandel zal mijns inziens afnemen als men weet dat bij de coffeeshop de kwaliteit gegarandeerd is.

Bewust ZW: Kan het niet zijn dat legalisering juist de verslaving in de hand werkt? Eigenlijk zijn goede cijfers nodig.

De heer Sloot: Vanuit een oogpunt van kwaliteitsbewaking zou legalisering van de aanvoer positief zijn. Het kan echter ook wel problemen opleveren omdat dan het THC gehalte omlaag moet worden gebracht. Gebruikers gaan dan toch weer naar de straatdealers. Die handel blijft bestaan, inclusief de daarbij behorende negatieve effecten.

De heer Waijenburg: Er zijn al vele onderzoeken gedaan. Voor de gezondheid is het beter als de kwaliteit van de wiet bekend is en gecontroleerd wordt. De ervaring is dat 8 van de 10 gebruikers “carrière” maken in het drugsgebruik, maar er daarna klaar mee zijn en stoppen. Legalisering levert een win-win situatie op.

PvdA: Er moet onderscheid worden gemaakt: de illegaliteit aan de achterdeur moet worden opgeheven; aan de voordeur moet zorg worden verleend. De gevaren die nu ontstaan bij het kweken zijn groot.

GroenLinks: Illegale kwekers hebben problemen; helpt de motie daarbij?

De heer Garsen: Juist mensen die in de problemen zitten worden gebruikt om wiet te telen. Als de teelt wordt gelegaliseerd, is de illegale wietteelt een economisch delict.

Lijst Van Vliet: Als de teelt wordt gelegaliseerd, gaan de prijzen omlaag. Wordt dan de criminaliteit uitgeschakeld? Klopt die redenering?

De heer Garsen: Er zal nog wel illegaal wiet op de markt worden gebracht, maar de kwaliteit daarvan is discutabel. Het is de vraag of prijzen zullen dalen. De stroom moet immers wel betaald worden. Nu wordt die illegaal afgetapt.

CDA: Het is een lastig dilemma. De VNG wijst op het failliet van het gedogen. Een experiment moet op drie pijlers worden gebaseerd: preventie, intensieve handhaving op illegale teelt en consistent beleid in de gehele keten.

D66: De keten moet sluitend zijn, dus handhaving is nodig. De preventie zou beter kunnen.

CDA: Preventie is ook nu al mogelijk; het kopen van wiet in een coffeeshop is legaal.

PvdA: De preventie blijft en de politie-inzet is nu op behoorlijk niveau. In Amerika zijn al diverse staten waar het inmiddels is gelegaliseerd; wat dat betreft loopt Amerika nu voorop.

CDA: Wij missen in de motie de inzet van politie.

De heer Vreeman: Legalisering biedt ook de mogelijkheid om een inkeerregeling in het leven te roepen, bijvoorbeeld zonder straf een installatie inleveren. De aandacht van de politie kan dan op andere zaken worden gericht.

Stadspartij: Hoe verhoudt zich het aanbod tot de vraag in Zutphen in de 3 coffeeshops?

Lijst Van Vliet: In Zutphen wordt elke dag een kwekerij opgerold. Bij een intensievere politie-inzet zouden dat er wel twee kunnen zijn.

De heer Garsen: In Amerika heeft de drooglegging destijds ook niet geholpen. Legalisering leidt wel tot een sterke daling van de criminaliteit.

Burgerbelang: Transparantie houdt ook in dat er inzicht bestaat in wie wat verkoopt. Dat inzicht ontbreekt nu.

College: Het is belangrijk feiten van mythes te onderscheiden. In Amerika is in slechts twee staten het gebruik van wiet gelegaliseerd; een derde staat overweegt het. Ook voor preventie geldt: welke inzet wordt er gepleegd, wat zijn de effecten? Wat zijn de effecten van handhaving en hoe realistisch zijn de verwachtingen? Er is kortom nuancering nodig.

Achter de huidige kwekerijen zit een hele wereld. In Brabant is er nu een grote inzet van OM en politie tegen illegale exportbedrijven van wiet en XTC. Verantwoordlijkheden liggen niet alleen bij gemeenten.

De heer Waijenburg: Het is de vraag wat onder preventie wordt verstaan. Voor alcohol geldt een verbod voor jongeren onder de 18 jaar. Deze jongeren zoeken wel andere wegen om er aan te komen. Legalisering leidt echter wel tot een betere controle door caféhouder, winkelier of coffeeshophouder.

College: Er is sprake van veel aannames. Er is een breder perspectief nodig.

Burgerbelang: Als (mede)indiener is de fractie blij met de aangebrachte nuances. De motie is ontstaan uit zorg over de aanvoer van wiet bij de achterdeur van de coffeeshops.

GroenLinks: Ook de aannames moeten meegewogen worden. De raad gaat tevens met de politie in gesprek.

College: Het gesprek met de politie wordt geen politieke discussie.

VVD: Het is een complexe materie. Alle informatie helpt om een goede afweging te maken.

De heer Eren: Het is niet bekend welk percentage van de gebruikers de wiet haalt bij een coffeeshop of op straat. Ook de verhouding van productie en gebruik in Zutphen is niet bekend. Wel is bekend dat ook op het platteland, waar geen coffeeshops zijn, gebruikt wordt.

De heer Waijenburg: De coffeeshop bedient ook klanten uit de omgeving. Het belang van legalisering is dat de kwaliteit en de aanvoer beter geborgd wordt. Overigens wordt er niet dagelijks een illegale kwekerij opgerold in Zutphen.

Het effect van het strenge optreden van politie en justitie in Brabant is dat de prijzen gigantisch gestegen zijn. Alleen de grote criminelen gaan door. Legalisering haalt bij hen de wind uit de zeilen.

De heer Sloot: Het is van belang te kijken wat er verder nog speelt op het gebied van alcohol en drugs. Tactus kent niet alle middelen en de problematiek neemt toe.

 

Sluiting

De voorzitter concludeert dat de indieners nog eens goed naar de motie zullen kijken en sluit vervolgens de vergadering.

Advies

Door naar oordeelsvormende vergadering

Krediet voor huisvesting Vrijeschool. (26-09-2016)

Datum 26-09-2016 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
A Koster-de Lange
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
CDA
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet
VVDA. van Dijk
StadspartijC.R.L. van Toor
SPE. Müller
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
D66H. Brouwer
PvdAM.M.M. Moester

Verslag van de vergadering

Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom voor de voortzetting van het forum over de huisvesting van de Vrijeschool. Op 12 september was de eerste bespreking. Er is toen geconcludeerd dat het onderwerp onvoldoende was besproken, waarna de bijeenkomst werd geschorst. De voorzitter vraagt wie als eerste het woord wenst.

