Pagina delen

Forumverslag 24-02-2014

Bomenverordening gemeente Zutphen 2014 (24-02-2014)

Datum 24-02-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.A. Kamp-Landman
Griffier
J. van Velzen
Aanwezig namens Naam
PvdAM. Pronk
StadspartijF.L.A. van Leeuwen
VVDH.B. Demoed
GroenLinksC. Oosterhoff
D66A.O. Biçen
BurgerbelangA.W. Jansen
CDAK.M. Warmoltz
SPW.K.H. Torgensen
ChristenUnieS. van Keulen
Stadsbelang
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering.
Deze forumvergadering over de Bomenverordening (BVO) is oordeelsvormend. Er zal ook een presentatie gegeven worden.

Inleidend geeft het college aan dat de evaluatie en de aanpassing van de Bomenverordening 2009 altijd van groot belang is geweest. Doordat eerst andere prioriteiten zijn gesteld, is het college blij dat de nieuwe verordening nu behandeld kan worden.

Vervolgens geeft mevrouw Cranen namens het college een presentatie.
De presentatie is als bijlage aan dit verslag toegevoegd.

De voorzitter geeft de fracties de gelegenheid om vragen te stellen.
GroenLinks vindt het een belangrijk onderwerp en wil weten waarom de capaciteit die nodig is niet in de ambtelijke organisatie is ingebed. Het kan toch niet zo zijn dat we beleid maken dat extra geld vraagt?
Verder geeft de fractie aan dat verwezen wordt naar het bestemmingsplan. Is dat niet in contradictie met het feit dat we bestemmingsplannen op hoofdlijnen willen?
GroenLinks constateert vervolgens dat  lanen die niet duurzaam zijn kennelijk niet beschermd zijn. Hoe wordt dit proces met bewoners doorlopen?
Voor herplantplicht ziet de fractie liever een andere term omdat niet op dezelfde plek herplant wordt.
Als laatste geeft de fractie aan dat kleine tuinen wel degelijk belangrijk zijn voor de kwaliteit van het stadsgezicht. Sittard wordt als voorbeeld genoemd waar deze bomen beschermd worden via monumenten.

Volgens het college is de ambtelijke capaciteit voor de afhandeling er wel. Deze is ook in de werkplannen verwerkt. Voor de aanvragen en voorbereiding zijn 250 uur op jaarbasis extra nodig
Handhaving is moeilijk in te bedden. Dit geldt niet alleen voor de BVO.
GroenLinks wil weten hoeveel uren dit betreft. Namens het college wordt aangegeven dat dit heel wisselend zal zijn en moeilijk vooraf te bepalen.
GroenLinks geeft aan dat we geen beleid moeten maken als er niet gehandhaafd kan worden.
Het college vindt dat handhaving op zich bekeken moet worden omdat het handhavingprobleem op allerlei terreinen geldt. We kunnen de BVO niet verder uitkleden. Er is volgens het college nu het ideale binnen de gegeven situatie bereikt.
In de bestemmingsplannen wordt geprobeerd de Groenatlas in te bedden zonder in detail te treden. Buiten de bebouwde kom van de Boswet, is het bestemmingsplan nodig om dingen veilig te stellen.
Het college geeft de herinrichting van de omgeving van Den Bouw als voorbeeld waarin de oude niet duurzame laanbeplanting is ingeruild voor een duurzame. De bewoners hebben hierin op een goede manier geparticipeerd.
Voor de herplantplicht geldt een cirkel van 3 meter waarbinnen herplant moet worden. Hierdoor voorkom je dat bomen  ongewenst in open ruimten worden geplant.
Er wordt onderzocht, meldt het college, of bomen in kleine particuliere tuinen aan monumenten gekoppeld kunnen worden. De voorwaarden waaraan zo’n gebied moet voldoen worden verkend.

Het CDA vraagt zich af  hoe het kan dat er geen handhaving mogelijk is.
De fractie wil verder weten of voor de herplantplicht 1 boom voor 1 boom geldt of een bedrag voor meerdere bomen in de structuur.
Zou het doneren van hout dat vrijkomt bij kap tot de mogelijkheden behoren?

Het college geeft aan dat bij herplantplicht 1 boom voor 1 boom geldt.
Met betrekking tot het doneren van hout licht het college toe dat in veel gevallen de herplant gerealiseerd kan worden door de opbrengst van het hout. Sprabanen is hier een voorbeeld van. In andere gevallen zou donatie tot de mogelijkheden behoren.

De Stadspartij is blij met de bomenverordening en wil graag ook een uitleg over de financiële onderbouwing.
De Overtuin in Warnsveld is staat niet op de bomenlijst. Hoe kunnen we deze wel op de lijst krijgen?

Het college geeft aan dat de bomen van De Overtuin niet op de lijst staan omdat dit alleen kan als de particulieren zich hiervoor aanmelden. In dit geval zou de nieuwe verordening deze bomen wel beschermen omdat het perceel (of cluster van percelen van één eigenaar) groter dan 2.500 m2 is. Om meer bomen op de lijst te krijgen stelt het college voor om jaarlijks een oproep op de site te plaatsen. Het blijft vrijwillig.

De SP vindt het een goed stuk en wil weten waarom de kastanjes aan de IJsselkade weg moeten.

Op de kastanjes wil  het college niet ingaan. Het is geen in ieder geval geen herstructureringsgebied, de aanwezige functies in het gebied blijven in tact.

De VVD staat positief t.o.v. de BVO, het is belangrijk dat de structuren erin gebracht worden.
De fractie vindt de begrenzing van het gebied onduidelijk. Komt hier nog overleg over of niet?
Op de bomenlijst staan maar een aantal wijken en is volgens de VVD daarom niet volledig.

Het college verduidelijkt dat de grens van de bebouwde kom Boswet, zoals weergegeven op de Groene kaart , geldt wanneer de raad de BVO vastgesteld heeft. De VVD vindt dit niet duidelijk geformuleerd.
De bomenlijst is wel volledig. Bomen zijn pas monumentaal als ze 80 jaar oud zijn. Deze bomen komen in een aantal wijken niet voor.

Ook de PvdA vindt het goed dat de BVO er ligt. Deregulering is goed maar de fractie heeft wel zorgen over de kap bij particulieren in het stedelijk gebied. Deze bomen zouden we strenger moeten beschermen.

Het college verduidelijkt dat particulieren in het stedelijk gebied zelf een stap kunnen zetten door hun boom aan te melden. Er is een afweging in de regelgeving gemaakt die tot een middenweg heeft geleid. Er is hierin al een stap vooruit gezet t.o.v. de vorige verordening.
De PvdA geeft aan gecharmeerd te zijn van een mogelijke koppeling met monumenten.

Burgerbelang vindt bomen belangrijke elementen in de leefomgeving. Dit moeten we waarborgen voor de toekomst. De presentatie was helder.
Burgerbelang wil weten of de onlinechecker van het digitale loket op de website nog wel klopt. Er moet bekeken worden of deze tegenstrijdig is met de nieuwe BVO.

Het college geeft aan dat als de nieuwe verordening ingaat, dit tijdig aangegeven wordt op de website.

De fractie wil de verder weten of het Beleid Bomenverordening een uitwerking is ter ondersteuning van de verordening of dat de inhoud hiervan niet wezenlijk veranderd is.
De fractie vraagt vervolgens of de grens van 2.500 m2 ingegeven is door de waarde van de bomen of had men een aantal bomen op het oog die beschermd zouden moeten worden.

Het Beleid Bomenverordening is er om de verordening handen en voeten te geven. Deels is het een aanscherping.
Namens het college wordt aangegeven dat gezocht is naar een middel om een groot potentieel aan particuliere bomen te kunnen regisseren. Aan de hand van enkele casussen zijn vlekken onder de loep genomen. Daaruit bleek dat 2.500 m2 voldoende bomen beschermd..

De ChristenUnie vindt deze BVO een vooruitgang t.o.v. de vorige.
De fractie vraagt zich af wat er geëvalueerd  worden als de evaluatie niet ter beoordeling wordt voorgelegd. Ook weten we op dit moment niet wat er is. We zouden bouwen aan een groene gemeente. Het college heeft beloofd dat er jaarlijks voor de gemeentelijke bomen, een bomenbalans per wijk zou komen. Tot nu toe heeft de fractie nog niets hierover vernomen.
GroenLinks vult aan dat er een toezegging van wethouder de Lange ligt dat het groen in de statistieken zou worden opgenomen.
De ChristenUnie  wil weten of we wel zo’n groene gemeente zijn. De cijfers die er zijn zitten onder de landelijke norm. Wanneer krijgen we inzicht in de aantallen bomen?
Verder geeft de fractie aan dat particuliere bomen ook het algemeen belang dienen. Volgens de ChristenUnie zou de lijst eerder honderden dan tientallen bomen moeten bevatten.
Op de Groene kaart is het oude dorp Warnsveld bv. een witte vlek. De fractie pleit ervoor om ook dit deel te koppelen aan de monumenten.

Het college geeft aan dat de bomenbalans te maken heeft met het nieuw ingevoerde beheerssysteem. Het systeem is nu zover dat het aantallen kan genereren. Vanaf nu kan jaarlijks de balans van de gemeentelijke bomen, per wijk, bijgehouden worden.
Het college bevestigt dat het groen de laatste keer in de statistieken is opgenomen.

