Pagina delen

Forumverslag 26-05-2020

Update Coronamaatregelen (26-05-2020)

Datum 26-05-2020 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink
SPE. Müller
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66H. Brouwer
VVDA. van Dijk
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldP.I. Ackermans

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij het Forum over de versoepeling van de Corona maatregelen. Als eerste krijgt burgemeester Vermeulen het woord voor een toelichting.

College/ burgemeester Vermeulen: Vanaf 1 juni komt er versoepeling van de maatregelen, maar het wordt er niet eenvoudiger op. Het leek ons goed de raad in de openbaarheid bij te praten.

Het ‘Moreel Kompas’ waar we in Zutphen op varen, hebben we deels aangepast. Er is nu wat meer ruimte voor interpretatie. We vertrouwen op initiatieven en gezond verstand in de samenleving.
Met de horeca zijn we in gesprek over de mogelijkheden. Dat is een kwestie van passen en meten en veel overleg. Er is een protocol van de koninklijke horeca Nederland, maar de noodverordening is leidend. Helaas is deze soms wel onduidelijk, de regels zijn niet altijd eenduidig.

Buiten sporten is weer mogelijk, binnen sporten nog niet. Voor economische ontwikkeling komt langzaam weer ruimte. Met de ondernemers in de horeca zijn we in gesprek om de terrassen te vergroten. Dan kunnen zij mogelijk nog iets verdienen. Op de terrassen gelden de regels met betrekking tot afstand, er is geen maximum aantal personen. Handhaving van de afstandsregel is vanaf drie personen. Binnen geldt een maximum van 30 personen.

Nog onduidelijk is wat er na 1 september mogelijk is qua evenementen. We hebben in Zutphen besloten geen evenementen te doen tot het einde van het jaar. We kijken nog naar de mogelijkheden voor enkele kermisattracties voor kinderen. Een kermis in de oude stijl is voor dit jaar niet denkbaar. We gaan daarover in gesprek.

Vanavond ga ik in gesprek met de skaters over eventuele opening van de skatebaan. We hebben ook een oproep op facebook gedaan om de BOA’s niet als vijand te zien, maar helpend om de regels na te komen. Het hangt van het gesprek af of de skatebaan weer open kan.

College/ wethouder De Jonge: Voor de terrassen hadden we drie opties; dezelfde ruimte met minder tafels, aan de buitenkanten meer ruimte of meer ruimte voor zo veel mogelijk ondernemers. We hebben voor het laatste gekozen. Dat betekent voor de markt dat deze op zaterdag wordt verplaatst naar de Zaadmarkt en de Groenmarkt. De Lange Hofstraat wordt voor verkeer afgesloten met een paaltje, vanaf 10.30 uur. Het parkeren van de fietsen is mogelijk bij de poorten van de stad, een deel semi-bewaakt. We zijn er trots op hoe de horecaondernemers dit samen vorm hebben gegeven, er is een grote stap vooruit gezet ten opzichte van drie jaar geleden.

College/ wethouder Ten Broeke: De culturele instellingen zijn blij weer open te kunnen. De manier waarop is echter lastig. Bij Luxor kunnen er bijvoorbeeld maar 23 personen in de zaal en blijft de horeca dicht. De Hanzehof gaat open. Met kleine activiteiten verspreid over het gebouw is er plek voor maximaal 300 personen. Het museum gaat open en werkt met timeslots en reserveringen. Daardoor kunnen slechts 60 personen op een dag een bezoek brengen. Dat is een enorm verschil met normaal en valt financieel niet bij te passen. We maken zo veel mogelijk gebruik van de landelijke en provinciale regelingen. Met name de provincie wil fors bijspringen. Op 27 mei besluiten Provinciale Staten. Daarna zijn we druk met hoe en wat we daarmee kunnen voor Zutphen.

Voorzitter: Dank voor de bijdragen van de wethouders. Zijn er vragen voor het college?

GroenLinks: Onder welk regime valt Kings and Queens?

College: Kings and Queens rekenen we tot de horeca.

Kies Lokaal: Kunnen alle horecaondernemers een terras voor de eigen zaak krijgen? En worden de precario lasten uitgesteld?

College: We willen voor zo veel mogelijk ondernemers een terras voor de eigen zaak realiseren. De precario heffing gaan we opnieuw uitstellen, met drie maanden.

Burgerbelang: Hoe gaat het met onze BOA’s? En hoe ziet de financiële toekomst van Zutphen eruit? Slaat de corona crisis een gat in onze begroting? Krijgen de cultuurinstellingen een opdracht om anders te begroten?

College: Het gaat goed met onze BOA’s. Zij voelen zich niet bedreigd. Alle kosten die we maken door Corona worden zorgvuldig bijgehouden. In het Voorjaarsgesprek proberen we hier een eerste beeld van te presenteren. Met de cultuurinstellingen zijn we in gesprek, dat gaat over de acute crisis, maar ook over de toekomst.

D66: Goed dat we dit in de openbaarheid bespreken, waardering voor het college. Is het streven de skatebaan per 1 juni weer te openen?

College: Als de gesprekken van vanavond daartoe aanleiding geven, willen we binnen enkele dagen de baan weer openen. Dat zou dan voor 1 juni kunnen.

