Pagina delen

Forumverslag 25-05-2020

Integraal Veiligheidsplan 2020-2024 Driehoek IJsselstreek (25-05-2020)

Datum 25-05-2020 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
G de Laat-Letteboer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink
SPM de Ridder
PvdA
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66I van Dijk
VVDG. Peteroff
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijC.R.L. van Toor
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Kies Lokaal Zutphen Warnsveld

Verslag van de vergadering

Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom

Burgemeester geeft een korte inleiding.

Stadspartij: Op verschillende plekken in het stuk wordt gesproken over bewoners. We missen de benoeming van de inwoners: wat gaan ze doen hoe gaan ze dat doen?

Burgemeester: de overheid gaat niet aan inwoners opleggen wat ze gaan doen. Het gaat er meer om dat ze zelf ook wat kunnen doen. Veiligheid is van ons allemaal. Wees een oplettende inwoner. En zorg dat je sloten goed zijn, dat je zorgt voor je eigen veiligheid. In Warnsveld lopen mensen ook de wacht te houden. Er wordt al veel gebruik gemaakt van buurtapps.

GroenLinks: Hoe is de aanpak huiselijk geweld in de praktijk vormgegeven?

Burgemeester: je kunt dat melden als je zelf ondergaat of verdenkt dat mensen in de buurt dat dat speelt.

CDA: CDA ziet BOA’s als een belangrijk onderdeel voor de veiligheid en de zichtbaarheid van de wijk. Staan niet in het stuk.

Burgemeester: Dit stuk gaat niet over boa’s. Het gaat over politie, het OM, de boa’s staan hier los van daar komt binnenkort een ander stuk voor naar de raad.

Stadspartij: Zijn er vanuit de driehoek zaken geïnitieerd waarbij de burger betrokken wordt? Een soort opsporing verzocht.

Politie: Er is al een landelijke opsporing verzocht en omroep Gelderland heeft ook zoiets. Als politieteam investeren we ook in sociale media. Met name via facebook, twitter en instagram proberen we getuigen op te roepen. En de uitkomst van acties worden zo ook gedeeld.

CDA: Hoe worden de inwoners benaderd om mee te doen?

Burgemeester: We kijken hoe we dingen samen kunnen oplossen. Ieder zijn eigen rol.

Politie: structuur ingericht en waarschuwen. Dat ze hun strafbare feit makkelijk kunnen melden. Het heeft vaste plek in ons team gekregen.

ChristenUnie: veel uit het stuk speelt landelijk, hoe zit dat in deze regio. Waar ligt dat aan?

SP: Voor wat betreft ondermijning en zorgfraude. Wat wordt ermee bedoeld en zijn er incidenten geweest?

Burgemeester: Ondermijning is een onderwerp waar we veel mee bezig zijn. Is vaak een kwestie van een lange adem. Vorig jaar hadden we wel te maken gehad met zorgfraude van een bedrijf wat zich niet bevond in onze gemeente maar wel kinderen van onze gemeente zaten.

BurgerBelang: Het onderwerp cybercrime is vrij summier zoals het hier verwoord wordt. Wat kunnen we hiermee? Wat kan de veiligheidsregio hier constructief mee doen? En de onderwerpen woonoverlast en drugscriminaliteit zijn niet concreet.

Anja van Veldhuisen: cybercrime digitale criminaliteit aangiftes stijgen wel. Dit onderwerp speelt landelijk. Binnen de 81 gemeenten is een werkgroep actief. Wat we nu doen is inzetten op communicatie, om mensen te waarschuwen waar ze op moeten letten.

BurgerBelang: Een vraag over kanttekening 1.2 we komen er niet onderuit om het recht te handhaven. Burgerbelang ziet dat liever wat gespecificeerder.

Voorzitter: vragen over de kanttekening worden niet behandeld, dat staat buiten het stuk dat ter bespreking staat.

ChristenUnie: We wijken af van het landelijke cijfer.

Burgemeester: welk cijfer?

D66: Het cijfer dat genoemd is in waarstaatjegemeente.nl, het criminaliteitscijfer in Zutphen is 95 ten opzichte van 81 (landelijk) in 2016

Burgemeester: 2016 is geschiedenis, dat is voor dit plan niet relevant, we kijken naar de komende jaren.

