Pagina delen

Forumverslag 25-03-2019

Motie: Behoud leefbaarheid en landschap Eefde-West (25-03-2019)

Datum 25-03-2019 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD. Logemann
SP
PvdAH.W. Hissink
BurgerbelangA Menkveld
D66P van der Hammen
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijC.R.L. van Toor
BewustZWR Kraassenberg
ChristenUnieJ.J. Veenstra

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Er hebben zich drie insprekers aangemeld voor deze vergadering. De eerste inspreker is de heer Bron, inwoner van Eefde-West.

Inspreker: Voor de gezondheid en leefbaarheid in Eefde-West is het belangrijk dat de verschillende grote projecten in het gebied stoppen. De windturbines moeten van tafel, hiervoor ontbreekt het draagvlak in de regio. De gemeente moet waar mogelijk geen vergunningen verstrekken. Er zijn alternatieven voor het opwekken van duurzame energie.

De gezondheid van de inwoners van Eefde-West is in gevaar. Het GGD-onderzoek is een begin, maar een onderzoek naar de cumulatieve gezondheidseffecten is nodig.

Het was beter geweest als de motie scherper was geformuleerd.

Voorzitter: Zijn er vragen voor de heer Bron?

PvdA: Welke duurzame alternatieven ziet u voor het opwekken van energie?

Inspreker: Met het waterschap is al gesproken over andere wijzen om energie op te wekken. Natuurlijk zullen ook andere vormen weerstand oproepen.

VVD: Bent u tevreden met de motie?

Inspreker: Maak de motie sterker, bijvoorbeeld met een cumulatieve geluidsnorm om garanties te geven op maximale (geluid)effecten.

GroenLinks: Een alternatief is een zonnepark, hiertegen is toch ook weerstand?

Inspreker: Natuurlijk is niet iedereen voor. Het voordeel van een zonnepark is dat de nadelige effecten op gezondheid en geluid wegvallen. Het nadelige effect op het landschap blijft bestaan. Wel kan “slechte” grond ingezet worden. Belangrijk is dit in goede dialoog met inwoners te doen.

CDA: Het GGD-gezondheidsonderzoek is volgens u niet voldoende?

Inspreker: Het is een begin, maar vervolgonderzoek is nodig.

Voorzitter: De tweede inspreker is de heer Huisintveld.

Inspreker: Eefde-West staat onder druk. Steeds wordt benadrukt dat de verschillende projecten via democratische beslissingen tot stand komen. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat 84% van de inwoners tegen de plaatsing van windmolens is. Voor inwoners van Zutphen zijn de windmolens ver weg, de inwoners van Eefde-West tellen voor Zutphen niet mee.
De pijp van slibverwerker GMB levert veel stank op. De geplande verhoging daarvan betekent voor meer mensen stankoverlast, maar dan wel in mindere mate. De windturbines komen op plekken te staan, waar ze de stank helaas ook weer naar beneden kunnen voeren.

CDA: Hoe denkt u over 12 hectare zonnepanelen in Eefde-West, als vervanging voor windmolens?

Inspreker: Dat betekent opnieuw overlast van een nieuw project. Het is een stapeling van projecten, alles telt op. De maat is vol.

Stadspartij: Wat vindt u van de motie?

Inspreker: De motie schiet te kort, het gaat om het stopzetten van deze ontwikkelingen. Maar iets is beter dan niets.

Voorzitter: Dan nu het woord aan de derde inspreker, dat is mevrouw Lubbering.

Inspreker: Wij hebben een melkveebedrijf in Eefde-West. De dichtstbijzijnde windturbine komt op 400 meter van ons huis te staan. Een groot deel van de dag zijn we buiten en nog dichterbij. Op verschillende momenten van de dag hebben we last van slagschaduw. (De inspreker toont een foto, zie hiervoor de bijlage.) De overlast van de windturbines komt bovenop die van de rondweg, die enkele jaren geleden is aangelegd.

PvdA: Tijdens een bijeenkomst van IJsselwind en het waterschap is gezegd dat mensen geen overlast hoeven te ondervinden, omdat de windturbines op bepaalde momenten stilgezet kunnen worden. Is daarover met u gesproken?

Inspreker: Ja dat klopt, op basis van de situatie vanuit het keukenraam. Het grootste gedeelte van de dag zijn wij buiten, daar geldt dat niet.

Stadspartij: Wat vindt u van de motie?

Inspreker: De motie is te zwak. Er zijn alleen maar negatieve ontwikkelingen in Eefde-West en daar doet de motie niets tegen.

Voorzitter: Dank aan de insprekers voor hun bijdrage. Dan de fractie van GroenLinks, als initiatiefnemer van de motie.

GroenLinks: De insprekers tonen wel aan dat er veel onrust is onder de bewoners van Eefde-West. Er is veel veranderd in het gebied, ten koste van het landschap en woongenot. Onze verantwoordelijkheid houdt niet op bij de gemeentegrens. Ten behoeve van de leefbaarheid en het landschap willen wij met de gemeente Lochem en het waterschap duidelijkheid en perspectief bieden aan de bewoners over de toekomst. Het dorpsplan uit 2016 is een mooi uitgangspunt om met elkaar in gesprek te gaan.
Onze fractie is voor het plaatsen van de drie windmolens, dat moeten we nu niet terugdraaien. Het gezondheidsonderzoek is heel belangrijk. De motie is bedoeld als een hart onder de riem, mijn oproep aan de raad is dit positieve signaal te steunen.

CDA: Wij zijn mede-indieners van deze motie, ook omdat we denken als raad van Zutphen iets te moeten doen met de gevoelens van onrust, onmacht en onvrede in Eefde-West.
Een vraag aan de wethouder; wanneer kunnen we de resultaten van het GGD-onderzoek verwachten?

College: De GGD volgt twee sporen in haar onderzoek. Het eerste spoor betreft een inventarisatie van de kankergevallen. Het tweede gaat om het milieuonderzoek. Kan de kanker worden veroorzaakt door de uitstoot vanaf de Mars? Dit wordt getoetst aan de hand van de bij vergunningen toegestane uitstoot. Daarnaast wordt getoetst op basis van metingen van de daadwerkelijke uitstoot. Ook loopt een onderzoek naar het grondwater. Een eerder onderzoek naar fijnstof door de N348 wordt meegenomen in de resultaten. Voor alle verschillende onderzoeken verwachten we de resultaten nog voor de komende zomer.

Ik zeg toe na te gaan of we een optelsom, een cumulatief resultaat van de verschillende onderzoeken kunnen leveren. Daar krijgt de contactgroep Eefde-West op 26 maart antwoord op.

PvdA: Klopt het dat het bedrijf GMB eigenstandig onderzoek doet naar de eigen uitstoot?

Wethouder: Dit is een aanbod van GMB zelf. De gemeenten Lochem en Zutphen zijn met het bedrijf in gesprek.

VVD: De motie gaat niet over windmolens, maar over de contactgroep Eefde-West. Is dat een Zutphense aangelegenheid? En zo niet, waarom dan deze motie?

D66: Het idee om de inwoners een hart onder de riem te bieden, steunen we. We lijken alleen weinig te kunnen veranderen. Waar bestaat de steun dan uit? Is de weg via de contactgroep de juiste?

PvdA: Het is een goede zaak dat we aandacht hebben voor de bewoners van Eefde-West. Wij vragen ons wel af of we de ontwikkelingen in het gebied niet te veel op slot zetten voor de toekomst.

Stadspartij: De motie is vriendelijk, maar moeten we dit soort zaken in een motie regelen?

Burgerbelang: De motie gaat wat ons betreft niet ver genoeg. Burgerbelang was tegen het plaatsen van deze windturbines. Wij vragen de andere fracties plaatsing van de molens te heroverwegen.

GroenLinks: Wij denken dat de ontwikkelingen in Eefde-West een gedeelde aangelegenheid zijn voor de wethouders van Lochem, Zutphen en de bewoners zelf. Dat is ook de samenstelling van de contactgroep.

VVD: De gebiedsvisie Eefde-West is van de gemeente Lochem.

GroenLinks: De motie is bedoeld om een boodschap uit Zutphen mee te geven.

VVD: Kunnen we dat niet aan de wethouder overlaten? Wij hebben moeite met de motie.

GroenLinks: De essentie van de motie is de contactgroep te vragen te bekijken hoe de ruimte het beste kan worden ingericht en hiervoor een eindbeeld te schetsen. Het is aan de contactgroep zelf om dit in te vullen.

D66: En als de contactgroep adviseert het besluit over de windmolens terug te draaien?

GroenLinks: De contactgroep zou dit kunnen adviseren. Mijn fractie is echter voorstander van deze windmolens, dit besluit lijkt een gepasseerd station.

College: Het lijkt me goed te benadrukken dat deze contactgroep geen besluitvormend orgaan is. We gaan om tafel om over de ontwikkelingen af te stemmen. De contactgroep besluit niet en is ook geen adviesorgaan.

GroenLinks: Wij zijn het ermee eens dat de contactgroep geen besluitvormend orgaan is. De raad beslist. Wel kunnen ideeën op elkaar worden afgestemd.

College: Het is duidelijk dat onder inwoners zorgen zijn over de ontwikkelingen. Vanuit dit Forum is nog geen duidelijk signaal gekomen. Mijn aanbod is dat ik de gevoelens van dit Forum overbreng aan de contactgroep. Dat er zorgen zijn over de optelsom aan projecten en dat de raad daarover wil nadenken. Tegelijk hebben we te maken met een grote opgave door klimaatverandering; de energietransitie.

GroenLinks: Het lijkt ons goed de gevoelens over te brengen. Daarnaast kan wellicht worden gesproken over de eindsituatie qua leefbaarheid en landschap in het gebied?

College: Het is lastig om te zeggen hoe het over tien jaar moet zijn. Daarvoor hebben we instrumenten als gebiedsvisies en bestemmingsplannen. Op 26 maart zal ik de gevoelens van het Forum in de contactgroep overbrengen. Met de wethouder van Lochem kan ik de gebiedsvisie bespreken.

Voorzitter: Voor wat betreft de vraag van Burgerbelang naar een heroverweging van het besluit om de windmolens te plaatsen, dat lijkt me eventueel iets voor een ander moment. Dat past niet in het Forum van vanavond.

De motie wordt geagendeerd in de raadsvergadering van 8 april 2019.

De vergadering is gesloten.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Boardletter 2018 (25-03-2019)

Datum 25-03-2019 Tijd 19:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
GroenLinks
SP
PvdA
Burgerbelang
D66
VVD
CDA
Stadspartij
BewustZW
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

Zie voor het verslag en aanwezigen van deze vergadering het verslag van forumvergadering Financiële kaderstelling van de raad richting het college (25-03-2019).

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Adviesbrief auditcie bij oa boardletter 2018 (25-03-2019)

Datum 25-03-2019 Tijd 19:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
GroenLinks
SP
PvdA
Burgerbelang
D66
VVD
CDA
Stadspartij
BewustZW
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

Zie voor het verslag en aanwezigen van deze vergadering het verslag van forumvergadering Financiële kaderstelling van de raad richting het college (25-03-2019).

 

Bijlagen

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Financiële kaderstelling van de raad richting het college (25-03-2019)

Datum 25-03-2019 Tijd 19:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM Dolfing
SPM de Ridder
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66R.G.M. Rutten
VVDG. Peteroff
CDAH Haringsma
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

Boardletter 2018

De voorzitter opent de vergadering. De voorzitter en de heer Van Vugt staan om te beginnen even stil bij het overlijden van de heer M. Knip. De heer Knip zou hier vanavond namens Deloitte zijn, maar is plotseling overleden. Dat is de reden dat dhr. Van Vugt hier vanavond aan tafel zit.

Mevr. Jongbloed: Er komen twee belangrijke punten naar voren in boardletter 2018. De eerste betreft de uitvoering van de aanbevelingen die Deloitte over de administratieve inrichting van de organisatie heeft gedaan. De gemeente heeft hierop een planning voor verbetering gemaakt. De basis is nog onvoldoende op orde. Deloitte constateert dat het nog niet tot uitvoering van de plannen is gekomen.

Het tweede punt betreft de financiële positie die sterk is verslechterd. Dit is een gevolg van uitgaven in het sociaal domein. Er is een verwachte negatieve reserve van € 2,5 miljoen. In september zijn bezuinigingsvoorstellen gedaan. Deloitte raadt de raad en de auditcommissie aan dit periodiek te volgen.

Advies auditcommissie bij boardletter 2018

Voorzitter Auditcommissie Marieke Schriks geeft een presentatie over het advies van de auditcommissie. De presentatie is bijgevoegd.

De voorzitter geeft gelegenheid tot het stellen van vragen aan de accountant, de auditcommissie en het college.

CDA: Er worden hoge kosten verwacht in verband met aanpassingen van ICT. Heeft het college daar al zicht op.

College: Er is nog geen zicht op.

D66: Is duidelijk waarom er nog zo weinig met de aanbevelingen is gedaan? Zit dit in kwaliteit of mankracht?

CDA: Waarom wordt er niet doorgepakt?

GroenLinks: Wordt er geprioriteerd in de aanpak en zijn er extra middelen nodig? Wat is de ambitie van het college met betrekking tot de aanbevelingen?

Burgerbelang: Kan het college toezeggen dat ze de adviezen uit de boardletter nu wel gaat opvolgen?

VVD: Waar staan we sinds het uitbrengen van de boardletter?

Deloitte: Geeft aan dat er een zware druk op de organisatie staat door het sociaal domein en door de bezuinigingen. Het laatste gesprek met de wethouder was plezierig en zeer constructief en er worden stappen gezet.

College: We zijn hard aan het werk. Er is pas eind 2018/begin 2019 echt aan de slag gegaan met de bevindingen. Dit is mede te wijten aan personele wisselingen op een aantal cruciale plekken in de organisatie. Het college benadrukt dat niet de indruk moet bestaan dat het zogezegd een zooitje is, wel moeten er verbeteringen worden doorgevoerd en moet de interne beheersing op orde worden gebracht. Er staan heel forse maatregelen te doen. Het tempo wordt daarbij bepaald door de beschikbare middelen. In april/mei presenteert het college het tijdpad voor de implementatie voor de komende jaren. Als er een cijfer aan gekoppeld moet worden staan we nu op een 5/5 ½ en het college wil naar een 7. Leg je de lat hoger, dan moeten er teveel middelen worden gestopt in control. Het college beseft terdege de ernst van de situatie en gaat met veel motivatie aan de slag.

BewustZW: Wat is er niet in control met betrekking tot de salarissen?

Deloitte: Salarissen staan in het overzicht genoemd als behorend tot de belangrijkste processen. Dit is geen proces waar bevindingen op zijn.

VVD: Er staat een opmerking over de beperkingen van het onderzoek van de accountant met betrekking tot fraude. Wat zou er kunnen zijn gerapporteerd als dit wel verder was onderzocht? Is het uitgesloten dat de negatieve resultaten het resultaat is van het niet hebben van fraudebeleid?

Deloitte: In de boardletter is aangegeven dat het onderzoek niet specifiek gericht is op fraude. Het gaat er om dat datgene wat in de jaarrekening staat een getrouwe weergave is. Daarbij geldt een marge van 1%. De opmerking over fraude houdt in dat het kan zijn dat er niet-integere handelingen kunnen voorkomen, waarmee afwijkingen binnen deze marge kunnen voorkomen. Zou er sprake zijn van materiële fraude, dan zou dit wel in het onderzoek terugkomen. Het heeft dan ook invloed op het beeld van de jaarrekening.

College: Fraude kun je nooit uitsluiten. Er is echter wel degelijk beleid om de risico’s op fraude te minimaliseren. Daarvoor wordt onder meer interne controles en het werken met het 4-ogen principe.

D66: Heeft de accountant een voorstel voor een monitoringsysteem?

Deloitte: Adviseert om een plan te maken voor prioritering van de maatregelen. Daarbij moeten keuzes worden gemaakt met betrekking tot tempo en budgetten. Dus maak duidelijk welke maatregel wordt uitgevoerd, met welk budget en wanneer. Om dit vervolgens te monitoren en ieder jaar een vast onderdeel te laten zijn van de boardletter. De afgelopen jaren heeft Zutphen met name veel geleund op de controle achteraf. Het is nu van belang deze controle meer in de interne processen te verwerken. Dan is de gemeente meer in control, hoeft er minder achteraf te worden verantwoord en is er eerdere signalering van afwijkingen.

PvdA: Kan de accountant adviseren hoe we de controles zo kunnen inrichten dat de we deze in de greep houden en toch voldoende ruimte houden om te vernieuwen.

Deloitte: Dat is niet eenvoudig te beantwoorden. Daarbij spelen ook factoren een rol als de centrumrol, de omvang van het aantal mensen dat een beroep doet op voorzieningen en het aantal en de aard van de contracten. Het valt wel op dat de omvang van de tekorten in het oosten kennelijk groter is; daar zou een samenhang in kunnen zitten. Er moet gekeken worden naar de indicatoren om de exploitatiebegroting sluitend te krijgen. Daarbij hoort ook een discussie over het lokale lastenniveau.

College: Het bezuinigingspakket staat op 6 mei op de agenda. De raad ontvangt hierover een memo en dit wordt behoorlijk zwaar gemonitord, zodat de raad kan zien wat goed gaat en wat niet.

Financiële kaderstelling van de raad

Jasper Bloem geeft een presentatie over het voorstel voor de financiële kaderstelling. De presentatie is bijgevoegd.

GroenLinks: Heeft twijfels of met dit voorstel niet de vernieuwing wordt tegengehouden. In het sociaal domein is ook innovatie nodig.

D66: Is ongelukkig met het benoemen van de uitzondering. Het is in strijd met al het bovenstaande. Dat moet niet al te lichtvaardig aan de kant worden gezet.

BewustZW: Vindt dat de uitzonderingen sterker gekaderd moeten worden.

VVD: Wijst op een taalkundige fout in het stuk. Vraag: is er niet ook bij incidentele uitgaven risico op overschrijding. Met betrekking tot punt E3 is de vraag of het dan gaat om een meevaller binnen of buiten het programma.

SP: Het focustraject is een breed begrip. We kunnen beter ervoor zorg dragen dat we aan het eind van de raadsperiode de financiën op orde hebben.

CDA: Heeft moeite met de uitzonderingsregel. Dit geeft toch weer ruimte voor nieuw beleid. Het zou beter zijn om dit op te nemen in een kleine voetnoot met de kaders wanneer het dan toch mogelijk moet zijn.

PvdA: In reactie op de opmerkingen en vragen, wordt aangegeven dat meevallers niet meer worden ingezet om het weerstandsvermogen te verbeteren. Verder zijn er veel opmerkingen gekomen over de uitzonderingsbepaling. De PvdA legt bij de overige fracties de vraag neer om met tekstvoorstellen te komen onder welke voorwaarden een uitzondering mogelijk zou moeten zijn. Verzoek is om dit voor 4 april aan te leveren.

College: Begrijpt dat de financiën op orde moeten zijn. Om tegenvallers op te kunnen vangen is weerstandsvermogen nodig. Er is echter meer dan dat. Er moet enige ruimte zijn om in samenwerking met partners initiatieven van de grond te tillen. Dit kan zeer voordelig zijn, zeker wanneer partners een groot deel van de kosten voor hun rekening nemen en de gemeente een relatief klein bedrag hoeft te investeren. Het is nadrukkelijk niet de intentie om ondoordacht allerlei nieuw beleid door te voeren. Het college snapt de ernst zeer goed.

D66: Kan hier in een aantal opzichten in meegaan. Het is volgens D66 ook niet nodig om de uitzonderingsbepaling op te nemen. Er is altijd de mogelijkheid om met goede argumenten tot een uitzondering te komen. Bijvoorbeeld als dit een voorstel betreft dat voor de langere termijn een positief effect op de financiën.

Stadspartij: Wijst er op dat nieuw beleid mogelijk blijft, als tegenover structurele uitgaven ook structurele middelen staan. Incidentele uitgaven leiden niet tot structurele dekkingstekorten.

De voorzitter vraagt of het voorstel voldoende besproken is en stelt vast dat dit het geval is.

 

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Veiligheidsstrategie en Meerjarenbeleidsplan politie Eenheid Oost-Nederland 2019-2022 (25-03-2019)

Datum 25-03-2019 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Hamerstuk
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
A Koster-de Lange
Aanwezig namens Naam
GroenLinksL de Jong
SP
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangP.I. Ackermans
D66H. Brouwer
VVDJ Lok
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA Holtslag
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

Voorzitter opent de vergadering.

VVD: In het meerjarenplan (pagina 23) staat dat aspiranten worden opgeleid door agenten. Er staat ook dat een aspirant voor minder fte meetelt dan een volledig opgeleide agent. Betekent dit minder blauw op straat?

College: Nee, we krijgen meer blauw op straat.

PvdA is het eens met voorstel college. PvdA heeft een vraag over de stijging van het aantal mensen met verward gedrag.  Is hiervoor voldoende aandacht waardoor het aantal mensen met verward gedrag kan afnemen?

College meldt dat het aantal mogelijk alleen maar toeneemt. Vanaf 1 januari 2020 geldt nieuw beleid en kan iedereen hierover meldingen doen bij de gemeente. Nu vindt overleg plaats over mensen met verward gedrag binnen een driehoek: OM, politie en gemeente. Dit wordt een vierhoek samen met de belangrijke zorginstellingen. Het nieuwe beleid wordt op dit moment met de regio (Voorst, Brummen, Lochem en Zutphen) voorbereid. Het is belangrijk dat we elkaars taal leren spreken binnen de vierhoek.

Burgerbelang: Wie bepaalt of een verward persoon moet worden opgenomen?

College antwoordt dat dit een goede vraag is en dat deze vraag binnen de vierhoek zal worden besproken. College zegt toe dat de raad aan het eind van het jaar wordt geïnformeerd over de nieuwe werkwijze.

ChristenUnie: Hoe gaan we om met het drugsbeleid en vooral als het gaat om het afval?

College: We sluiten drugspanden en maken dat ook bekend. Samenwerking met politie goed. Drugsafval is landelijk een groot probleem; in Zutphen valt het mee.

D66: In de visie wordt gefocust op een aantal categorieën. In de visie wordt geschreven dat de politie inzet op het onbruikbaar maken van de plantages maar zich niet bezig houdt met het opruimen.

College: Dat klopt; opruimen is geen taak van de politie.

College krijgt het laatste woord en meldt dat een aantal onderwerpen, waaronder 'verward gedrag' en 'ondermijning' dit jaar opnieuw op de agenda van de raad zullen worden gezet. Ook zal de gemeente een eigen meerjarenplan maken en deze voorleggen aan de raad.

Voorzitter concludeert dat het forum instemt met het voorstel van het college om geen zienswijze in te dienen.

Voorzitter sluit de forumvergadering.

 

 

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Bijeenkomst Werk & Inkomen: liquidatie Het Plein en opstarten van werkbedrijf GelreWerkt! (25-03-2019)

Datum 25-03-2019 Tijd 20:00 - 22:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
P.I. Ackermans
Griffier
N ten Bokkel
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik
SPE. Müller
PvdAJ.A. Giezen
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66Y.J.A. ten Holder
VVDA. van Dijk
CDAK.M. van Wamel
StadspartijM. Wesselink
BewustZWR Kraassenberg
ChristenUnieA. Oldenkamp

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Na de presentatie door wethouder Werger wordt de mogelijkheid geboden om vragen te stellen. De voorzitter verwijst naar de ingekomen vragen van GroenLinks en de VVD en vraagt of alle fracties hierover beschikken.

Wethouder Werger geeft een toelichting aan de hand van een PowerPointpresentatie. Het Forum van heden inzake Werk en Inkomen is met name op het werkgedeelte gericht. Er staan twee Fora gepland over hetzelfde thema, waarbij het op 11 april zal gaan over Toegang en zijn thematafels gepland over het effect van doorgevoerde bezuinigingsmaatregelen. Op 16 mei gaat de Forumspecial over Werk en Inkomen; Jeugd.

De wethouder schetst in grote lijnen de opbouw van de Forumspecial heden.

Ter introductie geeft ze een korte historische schets om helder te maken hoe het Werkbedrijf tot stand is gekomen. Aan het geheel ligt een motie van D66 ten grondslag waarin de behoefte werd uitgesproken om meer grip op de organisatie achter werk en inkomen te krijgen. Op 3 juli 2017 zijn de uitvoeringskaders besproken en heeft de raad duidelijk de kaders aangegeven, zijnde: geen gemeenschappelijke regeling, wel eigen regie, meer gemeentelijke sturingsmogelijkheden, maar we willen de uitvoering als gemeente niet zelf ter hand nemen. De uitvoering moet voor inwoners zo makkelijk mogelijk worden gemaakt, waardoor ze bijvoorbeeld niet meerdere keren hun verhaal moeten vertellen. Er is een ‘knip’ gemaakt tussen werk en inkomen, waarbij het werkdeel van de Participatiewet bij GelreWerkt is ondergebracht. De gemeente is verantwoordelijk voor het inkomensdeel; dit is bij De Toegang belegd.

Het werkbedrijf is op 19 oktober 2017 formeel opgericht, waarna op 19 oktober is besloten over de voorgenomen uittreding uit Delta. Over de liquidatie van Het Plein is 5 juli 2018 besloten.

De raad is maandelijks geïnformeerd via voortgangsrapportages. Ook heeft de raad in december 2018 een tijdelijk DVO voor GelreWerkt gekregen; dit is in januari 2019 in het Forum besproken.

Het liquidatieproces verloopt conform planning en blijft binnen de vastgestelde begroting en binnen de vastgestelde kaders. Aan de jaarrekening en het jaarverslag wordt nog gewerkt.

De afgelopen maanden lag de focus op een zo goed mogelijke continuering van de dienstverlening voor inwoners en werkgevers. Inmiddels is met alle Wsw-werkgevers gesproken waar momenteel werknemers zijn ondergebracht en zijn gecontracteerd. Het werkgeverschap voor de werknemers die ‘beschut en beschermd’ binnen werken, is – inclusief de verloning – bij BlueView ondergebracht. De statuten zijn vastgesteld, de stichting is formeel opgericht, de ict is vanuit de GR bij de stichting en de gemeente ondergebracht, achttien vacatures zijn ingevuld (vanwege de wens tot vermindering van inhuur en inzet op reguliere dienstverbanden), alle Wsw-ers hebben een werkplek.

In het verleden betaalden de werkgevers geen vergoeding voor de inzet van de Wsw-werknemers. Er vinden gesprekken met de werkgevers plaats om een passende vergoeding te regelen. Het verrichtte werk heeft altijd een waarde en gaat inkomsten opleveren. De Wsw-salarissen en de uitkeringen zijn tijdig uitbetaald.

Het College vraagt aandacht voor een vijftal ontwikkelvraagstukken:

  • Juridisch - Door de mandatering van de Participatiewet kunnen besluiten niet door de stichting genomen worden, maar deze moeten door de gemeente worden genomen. Dit betekent dat besluitvorming minder effectief en langzamer gaat dan is gewenst.

Verder blijkt het Wsw-werkgeverschap door jurisprudentie achterhaald. Dit mag namelijk uitsluitend worden uitbesteed aan een gemeenschappelijke regeling of rechtstreeks aan de gemeente.

  • Privacy – De AVG-wetgeving heeft als ongewenst neveneffect dat inkomensconsulenten geen informatie mogen delen met werkconsulenten. Hier moet een oplossing voor gezocht worden.
  • Fiscaal - Dit heeft te maken met btw-afdrachten en -compensatie. Contracten moeten worden geregeld omdat zowel de gemeente, als de stichting wat doet. Tevens moeten de consequenties van de vennootschapsbelasting worden bezien.

Het is belangrijk om fiscaal en juridisch juist te handelen. Dit is complexe materie, waarnaar nog onderzoek plaatsvindt. De inwoners merken hier echter niets van en de dienstverlening loopt gewoon door.

  • Personeel - Dit heeft met name betrekking op De Toegang. Binnen het sociaal domein wordt toegewerkt naar generieke functieprofielen. Deze zijn nu op orde. De inrichting van de functieprofielen loopt.
  • Praktisch - De dienstverlening loopt gewoon door, maar er zijn wel verbetermogelijkheden die recht doen aan de wensen van de gemeenteraad.

De concept-DVO wordt eerst met de raad besproken voordat dit ter discussie naar GelreWerkt gaat.

De nulmeting op de loonsom is toegezegd en deze is nu in de maak.

Het liquidatieproces verloopt binnen het liquidatiebudget. De jaarverslagen worden nog aan de raad voorgelegd.

Wat personeelszaken betreft, is zoveel mogelijk sprake van reguliere aanstellingen en is de inhuur teruggebracht naar € 440.000,=. Het streven is een flexibele schil te hebben van maximaal vijftien procent. De bezuiniging van 2,3 miljoen euro wordt behaald.

De routekaart wordt op dit moment gemaakt. Deze komt in april in het College en wordt daarna met de raad gedeeld.

De presentatie eindigt met het aangeven van een aantal vervolgstappen. Belangrijk is het voortzetten van de continuïteit van de dienstverlening aan de inwoners. De ontwikkelvraagstukken omtrent fiscaliteit, AVG en formeel werkgeverschap worden verder uitgewerkt. Dit geldt ook voor de optimalisering van de structuur aangezien een aantal zaken niet gemandateerd mag worden. Bezien wordt of de doelstellingen van de raad nog aansluiten bij wat er nu gebeurt. Het college zal voor het zomerreces een standpunt innemen m.b.t. verschillende scenario’s voor de gerezen problematiek en de gemeenteraad direct na het zomerreces hierover informeren.

De voorzitter dankt het College voor de presentatie. De mogelijkheid tot reageren, wordt geboden.

Burgerbelang spreekt verbazing uit. In september/oktober 2017 is besloten een stichting op te richten voor het Werkbedrijf. Twee jaar later wordt er iets nieuws opgericht. Dit wekt onrust op bij de medewerkers en de raad heeft punten aangedragen om dit te voorkomen.

De ChristenUnie legt een punt van orde voor. De fractie stelt voor om de wezenlijke punten eruit te lichten en daarover met elkaar in gesprek te gaan.

D66 voelt zich eveneens onaangenaam verrast. Bij het voorstel om de stichting op te richten, zijn schriftelijke vragen aan het College gesteld ten aanzien van de stichtingsvorm. Dit betrof met name de fiscale en juridische aspecten. Nu blijkt dat de hele architectuur rondom het Werkbedrijf niet klopt en werknemers en cliënten worden met veel onduidelijkheden geconfronteerd. De raad heeft met name deze vraagtekens willen voorkomen.

De Stadspartij stelt voor toch eerst per fractie op dit thema in te gaan en daarna de andere vragen te behandelen.

De VVD sluit aan bij hetgeen D66 aan de orde stelt, maar geeft aan dat de raad uiteindelijk wel heeft besloten tot oprichting van de stichting GelreWerkt. De VVD wil toch nogmaals de vraag stellen of op het moment van oprichting van de stichting, alle vereisten en consequenties op gebied van de gegevensuitwisseling en fiscale aspecten volledig in beeld waren.

D66 constateert dat de vragen van D66 en VVD niet dezelfde zijn. D66 heeft aangegeven dat de start weloverwogen moest plaatsvinden, maar dat is wat anders dan de vraag of alle items bekend waren. De AVG was namelijk al langer bekend. In het bedrijfsplan werd een weergave gegeven van de fiscale gevolgen van allerlei verschillende vormen.

Burgerbelang valt het op, dat de vraag die de VVD heeft gesteld precies aansluit op de toelichting tijdens de presentatie.

De ChristenUnie wil over de inhoud spreken en niet over procedurele kwesties.

De Stadspartij vraagt een toelichting aan het College en legt twee vragen voor. Ten eerste, de vraag: was alles al niet van tevoren te voorzien? En: Hoe gaan we het uitwisselen van gegevens van de verschillende consulenten oplossen?

Het CDA spreekt eveneens verbazing uit en vraagt zich af wat er in de tussentijd moet worden gedaan als dit pas na de zomer besproken gaat worden. Er zijn inmiddels mensen aan het werk en hiermee rekening houdend, moet er energie in worden gestoken om het AVG-probleem en de financiële problemen op te lossen. Het CDA is bezorgd over de vraag hoe de ontbrekende expertise opgelost kan worden.

De SP stelt dat er grote veranderingen hebben plaatsgevonden. De fouten zijn helder en nu moet gekeken worden hoe deze fouten opgelost gaan worden.

De ChristenUnie geeft aan dat het uitgangspunt van een groene weide een kans is om het van begin af aan goed neerzetten: kijk wat de taken en wetten zijn en bouw het bedrijf aan de hand hiervan op. Door het gepresenteerde plan lopen allerlei zaken door elkaar, de hoofdlijn komt niet helder en duidelijk naar voren. Dat roept de vraag op naar sturingsfactoren. De ChristenUnie krijgt niet het gevoel dat er grip op de materie bestaat en kan het nodige vertrouwen niet geven.

De VVD stelt - in reactie op de SP en de CU - dat tevoren al duidelijk was dat er dingen uitgezocht moesten worden. De fractie deelt niet de mening van de CU over het gebrek aan vertrouwen. De VVD kijkt naar het groeiproces, maar vraagt zich wel af waarom die zaken op het moment van de oprichting van de stichting niet in beeld waren? Een aantal van de door het College genoemde zaken had de VVD graag voorkomen en vraagt zich af waarom hier niet op is ingezet.

De ChristenUnie vraagt zich af welke voortgang de VVD ziet, dat de zorg van CU onterecht maakt? De ChristenUnie meent voldoende argumenten voor te leggen die helder maken waarom het zorgelijk is.

De VVD stelt dat het om een andere insteek gaat. Het proces moet groeien en je moet vertrouwen hebben in de voortgang, maar de vraag blijft waarom een aantal dingen niet is voorkomen. De VVD kan niet in detail aangeven waar het proces goed gaat. Feit is, dat er tegen problemen is aangelopen doordat er is gekozen voor een stichting die op afstand van de gemeente is gepositioneerd.

D66 reageert op deze laatste uitlating van de VVD. De stichting is gekozen omdat de gemeente direct de regie wilde hebben en met de stichting juist snel, flexibel en slagvaardig zou kunnen werken. Dit is niet hetzelfde als ‘op afstand zetten’.

De VVD legt uit dat de fractie doelt op afstand in relatie tot de uitvoering bij de gemeente. Om snel te kunnen werken, hebben wethouders in het bestuur van de stichting zitting genomen. Dat feit is iets anders dan het geheel bij de gemeente onderbrengen.

GroenLinks is blij met het woord ‘slagvaardig’. Het is belangrijk dat het personeel tevreden is en de boel snel wordt vlot getrokken. Spreker vraagt naar de ideeën van het College.

Burgerbelang wil graag eerst de vragenronde vervolgen.

De Stadspartij brengt een punt van orde in. De fractie wijst op de grote behoefte aan antwoorden. Om die reden wil de fractie graag verder met de vragenronde en niet teveel in debat treden.

De SP vindt het prima als er vragen gesteld worden, maar vindt ook dat een discussie moet kunnen worden aangegaan. In reactie op de inbreng van de ChristenUnie spreekt de SP vertrouwen in het proces uit omdat het College gedurfde keuzes maakt en het democratisch karakter wordt versterkt.

Burgerbelang ziet deze gedurfde keuzes niet. Drie maanden na oprichting van de stichting blijkt dat de gekozen rechtsvorm niet goed is.

De SP wijst er op, dat de raad de keuzes heeft gemaakt en stelt nogmaals, dat de fouten helder zijn en deze opgelost moeten worden.

De ChristenUnie zou graag worden geïnformeerd over de visie van de SP, aangezien deze hier en daar ontbreekt. Spreker informeert naar de inhoudelijke punten waarvan de SP zegt: “Hier gaat het wél goed?”

GroenLinks wil graag van gedachten wisselen over de inhoud.

De voorzitter laat het aan het Forum over hoe de vergadering verloopt.

De SP bedoelt met ‘visie’ niet dat dingen ‘in beton gegoten’ zijn, maar wel dat het College lef heeft getoond door keuzes te maken. Er is een grote verandering geweest die fouten met zich mee heeft gebracht, maar deze aandachtspunten zijn helder en moeten opgelost worden.

Burgerbelang deelt de mening van de ChristenUnie. De fractie heeft geen vertrouwen in de gevolgde weg. Een oplossing is denkbaar via een gemeenschappelijke regeling, dan wel dat de gemeente dit zelf oppakt. In ieder geval is sprake van een zorgelijke situatie, waarbij niet helder is welke kosten hier nog uit zullen voortvloeien en het effect op het personeel. Burgerbelang ziet hoe het College worstelt en vraagt hoe de raad het College zou kunnen helpen en ondersteunen. Het vertrouwen moet wel hervonden worden.

De PvdA is blij met de toegezegde steun van Burgerbelang. De fractie pleit voor een oplossingsgerichte benadering in samenwerking met elkaar en adviseert tijd te besteden aan richting bepalen, alsmede in het vinden van oplossingen en alternatieven voor de stichtingsvorm.

Burgerbelang beklemtoont het woord ‘ondersteunen’.

Het College beseft dat de raad zich overvallen voelt. Het College heeft de meest actuele stand van zaken weergegeven. Het College benadrukt dat de stichtingsvorm wel mogelijk is, maar in de praktijk blijkt een dergelijke stichting een aantal mandaten niet te kunnen uitvoeren en bijvoorbeeld het formeel werkgeverschap van de Wsw-ers niet mag hebben. De AVG beperkt de stichting in de gewenste slagkracht en flexibiliteit. Al met al is de opzet, zoals de raad dit in 2017 heeft beoogd, niet geheel uitvoerbaar, maar het doel blijft om het zo goed mogelijk te regelen tegen zo laag mogelijke kosten. De discussie die het College met de raad wil aangaan is of de stichting, die beperkt is in haar uitvoeringsmogelijkheden, overeind gehouden moet worden óf dat er om de doelstellingen te realiseren, bezien moet worden of het anders kan?

D66 legt twee verduidelijkingsvragen voor. Eind september is tijdens de raadsvergadering gevraagd of de AVG-problematiek ook speelt bij de sociale wijkteams en de samenwerking binnen De Toegang? Een vraag is of het werkgeverschap van Wsw-ers bij de gemeente ligt. Ook wordt afgevraagd of de verloning niet door de stichting zelf kan worden gedaan, nu wordt deze toch ingekocht? Afsluitend wordt gevraagd hoe de raad op dit moment kaders kan meegeven?

Het College geeft aan dat De Toegang van de gemeente is en dat informatie daar gewoon uitgewisseld kan worden. Door de ‘knip’ in werk en inkomen mag de uitwisseling van gegevens niet meer zoals dat bij De Toegang wel kan.

D66 merkt op, dat Zutphen niet de enige gemeente is die deze ‘knip’ heeft gemaakt.

Het College geeft aan dat Apeldoorn een gemeenschappelijke regeling heeft. Raalte, Arnhem en Deventer zitten met hetzelfde probleem. De stichting moet gemankeerd werkzaamheden verrichten als gevolg van de jurisprudentie en omdat de mandaten ontbreken. Er moet nog altijd een consulent bij de gemeente zijn die beslist of een cliënt in een werktraject kan komen; dat is niet de situatie die werd beoogd.

De Stadspartij vraagt of de gemeente Zutphen met de overige deelnemende gemeenten in gesprek is?

De ChristenUnie vraagt de wethouder expliciet om een kernachtig geformuleerd antwoord op de vraag of het doel nog bereikt kan worden en de wethouder een andere route wil volgen?

Het College legt uit dat de raad een kader heeft meegegeven waar het College niet aan kan voldoen. Nog voor het zomerreces zal het College alternatieve opties voorleggen aan de Raad. 

De ChristenUnie stelt dat het gegeven antwoord niet aansluit op de vraag. De vraag is of de wethouder van mening is, dat er een andere kant moet worden opgegaan?

Het College legt uit, dat niet de wethouder, maar het College een voorstel doet. Binnen de kaders die de raad heeft vastgesteld, is uitvoering wel mogelijk, zij het gemankeerd. De vraag is of de raad dat wil? Het kan maar één keer goed gedaan worden: het geheel moet passend en kloppend zijn.

De ChristenUnie concludeert dat niet doorgegaan moet worden met een gemankeerde stichting en dat het dus anders moet.

De voorzitter acht het de vraag of de raad wil wachten tot de zomer om zich uit te spreken, dan wel zich op dit moment wil uitspreken.

GroenLinks vindt dat de bejegening naar cliënten en inwoners zou moeten verbeteren en hoopt op scenario’s die hierop aansluiten. GroenLinks wil weten wat er nog meer geregeld moet gaan worden en welk scenario aansluit op wat de raad beoogt.

De VVD geeft aan - in aansluiting op de reacties vanuit de ChristenUnie en GroenLinks - vanavond geen besluit te kunnen nemen. De fractie wil een dusdanige organisatievorm dat het ontstaan van extra problemen wordt voorkomen. De VVD vraagt wat het College de meest optimale constructie lijkt en verzoekt met deze beeldvorming naar de raad niet tot de zomer te wachten, zodat er tijdig kan worden nagedacht over de wenselijkheid of de uitgangspunten gewijzigd moeten worden.

Het CDA ziet dat de stichting nu niet voldoet aan de door de raad gestelde kaders. Als raadslid kan spreker hier niet mee akkoord gaan. Pas na de zomer worden eventuele andere scenario’s in de raad besproken. Het CDA voelt onzekerheid over de tussenliggende tijd. Gezien de constateringen wordt afgevraagd of op de huidige wijze vooralsnog kan worden vervolgd.

Het College antwoordt dat het proces zo moet worden ingericht dat het klopt. Het formeel werkgeverschap van de Wsw-ers moet opgelost worden. Het werkt nu wel, maar levert frustraties op voor de werkconsulenten. Het doel, zoals geformuleerd door de raad, wordt nu bovendien niet bereikt. Het College zal zo snel mogelijk scenario’s met mogelijkheden voorleggen. Op een aantal punten zijn reparaties nodig. Een van de opties zou kunnen zijn om het werkgedeelte toch binnen de gemeente te leggen omdat in die constructie het geconstateerde AVG-probleem niet meer aan de orde is.

Burgerbelang vraagt zich af of de doelstellingen nog behaald worden en wijst concreet op de beoogde uitstroom van 600 personen. Wanneer dat niet haalbaar is, heeft dat invloed op de begroting en de uitgaven.

Het College geeft aan dat er té veel bijstandsgerechtigden in Zutphen zijn. De stichting heeft de slagkracht en de snelheid nog niet doordat mandaten ontbreken en dus wordt de doelstelling onhaalbaar.

De PvdA brengt een punt van orde in en vraagt of de discussie kan worden geparkeerd en de vragenronde kan worden vervolgd.

De Stadspartij vraagt of het College tijdens de Forumspecial van 11 april zoveel mogelijk inzake de ontwikkelingen met de fracties wil delen over de ontwikkelingen.

Het College legt uit, dat De Toegang te maken heeft met de uitkeringen en de Thematafels met alle doorgevoerde bezuinigingsmaatregelen en wat er vervolgens met de betreffende instellingen is gebeurd.

D66 geeft aan dat de algemene voorzieningen ook relevant zijn voor het Werkbedrijf en dat er een Integrale aanpak nagestreefd zou worden. D66 ziet wel een relatie tussen De Toegang en Thematafels met het thema van deze avond.

Het College geeft aan dat De Toegang met name gaat over het gedeelte dat bij de gemeente is ondergebracht; het werkgedeelte is vanwege de genoemde ‘knip’ bij de stichting ondergebracht. Door deze splitsing loop je echter in de uitvoering tegen een aantal praktische zaken op.

De Stadspartij vraagt het College om meer transparantie te bieden en vaker memo’s te sturen zodat de raad concreter meegenomen wordt in het proces.

De voorzitter hoort dat het College duidelijk de ‘knip’ aangeeft tussen De Toegang en het Werkbedrijf, terwijl de raad van mening is dat dit anders zou zijn.

Het College heeft al toegezegd om maandelijkse voortgangsmemo’s te sturen. Nogmaals wordt benadrukt dat De Toegang echt iets anders is dan het Werkbedrijf GelreWerkt.

De voorzitter inventariseert de vragen.

D66 sluit zich aan bij de al gestelde vragen en geeft aan het tijdsbestek te ruim te vinden. Onduidelijk is wat er wordt verwacht van het vraag en aanbod document en wat dit mag kosten. D66 wil door het College worden geïnformeerd over de architectuur van de stichting. De fractie informeert naar de visie.

Bewust ZW vraagt naar de toekomstvisie van het College. Als er een andere variant gekozen wordt, vereist dit voorafgaand een gedegen onderzoek om te voorkomen dat er uiteindelijk intern weer allerlei zaken onmogelijk blijken.

De PvdA heeft voorafgaand aan het Forum vragen ingediend en daarop tijdens de presentatie antwoorden gekregen. De fractie is benieuwd naar de relatie tussen werk en inkomen, contracten met werkgevers, de uitstroom en de prognose. De uitvoering wat betreft voorzieningen en uitkeringen lijkt goed te gaan. De fractie vraagt zich af wat er verwacht kan worden van de contracten met de werkgevers. Het gaat hierbij niet alleen om mensen die klant zijn bij GelreWerkt, maar ook over het personeel. Hoe groot is de flexibele schil en wat betekent dat nu voor de werknemers? De PvdA is in ieder geval blij met het feit dat het College signaleert dat er reparaties nodig zijn.

De VVD vraagt zich af voor welke organisatievorm uit de scenario’s gekozen kan worden en hoopt dat de ontwikkeling van de dagelijkse gang van zaken voortvarend ter hand wordt genomen.

Burgerbelang vraagt zich af hoe lang de jurisprudentie al bekend was. De fractie heeft hier een dubbel gevoel bij. Het gaat hierbij immers over zwakkeren in de samenleving en medewerkers. DE vraag is vooral hoe het College dit oppakt, of de aanpak weer tot vertrouwen leidt en ervoor kan zorgen dat ‘we staan voor de mensen waarvoor we moeten staan’.

De fracties van de ChristenUnie en het CDA hebben geen verdere vragen.

GroenLinks realiseert zich tegenstrijdig te zijn geweest: tijdig geïnformeerd willen worden en aan de andere kant al een kant en klare visie willen krijgen: dat gaat niet samen. Het College moet wel de kans krijgen. GroenLinks hoopt dat er een scenario komt dat aansluit op de reeds gestelde kaders en uiteindelijk een organisatie tot stand komt die aan de doelstellingen voldoet. Hierin moeten de cliënten en de werknemers die reeds werkzaam zijn in deze nieuwe organisatie, centraal staan.

De Stadspartij informeert naar de planning van een gesprek met de heer Roord. Spreker informeert voorts naar de inpassing van de managementrapportage in de landelijke richtlijnen. Verder wil de Stadspartij weten of er voortgang zit in de nieuwe ‘trucs’ die nodig zijn om de vangnetuitkeringen wederom aan te vragen.

Het College geeft voorafgaande aan het beantwoorden van de vragen nadrukkelijk aan, dat in dit Forum vanuit haar positie als wethouder het woord voert en niet als bestuurder van het Werkbedrijf.

Wat de raad wilde bereiken met het Werkbedrijf is niet gelukt. Er moet gedegen onderzoek komen en dat kost tijd.De uitvoering loopt gewoon door, maar achter de schermen moet het goed ingeregeld worden. Bij een goede duiding van de uitstroom wordt de raad daarover geïnformeerd. Er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk mensen zelf in dienst te hebben, maar in de flexibele schil wordt voor € 440.000,= aan personeel ingehuurd. Er wordt in deze flexibele schil toegewerkt naar een maximum van vijftien procent.

Wat betreft de jurisprudentie is het College pas sinds twee weken op de hoogte, maar in feite dateert deze jurisprudentie van december 2017.

Het College staat zeker voor de mensen waar het voor moet staan. Ook de medewerkers doen daar hun uiterste best voor. Het vangnet betreft de inkomenskant; dit wordt gewoon uitgevoerd.

De Stadspartij zal zelf een gesprek met de heer Roord initiëren.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.45.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Technisch Blok 25 maart 2019

Verslag van de vergadering

Datum 25-03-2019 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM Dolfing
SP
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangA Menkveld
D66H. Brouwer
VVDG. Peteroff
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijC.R.L. van Toor
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom bij deze vergadering. We hebben een volle agenda en maar een half uur. We gaan gauw beginnen. We hebben een inspreker voor het algemeen spreekrecht en straks een bij het hamerstuk "bestemmingsplan Hoveniersweg 5".

2. Algemeen spreekrecht

Inspreker de heer Ameon Struijk mede namens mevrouw Kina Pijl en mevrouw Tanja Braam:

Nu het kappen van de acht overgebleven beeldbepalende kastanjes aan de Badhuisweg is opgeschort, willen wij als buurtbewoners die van zowel de culturele als de ecologisch-natuurlijke betekenis van de bomen overtuigd zijn, aandringen op een degelijke probleemanalyse voordat de gemeente een omgevingsvergunning in procedure brengt.

Tot nu toe is de gevolgde handelswijze te onduidelijk en te ondoorzichtig gebleken, mede doordat  meerdere partijen en belangen  betrokken zijn in deze kwestie. Er is behoefte aan overzicht en onderbouwing. 

Het is van belang dat de bomenstichting actief wordt betrokken in de probleemanalyse, dit  om een juiste interpretatie  van hun expert judgement te borgen. Dit geldt ook ten aanzien van de uitspraak dat eventuele herplanting op deze plaats onverantwoord is.

Onderzoeker Rob Weimer van de bomenstichting concludeert dat de bomen weliswaar ziek zijn en uiteindelijk ten dode opgeschreven (wie niet, zou ik zeggen), maar en dit zijn zijn woorden ‘De bomen ongetwijfeld nog lang kunnen staan’. Natuurlijk is daarvoor dan wel onderhoud vereist. Zijn collega onderzoeker Henk Slootjes vult aan dat ondanks het feit dat de groeiplaatsomstandigheden van de bomen niet gunstig zijn, het met de pseudomonas, zoals de kastanjebloedingsziekte in vakjargon heet, hier wel meevalt.

Met betrekking tot de aanpak van de kastanjebloedingsziekte willen we ook wijzen op een veelbelovende behandelmethode BHS, die in samenwerking met de universiteit van Wageningen is ontwikkeld en in de stad Groningen op zieke kastanjes wordt toegepast.

Ambtenaar Klaas van de Woud heeft ons vandaag toegezegd dat kap voorlopig niet aan de orde is en met de verschillende belanghebbenden actief het gesprek aan zal gaan. Dit juichen we van harte toe en zullen zeker ingaan op zijn uitnodiging.

We spreken hierbij de verwachting uit dat de gemeente in de tussentijd geen verdere stappen onderneemt.

College: We gaan eerst praten en willen meer informatie over de bomenziekte BHS (Kastanjebloedingsziekte) en proberen er samen uit te komen. Voorlopig worden de bomen niet gekapt.

3. Aankondiging moties en amendementen

GroenLinks: Wij willen de motie "Deze bron gaat niet op" indienen in de raadsvergadering van 8 april 2019.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 25 maart 2019

Forum: Er staan veel toezeggingen op die al lang afgehandeld hadden moeten zijn, maar er is nog steeds geen antwoord op.

4b. Toezeggingenlijst Raad 25 maart 2019

Forum: Er staan veel toezeggingen op die al lang afgehandeld hadden moeten zijn, maar er is nog steeds geen antwoord op.

College: Ook het college heeft dit geconstateerd. We zijn weer bezig met een veeglijst, een verzamelmemo waarin wordt aangegeven hoe de toezeggingen zijn afgedaan.

PVDA: Wanneer"? Dit is al eerder gezegd.

College: Morgen neem ik dit mee naar het college, via de Griffie laten we weten wanneer dit komt.

Voorzitter: Voor de raadsvergadering van 8 april 2019?

College: Ja.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a. Vaststelling 1e wijzigingsverordening op de verordening parkeerbelastingen gemeente Zutphen 2019

PVDA: Wij zijn blij met deze verlaging. Verder horen wij dat nu er geen fysieke parkeervergunning meer is, er wel mee bonnen worden uitgeschreven.

College: Als je wel een parkeervergunning hebt en toch een parkeerbon krijgt, kun je heel gemakkelijk bezwaar maken.

Voorzitter: Dit voorstel kan door als hamerstuk naar de raad.

5b. Vaststelling bestemmingsplan "Hoveniersweg 5"

Inspreker, de heer Nard Everdij: Geachte gemeenteraad,

Ik spreek in over het bestemmingsplan Hoveniersweg 5. Ik heb een inhoudelijke opmerking en een procedurele opmerking.

Inhoudelijk:

Vorig jaar diende hier het bestemmingsplan Hoveniersweg 10. Ik heb toen in mijn zienswijze 2 technische zaken aangebracht: er is op een onjuiste wijze met de milieueffecten omgegaan en de ladder voor duurzame verstedelijking is onjuist toegepast. Beide zienswijzepunten werden afgedaan als onzin. Maar omdat ik weet waar ik het over heb, heb ik beide punten nu weer in mijn zienswijze opgenomen. En zie daar: op het punt van de milieueffecten ben ik nu wel in het gelijk gesteld en het BP is er op aangepast.

Blijft de ladder voor duurzame verstedelijking over. Ook op dat punt heb ik gelijk. Ik ga nu echt geen beroep instellen om bij Raad van State mijn gelijk te halen, ik zit hier als betrokken burger, niet als dwarsligger. Dus u kunt het bestemmingsplan gewoon vaststellen en de indiener kan gaan bouwen. Maar weet wel dat het college u op onjuiste gronden dit besluit laat nemen. En dat, als u hier mee instemt, u zich hier dus bij neerlegt. De keus is aan u.

Procedureel:

De afgelopen jaren heb ik al enkele keren zienswijzen ingediend. Zoals ik al zei, ik voel me betrokken bij wat er in mijn leefomgeving gebeurt. En als ik zie dat de gemeente fouten maakt, dan ben ik zo vrij om daar op te wijzen, zodat ze hersteld kunnen worden. Maar een fout die maar terug blijft komen is de wijze van communiceren door de gemeente:

1 bij de behandeling van Hoveniersweg 10 heb ik al aangegeven dat ik nooit antwoord op mijn zienswijzen heb ontvangen. Voor de wethouder was dat zelfs reden om aan te geven dat excuses op zijn plek waren. Maar symptomatisch: ook die moet ik nog ontvangen.

2 bij de Structuurvisie De Hoven noord heb ik aangegeven dat er nooit antwoord op de zienswijzen is verzonden. Ik heb dit zelfs nog telefonisch aan de behandelend ambtenaar gesuggereerd die dat “wel een goed idee vond”. Uiteindelijk kwam er een mail met een link naar de raadsagenda.

3 en u raad het al: de beantwoording op mijn zienswijze op Hoveniersweg 5 heb ik ook nog niet ontvangen. Overigens heb ik ruim een maand na inzenden van de zienswijze wel een ontvangstbevestiging ontvangen. Maar ik heb zelf de collegebesluiten en de raadsagenda in de gaten moeten houden om uiteindelijk te weten hoe mijn zienswijze beantwoord is.

Deze manier van communiceren vind ik onderhand ronduit stuitend. Ik doe daarom nadrukkelijk de oproep aan uw raad om het college opdracht te geven hier meer respect voor hun burgers te tonen. En het zou een mooi gebaar zijn als uw raad, en dan eigenlijk de griffie, zelf ook actief gaat communiceren naar betrokkenen bij raadsvoorstellen. Dit is in andere gemeenten al zeer gebruikelijk.

Voorzitter: Zijn er vragen?

GroenLinks: Dit komt neer op een vraag aan het college.

College: Dit is niet goed, dit neem ik morgen mee naar het college. Zo horen wij niet te communiceren. Dit moet anders. Wij nemen binnen twee weken contact met u op.

CDA: Inspreker vraag of de Griffie actie gaat communiceren naar betrokkenen bij raadsvoorstellen, maar kan de Griffie dat doen? Graag over twee weken antwoord.

NB! Uit overleg met de ambtelijke organisatie blijkt het volgende. Indieners van zienswijzen worden er schriftelijk op geattendeerd wanneer de behandeling van het plan waartegen zij zienswijzen hebben ingediend binnenkort in de raad zal worden behandeld, en dat zij de mogelijkheid hebben in te spreken en zij zich daartoe moeten melden bij de griffie. Tevens wordt aangegeven dat zij meer informatie op de website kunnen vinden. Hiermee wordt geheel tegemoet gekomen aan het verzoek van inspreker.

De Griffie heeft er geen zicht op wie zienswijzen indient tegen voorgenomen plannen van de gemeente, is niet inhoudelijk betrokken bij het behandelen van zienswijzen, en heeft ook geen contactgegevens van degenen die zienswijzen indienen. Nu indieners van zienswijzen daarnaast al via de ambtelijke organisatie worden geïnformeerd over de agendering van raadsvoorstellen, lijkt in de behoefte van inspreker via de ambtelijke organisatie al voorzien te zijn. Hier is geen taak voor de Griffie weggelegd.

Voorzitter: Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

5c. Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (4e)

GroenLinks: Deze wijziging maakt het mogelijk dat de burgemeester een dwangsom kan opleggen bij woonoverlast. Is dat de goede manier om woonoverlast aan te pakken? Wij willen dit voorstel niet als hamerstuk maar als bespreekstuk in de raadsvergadering van 8 april 2019 behandelen.

ChristenUnie/ PVDA: Wij willen dat ook.

Voorzitter: Dit voorstel wordt een bespreekstuk in de raad.

5d. Natuurlijk spelen De Teuge-Sterrenblik

BewustZW: Twee ton is wel veel in het kader van de bezuinigingen. Daar bovenop komt nog 8 duizend structureel per jaar. Wij verzoeken dit voorstel ook als bespreekstuk op de raadsagenda te plaatsen.

College: De twee ton aan gelden is vanuit de Provincie. De gemeente Zutphen wordt gevraagd €8000,- per jaar te betalen. De speeltuin is een onderdeel van het veel bredere project "Rivier in de stad".

BewustZW: Qua tijdsdruk staan we op scherp waardoor we kans lopen dat wij als gemeente toch zullen moeten opdraaien voor de kosten.

College: Wij hebben hierover contact gehad met de gedeputeerde. Vanuit de Provincie is extra tijd gegeven.

Voorzitter: Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

6. Bestemmingsplan Zonnepark Revelhorst, gemeente Zutphen

GroenLinks: Welke aanvullende afspraken zijn er gemaakt naar aanleiding van de zienswijzen van de vogelwerkgroep? En in hoeverre mag de werkgroep Energie Zutphen (ZET) deelnemen aan het park?

Ambtelijke ondersteuning (Rudy de Grootte): De beplanting wordt aangepast en ook het vernatten van het park. Hiermee wordt voldoende tegemoet gekomen aan de zienswijzen. Wij zijn in gesprek met ZET. Er wordt voldoende energie aan het ziekenhuis en aan Zutphen gegeven.

Stadspartij: Uit onderzoek blijkt dat het niet verstandig is om het buitengebied vol zonnepanelen te zetten. Verder blijkt dat er drie zienswijzen zijn ingediend; hoe zijn die meegenomen?

College: De Revelhorst is geen buitengebied. Het heeft wel een agrarische bestemming: Door de economische crisis is de bestemming afgewaardeerd naar agrarisch. Zonnepanelen op daken vormt ook onderdeel van het onderzoek. Dit zonnepark is een stap in de richting die het college op wil gaan.

Voorzitter: Voldoende besproken. Dit wordt een bespreekstuk in de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 8 april 2019

D66: Nummer 6: tekorten VNOG. Apeldoorn wil veranderingen in het bestuur. D66 wil hier op aanhaken.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 25 maart 2019

D66: Memo nummer 4: Wij zijn niet tevreden met de gegeven antwoorden. Wij gaan daarom aanvullende schriftelijke vragen stellen.

VVD: Over het 's-Gravenhof willen wij een apart forum.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 24-01-2019

Forum: Vastgesteld.

9b. Forumverslag 11-02-2019

Forum: Vastgesteld.

10. Sluiting

Voorzitter: Dan sluit ik de vergadering.

Scenario's voor Theater Hanzehof (25-03-2019)

Datum 25-03-2019 Tijd 20:30 - 21:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
M Linssen
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink
SPM de Ridder
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangH Papperse
D66G.I. Timmer
VVDM. Schriks
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijB Vink
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieJ.J. Veenstra

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en geeft het woord aan de twee insprekers,  Dhr. De Voogd en dhr. Van der Meulen

De heer De Voogd krijgt allereerst de gelegenheid. Hij spreekt namens het bestuur van de Hanzehof. Er is een plan van aanpak geschreven in 2014 en dat voorzag van 3 scenarios gericht op de instandhouding van de huidige gebouwenstructuur. Een nieuw scenario is ontwikkeld in de afgelopen periode, dit zal in presentatie van de heer Van der Meulen naar voren komen. Dit kan goed aansluiten bij de plannen van het College. We zitten echter nog in een vroege fase, dit moet echter verder worden onderbouwd. Met dit ambitieuze plan is het mogelijk om provinciale en landelijke subsidies te krijgen. Dit alles is in lijn met de wens van de raad om de Hanzehof toekomstbestendig te hebben en te laten voortbestaan. 

D66 vraagt of de Hanzehof achter het voorstel van het College staat en of er met hen over gesproken is. De Voogd bevestigd dat er gesprekken hebben plaatsgevonden, maar pas na indiening na van de eerste 5 plannen. Het was toeval dat naar boven kwam dat er een nieuwe visie is ontwikkeld. We zijn niet betrokken bij het opstellen van het memo hierover.

De heer Van der Meulen wil zijn 'droom' delen met de aanwezigen bij het forum. Hij is blij dat deze wordt gedeeld door het College: een droom van een rooskeurige toekomst van het Theater Hanzehof.

De korte film geeft een visualisatie: met aantrekkelijke horeca, aansluiting bij het historische park ernaast en de monumentale Buitensoos zijn oude pracht weer terugkrijgt.

De voorzitter dankt de insprekers en geeft de leden van het forum de gelegenheid om van gedachten te wisselen.

D66 stelt een aantal vragen namens een aantal andere partijen, waarmee overleg is geweest. Dit omdat de coalitiepartijen ook hierover overleg hebben gevoerd. Zij constateert dat er al vaak over het onderwerp gesproken is, waarbij de rode draad dat men voor het behoud van de Hanzehof was. September 2018 werden naar aanleiding van herhaaldelijk vragen een aantal scenario's gepresenteerd door het College. We vroegen daarbij aan het College aan een goed onderbouwd voorstel. De wethouder heeft aangegeven dat dit er januari 2019 zou liggen. Einde maart hebben we dit uiteindelijk ontvangen, maar het wijkt weinig af van hetgeen in september 2018 ook al is gepresenteerd. We zien bij de drie scenario's die niet financieel zijn onderbouwd en geen indexering is toegepast op de bouwkosten. De werkelijke investeringskosten komen hierdoor waarschijnlijk 25% hoger te liggen. We vinden het daardoor geen voldragen voorstel. Bij dit voorstel ontbreekt dekking.

De VVD reageert hierop dat het hier niet gaat om een raadsvoorstel. Zij vraagt aan D66 waaruit zij afleidt dat het hier om een voorstel gaat.

D66 zegt dat er richting wordt gevraagd. We hebben vanuit de Provincie de opdracht gegeven voor een financiële onderbouwing, ook voor voorstellen.

De VVD begrijpt deze reactie. Het voorstel moet worden uitgewerkt. Het voorstel kan alleen op deze manier.

De PvdA sluit zich hierbij aan. Begrijpt het uitgangspunt van D66, gebaseerd op de raadsdag in het Bolwerk. Daaruit sprak de behoefte aan discussie voor een richting zonder cijfers. Dit is nu ook het geval.

D66 is niet tegen spreken over de keuze voor een richting, maar ziet geen verschil met het eerdere voorstel behalve met het genoemde bedrag van 8 miljoen euro.

Het College reageert dat er op termijn een goed plan gaat komen, dat er vanuit gaat dat alle plannen (sloop, behoud of investeren) veel geld kosten. We leggen nog geen voorstel voor. Er zijn verschillende richtingen: wanneer we investeren, dan moet er ruimte zijn voor meerdere gebruikers, meer horeca, meer gebruik overdag waardoor er meer geld omgaat. De provincie of andere fondsen kunnen goede partners zijn. Hiervoor willen we graag wel de steun van de raad. We zitten met een behoorlijke erfschuld van politieke voorgangers. We willen nu een keuze maken voor de lange termijn. Dit vraagt zorgvuldigheid.

De PvdA wil hierop aanvullen dat er uitgebreide veranderingen al zijn doorgevoerd in het (eerdere) plan.

D66 had liever gezien dat er eerst gesproken was door het College door de Hanzehof. Dan hadden ze alle bestaande ideeen kunnen zien. Dit had het proces kunnen versnellen.

Het College vraagt aan D66 of zij het voorstel inhoudelijk steunen.

D66 wil een afgewogen keuze maken.

Het College reageert dat nu niet een go wordt gevraagd om te investeren, maar een go om hier een plan voor te maken. We vinden de reactie van D66 positief.