VVD: Wat wordt bedoeld met het handhaven op terrassen vanaf drie personen? En wat zijn semi-bewaakte fietsenstallingen? Valt de Muzenhof onder het regime voor scholen?

College: De regels met betrekking tot handhaving op terrassen zijn ons ook nog niet helemaal duidelijk. Vanaf drie personen gaat voor, is aangegeven. Met semi-bewaakt heb ik geen goede term gebruikt, dat is eigenlijk niks. Ik bedoel daarmee dat we zoeken naar plekken waar je niet in de publieke ruimte hoeft te parkeren. De Muzenhof valt onder culturele instellingen.

ChristenUnie: Ik hoorde de voorzitter van de VNG zeggen dat er zorgen zijn over grote tekorten in het Sociaal Domein. Is daar zicht op in onze gemeente?

College: We verwachten gevolgen voor de bijstand, werk en inkomen, schulden en minimabeleid. Wat interessant is, is dat het aantal meldingen veilig thuis niet is toegenomen. Ook een toename in de aanvraag van jeugdvoorzieningen is nog niet zichtbaar. In de Burap hebben we deze overigens wel opgenomen als een risico.

CDA: In het winkelgebied is het al weer behoorlijk druk. Wordt er nagedacht over éénrichtingverkeer op drukke plekken?

College: We hebben dat wel besproken, maar verwachten vooral dat mensen zelf verantwoordelijkheid nemen. Op sommige plekken kan je elkaar echt niet verantwoord passeren, zoals in de Frankensteeg. We kijken met de binnenstadmanager hoe we dit kunnen aanpakken.

BewustZW: Het is een enorme klus om goed invulling te geven aan de regels. Is het mogelijk dat de horeca bij iedere zaak visueel maakt wat de spelregels zijn? En is er contact met de initiatiefnemers van evenementen over een andere kalender in het volgende jaar?

College: We laten het aan de verschillende ondernemers over welke informatie zij verstrekken. Over de evenementen hebben we contact met alle initiatiefnemers. Dit jaar wordt eigenlijk alles afgelast. World Press Photo geldt als een tentoonstelling en kan waarschijnlijk, met specifieke regels, doorgaan. Een kermis in de huidige vorm is ondenkbaar, mogelijk kan er kleinschalig iets. In het laatste kwartaal van dit jaar gaan we aan de slag met de kalender voor 2021. Wat we nu al weten is dat we de speciale dodenherdenking één jaar opschuiven.

PvdA: Welke beroepen moeten met mondmaskers gaan werken? Op welke maatregelen wordt gehandhaafd? Zijn de risico’s voor de huishoudelijke zorg in beeld? En hoe kunnen de gesprekken tussen personeel van GelreWerkt! en cliënten op een goede manier worden vormgegeven?

College: De kappers hebben eigen protocollen waar ze zich aan houden. Voor het overige zijn deze vragen te inhoudelijk om te beantwoorden.

VVD: Klopt het dat de wethouder aangaf dat er 300 mensen in de Hanzehof kunnen? Moeten deze mensen allemaal door één deur?

College: Dat klopt, voor het totale gebouw. Dat zullen er 30 bij een voorstelling zijn, maar door veel kleinschalige activiteiten te programmeren, kan er meer. Dan is een totaal aantal van 300 mensen maximaal en binnen de regels. Naar de invulling moeten we nog heel zorgvuldig kijken.

Burgerbelang: Het zal druk worden op de terrassen. Is er extra toezicht? En per 1 juni kan iedereen die dat wil, worden getest. Gaat dat via de GGD?

College: Het is ook voor ons spannend hoe het zal gaan met de terrassen. Alle BOA’s hebben dienst. Bij calamiteiten kunnen eventueel gebiedsverboden worden uitgevaardigd. We gaan eerst zien hoe het loopt. Over de testen hoor ik tegenstrijdige berichten. Het wordt in ieder geval een enorme uitdaging om in de vraag te voorzien per 1 juni.

Stadspartij: Wordt er gekeken naar verspreiding van activiteiten en vermaak in de gemeente? Zijn wandelaars bijvoorbeeld voldoende verspreid?

College: Een enkele ondernemer kijkt inderdaad of hij elders in de gemeente iets kan aanbieden. We kijken als gemeente graag mee of dat kan. Over wandelaars hoor ik alleen positieve berichten, dat gaat heel goed.

D66: Kunnen fractievergaderingen weer hier in huis plaatsvinden?

College: Ja dat kan, als daarbij de anderhalve meter in acht wordt genomen.

VVD: Onze fractie heeft normaal een kleine ruimte beschikbaar, we hebben via het Service Meldpunt een grotere zaal gereserveerd.

Voorzitter: Dank aan het college voor de informatie. Er zijn geen vragen meer?

BewustZW: Laten we dit over 4 tot 6 weken nog eens doen, om goed zicht te houden op de ontwikkelingen.

College: Laten we vooral weer bij elkaar komen als versoepeling of verzwaring van de maatregelen aan de orde is. Die grillige werkelijkheid kunnen we niet goed kunnen inplannen.

Voorzitter: Ik dank u allen voor uw inbreng en sluit deze vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Agenda's 26-05-2020

Behandeld in