Burgerbelang: wat heeft cybercrime lokaal voor prioriteit: heeft deze regio er veel mee te maken?

Politie: Het is een fenomeen wat je landelijk ziet. Verdachten wonen niet naast de slachtoffers.

VVD: mobiel banditisme, informatiegestuurd werken en verborgen huiselijk geweld.

Politie over mobiel banditisme: daar stelt de politie twee andere woorden tegenover: modale oriëntatie, die houden zich bezig met verplaatsing van dadergroepen. Je moet dit op grote schaal organiseren om effectief te zijn.

Burgemeester: Huiselijk geweld is niet alleen een zaak van de politie, een hele keten van partners. Schakels zijn goed op elkaar aangesloten.

Burgemeester: Er is ook een Vierhoek overleg (dat is met zorginstellingen), en uit dat overleg is naar voren gekomen dat er sinds corona geen toename is van huiselijk geweld. Vermindering van prikkels, daar gedijen mensen goed bij.

VVD: Is er discussie over de lokale invloed van de burgemeester?

Burgemeester: Lokale invloed van de burgemeester: landelijke politie, landelijke prioriteiten en steeds een stukje dieper. Vrije keuze valt nogal te bezien omdat 80% van het werk al vast ligt. Je kunt niet complete nieuwe prioriteiten gaan vastleggen.

VVD: Op pagina 6 staat dat contracten worden afgesloten met de politie. Wat is het verschil als je wel of geen contract afsluit?

VVD: Is er al iets te vertellen over de planning van het uitvoeringsplan?

KiesLokaal: Er is € 25.000 begroot onder incidentele middelen. Het project ‘Veilig uit’ is afgesloten het is nu aan de horeca, waarom is die € 25.000 dan nodig

Anja van Veldhuisen: Het project veilig uit is afgerond, we zijn niet gestopt, maar gaan in dezelfde vorm door. Er zijn een aantal maatregelen nodig, bijvoorbeeld verlichting.

KiesLokaal: Bij sommige onderwerpen als polarisatie, radicaliseren en maatschappelijke onrust. Hoe gaan we dit uitvoeren?

Burgemeester: Polarisatie en radicalisering: wijkagenten en als gemeenten zelf: netwerk samenleving. We weten goed wat er gebeurt, werken nauw samen met moskeeen. Begint met elkaar kennen.

KiesLokaal: Hoe wil het college vormgeven aan het met elkaar vormgeven van verkeersveiligheid?

Burgemeester: Verkeersveiligheid gaat over dat de weg goed ingericht moet worden.

Politie: Verkeersveiligheid: politie heeft daarvoor in de volle breedte aandacht, vervoer wordt veel gebruikt door criminelen. Het is een mooie insteek om zich te verplaatsen over de weg. We kijken ook naar de weginrichting. Als 85% van de weggebruikers te hard rijdt, dan is dat een signaal dat de weginrichting niet goed is ingericht.

PvdA: Dit is een stuk van januari. We leven in een iets andere tijd. Criminaliteit is drastisch veranderd, qua aard en hoeveelheid en ook qua soort. Hoe ziet het college dat?

Politie: wat het effect is van corona: Er zijn minder samenscholingen. In de volle breedte is er een daling van strafbare feiten. Enige uitzondering is die van cybercrime.

PvdA: Zijn we voorbereid op kwetsbare personen die veranderingen in criminaliteit meebrengen?

Burgemeester: voor wat betreft kwetsbare personen zijn we behoorlijk aangesloten. Via het veiligheidshuis, casusoverleg van jongeren , er zit behoorlijk wat expertise in.

BewustZW: drugslab chrystal meth, zijn er samenwerkingsverbanden? 20% meer dan 20 dagen te laat terugbrengen naar 5%, is dat inmiddels gelukt?

Hoe staat het met de overlast ten aanzien van de Stationsstraat en het industrieterrein, hoe staat het daarmee?