D66 wil meer inzicht hebben wat er t.o.v. de verordening van 2009 is verandert. Wat is er uit de evaluatie overgenomen.

De vragen van de ChristenUnie en D66 m.b.t. de evaluatie en veranderingen t.o.v. de vorige verordening zijn wegens gebrek aan tijd niet behandeld. De antwoorden worden aan dit verslag als bijlage toegevoegd.

De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende in het forum behandeld is. Over 2 weken wordt de BVO in de raadsvergadering geagendeerd. Het wordt geen hamerstuk.
De voorzitter sluit de vergadering.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Negen beleidskaders sociaal domein Zutphen (24-02-2014)

Datum 24-02-2014 Tijd 19:00 - 21:00
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.S.M. van der Pal
Griffier
T.A.L. Venneman
Aanwezig namens Naam
PvdAP.P.G.L. Smeenk
StadspartijD.G. Derlagen
VVDA. van Dijk
GroenLinksJ.M. Luijendijk
D66C.A. Lammers
BurgerbelangR.C.M. Sueters
CDAJ. Pennings - Hanemaaijer
SPJ.J. Kosters
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
StadsbelangH.M.J. Siebelink
Lijst LilianL.E. Steenvoort

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn 2 insprekers en het woord wordt gegeven aan mevrouw Kopmels. Na de vergadering zijn documenten overhandigd die als bijlage zijn bijgevoegd.

De VVD vraagt aan mevrouw Kopmels waarom er zorgen zijn over vroegsignalering.

Mevrouw Kopmels antwoordt dat het nu efficënt en goedkoop is geregeld en dat MEE dat graag zo wil houden. Er is een kans dat de gelden straks versnipperd worden.

De PvdA wil weten op welke wijze de waarden van de huidige organisatie het beste geborgd kunnen worden.

Mevrouw Kopmels antwoord dat instandhouden van de huidige organisatie niet het eerste doel is.  We moeten nu eerst goed door de transitie heen en daarna de transformatie. Het is belangrijk dat de aanwezige kennis van het veld beschikbaar gesteld kan blijven.

Burgerbelang vraagt of er ook vrijwilligers in de wijkteams zitten.

Mevrouw Kopmels zegt dat er een dekkend netwerk van wijkteams met ook inzet van vrijwilligers.

De stadspartij vraagt hoe het zit met het beroepsgeheim van de verschillende partners in de teams.  De privacy van cliënten moet wel goed beschermd worden.

Mevrouw Kopmels antwoordt dat de privacyregels in acht worden genomen.

Stadsbelang vraagt of de zorgpunten ook bij het college bekend zijn.

Mevrouw Kopmels antwoordt dat de zorgpunten bij het college bekend zijn. Er zijn goede gesprekken en er is vertrouwen dat men er samen uit gaat komen.

D66 vraagt of er ook samengewerkt wordt met huisartsen.

Mevrouw Kopmels zegt dat in de dagelijkse praktijk meer worden samengewerkt met de praktijkondersteuners dan met de huisartsen zelf. Dit wordt veelal gedaan vanuit het centrale kantoor.

De voorzitter dankt mevrouw Kopmels voor de inbreng en geeft het woord aan de heer Boswinkel van Stichting Perspectief.

De heer Boswinkel doet zijn verhaal.

De VVD vraagt naar de betekenis van de samenwerking tussen jeugdzorg en ozc.

De heer Boswinkel zegt dat dit gelezen moet worden hoe je het zou kunnen organiseren en zegt daarmee niet samenvoegen.

Burgerbelang vraagt hoe de vrijwilligers worden ingepast.

De heer Boswinkel zegt dat die wereld er al mooi uitziet en nog mooier kan worden. Met trainingen worden vrijwilligers geschoold op verschillende  terreinen zoals schulhulpverlening, 65+ huisbezoeken. De combinatie van professional en vrijwilliger moet blijven en heeft een meerwaarde. Vrijwilligers kunnen professionals echter niet vervangen.

GroenLinks vraagt of het niet beter is geheel geen eigen bijdrage te vragen.

De heer Boswinkel zegt geen principieel tegenstander te zijn van de eigen bijdrage.  Voor sommige voorzieningen is het niet erg als daar iets voor betaald moet worden. Aan de professionals moet je het echter over laten of een eigen bijdrage wel of niet verantwoord is.

De Stadspartij vraagt aandacht voor de gevolgen van de stapeling van eigen bijdrages en vraagt hoe het college daar over denkt.

De heer Boswinkel zegt dat ook in verband van de stapeling het belangrijk is dat de professional zelfstandig beslissingen hierover moet kunnen nemen.

D66 vraagt hoeveel vrijwilligers nodig zijn.

De heer Boswinkel zegt dit niet te weten. Er moet nog onderzoejk plaatsvinden en ook de kwaliteit is bepalend.

Nadat de vragen aan de heer Boswinkel zijn beantwoord dankt de voorzitter de heer Boswinkel voor de inbreng en geeft aan  dat de forumleden maximaal 3 vragen in eerste instantie kunnen stellen. 

D66 vraagt of er al keuzes zijn gemaakt over de PGB en wil weten hoe de laagdrempeligheid van  de sociale wijkteams kan worden gegarandeerd en de rol en meerwaarde van het CJG ingevuld gaat worden.

De CU wil weten wat er gaat gebeuren als de burger de opdrachtrol niet vervult. Ook is de partij benieuwd naar de nieuwe organisatievorm en in hoeverre de nota over de gebonden partijen een rol gaat spelen. De partij is van oordeel dat er eerst duidelijkheid en een besluit genomen moet worden over de nota gebonden partijen.

Stadsbelang vraagt hoe en wanneer de partijen die hebben ingesproken een reactie krijgen. Overigens geeft de partij een compliment over het voorliggende stuk. De partij deelt mede om 20.00 uur de vergadering te verlaten.

Burgerbelang wil ook graag meer weten over de eigen bijdrage en de inpassing van de vrijwilligers. Vanuit de 80/20 verhouding praten we over grote aantallen en daar moeten we ons bewust van zijn. De partij is blij met de positieve kritiek die door diverse partijen is gegeven. Dat is een compliment waard en de partij hoopt dat het college opzelfde wijze de verdere uitwerking gaat oppakken.  De partij wil nog wel weten hoe de verschillen tussen de gemeenten bij de uitwerking zichtbaar worden gemaakt.

De PvdA geeft eveneens een compliment over het voorliggende beleidskader. De ruimte voor professionals moet goed worden geborgd en de samenhang met passend onderwijs moet er goed bij worden betrokken. Bij de risicio's moet ook de kwaliteit van de zorg toegevoegd worden en hoe krijgt  de zelfredzaamheid van de burger vorm. Kader 4  over éen regisseur is erg belangrijk. De uitwerking hiervan ziet de partij graag. De partij wil een uityspraak van het collge over de inzet van de mantelzorgers. Daar liggen beperkingen.

De VVD  wil ingaan op het memo bij de stukken. Hoe gaat het CJG4kracht in Zutphen uitgerold worden. Het memo is nog erg algemeen. Ook de relatie CJG en OZC vraagt om meer duidelijkheid. Ook vragen de begrippen participatie in het kader van de wet en participatiemaatschappij meer duidelijkheid. De partij wil weten in hoeverre er ook al contacten zijn met zorgverzekeraars.

De lijst Lilian vraagt of bij de verdere uitrwerking de WGR aan de orde komt.

De SP vraagt naar aanleiding van de ICT oderstreuning of iedere gemeente dat voor zichzelf gaat regelen of dat er samengewerkt gaat worden. Hoe wordt de privacy van cliënten geborgd. De partij wil ook weten hoe het college de kwaliteit gaat bewaken. Wordt daar een apparaat voor ingericht en kunnen we de garantie krijgen dat niet alleen de goedkoopste aanbieder bepalend is.

De stadspartij zegt dat nu nog veel mensen gebruiik maken van de dagopvang. Hoe denkt het college dat instand te kunnen houden. Er zijn veel geluiden dat dagopvang wordt gestopt. Hoe denkt het college invulling te gaan geven aan de tegenprestaties en welk tijdpad heeft het college nog voor ogen.

Het CDA zegt zorgen te hebben over de kwaliteitsbewaking. Wat gaat het college daaraan doen. ICT zal een belangrijke rol moeten krijgen in het kader van de expertise. De partij wil weten of het CJG klaar is voor de centrale spil functie.

GroenLinks zegt dat de nota een goed beeld schets van de toekomst. PGB blijft voor de partij een belangrijk punt  en wil weten wat er gaat gebeuren wanneer instellingen opzich zelf blijven functioneren in plaats van onder 1 regisseur. Het begrip tegenprestatie mag van de partij vervangen worden door recht op meedoen. We zullen moeten durven vernieuwen en van fouten moet je willen leren.

Het college spreekt dank uit voor de complimenten die door verschillende fracties zijn uitgesproken. Er moet nog veel gebeuren voor 1 janauri 2015 en we zijn met veel bezig. Veel van de vragen kunnen ook pas in de toekomst worden gegeven bij de verschillende uitwerkingen. Dat is in het memo ook zo verwoord. Veel  punten van de insprekers en de zienswijzes komen in de uitwerking pas aan de orde. Ze hebben niet geleid tot een aanpassing van de beleidskadernotitie.

Stadsbelang interrumpeert en vraagt welk tijdpad het college gaat volgen en wanneer insprekers een reactie krijgen.

Het college zegt dat er nu al gesprekken worden gevoerd met diverse insprekers en dat over enkele weken een formele reactie gegeven kan worden. Het is de bedoeling dat deze raad de beleidskaders nog gaat vaststellen en met het sluiten van de inspraaktermijn op 10 februari is er nog geen tijd geweest voor formele reacties naar de organisaties die hebben gereageerd.

Stadsbelang vraagt of de reacties ook nog terug komen in de raad.

Het college zegt dat de uitwerkingen ook terug komen in de raad. Op de vraag van D66 over de PGB's antwoordt het college dat dit nog nader ingevuld moeten worden. Een eigen keuze is daarbij belangrijk.

De stadspartij interrumpeert met de vraag of er gebruik wordt gemaakt van de indicatiestelling door SIS.

Het college zegt dat dit nog een kwestie is van uitwerking. De gemeente krijgt hierin een positie en deskundigen zullen daarbij ook een rol krijgen.De samenwerking tussen scholen en CJG is erg belangrijk in het kader van de vroegsignalering. Er zal veel aandacht moeten zijn voor diverse plekken in relatie tot vroegsignalering.

De PvdA vraagt hoe het college de ene regisseursrol in de toekomst ziet.

Het college geeft aan dat de regisseursrol nu afhankelijk van de problematiek ook al bij een organisatie ligt. Dat hoeft niet altijd dezelfde instantie te zijn. Van professionals wordt verwacht dat ze tijdig gaan doorverwijzen. E.e.a. moet in de uitwerking nog duidelijker worden. Er moet ruimte zijn voor professionalisme en het is niet de bedoeling dat gewerkt wordt met vooraf bepaalde protocollen. Er zijn drie hoofdpijlers: Plein/WMO-sociale wijkteams en CJG. Die moeten goed verbonden zijn. In elke wijk een WMO loket is te star. Er moeten flexibele oplossingen gezocht worden.

Als de burger zelf geen opdracht wil of kan verstrekken zal indien dat nodig is vanuit de regierol worden overgenomen. De nota over verbonden partijen komt binnenkort aan de orde en zal ook een rol gaan spelen. De vragen over de eigen bijdrages zijn terecht. Eigen bijdrages mogen geen drempel gaan vormen. Daar moeten nog oplossingen voor komen en er moet ruimte zijn voor de professionals.

De SP interrumpeert met de vraag of het college de eigen bijdrage door het CAK gaat innen.

Het college deelt mede dat dit nog niet bekend is.

D66 vraagt of de gemeenteraad zelfstandig keuzes kan maken of dat er regionale binnende afspraken gemaakt moeten worden.

Het college zegt dat iedere gemeente zelf invulling kan geven aan het beleid voor de eigen bijdrage.

Ten aanzien van de vrijwilligers zegt het college dat die bij de uitvoering erg belangrijk gaan worden maar dat we ook moeten oppassen  dat wat we teveel van vrijwilligers gaan vragebn en daarme de mogelijkheden van inzetten vrijwilligers dood slaat.

De Stadpartij merkt op de vrijwilligerswerk niet vrijblijvend is.

Het college is het hier volledig mee eens. We zullen het potentieel aan vrijwilligers optimaal moeten gaan benutten. Tegelijk is het optijd ontlasten van de vrijwillige mantelzorgers ook belangrijk.

De PvdA vraagt of dit een keuze van de raad is.

Het college geeft aan dat dit juist is.

De Stadspartij zegt dat nu al gesignaleerd wordt dat er dagopvang verdwijnt. Wat gaat het college daaraan doen.

Het college zegt daar nu niet in dat gat gesprongen gaat worden. Als een instelling de dagopvang stopt kunnen we daar weinig aan doen.

Burgerbelang is van oordeel dat we ervoor moeten waken dat de deskundigheid van vrijwilligers verloren gaat.

Het college zegt dat het traject naar 1 januari 2015 nog onder grote tijdsdruk staat. Als we het in de toekomst goed voor elkaar willen hebben zullen we ook bepaalde risico's moeten durven nemen en wanneer iets fout gaat herstellen. We kunnen als gemeente zaken lokaal regelen. Wanneer zaken beter regionaal kunnen moeten we dat niet nalaten. Soms is regionaal belangrijker dan lokaal. Maatwerk is belangrijk. De professionals zijn er van doordrongen dat het anders kan en moet. Er is winst te behalen. Het is niet de bedoeling de bewaking van de kwaliteit van de zorg ingewikkeld te maken en daar administratieve processen van te maken. Ten aanzien van de ICT wordt ook gekeken naar wat er landelijk wordt ontwikkekld.

Lijst Lilian vraagt of de raad nog wat te zeggen heeft over de gang van zaken.

Het college zegt dat wanneer de kaders zijn vastgesteld de uitwerking plaatsvindt. Die wordt weer met de raad besproken. Op het vraagstuk van de organisatievorm komt het college tezijndertijd terug. Dat geldt ook voor de WGR. De nota gebonden partijen speelt daar ook een rol in. Ook de rekenkamer heeft aanbevelingen gedaan.

De Stadspartij is voorstander van een aparte bijeenkomst met de raad over een WGR.

Het college zegt dat het een taak wordt voor de nieuwe raad. We moeten niet te snel schrikken van een WGR. Het is de vraag hoe kunnen we op termijn blijven sturen. CJG4kracht eb OZC krijgen in Zutphen een belangrijke plek. Het goede gebruik van de begrippen participatiewet en participatiesamenleving onderschjrijft het college en zal goed moet worden gebruikt. Het contact met zorgverzekering vindt op regio nuiveau plaats. De privacy bescherming blijft een voortdurende aandachtspunt  en de wijze van aanbesteding zal verschillend kunnen zijn. de Kwaliteit van de samenleving is daarbij erg belangrijk en het is niet de bedoeling een jacht te gaan maken op de goedkoopste aanbieder.

Burgerbelang vraagt daar de raad bij te betrekken.

Het college zegt dat dit ook de bedoeling is. In antwoord op de vraag over tegenprestaties van Groenlinks zegt het college dat deze term in de wet is bepaald. Het CJG is ten dele klaar voor de toekomst en ten dele moet het nog ontwikkeld worden, maar dat geldt voor alle organisaties.

De PvdA vraagt hoe de second opinion is/wordt georganiseerd.

Het college zegt dat er niet zo letterlijk sprake zal zijn van een second opinion. Een cliënt staat het vrij een andere keuze te maken.

Het CDA adviseert aan ter sluiten bij landere ontwikkelingen.

De voorzitter concludeert dat alle vragen zijn beantwoord en vraagt het forum of de algemene beleidskaders rijp zijn voor besluitvoring door de raad.

Het forum geeft unaniem aan dat het document rijp is voor besluitvorming door de gemeenteraad.

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Samen sterk voor onze jeugd! Kadernotitie Jeugd regio Midden IJssel, Oost Veluwe (24-02-2014)

Datum 24-02-2014 Tijd 19:00 - 21:00
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.S.M. van der Pal
Griffier
T.A.L. Venneman
Aanwezig namens Naam
PvdAP.P.G.L. Smeenk
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDA. van Dijk
GroenLinksJ.M. Luijendijk
D66C.A. Lammers en W.M. Voorham
BurgerbelangR.C.M. Sueters
CDAJ. Pennings - Hanemaaijer
SPJ.J. Kosters
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Stadsbelang
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Er zijn geen insprekers. Het college krijgt de gelegenheid voor een inleidend woord.

Het college zegt dat de kader notitie ter inzage  heeft gelegen en dat er een aantal reactie zijn binnengekomen. In de inspraaknotitie is vermeld tot welke wijzigingen de opmerkingen hebben geleid. Alle gemeenten in de regio  gaan nu deze eindnotitie vaststellen.

D66 vraagt hoe de korting van 15% on het budget voor 2017 opgevangen gaat worden en of dit gevolgen gaat krijgen voor de preventieve hulp.

De CristenUnie vraagt of de GR later komt.

Burgerbelang zegt dat met dit voorstel in feite  de beslispunten op pagina 37-38 aan de orde zijn. Dit vraagt nog veel aandacht in de uitwerking. De partij wil weten hoe de samenwerking tussen de gemeenten is geregeld en hoe de kosten worden verdeeld.

De PvdA zegt dat de kaders helder zijn en nu verder in de uitwerking vorm moeten krijgen. Hoe gaat de preventierol vorm krijgen?

De VVD  vraagt een toelichting op de beperkte eigen mogelijkheden bij de punten op pagina 23.

De SP heeft geen sprecifieke vragen.

De Stadspartij zegt dat het stuk helder is en dat de uitwerking met belangstelling tegemoet wordt gezien.

Het CDA is ook blij met dit heldere stuk maar vraagt wel of er nog eigen voorkeuren mogelijk zijn bij de preventie.

GroenLinks wil weten wie de uitvoering van de niet-vrij toegankelijke zorg gaat doen.

Het college zegt dat de korting bekent is, maar dat nog niet precies bekend is hoe daar naar toegewerkt gaat worden. Er is nog geen besluit over de organisatievorm. Er komt nog een uitvoeringsplan voor 1 juli.

Bij CJG en OZC kan specialistische hulp worden ingevlogen als dat nodig mocht zijn, maar dat heeft nog wel tijd nodig.

De PvdA vraagt of we voldoende deskundigheid in eigen huis hebben.

