Pagina delen

Forumverslag 25-09-2017

Initiatiefvoorstel 'Zutphen Regenbooggemeente' (25-09-2017)

Datum 25-09-2017 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
M Linssen
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPE. Müller
D66G.I. Timmer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en VerwoortA.IJ. Pepers

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forumvergadering. Op de agenda staat het initiatiefvoorstel 'Zutphen Regenbooggemeente'. D66 geeft namens de indieners van het voorstel een toelichting.

D66: Ik ben heel trots. In januari zijn wij gekomen met een motie voor een zebrapad naar aanleiding van signalen uit de samenleving over het problemen bij de tolerantie jegens LHBT’ers. Snel voegden zich VVD en 2 lokale ambassadeurs van het COC en het College hierbij. Heel snel bleek de noodzaak voor een focus. Gekozen is voor jongeren en ouderen. Daarnaast ook op de ambtelijke organisatie, in verband met de voorbeeldfunctie en we willen dat iedereen zich welkom voelt in ons gemeentehuis. Wij zijn gestart met voortgezet onderwijs-scholen. In eerste instantie met Het Stedelijk Zutphen. De leerlingenraad van deze scholengemeenschap heeft het ook uitgerold naar andere scholen in Zutphen, waarbij jongeren zelf de handschoen hebben opgepakt om aan de slag te gaan om binnen hun school de veiligheid te vergroten. Doelen zijn voor hen, naast de vertrouwenspersoon, ook symbolen die jongeren aanspreken. Daarnaast wordt gekeken of er een 'Gay-Straight Alliance' kan worden opgericht op alle scholen. Ook spraken we met Sutfene en Perspectief, voor de doelgroepen daar. Het krijgt daarnaast plaats binnen de Zutphen Academy van de ambtelijke organisatie, rondom bejegening en LHBT-beleid. Het zijn eerste mooie verkennende stappen. We hebben budget gevraagd om de uitvoering ook body te kunnen geven.

Mede-initiatiefnemer GroenLinks hoopt dat het initiatief door kan naar de Raad en dat Zutphen de 47e Regenbooggemeente wordt.  In de raadsvergadering van 9 oktober a.s. kan het voorstel worden besproken, kort voor de nationale ‘Coming-Out Day’ op 11 oktober a.s. Daarnaast is mooi om te vermelden dat veel ondernemers op ‘coming-out day’ de vlag willen uithangen. D66 vult aan dat deze vlaggen gedoneerd zijn door het COC.

VVD geeft aan met veel plezier te hebben deelgenomen aan de totstandkoming. Het nieuwe kabinetsbeleid is bepalend voor het verdere beleid van de 47 regenbooggemeentes. Sociale acceptatie en veiligheid zijn de belangrijkste doelen, die voortkwamen uit gesprekken met jongeren, waarbij de gemeente voorwaarden scheppend en stimulerend moeten zijn. Uit alle gesprekken met alle betrokken partners is gebleken dat zij voor zichzelf een rol zien bij de realisatie, en het zelf op willen pakken.

SP ziet het voorstel als verbetering van de motie, die zij kan steunen.

Stadspartij: vindt het een prachtig initiatief, maar vraagt zich af hoe het wordt geborgd met oog op continuïteit.

GroenLinks
: De initiatiefgroep gaat hiermee verder, zij blijft in gesprek met partners en wil mensen zelf in verbinding brengen en dat zij hiermee aan de slag gaan.

VVD
: Hieraan verbindt zich het College om het uit te voeren, borging vindt plaats in het beleid.

Stadspartij:
Dit moet onderdeel worden van gemeentelijk beleid.

VVD:
De initiatiefgroep zal door blijven gaan met vervolg stappen.

PvdA
: Mooi voorstel, omdat ook de doelgroep is betrokken. Verrast door de noodzaak door voorvallen. Onze fractie steunt het voorstel.

BewustZW
: Mooi om te zien hoe de fracties dit nu concreet hebben opgepakt. Op onze steun kan worden gerekend.

CDA
: We vinden het vreselijk dat mensen zich niet welkom voelen, dus we zijn heel blij met uitwerking. Het is een stap in de goede richting die we zullen steunen.

ChristenUnie:
Als fractie zullen we dit steunen omdat het goed is voorbereid en hopen dat het een goede basis geeft voor de toekomst.

GroenLinks: Er is veel steun, als alles gaat zoals we wensen, kunnen we op 11 oktober a.s. om 09.30 de intentieverklaring tekenen, dus we willen graag iedereen uitnodigen.

College: We begrijpen het gevraagde werkbudget om daarmee sneller te kunnen handelen. Wat nog niet aan orde is geweest, dat landelijk vanuit organisaties als COC met bewondering naar Zutphen wordt gekeken als een sterke werkwijze, dat maatschappelijke krachten en initiatieven uit samenleving stimuleert. Dat spreken we uit met het ondertekenen van de intentieverklaring. Wat tussen mensen gebeurt is belangrijker dan beleid.

D66 sluit af: ik voel steun, dus het kan door naar de Raad.

Voorzitter geeft aan dat het initiatief voldoende is besproken voor verdere besluitvorming door kan naar de Raad.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Fusie tussen Woningstichting Ons Huis en Stichting Woningbedrijf Warnsveld (25-09-2017)

Datum 25-09-2017 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.J.A. Putker
Griffier
H Nijkamp
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPM.J. ten Broeke
D66R.G.M. Rutten
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijD. Bogerd
VVDH. Hissink
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

Naast de hierboven genoemde personen zijn ook aanwezig: de heren Rademaker (Woningbedrijf Warnsveld) en Jongstra (Ons Huis).

De voorzitter heropent de vergadering nadat de bespreking op 11 september jl. is geschorst. Hij refereert aan de brief die de woningcorporaties aan de raad heeft gestuurd naar aanleiding van het Forum op 11 september. 

De heer Jongstra licht de brief toe. Vervolgens krijgen de fractiewoordvoerders het woord.

BewustZW vraagt zich af of deze fusie zonder wensen en bedenkingen kan doorgaan. Het voorstel kan worden geagendeerd voor besluitvorming in de raad maar niet als hamerstuk.

De ChristenUnie stelt dat er goede afspraken zijn gemaakt en dat goed werk is geleverd. Er zijn geen wensen en bedenkingen. Wat zijn bedenkingen van BewustZW?

BewustZW antwoord dat dit in de raadsvergadering zal worden gedeeld.

De SP vindt het vreemd als de raad nu concludeert dat er geen wensen en bedenkingen zijn want die waren er twee weken geleden wel. Er is steun voor het raadsvoorstel maar er is een kritische houding als gevolg van de keuze in 1997 van de raad van de voormalige gemeente Warnsveld om de woningvoorraad te privatiseren en op de gevolgen van de Woningwet (2015) voor kleine woningcorporaties.

PvdA vindt het jammer dat BewustZW geen overwegingen geeft nu. Er ligt een goed fusievoorstel en het zou mooi zijn als in 2020 wordt gerapporteerd aan de raad over de voortgang van de plannen. Er is steun voor het voorstel.

Stadspartij is akkoord met het voorstel en blij met de brief van de corporaties met aanvullende informatie.

VVD steunt het voorstel en dit kan vanavond worden geagendeerd voor besluitvorming in de raad.

Burgerbelang is blij met de brief van de corporaties en steunt het voorstel. Gevraagd wordt hoe concreet/hard de genoemde afspraken zijn (waaronder het loket in Warnsveld).

Het college geeft aan dat de principeafspraak is dat het loket langer blijft bestaan dan 1-2 jaar maar dit kan niet met 100% zekerheid kan worden gegarandeerd. 

Het CDA steunt steunt het voorstel.

D66 is akkoord met voorstel.

GroenLinks steunt het voorstel.

De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende is besproken en dat het Forum instemt met agendering voor besluitvorming in de raad vanavond.


 

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Transformatieproof subsidiebeleid (25-09-2017)

Datum 25-09-2017 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
G.A.J. Winters
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPG.J.N. Müller
D66W.M. Voorham
PvdA
GroenLinksS. Uenk
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

Opening

Wethouder Withagen, Forumleden, inwoners en vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen zijn welkom geheten door de voorzitter. Het doel van deze bijeenkomst is om informatie te vergaren voor een definitief voorstel aangaande het hernieuwde subsidiebeleid. Met het hernieuwde subsidiebeleid dient beter aangesloten te worden bij de door het College en de Raad opgestelde speerpunten. In mei, juni en juli 2017 zijn in het kader van dit traject drie thematafelbijeenkomsten georganiseerd. Allen georganiseerd door projectleider Mirte Loeffen (RadarAdvies) en haar collega Annelies Romme (Seinpost Adviesbureau). Mirte Loeffen is gespreksleider van deze avond.

De gespreksleider geeft aan dat tijdens deze bijeenkomst via een interactieve werkwijze gesproken wordt over nieuw subsidiebeleid. Samen wordt gekeken naar het subsidiebeleid in het algemeen en de rol van de gemeenteraad daarbij in het bijzonder. Alvorens de inhoud in te duiken is het filmpje ‘Wereld in transitie’ getoond. De kern van deze film over pinguïns op Antartica is dat de werkelijkheid constant aan verandering onderhevig is en daarmee ook de optimaal te bewandelen route. Een proces van trial en error is nodig om het gewenste doel te bereiken . Een zelfde iteratief proces is doorlopen om tot hernieuwd subsidiebeleid te komen. Stapsgewijs is gewerkt aan nieuwe routes waarbij de regiegroep (bestaande uit de ambtelijk opdrachtgever, de controller, de communicatiemedewerker, de twee externe adviseurs en een ondersteuner) op basis van voortschrijdend inzicht steeds opnieuw de route heeft bepaald.

Het doel van deze avond is tweedelig:

 1. Enerzijds raken de aanwezigen geïnformeerd over het doorlopen proces en de belangrijkste uitkomsten.
 2. Anderzijds wordt er voortgebouwd aan hernieuwd subsidiebeleid op basis van co-creëren: en met elkaar de route uitstippelen naar hoe transformatieproof subsidiebeleid er uit moet zien in het algemeen en de rol van de gemeenteraad daarbij in het bijzonder. Een verschuiving van een representatieve, naar een participatieve democratie is één van de dromen die tijdens dit traject zijn geuit.

Programma

 1. Warming-up
 2. Informeren
 3. Co-creëren/kennismaken
 4. Afsluiting en vervolg

1. Warming-up

De aanwezigen kregen de opdracht om zich naar elkaar toe te draaien en met elkaar uit te wisselen wat hen drijft of motiveert in hun huidige rol. Na vijf minuten zijn enkele verhalen plenair uitgewisseld.

Stadspartij: Evenementen krijgen nu vaak jaarlijkse subsidies. Dit zorgt elk jaar voor onzekerheid wat plannen en promoten lastiger maakt. Behoefte is er aan een pro-actief handelen van de ambtenarij om zaken mogelijk te maken rondom cultuur. Jaarlijks terugkerende evenementen zouden op structurele basis subsidie moeten krijgen. Met de huidige werkwijze is er elk jaar onzekerheid. Dit maakt het lastig om activiteiten te plannen en promoten. Een duurzame constructie in de financiering van terugkerende evenementen wordt op prijs gesteld.

Bewoner centrum Zutphen: Co-creatie kan en gaat voorbij aan een vraag en antwoordspel tussen inwoners en de gemeente. Met de leertafel voor de kermis in Zutphen wordt hier ervaring mee opgedaan. Inwoners, ondernemers, gemeente, veiligheid en kermisexploitanten evalueren de kermis en bedenken samen oplossingen voor knelpunten. Dit levert minder licht, minder geluidsoverlast en meer politie op waardoor de kermis door steeds meer mensen gewaardeerd gaat worden.

Projectleider 2GetThere: In de gemeente Zutphen is behoefte aan meer en structureler aanbod voor jongeren. Voor hen dient structureel meer georganiseerd te worden.

Geconstateerd wordt dat de overkoepelende drijfveer is dat deze aanwezigen gaan voor de Zutphense samenleving en deze willen verbeteren.

2. Informeren

Opdrachtbeschrijving

Het doel van de korte presentatie is om aanwezigen te informeren over het doorlopen proces om vervolgens tijdens het co-creatie gedeelte voort te kunnen borduren op dat wat voorafgaand aan deze avond is bedacht. De aanleiding voor het hernieuwde subsidiebeleid is de behoefte om met het subsidiebeleid een bijdragen te leveren aan en te sturen op de strategie om de sociaal economische kracht van Zutphenaren te versterken. De centrale vraag daarbij is in hoeverre de huidige manieren van subsidiëren passend is bij wat we beogen. Om deze vraag te beantwoorden en handvatten voor oplossingen te verzamelen zijn vijf producten opgeleverd:

 • Staalkaart: Wat gaat er om in subsidies in de gemeente Zutphen en hoe lopen subsidiestromen?
 • Monitorinstrument: Hebben subsidiestromen het beoogde effect? En meten we met de huidige monitorinstrumenten wat we willen weten?
 • Afwegingskader: Kernelementen/kernkwaliteiten van te voren meegeven aan initiatieven/partijen die een subsidieaanvraag willen doen.
 • Proces: Hoe kunnen we het hernieuwde subsidiebeleid op een duurzame manier inrichten?
 • Aanbevelingen: Concrete aanbevelingen aan de hand van de vier voorgaande producten en het doorlopen proces.

Het proces

Om tot hernieuwd subsidiebeleid te komen is een proces doorlopen met verschillende overlegstructuren en stakeholders.

