Pagina delen

Forumverslag 24-10-2016

Motie: Innovatief parkeerbeleid t.b.v. autovrij 's Gravenhof (24-10-2016)

Datum 24-10-2016 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
M van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPE. Müller
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijJ. Boersbroek
VVDB. van der Veen
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWT. Marks
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

Opening

Voorzitter: Ik heropen de vergadering: dit is een vervolg van de vorige vergadering. Ik geef het woord aan de indieners.

Debat

GroenLinks: Wij hebben contact met de ondernemers gehad na de terechte opmerking van de VVD. Wij hebben de motie zo gewijzigd dat er nu autoluw staat in plaats van autovrij.

Voorzitter: Er zijn vorige keer wel vragen gesteld, maar deze zijn nog niet beantwoord.

D66: De motie is nu gewijzigd in autoluw, de vraag daarover is daarmee beantwoord. Welk plan hangt samen met het autovrij maken van het 's-Gravenhof?

GroenLinks: Wij delen die mening, er moet een visie komen. Dat hebben we al gedeeld in het forum en wij hebben aangegeven er samen naar te willen kijken.

BewustZW: Wij hebben twee punten: autoluw en realtime parkeren. Als we met het tweede punt beginnen dan weten ook het antwoord op het eerste punt. Wat zijn de kosten en zijn er alternatieve locaties rondom Het Plein? Veel omwonenden ondervinden namelijk nu al problemen.

GroenLinks: Niet alleen Het Plein is als alternatieve locatie meegenomen, ook parkeerplekken tegenover de meubelmakerij en op de Houtwal. Als je weet waar plek is, zul je er gericht naar toe rijden. Over realtime parkeren moeten we nog overleggen, maar wij zien het probleem niet.

BewustZW: Wat zijn de kosten?

GroenLinks: Eén sensor kost €120,--, het onderhoud kost € 8.500,-- en de investering kost €9.000,--

Burgerbelang: Wij zijn niet tegen autoluw parkeren, wel tegen realtime parkeren. Wij missen de invulling van Het Plein, dit moet worden meegenomen in het parkeerbeleid.

VVD: Wij ondersteunen dit laatste stuk van Burgerbelang. Het moet ook passen in een bredere visie, ook met betrekking tot bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van de binnenstad. Wanneer pakt het college de regie op dit dossier? Er zijn al veel ideeën door de raad ingediend.

Voorzitter: Is het voor het forum voldoende helder wat de motie beoogt?

Burgerbelang: Op welke termijn moet het autoluw zijn? Geldt dit voor een groter geheel en niet alleen voor deze locatie?

GroenLinks: Het geldt wel sec voor deze locatie: op 1 maart 2017 moet het autoluw zijn.

Voorzitter: Zijn er nog meer verhelderende vragen?

ChristenUnie: Hoe groot is de cirkel van omwonenden?

GroenLinks: Dat is een goede vraag.  Tot hoe ver wil je gaan? Is er ook een alternatief aangegeven? En wat is de economische meerwaarde van een autoluw plein? In de cirkel van omwonenden is de Roode Torenstraat niet meegenomen. Voor 1 maart moeten er variabele parkeerplaatsen zijn. Daarna moet er goed gekeken worden naar de vergunningenparkeerplekken.

VVD: Er is wel een alternatief gegeven, namelijk een parkeergarage op de Houtwal.

GroenLinks: Klopt!

SP: Loopt het stuk op de datum?

GroenLinks: Alleen de variabele parkeerplaatsen lukt voor 1 maart 2017, de vergunningenparkeerplekken niet.

D66: Wat geven de ondernemers aan de Lange Hofstraat aan?

GroenLinks: Autoluw en wel toestaan van auto's in de Lange Hofstraat.

College: Wij zullen dit meenemen in het programma Poort van Zuid. Wij zijn bezig met het formuleren van een bestuursopdracht. Deze komt eerst in het College, daarna zullen we dit bespreken in het forum. Dit zal tezamen zijn met het programma "Steengoed Benutten".