Het college zegt dat er nog niet is gekozen voor het hebben van deskundigheid in eigen huis. Daar moeten nog afwegingen over gemaakt worden.

De VVD vindt beslispunt 9 van hoofdstuk 7 erg vaag. Kan daar meer duidelijkheid over worden gegeven. Kan aangegeven worden wanneer het onderzoek over de eigen bijdrage wordt afgerond.

De PvdA wil graag weten welk deel van het budget bedoeld is voor preventie zorg.

De Stadspartij heeft een vraag over de clientgegevens in de bijlage. er staan geen diensten genoemd.

D66 vraagt zich af af we niet het risico lopen dat kinderen over de schutting worden gegooid.

Het college zegt dat voor de specialistische vraag een aparte werkgroep bestaat. Elke  gemeentre geeft geld en ambtelijk inzet.Over de jeugdzorg+  hebben we als gemeente geen cijfers.

De PvdA interrumpeert dat het gaat om zorg voor jongeren  en dat we het moeten hebben over de plaatselijke aspecten.

De VVD zegt dat er plaatselijk veel informatie beschikbaar is maar bovenregionaal is dat lastiger. Dat maakt het soms moeilijk.

Het college zegt dat het niet de bedoeling is dat kinderen over de schutting worden gegooid. De bezuiniging zullen in de komende jaren uitgewerkt  worden.

De VVD vraagt of er al meer duidelijkheid gegeven kan worden over de uitvoeringskosten . In punt 9 is dat erg vaag geformuleerd.

Geantwoord wordt dat het hier ook gaat om de kosten die de gemeente zelf maakt.

Het college geeft nog aan dat er voor 1 juli uitvoeringsplannen liggen, die weer besproken worden.

De voorzitter vraagt of het onderwerp voldoende is besproken  en ter besluitvorming door kan naar de gemeenteraad. Alle forum leden geven aan dat het voldoende is besproken.

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Natuurlijk verloop versus boventallig verklaren (24-02-2014)

Datum 24-02-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.A. Kamp-Landman
Griffier
E.P. Langenbach
Aanwezig namens Naam
PvdAF.J.M. Heitling
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDW.P. van Stockum
GroenLinksA.J.A. Putker
D66R. Jense
BurgerbelangM.G.S. Siemes
CDAG.H. Brunsveld
SPE.P.M. Gründemann
ChristenUnieA. Oldenkamp
StadsbelangB.A.M. Berg
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

De Voorzitter heet eenieder welkom, opent de vergadering en licht het onderwerp kort toe. Voor ligt de Eindrapportage 2013 ZV en aanvraag implementatiebudget 2014 en het voorstel voor Natuurlijk verloop versus boventallig verklaren. Het woord is aan het College voor een toelichting.

Het College geeft aan dat er op dit moment al uitgaven gedaan worden. Uit het implementatiebudget van 2013 is een deel overgehouden. Dat als teken dat er zorgvuldig wordt omgegaan met het ter beschikking gestelde bedrag.

Er worden ook taakstellingen gehaald. In de periode 2012-2013 is de taakstelling in loonsom gerealiseerd. Deels door natuurlijk verloop, deels door het boventallig verklaren. Er wordt daarom ook geïnvesteerd in mobiliteit. Door het toepassen van de seniorenregeling wordt hiervoor de taakstelling in 2015 gehaald.

Voorgesteld wordt om nu te kiezen voor het aanhouden van het natuurlijk verloop voor de formatie reductie. Dit betekent dat de taakstelling in 2017 wordt gehaald, maar de kosten zijn lager. Volgen van het natuurlijk verloop kost 1,3 mln, boventallig verklaren kost 2,6 mln. Het volgen van het natuurlijk verloop heeft ook waardevolle voordelen zoals het behouden van kennis en menskracht. Daarnaast is het mogelijk om voor te sorteren op de toekomstige ontwikkeling, omdat bekent is op welk moment iemand natuurlijk uitstroomt.

De Voorzitter geeft de fracties de gelegenheid om vragen te stellen.

Stadsbelang dankt het College voor het heldere verhaal. Vraag is hoe er voorzien wordt in de kennisoverdracht nu er ervaren medewerkers afvloeien.

Het CDA haalt de passage aan over ‘anders werken, samenwerking, zaakgericht werken en piofach’. Gevraagd wordt hoe zich dat vertaalt.

Ten aanzien van de Griffie wordt opgemerkt dat de stukken niet op de website staan.

GroenLinks geeft aan dat niet uit de stukken blijkt dat de maatregel gestoeld is op een stevig personeelsbeleid. Uitgangspunt zou moeten zijn dat je de goede mensen houdt. Het voorstel komt daardoor wat vrijblijvend over.

Door de Stadspartij wordt gevraagd of er andere maatregelen, zoals outplacement, mogelijk zijn om de gevraagde bijdrage te verlagen.

De SP vraagt zich af of er voldoende flexibiliteit is binnen het ambtelijk bestand om bijvoorbeeld ander werk te gaan doen. Is er in dit verband rekening gehouden met mogelijke bijscholing?

De VVD merkt op dat er wat mist in het personeelsbeleid. Aan het College wordt gevraagd om een memo met daarin een visie op de aankomende periode en de behoefte aan menskracht en kennis daarin. Dit gelet op de grote transities die er aan komen.

Voorts wordt gevraagd of er nu sprake is van een financiële keuze of een bewuste keuze op basis van de taakinvulling.

De PvdA merkt op dat het voorstel past in het beeld van goed werkgeverschap. Vraag is welke hindernissen er zijn ten opzichte van het einddoel.

Burgerbelang merkt op dat het positief is dat het beschikbaar gestelde budget in 2013 toereikend is geweest. Vraag is tegelijk of de beschikbare reserve voor de periode 2015-2017 voldoende is.

In het voorstel wordt geopperd om de laatste rapportage van 2013 te laten vervallen. De argumenten die hieraan ten grondslag liggen acht zij wat mager. Er is behoefte aan meer informatie omtrent dit onderdeel van het voorstel.

De ChristenUnie vraagt of er gekeken is naar de inzet van vrijwilligers. Het museum en de bibliotheek werken op deze manier, dan zou de eigen organisatie hier ook naar moeten kijken vanuit haar voorbeeldfunctie.

Er wordt nu één jaar respijt gevraagd voor het halen van de doelstelling en dat kost incidenteel 1,3 mln. Is het mogelijk dit bedrag om te zetten naar een structureel bedrag, zodat er ook gekeken kan worden naar het natuurlijk verloop na 2017 of wellicht een extra taakstelling opgenomen kan worden?

D66 concludeert dat er een substantieel deel over is van het budget van 2013. Nu wordt gevraagd naar het beschikbaar stellen van een verdubbeld budget. De toelichting over die verdubbeling mist.

De Voorzitter geeft het woord aan het College voor de beantwoording van de vragen.

Het College stelt dat er hard gewerkt wordt aan de kennisoverdracht. De inzet op interne mobiliteit maakt dat ook nodig.

Stadsbelang vraagt in dit verband of zaken ook digitaal vast worden gelegd.

Het College geeft aan dat dit zeker gebeurd. Het zaakgericht digitaal werken is hiervan een goed voorbeeld.

De passage over anders werken doelt op flexplekken en de ontwikkelingen op het gebied van piofach (Personeel, Inkoop, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie, Huisvesting). Voor deze bedrijfsvoeringaspecten wordt samenwerking gezocht in stedendriehoek verband met een vijftal gemeenten. Belangrijk is wel dat er eerst geïnvesteerd moet worden alvorens de besparing gerealiseerd wordt.

Binnen de gemeente wordt hard gewerkt aan een actief personeelsbeleid. De voorbereiding hiervan kost wel geld en capaciteit.

Het verlagen van de bijdrage van 1,3 mln is lastig. Dit bedrag is zorgvuldig tot stand gekomen.

De Stadspartij vraagt of er gekeken is naar andere maatregelen zoals outplacement.

Het college geeft aan dat het onduidelijk is of dit goedkoper is. De ambtelijke ondersteuning geeft uitleg.

Vanaf 2012 is er geïnvesteerd in mobiliteit. De medewerker wordt gestimuleerd om na te denken over de eigen loopbaan. Dit voorstel staat niet op zich, maar is onderdeel van het kader dat gegeven wordt door Zutphen Vooruit, het deelprogramma de veranderende rol in de samenleving en de strategische personeelsplanning. Er wordt in kaart gebracht wat de in de toekomst benodigde kwaliteiten zijn ook in relatie tot de decentralisaties en de digitalisering. Doel is de medewerkers inzetbaar te maken in de nieuwe organisatie. Door het natuurlijk verloop te volgen is precies duidelijk wie wanneer weggaat en welke taken er achterblijven. Dat geeft inzicht in de benodigde opvolging. Hier ligt ook een relatie met werving & selectie.

GroenLinks vraagt of er ook gestuurd wordt op uitstroom of dat er alleen gekeken wordt naar het natuurlijk verloop.

De ambtelijke ondersteuning geeft aan dat er ook gestuurd wordt op het taakgerelateerde deel. In de bijlage bij de stukken is aangegeven aan welke taken de eerder al genoemde zeven fte gekoppeld is.

In de toekomst zal blijken of er nog meer taakgerelateerde fte’s kunnen worden bezuinigd als gevolg van veranderingen door samenwerking op piofach gebied.