Het CDA sluit zich aan met standpunt van D66. Zij ziet mogelijkheden in uitbreiding met filmhuis in de stad richting de Hanzehof en de aansluiting op de Citadel tuin.

De VVD vindt belangrijk dat er een keuze wordt gemaakt. Met variant A gebeurt dit. Dit kost geld. Je moet weten wat je wil, en dan kijken hoe je dat gaat doen. Voor wie ga je dat doen? Hanzehof is een onderdeel van een aantrekkelijk Zutphen. Het zal aan een aantal eisen voldoen: bezoekers en inwoners, ouderen en jongeren. Dat moet worden meegenomen in de uitwerking. We zijn blij met het voorstel, dat niet wordt gekozen voor pappen en nathouden.

GroenLinks is ook blij met de plannen maar hoopt dat er meer verbinding wordt gezocht met bijv. andere ondernemers en instellingen. Het moet meer een afspiegeling van de stad.

De Stadspartij vindt het ook prettig dat er echt een keuze wordt gemaakt, maar heeft wel een informatiebehoefte. Veel groepen zijn op zoek naar een locatie, daarvoor is het een perfecte locatie. Zij wil graag meer horen en zien.

D66 is enigszins teleurgesteld. Alle wensen moeten in een goed plan terecht komen, maar dezelfde discussies worden steeds gevoerd. We hadden meer stappen kunnen zetten.

PvdA trekt een vergelijking van een hotel: een zwembad is de grootste kostenpost, maar in praktijk maakt er maar een beperkte groep gebruik van. Wanneer je het niet hebt, mis je echter een deel van de klanten. Wanneer we het theater opgeven, zijn we het definitief kwijt.

Het CDA gaat mee in de mening van D66. Sinds september vorig jaar is de wereld veranderd. Er is echter een goed stuk nodig om een afgewogen beslissing te kunnen nemen.

ChristenUnie sluit hier zich ook bij aan. We voelen ons op een verkeerd been gezet. Het richtinggeven hadden we voor ogen. We schrokken ook van de bedragen. Het gaat om enorme bedragen.

Het College had al het gevoel dat sommigen op een verkeerd been voelen gezet. Onze intentie is om echter om nu te weten of u de richting te steunen. Het is echter nog geen definitief plan.

D66 wil graag weten waarom niet in gesprek is gegaan met de Hanzehof.

Het College geeft toe dat dit laat is gebeurd. We voelden wel de tijdsdruk richting de aanlevering aan de raad. Vanmiddag is er een gesprek geweest met de Hanzehof. Voor de toekomst willen we het in samenspraak doen.

BewustZW is zich bewust van de veelzijdigheid qua doelgroepen van de Hanzehof. We moeten niet opnieuw verrast worden, we willen graag ook over het proces richting over de toekomst worden geinformeerd. We willen ook graag weten hoe de burger dit ervaart. Dit omdat er gedwongen keuzes worden gemaakt. De onderbouwing is belangrijk.

De Stadspartij wil graag weten met welke partijen het College nog meer in gesprek gaat, gezien het aantal belanghebbenden.

De SP wil weten van BewustZW weten, hoe zij aankijkt tegen de investeringen die in verleden zijn gedaan (2002 van 10 miljoen), waarmee zij ingestemd heeft.

BewustZW was al deelgenoot van het proces. Je bent altijd afhankelijk van de informatie van het College. Desti waren de eisen zodanig dat deze investeringen voor langere termijn te doen. De toen geformuleerde financiele doelstellingen zijn echter niet gehaald. Er moet steeds geld worden bijgelegd, en bij bezuinigingsronden wordt er steeds geld weggehaald.

De VVD reageert hierop, zij snapt de kritiek van BewustZW. We zijn ervoor om het goed of niet te doen. Hiermee wordt een heldere keuze gemaakt.

BewustZW geeft aan dat er destijds een meerderheid is ontstaan, door het verzoek aan de VVD om mee te stemmen. Hij maakte destijds deel uit van de griffie.

Het College vindt het belangrijkste dat bij volgende stappen er inzicht wordt gegeven. Met alle relevante partners moet het plan worden uitgewerkt en onderbouwd. De raad wordt hier zo goed mogelijk in meegenomen en zo mogelijk tussentijds aan hen de voortgang te melden. De belangrijkste partner is ook de Muzehof, gezien de gevolgen van de plannen. We moeten voorkomen dat ze van elkaar worden weggedreven. Er is juist veel synergie.

BewustZW mist een planning qua tijd. Er volgt een voorbereiding met meerdere partners, aangezien het in de kosten kan lopen. Kunnen we hierop sturen?

D66 is ook benieuwd naar de vervolgstappen. Richting SP wil zij aangeven dat zij in verleden altijd voor behoud was.

CDA wil de rekensommen zien achter de 5 scenario's. Zij is het er niet mee eens dat we direct naar 1 keuze moeten.

De Stadspartij ziet dat er elders mooie voorbeelden zijn in het land, die we goed moeten gebruiken.

De VVD wil dat de programmering van de Hanzehof goed moet kloppen, en dat de Muzehof een goede plek krijgt.

Het College voegt hieraan toe dat zij weer terugkeert naar de raad als blijkt dat er extra geld nodig is. Gedurende deze raadsperiode komt zij terug, na het zomerreces.

D66 wil graag weten of dit voor einde van dit jaar is. Het College hoopt dat dit gaat lukken.

BewustZW wil weten of de voorstellen al meegenomen worden in de begroting voor komend jaar. Het College weet dit nog niet.

Het CDA stelt een voortgangsforum voor. Het College wil op later moment het meest geschikte middel bepalen.

De voorzitter concludeert dat kan worden doorgegaan op basis van de gemaakte afspraken en sluit de vergadering.

 

Bijlagen

Advies

Advies gegeven er volgt geen verdere behandeling

Concept-startnotitie voor de RES (regionale energiestrategie) (25-03-2019)

Datum 25-03-2019 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
A Wiechers
Aanwezig namens Naam
SP
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BurgerbelangA Menkveld
GroenLinksD. Logemann
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH. Hissink
PvdAM.M.M. Moester
D66P van der Hammen

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forumvergadering. Op de agenda staat de “Concept-start notie voor de RES (regionale energiestrategie)”. Tijdens de presentie (zie bijlage), die gegeven wordt door Uko Post (Ambtelijk ondersteuner (AO)), kunnen er verhelderden vragen gesteld worden en na de presentatie inhoudelijke vragen.

PVDA: Deventer maakt onderdeel uit van de Cleantech regio en participeert hierin. Waarom doet Deventer dan niet mee aan onze RES regio?

College: De rijksoverheid heeft regio’s ingedeeld aan de hand van provinciegrenzen. Wij hebben gepleit net zoals Deventer om de Cleantech in 1 verband te houden maar dat is niet gelukt.

D66: “Het Rijk grijpt in”. Is dit eerste instantie de provincie of Den Haag?

AO: Waarschijnlijk Den haag. De provincie is medeverantwoordelijk voor de RES als deelnemer.

VVD: Er wordt alleen wat gezegd over de zoekgebieden vwb wind en zonne-energie. Er zijn toch meer mogelijkheden om energie op te wekken? Bijvoorbeeld biomassa.

AO: Die zijn er zeker. Er wordt gekeken naar alle mogelijkheden van uitgewerkt tot prille ontwikkelingen zoals waterstof. Maar eerste instantie is er een indeling gemaakt in elektriciteit en warmte. Voor elektriciteit gaat het om zon en wind.

D66: Op 18 december bij een bijeenkomst geweest in de Wilp. Ik zie dat er aan gewerkt en dat er voortgang wordt geboekt maar toch stellen jullie je min of meer weer afhankelijk op van het ondertekenen van het klimaatakkoord. Is de voortgang van de RES afhankelijk van het ondertekenen van het klimaatakkoord? Wat is de grote horde om verder te gaan of is het ondertekenen van het klimaat slechts een bijzaak?

AO: Het ondertekenen van het klimaatakkoord is een zaak van de rijksoverheid. Het is belangrijk dat dit akkoord in mei ondertekend wordt. Het klimaatakkoord is het centraal vertrekpunt voor het opstellen van de RES. Als het akkoord getekend wordt dan gaat de teller lopen. Als het akkoord niet meteen ondertekent wordt en over de vakantie heen geteld wordt geeft dat ons wat meer tijd voor verdere uitwerking want het is wel een strakke planning.

CDA: Wat voor thema’s kunnen we verwachten in een regionaal atelier en in een lokaal atelier?

AO: Het zal aan schaalniveau van het atelier liggen welke thema’s in de sessie aangeboden wordt.

College: Op 16 april is er een regio overleg waarin dieper in gegaan wordt op de systematiek. Dit is meer bedoeld voor raadsleden. Lokaal zijn we nog aan het nadenken hoe we met inwoners en specialisten erbij betrekken op een manier die passend is.

PVDA: Hoe betrek je de bewoners erbij?

College: Wij zijn in de regio beelden aan het delen hoe we bewoners erbij betrekken maar we hebben hier nog geen helder sluitend beeld bij.

Voorzitter bedankt Uko Post voor de presentatie en vraagt of er nog inhoudelijk vragen zijn.

GroenLinks: Qua lijn prima. In start notie staat dat het klimaatakkoord dat er 5 thema’s heeft en dat in de RES maar 2 worden uitgewerkt namelijk opwekking en gebouwde omgeving. Waarom deze inperking wetende dat met de andere thema’s ook veel energie- en duurzaamheid winst te behalen is?

Wat bij het thema mobiliteit een interessant optie is inzet van waterstof. Kan er in de RES in de Cleantech regioverband een afspraak worden gemaakt dat er ergens in deze regio een waterstofpomp wordt geplaatst?

College: Waterstof is heel mooi als je voldoende opwekking hebt. Maar die hebben we nog niet. Als je voldoende opwekking hebt gaat het eerst naar de industrie. Als we nog wat over houden dan zou het naar vervoer en huizen kunnen. Maar dit zien we de eerst komende 10 jaar nog niet gebeuren op basis van de huidige technologie. We kunnen ons voorstellen dat er eerst in Deventer en/of Apeldoorn waterstof pompen komen voor auto’s en dat dit later uitgebreid wordt als er meer waterstof voorhanden is. Maar dit is een investering van tonnen. Maar dit is nog wel een idee en nog niet meer dan dat. Voor de inperking hebben we gekozen omdat we daar rechtstreeks invloed op hebben als regio. Daarnaast heb je heel veel vervoer dat zich ook buiten de regio verplaatst en de industrie wordt landelijk opgepakt.

VVD: Waarom nou weer RES? We hebben toch een Cleantech regio en een Gelder energieakkoord. Wij moet wat vinden van RES maar wat is de invloed van de raad als we toch overruled worden door Den Haag?

College: Het is een idee van de Rijksoverheid om de uitvoering van het akkoord van Parijs in regio’s te doen. In die regio’ s wordt vaak al samen gewerkt op dit soort onderwerpen en daarom is er niet gekozen om dit op gemeentelijk of provinciaal verband te doen. De keuzes zijn beperkt. We hebben keuze om te kiezen hoe we de ambitie van 55% halen. In de RES wordt itt het Gelders energieakkoord wel concreet gevraagd hoe we de 55% halen.

D66: Wat is er praktisch mogelijk om de onrust rondom de kosten onder de bevolking te beperken?

College: De RES is voor dit detailniveau niet bedoeld. In de zaal zit John Verheijden van ZutphenEnergie. Dit vehicle is bedoeld voor dit soort vraagstukken. Mensen kunnen zich daar melden voor coaching op dit gebied.

CDA: In het Geldersenergie akkoord streven we naar een reductie van 55% van de CO2 uitstoot en de ambitie van de Cleantech regio en van Zutphen zelf is om 2030 energieneutraal te zijn. Dit is wel een stevige ambitie. Lopen we niet teveel veel op de troepen vooruit? Wat is de impact van de uitspraak van wethouder van Voorst mbt tot deze ambities? We missen in deze RES de aandacht voor energie reductie? Is er al definitieve versie van de routekaart en het werkboek? We hebben de stukken gelezen en bevat veel vakjargon. Kan dit meer begrijpelijk geschreven worden voor de burger?

College: Het college heeft zijn uiterst best gedaan om stuk te maken op journaal niveau te maken in een paar A4tjes. Dit is dus blijkbaar niet gelukt.Routekaart 2de helft van dit jaar definitief.  In de routekaart komt reductie terug. Het is thema om winst te behalen. In de RES gaat echt om de 2 thema’s opwekking en de bebouwde omgeving In de cijfers om de 49% van de RES te behalen zit al een aanname van de reductie.

CDA: Waar wordt deze reductie geborgd in regionaal verband als het niet in de RES naar voren komt?

College: Voorst houdt zich aan de afspraken in de regio.

Het zit meer in de aanname hoeveel CO2 die je uitstoot. Hiermee begin je. Daarin zie je een reductie van energie die we gebruiken in deze regio als een aanname van besparing. Elke gemeente doet dit voor zichzelf en dat doen wij met die routekaart. Voor provincie Gelderland, Gelders Energieakkoord, geldt een reductie van 55% . Dit is ook voorwaarde van de provincie Gelderland om financieel mee te doen. Wij staan voor 55% en dit gaan we ook halen en onze ambitie is om 100% te halen. Dit is ook gedaan om Voorst mee te krijgen. Laten we eerst wat presteren om te zien of we daadwerkelijk te snel gaan.

 Stadspartij: We willen graag een ambitie niveau terug zien mbt waterstof in onze RES. Opslag van is een probleem. Waarom deze ambitie niet opnemen in de RES?

College: Al eerder aangegeven dat waterstof een kansrijk oplossing is maar nog niet voor op de korte termijn. Voor 2025 zien we het nog niet als concrete oplossing. Maar op dit moment gaat het om de opwekking en niet over transport en opslag. Maar voor de RES 2.0 en verder zouden we dit wel kunnen opnemen.

Stadspartij: Wij vinden dat de ambitie wel genoemd mag worden en het is een gemist kans opslag niet mee te nemen in de RES . 2025 is al heel dichtbij.

College: Ik vind het een goede suggestie en ik neem het mee in het overleg met collega’s aan de bestuurstafel.

Groenlinks: We zijn nog niet tevreden met het antwoord waarom de 3 andere thema’s zijn afgevallen in deze RES. Denk bijvoorbeeld aan de laadpalen in het kader van mobiliteit. Dit kan lokaal worden vormgegeven. In de RES wordt gesteld dat oa de gemeente FTE’s levert. Volgens ons zit Zutphen hier nog niet aan. Hoe kan Zutphen haar aandeel in de energietransitie, organisatorisch gezien, nemen?

College: In ons routeplan kun je oa de laadpalen wel terug vinden. Maar in de RES ben je aangewezen op wat de regio gaat doen. Vwb de fte zouden we eerst geld krijgen van het Rijk maar dit ging niet door. Het ziet er na uit dat we geen geld van het Rijk krijgen. We hebben in de regio aangegeven dat we ipv 1 fte max 0,5 fte kunnen bijdragen. We hebben gewoon geen geld. Dit is ter kennisgeving aangenomen door de andere gemeentes.

PVDA: Er is gezegd dat er positieve business cases zijn. Is dit positief voorde burger of het concept? We zien graag dat alle kanttekeningen die genoemd worden in de RES terugkomen in vervolg bijeenkomsten.

College: De business case is positief voor veel burgers. We willen jullie in de volgende bijeenkomst, mei, ook bij praten over andere stappen die gezet die worden maar buiten de RES vallen.

VVD: Stel de RES gaat door hoe zit het dan met beslissingsbevoegdheid?

College: Voor zover het nu duidelijk is zal het gewoon via het reguliere proces zal lopen zoals bij andere zaken met ruimtelijk impact. Het zal niet veranderen met de kennis van nu.

Voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit deze bijeenkomst af.

Advies

Advies gegeven er volgt geen verdere behandeling

Motie: De energierekening is te hoog (25-03-2019)

Datum 25-03-2019 Tijd 21:30 - 22:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Schriks
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksJ.C.F. Jansen
SPE. Müller
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangA Menkveld
D66R.G.M. Rutten
VVDJ Lok
CDAH Haringsma
StadspartijC.R.L. van Toor
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom bij de vergadering over de motie "De energierekening is te hoog". Dan geef ik eerst de indiener het woord.

SP: Het is simpel: de energierekening is te hoog. Veel mensen kunnen de energierekening niet betalen. Veel mensen komen door de stijging van de energierekening dieper in de problemen. met deze motie wordt het college gevraagd te onderzoeken hoe de energierekening omlaag kan.

Stadspartij: De motie is grondig en klein samengevat.  Deze motie is vergelijkbaar met de motie over zonnepanelen. Bij de behandeling van die motie is aangegeven met een eigen motie over dit onderwerp te komen. Met deze motie lijkt daar gehoor aan te zijn gegeven. Daar zijn we blij mee.

GroenLinks: Wij zijn blij met de motie. We moeten woningcorporaties aanzetten om te investeren in tochtige huizen.   

SP: Met de motie roepen wij het college op om, in samenwerking met woningcorporaties, particuliere verhuurders, energiebedrijven en wie zij daartoe verder nodig acht, tot een plan ter verlaging van de energierekening voor Zutphense huishoudens te komen.

GroenLinks: Wij zouden graag concrete zaken willen zien in plaats van een plan.

SP: Dat is aan het college om daar invulling aan te geven.

CDA: De energielasten zijn te hoog. Maar kunnen wij als gemeente daar wat aan doen? Als gemeente zijnde is het lastig om daar wat aan te kunnen doen. Hoe dan? Graag landelijke voorbeelden.

SP: De situatie is er. Het is belangrijk  om als raad uit te spreken dat de energierekening te hoog is. Deze moet omlaag. Wij vragen het college om met een plan te komen.

Burgerbelang: Deze motie suggereert twee aannames: Dat het college nog geen opdracht gegeven is, maar het college heeft deze opdracht al. Hoe groot is het probleem. Er wordt een stijging van gemiddeld €334,-- aangenomen. Hoe kom je aan die cijfers?

SP: Deze cijfers komen van het CBS/ het Nibud.

Burgerbelang: Zijn er algemene bronnen gebruikt voor de cijfers?

SP: De cijfers komen van het CBS/ het Nibud. De motie is ingediend naar aanleiding van het bericht dat de rekening nog meer gaat stijgen.

Burgerbelang: Waar komt het idee vandaan dat het college ter zake nu nog geen opdracht zou hebben?

SP: Als de raad uitspreekt dat de energierekening te hoog is, kunnen wij het college vragen met een plan te komen.

VVD: Die €334,-- is een landelijk gemiddelde. Het is lastig om dat te vertalen naar Zutphen.

SP: Wij hebben zelf onderzoek gedaan in het Waterkwartier bij gerenoveerde huizen. Het blijkt dat in die huizen na renovatie meer stookkosten zijn.

VVD: Hoe ziet de SP de invulling van deze motie? Wat is de rol van het college als alle partijen aan tafel zitten? Het verlagen van de energierekening is iets voor particuliere organisaties en de woningcorporaties zelf.

SP: Kijken naar wat wel mogelijk is, wat je hier aan kan doen.

VVD: Wat is dan de rol van het college?

SP: Dat moet het college onderzoeken.

College: Dit is werkelijk een probleem, als college moeten we daar wat aan doen. De mogelijkheden zijn echter beperkt, veel moet Den Haag doen. Wel kunnen we iets doen in de afspraken met woningcorporaties, in de woonvisie waarop de prestatieafspraken worden gebaseerd.

PVDA: De motie: ja. Maar een paar weken terug hadden we ook de motie over zonnepanelen. Met deze motie kun je weinig. Je krijgt iedere keer het zelfde antwoord, want je kunt er niets mee.

SP: De motie over zonnepanelen bevatte concrete maatregelen. Deze motie betreft een gezamenlijke uitspraak  dat de energierekening te hoog is. Met deze motie willen we het college stimuleren om het onderste uit de kan te halen.

BewustZW: Wat staat er in de motie. Het college moet altijd opkomen voor haar inwoners. Als raad kun je niet vinden dat de energierekening te hoog is. Het college moet met partijen gaan praten en aandacht vragen voor dit vraagstuk. Dat de kosten na renovatie hoger uitvallen is logisch omdat kosten worden doorbelast.  Deze motie is overbodig, want dit gebeurt al. Het plan van aanpak kost geld. Dat had benoemd moeten worden. Nu staat er niet waar het geld vandaan moet komen.

D66: De energierekening is te hoog. Wij steunen echter de motie niet: particuliere verhoudingen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit is een landelijk probleem, dat moet landelijk worden opgelost. Woningcorporaties kunnen we wel beïnvloeden, niet sturen, maar dat gebeurt al.

College: Belangrijk is de woonvisie, hierop willen we aanhaken. We hebben een beperkte invloed op uitoefening. Ik wil u oproepen dit mee te nemen in de woonvisie als die wordt vastgesteld.

Burgerbelang: Niet alleen huurhuizen, maar alle huizen moeten worden meegenomen.

College: Wij hebben geen zak met geld hiervoor. De maatregelen worden besproken in samenwerking met ZET (Zutphen Energie) voor wat betreft advisering en ondersteuning. Voor koopwoningen geldt een andere verhouding dan voor huur.

PVDA: Dan is de motie overbodig want dat gebeurt al.

College: Het is prettig om duidelijke afspraken met de raad te krijgen. Wij nemen aan dat dat geen belemmering is. Belangrijk is dat de uitspraken in lijn met de woonvisie worden gedaan.

D66: De motie moet de lading dekken. Als je als gemeente geen invloed hebt op de woningcorporaties, dan is dit een motie voor de bühne. Wij willen dit alleen steunen als het gaat om woningcorporaties, maar dat gebeurt al.

Voorzitter: De motie is hier voldoende besproken, de motie kan voor verder debat door naar de raad.

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Agenda's 25-03-2019

Behandeld in