Burgemeester: dat is niet opgelost, de gebieden worden wel meegenomen. Voor een deel gaat het over jeugdoverlast. We zijn in gesprek met de jeugd. We besteden er veel aandacht aan.

BewustZW: De arrestantencellen in Doetinchem zijn dicht, wat voor gevolgen heeft dat voor Zutphen?

Politie: Chrystal meth labs, we hebben een gunstig vestigingsklimaat, heeft te maken met de hoogte van de straffen. We hebben in de IJsselstreek nog geen lab aangetroffen. Wel extasy.

Kwalitatieve afspraken politiedossiers 20 % meer dan 20 dagen te laat en teruggebracht naar 5%, is dat gelukt? Regionaal veiligheidsplan. Politie: met het OM maken we afspraken over doorlooptijd. Soms lukt het ons niet om daaraan te voldoen. Dat heeft onze aandacht.

Arrestanten: per 17 juni complex in Doetinchem gesloten, we brengen ze naar Apeldoorn, voor Zutphen is dat dezelfde reistijd. Impact niet zo groot maar gezamenlijke afhandeling, waren gevestigd in Doetinchem, we leverden daar mensen aan. Gaat naar Elst. Wij hebben het verdachtenafhandelingen team weer in Zutphen georganiseerd.

D66: Hoe zijn deze prioriteiten vastgesteld, volledig uit het landelijk plan vastgesteld, of zit er ook een stuk specifiek voor Zutphen in?

Anja van Veldhuisen: voor wat betreft de totstandkoming van het plan: we kijken naar onderzoeken, wat leeft er bij onze inwoners en informatie van de politie. We hebben ook een sessie gehad met wijkagenten. Zo komt het plan in goed overleg, ook met het OM, tot stand.

D66: Waar kan ik informatie vinden over de voortgang van de uitvoering?

Anja van Veldhuisen: We hebben een extra kolom gemaakt met de voortgang. De raad wordt 1 x per jaar geïnformeerd over de voortgang. Dat is eerder gebeurd. Meestal is dat door een stuk ter inzage te leggen.

D66: Financiën, we hebben structurele en incidentele middelen, hoe zijn die gelinkt aan de prioriteiten? Zien we de grootte van het bedrag ook terug in de prioriteiten?

Anja van Veldhuisen: Financiën zijn niet helemaal terug te voeren op de onderwerpen. We doen ook heel veel dingen samen. Alle onderwerpen zijn belangrijk.

CDA: Wil toch nog het onderwerp Boa’s aansnijden omdat zij in het nieuws zijn geweest. Hoe belangrijk zijn zij voor de veiligheid van de stad? Zij vangen werk af van de politie.

Burgemeester: afvangen vind ik een vreemd woord. Er wordt bijzonder goed samengewerkt. Er wordt binnenkort gestaakt door Boa’s landelijk , maar niet door die uit Zutphen, zij herkennen zich niet in het verhaal.

Voorzitter: concludeert dat het stuk rijp is voor besluitvorming in de raad. Voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Technisch Blok 25 mei 2020

Verslag van de vergadering

Datum 25-05-2020 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPS.G.J.G. de Groen
PvdA
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66R.G.M. Rutten
VVDA. van Dijk
CDAK.M. van Wamel
StadspartijB Vink
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldA Menkveld

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom iedereen bij deze Technisch Blokvergadering. De agendapunten zal ik puntsgewijs behandelen.

2. Actieve informatievoorziening vanuit het college

College: Wij treden gedeeltelijk uit PlusOV, voor wat betreft het persoonsgebonden vervoer. We zijn hier financiëel goed uitgekomen: €140.000,- zijn de kosten. De financiële uitwerking hiervan vindt je terug in de Jaarrekening.

PVDA: De €140.000,-; zijn dat kosten in the pocket of out the pocket?

College: Dat is wat wij betalen. Maar dat is wel lager dan waarmee wij rekening hebben gehouden.

BewustZW: Komt er een Forum waarin de stand van zaken van PlusOV wordt besproken?

Voorzitter: Dat moet je inbrengen in het Presidium.

3. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 25 mei 2020

CDA: Wat is de status van de ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor het verplaatsen van de schoorsteen van GMB?

College: Dat is mondeling in de vergadering medegedeeld. deze toezegging kan als afgehandeld worden beschouwd.

D66: Wat is de stand van zaken bij het Rekenkameronderzoek 'Taken op afstand dichtbij'? Deze toezegging staat ook op de toezeggingenlijst raad.

College: Wij geven voorrang aan de Jaarrekening en de Burap. Daarna komen we deze toezegging na.

D66: De toezegging reserve onderhoud afgestoten panden. Wat is de verhouding tussen het eigen onderhoud en de kosten van de woning?

College: Deze toezegging is ook al mondeling beantwoord.

4b. Toezeggingenlijst Raad 25 mei 2020

CDA: Het Initiatiefvoorstel Strategisch Kader Toegangsbeleid. We zijn het eens met de reactie van het college. Wij willen het stuk agenderen voor verder debat.

Voorzitter: Wordt dat verzoek ondersteund?

CDA: Dit gaat via het Presidium en de agendacommissie.

D66: Wij hebben begin 2019 schriftelijke vragen ingediend over herinnering betaling gemeentelijke belastingen en over de loonsom 2018. Wanneer krijgen we die beantwoord?

College: Dat duurt nog even. Dat heeft er mee te maken dat de tijd nu is besteed aan de Burap en de Jaarrekening. Over een paar weken komt er antwoord.

D66: Dat vind ik geen gemakkelijk antwoord. De vragen staan al ruim een jaar uit. Daar moet adequater op worden gereageerd.

College: Dat is de vorige keer ook al aangegeven. Dit is en een la terecht gekomen. We gaan het nu serieus nemen.

D66: Ik voel me nog steeds weggezet.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a. 1e Verzamelbegrotingswijziging 2020

BewustZW: Bij 1.3, stap in stap uit. Er zijn ter zake een aantal moties unaniem aangenomen. Elektrisch OV is een goede stap.

Voorzitter: Dan concludeer ik dat dit hamerstuk kan blijven.

5b. Tweede wijziging van Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking

GroenLinks: Wat is het verschil met de gemeenschappelijke regeling Basismobiliteit? Graag nadere informatie met de verschillen tussen beide, want ze vallen onder dezelfde CAO.

BewustZW: Dat deel ik.

College: Herken de oprekking niet. het is een voorstel vanuit de gemeenschappelijke regeling Tribuut. Voor de raad van 8 juni 2020 zal hier een schriftelijke uitleg over komen.

Voorzitter: Dit onderwerp wordt een bespreekpunt op de raadsagenda van 8 juni 2020; Bij het agendapunt vaststellen van de agenda kun je van dit onderwerp toch een hamerstuk maken.

GroenLinks: Het college moet wel de verschillen tussen Tribuut en PlusOV toelichten.

College: Alle gemeenschappelijke regelingen hebben een eigen dynamiek met eigen deelnemers. Dat is niet met elkaar te vergelijken. Kan wel Tribuut toelichten.

GroenLinks: Als de wethouder niet meer kan, dan is dat zo.

5c. Krediet beschikbaar stellen voor aankoop en plaatsing zonnepanelen bij 4 gemeentelijke gebouwen

SP: Worden er plaatselijke installateurs ingeschakeld voor het plaatsen van de zonnepanelen?

BewustZW: De raad heeft al meerdere jaren aandacht voor de lokale ondernemers. Daar is ook beleid voor. We moeten wel voldoen aan de Europese regelgeving.

College: We kijken alleen lokaal tenzij de wetgeving zegt dat dat niet mag.

Voorzitter: Dan concludeer ik dat dit voorstel als hamerstuk door kan naar de raad.

5d. Bekrachtiging geheimhouding bijlagen 3 en 4 MPG 2020-1

BewustZW: De geheime documenten heb ik niet aangetroffen op het stadhuis.

Voorzitter: Dit voorstel gaat als bespreekstuk door naar de raad.

5e. Ontslag Forumlid voor Burgerbelang Zutphen Warnsveld en ChristenUnie

Voorzitter: Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

5f.  Benoeming Forumlid voor Kies Lokaal Zutphen Warnsveld

Voorzitter: Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

6.  Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2020-1

CDA: De grondexploitatie Lunettetuin is afgesloten. Kunnen er nog wel woningen worden gebouwd? En wanneer?

College: Dit betreft Lunette-eiland. Dat is niet in eigendom van de gemeente maar van een derde partij die ontwikkelt.

VVD: Twee keer per jaar komt er een prognose. Hoe wordt de Coronacrisis in deze prognose meegenomen? De accountant heeft een aanbeveling op de interne controle gedaan. Is deze aanbeveling al opgepakt?

College: Ondanks de Coronacrisis is er toch gebouwd. Er zijn ook woningen in de verkoop. De controle van de accountant gaat via het vier-ogen-principe en het opstellen van een realistische begroting.

BewustZW: Het document is schokkend. Is er meer zicht op de verwachtingen en hoe ziet de planning er uit? Zijn de verwachte effecten al ingeboekt voor de komende jaren?

Madelon van Leeuwen, ambtelijke ondersteuning: De OZB heeft geen grote impact op de begroting.

BewustZW: Er is nog geen rekening gehouden met de winsten uit de OZB voor de komende jaren.

College: De grondexploitatie houdt in het verkopen van grond en het bouwen. Er is nu veel beweging, we komen beter in control met dank aan de accountant: hij gaf aan dat we realistisch moeten zijn.

BewustZW: Heeft de wethouder zicht op de proceskosten en daar nu last van?

College: Ik weet niet of we daar nu last van hebben, dat is erg op detailniveau. De stikstofproblematiek speelt ook. Bij de OZB moetje rekening houden met de grondexploitatie.

Voorzitter: Dan concludeer ik dat dit voorstel rijp is voor behandeling in de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 8 juni 2020

GroenLinks: Rubriek C nummer 1, de brief over de brand in Het Kanon moet naar rubriek B.

College: Er komt geen brief maar wij hebben de schrijver uitgenodigd voor een gesprek.

GroenLinks: Dan willen we een verslag van het gesprek.

College: Dat kan, maar dat is niet de insteek.

CDA: Kan de voortgang worden medegedeeld bij de actieve informatievoorziening in de raad?

College: Dat is goed.

CDA: In rubriek A nummer 3 staat de motie wetsvoorstel 'versterking decentrale rekenkamers' van de gemeente Beesel. Is dat ook iets voor onze Rekenkamer?

Forum: Ja, dit moet naar de Rekenkamercommissie met het verzoek om advies aan de raad.

Voorzitter: Verder is de lijst akkoord.

8a. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 23 maart 2020

GroenLinks: Ik lees dat de eikenprocessierups wordt bestreden met aaltjes. Dat heeft ook nadelen.

D66: Wij willen een compliment geven aan het college over de memo Kinderopvang op basis van sociaal medische indicatie, waarmee toezegging 2019-18 wordt afgedaan. Memo nummer 6: Vervolgstappen om de financiële situatie van de gemeente verder te verbeteren (Rapport Rijnconsult). Er wordt 150.000,- Euro van de provincie toegekend. Is dat aan voorwaarden verbonden of kan dit geld vrijelijk worden ingezet?

College: In juni 2019 hebben wij met de gedeputeerde gesproken over ondersteuning aan de gemeente op het gebied van bedrijfsvoering. Die steun is toegezegd en gegeven voor bedrijfsvoering. Daarover moeten we wel verantwoording afleggen.

Voorzitter: Verder is deze lijst akkoord.

8b. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 25 mei 2020

D66: Wij zijn blij met de oprichting van de Techniekfabriek. Wij willen daarover graag voor de zomer een Forum over samen met de Regiodeal duurzame Cleantech.

BewustZW: Wat is het doel van dit Forum?

D66: Wij willen een politiek debat over de schaarse middelen die we gaan inzetten.

College: De Techniekfabriek is een initiatief van verschillende partijen. De gemeente is niet financieel verantwoordelijk.

Voorzitter: Dan kun je beter een werkbezoek organiseren.

D66: Dat kan. Zijn er wel gelden geïnvesteerd?