VVD: Wij hebben behoefte aan zekerheid over de termijnen om te voorkomen dat we kansen laten liggen.

College: Bij de opening van het museum Hof van Heeckeren zullen enkele parkeerplaatsen even verdwijnen. Het beloven van data is "natte vinger werk": dat doet geen recht aan de situatie. Eerst werken we aan de opening van de musea, daarna werken we aan de verbeterde bereikbaarheid van de binnenstad.

VVD: Wij begrijpen dat, maar wij constateren dat een discussie over een loopbrug of parkeren op de Houtwal zaken zijn die al heel lang liggen. Wij krijgen er een vervelend gevoel over dat daarover geen besluit wordt genomen voordat de musea worden geopend.

GroenLinks: Wij hebben geen alternatief gehoord, dus wij zullen de motie niet inttrekken.

 

Conclusie en sluiting

Voorzitter: Ik concludeer dat de motie voldoende is besproken en rijp is voor besluitvorming in de raad. Ik sluit de vergadering.

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Strategische agenda 2017-2020 (24-10-2016)

Datum 24-10-2016 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
H Nijkamp
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPG.J.N. Müller en M.J. ten Broeke
D66R.G.M. Rutten en C.A. Lammers
PvdAJ. Bloem
GroenLinksL. Luesink en A.J.A. Putker
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH. Hissink en B. van der Veen
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom bij het Forum over de Strategische Agenda/Programmabegroting 2017-2020. Zij geeft aan dat het voorliggende document na besluitvorming op 7 november 2016 op de website zal worden vervangen door een meer publieksvriendelijke versie met een betere leesbaarheid en andere layout. De inhoud van beide documenten is natuurlijk hetzelfde, alleen de opmaak is anders. Verder is tijdens de technische behandeling op 20 oktober een aantal vragen gesteld dat niet direct kon worden beantwoord. De beantwoording daarvan heeft schriftelijk plaatsgevonden en de antwoorden zijn toegevoegd aan de vergaderstukken (evenals de presentatie over de wijzigingen in het BBV). Vervolgens geeft zij het woord aan de plaatsvervangend portefeuillehouder Financiën. 

 

Inleiding college

College: in de raadsvergadering van 10 oktober 2016 is gemeld dat de septembercirculaire is verwerkt in de begroting. Dat is niet het geval. De doorrekening van de septembercirculaire komt binnenkort beschikbaar voor de raad. Het perspectief ziet er gunstig uit.

 

Debat

D66: Wat gaat verkocht worden voor de geraamde opbrengst van 2,477 miljoen euro (pag. 51)? In de jaarreeks 2015-2020 is een forse daling te zien van de lasten (pag. 70-71) die onder andere veroorzaakt wordt door verbeteringen die nog gerealiseerd dienen te worden. Dit is risicovol. Verder is het jammer dat de publieksvriendelijke versie van de Strategische Agenda niet nu al beschikbaar is, want het voorliggende document is niet goed leesbaar en weinig concreet (wollig).

GroenLinks en VVD: De opmerking over het taalgebruik wordt niet gedeeld. Het document is goed leesbaar. 

D66: Vanaf 2019 is voor een aantal speerpunten geen budget meer geraamd (pag. 77). Dat is verontrustend.

CDA: De acties lopen door na 2018 maar zijn alleen nog niet vertaald in budget. Dit gebeurt de komende periode.

D66: De kosten voor na 2018 dienen al inzichtelijk te worden gemaakt.

BewustZW: Hoe wil D66 die uitgaven vanaf 2019 gaan dekken?

D66: Voorstellen waarvan bekend is dat ze doorgaan in 2019 en 2020 dienen vertaald te zijn in de begroting.

BewustZW: Wij vinden dat het proces van totstandkoming van de Begroting en de Jaarrekening komend jaar anders en sneller moet. Stukken dienen eerder gereed te zijn en te worden aangeboden aan de raad. De Begroting is op onderdelen weinig concreet, waar komt bijvoorbeeld de dekking van de 2,4 miljoen euro vandaan? Ook de risico's ten aanzien van precario zijn groot.

SP: In de Strategische agenda staat dat Ieder1 een woningbouwvereniging is. De term woningbouwvereniging lijkt onjuist gekozen. Verder staat in het document dat er een relatief grote voorraad goedkope huur- en koopwoningen is. Dit is een onjuiste constatering. Het College wil een aantal thema's rond bereikbaarheid van de stad integraal benaderen. Er zijn veel redenen om dat niet te doen. Kan met een integrale benadering nog tegen afzonderlijke onderdelen in het plan worden gestemd? Op termijn gaat het 'kind-pakket' geïntroduceerd worden. Is bekend wanneer? Ook is bekend geworden dat het kabinet 90 miljoen euro vrijmaakt voor armoedebestrijding. Heeft het college al plannen welk deel hiervan wordt ingezet ten behoeve van het 'kind-pakket' en wie wordt betrokken bij het samenstellen van de inhoud van dit pakket? Het integraal te ontwikkelen concept met betrekking tot de arbeidsmarkt en de dagbesteding mag niet betekenen dat mensen die nu beschut werken op plek komen voor dagbesteding. Tenslotte is SP het oneens met College dat het een valkuil is om als overheid problemen over te nemen van mensen. In specifieke gevallen kan dit ook een middel zijn (bijvoorbeeld de proef in Amsterdam waar de gemeente schulden bij het CJIB overneemt van mensen en die schulden zelf gaat innen). De term schulddienstverlening is verwerpelijk; dit zou schuldhulpverlening genoemd moeten worden. 

VVD: Wij zijn content met het stuk. Wel is er zorg over 2,5 miljoen euro dekking met name wat betreft de zachtheid van de opbrengst precario, de dekking uit de algemene reserve en de ruimte in het sociaal domein.

CDA: Complimenten voor het stuk. Voor de dekking van uitvoering van speerpunten zijn vijf denklijnen geformuleerd. Een uitwerking van de denklijnen komt niet terug in de Strategische Agenda, terwijl meer inzicht hierin gewenst is.

GroenLinks: Wij sluiten ons aan bij het CDA wat betreft de opmerking over de uitwerking van de denklijnen. Wij vragen een toelichting op de afwegingen met betrekking tot de burgerbegroting en over hoe dit onderwerp verder wordt opgepakt. In het investeringsplan staat de reconstructie Deventerweg opgenomen. Liggen hier kansen om dit in relatie tot Cleantech op te pakken? Tot slot wordt 'groen' gemist in de Stategische Agenda. Dit kan meer worden benadrukt, omdat het ook raakt aan het aantrekken van 'krachtige inwoners'.

CU: Waardering voor het stuk. De groep 'ouderen' komt onvoldoende terug in de Strategische Agenda terwijl dit een kwetsbare groep is. In de toekomst graag meer aandacht hiervoor.

Stadspartij: In de uitwerking van doelen en speerpunten wordt daadkracht gemist. Er staat te veel'" we willen' in plaats van "we gaan". De begroting wordt sluitend gemaakt door een onttrekking uit de reserves die weer gecompenseerd dient te worden door ombuigingen. Wat gebeurt er als die ombuigingen niet worden gehaald? Dit is een risico in de voorliggende begroting en daarin wordt meer helderheid gevraagd. 

PvdA: De Strategische Agenda straalt daadkracht uit. Bij woningbeleid dient niet alleen te worden gefocust op rijke ouderen, maar ook op jongere mensen. Het is belangrijk om de denklijnen verder uit te werken. De suggestie wordt hier gedaan om in het sociaal domein met één toegang te gaan werken in plaats van met drie. Dit scheelt enorm in de overhead. De financiële positie van de gemeente is solide, al is een aantal opmerkingen over de risico's terecht. Met de septembercirculaire wordt het financiële beeld waarschijnlijk gunstiger.

D66: De PvdA gaat er dus van uit dat een aantal speerpunten na 2018 op '0' blijft staan, terwijl bekend is dat er na 2018 nog activiteiten zullen plaatsvinden?

PvdA: Er zijn uitwerkingslijnen geformuleerd voor bezuinigingen om de intensivering van speerpunten na 2018 te kunnen doorzetten. Het is logisch dat die niet nu al voor vier jaar in beton worden gegoten. Wellicht staan in de septembercirculaire nog aanvullende oplossingen.

Burgerbelang: Wij zijn content met de Strategische Agenda. De betrokkenheid vanuit de samenleving wordt gewaardeerd. De vraag is wel hoe die betrokkenheid vast te houden. Ambtelijk is het signaal afgegeven dat er in de huidige kabinetsperiode veel veranderingen en verschuivingen zijn geweest in budgettering en verantwoordelijkheden. We dienen er alert op te zijn dat we na de komende verkiezingen flexibel blijven en hier goed mee blijven wegkomen.

College: Wij zijn het ermee eens dat er een solide begroting ligt. De risico's zijn aanvaardbaar. Het College heeft het beleid ingezet om de plannen die er liggen te vertalen in acties waar geld bij hoort. Dat beleid wordt voortgezet. Er is sprake van een veranderagenda/bewegingsagenda; waar nu nog staat "we willen" komt in de toekomst te staan "we doen". De betrokkenheid tussen gemeente en inwoners dient te blijven. Hun agenda is onze agenda. De uitwerking van de denklijnen komt in het voorjaar 2017. Met name zal daarbij worden gekeken waar ruimte ligt binnen de taakvelden Fysiek, Sociaal en Vastgoed. Met betrekking tot de precario is er geen probleem. Er is immers nog geen wet en als die wordt aangenomen, is er tien jaar de tijd om de precario af te bouwen. Met betrekking tot de Burgerbegroting lag er een voorstel dat in overleg met de griffie wordt aangepast. Het aangepaste procesvoorstel om te komen tot een burgerbegroting wordt binnenkort (over ca. 2 weken) aangeboden aan de raad.

Medio december 2016 komt een voorstel naar de raad over het armoedebeleid waarin ook het 'kind-pakket' is verwerkt. Ook de extra bijdrage van het Rijk (90-100 miljoen euro) ten behoeve van armoedebestrijding bij kinderen zal in het voorstel worden meegenomen. Beschut werk zal niet worden vermengd met dagbesteding. De integraliteit zit hem in de overlap van aanbieders van (arbeidsmatige) dagbesteding en beschut werk. Bekeken wordt hoe dit vorm en inhoud kan worden gegeven. Schuldhulpverlening in het verleden had het kenmerk dat de gemeente drie jaar lang de problemen van mensen overnam. Als de mensen daarna weer zelf de regie kregen, vielen ze vaak weer terug in de schuldhulpverlening. Het College gaat graag met de raad in gesprek over hoe de mensen zelf beter hun regie kunnen houden. Dit aspect komt ook terug in het voorstel over armoedebeleid dat medio december wordt aangeboden aan de raad. De term Woningbouwvereniging moet Woningcorporatie zijn. De zin over de 'relatief grote voorraad goedkope woningen' moet worden geïnterpreteerd als dat je onze voorraad in verhouding zet tot wat andere gemeenten te bieden hebben. Verder is het niet zo dat het College het aantal inwoners met een smalle beurs wil verminderen. Ook ligt de focus niet op het aantrekken van rijke ouderen. Ook wordt ingezet op het aantrekken van jongere mensen (< 40). De suggestie van GroenLinks om Cleantech te betrekken bij de reconstructie Deventerweg wordt meegenomen.

Het aantal ouderen zal toenemen de komende jaren en daarmee ook de kwetsbaarheid. Als onderdeel van innovatie in zorg is er zeker aandacht voor ouderen (bijvoorbeeld subsidie aan de Bovenkamer en de nieuwe subsidieovereenkomst met Stichting Perspectief).

Tot slot wordt een toelichting gegeven op de tabellen op pagina 70-71 en het verloop van de lasten. 

VVD: Wij hebben nog geen reactie gehad op de dekking van de 2,5 miljoen euro uit de algemene reserve.

College:  De dekking uit de reserve is een voorfinanciering. De opbrengst uit de denkrichtingen moet voldoende groot zijn zodat het geld dat nu uit de reserve wordt gehaald kan worden teruggestort.

Stadspartij: En als dat niet wordt gerealiseerd?

College: We zeilen scherp aan de wind en gaan dat halen. En als dat niet lukt komt het College terug bij de raad.

 

Sluiting

De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende is besproken en dat het verdere debat in de raadsvergadering op 7 november wordt gevoerd. Zij sluit het Forum.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Technisch Blok 24 oktober 2016 (19:30 - 20:00)

Verslag van de vergadering

Datum 24-10-2016 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
M van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE. Müller en E. Jager
D66H. Brouwer
PvdAH.W. Hissink en F.J.G.M. Manders
GroenLinksS. Uenk
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH.M.J. Siebelink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent het Technisch Blok en heet de aanwezigen welkom.

Hij meldt dat het Presidium heeft besloten om agendapunt 6a ‘Vaststellen bestemmingsplan ‘Mars midden noord (veegplan)’, van deze agenda te halen en het voorstel in een oordeelsvormend forum te behandelen, samen met de ‘Motie Actualisatie Masterplan De Mars’.

2. Algemeen spreekrecht

Er wordt geen gebruik gemaakt van het algemeen spreekrecht.

3. Actieve informatievoorziening

Het College: De gemeente heeft bijna drie miljoen euro toegewezen gekregen in het kader van de vangnetuitkering over 2015. Met name Het Plein heeft hierin goed werk verricht.

Over de zorgen rondom De Kaardebol wordt morgen opnieuw gesproken door het college. Ook zullen er deze week nog nadere gesprekken met onder andere De Driekant plaatsvinden om te bezien hoe de bestaande problemen kunnen worden opgelost.

4. Aankondiging moties en amendementen

Er worden geen moties of amendementen aangekondigd.

5. Toezeggingenlijsten

 Toezeggingenlijst Forum 24 oktober 2016

De voorzitter constateert dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van de toezeggingenlijsten van het Forum  van 24 oktober jl.

 Toezeggingenlijst Raad 24 oktober 2016

De voorzitter constateert dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van de toezeggingenlijsten van de Raad van 24 oktober jl.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Vaststellen bestemmingsplan 'Mars midden noord (veegplan)'

Het bestemmingsplan is van de agenda afgevoerd. Onder agendapunt 1 is aldus gemeld.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 24 oktober 2016

De voorzitter constateert dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op een van de ingekomen stukken.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 24 oktober 2016

De voorzitter constateert dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op een van de ter inzage liggende stukken.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 10-10-2016

GroenLinks constateert dat de behandeling van de Cultuuragenda in het verslag als vermoedelijk hamerstuk wordt genoemd. Gezien de amendementen lijkt spreker dat niet de juiste conclusie.

De voorzitter bevestigt de omissie. Het onderwerp staat vanavond geagendeerd voor raadbehandeling en is niet als hamerstuk opgenomen. 

De griffie wijst er op dat aanmerkingen op het verslag eerder dienen te worden gemeld. Spreker bevestigt de opmerking van GroenLinks.

Conclusie: Het Forumverslag van 10 oktober 2016 wordt met bovengenoemde wijziging vastgesteld.

9b Forumverslag 13-10-2016

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag van 13 oktober 2016 conform kan worden vastgesteld .

10. Sluiting

Het Technisch Blok wordt om 19.40 gesloten.

Behandeld in