Pagina delen

Forumverslag 26-01-2015

Motie: Betere blik op het 's Gravenhof (26-01-2015)

Datum 26-01-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
J.A. Neefjes
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE. Müller
D66A.S.R. Dijk
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksP. Reeuwijk
StadspartijM.W. Wesselink
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWA.W. Jansen
Fractie Jansen

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Voor dit forum hebben zich vier insprekers aangemeld namelijk:

-          Dhr. A. Menkveld

-          Dhr. J. de Wijs

-          Dhr. H. Janson (spreekt namens het Binnenstadsplatform)

-          Mevr. P. van den Berg (spreekt namens de omwonenden)

De voorzitter geeft eerst het woord aan de insprekers en daarna is er voor de fracties de gelegenheid tot het stellen verduidelijkende vragen. Als bijlagen zijn de inspraakteksten toegevoegd.

D66 vraagt dhr. De Wijs waarom zijn verhaal gaat over het parkeren in de hele binnenstad terwijl de motie alleen gaat over parkeren op het ’s Gravenhof. Dhr. De Wijs is van mening dat er breder gekeken moet worden naar het parkeerbeleid dan alleen het ’s Gravenhof. Dhr. De Wijs wil graag een  totaal oplossing onder de aandacht brengen.

Aan de overige insprekers zijn geen vragen.

De voorzitter geeft het woord aan de indieners van de motie voor het geven van een korte toelichting.

CDA geeft aan dat de aanleiding tot het indienen van deze motie is de verhuizing van het museum en archeologie naar het ’s Gravenhof. Het ’s Gravenhof biedt veel kansen om er een goede en plezierig cultuurplein van te maken. We zijn er van overtuigd dat de verblijfskwaliteit kan verbeteren als het aantal auto’s wordt teruggedrongen. Dit is niet zomaar gedaan, bereikbaarheid van gemeentehuis, winkels en bewoners is gewenst. Daarom is het verzoek niet alleen maar te focussen op het ’s Gravenhof maar naar het parkeerbeleid Zutphen breed. Het is van belang samen met de omwonenden en de ondernemers het gesprek aan te gaan met als doel er een mooi gezichtsbepalend plein van te maken.

Burgerbelang vindt het van belang dat de visie op parkeren breed getrokken wordt. Burgerbelang wil graag van het college weten hoe die tegen een transferium aankijkt of het naar voren halen van budget voor de aanleg van een loopbrug. Ook is het van belang dat de nieuwe parkeervoorziening gereed is als ook het nieuwe cultuurcluster klaar is.

De Stadspartij ziet het als een pluspunt voor de stad als het ’s Gravenhof straks autovrij is maar zal dit alleen nastreven als er een goed alternatief wordt geboden. Hiervoor is het wenselijk dat de visie op parkeren breed wordt getrokken.

ChristenUnie ziet in deze motie een kans om er nu met zijn allen goed naar te kijken en dat moeten we omarmen. De motie zegt ook dat er goede alternatieven op tafel moeten komen. Natuurlijk worden ook de al aanwezige onderzoeken betrokken bij de uitvoering van de motie. Het verschil is dat we nu niet de top down benadering kiezen maar juist het gesprek aangaan met de omwonende en de ondernemers en dat we van daaruit met een goed voorstel komen.

D66 waardeert de inbreng van de ondernemers. Geeft aan dat de opdracht aan het college ook is het breed onderzoeken van de mogelijkheden. Nu is het juiste moment om te starten, proactief zijn. Reactief kan altijd nog.

BewustZW is geen mede indiener van de motie omdat het kijken naar het parkeerbeleid alleen niet voldoende is. Er ontbreken belangrijke parameters zoals de onderzoeken die er zijn op de economische effecten. Deze worden niet genoemd in de motie maar zouden wel de basis voor een goede afweging moeten zijn. Als de motie hierop aangepast wordt dan sluit BewustZW zich ook aan.

VVD is geen mede indiener van de motie omdat het de motie te prematuur vindt. Eerst is groen licht nodig voor het cultuurcluster daarna komt het ’s Gravenhof vanzelf in beeld. Ook is de VVD niet te spreken over het niet informeren van de ondernemers over deze motie. Voor veel mensen ligt hier een belang.

De voorzitter geeft het woord aan het college voor haar mening over de motie.

Het college vindt dat dit een goede manier is om met elkaar het gesprek aan te gaan. College wil graag weten wat er speelt. Het is nog wel vroeg maar onderzoek doen heeft ook tijd nodig. Onderzoek willen we niet doen zoals in het verleden vanuit het stadhuis maar met elkaar. Er moet ook heel veel draagvlak zijn. College wil graag de uitgestoken handen van ondernemers en omwonenden vastpakken. Het is ook mooi verwoordt hoe we straks het ’s Gravenhof mooier en beter kunnen beleven en hoe we straks die verbinding kunnen maken. College heeft wel een opmerking over het tijdsbestek. Binnen vier maanden gaat dit niet lukken want we willen ook kijken hoe dit een plek krijgt. De vraag van Burgerbelang over de loopbrug en het transferium is nog te vroeg om te beantwoorden. We moeten met elkaar in onderzoek. Het college wil een groep gaan vormen met vooral omwonenden en ondernemers aangevuld met verkeerskundigen en stedenbouwkundigen. Hoe we dit gaan organiseren gaan we verder uitwerken door een kort plan van aanpak te maken.

BewustZW ziet graag ook de kosten in beeld gebracht.

D66 geeft aan dat het de stad wel iets moet opleveren misschien ook dat het niet mogelijk is maar dat is ook een antwoord.

CDA stelt voor om de motie aan te houden totdat het college het plan van aanpak klaar heeft. Daarna kan gekeken worden of de motie voldoende is terug te vinden in het plan van aanpak. De andere partijen stemmen hier mee in.

Het College kan het plan van aanpak binnen 6 á 8 weken klaar hebben.

De indienende partijen geven aan voornemens te zijn de motie in de raad vanavond aan te houden.

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Motie: Ontwikkel een USP van formaat (26-01-2015)

Datum 26-01-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Oosterhoff
Griffier
N.J. ten Bokkel
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SPE.C.L. Verhoog
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksL. Luesink
StadspartijM.W. Wesselink
VVDB. van der Veen
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWT. Marks
Fractie Jansen

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom

Door zowel  D66, CDA, ChristenUnie, Burgerbelang en BewustZW is op 15 december 2014 een motie ingediend waarin het college wordt opgedragen na te gaan welke Unique Selling  Proposition (USP)van formaat bij zou kunnen dragen aan een flinke stijging van het aantal bezoekers van de stad. USP betekend vrij vertaald; unieke verkoopargumenten.

Het betreft een oordeelsvormende vergadering met mogelijk een besluitvorming in de raad.

De voorzitter geeft het woord aan D66 als één van de initiatief nemende partijen.

D66 wil met de motie de ambitie bewerkstelligen om meer bezoekers naar Zutphen te trekken. Met  een groter budget zou dit mogelijk moeten zijn. Met een USP krijgt de stad een meerwaarde wat het nodig heeft.

D66 geeft aan dat plan Broederenklooster een trekker van formaat zou kunnen worden. Daarentegen is het prachtige munumentale pand aan het ‘s- Gravenhof geen publiekstrekker. Zij heeft er vertrouwen in dat als er in samenwerking  met creatieve partijen naar de mogelijkheden van deze locatie wordt gekeken, er mooie plannen kunnen ontstaan en er nog meer mensen naar Zutphen komen  Het ambitieniveau mag best een beetje opgevoerd worden.

SP vraagt zich af of voldoende financiële middelen zijn voor het doen van onderzoek om na te gaan welk USP van formaat bij zou kunnen dragen aan een flinke stijging van het aantal bezoekers. Er wordt op dit moment een cultuurnota opgesteld. Kan het onderzoek naar het ontwikkelen van een  USP daarin meegenomen worden ?  Bij beide onderzoeken wordt immers breed gekeken

Stadspartij wil weten of er nog een USP nodig is, want er is al een prachtig plan met het pand aan het ‘s-Gravenhof. Ontwikkel dit plan met een USP samen.

De partij wil ook weten of de ontbrekende  € 200.000,- in de exploitatie, gefinancierd kan worden uit andere middelen.

D66 zietde ontbrekende € 200.000,-- als een investering. Als je deze financiële middelen gaat inzetten mag je ook hogere bezoekersaantallen als resultaat verwachten zodat het zich terug kan verdienen. Door diverse samenwerkingsverbanden tussen creatieve en vooruitstrevende partijen  moet goed gekeken worden of het lukt om een publiekstrekker van formaat te krijgen.

VVD vindt dat alleen een gedegen plan in combinatie met goed ondernemerschap er voor kan zorgen dat het cultuurcluster op gang komt.

D66 wil nagaan of er meer mogelijkheden zijn dan alleen het plan rondom het cultuurcluster aangeeft.

PvdA geeft aan dat het plan om een prima past in de kunst en cultuurnota. Daarnaast geeft zij aan dat een USP eigenlijk iets heel bijzonders moet worden wat echt de aandacht trekt. Laat er eens personen naar kijken die er een andere bijzondere kijk op hebben. Verzin iets geks.

VVD vindt het vreemd dat je het college gaat opdragen om iets geks te doen. Daarbij vragen zij zich af of een gek ontwerp wel haalbaar is qua bestemmingsplan en qua investering. Bij een heel gek plan zal er over de details mogelijk een grote discussie in de raad opgang komen. Het gaat dan over details van een plan waar de raad feitelijk niet over gaat.  

CDA ziet deze motie als een extra aanzet richting de samenleving. Wel vraagt ze zich af of het past dat binnen de al bestaande plannen ?

PvdA vindt dat als er discussie in de samenleving ontstaat over een nieuw vreemd USP, het plan al als geslaagd. Het plan staat dan volledig in de aandacht en heeft al een bijzondere uitstraling en dat is wat juist beoogd wordt met een USP.

GroenLinks geeft aan dat de motie nu nog niet zover is dat het college het kan gaan uitwerken.

D66 geeft aan dat er meer aandacht aan het ontwikkelen van een USP besteed wmag orden want de bezoekersaantallen in de stad lopen terug. Omdat nu ook het plan rondom het toekomstig museum aan het ‘s-Gravenhof gemaakt wordt is dit is het juiste moment om tegelijkertijd een plan voor een USP te ontwikkelen.

De voorzitter geeft het woord aan het college voor het beantwoorden van de vragen

Het college vindt het ontwikkelen van een USP van formaat een leuke motie voor de toekomstige realisatie van het cultuurcluster.

Er moet bezuinigd worden op de beschikbare financiële middelen en het college wil dat realiseren door clustering van verschillende instellingen zoals musea en archeologie. Door het realiseren van een  cultuurcluster aan het ’s Gravenhof ontstaan er prachtige ruimtes om de unieke archeologische vondsten ten toon te stellen. De verwachting is dat dit veel bezoekersaantallen zal aantrekken. Ook kan de unieke monumentale sfeer van de binnenstad, de Librije, de torens etc,  meer bezoekers trekken, echter dan zullen deze veel sterker ingezet en beter vermarkt moeten worden. Extra geld hiervoor uittrekken is er nu echter niet.

Er moet ruimte zijn om via cultureel ondernemerschap een zelfstandig cultuurcluster te realiseren waaraan op innovatieve wijze vorm wordt gegeven aan cultuur. Er wordt nu al veel in digitale projecten in de stad geïnvesteerd.  Deze kunnen mede door het cultuurcluster gecombineerd in de markt worden gezet . 

Een andere wijze van bezuinigen is door de bestaande fondsen meer gecombineerd en dus efficiënter in te zetten.

Ook een gecombineerde huisvesting biedt kansen en mogelijkheden, echter er is meer nodig. Te denken valt aan een incidentele subsidie of het verhogen van het cultuurbudget. Echter dan zal dat geld uit andere budgetten gehaald moeten worden waardoor elders weer tekorten zullen ontstaan.

Het college stelt voor na te gaan welke ruimte de cultuurnota biedt en daarnaast ook te kijken welke financiële mogelijkheden er gaan ontstaan als het cultuurcluster ontwikkeld gaat worden. Het college biedt hiermee de Stichting stadspromotie de kans om Zutphen beter te vermarkten.

D66 vraagt zich af wat de beste manier is om een goed resultaat te krijgen bij het ontwikkelen van een USP. Daarbij merkt zij op dat het tijdstip van het opstarten van het plan van groot belang is wil je de grote kans op slagen maken. Leg de verbindingen op het juiste moment.

Het college merkt op dat er een begeleidingscommissie  is met als opdracht om een alternatief voor het Broederenklooster te bedenken. Daaruit zijn vele ideeën uit voortgekomen. Nu is er een opdracht om een verzelfstandigd cultuurcluster te realiseren met als doel om meer bezoekers te trekken en de stad een betere uitstraling te geven . Geef aan de ondernemers de ruimte hoe aan het cultuur ondernemerschap invulling  gegeven kan worden. De definitieve opdracht voor de ontwikkeling van USP kan pas op een later tijdstip worden gegeven. Daar moet de ondernemer nu niet mee belast worden want dat belemmerd alleen maar de creativiteit op dit moment.

CDA heeft vertrouwen in de verdere uitwerking van de cultuurnota en vindt het goed dat de ontwikkeling van een USP in een later stadium uitgewerkt kan worden.

BewustZW merkt op dat een USP niet bij voorbaad iets nieuws hoeft te zijn. Het gaat haar niet alleen om de toevoeging maar het kan ook een versterking van iets bestaand zijn.

D66 geeft aan dat zij de motie terug neemt om het te bespreken met haar de fractie. Zij geeft aan dat zij de ondernemers niet voor de voeten wil gaan lopen in de ontwikkelingsfase van een USP. Echter ze wil wel eerder invloed hebben op de manier hoe een USP beter te bewerkstelligen. Onze cultuur schatten moeten goed aan het publiek getoond kunnen worden en zodoende vele bezoekers gaan trekken.

CDA stelt voor de motie aan te houden

Het college geeft aan dat zij de geest die de motie draagt en zegt toe dat het de duidelijk wil overdragen bij de ontwikkeling van het cultuurcluster, bij de stichting stadpromotie en in de cultuurnota.

D66 geeft aan dat zij dit een mooi aanbod vindt en zal dit in haar fractie bespreken.

Na het inventariseren van de reacties uit de fracties concludeert de voorzitter dat de motie door kan naar de raad waar deze waarschijnlijk wordt aangehouden.

De voorzitter bedankt iedereen voor de komst en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Verbouwing Kaardebol (26-01-2015)

Datum 26-01-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.J. ten Broeke
Griffier
J.V.H. Nijman
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPH.M.H. Giesen
D66H.F. Remmers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd
VVDW.P. van Stockum
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZW
Fractie Jansen

Verslag van de vergadering

De forumvoorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Onderwerp van het forum is de verbouw van de Kaardebol. Dit onderwerp staat oordeelsvormend op de agenda maar zal starten met presentatie door Atelier 3D.

De forumvoorzitter geeft als eerste het woord aan het college voor een toelichting op het onderwerp.

Het college geeft aan dat circa een jaar geleden ook een voorstel over de verbouwing van de Kaardebol naar de raad onderweg was. Kort daarna was er een brand bij de Kaardebol. Nu een jaar later waren de plannen in eerste instantie herbouw zonder verbouw. Intussen zijn de plannen wat gewijzigd. Atelier 3D heeft de wens om ook een beperkte verbouwing te realiseren en dit gelijktijdig met de herbouw mee te nemen. Atelier 3D zal een korte presentatie geven over de plannen. In de presentatie zal Atelier 3D ook in breder perspectief ingaan op de ontwikkelingen bij Atelier 3D.

De forumvoorzitter geeft het woord aan de heren Meurink en van Duin van Atelier 3D voor de presentatie. De presentatie is bij de stukken gevoegd.

De forumvoorzitter geeft het woord aan het forum voor het stellen van vragen over de presentatie aan de heren Meurink en van Duin van Atelier 3D.

Burgerbelang geeft een compliment over het in kaart brengen van de plannen. In de presentatie wordt ook gesproken over het betrekken van burgers bij ontwikkelingen en de activiteiten. Denkt Atelier 3D daarbij ook aan de regio en aan toeristen?

De heer van Duin beaamt dit. Vooral bij de evenementen mikt Atelier 3D op de wijde regio. Hetzelfde geldt voor de vlindertuin.

De Stadspartij is verrast door alles wat gebeurd is en wat er nog op stapel staat. In de presentatie staat ook een terras. Hoe is de verbinding tussen het terras en de horeca in het souterrain?

De heer van Duin geeft aan dat er een nieuwe toegang komt ter hoogte van het horecagedeelte. Hierdoor ontstaat er een direct verbinding tussen de horeca en het terras.

De forumvoorzitter dankt de heren Meurink en van Duin voor de presentatie en geeft het woord aan het forum voor een reactie op het voorstel en het stellen van vragen aan het college.

D66 draagt de Kas een warm hart toe en is enthousiast. De financiële aspecten zijn D66 niet helemaal duidelijk. Het bedrag van 125.000, - euro dat de gemeente moet bijleggen, is dat al begroot en wat draagt de Kas zelf bij? D66 wil hierover wat meer uitleg van het college.

De PvdA is ook enthousiast over de Kas, er gebeuren mooie dingen. De PvdA sluit zich aan bij de vraag van D66 over de financiën. In het voorstel wordt ook gesproken over een bijdrage van Atelier 3D van 24.000, -. Waar komt dit bedrag vandaan?

De VVD is groot voorstander van Atelier 3D. Het is een mooi voorbeeld van de participatie samenleving. Het zijn prachtige plannen. De VVD heeft nog een aantal vragen over de financiële kant. De privatisering van de Kaardebol is ingegeven door de Kerntakendiscussie. Is de bezuiniging op de Kaardebol inmiddels gehaald? Het voorstel is niet geheel duidelijk over de exacte hoogte van de huur. De VVD wil hierover duidelijkheid. Verder staat Atelier 3D garant voor de risico’s van de verbouwing. Hoe hard is deze garantstelling?

Burgerbelang heeft een aantal vragen over het voorstel. Het eerste gaat over punt 4 in het besluit. Onduidelijk is waar precies over besloten moet worden. Graag duidelijkheid hierover. Verder wijst Burgerbelang op de waardevermeerdering. Kan het college dit al concreter benoemen? Atelier 3D staat garant voor een deel van de financiering. Hoe groot is het risico als dit niet lukt? In het voorstel staat verder nog genoemd dat een aantal huurders is afgehaakt. Is er een kans dat Eetlust ook afhaakt en wie zijn de andere grote huurders die zijn afgehaakt? Tot slot vraagt Atelier 3D om een aanvullend krediet van 25.000,-, niet duidelijk is waarvoor dit is.

De SP wenst Atelier 3D veel succes. Alle vragen van de SP zijn al gesteld.

De ChristenUnie sluit zich aan bij de vorige sprekers en vraagt aanvullend op de huur tweezijdig of enkel eenzijdig kan worden opgezegd. Hoe is dit geregeld?

De CDA vindt de Kas een mooie plek met veel activiteiten. Er zijn daar mooie ontwikkelingen gaande. Het CDA is benieuwd hoe het staat met de liquiditeit van de Kas? Gaat de Kas uiteindelijk op eigen benen staan?

GroenLinks is blij met de situatie en de ontwikkelingen bij de Kas. GroenLinks vraagt wat de inspanning van de Kas zijn voor het verkrijgen van meer inkomsten ‘van buiten de deur’ en wat is de consequentie van het niet nakomen van de garantstelling door Atelier 3D?

De Stadspartij is enthousiast over het initiatief. De Stadspartij heeft een vraag over de financiën. Wat zijn de gevolgen voor de gemeente als Atelier 3D financieel niet haalbaar blijkt?

De Forumvoorzitter geeft het woord aan het college voor een reactie op de vragen van het forum.

Het college is blij en trost op waar Atelier 3D nu staat. De brand vorig jaar was een grote tegenvaller. Atelier 3D is echter niet bij de pakken neer gaan zitten. Het resultaat is dat er ondanks dat er geen gebouw staat er toch veel activiteiten zijn geweest bij de Kas.

Over de vraag over de bezuiniging uit de Kerntakendiscussie geeft het college aan dat het er op leek dat deze bezuiniging een jaar eerder zou worden gehaald. Dit is nu opgeschoven. Ter overbrugging is er destijds ook een krediet verstrekt. Dit krediet was al gereserveerd voor de verbouwing. Voor wat betreft de bezuiniging uit de kerntakendiscussie zitten we nu op het moment zoals ooit beoogd was. Vanaf mei/juni gaat Atelier 3D ook huur betalen.

De verbouwing gaat niet over een bedrag van 250.000,- euro maar over een verbouwing van 125.000,- euro. Voor het deel van de meerwaarde gaat de gemeente zelf investeren omdat dat verrekend kan worden met een hogere huur. Het is nog niet bekend welk deel van de verbouwing exact een meerwaarde betekent. Dit wordt hopelijk binnenkort duidelijk.

Over het risico dat de gemeente loopt geeft het college aan dat er geen 100 procent garantstelling is. Zo’n 80% wordt gedekt door Atelier 3D. Het risico dat de gemeente loopt is 60.000,- euro per jaar aan huuropbrengsten. Daarnaast de 30.000,- euro aan subsidie voor het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen. Daarnaast zit er een risico in investeringsbedrag dat de gemeente in het ergste geval kwijt is. Een groter risico is dat Atelier 3D minder goed draait dan vooraf was bezien. In het allerergste geval moet dan de huur worden opgezegd en moet de gemeente op zoek naar een nieuwe huurder. Het opzeggen van de huurovereenkomst kan tweezijdig. Health en Healing is een afgehaakte huurder. De vestiging van Eetlust in de Kas is voor zo’n 90 procent zeker. Er zijn verder ook nieuwe huurders en gebruikers bij gekomen.

De forumvoorzitter dankt het college voor het beantwoorden van de vragen en concludeert dat het voorstel voldoende is besproken en rijp is voor besluitvorming in de raad.

Het college stelt voor om het onderwerp nog dezelfde avond ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.

De VVD wil dit eerst bespreken in de fractie en koppelt dit daarna terug.

De forumvoorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Technisch Blok 26 januari 2015 (20:00 - 21:00)

Verslag van de vergadering

Datum 26-01-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Notulist
J.F.A. Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPE.C.L. Verhoog
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.G.M. Manders en H.W. Hissink
GroenLinksL. Luesink
StadspartijJ. Boersbroek en M.W. Wesselink
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWA.W. Jansen
Fractie Jansen

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter meldt dat in het presidium is afgesproken om agendapunt 6b (Budget Stichting Zutphen Promotie) van de agenda te halen en in een afzonderlijke forumbespreking te behandelen.

2. Algemeen spreekrecht

Er zijn geen insprekers.

3. Actieve informatievoorziening

Besluit GS over subsidie Broederenklooster

Het college maakt melding van het besluit van gedeputeerde staten met betrekking tot de keuze voor de variant ’s Gravenhof om mee te werken aan de realisatie van het cultuurcluster, met uitzondering van de bibliotheek. Tevens is in het presidium besproken dat de fractievoorzitters met het college in geprek gaan over hoe nu verder. Het besluit van gedeputeerde staten betekent voor de aanvraag van het krediet niet zoveel. De provincie behandelt de voorstellen in de commissievergadering van 12 februari en de Statenvergadering van 25 februari. Gedeputeerde Staten zijn van plan € 2,8 miljoen vrij te maken voor het cultuurcluster. Daarmee ontstaat een tekort van 7 ton voor de Broederenkerk. Dat is nu het definitieve voorstel van GS aan Provinciale Staten.

Burgerbelang heeft vernomen dat de subsidie minder was omdat het innovatieve karakter ontbrak. Heeft het college hier nog een nadere toelichting op?

Het college antwoordt dat de provincie gewoonlijk niet in een bibliotheek investeert. Daarnaast speelt dat het hier om cultureel erfgoed gaat. Door de verhuizing komt een deel van het cultureel erfgoed leeg te staan. Daaronder liggen ook de stads- en regiocontracten. Het college gaat graag met de fracties in gesprek over de invulling van een vernieuwd plan dat bij provinciale staten kan worden ingediend.

D66 vraagt of het betekent dat er nog geen reactie naar de provincie is gegeven, nu er nog gesprekken over gevoerd worden.

Het college geeft aan dat Gedeputeerde Staten een voorstel doen aan Provinciale Staten op verzoek van het lokale college. Dat betekent dus dat er overeenstemming is over het voorstel. Het college heeft echter vernomen dat de fracties vanavond hebben  afgesproken om hierover in gesprek te gaan.

De Stadspartij vraagt of het college dit had kunnen zien aankomen.

De ChristenUnie wijst er op dat er nu een inhoudelijke politieke discussie ontstaat. Daar is dit agendapunt niet voor bedoeld. Dat is een punt van orde.

Het college zegt een memo toe waarin wordt uiteengezet wat het besluit van de provincie betekent voor het investeringsplan en voor de Broederenkerk.

De voorzitter sluit de discussie over deze mededeling.

Delta

Het college meldt dat er gesprekken gaande zijn over de integratie van taken van Delta binnen Het Plein. Dit is naar aanleiding van een eerdere notitie waarin werd aangekondigd dat uiterlijk 1 januari 2016 een beslissing wordt genomen over de toekomst van Delta. Het doel van de gesprekken is uiteindelijk het opheffen van de gemeenschappelijke regeling Delta, maar zover zijn we nu nog niet. Er komt een memo zodra de opdrachtverstrekking gereed is.

Vertraging bouw parkeergarage

Het college licht toe dat er vertraging is bij de bouw van de parkeergarage. De gestelde deadlines waren daarbij overigens al erg ambitieus. Er is wel op alle fronten vooruitgang geboekt. Zo is het bestemmingsplan inmiddels onherroepelijk. De vertraging wordt enerzijds veroorzaakt door de wens om de parkeergarage uit te breiden met fietsparkeren. Daarbij zijn zoveel instanties betrokken dat het proces hierdoor vertraging oploopt. Anderzijds zijn er praktische knelpunten die ingewikkelder zijn dan voorzien. Het gaat dan met name om zaken die in de weg staan, met name in relatie tot de bouw van de tunnel. Ook moeten er eigendommen van Pro Rail worden verwijderd. Het college gaat met de provincie in gesprek in verband met de investeringsbudgetten en de termijnen voor de subsidies. Het forum wordt over de voortgang geinformeerd.

Rondweg De Hoven

Het college meldt dat de provincie een besluit gaat nemen over de rondweg De Hoven. Het college is blij dat de rondweg er komt. Het college is echter ook teleurgesteld dat de optie voor optimalisatie van de aansluiting van de N344 –N348 nog niet helder is. Het college had gehoopt dat deze besluiten gelijktijdig zouden worden genomen. De provincie heeft de verkenning echter nog niet klaar en Gedeputeerde Staten nemen hier de tijd voor. Het college blijft in gesprek voor een zo gunstig mogelijke aansluiting, zodat het gebruik van de Cortenoeversebrug zoveel mogelijk wordt bevorderd.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 26 januari 2015

De voorzitter meldt dat de volgende toezeggingen uit het forum van 12 januari nog niet gepubliceerd waren: 15-01 t/m 15-04. Inmiddels is dit wel verwerkt.

De PvdA vraagt wat de stand van zaken is van toezegging 14-06 (verordening paracommercie-sportverenigingen).

Het college zegt dat dit nog niet is opgepakt. Dit is onder meer te wijten aan de beperkte ambtelijke capaciteit op het gebied van sport. Het college gaat hier mee aan de slag, maar kan geen toezegging doen over de termijn.

b. Toezeggingenlijst Raad 26 januari 2015

Geen opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Benoeming Forumlid de heer C.R.L. van Toor

Geen opmerkingen.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6b. Budget Stichting Zutphen Promotie

Dit onderwerp komt terug in een afzonderlijke forumbehandeling op 9 februari.

6c. Vaststelling wijzigingsverordening OZB

Geen opmerkingen.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6d. Werkkostenregeling 2015

De PvdA merkt op inhoudelijk geen opmerkingen te hebben over het voorstel, maar de fractie vindt dat dit procedureel niet goed is verlopen. Hierover had in december een mailtje kunnen worden verzonden naar alle raadsleden. Nu is er pas reactie gekomen nadat er vragen over werden gesteld.

Het college wijst er op dat dit onder verantwoordelijkheid valt van de griffier.

BewustZW stelt voor dit te agenderen voor het presidium.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6e. Bekrachting geheimhouden vertrouwelijke bijlagen bij het raadsvoorstel "Verbouw Kaardebol"

Geen opmerkingen.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6f. Diverse begrotingswijzigingen forum en raad 26 januari 2015

Geen opmerkingen.

Het college doet de toezegging dat de voortstellen voor begrotingswijzigingen in het vervolg van meer informatie zullen worden voorzien.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7. Wijziging omvang aanstelling wethouders na vertrek wethouder Gründemann

Het college licht de reden van het voorstel toe. Bij het aantreden van het college zijn de werkzaamheden vastgesteld op 4 fte. Nu het werk met 4 wethouders wordt gedaan in plaats van 5 en de taken zijn herverdeeld is de omvang van de taak per wethouder van 0,8 fte naar 1fte gegaan. Het is redelijk om de bezoldiging hiermee in overeenstemming te brengen. Daarbij houdt het college rekening met de nog lopende gesprekken over het wel of niet doorgaan als minderheidscollege. Indien de uitkomst hiervan is dat er weer een vijfde wethouder wordt aangesteld, dan gaat de aanstelling van de wethouders ook weer terug naar 0,8 fte. Omdat hier nu echter nog geen duidelijkheid over is wordt voorgesteld om de bezoldiging in overeenstemming te brengen met het tijdbeslag en de inspanning die geleverd wordt.

Burgerbelang is het niet eens met het voorstel en vindt het niet rijp voor behandeling in de raad. De fractie vindt dat hierin niet de juiste procedure wordt gevolgd. Het college is 7 maanden geleden aangetreden, 3 maanden geleden is wethouder Gründemann opgestapt. In de tussentijd is geen poging ondernomen om tot een meerderheidscollege te komen. Burgerbelang vindt dat het college nog wat geduld moet hebben.

GroenLinks vindt het heel normaal dat als je van 4 dagen naar 5 dagen werk gaat, je hiervoor 100% betaald krijgt. Dat er daarnaast gesprekken lopen over het vormen van een nieuw meerderheidscollege zijn twee afzonderlijke dingen. In de tussentijd werken de zittende wethouders wel voor 100% en is het terecht als de vergoeding daarop wordt aangepast.

Burgerbelang ziet het college als een team. Er zijn wel meer teams waar mensen tussentijds uit wegvallen. Dan moet dit ook worden opgevangen en worden aanstellingen ook niet zomaar opgeplust.

GroenLinks wijst erop dat de portefeuilles wel zijn herverdeeld. De wethouders hebben  er dus daadwerkelijk meer werk bij gekregen.

De PvdA vraagt of het college zich moet houden aan de gemeentelijke CAO.

Burgerbelang vindt dat met dit voorstel wordt vooruitgelopen op een minderheidscollege en dat er geen poging is ondernomen om tot een meerderheidscollege te komen. Dat is niet overeenkomstig de afspraak.

De SP heeft waardering voor de inzet van het college en stelt dat de 80% van de oorspronkelijke aanstelling in de praktijk ook geen 80% is, maar waarschijnlijk 120 of 140%. De SP vindt dat de vergoeding die hiertegenover staat voldoende is, zeker nu er veel bezuinigingen op de samenleving afkomen. Het zou een mooi gebaar zijn als het college deze inzet blijft tonen, met een vergoeding van 80%.

De Stadspartij vindt dat het tijd wordt dat het college een besluit gaan nemen over het wel of niet doorgaan als minderheidscollege. Verder vraagt de fractie of het financiële plaatje nog wel klopt, aangezien er ook nog wachtgeld moet worden betaald. Is er niet pas ruimte voor verhoging wanneer het wachtgeld is beëindigd?

D66 zegt het lastig te vinden om over percentages te praten. In de vorige raadsperiode is er een uitspraak gedaan dat het werk gedaan zou moeten kunnen worden met 3 fte. Er is bij de totstandkoming van dit college voor gekozen om dit met een omvang van 4 fte met 5 wethouders te doen. Om nu al te zeggen dat de vergoeding moet worden opgehoogd naar 100% komt wat te vroeg. Het is lastig om te zeggen wat precies redelijk is. Er is wel meer werk bijgekomen, maar als de raad al uitspreekt dat het ook met 3 fte kan, zou 4 x 0,8 fte ook moeten kunnen.

De ChristenUnie geeft aan dat het startpunt is dat in het collegeakkoord is afgesproken dat er voor 4 fte aan werk wordt gedaan met 5 wethouders. Er is nu een nieuwe situatie ontstaan, waardoor er voor de overblijvende 4 wethouders meer werk is. De feitelijke discussie is: er is meer werk en willen wij daarvoor belonen. Als je dat niet doet dan, zeg je ook dat je daarna met 3,2 fte verder gaat. Dan wordt dit ook met het aantreden van een nieuwe wethouder de norm. Volgens de ChristenUnie is er alle reden om uit te blijven gaan van 4 fte. Daarbij is ook van belang dat het college aangeeft terug te willen gaan naar 0,8 fte als er een vijfde wethouder bijkomt. Dat is nu nog onderwerp van gesprek. Zeker gezien de tijdelijkheid vindt de ChristenUnie het voorstel terecht.

BewustZW sluit grotendeels aan bij wat de ChristenUnie hierover zegt. Daarop aanvullend vindt de fractie dat hierbij goed naar de toekomst, maar ook naar het verleden moet worden gekeken. Daarbij wijst BewustZW erop dat D66 en de Stadspartij ook deel hebben uitgemaakt van colleges met 4 voltijds wethouders.

De ChristenUnie vindt de vergelijking ongelukkig en dat is nu niet de discussie. Het gaat nu om de feitelijke constatering. Tevens wijst de fractie erop dat voor de wachtgeldregeling een apart budget is. Dit had er ook niet aan in de weg gestaan als de plek van de heer Gründemann was ingevuld door een andere kandidaat van de SP.

Het college reageert op de discussie en geeft aan met dit voorstel niet vooruit te lopen op voortzetting als een minderheidscollege. Het college staat daar neutraal in en voegt zich daarbij naar de gemeenteraad. Het college deelt de constatering van de SP dat het werk feitelijk uit meer dan 1fte per persoon bestaat. Het college acht het voorstel om de aanstelling op te plussen van 0,8 fte naar 1 fte een reëel voorstel. Het college wijst er op dat niet het college, maar de raad besluit over het wel of niet doorgaan als minderheidscollege. Dat er pas ruimte zou zijn voor aanpassing nadat de wachtgeldregeling zou zijn gestopt, vindt het college een merkwaardige redenering. Dat zou betekenen dat als iemand terugtreedt, dit ten koste zou gaan van de salarispot van de rest van het college. De overwegingen over hoe groot de omvang van het college zou moeten zijn, is een discussie die gevoerd wordt wanneer het college gevormd wordt. Dat dit college met een omvang van 4 fte aan de slag is gegaan is het gevolg van een besluit van de raad. Dan moet er ook voor die omvang betaald worden.

De voorzitter sluit deze fase van de discussie en wijst er op dat er nog ruimte is voor bespreking in de raad. Hij vraagt of het onderwerp voldoende is besproken voor behandeling in de raad.

Burgerbelang vindt het onvoldoende besproken voor behandeling in de raad, de overige fracties vinden dat het behandeld kan worden in de raad.

Het onderwerp wordt geagendeerd voor de raad van 9 februari.

8. Lijst ingekomen stukken Raad 26 januari 2015

De Stadspartij vraagt over brief A3 of het college zich realiseert wat de tijdelijke sluiting van café Bubbels voor de andere horecabedrijven betekent.

De voorzitter wijst er op dat dit agendapunt niet bedoeld is voor inhoudelijke vragen, maar om de juiste rubricering te bepalen. Geconcludeerd wordt dat de rubricering niet gewijzigd wordt. De voorzitter geeft het college de gelegenheid om op de vraag te reageren.

Het college meldt dat met de politie zeker gesproken is over waar het publiek van café Bubbels zich zal ophouden. Dat is echter geen reden geweest om Bubbels open te houden. Er wordt door de politie een extra oogje in het zeil gehouden. Een aantal horcagelegenheden vangen het publiek van Bubbels op.

9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 26 januari 2015

De SP vraagt collegestuk nr. 2 (inrichtingsplan CJG) te betrekken bij de behandeling in het forum van het CJG.

10. Forumverslag 12-01-2015

Het verslag wordt vastgesteld.

11. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Begroting uitvoeringskosten decentralisaties 2015 (26-01-2015)

Datum 26-01-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangR.C.M. Sueters
SPM.J. ten Broeke
D66G.I. Timmer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd
VVDW.P. van Stockum
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Fractie Jansen

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering. Zij geeft eerst het woord aan het college.

Het college merkt op dat dit voorstel zich vooral richt op de incidentele kosten die in 2015 worden gemaakt ten behoeve van de transformatie in het sociaal domein. Zonder deze extra impuls bestaat het gevaar dat er te weinig aandacht is voor deze noodzakelijke transformatie. Voor de structurele kosten wordt binnen de bandbreedte van 5% gebleven, zoals door de raad in de beleidskaders is vastgelegd.

De VVD is blij met het duidelijke voorstel. Is dit het laatste voorstel voor incidenteel geld? Is er sprake van verschuiving van indirecte kosten of van extra kosten. Als het extra kosten betreft zijn deze dan structureel? Wil het college een overzicht geven wat er in de afgelopen jaren besteed is en een doorkijk geven naar 2016 en dit ook als systematiek in de voorjaarsnota (VJN) doorzetten? Tenslotte vraagt de fractie welk plan ten grondslag ligt aan verhoging van het budget voor het CJG, waarvoor al veel is gereserveerd.

De PvdA complimenteert het college voor het vele werk dat al is verzet en ze heeft begrip voor de extra kosten. Slechts 25% van die kosten wordt gedekt door de rijksuitkering. Loopt Zutphen daarmee uit de pas met andere gemeenten? Wat is nu het budget dat voor CJG beschikbaar is en wat gaat het CJG daarvoor doen? Op welke manier denkt het college gebruik te maken van inzet van capaciteit van verbonden partijen?. Wanneer komt er meer duidelijkheid over de inzet van wijkteams?

D66 maakt zich zorgen over de financiële situatie van de gemeente. Er zijn de laatste tijd veel financiële tegenvallers, waarvoor de saldireserves moeten worden aangesproken. Hoe blijft het college binnen de financiële kaders?

De voorzitter merkt op dat deze discussie nu niet aan de orde is.

De Stadspartij is blij met dit duidelijke en tijdige voorstel. Goed dat er ook gekeken wordt naar de verbonden partijen. Welke heeft het college op het oog? Wellicht is er voor de transformatie nog wel meer geld nodig, dat zal in de loop van het jaar wel duidelijk worden. Hoe verhoudt Zutphen zich ten opzichte van andere gemeenten? Wellicht is het mogelijk gezamenlijk een vuist te maken naar het rijk, wanneer er meerdere gemeenten zijn die geld te kort komen voor de uitvoering.

GroenLinks acht het niet reëel te denken dat dit de laatste keer is dat het college met een voorstel komt om incidentele verhoging van het budget. Er bestaat te veel onzekerheid op dit moment.

D66 meent dat het huishoudboekje uiteindelijk wel moet kloppen.

GroenLinks erkent dit, maar het heeft weinig zin daar nu bij stil te staan. Het voorstel geeft een helder overzicht. Waarom wordt geld dat bedoeld is voor re-integratiekosten gebruikt voor de organisatie? Hoe wordt inzet formatie van verbonden partijen verkend? In het voorstel gaat het om extra formatie die meestal minder is dan 0,5 fte; wordt dat niet te kwetsbaar? Is er al een inrichtingsplan? Is er een werkplan voor de 1,5 fte voor begeleiding van de transformatie?

Het CDA vraagt hoe precies inzet van formatie van verbonden partijen gaat.

De ChristenUnie heeft verder geen vragen.

De SP vraagt hoe de raad op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen.

Burgerbelang vraagt of de procesbegeleiders die nu worden ingehuurd, niet langer nodig zijn in 2016. In het voorstel is sprake van tweemaandelijkse rapportages en maandelijkse rapportages; dat lijkt tegenstrijdig. Wat is de bedoeling?

Het college antwoordt dat het zijn vaste intentie is dat dit voorstel toereikend is voor de uitvoeringskosten in 2015. Als er meer nodig blijkt te zijn voor een onderdeel, dan zal het bezien of het binnen deze begroting kan worden opgevangen. Verder kijken dan dit jaar is lastig. In februari wil het college met de raad van gedachten wisselen over de monitoring op de uitgaven en wat precies geëvalueerd moet worden, zodat college en raad dezelfde verwachtingen hebben. Het is spijtig dat geput moet worden uit het re-integratiebudget, maar dat gebeurt ook op andere terreinen wel. Ingezet wordt vooral op algemene maatregelen, in plaats van op maatwerk.

Burgerbelang vraagt hoe andere gemeenten het doen.

Het college zegt dat de 5% regeling in veel gemeenten wordt toegepast. Het college heeft getracht gegevens te krijgen van vergelijkbare gemeenten, zoals Harderwijk, Tiel en Doetinchem, maar dat is nog niet gelukt. In dit voorstel gaat het om extra middelen, niet om verschuiving van kosten. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de structurele kosten lager worden door een verschuiving richting algemene oplossingen. De wijkteams spelen daarin een rol. Het college heeft vorige week besloten 3 ton in te zetten voor de wijkteams van de Stichting Perspectief. Tevens zijn besluiten genomen over het inrichtingsplan sociaal domein en over de transformatie-agenda. Deze besluiten zijn al naar de raad ter kennisneming. Indien de raad daarop een toelichting wil in een forumvergadering, is het college daartoe bereid.

Als er inzicht is in extra uitgaven voor jeugdzorg tegenover de rijksuitkering zal het college bezien of het zinvol is met andere gemeenten bij het rijk aan te kloppen.

Het inrichtingsplan voor het CJG staat vandaag op de lijst ingekomen stukken van de raad. Daarin is te zien hoe de middelen worden ingezet. Bij het CJG is sprake van een forse taakuitbreiding.

De voorzitter wijst erop dat in maart een extra vergadering is gepland over het CJG.

Het college denkt over de inzet capaciteit verbonden partijen aan een andere verdeling van de beleids- en strategische taken tussen gemeente en Het Plein. Het in het voorstel genoemde bedrag is het hoogst haalbare.

GroenLinks vraagt of het mogelijk is minder uit het veld weg te halen, indien de besparing door de formatieverschuiving meevalt.

Het college zegt in dat geval terug te komen naar de raad. Het zou ook kunnen leiden tot verschuivingen binnen de uitvoeringskosten of naar echte zorg.

Het CDA vraagt of er capaciteit is bij de gemeente om deze taak uit te voeren.

Het college antwoordt dat er zoals gebruikelijk functieprofielen zullen worden opgesteld en er vervolgens werving zal plaatsvinden.

Burgerbelang vraagt of de verbonden partijen hiervan al op de hoogte zijn en zo ja hoe ze hier tegenover staan.

Het college antwoordt dat het de mogelijkheden gaat verkennen en de consequenties in beeld zal brengen. Als dat niet binnen de door de raad gestelde kaders past, zal het college de raad een voorstel doen; anders zal het college de raad informeren.

Het college heeft de ambitie de zorg binnen het beschikbare budget uit te voeren, maar het college-akkoord biedt ruimte om extra geld beschikbaar te krijgen ten koste van andere beleidsterreinen als dit niet het geval is. Bij de voorbereiding van de VJN wordt naar deze ruimte gezocht. Voor de huishoudelijke hulp is een tekort verwacht van 3,5 ton. Daarover komt het college nog met de raad te spreken.

De nu voorgestelde capaciteitsuitbreidingen komt bovenop de huidige ambtelijke capaciteit. Deels zal dit bij de huidige ambtenaren worden belegd; deels samen met Lochem, om kwetsbaarheid te voorkomen.

De rapportages zullen maandelijks aan het college worden uitgebracht en elke twee maanden aan de raad.

D66 vraagt of de raad inzicht krijgt in de vergelijking met andere gemeenten.

Het college zegt dit toe.

De VVD merkt op dat het een grote operatie is. Het einde van het projectbureau is in zicht. De fractie doet nogmaals de suggestie de historie van de kosten in beeld te brengen en de lijn van de afgelopen drie jaar door te trekken naar 2016 in de VJN.

Het college zegt daar zijn best voor te willen doen.

De voorzitter concludeert dat het voorstel rijp is voor behandeling in de raad en sluit vervolgens de vergadering

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in