GroenLinks vraagt of er ook wordt opgeschoond onder disfunctionerende medewerkers.

Vanuit de ambtelijke ondersteuning wordt aangegeven dat de personele jaarcyclus een belangrijk instrument is om hierop te sturen. Dit houdt in dat er per kalenderjaar drie gesprekken plaatsvinden met de leidinggevende waaronder een beoordelingsgesprek. Er wordt ook gestuurd op het houden van die gesprekken. Afscheid nemen van een medewerker is daarin een mogelijkheid.

Het College vervolgt de beantwoording van de vragen met de opmerking dat de reserve toereikend is. Daarnaast zit er nog rek in het budget.

De PvdA reageert op de vragen van Groen Links met de opmerking dat er geen relatie ligt tussen boventalligheid en disfunctioneren. Dit zijn zaken die los van elkaar gezien moeten worden.

GroenLinks reageert door te stellen dat goed werkgeverschap ook inhoudt dat er bij disfunctioneren afscheid genomen moet kunnen worden van een medewerker.

De PvdA stelt dat dit een andere discussie is en niet in dit onderwerp betrokken moet worden.

Het College vervolgt de beantwoording.

De jaarrekening over 2013 komt er aan. Het zou verspilling zijn indien er nog een extra rapportage gemaakt zal moeten worden.

Inzet van vrijwilligers is lastig, maar er worden wel zaken teruggelegd in de samenleving.

Stadsbelang vraagt om wat voor zaken het precies gaat.

Het College verduidelijkt dat het dan gaat om adoptiegroen of het opruimen in de wijken. Er zijn veel mensen actief in de samenleving.

Stadsbelang vraagt of er geen verdringing plaatsvindt op de arbeidsmarkt.

Het College stelt dat de Delta ook aan het werk is binnen de gemeente. Op dat vlak is er ook een gemeentelijke taak.

De ambtelijke ondersteuning geeft aan dat er sinds vorig jaar gestuurd wordt op loonsom. Het is daarmee mogelijk om de vergoeding van stagiaires of vrijwilligers op te nemen. De leidinggevende maakt deze afweging.

Het College geeft als antwoord op de vraag van de Christen Unie aan dat de 1,3 mln. een structurele bezuiniging is. Er s niet gedacht over een extra taakstelling die dat kan dekken. De daadwerkelijke bezuiniging is ook groter dan de 1,3 mln.

De ambtelijke ondersteuning voegt hieraan toe dat het wegstrepen van taken juist extra geld kost.

D66 refereert aan de vraag over de verdubbeling van het budget. Er zit een groot verschil tussen hetgeen begroot is. Zijn er ook niet-gehaalde bezuinigingen?

Het College stelt dat de maatregelen die in 2014 worden uitgevoerd complexer zijn en dus ook een grotere investering vragen. De ambtelijke ondersteuning voegt hieraan toe dat er ook een doorschuif effect is. Bijvoorbeeld de boete van de belastingdienst in verband met de seniorenregeling.

De VVD geeft aan geprobeerd te hebben een toez3gging los te krijgen over een breder beeld voor de toekomst op het gebied van de personele lasten in relatie tot de indirecte kosten en de verdeling daarvan over de verschillende maatregelen.

Het College stelt dat er een forumsessie is gepland over de toekomstvisie waarbij ook het financiële aspect meegnomen wordt.

Burgerbelang vraagt of bezuinigen op het ambtelijk apparaat nog verantwoord is gelet op de druk op de organisatie. Is het afstoten van taken een optie?

Het College geeft aan dat er taken afgestoten worden. Deze zijn te vinden in de bijlage, de taakgerelateerde reducties.

Binnen de organisatie stijgt de werkdruk en de gevolgen daarvan laten zich zien in het ziekte verzuim.

De SP herinnert aan haar vraag over de flexibiliteit in de inzet van medewerkers.

Het College stelt dat alle medewerkers in algemene dienst zijn aangesteld.

De Voorzitter concludeert dat alle vragen zijn beantwoordt en na een korte inventarisatie dat beide voorstellen door kunnen naar de raad voor besluitvorming en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Eindrapportage 2013 ZV en I en aanvraag implementatiebudget 2014 (24-02-2014)

Datum 24-02-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.H.M. Buitink
Griffier
E.P. Langenbach
Aanwezig namens Naam
PvdAF.J.M. Heitling
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDW.P. van Stockum
GroenLinksA.J.A. Putker
D66R. Jense
BurgerbelangM.G.S. Siemes
CDAG.H. Brunsveld
SPE.P.M. Gründemann
ChristenUnieA. Oldenkamp
StadsbelangB.A.M. Berg
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

De Voorzitter heet eenieder welkom, opent de vergadering en licht het onderwerp kort toe. Voor ligt de Eindrapportage 2013 ZV en aanvraag implementatiebudget 2014 en het voorstel voor Natuurlijk verloop versus boventallig verklaren. Het woord is aan het College voor een toelichting.

Het College geeft aan dat er op dit moment al uitgaven gedaan worden. Uit het implementatiebudget van 2013 is een deel overgehouden. Dat als teken dat er zorgvuldig wordt omgegaan met het ter beschikking gestelde bedrag.

Er worden ook taakstellingen gehaald. In de periode 2012-2013 is de taakstelling in loonsom gerealiseerd. Deels door natuurlijk verloop, deels door het boventallig verklaren. Er wordt daarom ook geïnvesteerd in mobiliteit. Door het toepassen van de seniorenregeling wordt hiervoor de taakstelling in 2015 gehaald.

Voorgesteld wordt om nu te kiezen voor het aanhouden van het natuurlijk verloop voor de formatie reductie. Dit betekent dat de taakstelling in 2017 wordt gehaald, maar de kosten zijn lager. Volgen van het natuurlijk verloop kost 1,3 mln, boventallig verklaren kost 2,6 mln. Het volgen van het natuurlijk verloop heeft ook waardevolle voordelen zoals het behouden van kennis en menskracht. Daarnaast is het mogelijk om voor te sorteren op de toekomstige ontwikkeling, omdat bekent is op welk moment iemand natuurlijk uitstroomt.

De Voorzitter geeft de fracties de gelegenheid om vragen te stellen.

Stadsbelang dankt het College voor het heldere verhaal. Vraag is hoe er voorzien wordt in de kennisoverdracht nu er ervaren medewerkers afvloeien.

Het CDA haalt de passage aan over ‘anders werken, samenwerking, zaakgericht werken en piofach’. Gevraagd wordt hoe zich dat vertaalt.

Ten aanzien van de Griffie wordt opgemerkt dat de stukken niet op de website staan.

GroenLinks geeft aan dat niet uit de stukken blijkt dat de maatregel gestoeld is op een stevig personeelsbeleid. Uitgangspunt zou moeten zijn dat je de goede mensen houdt. Het voorstel komt daardoor wat vrijblijvend over.

Door de Stadspartij wordt gevraagd of er andere maatregelen, zoals outplacement, mogelijk zijn om de gevraagde bijdrage te verlagen.

De SP vraagt zich af of er voldoende flexibiliteit is binnen het ambtelijk bestand om bijvoorbeeld ander werk te gaan doen. Is er in dit verband rekening gehouden met mogelijke bijscholing?

De VVD merkt op dat er wat mist in het personeelsbeleid. Aan het College wordt gevraagd om een memo met daarin een visie op de aankomende periode en de behoefte aan menskracht en kennis daarin. Dit gelet op de grote transities die er aan komen.

Voorts wordt gevraagd of er nu sprake is van een financiële keuze of een bewuste keuze op basis van de taakinvulling.

De PvdA merkt op dat het voorstel past in het beeld van goed werkgeverschap. Vraag is welke hindernissen er zijn ten opzichte van het einddoel.

Burgerbelang merkt op dat het positief is dat het beschikbaar gestelde budget in 2013 toereikend is geweest. Vraag is tegelijk of de beschikbare reserve voor de periode 2015-2017 voldoende is.

In het voorstel wordt geopperd om de laatste rapportage van 2013 te laten vervallen. De argumenten die hieraan ten grondslag liggen acht zij wat mager. Er is behoefte aan meer informatie omtrent dit onderdeel van het voorstel.

De ChristenUnie vraagt of er gekeken is naar de inzet van vrijwilligers. Het museum en de bibliotheek werken op deze manier, dan zou de eigen organisatie hier ook naar moeten kijken vanuit haar voorbeeldfunctie.

Er wordt nu één jaar respijt gevraagd voor het halen van de doelstelling en dat kost incidenteel 1,3 mln. Is het mogelijk dit bedrag om te zetten naar een structureel bedrag, zodat er ook gekeken kan worden naar het natuurlijk verloop na 2017 of wellicht een extra taakstelling opgenomen kan worden?

D66 concludeert dat er een substantieel deel over is van het budget van 2013. Nu wordt gevraagd naar het beschikbaar stellen van een verdubbeld budget. De toelichting over die verdubbeling mist.

De Voorzitter geeft het woord aan het College voor de beantwoording van de vragen.

Het College stelt dat er hard gewerkt wordt aan de kennisoverdracht. De inzet op interne mobiliteit maakt dat ook nodig.

Stadsbelang vraagt in dit verband of zaken ook digitaal vast worden gelegd.

Het College geeft aan dat dit zeker gebeurd. Het zaakgericht digitaal werken is hiervan een goed voorbeeld.

De passage over anders werken doelt op flexplekken en de ontwikkelingen op het gebied van piofach (Personeel, Inkoop, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie, Huisvesting). Voor deze bedrijfsvoeringaspecten wordt samenwerking gezocht in stedendriehoek verband met een vijftal gemeenten. Belangrijk is wel dat er eerst geïnvesteerd moet worden alvorens de besparing gerealiseerd wordt.

Binnen de gemeente wordt hard gewerkt aan een actief personeelsbeleid. De voorbereiding hiervan kost wel geld en capaciteit.

Het verlagen van de bijdrage van 1,3 mln is lastig. Dit bedrag is zorgvuldig tot stand gekomen.

De Stadspartij vraagt of er gekeken is naar andere maatregelen zoals outplacement.

Het college geeft aan dat het onduidelijk is of dit goedkoper is. De ambtelijke ondersteuning geeft uitleg.

Vanaf 2012 is er geïnvesteerd in mobiliteit. De medewerker wordt gestimuleerd om na te denken over de eigen loopbaan. Dit voorstel staat niet op zich, maar is onderdeel van het kader dat gegeven wordt door Zutphen Vooruit, het deelprogramma de veranderende rol in de samenleving en de strategische personeelsplanning. Er wordt in kaart gebracht wat de in de toekomst benodigde kwaliteiten zijn ook in relatie tot de decentralisaties en de digitalisering. Doel is de medewerkers inzetbaar te maken in de nieuwe organisatie. Door het natuurlijk verloop te volgen is precies duidelijk wie wanneer weggaat en welke taken er achterblijven. Dat geeft inzicht in de benodigde opvolging. Hier ligt ook een relatie met werving & selectie.

Groen Links vraagt of er ook gestuurd wordt op uitstroom of dat er alleen gekeken wordt naar het natuurlijk verloop.

De ambtelijke ondersteuning geeft aan dat er ook gestuurd wordt op het taakgerelateerde deel. In de bijlage bij de stukken is aangegeven aan welke taken de eerder al genoemde zeven fte gekoppeld is.

In de toekomst zal blijken of er nog meer taakgerelateerde fte’s kunnen worden bezuinigd als gevolg van veranderingen door samenwerking op piofach gebied.

GroenLinks vraagt of er ook wordt opgeschoond onder disfunctionerende medewerkers.

Vanuit de ambtelijke ondersteuning wordt aangegeven dat de personele jaarcyclus een belangrijk instrument is om hierop te sturen. Dit houdt in dat er per kalenderjaar drie gesprekken plaatsvinden met de leidinggevende waaronder een beoordelingsgesprek. Er wordt ook gestuurd op het houden van die gesprekken. Afscheid nemen van een medewerker is daarin een mogelijkheid.

Het College vervolgt de beantwoording van de vragen met de opmerking dat de reserve toereikend is. Daarnaast zit er nog rek in het budget.

De PvdA reageert op de vragen van Groen Links met de opmerking dat er geen relatie ligt tussen boventalligheid en disfunctioneren. Dit zijn zaken die los van elkaar gezien moeten worden.

GroenLinks reageert door te stellen dat goed werkgeverschap ook inhoudt dat er bij disfunctioneren afscheid genomen moet kunnen worden van een medewerker.

De PvdA stelt dat dit een andere discussie is en niet in dit onderwerp betrokken moet worden.

Het College vervolgt de beantwoording.

De jaarrekening over 2013 komt er aan. Het zou verspilling zijn indien er nog een extra rapportage gemaakt zal moeten worden.

Inzet van vrijwilligers is lastig, maar er worden wel zaken teruggelegd in de samenleving.

Stadsbelang vraagt om wat voor zaken het precies gaat.

Het College verduidelijkt dat het dan gaat om adoptiegroen of het opruimen in de wijken. Er zijn veel mensen actief in de samenleving.

Stadsbelang vraagt of er geen verdringing plaatsvindt op de arbeidsmarkt.

Het College stelt dat de Delta ook aan het werk is binnen de gemeente. Op dat vlak is er ook een gemeentelijke taak.

De ambtelijke ondersteuning geeft aan dat er sinds vorig jaar gestuurd wordt op loonsom. Het is daarmee mogelijk om de vergoeding van stagiaires of vrijwilligers op te nemen. De leidinggevende maakt deze afweging.

Het College geeft als antwoord op de vraag van de Christen Unie aan dat de 1,3 mln. een structurele bezuiniging is. Er s niet gedacht over een extra taakstelling die dat kan dekken. De daadwerkelijke bezuiniging is ook groter dan de 1,3 mln.

De ambtelijke ondersteuning voegt hieraan toe dat het wegstrepen van taken juist extra geld kost.

D66 refereert aan de vraag over de verdubbeling van het budget. Er zit een groot verschil tussen hetgeen begroot is. Zijn er ook niet-gehaalde bezuinigingen?

Het College stelt dat de maatregelen die in 2014 worden uitgevoerd complexer zijn en dus ook een grotere investering vragen. De ambtelijke ondersteuning voegt hieraan toe dat er ook een doorschuif effect is. Bijvoorbeeld de boete van de belastingdienst in verband met de seniorenregeling.

De VVD geeft aan geprobeerd te hebben een toez3gging los te krijgen over een breder beeld voor de toekomst op het gebied van de personele lasten in relatie tot de indirecte kosten en de verdeling daarvan over de verschillende maatregelen.

Het College stelt dat er een forumsessie is gepland over de toekomstvisie waarbij ook het financiële aspect meegnomen wordt.

Burgerbelang vraagt of bezuinigen op het ambtelijk apparaat nog verantwoord is gelet op de druk op de organisatie. Is het afstoten van taken een optie?

Het College geeft aan dat er taken afgestoten worden. Deze zijn te vinden in de bijlage, de taakgerelateerde reducties.

Binnen de organisatie stijgt de werkdruk en de gevolgen daarvan laten zich zien in het ziekte verzuim.

De SP herinnert aan haar vraag over de flexibiliteit in de inzet van medewerkers.

Het College stelt dat alle medewerkers in algemene dienst zijn aangesteld.

De Voorzitter concludeert dat alle vragen zijn beantwoordt en na een korte inventarisatie dat beide voorstellen door kunnen naar de raad voor besluitvorming en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Presentatie schetsontwerp herinrichting IJsselkade Zutphen (24-02-2014)

Datum 24-02-2014 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
O.W. Bosch
Griffier
S.R. van Galen
Aanwezig namens Naam
PvdAM. Hissink
StadspartijF.L.A. van Leeuwen
VVDB. van der Veen
GroenLinksG.H.M. Buitink
D66H. Lindeboom
BurgerbelangA.IJ. Pepers
CDAG.H. Brunsveld
SPW.K.H. Torgensen
ChristenUnieS. van Keulen
StadsbelangH.M.J. Siebelink
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom bij deze vergadering over het schetsontwerp herinrichting IJsselkade Zutphen. De vergadering van 10 februari waarin een presentatie van het schetsontwerp werd gegeven, is toen geschorst omdat er onvoldoende tijd was om alle vragen te beantwoorden. Het college heeft inmiddels de nog openstaande antwoorden beantwoord en de financiële paragraaf beschikbaar gesteld. Vanavond is het vervolg, maar de vergadering staat oordeelsvormend op de agenda. De voorzitter vraagt zich af of dit juist is. De voorzitter geeft gelegenheid om vragen te stellen.

Stadsbelang vraagt aan het college of de vergadering inderdaad oordeelsvormend is.

Het college antwoordt dat dit niet juist is, de vergadering van vanavond is informerend.

Stadsbelang vraagt zich nog steeds af of de drie horecatentjes elkaar niet bijten of versterken. Daarnaast wil Stadsbelang weten of de motie die de VVD en Stadsbelang vanavond indienen, bij de herinrichting van de IJsselkade kan worden betrokken. De motie heeft namelijk ook betrekking op de IJsselkade.

Het college antwoordt dat het nog niet zeker is dat er drie horecagelegenheden komen, tot nu toe is één daarvan zeker, het bestaande IJsselpaviljoen. In het forum van 10 februari is gezegd dat er een parkeerbalans is opgesteld. Met de nieuwbouw van een parkeervoorziening bij het station kunnen we de parkeerplaatsen compenseren. Daarnaast krijgt het gebied de mogelijkheid voor dubbel gebruik voor vergunninghouders en betaald parkeren. Hiermee ontstaan in het gebied ruim voldoende parkeerplaatsen. Vergunningplaatsen blijven sowieso gehandhaafd. De motie voor parkeren bij het oude Aventus zou volgens de parkeerbalans niet nodig zijn. Het parkeerterrein bij Aventus is slecht bezet. In dit plan is voor een andere oplossing gekozen.

De ChristenUnie verwijst naar het Groenstructuurplan waarin de beplanting op grotere afstand is bedacht, maar nu wordt in het schetsontwerp dezelfde afstand aangehouden. Graag verduidelijking.

De groeninrichting is afgestemd met de vastgestelde groenatlas, die toevoeging van groen aan de IJsselkade beoogt. Er komt meer groen over de gehele linie. Dit zijn andere afstanden dan de huidige kastanjes.

Het CDA vraagt om meer uitleg over de mogelijkheden voor verhuizing van het Shell benzinestation.

Het college antwoordt dat we veel geld moeten neerleggen om het tankstation over tien jaar te verhuizen.

Het CDA vraagt het college of hij dit iets kan concretiseren.

De ambtelijk ondersteuner antwoordt dat de grond in eigendom is van de NS en Shell de uitbater is van het tankstation. Er zijn gesprekken met beide partijen geweest en daaruit bleek dat verhuizing van het tankstation vier miljoen euro zou kosten. Dit kan onderhandelingsinzet zijn, maar geeft wel een richting dat het veel geld gaat kosten.

De Stadspartij wil graag meer duidelijkheid op een aantal gestelde vragen: Hoe zit het met de taxi’s en bevoorrading die nodig zijn op het moment dat er Rode Kruis boten aanleggen? Hoe zit het met het zicht van de woningen op de begane grond op de IJssel? In hoeverre komen de beoogde bomen ook daadwerkelijk boven de daklijsten uit? En hoe heeft de Fietsersbond gereageerd op de plannen voor fietsers op de locatie van de Vispoorthaven/Bult van Ketjen?

Het college antwoordt dat er gekeken is naar de bereikbaarheid, zodat mensen met een rolstoel of bevoorrading bij een riviercruise met minder validen, ook bediend kunnen worden. In het schetsontwerp is de hoogte van de bomen nog niet bekend. Er komen in ieder geval meer bomen. Er is met omwonenden en de Fietsersbond gesproken. Beiden zitten in de klankbordgroep. De Fietsersbond vindt het schetsontwerp een mooi plan.

De Stadspartij verwijst naar een onderzoek dat de Fietsersbond heeft uitgevoerd. Daaruit blijkt dat het type kruisingen dat hier bedacht is, veel slachtoffers kan geven. Heeft de Fietsersbond dit meegenomen?

De ambtelijk ondersteuner geeft aan dat de oplossing voor fietsers bij de locatie Bult van Ketjen verder wordt uitgewerkt in overleg met de Fietsersbond.

Het college geeft aan dat de meeste mensen de woonkamer op de eerste verdieping hebben. De verhoging van de kademuur met een of twee meter is een wettelijk voorschrift. Wel gaat de kademuur iets richting de IJssel, zodat de hoek anders wordt. De Fietsersbond kan dit nog het aankomende overleg van de klankbordgroep inbrengen.

De SP wijst erop dat automobilisten over de hele weg de IJssel niet meer kunnen zien door de verhoogde kademuur.

De ambtelijk ondersteuner antwoordt dat er ook openingen in zitten. Als de verhoging van de kademuur een wettelijke bepaling wordt, dan hebben wij weinig invloed. Er is wel iets in te passen, maar daar zit een beperking aan.

GroenLinks verbaast zich hierover: Er worden maatregelen genomen om de rivier de ruimte te geven en hij kan zich niet herinneren dat de kade ooit is overstroomd, waarom moet de kademuur dan verhoogd worden?

De ambtelijk ondersteuner antwoordt dat het voorschrift er nog niet is en dus nog niet is vastgesteld.

De SP vraagt of een demontabele kademuur is onderzocht.

De ambtelijk ondersteuner geeft aan dat hij allerlei ideeën aangereikt krijgt, waaronder ook doorzichtige muren. We zijn nog niet zover om het concreet te maken. Hij wil eerst zien wat wettelijk verplicht wordt.

De SP raadt aan om naar het voorbeeld in Zaltbommel te kijken.

Stadsbelang vraagt aan de Stadspartij: op de IJsselkade staan al bomen, gaat het dan om meer bomen?

De Stadspartij geeft aan dat de huidige kastanjes verwijderd worden en dat er meer bomen terug gepland worden.

De PvdA is benieuwd welke gevolgen het langer spreiden van de plannen -stel tot 2025- voor de subsidies heeft.

Burgerbelang verwijst naar de afgelopen presentatie en benoemt dat hij de geschetste plaatjes fantastisch vindt. Burgerbelang wil graag weten wat de te verwachten subsidiepotjes zijn. Hij vraagt waar informatie te vinden is over de financiën voor de rivierverruiming. Hij sluit aan bij de vraag van het CDA over de verhuizing van het tankstation, hij heeft de indruk dat meer mensen het tankstation op die plek niet fraai vinden.

Het college antwoordt dat het tweede deel van het Stadscontract nu aangevraagd wordt. Het Stadscontract kent deadlines, de huidige zijn tot 2020. Als het geld dan niet op is, lopen we de kans dat het geld teruggetrokken wordt. We proberen ook nieuwe subsidies aan te vragen, zoals subsidie van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed of EFRO. De financiën over de rivierverruiming zijn opgenomen in het gebiedsplan dat in november 2013 door de raad is vastgesteld.

De voorzitter constateert dat er geen vragen meer zijn en vraagt aan het college wat de volgende stap en de planning is.

Het college geeft aan dat het vaststellen van het schetsontwerp een bevoegdheid van het college is. Het college verwacht het in maart vast te stellen. Vervolgens wordt het ter kennisgeving gestuurd naar de raad.

De voorzitter dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Exploitatie en beheer Warnshuus (24-02-2014)

Datum 24-02-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
J.A. Neefjes
Aanwezig namens Naam
PvdAF. Hatzman
StadspartijF.F. Spuijbroek
VVDW.P. van Stockum
GroenLinksA.J.A. Putker
D66R. Jense
BurgerbelangA.W. Jansen
CDAK.M. Warmoltz
SPE.P.M. Gründemann
ChristenUnieA. Oldenkamp
StadsbelangB.A.M. Berg
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft een korte inleiding op het onderwerp. De voorzitter geeft aan dat het college het eerste half uur wordt vertegenwoordigd door mevrouw De Jonge en het tweede half uur door mevrouw Withagen. De voorzitter geeft het woord aan de fracties voor het stellen van vragen aan het college.

D66 constateert dat de exploitatie van het Warnshuus problematisch is. D66 heeft één vraag. Had er niet meer in de opbrengsten sfeer gedaan kunnen worden?

ChristenUnie heeft haar vragen vorige week al gesteld dus college is voorbereid. De functie van het Warnshuus is een heel belangrijke functie in het licht van de veranderende rol van de overheid. CU wil graag dat het Warnshuus een rol gaat spelen in de participatie samenleving. CU vraagt of deze partenciperende rol als functie is meegewogen in het voorliggende besluit? Heeft het college in dit besluit ook de investeringen meegenomen die gedaan moeten worden voor het uitoefenen van deze functie? Het Warnshuus staat niet alleen, in alle wijken van Zutphen is deze functie nodig. Heeft het college hier ook over nagedacht?

Burgerbelang constateert dat het voor de stichting moeilijk is om de exploitatie sluitend te krijgen en is blij met de bijstelling. Burgerbelang vraagt of er nog juridische beperkingen zijn in de overeenkomst om het Warnshuus multifunctioneel te gebruiken en te exploiteren?

PvdA geeft aan dat het belang van het Warnshuus groot is. PvdA is het opgevallen dat het nieuwe bestuur enthousiast is en vindt dat het Warnshuus een goede kans moet hebben.

VVD is verheugd met het nieuwe bestuur, met veel energie om er iets van te maken. Twee jaar geleden waren er al grote zorgen over de financiën en de exploitatie. VVD constateert dat de gemeente balie nu een servicebalie wordt. Hoe gaat het college om met deze nieuwe taken?

SP vraagt zich af of het inkomen van de regiobank is meegenomen in de exploitatie? Ook vraagt de SP of de belastingdienst al akkoord s gegaan met het verlagen van de exploitatie met de BTW? SP uit haar zorgen over het feit dat het Warnshuus  niet rendabel is en dat ook niet zal worden.

De Stadspartij ziet graag dat het Warnshuus een echte functie krijgt in de samenleving. Kijkend naar de exploitatie in de toekomst vraagt SP zich af hoe het college er voor kan zorgen dat alle activiteiten betreffende de samenleving ook allemaal in het Warnshuus gaan plaatsvinden en zo de inkomsten kan vergroten.

GroenLinks vindt het een goed voorstel en sluit zich aan bij de vragen van de andere partijen.

CDA vindt het een mooi voorstel met die kanttekening dat als het niet zo goed gaat met het Warnshuus het CDA graag op de hoogte gehouden wil worden middels een tussentijdse update om zo mogelijk bij te sturen.

Stadsbelang is verheugd met dit voorstel en de gekozen oplossing en wenst het nieuwe bestuur succes toe.

De voorzitter geeft het woord aan het college voor het beantwoorden van de vragen.

Het college dankt de fracties voor de complimenten en sluit zich aan bij de woorden van Stadsbelang door het bestuur succes te wensen.

De exploitatie is zo opgesteld dat het realistisch en haalbaar is. De exploitatie wordt niet hoger ingezet omdat anders de druk te hoog wordt.

Het gebruik van het Warnshuus voor paracommerciële activiteiten is een discussie voor de toekomst.

Interruptie van Burgerbelang die aangeeft dat het college nu een contract aangaat en het niet straks weer moet openbreken omdat we meer commerciële activiteiten willen. Is het dan niet verstandig dit nu gelijk mee te nemen?

Het college is van mening dat dit een separaat traject is en wil hier nu geen voorsprong op nemen. Er spelen overigens ook te veel belangen.

De huur van de regiobank is meegenomen in de exploitatie.

De Belastingdienst heeft een brief gestuurd met nieuw beleid en geeft daarin de bandbreedte aan voor de BTW. De 10% BTW verlaging valt binnen deze bandbreedte.

Het college ondersteund de wens om het Warnshuus rendabel te maken voor de toekomst maar het pand is niet van de stichting maar van de gemeente. Het vooruitzicht is dat dit ook niet mogelijk is zeker tot 2028.

Het tekort van € 12.000, - te dekken met iets anders is niet eenvoudig. Door middel van handhaving, activiteiten die nu op andere locaties in Warnsveld worden gegeven naar het Warnshuus te krijgen, is niet de manier. Het moet als het ware van nature gaan.

ChristenUnie vraagt aan de Stadsbelang of zij weten wat er voor nodig is om die € 12.000, - op te brengen?

Stadsbelang geeft aan dit niet te weten. Stadsbelang doelt niet op de situatie nu maar in de toekomst

Het college benadrukt nogmaals dat we uit moeten gaan van een positieve benadering en niet van het opleggen van regels.

Het college zal de raad tussentijds op de hoogte gaan houden van de ontwikkelingen rond het Warnshuus. Dit zal het college ook scherp houden.

Het college geeft aan dat er wel over wordt nagedacht en gesproken over het Warnshuus als zijnde een spil in het sociaal domein. Het is niet de bedoeling van het college om de exploitatie daar nu van afhankelijk te maken. Het sociaal domein heeft ook zijn definitieve vorm nog niet gekregen en kan dus ook nog niet worden meegenomen.

ChristenUnie wil toch van het college weten wat het, het college waard is om het Warnshuus een dergelijk spil functie te laten zijn. Kan het college dit nog voor de verkiezingen laten weten aan de raad?

Het college geeft aan dat dit niet voor de verkiezingen gaat lukken wat het college wel kan doen is een memo opstellen en daar de hoofdlijnen in schetsen.

Het college is van mening dat alle wijken verschillend zijn en dus verschillende behoeften kennen. Het college weet niet of eenzelfde concept als het Warnshuus uitrollen naar alle wijken zal gaan werken.

De Stadspartij is van mening dat het Warnshuus een belangrijke rol speelt in de samenleving en het zou goed zijn als het college dit gaat stimuleren.

Het college is het eens met het stimuleren maar dit behoeft geen dwang.

De voorzitter heet wethouder Withagen welkom en gaat over tot een tweede ronde van vragen.

D66 komt na het bestuderen van de exploitatie tot de conclusie dat het verlies van € 12.000, - in 2018 vooral komt door het verschil in huur inkomsten en huur uitgaven. Waarom wordt er niet gekeken naar het gelijk laten lopen van deze twee?

ChristenUnie herhaalt haar eerdere vragen en wil graag weten of wethouder Withagen er anders overdenkt.

De voorzitter geeft het woord aan het college voor de beantwoording van de vragen.

Het college geeft aan dat boekhoudkundig het inderdaad mogelijk is om het verschil in huur inkomsten en uitgaven gelijk te trekken, maar de stichting heeft zelf deze ambitie opgesteld. Mochten de inkomsten meer worden dan zal het tekort zakken. Samen is er voor deze exploitatie gekozen. Er is niet gekozen voor een mooi plaatsje maar voor een realistisch en haalbaar beeld.

Het moet duidelijk zijn dat het college het Warnshuus ziet als een locatie met een spil functie. En dat het college daar geld voorover heeft, maar dat er ook verder gebouwd moet worden aan de servicebalie. Het college is van mening dat er al een visie ligt maar dat er nog verdere uitwerkingen gaan komen, zoals het nader invullen van het wijkgericht werken en de transitie van sociaal domein.

Voor de andere wijken betreft het maatwerk. De basis is er en er is nu niet de behoefte om dit in een visie te voegen in de vorm van een memo.

De ChristenUnie gaat het niet om de uitwerking maar om het kijken naar de toekomst en of het college daar geld voorover heeft.

Het college geeft aan dat we op dit moment al investeringen doen en dit wordt in de toekomst vast meer. De uitwerking krijgt een plek in het sociaal domein.

GroenLinks constateert dat de eerdere toezegging om een memo aan de raad te sturen, met het antwoord van het college, nu van tafel is.

De voorzitter concludeert dat het stuk voldoende besproken is en rijp voor de raad.

Advies

Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad

Technisch Blok 24 februari 2014 (20:30 - 21:00)

Verslag van de vergadering

Datum 24-02-2014 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Notulist
J.F.A. Kerkhof
Aanwezig namens Naam
PvdAJ.S.N.M. van Gemert
StadspartijF.L.A. van Leeuwen
VVDH.B. Demoed
GroenLinksG.H.M. Buitink
D66A.O. Biçen en H. Lindeboom
BurgerbelangM.G.S. Siemes
CDAG.H. Brunsveld
SPW.K.H. Torgensen
ChristenUnieS. van Keulen
StadsbelangH.M.J. Siebelink
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

2. Algemeen spreekrecht

Als inspreker heeft zich aangemeld de heer Berto Salfischberger die spreekt namens de werkgroep Berkel Wijnhofpark (zie bijlage voor de inspreekreactie).

De voorzitter informeert of er vragen zijn aan de inspreker.

Stadsbelang vraagt de inspreker of hij klachten bij de politie heeft gemeld.

De heer Salfischberger zegt van niet. Wel denkt de werkgroep na over manieren om overlast te voorkomen bijvoorbeeld door de aanleg van een tweede brug. Met zijn bijdrage aan het Technisch Blok hoopt hij op tips en handreikingen vanuit de politiek.

3. Actieve informatievoorziening

Het college geeft aan dat de gevolgen van de brand in basisschool De Bongerd in kaart worden gebracht. Het onderwijs kan gelukkig gewoon doorgang vinden. De aandacht gaat uit naar het afwikkelen van de schade en opruimen.

Onder verwijzing naar berichtgeving over het faillissement van de Blokketoren geeft het college aan dat nog onduidelijk is wat de financiële consequenties van de brand voor de gemeente zullen zijn. De gemeente staat garant voor een lening en loopt huuropbrengsten mis zolang het gebouw niet opnieuw verhuurd wordt.

4. Aankondiging moties en amendementen

De VVD kondigt de motie Onderzoek naar mogelijkheid parkeergarage oude Aventus gebouw aan.

5. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 24 februari 2014

De Toezeggingenlijst is bijgewerkt tot 13 februari 2014. Inmiddels zijn ook afgedaan toezegging 13-24 en 13-35.

b. Toezeggingenlijst Raad 24 februari 2014

De Toezeggingenlijst is bijgewerkt tot 13 februari 2014. Inmiddels zijn ook afgedaan toezegging 2013-01, 2013-16 en 2013-32.

6. Vermoedelijke hamerstukken

a. Bestemmingsplan "Nieuw zwembad, Laan naar Eme"

Het Presidium heeft op 24 februari 2014 besloten om het voorstel als bespreekstuk te behandelen en dus niet als vermoedelijk hamerstuk. Hierdoor wordt er meer ruimte voor vragen over dit voorstel geboden.

De voorzitter stelt de fracties in de gelegenheid vragen te stellen.

Burgerbelang stelt dat er veel onduidelijkheid bestaat over de voorzieningen die het nieuwe zwembad zal bieden.

Het college betreurt de onrust die mogelijk is ontstaan. Bij dit agendapunt gaat het echter niet over de functionaliteit van het nieuwe zwembad maar over een bestemmingsplan dat de bouw mogelijk moet maken. Het college verwijst voor meer informatie over het zwembad zelf naar het Forum van 10 maart.

Advies: voldoende besproken, verder debat in de raad.

b. Vaststelling wijzigingsverordening Legesverordening 2014 - 2e wijziging

Geen opmerkingen.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

c. Diverse begrotingswijzigingen forum en raad 24 februari 2014

Geen opmerkingen.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

d. Verordening paracommercie

Naar aanleiding van het Forum van 10 februari 2014 is de verordening aangepast. De nieuwste versie van de verordening was beschikbaar via de website. De voorzitter informeert de fracties over een wijziging die pas vandaag werd aangebracht. Op 24 februari 2014 is ontdekt dat bij art 2:34b lid 1 onder b .de zinsnede 'en zondag' nog niet was verwijderd, terwijl dit wel de bedoeling was. Deze wijziging is nu alsnog doorgevoerd.

Ook meldt de voorzitter dat er vandaag nog een brief verspreid is van Koninklijke Horeca Nederland over dit onderwerp, gericht aan de raad.

De voorzitter vraagt of er nog vragen of opmerkingen zijn.

De PvdA stemt in met de gewijzigde verordening en gaat er vanuit dat sportverenigingen hun verantwoordelijkheid nemen bij het tegengaan van alcoholgebruik bij jongeren.

Stadsbelang vraagt of Koninklijke Horeca Nederland betrokken is geweest bij de voorbereiding van de verordening.

Het college antwoordt bevestigend.

De PvdA vult aan dat ook de gemeente een verantwoordelijkheid heeft, los van die van de sportverenigingen.

Het college beaamt dit en spreekt uit dat er geen vrijblijvendheid mag zijn bij alcoholpreventie onder jeugd.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 24 februari 2014

Geen opmerkingen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 24 februari 2014

De VVD vraagt aandacht voor brief 13 over Herbestemming van leegstaande gebouwen en onderstreept het belang van herbestemming.

9. Vaststellen forumverslag(en)

 Forumverslag 10-02-2014

Geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Bijlagen

Behandeld in