 

Debat

D66: In de stukken wordt gesproken over 12 oktober, dit moet zijn 12 september.

Voorzitter: Dat is een juiste constatering; de vorige forumbijeenkomst was op 12 september.

PvdA: Kan het wederkerig worden? Kunnen andere scholen ook gebruik maken van deze regeling?

College:

De bijdrage per school wordt altijd gebaseerd op het aantal leerlingen. Hier horen normbedragen bij. Dat is ook hier zo gegaan. Er wordt aan de Vrijeschool niet extra vergoed.

De Vrijeschool heeft in het verleden een deel van de tijdelijke ruimtebehoefte ingevuld in de eigen ruimte die zij hadden. Deze zijn overgegaan naar de stichting. Er is toen geen gebruik gemaakt van het economisch claimrecht. Als de Vrijeschool hier destijds een verzoek voor had ingediend, dan had de gemeente op grond van de verordening een vergoeding moeten betalen. De overeenkomst die we nu gesloten hebben is een maatwerkvoorziening die we nu met terugwerkende kracht alsnog met de Vrijeschool sluiten.

Voor de duidelijkheid: het gaat niet om de extra vierkante meters die zij in gebruik hebben. Deze zijn en blijven voor eigen rekening.

VVD: Het blijft raar wat er gebeurd is, omdat we destijds te horen kregen dat de ambtenaar goed op de hoogte was van alle regels. Wij zijn dus verbaasd. Is er tussendoor een ander interpretatie van een wet gekomen? Wat heeft in die tussentijd een rol gespeeld?

College: De ambtenaar was zondermeer deskundig. En ondanks dat, hebben we moeten constateren dat het op punten niet goed is gegaan. Daarin heeft ook de Vrijeschool een rol. Het resultaat is dat de gemeente tevreden is met de overeenkomst die gesloten is, waarmee we recht doen aan de Vrijeschool en aan onze verantwoordelijkheid.

Burgerbelang: Hoe staat de Vrijeschool er nu in? Is alles afgekaart, zodat we niet over een tijdje met weer een aantal zaken zitten?

College: Het bestuur van de Vrijeschool is tevreden en daarmee zetten we een streep onder het verleden.

VVD: Dit is een constructie die bedacht is. Is dit omdat er jarenlang een verschil van inzicht of mening was? Dit is iets dat we van ouders hebben begrepen. Is het een constructie om alles glad te strijken?

College: Die woorden zou ik niet gebruiken. Oude kwesties zaten ons in de weg om naar de toekomst toe in vertrouwen met elkaar samen te werken. Toekomstbestendig maken van het Vrijeschoolonderwijs in Zutphen en recht doen aan de Vrijeschool behoort tot onze verantwoordelijkheid.

SP: Hoe verhoudt deze kwestie zich tot het masterplan onderwijs? Hierbij heeft de Vrijeschool een meer terughoudende houding omdat deze school het wat leerlingenaantal wat makkelijker heeft.

College: Ook de Vrijeschool doet constructief mee in het proces. Daarin is geen onderscheid. Omdat het beschikbare budget nu deels gebruikt wordt voor de huisvestiging van de Vrijeschool, is minder te verdelen over de andere scholen. Het college gaat voor de komende jaren vanuit de strategische agenda voorstellen om structureel extra middelen toe te voegen aan het huisvestingsbudget voor de scholen. Dit had het college overigens ook gedaan als dit vraagstuk over de Vrijeschool niet had gespeeld.  

Het college wijst er bovendien op dat andere scholen begrip hebben voor deze maatwerkoplossing en er vooral naar de toekomst wordt gekeken.  

Ter indicatie van de goede samenwerking wijst het college op de samenwerking die er is op het gebied van huisvesting. Zo gebruikt de Vrijeschool een deel van het Stedelijk. 

VVD: Ik kom nog even terug op het budgetplafond van nul euro. Hiervan is in 2017 geen sprake meer. Hoe komt dit? De kerntakendiscussie ging over 4 jaar. 

College: De raad heeft toen 5 jaar besloten. 2012 tot en met 2016. 

Voorzitter: Is dit agendapunt rijp voor behandeling in de raad van vanavond? 

Allen: Ja. 

 

Sluiting

De voorzitter sluit bijeenkomst met dank voor aanwezigheid en wenst een ieder een prettige avond.

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Memo met stand van zaken rond de integratie van Het Plein en Delta (26-09-2016)

Datum 26-09-2016 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Verwoort
Griffier
R Groters
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPM.J. ten Broeke
D66R.G.M. Rutten
PvdAJ. Bloem
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijD. Bogerd
VVDB. van der Veen
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forumvergadering. Op de agenda staat de “Memo met stand van zaken rond de integratie van Het Plein en Delta”. Eerst krijgt het college de gelegenheid een inleiding te geven. Daarna is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

College: U heeft een tijd geleden de ruimte geboden om de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Het Plein te wijzigen om een samenwerking met Delta mogelijk te maken. Dat heeft u gedaan op basis van het stuk “Winst door Verbinden”. Vervolgens hebben de dagelijkse besturen van Het Plein en Delta het besluit genomen om de integratie voortvarend op te pakken. Na opstellen van het Plan van Aanpak zijn er fundamentele verschillen tussen beide organisaties boven komen drijven. Die verschillen zijn onoverbrugbaar gebleken. Ook werden we geconfronteerd met de financiële problemen bij het Plein en de tekorten bij Delta. Dit samen heeft er toe geleid dat de integratie door de betrokken bestuurders van AB en DB Het Plein, AB en DB Delta en van de betrokken gemeenten, is stopgezet. Tegelijk is aan het Plein de opdracht gegeven om voortvarend door te gaan met “Het Plein op orde”. Dit alles heeft zich de afgelopen twee weken afgespeeld. We hebben vervolgens deze memo opgesteld en gevraagd om actieve agendering. Zutphen en Lochem hebben besloten om het hier niet bij te laten zitten maar samen verder te gaan bij het ontwikkelen van een hernieuwde visie op het inbedden van de participatiewet.

Stadspartij: Volgens mij is het de bedoeling om tot een heldere formulering te komen van waar de raad in het proces betrokken wordt. Vanuit de ambtelijke organisatie wordt nog een vierde reden genoemd. De directeur van het Plein concludeert echter iets heel anders. Hij zegt dat er risico’s verbonden zijn aan het uitstappen van een of meerdere partijen. Hoe verklaart u dit?

GroenLinks: Ik probeer scherpte en duidelijkheid te krijgen over de redenen van het stopzetten. Heeft dat met risico’s te maken? Wat is er precies voorgevallen? Verder vraag ik me af of er dan straks 5 GR-en in Het Plein zijn? Dat lijkt me niet de bedoeling.