BewustZW: Het doel van een Forum moet worden aangegeven. Bijvoorbeeld de raad informeren over bepaalde zaken. Dan kunnen eventueel derden worden uitgenodigd aan de vergadertafel.

Voorzitter: D66 komt met een voorstel richting het Presidium.

D66: Wat is de stand van zaken in het memo over de fietsroute. Is dit de laatste fase van informeren? Komt er een streep door het investeringsbedrag van 1 miljoen Euro in het kader van de bezuinigingen? Waar staan we?

College: De gemeente Zutphen heeft hiervoor 1 miljoen Euro gereserveerd. De raad beslist of we dat echt gaan doen. We gaan eerst een samenwerkingsovereenkomst sluiten. Het werk komt pas in 2023.

D66: In de begroting staat het voorstel voor 2021.

College: Het staat al gereserveerd. Het bedrag wordt ieder jaar meegenomen totdat de raad het activeert of iets anders wil met deze 1 miljoen Euro.

Voorzitter: Verder is deze lijst akkoord.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 13-02-2020

Forum: Vastgesteld.

9b. Forumverslag 17-02-2020

Forum: Vastgesteld.

9c. Forumverslag 21-04-2020

Forum: Vastgesteld.

9d. Forumverslag 22-04-2020

Forum: Vastgesteld.

9e. Forumverslag 23-04-2020

Forum: Vastgesteld.

10. Sluiting

Voorzitter: Dan sluit ik de vergadering.

Zienswijze op de ontwerpbegrotingen 2021 van de gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente Zutphen aan deelneemt (25-05-2020)

Datum 25-05-2020 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Schriks
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPM de Ridder
PvdA
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66P van der Hammen
VVDJ Lok
CDAH Haringsma
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldA Menkveld

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en heet iedereen welkom. Ze vraagt de aanwezigen zich te houden aan de zienswijzen en geen inhoudelijke opmerkingen te maken.

Burgerbelang: Gemeenten moeten op hun strepen staan. Wat als wij gewoon eens een keer niet meebetalen aan een GR (gemeenschappelijke regeling)? Bijvoorbeeld de Cleantechregio. Wat is het ergste dat ons dan kan overkomen? Dit is een vraag aan het college en het forum.

VVD: Wij hebben diverse opmerkingen:

-          Over Tribuut: hoe kan het dat er een afkeurend oordeel ligt van de accountant? En waarom zijn er zoveel bezwaren ingediend die bovendien ook voor 40% gegrond zijn?

-          Over Plus OV: hoe staat het met de interne beheersing? Heeft het college een visie daarop?

PvdA: Ook wij hebben diverse opmerkingen:

-          Bij de Veiligheidsregio is € 4 miljoen minder uitgegeven. Geeft dat financiële ruimte?

-          Wat is de visie van het college op de toekomst van de GGD?

-          Graag een toelichting op de klachten over het PLUS OV.

-          Tribuut zien wij als goed voorbeeld van een efficiënte en goed functionerende GR.

Bewust ZW: Wat staat er nou eigenlijk in de zienswijzenbrieven? Het is alleen maar halleluja. Kan dat niet anders? Het kan kritischer.

VVD: Liever geen extra administratieve druk van de raad, dat lijkt me niet goed.

Bewust ZW: De wethouders moeten de mening van de raad meenemen in de praktijk.

D66: Onze opmerkingen:

-          Over de indexeringen bij de GGD: wij vinden die wat ambtelijk. Kan dat niet anders? En kan de zienswijze van het college wat zakelijker?

-          Over de VNOG: graag de € 1,2 miljoen terugvragen en naar onze reserves boeken.

-          Over PLUS OV: heeft het ons financieel wat opgeleverd?

-          Over Tribuut: er zijn veel bezwaren. Moeten we misschien aan de voorkant sturen?

CDA:

-          Wij hebben moeite met het niet-betalen aan een GR.

-          VNOG: ziet er goed. Niet elk onderwerp is echter evengoed uitgewerkt. Wij vinden ICT zorgwekkend.

-          We horen graag iets meer over de vacatures bij de GGD.

-          De aspiraties wat betreft het ziekteverzuim bij PLUS OV kunnen beter.

GroenLinks: Hoeveel bezwaren waren er in totaal ingediend bij Tribuut?

Kies Lokaal ZW: De rechtszaak die rond PLUS OV speelt kan nog negatief uitpakken.

College: Als eerste reageer ik op de vraag van de heer Siemes. Zutphen wil een positie innemen in de regio. Je moet daarin een betrouwbare partner zijn. Het is onbestaanbaar om niet te betalen. Veel van de samenwerking hebben we keihard nodig. Het VNOG-geld moet bij de VNOG blijven.

Dan de zienswijzen. Het is aan U.

Ambtelijke ondersteuning: Pas laat in het jaar is de visie ontstaan op de € 2,4 miljoen van de VNOG. Ook het tekort van 2018 is gedekt. Het is raadzaam het geld bij de VNOG te laten.

D66: Het is wel een afwegingskwestie. Zutphen zit financieel in zwaar weer. Is een aparte coronaboekhouding niet verstandig?

College: Bij crisis-organisaties is vaak geen coronaboekhouding.

College:

-          Wat betreft het afkeurend oordeel van de accountant over Tribuut: dat gaat over de rechtmatigheid van de aanbesteding. Tribuut heeft direct maatregelen genomen. Dat is dus eenmalig.

-          Over de vele bezwaren (ook Tribuut): de no-cure-no-pay-buro’s zijn een zeer groot probleem. Dat zijn echt cowboys. Het leidt tot veel hogere uitgaven bij de belastinginning. Het gaat daarbij om kleine bedragen die toegekend worden. De kosten bij Tribuut zijn echter hoog. Hier is al veel onderzoek naar gedaan. Er is geen makkelijke oplossing voor.

College: Het is niet bekend waarom er vertraging is rond de jaarcijfers van de Cleantechregio.

College:

-          Bij de GGD verandert er in de taken niet veel door corona. We komen nog te spreken over andere onderwerpen.

-          We indexeren omdat we willen bezuinigen. Goed dat deze discussie wordt gevoerd.

-          De manier van organisatie van PLUS OV is goed. Er zit een best forse indexering op de tarieven. De rechtszaak gaat over een contract van jaren terug. We compenseren kosten naar aanleiding van de VNG-richtlijn.

Burgerbelang: Ik distantieer mij van de opmerkingen van de burgemeester. We worden niet het lachertje van de regio. We laten juist over ons heen lopen. Waarom accepteren we alles zo vanzelfsprekend? Waarom betalen we ieder jaar meer aan de Cleantechregio? We verdienen niets terug.

GroenLinks: Wij zijn het eens met de burgemeester.

VVD: Wij willen geen wanbetaler worden.

Bewust ZW: Er moet toch iets gewijzigd kunnen worden in de zienswijzebrief? Vaak kan dat niet.

Voorzitter: Wat vindt de raad daarvan?

PvdA: Als de raad de visie akkoord vindt, ben ik ook akkoord.

GroenLinks: Volgende keer graag een concreet voorstel van Bewust ZW.

VVD: Wij zijn het eens met GroenLinks. Dien voortaan een schriftelijk verzoek in.

Stadspartij: Wij zijn het eens met de VVD. Geef in het forum je reactie.

CDA: De zienswijze geeft iets op hoofdlijnen aan. Heeft de heer Janssen een voorbeeld?

Bewust ZW: Dan gaan we toch de inhoud in. Dat is niet de bedoeling. Ik wil niet te lieve brieven.

De voorzitter constateert dat een meerderheid van het forum voor de zienswijzen is. Het forum wil beide onderwerpen graag als bespreekstukken terugzien in de raad.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

2e Wijziging GR Basismobiliteit (25-05-2020)

Datum 25-05-2020 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Hamerstuk
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Schriks
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPM de Ridder
PvdA
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66P van der Hammen
VVDJ Lok
CDAH Haringsma
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldA Menkveld

Verslag van de vergadering

Zie voor het verslag de verslaglegging bij het onderwerp Zienswijze op de ontwerpbegrotingen 2021 van de gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente Zutphen aan deelneemt.

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Agenda's 25-05-2020

Behandeld in