Pagina delen

Forumverslag 23-09-2013

Presentatie Ontwikkeling vormgeving van het grondbeleid (23-09-2013)

Datum 23-09-2013 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.A. Kamp-Landman
Griffier
J. van Velzen
Genodigden
Aanwezig namens Naam
PvdAJ.S.N.M. van Gemert
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVD
GroenLinksJ.A. Jansen
D66W.M. Voorham
Burgerbelang
CDAJ. Pennings - Hanemaaijer
SPE.P.M. Gründemann
ChristenUnie
Stadsbelang

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Het forum wordt geïnformeerd over het grondbeleid.

Het college geeft aan dat een integrale discussie  over het grondbeleid sinds 2011 op de toezeggingenlijst staat. We zijn nu bijna toe aan de herziening van de nota Grondbeleid.

De diverse nota’s over grondbeleid komen elke keer terug om te verbeteren. Er wordt systematisch aan gewerkt en er moeten nog een aantal puntjes op de i gezet worden.

Lange tijd konden we makkelijk met het grondbeleid omgaan, nu moeten we met scherpte en nauwkeurigheid inspelen op de marktontwikkelingen. Hiervoor hebben we veel contact met andere gemeenten.

De presentatie  is informatief en gaat over de diverse notities en de voortgang daarvan. Het is belangrijk dat de leden van het forum laten weten waarop gelet moet worden bij de verdere uitwerking van de stukken.

Vervolgens houdt dhr. Timmermans de presentatie.

De stellingen op de laatste pagina worden achter de hand gehouden t.b.v. de discussie.

De voorzitter stelt de fractie in de gelegenheid om verduidelijkende vragen te stellen.

De fractie van D66 vindt het een technisch procesmatig verhaal. Het gaat erom welke keuzes we maken en hoe aktief of passief we faciliteren. Betekent het, dat we in deze tijd, helemaal niets meer aankopen of zijn er uitzonderingen op. Wat wordt er bedoeld met faciliterend ontwikkelen?

Wethouder de Lange geeft namens het college aan dat de ontwikkeling aan de Halve Maanstraat een goed voorbeeld is. Daar ligt het risico bij de ontwikkelaar. We zorgen dat we de kosten op orde hebben, er adequaat met de subsidies wordt omgegaan en faciliteren op het gebied van het bestemmingsplan.

De fractie van D66 wil weten of je binnen het faciliterende beleid kunt sturen op een bepaalde richting, bv. op kleinschaligheid?

Het college antwoordt dat uit de Structuurvisie Binnenstad en de Woonvisie aandachtspunten worden gedestilleerd voor het type grondbeleid.

De fractie van de PvdA wil weten of de gemeente geen risico loopt bij een faciliterend regime.

Volgens het college lopen we in de Halve Maanstraat geen risico. Er zijn ook mengvormen denkbaar waar de keuze gemaakt wordt om wel risico te lopen. Dit wordt dan wel met de gemeenteraad gedeeld.

Risico’s kun je bewust nemen, bv. bij strategische aankopen. Het is dan een verantwoord afgewogen risico, waarbij het gezond verstand een grote rol speelt. Er zijn ook risico’s die van te voren niet in te schatten zijn zoals het geval was bij de ontwikkeling Leesten Oost.

De fractie van de SP zegt dat er in Leesten 30% huurhuizen zouden komen. Het is op dit moment maar 17%. Misschien zouden er meer huurwoningen moeten komen.

Het college zijn deze afspraken over Leesten niet bekend. Er wordt gestreefd naar een balans tussen sociale woningbouw en andere woningen. De vraag naar sociale woningbouw is niet dusdanig dat je daarmee de problemen oplost. Er wordt voor sociale bouw een lage grondprijs gehanteerd, die bekostigd wordt uit de bouw van andere woningen.

De fractie van de PvdA stelt dat de risico’s ook in de Notitie gebiedexploitaties aan bod komen en wil verder weten waar de winst terecht komt als dit niet naar de algemene reserve gaat. De winst blijft binnen het grondbedrijf, tenzij de raad daarover anders beslist.

De fractie van de SP vraagt of pacht bij de bouw faciliterend kan werken en of een investering in een gebied negatief kan zijn doordat je woningen onttrekt.

Het college geeft aan dat de mogelijkheden voor erfpacht er wel zijn. Het blijft echter  lastig om de waarde van grond te bepalen als er een opstal op staat. Verder willen kopers vaak geen grond op erfpachtbasis en zijn banken niet gretig om dit te financieren.

Het college bevestigt dat een investering negatief kan zijn omdat je onttrekt.

De fractie van de Stadspartij wil weten wat er bedoeld wordt met optimalisering winst voor verevening en hoe gronden verworven worden zonder geld van de reserve strategische aankopen.

De ambtelijk ondersteuning legt namens het college uit dat optimalisering van winst voor verevening te maken heeft met het kostenverhaal. Voor verevening wordt winstmaximalisatie nagestreefd. Realisatie is niet altijd mogelijk omdat op een ander project geen winst wordt gemaakt (verevening).

 Verwerving van gronden kan altijd in overleg met de raad, door herschikking van de uitgaven.

De fractie van het CDA wil weten wat voor risico’s we in de nabij toekomst kunnen verwachten.

Het college stelt dat voor de komende 5 jaar de risico’s goed in de hand hebben. Het wordt moeilijker als de vraag naar woningen uitblijft. In Leesten Oost zul je dan je verlies moeten nemen.

de fractie van GroenLinks vindt dat er goede stappen gezet zijn en vraagt of het eenvoudig is om de renteparameter aan te passen zodat inzichtelijk wordt wat de gevolgen zijn bij een rente van bv. 8%.

Volgens het college is dit eenvoudig te doen. Een getal aanpassen in een spreadsheet, en alles wordt doorgerekend. Bij de exploitaties rekenen we standaard met 4%, ook al is de interne rekenrente nu 3%. Dat levert een eenmalig voordeel op. Een rentepercentage van 6% wordt doorgerekend voor de bepaling van het renterisico en de daarbij behorende omvang van het weerstandsvermogen. Dit resultaat wordt gerapporteerd in de Notitie gebiedsexploitatie.