CDA: Ik vind het gek dat het nu ineens niet meer doorgaat. Er is uitvoerig over gesproken met een heleboel voors en tegens. En uiteindelijk luk het niet. Waar ging het fout in het proces? Kunnen we daar van leren en hoe voorkomen we dit?

ChristenUnie: Ik denk dat het een goed en moedig besluit is. Ik ben daarentegen niet blij met de ontstane situatie. Ik denk dat er vanaf het begin te weinig visie is geweest. Daar maak ik me zorgen over. Het verbaast me overigens niet dat het fout loopt omdat beide instanties hele verschillende organisaties zijn die ook slecht bij elkaar passen. Ik ben benieuwd naar het vervolg. Hoe kijken we naar de regionale arbeidsmarkt aan? Gaan we werkgelegenheid naar Zutphen halen of lossen we het regionaal op? Het vraagt waarschijnlijk samenwerking met ander partijen.

SP: Het is een goed besluit. Waarom is het pas zo laat aan het licht gekomen dat er onoverbrugbare verschillen waren en hoe lang is daarna het gesprek nog gaande gebleven? Ik ben ook benieuwd naar de visie op de toekomst en hoe de raad daarbij betrokken gaat worden.

Burgerbelang: Hoe goed is dit besluit? Is dit werkelijk het goede besluit op het juiste moment? Wat is de exacte reden waarom dit besluit genomen is?

VVD: Ik vind voldoende onderbouwing in de stukken voor het genomen besluit. Het niet hebben van een gemeenschappelijke visie is een onderliggende oorzaak van het vastlopen van de integratie. Het stopzetten van de integratie lost dat probleem niet op. Welke stappen gaan ondernomen worden om die visie wel te ontwikkelen? We zijn ooit begonnen met de integratie omdat we daar voordelen van verwachtten. Die voordelen hadden we nodig om andere knelpunten het hoofd te bieden. Ik ben benieuwd wat de consequenties zijn van dit besluit?

PvdA: Een fusie slaagt alleen als de partijen een zelfde visie hebben. Anders worden verschillen uitvergroot. Wat betekent dit voor de medewerkers van Delta? Komt er nu een gewijzigd raadsvoorstel met een aangepast “Winst door verbinden”?

D66: We zijn het eens met het besluit maar zijn verontrust over de achtergronden. Ik lees namelijk geen nieuwe dingen. De financiële situatie van Delta is al jaren bekend. We zijn al jaren op de hoogte dat het Plein niet floreert. Waarom is niet eerder aan de bel getrokken? Wordt het nu geen tijd om breder te kijken, om ervaring uit te wisselen met Apeldoorn en Deventer.

College: Het rapport “Winst door verbinden” is ooit opgeleverd en voorgelegd aan de beide dagelijkse besturen. Daar is een Plan van Aanpak uit voortgekomen. In de aanloop daar naar toe is er wat gebeurd bij het Plein wat er toe heeft geleid dat de directeur van Het Plein is vertrokken. Deze directeur was tevens kwartiermaker voor de integratie. Na dit vertrek constateerden beide dagelijkse besturen dat er onvoldoende voortgang was geboekt met het realiseren van het Plan van Aanpak. Tevens werd de nieuwe directeur ad interim gevraagd een analyse te maken van de situatie bij Het Plein. Het dagelijks bestuur van Delta heeft vervolgens de integratie tijdelijk op “pauze” gezet.

VVD: Is de raad op de hoogte gesteld van die tijdelijke stopzetting?

College: De raad is hiervan op de hoogte gesteld toen de nieuwe directeur ad interim een toelichting heeft gegeven op de analyse die hij had gemaakt over Het Plein.

Stadspartij: Ik had de vertraging wel meegekregen maar ik heb nooit begrepen dat het was stopgezet. Wat is precies de aanleiding om het proces te stoppen?

College: Na het advies van de directeur ad interim is weer doorgegaan met de integratie. De uitwerking van het Plan van Aanpak heeft vervolgens een aantal verschillen naar voren gebracht die daarvoor niet zichtbaar waren. Die verschillen liggen op het juridische en financiële vlak. Het grootste verschil van inzicht betrof de overdracht van de werkgeversdienstverlening.

D66: Het verbaast mij dus dat zo’n elementair onderwerp zo laat aan het licht komt. Het is eigenlijk onverantwoordelijk.

College: We hebben wel degelijk stilgestaan bij de risico’s van een integratie. We zijn daar altijd alert op geweest. Maar met meerdere partijen zijn er ook meerdere belangen. Die worden soms pas gaandeweg gevormd. Het beleggen van het werkgeverschap van de mensen die in dienst zijn bij Delta is iets anders dan het gezamenlijk vormgeven van de werkgeversdienstverlening door Het Plein, UWV en Delta gezamenlijk. Het is voor alle partijen verleidelijk om elk hun eigen werkgeversteam op te richten. Dat werkt niet heel praktisch voor de werkgevers. Dus ondanks dat de integratie niet door gaat, blijft er op dit terrein wel samengewerkt worden zodat werkgevers maar met een contactpersoon te maken krijgen. Dit moet ook een plaats krijgen in de visie. Het ging mis op het moment dat we een notitie ontvingen waarin heel helder de verschillen van inzicht stonden tussen Zutphen en Lochem aan de ene kant en Brummen, Bronkhorst en Voorst aan de andere kant. Daarna bent u ook direct geïnformeerd. Dat was de druppel. Daaromheen speelde “Het Plein op orde”. Lukt het wel om de totale organisatie, die niet optimaal gezond is, op een goede manier te integreren? Daaromheen was er het feit van de financiële tekorten bij Delta. De voordelen van de integratie gingen ook langzamer dan verwacht. Wat je wel merkt, is dat er bij de medewerkers opluchting heerst over het niet doorgaan van de integratie. Bij de familie van de WSW-doelgroep ontstonden wel vragen. Deze zijn zo goed mogelijk beantwoord. Ik ben zelf ook opgelucht over dit besluit. Het zijn geen gemakkelijke gesprekken geweest. En het risico voor zowel de gemeenten Zutphen en Lochem als de betrokken instanties was te groot om door te gaan.

Burgerbelang: U gaat nu een nieuwe koers varen. Is dit voldoende duidelijk bij het personeel en cliënten? Is er hiermee ook meer rust in de organisaties gekomen?

College: Beide instanties gaan verder met een opdracht. Het Plein weet wat haar te doen staat met “Het Plein op orde”. Delta moet scenario’s ontwikkelen om de tekorten terug te dringen. Zij realiseren zich echter ook dat er in de toekomst wel degelijk veranderingen op hun af kunnen komen als de gemeente Zutphen en Lochem een nieuwe visie gaat ontwikkelen op de inbedding van de participatiewet in samenhang met de regionale arbeidsmarkt. Het is aan de gemeente om een goede visie te ontwikkelen en deze duidelijk over te brengen naar de uitvoeringsinstanties. Met een goede visie kunnen we ook omgaan met de regionale krachten die spelen. Het voorstel van Zutphen en Lochem is om een gezamenlijke visie te ontwikkelen waarbij we de subregionale en regionale arbeidsmarkt als vertrekpunt nemen. Daarbij kijken hoe we de participatiewet daarbinnen kunnen laten functioneren. De participatiewet bestaat uit verschillende onderdelen. Er zijn verschillende taken. De visie beoogt dan ook om dat bloot te leggen en goed na te denken over hoe dat het beste kan.

ChristenUnie: Waarom hadden we geen goede visie en komt het nu wel goed?

College: We doen het samen met Lochem. De andere drie gemeenten zijn ook uitgenodigd, maar daar gaan we niet op pushen. Het grote verschil is dat het initiatie in het verleden kwam vanuit de GR van Het Plein en Delta. Nu gaan de gemeenten het zelf doen, aangevuld met inspiratie van buitenaf.

D66: Wij willen graag zo vroeg mogelijk bij dit proces betrokken worden.

College: Daar hecht ik groot belang aan.

Stadspartij: Ik wil graag de suggestie doen om dit onderwerp te bespreken in de werkgroep Sociaal Domein.

College: Dat lijkt mij een goede suggestie.

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Rapport Rekenkamercommissie Dagbesteding (26-09-2016)

Datum 26-09-2016 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
H van Vliet
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE. Müller
D66C.A. Lammers
PvdAJ. Bloem
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom bij deze vergadering. Er zal eerst een presentatie worden gegeven.

 

-- PRESENTATIE door de voorzitter en griffier van de Rekenkamercommissie: Pieter de Jong en Peter Houtsma--

 

Voorzitter: Zijn er vragen?

VVD: Voor aanbevelingen willen wij het college vragen te komen met een nader beleidsstuk.

Pieter de Jong: Ja natuurlijk. Met een beleidsstuk is er meer vastigheid. Dat is zeer gewenst.

CDA: Bedankt voor het onderzoek en de heldere presentatie.

ChristenUnie: Het is goed om een stap te maken en te beginnen met onderzoeken. Wat is de directe positie van de raad om met dit stuk te opteren? Kan de raad zich bemoeien met de inhoud? Wat is de bedoeling? Over welk budget hebben we het hier, wat is de legitimiteit van de raad hierin?

Pieter de Jong: Financiële gegevens kom je niet tegen. Bemoeien met de inhoud, u bedoelt bemoeien met de uitvoering? De raad moet de hoofdpunten van beleid pakken en een signaal geven dat ze op tijd betrokken raken. Welke keuzes kun je maken?

PVDA: Dank voor het rapport. Het is een pittige conclusie, met name onder 4 en 5. Het zijn wel aanknopingspunten om verder te gaan. Er zijn nieuwe taken met betrekking tot WMO-begeleiding, komt dit ten last van het budget dagbesteding? Is het handig om een volgend beleidsdocument te hebben om maatschappelijke effecten te meten?

VVD: De opmerkingen zijn breder dan meten: eerst moeten de cruciale besluiten worden genomen. Veel organisaties die dagbesteding invulden, zijn weggevallen. Hoe moeten we dat nu invullen?

College: Wij komen graag met een beleidsstuk dat inzicht geeft voor zover we dat hebben. 2015 was een overgangsjaar. We zijn nog steeds bezig met opstarten. We hebben vertraging opgelopen maar de verzoeken om dagbesteding worden wel gehonoreerd. Als het beleidsstuk er is, presenteren we het eerst beeldvormend met cliënten en aanbieders, dan wordt het oordeelsvormend aan het Forum voorgelegd. De raadswerkgroep Sociaal Domein is een goed hulpmiddel zonder dat het Presidium wordt gepasseerd.

ChristenUnie: In het rapport is er geen zicht op vraag en aanbod. is dat zo te geven of is dat moeilijk op tafel te krijgen?

College: dat is moeilijker dan het lijkt: dat is niet zomaar te krijgen. Het beleidsstuk biedt inzicht voor zover we dat hebben.

VVD: Nu de overgangstermijn ten einde is, is het inzicht helderder?

College: Waar nodig wordt een indicatie afgegeven. Nu wordt binnen de kader gehandeld.

Stadspartij: Fijn dat er een beleidsstuk ter uitvoering van het rapport komt, op welke termijn kunnen we dat verwachten?

College: Dat is lastig te zeggen, dat hangt af van de druk in de organisatie. Daar kom ik op terug.

Voorzitter: Dank voor uw inbreng. Ik sluit deze vergadering.

 

 

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Evaluatie Zutphen energieneutraal 2014-2015 (26-09-2016)

Datum 26-09-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.J. ten Broeke
Griffier
R Groters
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Jager
D66H. Brouwer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Opening vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forumvergadering. Op de agenda staat de “Evaluatie Zutphen Energieneutraal”. Het gaat om een evaluatierapport. Eerst krijgt het college de gelegenheid een inleiding te geven. Daarna is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

 

Inleiding door het college

College: We kunnen een klein beetje trots zijn. De groei is groter dan het landelijk gemiddelde. We doen al veel in Zutphen. Maar ik wil toch graag meer. We plaatsen zonnepanelen en we hebben subsidies verstrekt. Het Zonnepark Noordveen is in de markt gezet. Er is een pilot met een woningabonnement. We hebben twee woningen gebouwd waarmee we onderzoek kunnen doen naar het gedrag van de gebruiker. Dat gaan we monitoren.

 

Bespreking van het evaluatierapport

Burgerbelang: Dat is positief. Ook onze eigen gebouwen zijn aangepast. Er worden veel zaken genoemd waarbij het lastig is te herleiden wat het totale resultaat is. Het isoleren van huurwoningen is voor ons een belangrijk onderwerp.

VVD: Mooi om te zien dat het energiegebruik langzaam terugloopt. Het mag van ons wel iets sneller. De grote projecten lopen moeilijk. Kunnen we met de kleinschalige maatregelen die we doen de toekomst in?

Stadspartij: Wij hebben dit voorjaar een aantal moties ingediend. Dit waren Energieneutraal bouwen “nul op de meter” en de “duurzaamheidsparagraaf”. Het college wist niet goed hoe hier inhoudelijk vorm aan te geven. Er heeft toen een overleg plaatsgevonden met de wethouder waarbij afspraken zijn gemaakt en die vind ik nu niet terug. We hebben o.a. afgesproken om twee keer per jaar een forumvergadering te houden over Duurzaamheid.

Er gebeurt verder heel veel, maar er kan wat ons betreft wel wat bij. Zutphen heeft bijvoorbeeld de klimaatverklaring ondertekend. In 2030 moet de gemeente zelf energieneutraal zijn en in 2050 de gehele gemeente. We moeten dus opschalen. We zijn blij met het opnieuw invoeren van de innovatieregeling. Ik zou graag een stuk toegevoegd zien over het gasgebruik. Over 20 jaar mag er geen gas meer gebruikt worden. Ik zou graag zien dat we huizenbouwers nu niet meer verplichten om een gasleiding aan te leggen.

GroenLinks: Informatie verstrekken aan bewoners is natuurlijk heel goed. Er moet meer aan marketing gedaan worden. Kan de wethouder hier iets over zeggen? Het stimuleren van Duurzaam Bouwen moet versterkt worden. Wat is de status van het Zonnepark? Er zijn 6600 panelen nodig om te starten en de gemeente neemt er maar 40 af. Dat is een druppel op een gloeiende plaat. Ook hier geldt, wat ons betreft, de voorbeeldfunctie van de gemeente. Waarom geen zonnepanelen op schuren in het buitengebied? De transportkosten van restwarmte zijn groot. Hoe denkt het college dit op te lossen?

D66: Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de evaluatie een beetje is ingehaald door de tijd. Twee belangrijke pilaren zijn het Zonnepark en de Biomassacentrale. Het Zonnepark gaat er langer over doen om de panelen aan de man te brengen. Ook staat de financiering van de Biomassacentrale onder druk. Kan de wethouder hier iets over zeggen?

SP: De subsidie voor woningisolatie is stopgezet. Dit ondanks het feit dat het bekend is dat het een hele succesvolle maatregel is geweest. Waarom wordt dan toch deze regeling stopgezet?

PvdA: Wij zijn ook een klein beetje tevreden. Maar we willen versnellen. Hoe denkt u dat te doen? Ook vinden we dat er meer gebruik gemaakt moet worden van de kennis en kunde die aanwezig is in de maatschappij.

CDA: Misschien is de daling van het energieverbruik niet zo gunstig, want deze daling is wellicht wel het gevolg van het vertrek van een aantal bedrijven. Want op veel plekken stijgt het energieverbruik omdat de bedrijvigheid toeneemt. We zien een belangrijke functie voor het Energieloket. Hoe gaat de handhaving door de ODA er uit zien?

College: Op dit moment worden in 3300 lichtmasten de armaturen vervangen door ledverlichting. Dat gaat een behoorlijke besparing opleveren. We zijn met de woningcorporaties in gesprek over de huurwoningen. Zij willen daar echt stappen mee maken. Ze willen met de huurwoningen van een G-label naar een B-label. Naar nul is voor hen onmogelijk. Ze gaan liever met veel woningen naar een B-label dan met minder woningen naar nul. Ten aanzien van de windmolens kan ik melden dat het wachten is op het draagvlakonderzoek. Er is warmte over op De Mars. We proberen dat bij elkaar te brengen. De warmte naar de binnenstad brengen is technisch moeilijk en duur. Het Zonnepark uitvoeren is lastig. We zijn een betrouwbare partner. ZET gaat wellicht beslissen dat het Zonnepark niet wordt aangelegd zoals we dat willen. We hebben voorzorgsmaatregelen genomen. Greenpoint krijgt dan de mogelijkheid in zijn totaliteit uit te voeren. Zij doen dat op een andere wijze. De omgevingsvergunning is aangevraagd.

VVD: Wat zijn alternatieven voor de grote projecten? Want ik constateer dat het juist met de grote projecten moeizaam loopt.

College: Door alle energiecorporaties wordt daar aan gewerkt. ZET doet haar uiterste best om de zonnepanelen die inmiddels verkocht zijn aan particulieren geplaats te krijgen op daken in het buitengebied. Met die 2 woningen gaan we de toekomst natuurlijk niet veilig stellen. Maar we kunnen dan we goed onderzoek doen. Daar doen studenten uit Enschede en Saxion aan mee. Ze halen daar gegevens uit zodat we ons voordeel ermee kunnen doen. Natuurlijk moet er meer gebeuren, maar moet de gemeente dat doen of is dat juist aan de samenleving? Buiten het stadhuis is enorm veel kennis.

Stadspartij: We ondertekenen als gemeente die klimaatverklaring en vervolgens zegt de wethouder dat de gemeente niet zo veel kan doen en dat vooral de samenleving aan zet is!

College: We mogen er toch wel vanuit gaan dat er buiten het gemeentehuis enorm veel kennis aanwezig is en dat we daarmee veel beter een versnelling kunnen realiseren dan alleen binnen het gemeentehuis? Zo proberen we dat ook met Cleantech. Samen moeten we een stapje verder komen.

Stadspartij: We moeten vooral de vraag beantwoorden wat we als gemeente kunnen betekenen.

College: Maar hoeveel geld is daar voor nodig? Moeten we miljoenen gaan investeren? Ik vraag me af of dat een taak van de gemeente is.

Stadspartij: Ik zou hier graag een voorstel over zien van het college.

College: Het is een zoektocht. Als er goede ideeën komen dan willen we graag faciliteren. Dat hebben we ook met de Biomassacentrale gedaan. De vergunningverlening is gedaan.

CDA: Als we een ambitie hebben dan moet er ook geld voor komen. Ik denk verder dat er mogelijkheden zijn voor een enkel warmtenet. Maar we doen er al jaren onderzoek naar. We moeten er minder energie in stoppen om dat te blijven onderzoeken.

College: De provincie Gelderland wil dit graag blijven onderzoeken. Wij gaan dan als gemeente niet aangeven dat we dat niet meer willen. We blijven dit soort onderzoeken volgen en ondersteunen. Er wordt ook onderzocht of het gemeentehuis en de Walburgiskerk kunnen samenwerken voor wat betreft de warmtehuishouding. Maar dat vergt tijd. Verder is het zo dat we als gemeente bij wet verplicht zijn om alle woningen met een gasaansluiting aan te bieden. Het is aan de bewoners zelf om te beslissen of ze daar gebruik van maken.

Stadspartij: Een gasaansluiting wordt nu gezien als een basisbehoefte. Maar als het over 20 jaar weer weg moet, kunnen we het beter nu niet aanleggen. Volgens mij kan er vrijstelling aangevraagd worden om van de gasverplichting af te kunnen.

College: De woningabonnementen zijn nog op een te laag niveau. De gemeente is gevraagd mee te werken aan HOME. Dat is een wijkgerichte actie geïnitieerd door Liander waarbij ze de wijken ingaan om een totaalconcept aan te bieden voor energieneutraliteit, onder andere door het inzetten van energiecoaches.

PvdA: Maar we hebben toch al zoiets? Is dit een aanvulling of een verandering?

College: We zijn daar vorig jaar met lokale ondernemers mee begonnen. Maar we merkten dat het onvoldoende werd aangejaagd. Beide mogelijkheden zijn nu aanwezig.

GroenLinks: Dit is ook al een stukje marketing. Ik wil daar graag verder in gaan. Wat gaan we nog meer doen om mensen over de streep te trekken om meer aan duurzaamheid te gaan doen?

College: Brede marketing is een goed onderwerp om breder op te pakken. Ik hoop dat we met de technische ontwikkelingen die komen gaan ruim voor 2056 energieneutraal zijn. Ten aanzien van de Biomassacentrale kan ik melden dat we daar op dit moment geen rol in hebben. De initiatiefnemer is op dit moment aan zet. De subsidie is stopgezet na een evaluatie waaruit bleek dat er heel goed gebruik van gemaakt is. Maar het Rijk is inmiddels met een subsidieregeling gekomen die de subsidie van de provincie overbodig maakte. Het energieloket is op dit moment op de Overwelving gevestigd. ZET geeft daar allerlei informatie over energiebesparingen. Door de ODA wordt op dit moment gehandhaafd op de regelingen die binnen 5 jaar terugverdiend worden. De provincie zoekt 12 “wijken van de toekomt”. Wij hebben daar de binnenstad voor aangemeld.

D66: Wat is het streven van het college ten aanzien van energieneutraal bouwen?

College: Dat hebben we met de beantwoording van de motie aangegeven. Pas in 2020 komt er wetgeving op dit gebied. Nu kunnen we niemand verplichten. Het is ongeveer 30% duurder. De bouwers geven aan dat ze op dit moment liever meer ruimte bij de woningen realiseren.

GroenLinks: De wethouder heeft aangegeven een beetje blij te zijn. Wat moet er gebeuren om haar héél blij te krijgen?

College: Als er op heel veel huizen zonnepanelen liggen. En als we sneller gaan dan we nu laten zien. Want 2056 is eigenlijk te ver weg.

GroenLinks: We hebben veel besproken. Hoe krijgen we de informatie weer terug?

CDA: Ik heb geen vragen maar wil een paar ideeën aandragen. In plaats van de warmte van de warme plek naar een koude plek te brengen zou je eigenlijk de warmtebron naar de koude plek moeten brengen. Ergens in Nederland hebben ze een datacenter in een kerk gebouwd. Er moeten grotere bijeenkomsten georganiseerd worden rond grote thema’s. Laat de markt ideeën aan laten dragen voor het oplossen van problemen. En ten derde zou de gemeente zich in moeten zetten voor het Zonnepark van ZET. De gemeente zou garant moeten staan voor de kosten. Dan kan er gebouwd worden. Er zijn al 600 panelen verkocht.

Stadspartij: Ik wil een oproep doen aan de wethouder. Heel veel partijen zeggen dat er opgeschaald moet worden. Ik wil de wethouder uitnodigen hier een voorstel voor te doen, ggraag in combinatie met de speerpunten die genoemd zijn. Ik zie graag een voorstel hoe we hierin een versnelling aan kunnen brengen.

De voorzitter geeft aan dat de evaluatierapport over twee weken in de raad geagendeerd staat voor besluitvorming. Ik wil de wethouder vragen wat zij met de inbreng van vanavond gaat doen.

College: Daar zal wel geld voor nodig zijn. U gaat er van terughoren. Het presidium kan natuurlijk altijd dit onderwerp agenderen. U heeft heel duidelijk aangegeven dat u wilt versnellen. Ik weet nog niet hoe, maar ik ga dat bespreken.

 

Sluiting van de vergadering

De voorzitter dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad

Motie: Evaluatie reclamebelasting en ondernemersfonds bedrijventerreinen (26-09-2016)

Datum 26-09-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
E Langenbach
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPG.J.N. Müller
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

Opening vergadering

De voorzitter heet de insprekers, het publiek, de pers en de forumleden welkom en opent de vergadering. Voor ligt de motie: Evaluatie reclamebelasting en ondernemersfonds bedrijventerreinen.

Als eerste komen de insprekers aan het woord. Daarna kunnen verhelderende vragen worden gesteld over het betoog van de insprekers waarna de forumleden de motie bespreken.

Het woord is aan de eerste inspreker, de heer Ten Velde van Ten Velde Machines Vof.

 

Inspreekreacties

De inspreekreactie van de heer Ten Velde is als bijlage toegevoegd.

 

De heer Molenaar: twee en een half jaar geleden heb ik mij ingeschreven bij de KVK. Het parkmanagement was bij mij onbekend tot de rekening van de reclamebelasting kwam. Informatie over wat kan en mag, heb ik niet gekregen. Het bedrag van de aanslag is hoog. Dat beeld wordt gedeeld getuige de vele reacties die er kwamen naar aanleiding van het artikel.

Er zijn veel inbraken en de camera beveiliging werkt niet. De camera’s zijn te verblinden met felle lampen. Camera’s van ondernemers worden door justitie gebruikt in plaats van de beelden van de collectieve voorziening. Vraag is waarom het bedrag zo hoog is. Betaald een eenmanszaak evenveel als een Macdonalds?
Gesteld wordt dat het parkmanagement contact heeft gehad met ondernemers. De heer Molenaar heeft daar niets van vernomen.

De uitkomsten van de evaluatie moeten gedeeld worden.

 

De heer Veenendaal (voorzitter Stichting HIZ): Het is jammer dat er voorafgaand aan het indienen van de motie er geen contact is geweest met het HIZ. De reactie op de motie is inmiddels onder de forumleden verspreid.

De reclamebelasting vult het fonds voor een aantal collectieve voorzieningen. De hoogte is gebaseerd op een staffel op basis van de WOZ-waarde. Op die manier wordt een evenwichtige verdeling nagestreefd. Helaas groeit het aantal freeriders. Belangrijk is dat er geld terugkomt naar de ondernemers.

Ten aanzien van de opmerking over ondoorzichtige besteding wordt aangegeven dat de jaarstukken voorhanden zijn. Het verslag van de stichting is in een openbare vergadering behandeld. Een accountantsverklaring zit erbij, zodat van een ondoorzichtige besteding geen sprake kan zijn.

De drempel voor toegang tot de beelden is hoog vanwege privacywetgeving. Alleen politie en justitie mogen er gebruik van maken.

De evaluatie van de heffing loopt.

Er is veel gerealiseerd, de rekening daarvan dient ook breed gedeeld te worden.

De hoop wordt uitgesproken voor een goede dialoog om te komen tot een toekomstbestendig systeem.

 

Vragen naar aanleiding van inspreekreacties

De voorzitter geeft de fracties de gelegenheid om verhelderende vragen te stellen.

 

GroenLinks: Hoe ligt de verhouding tussen de bijdrage van de heer Molenaar en de bijdrage van de Macdonalds?

 

De heer Veenendaal: Er zijn staffels gemaakt op basis van de WOZ-waarde om tot een evenwichtige verdeling te komen.

 

GroenLinks: Wat is volgens de heer Ten Velde een redelijk bedrag?

 

De heer Ten Velde: Dat is lastig te zeggen, omdat het afhankelijk is van de kosten van het systeem en de vraag of iedereen wordt aangeslagen.

 

De heer Molenaar: Betalen is prima, als het systeem werkt. Dan is € 250 een realistisch bedrag. Te meer daar op het pand al camera’s staan.

 

D66: Goed dat er inspreekreacties zijn en er veel publiek is. De transparantie van Stichting HIZ heeft ook een element van bereikbaarheid in zich.

 

De heer Veenendaal: Als ondernemers is hij goed bereikbaar. De cijfers zijn ook beschikbaar. Dat waren ze ook bij de invoering van het systeem. Van de tumult over de tarieven hoorde hij via via.

De tarieven zijn verlaagd, maar zijn nog steeds hoog. Er is begrip voor de emotie die daarover leeft.

 

D66: Op welke manier kunnen de aanwezigen hun mening over het systeem laten meewegen in de evaluatie?

 

De heer Veenendaal: Dat is mogelijk via het parkmanagement en ook de gemeente kijkt mee. Overigens moet een reclamebelasting ook aan wettelijke eisen voldoen. Gepleit wordt om bij elkaar te gaan zitten en oplossingen te zoeken.

 

Bewust ZW: De gemeente heeft in deze een taak en een verantwoordelijkheid. Is er beklag gedaan bij de gemeente over het gevoel dat u onvoldoende gehoord wordt?

 

de heer Ten Velde: Op zich is het parkmanagement bekend, maar we zijn door hen nooit benaderd. Daarom hebben we bij de gemeente ons beklag gedaan.

 

PvdA: Het lijkt ook gedeeltelijk een informatieprobleem bestaande uit twee onderdelen, de haal- en brengplicht. Ziet u een oplossing voor het communicatieprobleem?

 

De heer Ten Velde: Bij elkaar zitten en praten.

 

De heer Veenendaal: Er ligt ook een rol voor de gemeente. Wij hebben goede lijsten nodig met bedrijven. Daarnaast hebben ondernemers ook de taak om informatie tot zich te nemen. Er zijn bijvoorbeeld ondernemers zonder brievenbus. Er is veel tijd gestoken in het updaten van de site, daar staat veel informatie op.

 

Stadspartij: Al eerder zijn er vragen gesteld over dit systeem, maar het wordt almaar onduidelijker. Het parkmanagement geeft aan in gesprek te zijn, maar wil het college ook in gesprek?

 

De heer Veenendaal: Hij heeft geen beeld van het aantal bezwaarschriften, dat loopt via Tribuut.

 

Burgerbelang: Een aantal zaken worden in de reactie van Stichting HIZ al genoemd. Wat verwacht u op dit moment van de raad?

 

De heer Veenendaal: Hij verwacht van de gemeente en dan voornamelijk van Tribuut een overzicht. Cijfers kunnen een goed beeld geven van het probleem.

 

VVD: De ondernemers hebben ook belangen in deze. Zullen zij ook aanwezig zijn als er gesprekken gevoerd worden?

 

De heer Molenaar: Er is niet eerder contact geweest met het parkmanagement, terwijl zij toch de bedrijven moeten binnenhalen. Zijn belang is normale bedragen en werkende camera’s.

 

De voorzitter geeft het woord aan het college.

 

College: Twee jaar geleden zijn de gesprekken begonnen over het ondernemersfonds. Het parkmanagement kwam steeds op voor een lager bedrag voor kleine ondernemingen. Het parkmanagement heeft continu de gemeente gevraagd om informatie. Zij hebben veel gedaan.

Er is een gezamenlijk belang om vorm te geven aan de evaluatie.

Het op peil houden van het bedrijvenbestand is erg moeilijk. Het parkmanagement heeft hier veel in gedaan.

In een eerdere openbare vergadering was de opkomst laag. In dat verband is het belangrijk de gezamenlijkheid te benadrukken.

 

De voorzitter concludeert dat de inspreekreacties voldoende besproken zijn en vraagt de insprekers om plaats te nemen op de publieke tribune. Er wordt over gegaan tot het bespreken van de motie.

 

Bespreking van de motie

SP: Een uitleg over de noodzakelijkheid van de motie is niet nodig. Wel moet de gezamenlijkheid benadrukt worden. Herziening van het stelsel is een zaak van de raad. Nu de grote ondernemingen wegtrekken heeft, Zutphen de kleine ondernemers nodig.

 

College: Het is belangrijk hier geen onderscheid te maken tussen goed en kwaad.

 

SP: Het onderscheid wordt gemaakt tussen groot en klein. Veel ondernemers op de tribune voelen zich genegeerd. Het bedrag van € 875 is gewoon te hoog.

 

GroenLinks: Hoe wordt er, volgens de indieners, omgegaan met het huidige belastingsjaar? Er ligt een begroting.

 

CDA: Daar is geen antwoord op, de begroting ligt er. Positief is de bereidheid tot samenwerking en de inzet van het parkmanagement. Op welke manier kan de gemeente de boel smeren?

 

College: Smeren is niet nodig, het probleem ligt ergens anders. Er is een andersoortige opzet nodig. De kosten voor de collectieve beveiliging, parkmanagement en dergelijke liggen er. Die post heeft een omvang.

De staffels zijn aangepast om evenwicht in de heffing te brengen. De evaluatie daarvan moet grondig gebeuren. Het parkmanagement wil daar iedereen in betrekken.

De bijdrage voor de kleine ondernemers is hoog, aan de bovenkant is de max echter ook bereikt. Er zijn een viertal keuzes: afschaffen, grotere ondernemers meer laten betalen, een deel via de OZB-heffing bekostigen of medefinanciering door de gemeente.

We gaan de evaluatie afwachten met dien verstande dat collectieve beveiliging belangrijk is voor een bedrijventerrein.

 

GroenLinks: Die collectieve beveiliging werkt blijkbaar niet.

 

College: Die conclusie is kort door de bocht. Om dat te kunnen concluderen is meer informatie noodzakelijk. Er zijn ook andere verhalen over het systeem.

Overigens hebben grotere ondernemingen hetzelfde gevoel bij de hoogte van het bedrag.

Er is een collectieve zorg voor een sluitende begroting.

 

Bewust ZW: We moeten op een andere manier kijken naar de kosten. Daar ligt een rol voor de gemeente.

 

College: De evaluatie afwachten is belangrijk. Daarna samen zoeken naar een oplossing, waarbij gezegd moet worden dat het keurmerk voor het bedrijventerrein belangrijk is.

 

GroenLinks: Hoe gaat het met de inning dit jaar en de bezwaren?

 

College: er zijn 220 aanslagen verstuurd en 35 bezwaren ingediend. Dit beeld komt overeen met het ondernemersfonds in de binnenstad. In dit lopende belastingsjaar kunnen de tarieven niet worden gewijzigd.

 

Sluiting van de vergadering

De voorzitter concludeert na een korte inventarisatie dat de fracties dat dit stuk rijp achten voor verder debat in de raad. De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Technisch Blok 26 september 2016 (20:30 - 21:00)

Verslag van de vergadering

Datum 26-09-2016 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
M van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE. Müller
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent het Technisch Blok en heet de aanwezigen welkom.

2. Algemeen spreekrecht

De voorzitter meldt dat mevrouw Van den Bor zich heeft aangemeld om gebruik te maken van het spreekrecht.

2.a – Inspreekreactie mevrouw R. van den Bor

Mevrouw van den Bor spreekt de wens uit om op het dak van het flatgebouw waarin zij woont zonnepanelen te mogen plaatsen. Dit vereist echter de medewerking van de gemeente. Ze beschikt inmiddels over de steun van de directeur van het Woonbedrijf, alsmede van meerdere medebewoners. Ter vergadering overhandigt ze een brief inzake van Woonbedrijf en een aantal handtekeningen die haar verzoek ondersteunen.

Vragen fracties
De PvdA vraagt of het wellicht een optie is om meerdere initiatieven via het Woonbedrijf samen te voegen. De PvdA vraagt of deze gedachte ook met het Woonbedrijf is besproken.

Inspreker legt uit dat sprake is van weerstand in de wet- en regelgeving en van de zijde van de netbeheerder. De huidige wet- en regelgeving biedt onvoldoende mogelijkheden voor het regelen van opslag en distributie bij een dergelijk gebouw.

De VVD vraagt naar de persoonlijke motivering voor het inspreken, gezien de beperkte rol die de gemeenteraad hierin kan spelen. De VVD verwacht dat de woningcorporaties meer kunnen bereiken bij de landelijke overheid.

Inspreker geeft aan dat de directeur van Woonbedrijf, de heer Hendriks, persoonlijk het initiatief heeft genomen om in Den Haag te lobbyen voor aanpassing van de betreffende wet- en regelgeving betreffende zonne-energie. Hij heeft de inspreker ook voorgesteld om handtekeningen te verzamelen.

Het CDA vraagt waarom in Deventer een soortgelijk initiatief wél is gelukt en het in Zutphen niet lukt.

Inspreker meldt dat het initiatief in Deventer ook nog niet is geslaagd.

De voorzitter dankt inspreker en geeft aan dat de tekst van de ter vergadering verstrekte brief in bijlage bij de notulen van het Technisch Blok zal worden gevoegd.

3. Actieve informatievoorziening

Het college meldt de stand van zaken met betrekking tot de noodlocatie voor vluchtelingen bij GGNet. De locatie in Warnsveld is door het COA op lijst 1 van reservelocaties geplaatst. Dat is een lijst voor locaties die het COA gebruiksklaar wil hebben voor het geval het aantal op te vangen mensen plotseling stijgt. Omdat er reeds een bestuursovereenkomst bestaat en de locatie voor vijf jaar beschikbaar is, is deze locatie op lijst 1 terecht gekomen. Om die reden gaat het COA verder met het plaatsen van noodunits om zo een volwaardige noodlocatie beschikbaar te hebben. Omdat in de bestuursovereenkomst afspraken zijn gemaakt over plaatsen/plekken en niet over ‘koppengeld’ loopt de Gemeente geen financieel risico.

4. Aankondiging moties en/of amendementen

GroenLinks kondigt aan vanavond tijdens de aansluitende raadsvergadering een motie in te willen dienen inzake Innovatief parkeerbeleid ten behoeve van een autovrij ’s Gravenhof.

De voorzitter wijst er op dat de tekst van deze motie vanmiddag reeds is toegestuurd.

5. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 26 september 2016

b. Toezeggingenlijst Raad 26 september 2016

 

De voorzitter constateert dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van de geagendeerde toezeggingenlijsten.

6. Vermoedelijke hamerstukken

a. Archiefverordening, Besluit Informatiebeheer en Aanwijzing Archiefbewaarplaats gemeente Zutphen 2016

Griffienummer: 2016-0104

De voorzitter meldt dat de huidige Verordening in 2006 is vastgesteld. Het voorstel is om tot vaststelling van de Archiefverordening en het Besluit Informatiebeheer over te gaan en tevens de Archiefbewaarplaats vast te stellen

Advies:

Voldoende besproken

b. Budget voor de afwijking brandschade De Berkel

Griffienummer 2016-0105

De voorzitter wijst op de beslispunten.

De VVD vraagt of het genoemde bedrag uiteindelijk door de verzekering zal worden vergoed.

Het college antwoordt dat vaststaat dat dit bedrag door de verzekering wordt gedekt.

Advies:

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

c. Vaststellen bestemmingsplan Noorderhaven, veld 18

Griffienummer 2016-0112

De voorzitter licht toe dat het stedenbouwkundig plan, dat ten grondslag ligt aan dit bestemmingsplan, is gewijzigd. Derhalve moet opnieuw een bestemmingsplanwijziging plaatsvinden.

Advies:

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7. Lijst met ingekomen stukken raad 26 september 2016

De voorzitter constateert dat er geen behoefte bestaat om hierop in te gaan.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 26 september 2016

De voorzitter constateert dat er geen behoefte bestaat hierop in te gaan.

9. Vaststelling forumverslag(en)

9a. Vaststellen verslag Forumvergadering 12-09-2016

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag van 12 september 2016 conform voorstel kan worden vastgesteld.

9b. Vaststellen verslag besloten deel Forumvergadering over Flamco, 12-09-2016

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag van het besloten deel van de Forumvergadering van 12 september 2016 tevens conform voorstel kan worden vastgesteld.

10. Sluiting

Het Technisch Blok wordt om 20:50 uur gesloten.

 

 

 

 

 

Bijlagen

Behandeld in