 • Opdrachtgever: Wethouder Patricia Withagen en Adjunct-directeur Henrike Aarnink
 • Stuurgroep: Bestaande uit de ambtelijk opdrachtgever, de controller, een communicatiemedewerker, de externe projectleider en een ondersteuner die samen sturing hebben gegeven aan het proces.
 • Projectteams: rondom de vijf producten zijn projectteams geformeerd bestaande uit ambtenaren die betrokken zijn, of feeling hebben met het betreffende onderwerp.
 • Thematafels: Er zijn drie thematafels georganiseerd waarbij ambtenaren, vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen en inwoners bij aanwezig waren.

Resultaten: algemeen

De resultaten van het proces om tot hernieuwd subsidiebeleid te komen zijn geordend aan de hand van de droom, de huidige situatie en de weg van droom naar werkelijkheid. Indicatoren die onder de droom, huidige situatie en de weg van droom naar werkelijkheid hangen die gedurende het proces zijn opgehaald, zijn in een tabel getoond. Enkele punten zijn tijdens de presentatie uitgelicht.

 • Vertrouwen: Vertrouwen tussen maatschappelijke instellingen, inwoners én gemeente, maar ook in het proces van co-creëren. Tijdens de eerste thematafel kwam enig wantrouwen naar voren: ‘is het weer zo ver dat wij als inwoners iets mogen zeggen over een project in de projectcarrousel’? Duidelijk is ook dat vertrouwen moet groeien. Dit kan door samen aan de slag te gaan en ervaringen op te bouwen.
 • Co-creatie: Wens om echt samen beleid te maken en samen invulling te geven aan de strategische doelen. Er wordt momenteel al ervaring opgedaan met hybride teams. Wel roept dit ook nog vragen op. Hoe verhoudt co-creatie zich bijvoorbeeld tot de P&C-cyclus?
 • Sturen op outcome in plaats van op datgene wat we subsidiëren. Om dit te kunnen bereiken is het belangrijk dat gewenste resultaten scherper gedefinieerd en geoperationaliseerd worden.
 • Coalitievorming op thema: De droom is geuit om in plaats van individuele partijen te subsidiëren, thema’s of maatschappelijke vraagstukken te subsidiëren. Alle instellingen die iets (denken te kunnen) doen op dit thema dienen samen een plan te maken.
 • Participatieve democratie: Tijdens een van de thematafels wordt de vragen gesteld wat de gemeenteraad doet, waarvoor ze benaderd kunnen worden en hoe de gemeenteraad een rol kan spelen in het hele proces. Deze Forum bijeenkomst is specifiek gericht op dit vraagstuk.

Resultaten: de producten

De staalkaart toont waar subsidies naar toe gaan en biedt handvatten voor een gesprek of men van mening is dat de huidige verhoudingen naar wens zijn. Zo wordt duidelijk dat 2/3 van de subsidies structureel zijn, 30% gaat naar projecten, 3% naar waardering (kleine zaken die bijdragen aan de leefbaarheid) en 2% naar innovatie.
De vraag wordt gesteld of structurele subsidiëring met name wordt gedaan uit gewoonte of ook nagedacht wordt of deze partijen nog voldoen aan de criteria die zijn opgesteld? Wordt hier elk jaar op getoetst? De gespreksleider geeft aan dat het daarom juist ook belangrijk is om ook bij structurele subsidies expliciet te maken welk deel bijvoorbeeld innovatiegelden zijn.

Met het monitorinstrument wordt gemeten of datgene wat beoogd wordt ook bereikt wordt. Dit monitorinstrument bestaat uit een effectenkaart en storytelling. Op de effectenkaart staan de indicatoren waar informatie over gewenst is met daarachter de monitor waarin de betreffende informatie te vinden is. Met storystelling worden verhalen uit de samenleving opgehaald.

De processchets geeft weer welk proces doorlopen dient te worden voor een duurzaam hernieuwd subsidiebeleid. Co-creatie staat hierbij centraal.

Tot slot de aanbevelingen. Hierbij gaat het onder andere op het up-to-date houden van de staalkaart en deze ook gebruiken als handvat voor reflecteren en het implementeren van het monitorinstrument, invoeren van het afwegingskader.

3. Co-creëren/kennismaken

Aanwezigen worden uitgenodigd om plaats te nemen rondom één van de statafels. Hierbij is gestreefd naar een mooie verdeling van Raadsleden, ambtenaren, vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen en inwoners. Samen dienden de volgende vraagstukken opgepakt te worden:

 • Hoe kunnen inwoners, instellingen en de gemeente hun krachten bundelen met het oog op het versterken van de sociaal economische kracht van Zutphen?
 • Hoe kan hernieuwd subsidiebeleid hier aan bijdragen?
 • Wat is daar voor nodig (informatie-uitwisseling, bijeenkomsten, afspraken?)

Om deze vragen te beantwoorden kan de methode waarderend vernieuwen worden gebruikt. Dit houdt in dat vanuit best practices (discover), een droom over de ideale verhouding raad/maatschappelijk veld wordt geformuleerd. Vervolgens wordt de vraag gesteld wat hiervan realiseerbaar is (destiny). Tot slot dient stilgestaan te worden bij de benodigde eerste stap richting realisatie (deliver).

Zie bijlage 1 voor een beeld van de opbrengst per groep.
Nadat aanwezigen in drie groepen deze vragen hebben besproken, is iedereen weer uitgenodigd plaats te nemen en is een plenaire discussie onder leiding van gespreksleider Mirte Loeffen gevoerd. Tijdens de discussie is gebruik gemaakt van de dobbelsteen-microfoon.

Allereerst is aan Raadsleden de vraag gesteld wat hen opviel gedurende de groepsgesprekken aan de statafels en of zij nog vragen hebben aan aanwezigen.

Ruimte voor innovatie

VVD: De vraag wordt gesteld of er in het huidige subsidiebeleid voldoende ruimte is voor innovatie. Hoe kan het innovatieve vermogen versneld worden?
Antwoord: Vanuit de zaal wordt aangegeven dat het voor het versterken van het innovatieve vermogen belangrijk is dat diverse partijen met elkaar in gesprek komen. Aangegeven wordt dat het thematische werken hier een uitkomst voor kan zijn. Het is nu niet makkelijk om inzicht te krijgen in welke organisaties actief zijn rond een bepaald thema. Wanneer dit wel bekend is en het gesprek wordt gefacilieerd kan de complementariteit worden versterkt. De vraag is of subsidiegelden ook aan een thema kunnen worden gehangen en maatschappelijke instellingen en/of bewoners dit zelf kunnen verdelen. Aanwezigen geven aan dat dit kan als in faciliterende zin handvatten worden aangedragen.

Aangegeven wordt dat de winst in het samenwerken zit. Dit gebeurt al veel in Zutphen, maar het kan beter. Ook dient verkend te worden of het mogelijk is dat inwoners of een bepaalde doelgroep samen gaan bepalen waar het subsidiegeld heen gaat.

Aangegeven wordt dat subsidie eigenlijk een nieuwe definitie dient te krijgen. Het gaat niet alleen over geld, maar ook over uitwisselen van ideeën, kennis en kunde: de krachten en kansen die zich in het maatschappelijk middenveld voordoen bundelen.

De rol van de raad in het hernieuwde subsidiebeleid

Vervolgens wordt door de gespreksleider aan de Raadsleden de vraag gesteld hoe zij de rol zien van de Raad in het hernieuwde subsidiebeleid.

Burgerbelang: De Raad heeft een kaderstellende en controlerende rol. De vraag die daarbij centraal staat is: wordt er op een goede manier omgegaan met het gemeenschapsgeld?
Een ambtenaar in de zaal geeft aan zich in deze kaderstellende en controlerende rol van de raad te kunnen vinden. Jaarlijks kan vervolgens bepaald worden of deze rol ook in de toekomst nog voldoende is.

College: Aangegeven wordt dat kaderstellen en controleren nog abstract is. De vraag wordt gesteld of de Raadsleden het ook zien zitten om anders naar het subsidie verlenen te kijken. Specifiek wordt hierbij verwezen naar het subsidiëren op thema in plaats van subsidiëren van afzonderlijke partijen. Kan de raad aan de hand van thema’s prioriteiten stellen en daar vervolgens een bedrag aan hangen zodat dit onder thematafels of burgerplatfora verdeeld kan worden?

CDA: Ingestemd wordt met de voorgestelde werkwijze van de wethouder.Juist het stellen van doelen en daar een budget aanhangen is op te vatten als kaders stellen. Ook

Groenlinks bevestigt dit.

Geconcludeerd wordt dat dit proces om tot hernieuwd subsidiebeleid te komen invloed heeft op de aard van de controlerende taak van de gemeenteraad. De gespreksleider geeft aan dat om proactief te kunnen sturen, de doelen en datgene wat nagestreefd wordt (maatschappelijke effecten van subsidiebeleid) concreter beschreven moet worden. Dit wordt door de aanwezigen beaamd.

Link met bestaande bewegingen in de maatschappij

Vanuit de zaal wordt aangegeven dat deze beweging van co-creatie in samenhang tussen partijen die zich met een thema bezig houden niet nieuw is. Her en der gebeurt het al. Zo wordt de netwerkorganisatie Verbindkracht Zutphen gericht op armoede en sociale uitsluiting genoemd. Het is een kwestie van uitbreiden van nu al functionerende good practices.

Vervolgens stelde een inwoner de vraag hoe als Raad omgegaan wordt met de motie over de burgerbegroting. Aanvullend is de vraag gesteld of de prioriteiten en kaders ook samen met inwoners en maatschappelijke instellingen worden opgesteld of dat dit op de oude manier door de Raad wordt gedaan.

Groenlinks: Er zijn verschillende manieren om met Right to Challenge en de Burgerbegroting om te gaan. Het is nog wachten hoe dit wordt uitgewerkt. Aangegeven wordt dat het mooi is om met dit traject rondom het hernieuwd subsidiebeleid ervaring op te gaan doen met de fenomenen Right to Challenge en de Burgerbegroting. Dit traject kan als leerfabriek voor andere initiatieven fungeren. Al werkende weg zullen we ervaren wat wel en niet werkt.

Vanuit de zaal is aangegeven dat behoefte is aan een subsidiemakelaar. Er zijn veel meer geldstromen dan gemeentelijke subsidiegelden. Een subsidiemakelaar kan deze gelden inzichtelijk maken en initiatieven hieraan verbinden. De gespreksleider geeft aan dat dit onderwerp ook in thematafels naar voren is gekomen. Zo werd aangegeven dat er nu een Zutphens subsidieboek wordt opgesteld. Ook landelijke subsidiestromen dienen inzichtelijk te worden.

D66: Belangrijk dat ook door de gemeenteraad en het college wordt toegezien op goede samenwerking van partijen en cofinanciering. Tevens wordt aangegeven dat dit al gedaan wordt.

Financiële bijdrage versus vrijwilligerswerk

Groenlinks: Het dilemma over welke vrijwillige bijdrage qua tijdsinvestering en kennisgeven je van de inwoner kunt vragen is aangestipt. Er zijn verschillende inwoners en ZZP’ers die klussen doen voor de maatschappij.

College: Aangegeven wordt dat het dilemma herkenbaar is. Het is zaak om stap voor stap en per case een oplossing te zoeken. Dit is experimenteren. Het is belangrijk om hier een goed gesprek over te voeren en zo grenzen te bepalen.
Vanuit de zaal wordt aangegeven dat ook professionals te maken hebben met een zoektocht naar wat je wel en niet doet. Tevens is aangegeven dat het belangrijk is om de eventuele neveneffecten van gemeentelijke financiering van vrijwilligers in beeld te hebben. Soms belemmert het de onafhankelijke positie en productiviteit.

De volgende stap

Vanuit de zaal wordt aangegeven dat het belangrijk is om met een beperkt aantal onderwerpen te beginnen op een hernieuwde wijze subsidie te verstrekken. Op deze manier blijft de focus behouden, kunnen de extra werkzaamheden worden ingepast en kunnen beloftes daadwerkelijk waargemaakt worden.

College: De focus wordt onderkend. Soms moeten we met zijn allen het lef te hebben om met het oude te stoppen om zo ook weer meer ruimte te creëren voor een nieuwe werkwijze.

4. Afsluiting en vervolg

Gespreksleider Mirte Loeffen geeft aan dat de input van vanavond verwerkt wordt in een rapport dat voorgelegd wordt aan het College. Tevens wordt een thematafel rondom het onderwerp dementie georganiseerd om ervaring op te doen. Zo wordt stapje voor stapje begonnen met de implementatie van hernieuwd subsidiebeleid.

Tot slot, geeft een ambtenaar die bij alle bijeenkomsten aanwezig is geweest aan dat er heel veel goede ideeën tijdens dit proces naar voren zijn gekomen. Tijdens meerdere thematafels hebben inwoners en maatschappelijke instellingen de wens neergelegd voor echt een samenwerking tussen inwoners en de gemeenteraad. Daarnaast is het belang van samenwerken tussen maatschappelijke instellingen nogmaals aangestipt. Aangegeven is dat men hierbij ook niet bang moet zijn om afscheid te nemen van partijen die dit niet willen of kunnen.

Advies

Advies gegeven er volgt geen verdere behandeling

Presentatie over het inwonerspanel 'Zutphen spreekt' (25-09-2017)

Datum 25-09-2017 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M Linssen
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SPG.J.N. Müller
D66C.A. Lammers
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksL. Luesink
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH.M.J. Siebelink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

Voorzitter heet iedereen welkom bij de presentatie over het forum ‘Zutphen Spreekt’. Vanuit raad is het verzoek gekomen om hierover een presentatie te geven. De heer Koster van Moventum, het bureau dat de onderzoeken verzorgt en beheert, zal deze verzorgen.

De heer Koster (Moventem): Wij werken voor gemeentes in heel Nederland, waaronder Zutphen. Ik wil u graag meenemen in de succesvolle onderzoeken die we hebben uitgevoerd. Het forum is een groep inwoners die structureel wil meedenken over vraagstukken.

Zutphen heeft 1500 deelnemers, verdeeld over alle Zutphense wijken. Een mooi voorbeeld is onderzoek naar duurzaamheid, aan einde van de vragenlijst is gevraagd of mensen structureel willen meedenken. Daar hebben 150 mensen positief op gereageerd.

Het forum is een middel om besluitvorming te vergemakkelijken, een van de bronnen waar je als Raad uit kunt putten. Het leent zich niet voor alle onderwerpen, wel voor veel thema’s in gehele gemeente of in een wijk. Het kan ook een specifieke groep zijn, bijv. mantelzorgers.

Het is belangrijk dat mensen daarbij wel perspectief voelen. Dus dat ze zien wat ermee gebeurt. We denken aan de voorkant hierover al na. De onderzoekskalender is van belang, waarbij er 10-12 contactmomenten per jaar zijn.

Het instrument is te gebruiken voor de breedte van de participatieladder. Het is ook onder op de ladder te gebruiken, bijv. voor mensen die de stap naar een inwonersavond te groot vinden.

Op de portal kunnen bijv. de onderzoeksresultaten uit het verleden worden bekeken. Het panel groeit langzaam. Belangrijk is om de representativiteit in het oog te houden.

Er zijn diverse onderzoeken gedaan. Leuk om te horen wat ermee is gebeurt. Resultaten voor bijv. Cultuurnota of Dienstverlening zijn echt meegenomen.

Het proces wordt in de organisatie geborgd door meerdere betrokken personen in de ambtelijke organisatie, en een rol voor de Regiegroep, die erop toeziet. Deze laatste groep helpt bij samenstelling van de onderwerpen.

De concrete acties moeten vooraf duidelijk zijn voor de deelnemers.

Aantal valkuilen zijn:

 • Vragen naar de bekende weg (bijv. al besloten) geven geen reacties;
 • Niets met resultaten doen;
 • Te lange periode tussen onderzoek en realisatie
 • Teveel onderzoeken
 • Snelle peilingen, weinig diepgang
 • Onvoldoende variatie
 • Geen goede representativiteit. Jongeren zijn bijv. ondervertegenwoordigd.

Voorzitter dankt de heer Koster en geeft het woord aan de fracties voor vragen.

GroenLinks vraagt naar de representativiteit op andere onderwerpen als: opleidingsniveau, afkomst en beroepen. Spelen deze ook een rol bij het forum?

De heer Koster stelt dat we vanuit de intake best veel weten over de respondenten, binnen de wettelijke kaders. Bijv. afkomst en politieke voorkeur weten we niet. Ouderen zijn bijv. goed vertegenwoordigd, jongeren zijn ondervertegenwoordigd.

ChristenUnie is nieuwsgierig of er al onderwerpen zijn aangedragen boven de grens van 4-5 onderwerpen. Antwoord is: nee.

College geeft aan dat er een ambtelijke inventarisatie is gedaan naar onderwerpen, en die zijn in beeld.

VVD: Is er een maximum aan het aantal leden?

Koster: nee.

D66: Worden de panelleden geregistreerd op naam? Hoe zit het met geheimhouding.

De heer Koster: alle gegevens worden geencrypt opgeslagen. Er zijn 2 databases: 1 met achtergrondgegevens, 1 met onderzoeksresulaten. We zijn gebonden aan specifieke regels op gebied van privacy.

PvdA: wat gebeurt er als ik als deelnemer een fictieve naam en gegevens gebruikt? Zijn hier checks op?

De heer Koster geeft aan dat het nooit geheel uit te sluiten is, maar dat er beperkingen zijn. Er zijn checks op bijv. postcode, daarnaast een IP-check, en er zijn controles binnen vragenlijsten. Als er een onderzoek is naar een gevoelig onderwerp, of er meer aanmeldingen zijn van bijv. een belangengroep. Je moet er altijd goed naar kijken.

VVD: wat is een snelle terugkoppeling?

De heer Koster:: je kunt direct al een response laten zien van anderen, maar doen we dat niet omdat we graag willen toevoegen wat we ermee willen doen. Hiervoor is streeftermijn 3 weken. Meestal krijgen we geen vragen als: waar blijft het? Dat gebeurt in Zutphen niet.

D66: vragen over onderwerpen: aantal regio's kunnen dezelfde thema's gebruiken, dat maakt vergelijking mogelijk?

De heer Koster: daar sturen we niet op, maar hebben wel inzichtelijk dus proberen daar wel bijv. vragenlijsten te delen.

GroenLinks: Is 1500 deelnemers veel voor Zutphen?

De heer Koster:: grootste panels zijn 1500-2500 leden, en dat zijn de grootste gemeentes.

Voorzitter: bent u voldoende geïnformeerd?

GroenLinks vraagt aan College: wordt de onderzoekskalender gedeeld?

College: Wat we weten, dat wordt bekend. 

Voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Werkbedrijf Zutphen (25-09-2017)

Datum 25-09-2017 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
J Krijnen
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SPM.J. ten Broeke
D66G.I. Timmer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijD. Bogerd
VVDB. van der Veen
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWT. Marks
Lijst van VlietF. van Vliet
Fractie Pepers en VerwoortA.IJ. Pepers

Verslag van de vergadering

Verslag forum 25-9-2017 Werkbedrijf Zutphen

1. Opening 19.30uuur. De voorzitter introduceert de twee voorstellen die voor liggen en geeft het woord aan de wethouder.

2. College: met het amendement zijn we op de goede weg. Het college beoogt het beste perspectief op goede banen voor de doelgroep. De conclusies zijn geformuleerd op basis van het toetsingskader dat reeds met de raad is besproken.

De regeling die wordt gekozen is van belang voor de continuïteit, niet welke regeling, maar hoe verder te gaan is van belang voor het college. De vraag sinds de invoering van de Participatiewet 2012 is hoe mensen geholpen kunnen worden. Er is nog steeds geen visie. Het is niet duidelijk wat andere gemeenten willen. Brummen wil stoppen met Gemeenschappelijke Regeling (GR) Delta.

Mist Zutphen een kans op samenwerking? Neen. Zutphen heeft wel andere opgaven en stelt daarom andere voorwaarden. Er wordt samengewerkt met andere regio’s Apeldoorn, Harderwijk, Arnhem, Deventer inzake detachering en arbeidsmarkt onderzoek. Er worden afspraken gemaakt met VNO-NCW en andere arbeidspartijen. Er is geen onderlinge concurrentie, er wordt gestreefd naar goede samenwerking. Dat we wat betreft de uitvoering van de Participatiewet alleen nog met Lochem samenwerken in GR Het Plein is jammer.

Andere gemeenten hebben reeds een werkbedrijf, zoals Arnhem en Apeldoorn. Voordelen zijn dat de opgebouwde expertise geborgd blijft en dat voor de scheiding werk en inkomen een soepele overdracht mogelijk is: er is hiervoor al ervaring bij andere gemeenten.

3. Voorzitter geeft het woord aan het forum.

SP: spreekt waardering uit voor het niet-afwachten. Zutphen kan zich dat niet permitteren. SP is blij met het bedrijfsplan en sluit zich aan bij eerdere gesprekken hierover in de raad.

Stadspartij: heeft twee vragen: 1. Is benieuwd naar hoe het komt dat het college niet op de hoogte was van het uittreden van de andere gemeenten. 2. Kan het college meer vertellen over de omvorming van de Delta?

College: Waarom Voorst, Lochem en Brummen niet verder wilden en het college dat pas laat hoorde is niet bekend. College vindt het jammer. Er is wel een visie met Lochem en we gaan sinds 2016 alleen met hen verder in GR Het Plein. De andere gemeenten hebben andere belangen. Zutphen is ook een dominante partner. De andere drie hadden behoefte aan een adempauze, hadden ruimte nodig. Er is telefonisch contact met college van Bronckhorst geweest: hebben tijd nodig. Wat omvorming Delta betreft liggen alleen de bekende scenario’s voor, er is geen nieuws.

D66: is niet blij met de uitwerking van het amendement, met name de knip werk en inkomen.

College: in de uitwerking leest het college nergens iets over een knip. Het college heeft voldaan aan een correcte uitwerking van het amendement. De omvorming is mogelijk, het is de enige situatie die bekend is. Het is goed om te zien dat Delta al veel stappen heeft gezet: bedrijfsvoering is al afgebouwd, per 1-1-2019 is slechts sprake van een werkgeversdienst.

LijstvanVliet: dank voor de uiteenzetting door het college. Behoud van werkgelegenheid is van belang. Het werkbedrijf moet niet zorgen voor verdringing op de arbeidsmarkt. Merkt de Wsw-medewerker echt niets van de overgang? Bijvoorbeeld in de groenvoorziening?

College: het is nu niet het moment om in te gaan op technische vragen. Kent gevallen van mensen die uit het Wsw-traject komen, maar nu onderdeel vormen van een bedrijf. Zijn er trots op een deel uit te maken van een “normaal” bedrijf. Voor de bestaande Wsw-medewerkers verandert er niets.

LijstvanVliet: spreekt u ook mensen over de groenvoorziening?

College: wil hier geen individuele gevallen bespreken.

ChristenUnie: de wijzigingen zijn ingrijpend en er is weerstand. Dat is begrijpelijk, maar we gaan het wel anders doen. Het is goed dat we zelf richting geven. Met het bedrijfsplan stemt de CU in. Zutphen moet verantwoordelijkheid nemen. De richting van een werkbedrijf is voor de ChristenUnie ok.

VVD: er is waardering voor het initiatief van het college. Wel heeft de VVD zorgen over de uitwerking. Het is onduidelijk welk scenario beter is. VVD heeft drie vragen: 1. Hoe komt dat er geen meerjarenbegroting van de Delta is en we alleen kunnen koffiedik kijken? 2. Hoe kijkt het college aan tegen samenwerking met andere gemeenten in de nieuwe constellatie zonder de andere gemeenten in GR Delta? 3.Hoe komen wij in Zutphen tijdig aan voldoende geschoold personeel om de rol als werkgeversdienstverlener goed in te vullen?

College: over 3. Er zijn voldoende mensen en er is een samenwerking met UVW, Het Plein en Delta. De borging van goed personeel kan met eigen gemeentemiddelen worden versterkt. Over 2. Momenteel alleen duidelijkheid over Zutphen en Lochem.

VVD: blijft deskundigheid vastzitten?

College: gemeenten blijven opdrachtgever en houden hierop regie.

VVD: ziet veel effort. Hoe waarschijnlijk is de samenwerking wanneer het Werkbedrijf functioneert?

College: we gaan door met werkgeversdienstverlening. Een goede samenwerking met alle werkparticipanten, werkgevers, VNO-NCW, UWV ook in Zutphen en in de Achterhoek is gewenst.

D66: de Achterhoek heeft al een Werkbedrijf, in Zutphen moet er een aparte komen los van werkgeversdienstverlening?

College: momenteel zorgt iedere gemeente voor een eigen werkgeversdienstverlening (WDV). Sommige regio’s zijn verder met een WDV-servicepunt. Er worden diverse afspraken gemaakt met grote bedrijven om mensen te kunnen plaatsen. Er is nu 1 WDV vanuit meerdere organisaties die er achter zitten. Dat zijn er momenteel vier: Apeldoorn, Deventer, Harderwijk en Zutphen. Daarop moet 1 taakstelling komen. Hopelijk is er binnenkort 1 taakstelling voor 14 gemeenten in de regio, dat is van belang richting werkgevers.

D66: het WDV is in Zutphen dus Delta en het Werkbedrijf , Het Plein en UWV, etc.? Heeft dat eigen regie?

College: het werkbedrijf koppelt terug aan de WDV. Zo lukt het om het collegespeerpunt Iedereen Bereikbaar uit te voeren.

Stadspartij: hoe verhoudt dat zich met samenwerken? Het lijkt nu een black box, dat is lastig voor de verhoudingen. Is de relatie te verbeteren?

College: komt op de vraag van de VVD over de ontbrekende meerjarenbegroting van Delta: er komt een brief met tekst en uitleg. Begroting nu niet mogelijk vanwege onzekerheid over de toekomst van Delta, want per 1-1-2018 geen Wsw-subsidie meer. Samenwerking wanneer nuttig en nodig wordt gezocht.

Vraag van Stadspartij: het vertrouwen houden blijft lastig. Zutphen was niet op de hoogte van plannen Brummen, Voorst en Bronckhorst. Nu ligt alles open. Daarmee ook vrijer om gedachten uit te wisselen. Dat is beter dan proberen met juridische constructies alles dicht te timmeren.

FractiePepersenVerwoort: zijn alle financiële risico’s in kaart gebracht?

College: nog niet helemaal. Dat hangt ook van de andere gemeenten af. Is het haalbaar dan kan uit de GR worden getreden.

D66: wij willen snelheid, maar andere gemeenten willen wachten.

College: er is ruimte voor ontwikkeling. Het is beter om elkaar hierin te vinden.

ChristenUnie: het mooiste zou zijn wanneer alle partijen tegelijk stoppen met GR, maar dat duurt misschien te lang. Tot hoe lang wil het college wachten?

College: hierover is niets afgesproken. Of Brummen eruit wil of meedoet met de liquidatie, of dat Lochem, Voorst en Bronckhorst willen wachten is niet helder, wel dat het een tijdje gaat duren. Zutphen gaat niet wachten op anderen.

ChristenUnie: dus uittreden op termijn?

PvdA: hoe levensvatbaar is het om met 3 gemeenten door te gaan met GR Delta?

College: dat is aan die drie gemeenten om te beslissen. Wel van belang voor de doelgroep om te weten.

VVD: een liquidatie ineens met alle vijf partners is mooi, maar indien dat niet gebeurt, is er dan sprake van “wie breekt, wie betaalt” bij uittreden?

College: de gemeenten gaan elkaar niet het leven zuur maken. Nu wordt niet voor liquidatie geopteerd, maar college sluit dat ook niet uit.

D66: kunt u ons meer zekerheid geven?

College: allereerst is het borgen van de continuïteit van de Wsw van belang. Gesprekken hebben dat als doel en is deels als gelukt. Uitgangspunt is wederzijds respect. Gemeente gaan elkaar geen poot uitdraaien. Gemeente gaat samenwerken in een WDV met één werkbedrijf Zutphen. Of het een liquidatie wordt of dat Zutphen uittreedt; Delta mag niet failliet gaan.

VVD: maakt zich zorgen. 54% van de begroting van Delta wordt opgebracht door de Gemeente Zutphen. Achterblijvers zullen niet met negatieve financiële gevolgen geconfronteerd willen worden. Zullen een rekening sturen: wordt dit verdisconteerd in het ondernemingsplan van het Werkbedrijf Zutphen? Bij uittreden zadelen wij achterblijvers op met een lastige begroting. Kunnen wij een rekening dragen?

College: wij trekken daarmee het vloerkleed niet onder de samenwerking weg. Gemeente Zutphen trekt wel haar eigen plan. Brummen, Bronckhorst en Voorst wilden alle kosten voor een nieuw Werkbedrijf op Zutphen en Lochem wentelen.

ChristenUnie: terecht of niet, het gevoel (van het weggetrokken vloerkleed) zal overheersen. Van belang zijn dan de consequenties.

VVD: gemeente Zutphen moet haar eigen koers kiezen. Hoe dit over komt bij de andere deelnemers is het gevolg van het gekozen traject.

College: wij wilden graag samenwerken, de andere genoemde gemeenten wilden niet. Zutphen en Lochem waren verrast. Brummen, Bronckhorst en Voorst zijn nog niet Wanneer dat wel zo is, is moeilijk te raden, zij moeten het doen. Zutphen draagt 54% van de begroting van Delta. Willen we onderhandelen over de toekomst, hebben we van de andere drie een besluit nodig. Dan kunnen we pas verder met de besluitvorming en met de gesprekken.

VVD: dit deel is dus niet “afgeprijst” in dit voorstel. We moeten dus accepteren dat zonder voorwaarden er nog een rekening kan komen.

Burgerbelang: dankt het college voor haar heldere uiteenzetting en stemt in met het voorstel. Is benieuwd naar de belemmeringen van de overige raadsleden om met het voorstel in te stemmen.

College: de omvang van het bedrag voor uittreding heeft te maken met ondersteunend personeel, dat wordt uitgeplaatst. Het Werkbedrijf Zutphen neemt 54% van het personeel over ten behoeve van expertisebehoud.

D66: is dat praktisch uitvoerbaar? Ook als onderbouwing richting het Plein?

College: ja, gemeente Zutphen denkt actief mee. En helpt, zo kunt u die 54% overname zien. Wat de taken van het Plein betreft, er komt in het najaar een brief over de relatie met de GR.

GroenLinks: hoe erg is stilstaan? Er liggen kansen: kan het beschut werk een doorstart maken? Hoe wordt de visie op het Plein meegenomen in het transitieplan? Nu nadruk op de nadelen van een knip in de Participatiewet en de WMO met doorstroom van de dagbesteding.

ChristenUnie: geen zorg, maar wel de risico’s incalculeren. Wij als Gemeente Zutphen moeten een besluit nemen en de consequenties dragen.

D66: ziet de risico’s dan wel graag in beeld gebracht. Het gaat om enkele miljoenen.

ChristenUnie: het is niet zo dat we niets kunnen, er is geen sprake van een bodemloze put. Wij gaan geen 5 miljoen Euro aan een andere gemeente betalen als afkoop.

College: vindt het van belang dat de raad een goede afweging kan maken. Werkbehoud is van belang, maar niet ten koste van heel veel geld. Gaat het niet goed, dan koppelt het college terug aan de raad.

PvdA: college heeft goed gesproken. Er moet een keuze gemaakt worden. De risico’s zijn benoemd. De bestaande situatie handhaven houdt ook zo’n risico in zich. Neem de raad mee in uw besluitvorming. Van belang is hoe de mensen van Delta de overgang ervaren.

College: op vraag van GroenLinks: werkgroep met mensen vanuit Plein en Delta doen mee in de ontwikkeling van het Werkbedrijf. Het college verwacht eind oktober een voorstel over de versimpeling van de toegang tot het sociaal domein. In het voorstel staat het perspectief op betaald werk voorop.

4. Voorzitter sluit om 21.00uur de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Vastgoedbestendig Zutphen - Visie op vastgoed en accommodatiebeleid (25-09-2017)

Datum 25-09-2017 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Beeldvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPE. Jager
D66H. Brouwer
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH.M.J. Siebelink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en heet iedereen welkom.

Het college geeft aan dat er – met het voorliggende voorstel - nu een duidelijke visie en heldere kaders zijn voor ons vastgoedbeleid. De beleidsteams gaan bepalen wat wel en wat niet wordt gesubsidieerd. De uitvoering van het beleid zal het nodige vergen.

D66: Hoe groot is de verkoopportefeuille?

College: Dat is niet bekend. Dat staat niet in het stuk.

GroenLinks: Hoe gaat de raad betrokken worden bij de introductie van de kostprijsdekkende huur?

College: De beleidsafdelingen moeten daar iets van gaan vinden.

GroenLinks: Komt er één groot voorstel naar de raad?

College: We komen terug bij de raad als dat nodig is.

PvdA: Ik mis de “hoe-dan-precies-vraag”. Hoe gaat het straks in de praktijk? Waar hebben we het dan concreet over?

College: We gaan de problemen oplossen die we tegenkomen. We gaan een modus vinden in de kostprijsdekkende huur.

PvdA: Netto verandert er met de huur voor de gemeente toch niets?

College: Die kostprijsdekkende huur is wettelijk verplicht.

VVD: We gaan toch geen vastgoed in de verkoop zetten dat we nodig hebben? We gaan toch wel strategisch denken?

College: Dat heeft natuurlijk onze aandacht. We denken na over de vraag: heeft het vastgoed toekomstwaarde of strategische waarde?

Stadspartij: In de nota wordt de rol van de raad weinig genoemd. Hoe kan de raad toch een rol pakken?

GroenLinks: Leggen we de verkoop van vastgoed onder de € 3,5 ton nu vast?

College: Nee, er zijn al kaders. Bij de uitvoeringskaders bepaalt u als raad de kaders. Dat is niet achteraf, maar nu al vooraf.

ChristenUnie: Mooi dat alles wat met vastgoed te maken heeft nu bijeen gebracht is in één nota. Ik heb wel een paar opmerkingen:

 1. Jammer dat er geen gezamenlijk inkoopbeleid is bij de scholen. Dat had geld opgeleverd.
 2. Wij vinden de duurzaamheidsambitie wat mager. Graag wat enthousiastere teksten.
 3. Waarom is er geen meerjarenonderhoudsplanning voor het strategische vastgoed?
 4. Welke uitgangspunten zin bepalend voor de keuze tussen huur en koop?
 5. Gaan scholen in juridisch eigendom terug naar de gemeente bij beëindiging van de school?

College: Het antwoord op de laatste vraag is “ja”. Wat betreft vraag 2: duurzaamheid heeft zeker onze aandacht; daar komen we op terug. Wat betreft vraag 3: het strategische vastgoed heeft een bepaalde functie; daarvoor hebben we geen onderhoudsplan. Wat betreft vraag 4: we hebben geen vastgoed in bezit vanwege het bezit. We denken eerder aan huur dan aan koop. In de uitvoeringsagenda kunnen we criteria daarvoor opnemen.

SP: Kunnen maatschappelijke organisaties een hogere huur krijgen onder het nieuwe beleid?

College: Bestaande contracten respecteren we. Bij nieuwe aanvragen moeten de beleidsafdelingen gaan bekijken hoe de nieuwe contracten eruit komen te zien.

SP: Dus iedere nieuwe situatie bekijken we?

College: Ja, vanuit beleid.

CDA: Gaan makelaars het vastgoed taxeren?

Ambtelijke ondersteuning: De kostprijsdekkende huur wordt bepaald aan de hand van vaste elementen. Het college speelt een rol daarin en heeft ook speelruimte.

Burgerbelang: De kostprijs is niet statisch. Hoe vul je dat in?

Ambtelijke ondersteuning: Dat is aan het college. Het gaat ook om politieke keuzes.

Burgerbelang: Wat zijn de ijkpunten?

College: We kunnen voor 3 of voor 5 jaar kiezen.

CDA: Complimenten voor het verhaal. Wij vinden het een goed stuk, een mooi kader. De taxatie kan een indruk geven van de waarde van het vastgoed.

PvdA: De kostprijsdekkende huur is geen commerciële huur. Wat is die kostprijsdekkende huur nou? Dit gaat wringen.

College: We gaan een ijkpunt vaststellen. Die regels bepalen dan de kostprijsdekkende huur.

PvdA: Wordt het een collectief kader of gaat het om individuele gevallen?

College: Ja, het wordt een collectief kader.

PvdA: Het is niet makkelijk om een kostprijsdekkende huur vast te stellen.

VVD: Wat wordt het verdere traject?

College: Er komt een uitvoeringsagenda. Daarin staat dat traject genoemd. Die agenda komt binnen een half jaar.

SP: Stemmen we nu in zonder uitvoeringsagenda?

BewustZW: Wij vinden het een vaag kader, net als het huidige kader. Ik zie geen vastgoedbeleid. Pas over een half jaar ligt er een concrete agenda. Het college kent haar vastgoed heel goed. Zij kan de waarde daarvan best nu inzichtelijk maken. Wij willen graag een ander proces.

GroenLinks: Heeft de heer Janssen nog een vraag?

College: Deze nota hebben we nodig voor goed beleid.

ChristenUnie: Deze nota is een forse stap, geen minuscule stap. Wij zijn het niet eens met BewustZW.

GroenLinks: Is er extra formatie nodig voor het centraliseren van het vastgoedbeleid? Dat hoeft toch niet?

College: Bij de beleidsafdelingen zitten al mensen die iets van vastgoed weten.

PvdA: De nota is strategisch georiënteerd, het is een goed stuk. Hoe vertalen we dit nu tactisch en operationeel? We hopen dat het college te zijner tijd daarmee terugkomt naar de raad.

College: Dat is ook de bedoeling.

ChristenUnie: Ik mis de aansluiting bij de strategische doelstellingen. Wij zien die bij de uitvoering graag in beeld gebracht.

College: Dat nemen we mee.

CDA: Worden de uitkomsten van de landelijke coalitie meegenomen?

College: Wij gaan geen woningen bouwen. Woningbouw en bestemmingsplannen hebben niets met vastgoed te maken.

CDA: Mogelijk wilt u nog strategisch iets aankopen?

College: Ja, dat bekijken we.

D66: Goed dat er een nota is. Hoe staat er Zutphen er wat betreft vastgoed voor? Hebben we veel overtollig vastgoed?

College: Dat gaan we bekijken. Dat komt in de uitvoeringsagenda.

GroenLinks: In de nota is een fictieve casus genoemd. Is dat de juiste route?

Ambtelijke ondersteuning: Vanuit beleid wordt de vraag en de programmering bepaald. Dat is een opdrachtgevende en –nemende rol.

GroenLinks: Graag iets meer toelichting op de relatie accommodatiebeleid-vastgoedbeleid. Kunt u de casus hierover iets meer duiden?

CDA: Een vraag over de context van het geheel: wat is de kerntaak van vastgoed?

College: Vastgoed is faciliterend, het beleid bepaalt. Dat is de kern van het verhaal. De raad stelt de kaders.

GroenLinks: Zijn er actuele risico’s in beeld nu?

College: Dat weten we nog niet. We hebben er al wel een dekking voor.

GroenLinks: Een vraag over de kostprijsdekkende huur versus de marktprijshuur: hebben we vastgoed waar dit voor geldt?

College: Nee, dat hebben we nu niet in beeld.

De voorzitter sluit – nu er geen vragen meer zijn - vervolgens het forum.

N.B.

Na deze vergadering is door het college aangegeven dat er nog een memo aan de raad wordt gestuurd, waarin nog nadere beantwoording van gestelde vragen volgt. Omdat dit memo niet tijdig gereed zal zijn voor de raadsvergadering van 9 oktober 2017 zal de agendering van dit stuk worden doorgeschoven naar de raadsvergadering van 23 oktober 2017.

Advies

Door naar oordeelsvormende vergadering