De fractie van het CDA vraagt of er burgers zijn die zelf willen kopen/ontwikkelen en biedt dit dan perspectief voor de stad?

De wethouder geeft namens het college aan dat er belangstelling voor kavels is. Helbergen is hiervoor het meest kansrijke gebied. We proberen voor particuliere ontwikkeling zo regelvrij mogelijk te werken. De burgers komen vaak zelf met de wens voor kaders omdat ze de ontwikkeling van buurwoningen dan niet in de hand hebben.

Noorderhaven en Leesten Oost bieden ook mogelijkheden.

De fractie van de PvdA geeft aan dat als leegstaande winkels gesplitst kunnen worden in woningen, dit niet alleen ten koste gaat van nieuwbouwprojecten, maar wel grote impact heeft op de binnenstad. Hoe wordt deze afweging gemaakt?

Het college antwoordt dat toevoegen van woningen in de binnenstad langs een regietafel gaat. De aanvragen voor panden die dreigen te verpauperen of op instorten staan worden gehonoreerd t.b.v. de kwaliteit van de binnenstad.

Bij uitvallen van projecten kan de hoeveelheid in de binnenstad opgeplust worden. Dit gaat wel gepaard met kosten.

Er is afgesproken  met de provincie dat er wel gekeken moet worden naar waar de vraag naar woningen ligt. Hoe zouden we daarmee om moeten gaan?

De fractie van de PvdA denkt dat het contingent van de provincie op termijn geen belemmering zal zijn. Als je kunt aantonen dat je woningen nodig hebt boven op het toegewezen contingent zal je ze krijgen omdat het om een gering aantal gaat.

De fractie van de SP wil weten of we het contingent ooit bereikt hebben?

Het antwoord is nee. We hebben nu vooral te maken met een strenge houding van de provincie  t.a.v. BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen). Doordat zorg en wonen daardoor wordt gescheiden, komt dit wonen nu ten laste van het contingent. De gemeente is het hier niet mee eens, het is een administratief  probleem.

De wethouder vraagt namens het college welke thema’s de Forumleden belangrijk vinden en om extra aandacht vragen?

de fractie van GroenLinks wil weten of de samenhang tussen de Woonvisie, Ruimtelijke Ordening en het grondbeleid nog ruimte voor witte plekken laat.

De wethouder geeft aan dat in een gespannen markt niet veel van dit soort initiatieven genomen worden.

De fractie van de Stadspartij wil weten hoe het met de leegstand van kantoorpanden staat?

Het college legt uit dat we in Zutphen ver onder het landelijk gemiddelde zitten. Het probleem is goed beheersbaar. In de Woonvisie staat dat we de panden tijdelijk bewoonbaar maken, zodat het contingent hierdoor niet verandert.

De fractie van de PvdA vraagt of het aantal prioriteitsgebieden van 3 naar 2 teruggebracht kan worden en wat er met braakliggende terreinen gedaan wordt?

De ontwikkelingen van het Waterkwartier, Noorderhaven en Leesten Oost zitten elkaar volgens het college niet in de weg. Er kan er geen geschrapt worden i.v.m. de financiële gevolgen.

Aan braakliggende terreinen wordt zo veel mogelijk een goede uitstraling meegegeven. Het terrein aan de Leeuwerikweide is nu ook mooi groen. Er zijn ook plannen met olifantengras voor biomassa en zonnepanelen op het bovenste plateau van fort de pol zodat het niet alleen geld hoeft te kosten.

De wethouder concludeert namens het college dat het duidelijk is dat we in ieder geval de binnenstad aantrekkelijk moeten houden en belooft daarmee aan de slag te gaan. Andere ideeën kunnen via het presidium geïnitieerd worden.

De voorzitter concludeert dat de raad op de hoogte gehouden wordt door de behandeling van de 4-jaarlijkse herzieningen van de alle beleidsstukken.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Voortgangsrapportage schulddienstverlening 2012 (23-09-2013)

Datum 23-09-2013 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.S.M. van der Pal
Griffier
S.R. van Galen
Genodigden
Aanwezig namens Naam
PvdAA. de Jonge
StadspartijD.G. Derlagen
VVDA. van Dijk
GroenLinksJ.M. Luijendijk
D66A.O. Biçen
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
CDAK.M. Warmoltz
SPJ.J. Kosters
ChristenUnieA. Oldenkamp
StadsbelangH.M.J. Siebelink

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering over de voortgangsrapportage Schulddienstverlening 2012 (SDV), heet iedereen welkom en geeft het woord aan het college.

Het college benoemt dat de tussenrapportage voor de zomer ter inzage heeft gelegen voor de raad. De raad heeft toen gevraagd om de rapportage informerend te bespreken in het forum. Dit is prettig, want dan kan het college de vragen die vanavond gesteld worden, meenemen voor een verbeterslag van de rapportage. Tevens biedt dit de mogelijkheid om het beleid aan te scherpen. De voorloper van de rapportage is eerder dit jaar in de raad besproken en de vragen die toen gesteld zijn, zijn opgenomen in de tussenrapportage 2012. Doel van vanavond is naar aanleiding van de rapportage met elkaar van gedachten wisselen.

De voorzitter geeft gelegenheid om vragen te stellen aan het college.

Stadsbelang:
1. waarom is het percentage, dat tot een intake leidt zo laag (27%)?
2. is het goed werkbaar voor beide partijen?
3. wanneer vindt het klanttevredenheidsonderzoek plaats? Wanneer krijgt de raad het resultaat te zien?
4. worden mensen in goed overleg doorverwezen?

Het college antwoordt:

1. in 2012 was de overige 73% nog niet goed in beeld. Sinds 2013 wordt wel geregistreerd en is een voorlopige daling te zien, deze is momenteel 16%. De vraag is of dit zorgelijk is of niet. 30% Krijgt advies en kan het verder zelf af en 54% wordt doorverwezen. Van deze doorverwijzingen gaat ongeveer 20 % naar het sociaal werk (Perspectief), 20% naar schuldpreventie (budgetbegeleiding) door vrijwilligers (ook Perspectief), 20 % naar bewindvoerders, 15% naar de Belastingdienst, 15% naar een juridisch loket en 10% naar overigen, waaronder Tactus en GGZ.

2. voor de medewerkers is het niet veel extra werk. In de praktijk hebben de medewerkers goede ervaringen met het Tilburgse kwadrant. Dit is in de indicaties goed terug te zien. Bij het percentage dat zo laag is, zet het college nog vraagtekens. Het aantal mensen dat een traject krijgt en met succes afrondt is procentueel hoger dan verwacht. Het vervolg lijkt goed te gaan.

3. het klanttevredenheidsonderzoek start ongeveer nu. In ieder geval is het gerelateerd aan het jaarverslag van Het Plein. Als het eerder bekend is, laat het college dit aan de raad weten.

4. de uitleg vindt zo goed mogelijk plaats en men krijgt een goed advies waar men terecht kan. Het systeem is nog niet waterdicht, maar is nog in ontwikkeling, zoals een intensievere samenwerking met andere partners – met name Perspectief - voor een betere aansluiting. We zijn nu een verbeterslag aan het voorbereiden.


GroenLinks:
1. wat is er gebeurd met mensen die niet tot een intake zijn gekomen?
2. hebben alle 451 aanvragers een besluit op hun aanvraag gekregen?
3. er zijn mensen die met tips zelf verder kunnen en er is een groep met multiproblemen waar zelfredzaamheid niet kan. Welke mogelijkheden ziet het college voor deze laatste groep?

Het college antwoordt dat de mensen die zich melden, maar het met tips verder zelf af kunnen, geen beschikking krijgen. Juist bij die mensen die het verder zelf kunnen, willen we niet toekomen aan een gesprek over rechten en plichten: daar hebben zij geen behoefte aan. Het krijgen van een beschikking bij een doorverwijzing moet nog verder uitontwikkeld worden. Met het nieuwe screeningsinstrument kunnen we nog beter onderbouwen wat en waarom we toelaten en doorverwijzen.

De multiprobleemgezinnen zijn een belangrijke groep. Er is winst te boeken bij deze gezinnen waar de verwachting is dat afspraken niet worden nagekomen. Door intensievere samenwerking en effectievere afspraken met ketenpartners te maken. Komende jaren gaan we slagen maken bij deze groep.

CDA:
1. is er aandacht voor de trend onder jongeren tussen 18 en 23 dat zij steeds meer schulden hebben?
2. 30% wordt niet doorverwezen, bij hoeveel procent is sprake van multiproblematiek?

Het college geeft aan dat er een apart traject is geweest met Perspectief wat betreft de grote schuldproblematiek onder jongeren tussen 18 en 23. Er wordt naar deze groep gekeken. De trend in toename van het aantal mensen dat zich bij schulddienstverlening meldt, is heel duidelijk. De kwestie komt ook aan de orde in het jaarverslag van Het Plein. Het college weet het percentage multiproblematiek niet, maar vindt een brede aanpak van deze gezinnen wel belangrijk. Later zal het college het forum hierover informeren.

Stadspartij vraagt of er meer indicatoren zijn voor het lage percentage dat tot een intake komt.

De SP:
1. hoe vaak is er een verwijzingsadvies naar partners in het sociaal domein geweest en wordt dit gerapporteerd?
2. het monitoren van het aantal cliënten dat rood staat, schijnt nog geen onderdeel te zijn van het preventieplan.

Het college heeft al eerder aangegeven dat zij het plan van de SP om alle cliënten die rood staan te monitoren, te ver vindt gaan. Dat gaat te ver met de bemoeienis.

De VVD wil weten of het gebruik van indicatoren tot effectiever en prettiger werken heeft geleid? Mogen we concluderen dat het een zinvolle methodiek is?

Het college geeft aan dat het een zinvolle methodiek is. De indicatoren geven een goed beeld van het hele spectrum van SDV. Zie ook beantwoording tweede vraag Stadsbelang.

De PvdA complimenteert het college met de verbeteringen die bij SDV zijn doorgevoerd waardoor er nu ook een beter inzicht in dit ‘dossier’ is ontstaan. De PvdA heeft vijf vragen:
1. in de tussenrapportage zijn een aantal ontwikkelingen genoemd, er staat echter niet bij of deze extra capaciteit vragen.
2.  klopt het dat de kosten van bijzondere bijstand voor bewindvoerderskosten oplopen, ondanks het feit dat het beleid op dit terrein is gewijzigd?
3. 15% van de 54% aanmelders, wordt doorverwezen naar de Belastingdienst. Deze staat er echter niet bekend om de belastingvrije voet altijd goed toe te passen. Kunnen hier problemen door ontstaan?
4. als mensen een misstap maken (lees: nieuwe schulden maken) tijdens het schulddienstverleningstraject, dan wordt het traject beëindigd en komen zij een jaar niet meer in aanmerking voor schulddienstverlening. Wat gebeurt er dan met deze mensen?
5. hoe zit het met mensen die niet worden doorverwezen naar een bewindvoerder en naar de rechter stappen om het af te dwingen?

Het college zegt toe in een memo nader in te gaan op:

1. mogelijke problemen die kunnen ontstaan bij de aanmelders die worden doorverwezen naar de Belastingdienst en waarbij de Belastingdienst de belastingvrije voet niet goed toepast, en

2. wat er met de mensen gebeurt die een misstap maken (lees: nieuwe schulden maken) tijdens het schulddienstverleningstraject, waardoor het traject beëindigd wordt en zij een jaar niet meer in aanmerking komen voor schulddienstverlening.

De ambtelijk ondersteuner de heer C. Verkuylen wijst er in dit verband op dat SDV niet alleen rekening moet houden met de belangen van de schuldenaar, maar ook met die van de schuldeisers.

De ambtelijk ondersteuner de heer C. Verkuijlen licht toe dat de raad twee jaar geleden heeft besloten om de bijzondere bijstand te versoberen door geen bijzondere bijstand meer te verstrekken voor ‘vrijwillige bewindvoering’ (inkomensbeheer), alleen nog bijzondere bijstand voor beschermingsbewind (door de rechter toegewezen). We zien nu a) dat het aantal aanvragen voor beschermingsbewind in zijn algemeenheid toeneemt en b) een verdringingseffect: mensen die niet meer voor bijzondere bijstand in aanmerking komen, stappen nu naar de rechter. De kosten voor beschermingsbewind zijn hoger dan voor inkomensbeheer door een bewindvoerder (200 tot 300 euro) en de gang naar de rechter wordt soms als stigmatiserend ervaren. De beoogde besparing met de versobering is door deze ontwikkelingen niet gerealiseerd. Er zijn diverse alternatieve varianten mogelijk: inkomensbeheer door de gemeente, (toch weer) bijzondere bijstand voor inkomensbeheer, maar deze kosten geld. Deze varianten zullen in het stabilisatieplan SDV aan de orde komen.

Het college wil dit als totaalpakket bespreken met de raad.

De VVD vraagt of de overweging een rol heeft gespeeld dat mensen zoveel mogelijk zelf hun weg moeten kunnen vinden.

De ambtelijk ondersteuner de heer C. Verkuijlen beaamt dit, maar het is maatwerk.

Burgerbelang:
1. waarom zijn de cijfers over recidive niet inzichtelijk?
2. waarom zijn de cijfers over 2012 met betrekking tot de 90 dagen wel indicatief te geven, terwijl de cijfers over de 120 dagen periode niet beschikbaar zijn?

Het college geeft aan dat de cijfers in 2012 nog niet uit het registratiesysteem konden worden gehaald, want de 90/120 dagentermijnen waren nog niet verstreken. Inzicht in de cijfers bouwt zich in de loop van de tijd op.

De ChristenUnie sluit zich aan bij het compliment van de PvdA en heeft twee vragen:
1. wat is de trend voor de toekomst, gezien de toename van het aantal aanvragen? Is hierover contact met andere gemeenten?
2. bedrijven vallen buiten de schulddienstverlening, maar is hier een toename in hulpvraag te zien?

Het college heeft de cijfers over bedrijven niet paraat. In de Burap van Het Plein staat ook iets over de Bbz (regeling voor zelfstandigen). Het dagelijks bestuur van Het Plein behandelt deze week de Burap. Deze gaat daarna ter kennisname naar de raad.

D66 sluit zich eveneens aan bij eerdergenoemd compliment en heeft drie vragen:
1. er wordt gesteld dat in 2012 meer ervaring aanwezig was bij de medewerkers schulddienstverlening dan in 2011. Waar zit die ervaring, hoe is dit te verklaren?
2. kunnen we monitoren de dubbele registratie van mensen die zijn doorverwezen en zich opnieuw melden bij Het Plein?
3. er is nu geen wachtlijstproblematiek, maar kan deze er wel komen als de stijgende lijn in het aantal mensen dat zich meldt, doorzet (600 mensen in 2013)?

Het college antwoordt dat de ervaring van de medewerkers in 2012 met name te maken heeft met het leren werken met het Tilburgse kwadrant.

We onderzoeken waar deze registratie wenselijk is. Daarbij speelt onder andere een rol dat we niet iedereen aan de hand willen nemen bij het doorverwijzen. Met de ketenpartners willen we overleggen waar we de doorverwijzingen wel monitoren.

De stijgende lijn in het aantal mensen dat zich meldt is ook een zorg voor het college. We houden dit goed in de gaten. We sturen mensen niet weg om de wachtlijst kort te houden; we volgen de methodiek. Het Plein heeft wel een beetje buffer om een wachtlijst op te vangen, als deze ontstaat (eerder is een deel van wachtlijst door de Stadsbank Deventer afgehandeld). Als er een signaal van het ontstaan van een wachtlijst komt, dan informeert het college de raad hierover.

De PvdA kan zich voorstellen dat medewerkers schulddienstverlening na een paar maand de mensen bellen die zelf verder kunnen, om te kijken hoe het gaat.

De VVD stelt dat dit eerder bij Perspectief zou moeten liggen.

Het college vindt het belangrijker dat het spreekuur laagdrempelig is, dan dat we er achteraan bellen. In het adviesgesprek wordt al aangeboden dat als het niet zelf lukt, men terug mag komen.

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Presentatie aansluiting rondweg (N345) op de Oude IJsselbrug (23-09-2013)

Datum 23-09-2013 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
D. Kastelein
Genodigden
Aanwezig namens Naam
PvdAF. Hatzman
StadspartijF.L.A. van Leeuwen
VVDW.P. van Stockum
GroenLinksG.H.M. Buitink
D66R. Jense
BurgerbelangA.W. Jansen
CDAG.H. Brunsveld
SPW.K.H. Torgensen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
StadsbelangB.A.M. Berg

Verslag van de vergadering

De voorzitter heropent de vergadering en geeft een korte samenvatting van het voorafgaande. Vervolgens krijgt het college het woord ter beantwoording van de twee weken geleden gestelde vragen.

Het college gaf aan dat het schriftelijk beantwoorden van de vragen niet meer gelukt is.

Over het aansluiten van de rondweg op de Oude IJsselbrug merkt het college op dat noch de Wijkraad noch de raad hierover positief was en dat het college hier daarom ook vanaf ziet. De vragen handelden met name over de noordelijke variant waarbij de bedoeling was dat het college zich bij de Provincie blijft inzetten voor de zuidelijke variant. Het college benadrukt met klem dat het college dit al gedaan heeft en blijft doen.

Op de vraag waarom de doortrekking langs het spoor uit beeld is geraakt antwoord het ollege dat deze uit beeld is verdwenen omdat de westvariant uit beeld raakte. Inmiddels is de westvariant  als alternatief weer in beeld, al heeft het college een voorkeur voor de zuidvariant.

Het idee van de heer Ogink om samen te kijken naar de te nemen stappen wordt door het college onderschreven. Ieder kan wat doen vanuit zijn eigen rol.

Het idee voor een flexibele tijdsplanning waarbij eerst de rondweg wordt aangelegd en dan pas maatregelen worden genomen om verkeersmaatregelen te nemen, wordt niet geheel onderschreven. Er moet van te voren al nagedacht zijn over maatregelen.

Met betrekking tot de financiering meldt het college  dat de  financiering van de aanpassingen van de Weg naar Voorst en de Kanonsdijk in de businesscase is inbegrepen.

Het idee om de 50 km grens op te schuiven  is zeker de moeite waard, evenals het idee om geluidsarm asfalt aan te brengen. Het gaat echter wel om een provinciale weg waar de gemeente geen zeggenschap over heeft.

Het voorstel om alle ontwikkelingen op slot te zetten wijst het college van de hand. Ze hecht aan een goede relatie met de provincie en het rijk en dus moet de dialoog op gang blijven. Het  college benadrukt echter zich in te blijven zetten voor de zuidvariant.

Een negende punt dat niet in de vergadering aan bod is geweest is de vraag of de Crisis en Herstelwet van toepassing is: Ja, deze is van toepassing. Bezwaar kan alleen worden gemaakt als er ook een zienswijze ligt.

Voor wat betreft de aansluiting van de rondweg op de rotonde meldt het college dat de provincie hier nu onderzoek naar doet.

De voorzitter biedt nu het Forum de mogelijkheden om nog vragen te stellen aan het college.

De fractie van de SP vraagt of het college meer druk kan uitoefenen. De invloed van de gemeente Brummen lijkt groter terwijl Zutphen meer inwoners heeft.

De fractie van de Stadspartij wil weten of het college weet wanneer het onderzoek naar de aansluiting op de Cortenoeverse brug is afgerond?

Het fractie van het CDA wil weten of er overleg is met de gemeente Brummen over de keuze voor een noord of een zuidvariant. Daarnaast heeft het college aangegeven te gaan kijken naar maatregelen voor de Weg naar Voorst en de Kanonsdijk. Hoe wil het college dit gaan doen?

De fractie van GroenLinks vraag of men zich nu vastlegt op 1 variant. In hoeverre kan rekening worden gehouden met de wensen en zorgen van bewoners?

De fractie van Stadsbelang geeft aan de reacties van de bewoners van groot belang te achten. Is het college op de hoogte van de reacties van de bewoners op de MER richting provincie en van het aantal reacties?

Daarnaast  leest de fractie van Stadsbelang een bericht over een intentieverklaring tussen Zutphen en Brummen over de rondweg om De Hoven voor uit een Stentor uit 2002. De rondweg zou o.m. langs de Windheuvelweg gesitueerd worden. 

Wat is de status van het (idee) onderzoek door de provincie om een aansluiting te realiseren op de Cortenoeverse rotonde en van de westvariant?

Wordt er in de structuurvisie voorgesorteerd op de noordelijke variant wat betreft te nemen verkeersmaatregelen in De Hoven?

Wat is de status van het idee om een aansluiting te realiseren op de Cortenoeverse rotonde?

Wordt er voorgesorteerd op te nemen maatregelen?

De fractie van D66 merkt op dat in het oostelijke plan de aansluiting op de rotonde in het plan zat. Later is deze van tafel verdwenen.
In hoeverre kan de ruimtelijke reservering  voor problemen zorgen?

De fractie van de ChristenUnie merkt op dat  in de gemeente Brummen, precies in het gebied waar de rondweg moet komen te liggen, een pannenkoekenhuis  staat gepland. Daarnaast geeft de fractie van de ChristenUnie aan het vervelend te vinden het collegebesluit eerder uit de krant te hebben vernomen dan dat de raad geïnformeerd was.

De fractie van Burgerbelang vraagt of er sprake is geweest van vooringenomenheid van de provincie voor de noordelijke variant. Er ligt op enige afstand van het spoor een enorme geluidswal. Wat waren de kosten hiervan?

De fractie van de PvdA is benieuwd naar het tijdspad voor de zienswijze.

Voor wat betreft het stillere asfalt en het opschuiven van de 50 km grens geeft de fractie van de PvdA aan dat dit laatste vaak makkelijk te realiseren is. Kan het college zich hiervoor inzetten?

De fractie van de VVD bedankt het college voor haar inspanningen bij de provincie. Laten we eerst de rondweg aanleggen en dan kijken naar de verkeersverdeling tusse4n de Kanonsdijk en de Weg naar Voorst.

De voorzitter geeft het woord aan het college.

Het college geeft aan de vragen per fractie te beantwoorden.

Op de vraag van de fractie van de SP geeft het college aan veel druk uit te oefenen op de provincie. De grond waarop de rondweg zou moeten komen is echter voor het grootste deel van de gemeente Brummen  en de Provincie betaalt. Het college heeft echter intensief contact met de provincie. Alleen deze week heeft het college al drie keer contact gehad met de gedeputeerde.

Op de vraag van de fractie van de fractie van de Stadspartij verklaart het College dat het niet duidelijk is wanneer de verkenning klaar is. Dit zal worden nagevraagd en de Raad zal schriftelijk worden geïnformeerd.

Het college geeft aan dat er tussen de gemeente Brummen en Zutphen veel overleg is, maar dat beide gemeenten wat dit onderwerop betreft niet op 1 lijn zitten.

Over de aanpassingen aan de Weg naar Voorst en de Kanonsdijk wordt nog nagedacht. Een keuze zal worden gemaakt na overleg met de bewoners. Daarnaast zal worden gekeken naar het effect als de weg er daadwerkelijk ligt. Er zal overleg met de Wijkraad plaatsvinden. Het college wil echter niet alles op voorhand dichttimmeren. Er ligt immers nog geen besluit. Op voorhand voorselecteren is niet de bedoeling. De zuidvariant heeft zowel bij het college als de bevolking de voorkeur. Zowel in de noord- als in de zuidvariant zal sprake zijn van een zachte knip. Er wordt wel al gekeken naar de mogelijke verkeerseffecten; men wil niet voorsorteren op een ongewilde variant.

Stadsbelang vraagt of bij het beoordelen van de mogelijke verkeerseffecten ook rekening wordt gehouden met het feit dat woningen aan de Weg naar Voorst i.t.t. de woningen aan de Kanonsdijk op overheidskosten volledig geïsoleerd zijn tegen geluidsoverlast?

De fractie van de Stadspartij vraagt hoe bindend de onderzoekstoezeggingen zijn.

Het college geeft aan dat het onderzoek naar de westvariant niet gegarandeerd is en dat het college wat betreft de studie naar de zuidvariant stevige druk uitoefent.

De fractie van GroenLinks vraagt of noord-zuid in beton zijn gegoten. In de MER staat dat alle varianten beter zijn dan de noordelijke.

Het college geeft aan dat als Brummen de noordvariant wil en Zutphen de zuidelijke variant, we niet bij elkaar komen. Wel ligt er de toezegging dat de aansluiting zo zuidelijk mogelijk komt hetgeen als een positief punt wordt beschouwd. Het doel blijft echte de realisatie van de zuidelijke variant.

Op de vraag van de fractie van Stadsbelang antwoordt het college dat er 210 reacties zijn geweest waarvan er 200 voor de zuidelijke variant zijn. Er is kritiek op onvoldoende toepassing van het draagkrachtbeginsel door de provincie. De opvatting van de bewoners is niet meegenomen.

Stadsbelang merkt op dat de bewonersreacties nog meer punten bevatte de gemeente betreffende, zoals de gehele Hoven verkeersluw en geen toename van verkeer op de Oude Kanonsdijk. Het college geeft aan hiervan op de hoogte te zijn.

Op de vraag van de fractie van D66 antwoordt het college dat de rondweg in eerste instantie niet eens doorging. De ruimtelijke reservering die ineens om de hoek kwam kijken zal binnen enkele jaren wel van tafel zijn. Een bypass van de rivier is met het Deltaprogramma niet meer noodzakelijk.

Op de vragen van de fractie van de ChristenUnie antwoordt het college dat het pannenkoekenhuis al langer in beeld is als de rondweg. Ook bij een zuidvariant zou de aansluiting niet daar plaatshebben.

Op de vraag van de fractie van Burgerbelang over vooringenomenheid bij realisatie van de geluidswal antwoordt het college dat haar hiervan niets bekend is. Het college komt hierop schriftelijk terug.

Op de vragen van de fractie van de PvdA antwoordt het college dat er straks twee trajecten lopen nl de structuurvisie en het inpassingsplan. Bij de structuurvisie kan een zienswijze worden gegeven.  Dan kan bij het inpassingplan bezwaar worden aangetekend.

Het opschuiven van de 50 km grens kan als de provincie dat wil.

Op de vragen van de fractie van de VVD geeft het college aan deze reeds bij de beantwoording van de overige vragen meegenomen te hebben.

De voorzitter geeft het woord aan de fractie van de ChristenUnie. De vraag over het vernemen van de voorkeur van het college uit de krant is nog niet beantwoord.

Het college antwoordt dat elke dinsdag het collegeoverleg is en woensdagmorgen altijd het persmoment.  Dan kan zoiets donderdags al in de krant staan.

De fractie van de PvdA vraagt om dan in ieder geval eerst de Raad een mail te sturen.

Het college geeft aan dit normaal te doen maar dat dit nu echter is misgegaan.

De fractie van Burgerbelang wil weten wat de raad kan doen om samen de zuidvariant in de structuurvisie te krijgen.

Het college geeft aan dat de unanimiteit een grote steun in de rug is.

De fractie van Stadsbelang geeft aan geen antwoord te hebben gekregen op de status van de intentieverklaring uit 2002, is deze ontbonden of nietig verklaard? Daarnaast geeft ze aan dat de ruimtelijke reservering van tafel moet en dat deze nu onmogelijk door de provincie als argument tegen de zuidelijke variant gebruikt kan worden.

Het college antwoordt dat de intentieverklaring uit 2002 allang uit beeld is. Tevens geeft het college aan zich hard te maken voor het verdwijnen van de ruimtelijke reservering.

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inzet en sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Motie: Hoogspanningsleiding ondergronds (23-09-2013)

Datum 23-09-2013 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.H.M. Buitink
Griffier
T.A.L. Venneman
Genodigden
Aanwezig namens Naam
PvdAM. Pronk
StadspartijH.I. Hamming
VVDW.P. van Stockum
GroenLinksJ.M. Luijendijk
D66W.M. Voorham
BurgerbelangA.W. Jansen
CDAG.H. Brunsveld
SPJ.J. Kosters
ChristenUnieS. van Keulen
StadsbelangB.A.M. Berg

Verslag van de vergadering

Deze motie is samen met het initiatiefvoorstel behandeld. Zie dat verslag voor het besprokene.

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Initiatiefvoorstel Ondergrondsbrengen hoogspannningslijnen Zutphen en Warnsveld (23-09-2013)

Datum 23-09-2013 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.H.M. Buitink
Griffier
T.A.L. Venneman
Genodigden
Aanwezig namens Naam
PvdAM. Pronk
StadspartijH.I. Hamming
VVDW.P. van Stockum
GroenLinksJ.M. Luijendijk
D66W.M. Voorham
BurgerbelangA.W. Jansen
CDAG.H. Brunsveld
SPJ.J. Kosters
ChristenUnieS. van Keulen
StadsbelangB.A.M. Berg

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering  en heet iedereen welkom. Zowel de motie als het initiatiefvoorstel zijn aan de orde. Twee weken geleden zijn de beide voorstellen ook al oordeelsvormend besproken.  Toen is vastgesteld dat ze nog onvoldoende besproken zijn om tot besluitvorming te komen. Vanavond gaan we kijken of we tot een afronding kunnen komen. De onderwerpen zijn oordeelsvormend geagendeerd.

De voorzitter geeft het college allereerst het woord.

Het college zegt dat het onderwerp het college bezig heeft gehouden. Ook binnen fracties is het onderwerp van gesprek geweest. Er is grote aandacht voor de bewoners die in de buurt van de hoogspanningslijnen wonen.

Het is nog niet duidelijk wat we op dit moment kunnen doen. Er ligt een brief van de minister maar er is nog geen feitelijke regeling waarop we ons kunnen baseren.

Op 12 september heeft de minister een brief verstuurd en ons, naast andere gemeenten, uitgenodigd voor een informatieve bijeenkomst op 5 november a.s.  Ook zullen dan gegevens worden geverifieerd. Op de bijeenkomst zal ook aandacht worden geschonken aan de communicatie en daarover afspraken worden gemaakt.

Het college adviseert niet halsoverkop nu beslissingen te nemen, maar de informatie op 5 november af te wachten.

De voorstellen die nu aan de orde zijn wringen op verschillende punten.  De problematiek  en situatie van Zutphen is voldoende bekend  bij de minister. Daar hoeft geen extra aandacht aan besteed te worden.

Het college wil nu wel graag een haalbaarheidsonderzoek doen. Naast de deskundigheid van de heer Noordam is ander deskundigheid , waaronder juridische kennis , noodzakelijk voor het onderzoek. Daar wordt op dit moment binnen de organisatie naar gekeken/gezocht. Het plan is om in 2017 met de onderkabeling te starten. Er hoeft niet aan getwijfeld te worden of Zutphen wel voldoende in beeld is. Ook Tennet wacht de bijeenkomst op 5 november af.

Stadsbelang is van mening dat bij een eventueel haalbaarheidsonderzoek wel een duidelijk tijdpad hoort en vraagt of het de bedoeling is dat het haalbaarheidsonderzoek al voor 5 november wordt uitgevoerd.

Het college zegt voor 5 november het haalbaarheidsonderzoek niet te kunnen afronden. Het onderzoek moet nog worden gestart en ook de mensen die het moeten doen zijn nog niet bekend.

Het CDA zegt dat er tussen verschillende partijen contact is geweest over dit onderwerp en deelt mede dat er een aangepaste  motie is gemaakt. De motie wordt rondgedeeld.

Burgerbelang zegt dat de aangepaste motie en het aangepaste initiatiefvoorstel geheel passen  en er in de raad beslissingen over genomen kunnen worden.

GroenLinks vraagt of in de aangepaste motie het voorstel van de PvdA ook is meegenomen.

De PvdA zegt geen eigen motie te hebben gemaakt maar voorstellen voor aanpassing van de bestaande motie per mail heeft rondgestuurd.

D66 vraagt naar de grote verschillen tussen de oude en aangepaste motie. Als het gaat om de financiële afwegingen wil de partij dit  bij de begroting 2014 aan de orde stellen en niet nu.

Burgerbelang  zegt dat de tekstaanpassingen in de nu voorliggende motie zijn verwerkt en dat het van belang is dat aan de bewoners nu het signaal wordt afgegeven dat de gemeente mee gaat  werken aan de uitvoering van de regeling en financieel mogelijk maakt.

De voorzitter zegt dat de nu indiende motie een andere motie is dan die  op de agenda staat.

De forum vergadering is niet de plek om moties in te dienen.

De voorzitter schorst de vergadering voor 5 minuten voor een leespauze en nader beraad.

De voorzitter heropent de vergadering en zegt dat met het indienen van de nieuwe motie de vergaderorde wordt verstoort. Aan de orde zijn de motie en het initiatief voorstel die op de agenda staan. Deze nieuwe motie zal in de raad moeten worden aangeboden en komt daarna in het forum.

Het forum zal zich vanavond moeten uitspreken over de op de agenda staande stukken en niet over de nieuwe motie..

De PvdA zegt dat de nieuwe motie in één lijn ligt met de motie die op de agenda staat en naar het gevoel dezelfde motie is.

De Stadspartij zegt dat het college heeft gereageerd naar aanleiding van de discussie van 2 weken geleden  en dat er nu een andere motie ligt. De partij wil graag een reactie van het college en dan van het forum een uitspraak hoe verder te gaan.

De voorzitter herhaald dat nu de motie en het initiatiefvoorstel zoals die zijn geagendeerd aan de orde zijn en dat de nieuwe motie eerst in de gemeenteraad moet worden aangeboden.

De SP zegt met de nieuwe ontwikkelingen weinig behoefte te hebben de oude motie en initiatiefvoorstel nog verder te bespreken

Burgerbelang zegt dat het wel vaker gebeurd dat een ingediende motie wordt gewijzigd en niet als nieuwe motie wordt aangemerkt.

GroenLinks zegt dat het college een haalbaarheidsonderzoek heeft aangeboden waarin ook de financiële aspecten  aan de orde kunnen komen en de wijze waarop de eigen gemeentelijke bijdrage bekostigd kan worden.

De partij wil graag weten hoe een en ander in de onderzoek opdracht komt te staan.

D66 vraagt wat het haalbaarheidsonderzoek kan bijdragen/toe voegen  aan de discussie over ca 25% eigen bijdrage van de gemeente.

Stadsbelang interrumpeert op wat GroenLinks en D66 aangeven en zegt het belangrijk te vinden dat op korte termijn voortgang wordt geboekt en aan de bewoners, het Rijk en overige subsidiënten het signaal wordt gegeven dat de gemeente voor die eigen bijdrage staat. Stadsbelang is overigens van mening dat het dezelfde motie M21 betreft.

De VVD zegt blij te zijn met de actie van het ministerie en de uitnodiging voor 5 november. De druk die de raad op het college heeft gelegd is daarbij belangrijk geweest. Er kan veel meer duidelijkheid komen na 5 november en de partij doet het voorstel om over twee weken te gaan praten over de kaders die de raad wil meegeven voor  het haalbaarheidsonderzoek.

Het CDA vraagt zich af wat het haalbaarheidsonderzoek kan bijdrage aan wat al bekend is.

De Stadspartij zegt dat  met de uitnodiging voor 5 november het proces in een stroomversnelling is gekomen en dat het wel duidelijk is dat de gehele raad maar ook het college de onderkabeling in 2017 willen. We kunnen de uitgewerkte regeling van het rijk en de informatie van 5 november rustig afwachten.  De partij wil meer weten over de gebruiksmogelijkheden van de grond waar de kabels in komen te liggen.

De ChristenUnie zegt dat de co-financiering wel vast staat en de gemeente 25% zal moeten betalen. Op basis van de prioriteit die de gemeente toekent aan het onderkabelen ten opzichte van andere wensen zal er een besluit genomen moeten worden. Er is geld de vraag is alleen waaraan geven we de hoogste prioriteit.

Burgerbelang onderstreept wat de CU zegt en stelt in dit verband dat in de motie alleen wordt gesproken van reserveren van geld en nog niet beschikbaar stellen van geld.

Het college zegt dat voor het onderzoek naast de juridische kennis ook brede kennis nodig is en daarna binnen de organisatie gezocht wordt.  Het onderzoek is niet alleen bedoeld voor de 25% eigen bijdrage van de gemeente  maar breed alle aspecten aan de orde moeten komen. Met het forum is het college het eens dat de vaart ingehouden moet worden. Het college is het niet eens met de opmerking van  de VVD dat de druk van de raad ervoor gezorgd  heeft dat het college voor 5 november is uitgenodigd.  De problematiek van Zutphen is voldoende bekend bij het ministerie.

Het haalbaarheidsonderzoek moet een breed antwoord geven op de vele aspecten die een rol spelen en zal in die zin veel toevoegen aan de besluitvorming. De uitnodiging voor 5 november kan als een stroomversnelling worden aangemerkt.  Het haalbaarheidsonderzoek zal meer duidelijkheid moeten geven over de gebruiksmogelijkheden van de grond waarin de kabels komen te liggen.  Het college wil niet vooruitlopen op de discussie waar de eigen bijdrage van de gemeente vandaan moet komen. De raad zal zich ook moeten uitspreken over 2,5 miljoen aan bezuinigingen. Die discussie vindt plaat bij de vaststelling van de begroting.

Het college vindt dat de motie voldoende is besproken wat betreft de eigen bijdrage. Het voorstel om 1 miljoen uit de NUON gelden te halen vraagt vervolgens om andere keuzes van de raad. 

Burgerbelang zegt dat de motie is uitgebreid maar in grote lijnen hetzelfde is gebleven en blij te zijn dat het college het met de motie eens is.

Het college reageert dat dit niet door het college is gezegd.

De VVD stelt voor om de motie als forum in te trekken of aan te houden. De motie is nu niet rijp voor besluitvorming.

Burgerbelang reageert dat het aan de indieners is om een motie in te trekken of aan te houden en niet aan het forum.

Stadsbelang zegt nog geen antwoord te hebben op de vraag over de mogelijkheden van subsidie voor de gemeentelijke bijdrage en zegt dat het college de verantwoordelijkheid heeft en aansprakelijk is voor de negatieve gevolgen op lange termijn als de onderkabeling niet door kan gaan als er geen geld is voor de eigen bijdrage.

GroenLinks zegt blij te zijn met de toezegging van het college voor het haalbaarheidsonderzoek en ziet in een memo daarvoor de kaders graag vastgelegd en besproken.

Het college vraagt nog aandacht voor de publicatie over het niet kunnen blussen van een brand bij een woning in de buurt van de hoogspanningslijnen.  De Brandweer commandant  heeft aangegeven dat die melding niet juist is. Er kan wel worden geblust en de brandweercommandant wil dit graag in een forum toelichten.

De ChristenUnie zegt dit een vreemd verhaal te vinden omdat enkele jaren terug de brandweer dit verhaal ook heeft verteld en toen is teruggefloten door Tennet.

De ChristenUnie vindt het vreemd dat nu de co-financiering op zoveel problemen stuit terwijl er vele onderwerpen zijn waarbij het geen enkel probleem is gebleken en noemt enkele voorbeelden..

D66 zegt blij te zijn met de voorbeelden van de CU maar is van oordeel dat de afweging altijd gebeurd bij begrotingsgesprekken.

De Stadspartij zegt dat er te veel nadruk wordt gelegd op een korte termijn beslissing. Ieder raadslid is ervan overtuigd dat de gemeente gaat meewerken aan het onderkabelen en dat het budget beschikbaar zal komen. De grote druk voor de korte termijn is niet echt nodig.

Het college zegt het zelfde doel te hebben als door velen in dit forumoverleg is aangegeven maar via een andere weg. Een haalbaarheidsonderzoek zal antwoord moeten geven  op vragen en keuze mogelijkheden en herhaald het aanbod van de brandweercommandant op in een forum uitleg te geven over het blussen van branden bij woningen in de nabijheid van de hoogspanningslijnen.

De voorzitter vraagt wat het oordeel is van de partijen over de motie en het initiatiefvoorstel.

Alle partijen zijn van oordeel dat de twee onderwerpen niet rijp zijn voor besluitvorming in de raad.

De voorzitter sluit de vergadering. 

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken