Pagina delen

Forumverslag 23-10-2017

Rekenkamercie onderzoek 'taken op afstand' - ervaringen raad (23-10-2017)

Datum 23-10-2017 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
M van den Berg-Platzer
Genodigden
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SPG.J.N. Müller
D66R.G.M. Rutten
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksL. Luesink
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en VerwoortA. Verwoort

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom bij deze forumvergadering waar geïnventariseerd wordt wat de ervaringen van de raad zijn met onderzoek door de Rekenkamercommissie naar 'taken op afstand'. Dan geef ik eerst aan leden van de Rekenkamercommissie het woord.

Karin van den Berg namens Rekenkamercommissie: Wij willen in deze vergadering ervaringen van de raad ophalen aan de hand van een aantal stellingen. Te denken valt aan het volgende. Is er grip op taken die op afstand zijn gezet, wordt de raad over de uitvoering van deze taken goed geïnformeerd, kan de raad goed sturen op deze taken op afstand? Welke verbeterpunten/inzichten moeten de Rekenkamercommissie meenemen in haar vervolgonderzoek. Aan het eind van het jaar komen we dan terug in het Forum en kunnen onze bevindingen ook worden meegenomen naar de nieuwe raad. De bedoeling is om aan de hand van stellingen een vrije discussie met elkaar te hebben.

Griffier Rekenkamercommissie: Er is regelmatig onduidelijkheid over 'taken op afstand'. Bijvoorbeeld over verdeling van verantwoordelijkheid en timing van sturing. De Rekenkamercommissie wil per fase van verzelfstandiging van publieke taken aangeven hoe de raad haar rol kan versterken. Doel van onderzoek is de betrokkenheid van de raad. Taken op afstand gebeurt door 'verbonden partijen' en door 'niet verbonden partijen' (te denken valt hierbij aan De Kaardebol/De Kas, het zwembad, de verzelfstandiging van de musea). Er is hier geen sprake van een onderzoek naar functioneren, maar van het leren van het proces waar taken op afstand zijn gezet: wat gaat goed, wat kan beter en wat/wie is daarvoor nodig.

De stellingen aan de hand waarvan we zo meteen gaan discussiëren zijn geen conclusies, maar zijn een hulpmiddel voor discussie. (Zie verder ook de bijgevoegde presentatie.)

Voorzitter: We beginnen met stelling A: "Randvoorwaarden bij besluitvorming rond 'taken op afstand' worden in de uitvoeringsfase vergeten."

Griffier Rekenkamercommissie: Heb je als raad voldoende grip op taken op afstand? Bijvoorbeeld in de toelichting op het besluit met betrekking tot Tribuut staat dat er in Zutphen een loket kan komen indien dat nodig is. Is dit nodig gebleken of is dit vergeten?

ChristenUnie: Wie vergeet?

Griffier Rekenkamercommissie: De stelling is dat de raad vergeet.

D66: Uitgangspunt is dat gemaakte afspraken worden nagekomen. De raad moet de afspraken op hoofdlijnen evalueren.

VVD: Daar zijn wij het niet mee eens. De raad moet afspraken controleren.

D66: Wel controleren, maar op hoofdlijnen en niet op deelafspraken.

GroenLinks: Ik heb gegoogled en niet gevonden waardoor er niet is gecontroleerd.

PvdA: Ik mis het woord 'vertrouwen'. Er is geen loket: als je belt en er naar vraagt wordt je rechtstreeks doorverwezen naar Tribuut.

CDA: Vertrouwen is goed, controle is beter. Er zit een kern van waarheid in stelling A. Misschien had ik de randvoorwaarden moeten weten, maar ik weet ze niet. Dat is al een issue op zich.

ChristenUnie: Randvoorwaarden zijn in vertrouwen meegegeven door de raad.  De raad vertrouwt op uitvoering ervan door het college.

D66: Wij vertrouwen erop dat de randvoorwaarden worden uitgevoerd. Blijkt het anders te zijn, dan terug naar de raad.

SP: De kiezer bepaalt of wij goed controleren. Als wij beter willen controleren op randvoorwaarden, dan moeten wij de randvoorwaarden concreter maken.

Stadspartij: Wij moeten ook kunnen controleren. Wij moeten over informatie beschikken om te kunnen controleren.

ChristenUnie: Als kader moeten we meegeven dat we regelmatig willen worden geïnformeerd.

PvdA: Als er geen klachten zijn, vindt er geen controle plaats. Incidenten kun je niet in de randvoorwaarden meenemen.

Stadspartij: We moeten niet controleren wat op afstand staat, maar of iets goed op afstand is gezet.

SP: Onze volksvertegenwoordigende taak is, wat in dat kader is gehoord bij de bevolking.

CDA: Het gaat er om dat je kunt nakijken wat je hebt afgesproken.

Voorzitter: Dan gaan we nu over naar stelling B: "Omdat 'effinciency' hoofddoel was voor veel 'taken op afstand' heeft de raad onvoldoende gestuurd op het behalen van nadere maatschappelijke doelen.

D66: Wat wordt precies bedoeld? Je probeert te sturen op geformuleerde doelstellingen.

SP: Wij zijn het een met deze stelling. Veel verzelfstandigingen komen voort uit bezuinigingen.

VVD: Daar zijn wij het niet mee eens. De eigen fractie houdt ook in de gaten of je alles op orde hebt.

GroenLinks: Wij sluiten ons aan bij voornoemd standpunt van de SP. Nadeel hiervan is, dat je vaak te laat bent bij incidenten, te denken valt aan De Kas/ De Kaardebol.

PvdA: Bij De Kaardebol hebben wij het beeld dat de maatschappelijke doelen te veel in beeld zijn en dat de financiën er achteraan komen.

D66: Bij De Kaardebol is niet alleen op geld gestuurd, maar is verzelfstandigd zonder eigen verantwoordelijkheid.

ChristenUnie: Op afstand zetten van taken wordt niet alleen ingegeven door bezuinigingen, maar ook door efficiëncy.

SP: De gedachtengang achter verzelfstandiging is om meer met minder te kunnen doen.

ChristenUnie: Op afstand kan dienstverlening verbeteren.

SP: De gedachte achter verzelfstandiging, die ook geldt voor de Kaardebol, was wel degelijk bezuiniging.

CDA: Wij zijn het op dit punt eens met de SP. Echter, niet meer met minder geld kunnen doen maar met hetzelfde geld hetzelfde kunnen doen. De keuze bij de De Kaardebol was verzelfstandigen of helemaal stoppen.

Frans Heitling namens Rekenkamercommissie: Welke consequenties zou dit moeten hebben op Rekenkameronderzoek?

CDA: Of we kunnen terugkijken of de doelen zijn gehaald.

Frans Heitling namens Rekenkamercommissie: Mag de Rekenkamercommissie ook alternatieven aanreiken?

CDA: De Rekenkamercommissie geeft gevraagd en ongevraagd advies. Adviezen hoeven echter niet overgenomen te worden.

Voorzitter: Dan gaan we nu door naar stelling C: "Voor sturing op uitvoering heeft de raad meer aan informatie via 'netwerken' dan officiële rapportages."

D66: Als raad moet je uitgaan van degelijke en deugdelijke rapportages. Maar dit alleen is niet alles: je moet ook je oor te luisteren leggen in het maatschappelijke veld.

GroenLinks: Hieraan zou ik willen toevoegen dat rapportages ook helder en zinvol moeten zijn. Geen of of maar en en (het een kan niet zonder het ander).

PvdA: Ook het belang van de achterban moet in de gaten worden gehouden.

Stadspartij: Niet alleen rapportages zijn belangrijk, maar ook hoe je als raad deelneemt aan het netwerk rondom de gemeenschappelijke regeling. Dit laatste moet ook worden meegenomen in onderzoek.

PvdA: In de randvoorwaarden moet worden meegenomen hoe een rapportage eruit moet zien.

Voorzitter: Dan gaan we over naar de laatste stelling, stelling D: "Bijsturing van 'taken op afstand'  door de raad gebeurt niet proactief maar na 'incidenten'.

’.

VVD: Er zit een grote kern van waarheid in, vergelijk De Kaardebol. In dat dossier hadden we veel proactiever moeten optreden.

D66: Daar zijn wij het mee eens: aan de voorkant zijn wij als raad tekort geschoten. In het geval van Tribuut speelt dat niet. Bij de musea is het nog te vroeg voor een oordeel.

SP: Er wordt gezegd dat je als raad niet kan sturen omdat taken op afstand zijn gezet.

GroenLinks: Kun je dit specificeren?

SP: Dossier het zwembad is ook een behoorlijk politieke kwestie.

ChristenUnie: Als je meegeeft hoe je geïnformeerd wilt worden is dat je instrument om te kunnen controleren. Indien je aan de voorkant voldoende waarborgen hebt gecreëerd mag dit niet gebeuren. Als het dan toch gebeurt, is er sprake van overmacht.

D66: Tribuut is een voorbeeld van sturen aan de hand van een rapportage. Bij het zwembad hebben we steken laten vallen: vastgelegde uitgangspunten hebben geleid tot fricties.

PvdA: Wij constateren maar sturen niet, vergelijk het zwembad.

CDA: pas ingrijpen als het niet goed gaat is een kenmerk voor het op afstand zetten van taken.

Stadspartij: Dit vinden wij te kort door de bocht: ook dan kun je bijsturen. Kaders die wij stellen ten aanzien van het functioneren is ook beleid wat door de raad wordt vastgesteld.

PvdA: Als kaders niet werken moet je bijsturen.

Frans Heitling namens Rekenkamercommissie: Hoe kun je dit vertalen naar een vraag voor de Rekenkamercommissie?

ChristenUnie: Adviseer met betrekking tot de te stellen kaders bij het op afstand zetten van taken.

SP: Dat delen wij. Wij delen ook hetgeen het CDA hiervoor zei. de Rekenkamercommissie moet onderzoeken in welke mate de gestelde doelen zijn gehaald.

GroenLinks: Liggen de cases voor de Rekenkamercommissie vast?

Karin van den Berg namens Rekenkamercommissie: We kunnen kijken of het zwembad kan worden toegevoegd. Of dat kan is afhankelijk van de capaciteit die wij als Rekenkamercommissie hebben.

D66: Wat zijn de uitgangspunten/aannames geweest? Waarom samenwerken in deze constellatie, wat zijn de uitgangspunten daarbij? Uitvoering is minder interessant. Aan de voorkant moet meer duidelijk zijn waarom we dit willen, en ook moeten aan de voorkant de uitgangspunten duidelijker op tafel. Anders krijg je in de uitvoering problemen.

Karin van den Berg namens Rekenkamercommissie: De raad neemt de besluiten. Deze besluiten staan bij de Rekenkamercommissie niet ter discussie. De taak van de Rekenkamercommissie is om te onderzoeken of het doel tactisch en operationeel is waargemaakt.

SP: Onderweg bijsturen is de essentie van de politiek.

D66: Natuurlijk moet je onderweg bijsturen. Maar je moet vooral aan de voorkant sturen.

Voorzitter: Is er voldoende opgehaald? Ja, dan is de avond geslaagd.

Karin van den Berg namens Rekenkamercommissie: Naar aanleiding van de input van deze avond zal de Rekenkamercommissie rekening houden met wat in de raad leeft en speelt in een op te stellen rapportage en handreiking waarin staat hoe in de toekomst te sturen. Hiermee komen wij terug in het Forum.

Advies

Advies gegeven er volgt geen verdere behandeling

Motie: Participatiebonus (23-10-2017)

Datum 23-10-2017 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.J.A. Putker
Griffier
N ten Bokkel
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPG.J.N. Müller
D66G.I. Timmer
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd
VVDH.M.J. Siebelink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van VlietF. van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft de PvdA het woord om haar motie te verduidelijken.

Na de inleiding wordt door 2 ervaringsdeskundigen Erik Maessen en Janneke Golstein die door de PvdA zijn uitgenodigd, in een korte toelichting aangegeven waarom deze motie in hun ogen zo belangrijk is.

Hierna geeft de voorzitter het woord aan de forumleden voor het stellen van vragen aan de ervaringsdeskundigen.

D66 vraagt zich af of de bonus van doorslaggevend belang is. Indien dat zo is, is dan de hoogte van belang of het feit dat die bonus er is.

De ervaringsdeskundigen geven aan dat, gezien de gemaakte kosten die mensen moeten maken als ze werk hebben, de hoogte van het bedrag van belang. Dit geld zeker voor de minder gemotiveerde werklozen.

 

Hierna geeft de voorzitter het woord aan de forumleden voor het stellen van vragen over de motie.

Volgens de SP klopt het verschilbedrag tussen de kosten in de huidige regeling en die bij de verhoging van de bonus zoals die in de voorbeeldberekening in de factsheet staat, niet. Er wordt volgens haar in dit voorbeeld alleen rekening gehouden met de uitstroompremies. En niet met de andere categorieën zoals de scholingspremies en de participatievouchers.

PvdA geeft aan dat 128 mensen de uitstroompremie ontvangen. Daarvan zijn er 81 mensen uitgestroomd door werk en de anderen door scholingspremie, participatievouchers en participatieplaats vouchers. De hoogte van die premies zijn gelijk aan de participatiebonus. Er kan een verschil in het totale uitkeringsbedrag zijn ontstaan omdat er mensen zijn die het 2e deel van de bonus na een half jaar niet heeft ontvangen mogelijk omdat die persoon dan geen werk meer had en weer een beroep deed op bijstand. De motie is geen businesscase maar geeft de bedragen alleen op hoofdlijnen aldus de PvdA.

SP noemt de bedragen die je ontvangt bij de premies en vouchers en vergelijkt die met de huidige participatiebonus van € 600,-- Door de optelling van de premies ontstaat er een verschil in de bedragen.

ChristenUnie vindt de bedragen niet zo belangrijk maar meer het feit dat de bonusregeling dusdanig hoog moet zijn zodat er niet het gevoel heerst dat men er financieel op achteruit gaat als er werk wordt gevonden. De partij wil weten of het verhogen van de bonus gaat helpen om meer mensen aan het werk te krijgen.

ChristenUnie wil weten hoe groot het aandeel is van die 81 mensen die wel werk hebben gekregen op het totaal aantal werklozen. Tevens wil zij weten wat de potentie is van het aantal mensen dat door het verhogen van de bonus aan werk komt.

SP geeft aan dat door het verschil in de bedragen volgens haar de strekking van de motie ook niet meer klopt.

Het college verduidelijkt dat het volgens haar in deze motie uitsluitend over de uitstroompremie gaat die verhoogd wordt. Dus niet de andere 3 genoemde doelgroepen.

PvdA vult aan dat de regels zijn veranderd sinds het indienen van deze motie in juni 2017 Hierdoor is de situatie nu anders en gaan de bedragen verschillen. Kort geleden is de nieuwe verordening Werk en Inkomen van kracht waardoor de verschillende regelingen zijn gebundeld. Hierdoor is het mogelijk om ook bij deeltijdwerk in aanmerking te komen voor de bonus regeling.

SP wil weten of de motie alleen gaat over de verhoging van de uitstroompremie.

PvdA geeft aan dat de participatiebonus zoals bedoeld in de motie in principe voor al de alle premies en vouchers geldt, echter dat de nadruk ligt op de uitstroompremie werkaanvaarding. Het doel is dat door het verhogen van de premie deze veelvuldiger wordt gebruikt doordat er meer mensen aan het werk komen.

GroenLinks vraagt zich af of er straks aan iemand een participatiebonus wordt uitgekeerd met een op maat gericht bedrag. Dus bijvoorbeeld een aangepaste uitstroompremie inclusief een scholingspremie.

Burgerbelang wil weten of de verhoging voor alle 4 categorieën geldt of uitsluitend voor de uitstromers.

Stadspartij vraagt zich af of iemand die eerst scholing doet, daarna een participatie plek verwerft en vervolgens aan het werk komt, 3 keer de volledige premie krijgt uitgekeerd.

BewustZW wil weten wat de tijdslijn van de bonus uitkering is.

PvdA geeft aan dat het stapelen van premies niet kan. De participatiebonus wordt 2 maal verstrekt; aan het begin en na 6 maanden. Meerdere uitkeringen is fiscaal niet aantrekkelijk. Het tijdstip van het verstrekken van bonussen verschilt per gemeente. De participatiebonus is in eerste instantie bedoeld voor de groep mensen die uit de bijstand naar werk stroomt. Echter het kan ook worden gebruikt om mensen die moeite hebben om op te arbeidsmarkt te komen te ondersteunen middels scholing.

SP voorziet problemen als mensen die in een participatie traject zitten een premie krijgen boven op hun uitkering. Daardoor kunnen zij bijvoorbeeld niet meer in aanmerking komen voor andere voorzieningen.

VVD is benieuwd welke percentage van die 81 personen ook het 2e deel van de premie ontvangen. Die hebben dan immers zicht op vast werk en zijn blijvend uit de bijstand. Dan weet je ook of de premie werkt.

Daarnaast wil de VVD weten hoe in het voorbeeld in de factsheet aan de hoeveelheid van 20 extra mensen wordt gekomen die werk vinden. Is dat ergens op gebaseerd ?

D66 wil het hebben over het doel en de zin van de motie.

ChristenUnie vraagt zich af hoe groot het effect van de verhoging van de bonus is op de verlaging van het aantal bijstandsuitkeringen?

PvdA vermeld dat zij niet weet hoeveel procent van die 81 personen die een uitstroompremie hebben ontvangen, ook de 2e tranche heeft gekregen. De verhoging van de bonus heeft mogelijk effect op een verlaging van een kwart van de uitkeringsgerechtigden.

Het college vermeld dat zij zich kan voorstellen in het feit dat de verhoging van de bonus mensen kan stimuleren om op de arbeidsmarkt te gaan. Dit mede doordat dit bedrag de verminderde netto inkomsten bij de overgang van bijstand naar de arbeidsmarkt compenseert.

ChristenUnie geeft aan dat zelfs bij één persoon die werkt vindt, de verhoging van de bonus al uit kan. De vraag is wat er kan er mis gaan ? Er is een risico dat de baan vervalt.

Van belang is dat deze uitkering vooral wordt gekoppeld aan het krijgen van een baan of aan een opleiding die garanties op een baan geven.

D66 vraagt zich af of het participatiebudget wel toereikend is. Ook wil zij weten of maatwerk trajecten mogelijk zijn bij deze participatie bonussen.

ChristenUnie vindt het geven van maatwerk maar niks omdat dit weer veel vragen over bijvoorbeeld de criteria oproept. De partij vraagt zich daarentegen af waarom er destijds voor de minimale bonus is gekozen ?

SP zou wel eens willen weten of er nog een bonus wordt uitgekeerd als er meer banen dan vacatures zouden zijn.

BewustZW geeft aan dat er een overzicht nodig over de verwachting van het aantal mensen dat in aanmerking komt voor de bonus verdeeld over de 4 categorieën. Dat geeft dan een beeld in de bedragen die nodig zijn om het doel van de motie te bereiken om zoveel mogelijk aan het werk te krijgen. Daarna kan zsm met de invoering van de motie worden begonnen.

GroenLinks sluit zich aan bij de woorden van de ChristenUnie. De partij ziet geen problemen. Wel wil zij ook weten waarom de uitstroompremie nu zo laag is.

D66 vraagt zich af of de kosten uit een ander budget dan het participatiebudget moet komen.

De ChristenUnie vindt het niet van belang uit welke potje dit verhoging van de bonus gefinancierd wordt. Het gaat immers op den duur geld opleveren.

D66 vraagt zich af of het niet gewoon uit het participatie budget kan als er voldoende geld beschikbaar is.

Burgerbelang vermeld het probleem dat de participatiebonus de armoede val bij het verkrijgen van het werk niet compenseert vanwege de gespreide uitkering van deze bonus.

GroenLinks geeft aan dat het bestaande instrument wel helpt om een goede start te maken bij het behouden van een nieuwe werksituatie.

Burgerbelang wil weten waarom de bonus nu gemaximiseerd moet worden.

PvdA geeft daarop als antwoord dat de wetgeving deze maximale grens niet voor niets heeft gesteld. Het maximale bedrag maakt de start van werk na de bijstand alleen maar gemakkelijker.

Burgerbelang geeft aan dat de participatiebonus niet bedoeld is voor de armoedeval. Mede omdat het door de uitkeringstranches vanaf dag 1 niet het maximale bedrag is.

Stadspartij is verbaasd dat in Zutphen niet de maximale premie wordt uitgekeerd. Dit om dat het overstappen van uitkering naar werk meteen moet lonen. In principe moeten de extra kosten uit het participatiebudget komen mits daar voldoende ruimte voor is.

Het CDA verwacht dat de extra bonus wel gaat werken. De partij wil weten of de hoogte van de extra bonus nog veel uitmaakt om meer mensen aan het werk te krijgen. Hoe de uitbetaling gaat in 1 of 2 tranches laat de partij over aan de coaches. De extra kosten moeten uit de participatiebudget komen en als dat niet voldoende is uit een ander budget.

De ervaringsdeskundige verwacht wel dat de verhoogde bonus een positief effect zal hebben. De huidige bonus van € 60,-- is te weinig.

De ChristenUnie verduidelijkt nog eens dat het financieel heel aantrekkelijk is om een uitkeringstrekker aan het werk te krijgen mede door de verhoogde bonus. Hoe minder mensen in de bijstand hoe minder kosten

De PvdA wil de motie verduidelijken door een betere technische onderbouwing en door beter aan te geven wat het effect er van zal zijn op minder mensen in de bijstand en op armoede val. Voorstel is om de motie aan te nemen met de maximale bonus en dat er na 3 jaar een evaluatie komt op het effect op de armoede val en op de werkgelegenheid.

VVD wil nog weten welke percentage van die 81 personen ook het 2e deel van de premie hebben ontvangen.

Stadspartij wil nog weten wat bedoeld wordt met die participatie bonus. Gaat dit over de 4 categorieën die allemaal het maximale bedrag krijgen of gaat het alleen over de uitstroompremie naar werk.

Het college suggereert om de motie aan te nemen en het college de opdracht te geven om met een uitwerkingsvoorstel op de technische details te komen.

 

De voorzitter concludeert dat er voldoende draagvlak is om de motie conform het voorstel van de PvdA aan te passen waarna het in de raad verder kan worden behandeld. Hierna wordt de vergadering gesloten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad