Pagina delen

Forumverslag 23-06-2014

Technisch Blok 23 juni 2014 (19:00 - 20:00)

Verslag van de vergadering

Datum 23-06-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Notulist
J.F.A. Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangBert Jansen
SPEllen Verhoog en Mathijs ten Broeke
D66Alex Dijk
PvdAHarrij Hissink
GroenLinksChristina Oosterhoff
StadspartijHans Boersbroek en Meike Wesselink
VVDHanneke Siebelink
CDAHein Brunsveld
ChristenUnieRichard Klein Bennink
De Lokale PartijEsther van Beek - van Heerde

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en meldt dat de behandeling van agendapunt 6f wordt opgeschoven en plaats vindt als laatste agendapunt voor de sluiting.

2. Algemeen spreekrecht

Er zijn geen insprekers.

3. Actieve informatievoorziening

Het college meldt dat de begroting van 2014 voor het zwembad is vastgesteld en dat hieruit een tekort van € 40.900,- blijkt. Dit is bij het college in beeld en zal worden meegenomen bij de rapportage over de financiële stand van zaken. Deze wordt zo spoedig mogelijk aan de raad ter beschikking gesteld.

Het college kondigt aan dat de gemeente door Vitens is opgeroepen in een procedure in vrijwaring. Het college kondigt aan dat voor het forum van 7 juli een memo met een toelichting hierop bij de stukken ter inzage voor de raad zal liggen.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 23 juni 2014

Hier zijn geen vragen over.

b. Toezeggingenlijst Raad 23 juni 2014

Hier zijn geen vragen over.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Kredietvoorstel PIN betalen in parkeerautomaten (griffienummer: 2014-0082)

De SP geeft aan het betalen met PIN een prima idee te vinden, maar vraagt hoe het zit met buitenlandse gasten en mensen zonder saldo op hun rekening.

De PvdA vraagt op welke termijn het betalen met kleingeld niet meer mogelijk is.

De VVD vraagt op welke wijze de communicatie met bezoekers en parkeerders wordt vormgegeven. Worden er borden geplaatst met een gebruiksaanwijzing?

Het college antwoordt dat buitenlandse gasten gewoon met PIN kunnen betalen. Het beëindigen van het betalen met kleingeld is voorzien voor het eind van het jaar. Er zal een uitgebreid communicatietraject worden gevolgd, waarbij ook aandacht is voor betaalinstructies bij de parkeerautomaten. Op de vraag hoe kan worden omgegaan met mensen die geen saldo hebben, komt het college nog terug.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6b. Krediet verbouwing Henri Dunantweg 1-3 (griffienummer 2014-0081)

De PvdA geeft aan aangegeven te hebben hierover graag een apart forum te houden. De fractie vraagt wat de kosten zijn die eventueel gemaakt moeten worden om het pand van energielabel C naar A te krijgen en hoe we denken dit te financieren.

De Lokale Partij heeft eveneens aangegeven hierover een apart forum te willen houden. Het gaat om een groot bedrag. De fractie vraagt of de huurperiode voor de komende 10 jaar gegarandeerd is. Wat zijn de gederfde huuropbrengsten voor de komende 10 jaar en hoe zit het met de onvoorziene kosten.

De SP is benieuwd naar de prijs in m².

Het college benadrukt dat de vestiging van EDDA een compensatie betreft voor het vertrek van het OM en de SSR uit Zutphen. Daarbij is gekeken naar de mogelijkheden van de panden van de Rijksgebouwendienst. Die bleken niet geschikt. De Rijksgebouwendienst kwam met een voorstel voor vestiging in het voormalige pand van de VWA. De gemeente heeft hier sterk tegen geageerd, omdat dit gezien de locatie niet als compensatie voor het verlies van banen in de binnenstad kan worden gezien. Het multiplier effect van een vestiging dichter bij de binnenstad is hiervoor van belang. De voormalige SSR-panden waren echter niet geschikt. De enige geschikte optie die gevonden kon worden was het nu voorliggende pand van Het Plein. Daarmee is de keuze voor deze locatie bewerkstelligd. In de basis betaalt men een commerciële huur. Alle kosten voor de verbouwing en inrichting zijn voor rekening van de EDDA. In de huisvesting zit verder een forse post compensatie voor de leegstaande gebouwen. 

De kosten voor de opwaardering van het energielabel van C naar A zijn € 40.900,-. Als dit niet gehaald wordt, valt men terug op energielabel C, wat de minimale vereiste is. De garantie van 10 jaar huur is vastgelegd in de overeenkomst. Van gederfde huurinkomsten is geen sprake. De geraamde kosten blijven binnen het budget. De m² is marktconform.

Conclusie: DLP overlegt met de fractie en bericht voor aanvang van de raadsvergadering of het voorstel als hamerstuk op de agenda kan blijven.

6c. Zienswijze van de raad op de begroting VNOG 2015 (griffienummer 2014-0087)

Geen opmerkingen.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6d. Zienswijze van de raad over de begroting 2015 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek (griffienummer 2014-0098)

GroenLinks vraagt wat er nu gaat gebeuren. Hoe verloopt het proces verder. Kunnen wij gehouden worden aan een hogere bijdrage of gaat het niet door? Tevens vraagt de fractie of een hogere bijdrage ook betekent dat er sprake is van een hoger ambitieniveau. En kunnen we door middel van het draaien aan de knop van het ambitieniveau invloed uitoefenen op de bijdrage? GroenLinks zou verder graag zien dat de raad geïnformeerd wordt over de wijze waarop dit wordt vastgesteld en hoe wij hier als gemeente sturing aan geven en vraagt of daarvoor de directeur van de ODA uitgenodigd kan worden in aanwezigheid van de ambtelijk verantwoordelijke en de portefeuillehouder.

DLP vindt de zienswijze terecht. De fractie heeft wel vraagtekens of dit tot de gewenste aanpassingen leidt. Eerdere ervaringen met dergelijke regelingen hebben daar niet veel vertrouwen in gegeven. DLP wil graag weten wat het college doet als de plannen onvoldoende worden aangepast.

De SP vraagt wat het voor burgers en bedrijven betekent als de ODA stopt.

Burgerbelang wijst op het streven naar verhoging van de kwaliteit en het maken van een efficiencyslag en vraagt of het college heeft erop heeft aangedrongen om deze efficiencyslag te maken en binnen de kaders van de begroting van de gemeente Zutphen te blijven.

Het college geeft aan dat met betrekking tot het effect van de zienswijzen, de ODA met een reactie komt richting Zutphen. Het college vindt het een goed idee om hierover door te praten. Dit zou dan in het najaar plaats kunnen vinden. Het college merkt op dat het voor een beginnende organisatie niet gemakkelijk is in een tijd dat de deelnemers in een bezuinigingsslag zitten. Verder geeft het college aan dat stoppen met de ODA niet mogelijk is, omdat dit een wettelijke taak is. Binnen de ODA is veel aandacht voor het zo effectief mogelijk organiseren en de slagkracht zo groot mogelijk te houden. Daarvoor zijn investeringen in ICT noodzakelijk en deze maatregelen zijn ook nodig.

GroenLinks vraagt hoe de ondersteuning van de ICT-maatregelen te rijmen is in verhouding met het voorstel de begroting af te wijzen.

Het college geeft aan dat de ICT maatregelen wel nodig zijn, maar dat het college vraagtekens stelt bij andere onderdelen van de begroting.

Burgerbelang merkt op dat ICT altijd als toverwoord wordt gebruikt, maar vaak leidt tot meer kosten. Burgerbelang vraagt verder wanneer een toelichting in het forum gegeven kan worden.

Het college antwoordt dat in september in het Algemeen Bestuur verder wordt gesproken over de uitwerking binnen de ODA. Een forumbijeenkomst voor een toelichting zal dus in het najaar plaats kunnen vinden.

GroenLinks voegt hier aan toe dat men vraagtekens stelt bij de verwachting van de ODA dat men een verdere efficiencyslag kan maken door meer taken naar zich toe te trekken. Men is zeer benieuwd naar een toelichting hierop.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

6e. Wijziging vergoeding ombudsman (griffienummer 2014-0097)

De PvdA vraagt waar de kosten kunnen worden ingezien.

Het college antwoordt dat, indien dit niet in de stukken staat, een omissie is. Het gaat echter om een bedrag van enkele tientjes, aangezien er gemiddeld eens per jaar een beroep op wordt gedaan.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6g. Bekrachtiging geheimhouding bij “Herinrichting Groenmarkt en Marspoortstraat, investeringsbegroting” (2014-0088)

Geen vragen.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 23 juni 2014 (griffienummer 2014-0084)

De SP verzoekt om zo mogelijk medewerking te verlenen aan het verzoek van Eethuis De Kade (brief C01).

DLP heeft hetzelfde verzoek.

Het college geeft aan op een welwillende manier naar het verzoek te zullen kijken, maar dat hierbij geen afbreuk gedaan kan worden aan de zakelijke afspraken die gemaakt zijn.

Het CDA vraagt of brief E3 niet beter ondergebracht kan worden bij rubriek C.

Het college geeft aan dat het hierbij draait om de vraag of de raad het antwoord zelf wil accorderen voordat het verzonden wordt, of dat dit aan het college wordt overgelaten.

Besloten wordt om de rubricering ongewijzigd te laten.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 23 juni 2014 (griffienummer 2014-0102)

Geen vragen.

9. vaststellen forumverslag 02-06-2014

De SP merkt op dat niet is meegenomen in de verslaglegging de suggestie om EHBO’ers en BHV’ers bij voorlichting te betrekken en dat de SP aanwezig was bij de bespreking van de nota gebiedsexploitaties.

De voorzitter wijst er op dat wijzigingen in het verslag vooraf gemaild moeten worden aan de griffie. Het is niet de bedoeling tijdens de bespreking nog wijzigingen aan te brengen.

Het verslag wordt vastgesteld.

6 f. Herinrichting Marspoortstraat, Groenmarkt (griffienummer 2014-0089)

De heer R. Bron van Prosper geeft een presentatie over de herinrichting.

GroenLinks vraagt of er ook aandacht is voor fietsparkeren, waar in dit gebied grote behoefte aan is. Daarnaast pleit GroenLinks voor forsere bomen.

De VVD sluit aan bij de opmerking van GroenLinks over de bomen. Wellicht kan hier aansluiting worden gezocht bij de keuze op de Houtmarkt, zodat er een bepaalde eenheid in wordt gebracht. Verder vraagt de VVD wat er gaat gebeuren met de Berkel en het mooie groen aldaar.

De PvdA vraagt hoe onderhoudsvriendelijk de bestrating is.

De SP is verbaasd over de keuze voor kasseien; een vlakkere ondergrond fietst en loopt prettiger. Daarnaast merkt de fractie op dat men ervan uitgaat dat de stoepen aan de zijkant breed genoeg worden voor gebruik door bijvoorbeeld rolstoelgebruikers. Verder heeft de SP de vraag of het realistisch is dat de hogere uitgaven terugverdiend worden. Wat zijn de consequenties als dit niet lukt.

Het college licht toe dat voor het gebiedsplan een globale kostenberekening te hebben gemaakt. Daar is dit project in meegenomen. Deze kosten vallen hoger uit in verband met de keuze voor kwaliteit in de binnenstad en de daarmee gepaard gaande materiaalkeuzes. Er is echter ruimte om tussen de projecten te schuiven, zodat het totaalbedrag binnen het budget blijft.

Door dhr. Bron wordt op de gestelde vragen toegelicht dat er evenveel fietsparkeerplaatsen terug komen als voorheen. Meer plekken zijn niet beschikbaar, omdat er weinig ruimte is in relatie tot de vele verschillende functies op deze locatie. De bestrating is een bewuste keuze naar aanleiding van veel overleg met bewoners en ondernemers. Daaruit kwam een voorkeur voor oude kasseien naar voren. Deze zijn veel ruwer en sterker. Hoe strakker en harder de bestrating, hoe beter barsten e.d. hierin opvallen.

De voorzitter sluit af met de constatering dat niet alle vragen zijn beantwoord en stelt voor hier in een volgend forum op terug te komen.

Advies: voldoende besproken voor wat betreft het kredietvoorstel, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Regionale Beleidsnota Inkoop Jeugd (23-06-2014)

Datum 23-06-2014 Tijd 19:00 - 20:30
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
O.W. Bosch
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SPLenne Giesen
D66Ingrid Timmer
PvdAJasper Bloem
GroenLinksVictor Boldewijn
StadspartijGerard Pelgrim
VVDAntje van Dijk
CDAKarin Warmoltz
ChristenUnieAndré Oldenkamp
De Lokale PartijAdjan Pepers

Verslag van de vergadering

De voorzitter heropent de vergadering om 19.55 uur na behandeling van de memo bestuurlijke aanbesteding inkoop WMO (2014-0077, zie afzonderlijk verslag). Dit voorstel zal 7 of 8 juli in de raad behandeld moeten worden. Daarom verzoekt hij de forumleden zo kort en bondig mogelijk vragen te stellen om aan het eind van de vergadering te kunnen concluderen of het voorstel rijp is voor behandeling in de raad.

De ChristenUnie vraagt in hoeverre beslispunt 5 de keuzevrijheid van de cliënt beperkt.

Het CDA meent dat het in het kader van beslispunt 1 wel van belang is goed aan te geven wie mag doorverwijzen naar een individuele voorziening. Beslispunt 2: coördinatie van de hulpvraag zou als bouwsteen toegevoegd moeten worden. Aanbieders hebben daarbij ondersteuning nodig. Het CDA stelt voor daartoe een meta-ondersteuner aan te stellen die ook de regie voert. Beslispunt 3: is in beginsel akkoord, maar de fractie pleit ervoor de overeenkomst niet te laten aflopen in een jaar voor gemeenteraadsverkiezingen om te voorkomen dat de zorg een speelbal wordt van de verkiezingen. Beslispunt 4 roept de vraag op of er wel geld zal zijn voor nieuwe instromers. Beslispunt 5: goed kijken naar de kwaliteitseisen.

Tenslotte merkt de fractie op dat er geld moet blijven voor preventie; voorkomen is immers beter dan genezen.

GroenLinks vraagt of er wat meer te zeggen is over de coördinatie. Dat is nu wat onderbelicht. Hoe komt in beeld dat een aanbieder niet aan de kwaliteitseisen voldoet?

De Stadspartij vraagt zich af of over het eerste beslispunt al niet eerder een besluit genomen had moeten worden.

De SP vraagt zich af hoe de continuïteit gewaarborgd kan worden als zich elke twee jaar nieuwe aanbieders kunnen aandienen. Wie bepaalt de kwaliteit?

D66 vraagt of de gemeente de coördinerende taak zelf op zich neemt. Op welke wijze wordt de kwaliteit gemonitord?

De PvdA vraagt waarom de ambulante hulpverlening toch wordt ondergebracht bij individuele voorzieningen en daardoor niet vrij toegankelijk is. Bij een betere toegankelijkheid zou dit juist tot besparingen leiden, aangezien het een zwaardere vorm van zorg kan voorkomen.

Kan de gemeente eenzijdig besluiten tot 6x verlengen van contracten of is daarbij instemming van de andere gemeenten noodzakelijk. Is er voldoende geld voor preventie?

De VVD vraagt zich af of verlenging van de contracten zoals voorgesteld innovatie niet belemmert. Is er al enig zicht op het aantal cliënten dat per 1 januari 2015 aan de gemeentelijke zorg wordt overgedragen? Graag ontvangt de fractie meer informatie over de positie van het CJG Zutphen. De fractie acht het wenselijk dat de raad op de hoogte wordt gesteld van verlengingsbesluiten. Tenslotte merkt de fractie op dat de output-criteria van belang zijn; niet alleen de tevredenheid van de cliënt.

DLP vraagt zich met betrekking tot beslispunt 2 af, of de periode van twee jaar niet te kort is. In hoeverre krijgt de raad terugkoppeling over de indicatoren voor kwaliteit? Tenslotte vraagt de fractie aandacht voor de facturering door de zorgaanbieders rechtstreeks bij de gemeente. Hoe houdt de gemeente er zicht op? Komt er een regisseur bij de gemeente die precies weet aan wie welke zorg wordt verleend?

Mevrouw Lubberhuizen probeert in de resterende tijd zoveel mogelijk vragen te beantwoorden.

De ambulante hulp is uit kostenoverwegingen een individuele voorziening, maar de cliënt heeft wel keuzevrijheid ten aanzien van de aanbieder. Deze keuze is gemaakt na een pilot. Veel vragen bleken opgelost te kunnen worden door inzet van vrij toegankelijke hulp. Inzet van de ambulante hulp moet antwoord geven op de hulpvraag. Soms is kortstondige inzet van zwaarder hulp nodig.

Over de vraag hoe en door wie cliënten kunnen worden doorverwezen en op welke wijze het publiek kennis kan dragen van de zorgaanbieders moet nog verder worden nagedacht.

Complexe situaties vergen een goede coördinatie. Dat zal nog verder uitgewerkt moeten worden.

De suggestie over verlenging overeenkomsten in samenloop met verkiezingen lijkt een goede.

In het eerste jaar zullen de financiële mogelijkheden om nieuwe aanbieders toe te laten beperkt zijn. We zijn gebonden aan de afspraken in het regionale transitiedocument. Dit heeft vooral te maken met de continuïteit van de zorg aan de huidige zorgvragers. Er wordt al wel met de zorgaanbieders gesproken over preventie.

Problemen zijn niet altijd te voorkomen. Het is echter van belang deze zo snel mogelijk te signaleren en snelle hulp te bieden.

Aanvragen voor een PGB komen eerst bij de gemeente terecht; de SVB zorgt uiteindelijk slechts voor de administratieve afhandeling.

In een uitvoeringsnota zal worden aangegeven hoe monitoring plaatsvindt en aan welke kwaliteitseisen aanbieders moeten voldoen.

Het onderscheid tussen individuele en overige voorzieningen is te vergelijken met de huidige indeling in de WMO.

Qua tijd loopt het proces nog in de pas. Aangezien het om een regionale overeenkomst gaat, moeten alle deelnemende gemeenten akkoord gaan met verlenging.

Gezien de tijd stelt de voorzitter voor eventueel nog aanvullende vragen zo spoedig mogelijk schriftelijk in te dienen. Hij zal de griffie vragen om het voorstel zo mogelijk op 7 juli nog te agenderen voor het forum, zodat behandeling van het voorstel in de raad van 8 juli kan plaatsvinden. Vervolgens sluit hij de vergadering.

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Memo bestuurlijke aanbesteding inkoop Wmo 2014 (23-06-2014)

Datum 23-06-2014 Tijd 19:00 - 20:30
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Beeldvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
O.W. Bosch
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SPLenne Giesen
D66Carel Lammers
PvdAJasper Bloem
GroenLinksVictor Boldewijn
StadspartijGerard Pelgrim
VVDAntje van Dijk
CDAKarin Warmoltz
ChristenUnieAndré Oldenkamp
De Lokale PartijAdjan Pepers

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering. Twee onderwerpen staan op de agenda, namelijk de memo bestuurlijke aanbesteding inkoop WMO (2014-0077) en Regionale beleidsnota Inkoop Jeugd (2014-0090). Hij stelt voor deze afzonderlijk van elkaar te behandelen. Even voor 20.00 uur zal hij de vergadering schorsen om de portefeuillehouders die naar een andere vergadering moeten, de gelegenheid te geven de beraadslagingen over te dragen aan wethouder Withagen die namens het college de rest van de vergadering zal bijwonen.

Mevrouw Rol meldt dat Zutphen en Lochem onafhankelijk van elkaar gekozen hebben voor de inkoop van begeleiding in het kader van de WMO de methode van bestuurlijk aanbesteden te hanteren. Het is de bedoeling dit systeem ook voor andere voorzieningen te gaan toepassen. Aan de afzonderlijke voorzieningenovereenkomsten ligt een basisovereenkomst inkoop sociaal domein ten grondslag waarin een inkoopnetwerk voor de transities vorm krijgt. Zij licht dit toe aan de hand van een schematisch overzicht dat zij heeft uitgereikt (zie bijlage bij dit verslag).

Een belangrijk aspect van bestuurlijk aanbesteden is dat in gesprek met de aanbieders vorm wordt gegeven aan de zorg. Dit flexibele systeem maakt voortdurende bijstelling lopende het contract mogelijk. Daarvoor zijn een goede overlegstructuur en spelregels nodig. Deze worden geregeld in de basisovereenkomst. In de voorzieningenovereenkomsten wordt de inhoud van de zorg geregeld en de noodzakelijke administratieve afspraken vastgelegd, zoals facturering. De samenhang tussen de verschillende voorzieningenovereenkomsten wordt geregeld door ze binnen één netwerk te bespreken op grond van de basisovereenkomst.

In het netwerk fungeren twee tafels: een fysieke tafel waar aanbieders en gemeenten gezamenlijk met elkaar overleggen. Deze tafel is een afvaardiging van alle aanbieders. Aanbieders die niet aan deze tafel deelnemen kunnen hun inbreng leveren aan de virtuele tafel. De fysieke tafel heeft de verplichting reacties van de virtuele tafel mee te nemen in haar beraad. Alle zorgaanbieders kunnen toetreden, mits ze voldoen aan te stellen eisen.

DLP constateert dat Zutphen en Lochem kiezen voor een andere wijze van aanbesteding dan de overige gemeenten van de Regio Stedendriehoek. Is tijdsdruk hiervan de reden?

De VVD vraagt of de WMO in meer gemeenten zo wordt aanbesteed. Vergt de nu gekozen methodiek meer tijd en moet telkens als er iets verandert het hele proces doorlopen worden? Wordt de bureaucratie teruggedrongen?

Mevrouw Rol antwoordt dat in het begin de intentie bestond om als gehele regio Stedendriehoek tot aanbesteding van de WMO voorzieningen te komen. Uiteindelijk hebben echter Zutphen en Lochem gekozen voor een andere manier van aanbesteden. Tijdsdruk was niet de reden daarvoor. Bestuurlijke aanbesteding kost weliswaar meer tijd, maar de kracht van het netwerk zit hem in de mogelijkheid van tussentijdse bijsturing en derhalve extra maatschappelijk rendement. Voor elke aanbieder geldt dezelfde basisovereenkomst.

De PvdA vraagt of in de monitoring ook zaken als goed werkgeverschap worden meegenomen. Zitten de cliënten aan tafel? Verhindert het feit dat bij jeugdzorg al een en ander is vastgelegd het integraal werken? Kan de huishoudelijke hulp niet meteen meegenomen worden in deze ronde?

Mevrouw Rol antwoordt dat de overeenkomst juist bijsturen tijdens de looptijd van de overeenkomst mogelijk maakt. De basisovereenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan; de voorzieningenovereenkomsten voor bepaalde tijd. Daarbij wordt gedacht aan een periode van 10 jaar in verband met de zekerheid die organisaties nodig hebben om te kunnen werken.

DPL vraagt of de gemeente ook eenzijdig contract kan beëindigen.

Mevrouw Rol zegt dat dit inderdaad mogelijk is als een partij zich bijvoorbeeld niet aan de voorwaarden van de basisovereenkomst houdt. Nieuwe partijen kunnen zich altijd melden. Voor de monitoring is een goed systeem nodig. Aanbieders zullen vergelijkbare gegevens moeten verstrekken. Maar ook signalen van teams en van cliënten zullen van belang zijn bij de monitoring. Het is nog niet precies duidelijk hoe de monitoring zal plaatsvinden. Wel zullen de cliënten plaats krijgen aan de fysieke tafel. De basisovereenkomst is een groeimodel. Het is nog te vroeg om nu al huishoudelijke hulp toe te voegen.

Het college merkt op dat het met een voorstel komt met diverse varianten voor de inpassing van huishoudelijke hulp.

De SP vraagt zich af of de zorg wel voldoende aandacht krijgt door de voortdurende onderhandelingen en wisseling van aanbieders. Heeft de gemeente wel de capaciteit om de kwaliteit van de zorg te bepalen?

Mevrouw Rol antwoordt dat de gekozen systematiek er juist toe leidt dat steeds met de aanbieders gesproken wordt over de kwaliteit van de zorg. De dialoog draagt daartoe bij. De keuzevrijheid van de cliënt is van belang: de cliënt mag kiezen voor welke aanbieder hij het meest voelt.

De ChristenUnie vraagt wat er in de basisovereenkomst wordt geregeld. Vormt het overlegcircuit geen belemmering voor “slimme” aanbieders; zijn zij afhankelijk van andere aanbieders?

Mevrouw Rol zegt dat in de basisovereenkomst organisatorische en zorginhoudelijke criteria worden opgenomen. Deze variëren wel naar gelang de omvang van de organisatie: zzp-er tot grote zorginstellingen. Verder worden uiteraard eisen gesteld aan vakbekwaamheid bijvoorbeeld door middel van keurmerk of certificering. Aanbieders van nieuwe vormen van zorg worden gestimuleerd; ze hoeven niet te wachten op andere aanbieders. Het gaat om het resultaat.

Het CDA stelt vast dat er nu 15 zorgaanbieders aan de fysieke tafel deelnemen. Blijft dit aantal hetzelfde en hoe wordt de continuïteit gewaarborgd bij wisselingen.

Mevrouw Rol antwoordt dat de huidige zorgaanbieders zijn uitgenodigd voor de fysieke tafel. Twee daarvan hebben de voorkeur gegeven aan deelname aan de virtuele tafel. In de basisovereenkomst staan bepalingen over de begeleiding van de dialoog o.a. vanwege de vereiste continuïteit. Wisselingen in de samenstelling van de tafel is beargumenteerd mogelijk; de samenstelling moet in ieder geval in overeenstemming zijn met “het veld”.

De Stadspartij vraagt wie de financiële risico’s draagt indien een partij haar financiële verplichtingen niet kan nakomen.

Mevrouw Rol zegt dat bij toetreding de financiële gezondheid van de aanbieder wordt getoetst. Wanneer de continuïteit van een bedrijf in gevaar komt kan de gemeente ingrijpen. Wie precies het financiële risico daarvan draagt kan zij op dit moment niet zeggen.

D66 vraagt of in de basisovereenkomst ook bepalingen staan over arbeidsvoorwaarden van het personeel.

Mevrouw Rol zegt dat de gemeente de organisaties houdt aan de cao in de desbetreffende sectoren.

De VVD merkt op dat nu het beeld is dat aanbieders bij elkaar in de keuken kijken. Willen zij dat wel?

Mevrouw Rol antwoordt dat de organisaties elkaar juist graag opzoeken vooral in verband met hun personeel. Dat was een van de eerste onderwerpen die op de fysieke tafel ter sprake kwam. Zij willen zoveel mogelijk openheid van zaken.

DLP vraagt of er al wordt gekeken naar stroomlijning van de communicatie en de informatievoorziening.

De Stadspartij wijst ook op het belang van een goede dossieroverdracht wanneer een cliënt van zorgaanbieder verandert.

Mevrouw Rol beaamt dat er een goed informatiesysteem moet komen in verband met een goede monitoring. Binnen het netwerk moeten nog afspraken worden gemaakt over de communicatie richting cliënten. Er zijn geen afspraken gemaakt over de overdracht van dossiers, maar gestreefd wordt naar “warme” overdracht.

Vervolgens rondt de voorzitter de beraadslagingen over dit onderwerp af en schorst de  vergadering voor een kort ogenblik. Daarna stelt hij het voorstel Regionale Beleidsnota Inkoop Jeugd (2014-0090) aan de orde (Zie afzonderlijk verslag).

 

Bijlagen

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Evaluatie Zutphen energieneutraal 2013 (23-06-2014)

Datum 23-06-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
J.V.H. Nijman
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangTim Marks
SPEngbert Gründemann
D66Hugo Remmers
PvdAMarjolijn Moester
GroenLinksPatrick Reeuwijk
StadspartijDorien Bogerd
VVDBas van der Veen
CDAAndré Nijenhuis
ChristenUnieAbel van Dijken
De Lokale Partij

Verslag van de vergadering

Tevens aanwezig is de heer Siemes namens De Lokale Partij

De forumvoorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Onderwerp van dit forum is de evaluatie Zutphen energieneutraal 2013.

De forumvoorzitter geeft aan het college voor een toelichting op het onderwerp.

Het college geeft aan dat het onderwerp voldoende is toegelicht door de forumvoorzitter.

De forumvoorzitter geeft het woord aan het forum voor het geven van reactie op de evaluatie.

De PvdA dankt het college voor de mooie evaluatie. De evaluatie geeft een goed beeld van de genomen en nog te nemen stappen. De PvdA vindt het jammer dat de doelstelling in tijd is losgelaten. Mogelijk kan het college hier nog iets mee doen. De Stedendriehoek heeft als doelstelling 2030 genoemd en de provincie 2050. Zutphen kan niet achterblijven en moet ook ambitie tonen. Het werken met een doelstelling kan erg fijn zijn, juist om te laten zien wat de visie van Zutphen is. De PvdA heeft nog een aantal opmerkingen na aanleiding van de evaluatie. Energetisch renoveren blijkt in de praktijk moeilijk van de grond te komen. Hoe kan dit? Verder vraagt de PvdA wat de doelstelling voor 2013 was.

Het CDA vindt het een duidelijk stuk dat voldoende inzicht geeft. Wel vindt het CDA de doelstellingen wat zwakjes. Vorig jaar heeft de raad gevraagd er een ‘tandje’ bij te doen. Hoe vindt het college dat dit het afgelopen is gegaan?

De VVD vindt dat er prioriteiten moeten worden gesteld. Het is belangrijk om goed te reflecteren om je doelstellingen en prioriteiten tegen het licht te houden. Liggen de ontwikkelingen in lijn met wat vorig jaar in de raad is besproken? De VVD deelt de mening van het CDA niet en vraagt zich af of er op de plekken waar Zutphen impact wil hebben ook voldoende impact gerealiseerd en/of is een her prioritering aan de orde.

DLP sluit zich aan bij de VVD en mist benchmarking in het hele verhaal. Wat is het nulpunt en wat is er in Zutphen bijgedragen aan de ontwikkeling? In januari is er een landelijk onderzoek geweest naar duurzaamheid. Zutphen stond daarin op de 293de plaats. De fractie geeft aan dat de gemeente onderaan de lijst bungelen, ondanks de goede bedoelingen. DLP adviseert het college te kijken naar best-practices voorbeelden. DLP refereert daarbij aan Harderwijk. Het verschil met Zutphen is dat Harderwijk wel een regionaal overleg waarin regionaal zaken worden opgepakt. Zutphen staat hierin vrij alleen. Dit kan niet als je bepaalde ontwikkeling meer vorm wilt geven.

De Stadspartij vindt het een heldere evaluatie als je kijkt naar wat is er gebeurd maar minder als je kijkt naar wat het heeft opgeleverd. De centrale vraag is of Zutphen ambitieus genoeg is en of er nog meer mag en moet gebeuren. De Stadspartij wijst op de routekaart die door de Stedendriehoek energieneutraal wordt gepresenteerd. Mogelijkerwijs staan hierin nog goede punten.

De ChristenUnie vraagt of het nieuwe verlichtingsplan nog bijdraagt aan de doelstellingen en hoe de samenwerking met bijvoorbeeld scholen er uit ziet. Ook vraagt de ChristenUnie hoe het kan dat de omvang van duurzame energie in 2012 is gedaald.

D66 geeft aan positief en negatief te kunnen kijken naar de evaluatie. Er gebeurt veel maar het resultaat lijkt minimaal. Er moet nog heel veel veranderen willen we duurzamer worden. Wat wellicht helpt is dat duidelijker wordt omschreven wat de rol van de gemeente is. Dit geeft ook helderheid aan alle andere betrokken partijen. Zij weten wat ze van de gemeente kunnen en mogen verwachten.

GroenLinks geeft aan dat het belangrijk is om duidelijk te maken wanneer Zutphen energieneutraal is en wat daarvoor dan nog nodig is.

De forumvoorzitter geeft het woord aan het college voor een reactie op de genoemde punten.

Het college geeft aan dat een doelstelling met daaraan gekoppeld een jaartal uitgebreid is besproken in de vorige raad. Dit is toen bewust losgelaten. Uiteindelijk maakt het niet veel uit of het bijvoorbeeld 2030 of 2050 is. Geconcludeerd is dat een doelstelling te dichtbij niet realistisch is. Anderzijds zijn er ook routekaarten gemaakt tot 2030/2050 maar ook dat zegt niet zoveel. Beiden werken demotiverend. Wat wel belangrijk is, is dat we als gemeente uitspreken waar we naar toe willen werken. Het is een uitdaging voor het volgende college om toch duidelijkere doelstellingen te formuleren wellicht in de vorm van tussendoelstellingen op weg naar het uiteindelijke doel. Het college benadrukt dat dit ook gekoppeld is aan regionale samenwerking. Zutphen staat hierin niet alleen maar werkt samen in de Stedendriehoek. Donderdag is hierover een conferentie.

DLP vraagt waarom er niet regionaal afspraken zijn gemaakt over bijvoorbeeld windenergie.

Het college geeft aan dat er overleg is met de gemeenten in de regio. De raad heeft het college gevraagd onderzoek te doen naar mogelijke locaties voor windenergie. Dit raakt ook de omliggende gemeenten in sterke mate. Juist daarom is er ook overleg met de regio. Er blijft altijd een spanningsveld tussen regionale afstemming en initiatieven die van onderop komen. Juist windmolens maar ook solarvelden betekenen altijd wat voor het landschap. De discussie daarover moet gevoerd worden. Het college geeft aan het huidige beleid drie sporen volgt: het goede voorbeeld geven door het energieneutraal maken van de eigen gebouwen, het stimuleren van initiatieven om daarmee een beweging op gang te zetten en het energetisch renoveren van woningen. Dit laatste komt inderdaad langzaam op gang. Het is een ingewikkeld vraagstuk waarbij het lastig is om daarin grote slagen te kunnen maken. We zitten hierin wel op de goede weg. Binnenkort starten er een aantal pilots. Het college deelt de mening dat aanscherping van de rollen nog aandacht behoeft. Uitgangspunt daarbij is het gemeenschappelijk belang. De rol van de gemeente en de rol van andere betrokkenen moet niet eenzijdig door de gemeente wordt opgelegd.

De Stadspartij geeft aan dat de gemeente wel aan zet is bij de rolbeschrijving.

Het college beaamt dat de gemeente de initiatiefnemer is maar dat een rol niet opgelegd moet worden maar dat de gemeente hierover het gesprek moet aangaan met de andere partijen.

D66 vraagt of de gemeente niet iets in voorwaarde scheppende zin kan betekenen. Bijvoorbeeld door in bestemmingsplannen bij bepaalde gebieden rekening te houden met windmolens?

Het CDA geeft aan dat door onderzoek te doen naar solar velden er feitelijk wel een richting aangegeven wordt.

De ChristenUnie vraagt of het mogelijk is om afgeschreven bedrijventerreinen te benutten voor solar velden?

Het College geeft aan dat er een balans gezocht moet worden tussen wat je als gemeente doet en wat je overlaat aan externe partijen. Er is een visie gemaakt over zaken waarover je moet nadenken bij plaatsing van windmolens, solar velden enzovoort. Deze visie is juist zo opgesteld dat initiatieven van onderop de kans krijgen. Juist daarom is dit ook niet in bijvoorbeeld bestemmingsplannen vastgelegd. Over benchmarking geeft het college aan dat er uiteraard wordt gekeken naar andere gemeenten en dat reflectie aan andere gemeenten ook van belang is. Over de duurzaamheidsindex geeft het college aan dit interessant te vinden maar deze index gaat over zoveel meer dan alleen energie neutraliteit. Het college benadrukt dat de gemeente zich niet moet verliezen in doelstellingen en resultaten. Cijfers zijn natuurlijk belangrijk maar het blijven doen is minstens zo belangrijk.

DLP geeft aan resultaten af te willen zetten tegen de centrale lijn. In de evaluatie wordt bijvoorbeeld een daling van 6% genoemd. Dit lijkt veel maar landelijk is dit met 16% gedaald. Naar het oordeel van DLP moet Zutphen op zijn minst iets beter zijn dan het gemiddelde in Nederland.

Het college geeft aan dat cijfers niet altijd eenvoudig zichtbaar zijn. De ontwikkelingen in Zutphen moet inderdaad beter maar we moeten niet blindstaren op cijfers. Het zetten van stappen is belangrijk. Het college geeft aan dat meer kansen benutten door meer samen te doen zeker een punt van aandacht is. Het verlichtingsplan draagt zeker bij aan de doelstellingen. De samenwerking met Cleantech wordt gestart. Dit is juist een goed voorbeeld waarbij het belangrijk is om te starten terwijl er op voorhand nog geen concrete doelen kunnen worden benoemd. Dit wordt gaandeweg duidelijk.

DLP geeft aan zich hier helemaal niet in te kunnen vinden. De fractie geeft aan dat je moet weten wat iets kost en opbrengt voordat je er geld aan uitgeeft.

De ambtelijke ondersteuning geeft aan dat de daling van duurzame energie in 2012 te maken heeft met houtkachels die niet zijn meegerekend. Het betreft overigens landelijke cijfers en grafieken.

Het college geeft aan dat met het huidige tempo de doelstellingen uit Zutphen energieneutraal als ook de landelijke doelstellingen niet gehaald worden. Het tempo moet dus omhoog. Dit kan onder andere door het samen breder uitrollen van bestaande en bewezen technieken. De echte grote stappen hierin moeten nog gezet worden.

Het CDA benadrukt dat er grotere en efficiëntere stappen moeten worden gezet en doet de suggestie om meer in te zetten op solar velden op daken van scholen. Dit is efficiënter dan in het veld.

Het college geeft aan dat er daarbij niet alleen moet worden gekeken naar daken van scholen maar ook naar grote bedrijven.

De VVD wijst nogmaals op de impact en vraagt hoe het doel-zoek proces er in de praktijk uitziet. Eindeloos meten is inderdaad niet wenselijk. Gaandeweg uitvinden of iets werkt echter ook niet.

Het college geeft aan dat één van de focuspunten is om op grote schaal zonnepanelen te realiseren. Dit kan door zelf te kijken naar de eigen gebouwen maar ook andere partijen te mobiliseren.

De VVD geeft aan dat de achtergrond van haar vraag is hoe zorgen we ervoor dat we in de loop van de tijd de grootste hefboom hebben voor de investeringen die we doen.

Het college geeft aan dat ook hier een balans in gezocht moet worden. Je kunt onderzoek blijven doen maar gezond verstand helpt je ook heel erg. Bij bepaalde keuzes moet je kiezen voor datgene dat het meest voor de hand ligt. Enig pragmatische is van belang omdat de markt en de technieken ook heel erg in ontwikkeling zijn.

De SP vraagt welke factoren er toe geleid hebben om te kiezen voor olifantengras op Fort de Pol in plaats van zonnecollectoren.

Het college geeft aan dat dit te maken heeft met termijnen. Voor zonnecollectoren moet er zekerheid zijn dat deze gedurende 15 tot 20 jaar kunnen blijven staan. Olifantengras rendeert veel eerder. Fort de Pol is bestemd voor bedrijventerrein. Daarom is niet voor zonnecollectoren gekozen.

De ChristenUnie geeft aan dat de weg naar energieneutraal Zutphen als een organisch proces klinkt. In het proces heeft de ChristenUnie wel behoefte aan een risicoanalyse.

Het college geeft aan dat per project waarvoor middelen beschikbaar worden gesteld een risicoanalyse wordt gemaakt. Het punt van de ChristenUnie wordt wel meegenomen voor de volgende evaluatie.

D66 geeft aan het lastig te vinden waar de gemeente over een aantal jaren staat. Dit is onbevredigend en benadrukt dat beter zichtbaar moet worden gemaakt wat de rol van de gemeente is.

DLP wijst op de website van de gemeente Zutphen. De informatie over bijvoorbeeld subsidies is slecht te kunnen vinden. Zutphen zou hier een grote slag kunnen maken.

Het college vraagt DLP naar concrete voorbeelden.

DLP wijst op Harderwijk.

Het college neemt de suggestie ter harte.

Het CDA geeft aan nog geen antwoord te hebben op de vraag hoe het college terugkijkt op het afgelopen jaar. Zou het college het anders of beter hebben gedaan.

Het college geeft aan dat er een grote uitdaging ligt voor de komende jaren. Het nieuwe college zou concreter kunnen zijn door bijvoorbeeld het stellen van tussendoelstellingen. Het college kijkt tevreden terug naar het afgelopen jaar. Er is beweging in Zutphen voor wat betreft energiebesparing en energieontwikkeling. In 2013 maar ook in de eerste maanden van 2014 zijn stappen gezet in de goede richting.

Het CDA heeft nog een aantal ideeën over energieneutraal. Naar het oordeel van het CDA kan er meer gerealiseerd worden met de huidige middelen als er gekozen wordt voor een koerswijziging. Bijvoorbeeld door meer uit de markt mogelijk te maken of een revolvingfund op te zetten.

Het college is benieuwd naar de ideeën van het CDA en wil daar graag nog een keer over doorpraten.

De forumvoorzitter constateert dat het onderwerp voldoende is besproken en door kan naar de raad. De forumvoorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Bezuinigingstaakstelling Hanzehof (23-06-2014)

Datum 23-06-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.W. Wesselink
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangBert Jansen
SPMathijs ten Broeke
D66Alex Dijk
PvdAFrans Heitling
GroenLinksChristina Oosterhoff
StadspartijHans Boersbroek
VVDHanneke Siebelink
CDACoby Pennings - Hanemaaijer
ChristenUnieAbel van Dijken
De Lokale PartijRené Sueters

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

In de raadsvergadering van 10 maart 2014 is de motie Help de Hanzehof ingediend. Deze motie verzoekt het college in gesprek te gaan met De Hanzehof en de opgelegde taakstelling twee jaar vooruit te schuiven, zodat in die tijd onderzocht/aangetoond kan worden waar bezuinigingen mogelijk zijn. Naar aanleiding van de motie legt het college een voorstel voor aan de raad.

D66 informeert naar het perspectief op lange termijn voor de Hanzehof.

Burgerbelang bedankt het college voor het voorstel. Dit bevat nog wel wat open eindjes.

De PvdA steunt het collegevoorstel en hoopt dat de Hanzehof uitvoering van het Plan van Aanpak actief ter hand neemt.

De VVD benadrukt dat de Hanzehof op termijn op eigen kracht verder moet en dat zij dus zelf aan zet is. De motie riep op tot een gesprek van gemeente met de Hanzehof. Strekking van de motie was om de Hanzehof te ‘helpen’ niet te ‘redden’. De VVD is vooral geïnteresseerd in het lange termijnperspectief voor de Hanzehof.

De Lokale Partij wil het voorstel graag betrokken zien bij een op te stellen cultuurvisie. Instellingen moeten meer gaan samenwerken. Bijzondere aandacht verdient de Buitensoos.

De SP geeft aan dat het voorliggende voorstel voor nu de beste optie is. Voor de lange termijn moeten keuzes worden gemaakt.

Het CDA spreekt waardering uit voor de inspanningen van de Hanzehof. Er moet gewerkt worden aan een perspectief voor de lange termijn.

GroenLinks vindt de Hanzehof een belangrijk voorziening voor de stad. Het Plan van Aanpak ziet er goed uit. Er moet wel gekeken gaan worden naar de grootte van het gebouw.

De Stadspartij constateert dat de theatersector het overal in Nederland moeilijk heeft. Met het collegevoorstel wordt een oplossing geboden voor een seizoen. De Stadspartij vraagt het college naar een nadere toelichting van deze keuze.

Het college doet nadrukkelijk een beroep op de eigen kracht van de Hanzehof en ziet bij de nieuwe directie meer elan. De gemeente zal het overleg met de Hanzehof intensiveren en stelt ook ambtelijke expertise beschikbaar. Tegelijk wil het college de kosten beheersbaar houden en heeft om die reden gekozen voor een oplossing voor een seizoen.

Bij interruptie constateert de VVD dat er een gat zit tussen motie en collegevoorstel van twee ton.

Het college geeft aan bewust gekozen te hebben voor een voorzichtige en gefaseerde aanpak. De termijn van 1 januari 2015 is gesteld om financiële consequenties mee te kunnen nemen in de Voorjaarsnota.

De voorzitter vraagt de fracties naar een reactie in tweede termijn.

GroenLinks benadrukt nogmaals het belang van een visie voor over 10-15 jaar. Wat verwachten we dan nodig te hebben?

D66 zou graag een missie zien. Die zou niet over ‘overleven’ maar over ‘bloeien’ moeten gaan.

De VVD ervaart een gebrek aan gevoelde urgentie en is niet gerust over de huidige situatie.

Het college deelt de zorg van dit raad bij dit dossier. Er is nu nog geen beeld van de lange termijn. Het Plan van Aanpak vormt uitgangspunt bij het ontwikkelen daarvan.

De voorzitter constateert dat er geen vragen meer zijn.

Advies: voldoende besproken, rijp voor besluitvorming in de raad.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Vaststelling Jaarrekening 2013 (23-06-2014)

Datum 23-06-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
J.A. Neefjes
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SPEllen Verhoog
D66Willemijn Voorham
PvdAMarjolijn Moester
GroenLinksPatrick Reeuwijk
StadspartijDorien Bogerd
VVDWillem van Stockum
CDAGidie Ritzerveld
ChristenUnieRichard Klein Bennink
De Lokale PartijEsther van Beek - van Heerde

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De voorzitter geeft kort de inhoudt van het forum weer en geeft daarna het college het woord.

Het college geeft aan dat het niet gebruikelijk is dat de jaarrekening wordt gepresenteerd zonder accountantsverklaring. Door omstandigheden heeft de accountant vertraging opgelopen. Wel heeft de accountant vanmorgen telefonisch al voorzichtig aangegeven met de jaarrekening in te stemmen. De verklaring zal bij de behandeling van de stukken in de raad van 7 juli zitten.

De voorzitter geeft het woord aan de fracties voor het stellen van twee vragen.

D66 uit haar complimenten over de jaarrekening en de leesbaarheid ervan. D66 heeft vorig jaar al gevraagd of de gegevens van Het Plein gepresenteerd kunnen worden in context en trends. Deze vraag is er nu nog steeds. Opgemerkt wordt dat in een trend te zien is dat de belastingdruk zich opbouwt over de jaren heen. Voorheen scoorde we onder gemiddeld. Nu is deze net boven het gemiddelde door de keuzes die we maken. We moeten hiervan bewust zijn en ook voorkomen dat we weer scheef gaan lopen.

PvdA kan instemmen met de aanbevelingen die de rekenkamercommissie heeft gedaan en hoort graag van het college wat zij er van vinden en wat ze hier mee gaan doen? PvdA ziet een overschot op de WMO post hoe kan dit en is dit een structureel overschot?

VVD steunt de aanbevelingen van de rekenkamercommissie en doet een herhaalde oproep aan het college om te gaan werken aan een betere begroting. Duidelijker gaan aangeven wat wij willen met de begroting. VVD hoort graag van het college of deze zich uitspreekt over de aanbevelingen van de rekenkamercommissie en de medewerking aan een programmabegrotingscommissie?

SP vraagt of de risicosystematiek die is opgenomen met betrekking tot de transities vergelijkbaar is met andere gemeente. SP merkt op dat het bedrag wat staat voor uitvoeren van de leerplicht is erg hoog is. Wordt dit lager door de transities? Hoe staat het met de groep jongeren van 18 tot 24 deze vallen vaak buiten de boot.

Christen Unie hoort graag van het college hoe ze omgaan met de aanbevelingen van de rekenkamercommissie? In de bijlage van de jaarrekening op blz. 42 staat bij baten grondzaken een heel hoog bedrag. Hoe kan dit?

CDA sluit zich aan bij de opmerkingen van de VVD en wil weten hoe en hoe snel het college met de aanbevelingen van de rekenkamercommissie aan de slag gaat.

GroenLinks sluit zich ook aan bij de opmerkingen van de VVD en vraagt zich ook af waarom de jaarrekening niet compacter kan. Alleen de financiën is toch voldoende.

Stadspartij vindt de jaarrekening redelijk leesbaar en sluit zich aan bij de vraag over de aanbevelingen.

De Lokale Partij sluit zich ook aan bij de vraag over de aanbevelingen.

De voorzitter geeft het college de gelegenheid om de vragen te beantwoorden.

Het college geeft aan dat in de rapportage van volgend jaar een trend zal worden opgenomen van Het Plein.

Belastingdruk is een constatering, niet positief niet negatief gemiddeld dus.

Het college heeft de aanbevelingen van de rekenkamercommissie net gekregen. Het college gaat zich hier over buigen en zal dit over ongeveer 3 maanden (sept/okt) in een forum behandelen. Nu wil het college daar nog geen uitspraken over doen.

Op het positieve saldo van de WMO van 1,46 miljoen is de korting al toegepast. Het geld gaat op de reserverekening.

De werkgroep programmabegroting bestaat al . Veel partijen hebben hier aan deelgenomen. Het is goed om daar nieuw leven is te blazen want  de begroting voor 2015 wordt nu al gemaakt en het is goed om aan de voorkant van het proces te zitten.

Interruptie van de VVD die aangeeft dat werkgroep geen status had en dus ook nooit een product heeft geleverd. Dit is spijtig. De begroting mag wat minder cijfermatig zijn en wat meer doelen bevatten.

College geeft aan dat dit klopt maar dat ook prestatie-indicatoren moeten worden meegenomen. Er wordt door het ambtelijk apparaat voordurend gewerkt aan de verbetering van de begroting.

Bij het college is het onbekend of omliggende gemeenten dezelfde risicosystematiek gebruiken als wij.

De leerplicht gaat niet over jongeren tussen de 18 en de 24 jaar. Voor deze jongeren wordt wel goed werk geleverd maar helaas is er ook veel werkeloosheid. Voor de jongeren tot 18 jaar is de leerplicht van toespassing.

Antwoordt op de vraag van de Christen Unie is na terugkoppeling met de vakafdeling toegevoegd aan dit verslag. Het saldo van de baten grondzaken bedraagt negatief  € 5.067.000. Gerealiseerd is € 3.135.000 tegenover een raming van € 8.202.000. Deze lagere opbrengst is veroorzaakt doordat in 2013 minder grond is verkocht dan was voorzien omdat een aantal ontwikkelaars zich heeft teruggetrokken. Tegenover deze lagere gerealiseerde opbrengsten staat een totaal aan lasten van € 3.092.000. Dit is in totaliteit € 4.830.000 minder aan kosten van was voorzien. M.a.w. minder opbrengsten maar ook minder kosten. Per saldo levert de grondexploitatie een nadeel op van € 237.000 ( € 4.830.000 minus € 5.067.000). Dit saldo is verrekend met /onttrokken aan een drietal  reserves. Op blz. 82 van de jaarstukken is één en ander nader toegelicht (product 830 Grondzaken).

College geeft aan dat de vorm van het verslag bij voorschriften is vastgelegd en dus niet te veranderen is.

Tenslotte bedankt het college de fracties voor de complimenten.

De voorzitter geeft de fracties de gelegenheid tot het stellen van vervolg vragen.

PvdA geeft aan dat ze bij de griffie een aantal technische vragen heeft ingediend en vraagt wanneer de antwoorden te verwachten zijn.

Het college was hiervan nog niet op de hoogte maar probeert voor 7 juli te komen met de antwoorden.

PvdA vraagt zich af of het overschot op de begroting voor WMO betekend dat er te veel is bezuinigd op de huishoudelijke hulp?

VVD vult de PvdA aan met de opmerking dat geld uitgeven niet een doel op zich is. Het doel is het verlenen van goede zorg. De vraag is wat het college gaat doen als het budget voor de WMO omlaag gaat en de zorgvraag gelijk blijft.

College is op dit moment vier scenario’s aan het uitwerken. Deze komen ter zijner tijd naar u toe.

VVD heeft nog 3 zorgpuntjes over de jaarrekening.

- De dubieuze debiteuren, waar zitten die?

- De opbrengst van de leges zijn lager terwijl de leges zelf hoger zijn geworden, hoe kan dit?

- Heeft het college voldoende inbeeld hoe hoog de lasten van de automatisering voor de komende jaren zal worden?

De heer Kamphuis geeft aan dat de dubieuze debiteuren de belastingbetaler is. Door de crisis is de belastingbetaler later met betalen.

Antwoordt op de vraag van de VVD is na terugkoppeling met de vakafdeling toegevoegd aan dit verslag. De leges zijn in 2013 achtergebleven t.o.v. de begroting. Dit zit voor een groot deel in twee soorten leges. Ten eerste achterblijvende bouwleges, met name veroorzaakt doordat een aantal grote projecten op De Mars geen doorgang hebben gevonden in 2013. Ten tweede bleven de leges GBA achter t.o.v. de begroting. Hierdoor was er ook een klein voordeel op de uitgaven leges GBA i.v.m. een lagere afdracht. Voor 2015 streven we naar een hogere opbrengst van de leges maar hier moet wel rekening gehouden worden met maximaal kostendekkendheid van de leges. De opbrengsten mogen, op begrotingsbasis, de lasten niet overschrijden.

De college geeft aan dat tot nu toe er altijd voldoende financiële middelen zijn geweest voor automatisering en informatisering, dus de verwachting is dat dit voor de toekomst ook zo is. Vooralsnog is het toerijkend.

Het CDA geeft aan dat de aanbevelingen van de rekenkamercommissie uit 2012 vrijwel dezelfde zijn als 2013. Het moet toch niet zo zijn dat elk jaar hetzelfde geroepen wordt en dus een herhaling is van het jaar ervoor. Er moet nu toch echt aan de slag gegaan worden.

Het college is het hier mee eens maar geeft nogmaals aan hier in een later stadium op terug te komen.

De voorzitter vraagt de fracties of het stuk rijp is voor de raad. Alle fracties stemmen in.

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Notitie gebiedsexploitaties Zutphen 2014-1 (23-06-2014)

Datum 23-06-2014 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SPFred van Vliet
D66Hugo Remmers
PvdAJasper Bloem
GroenLinks
StadspartijGerard Pelgrim
VVDA. van Dijk
CDAHein Brunsveld
ChristenUnie
De Lokale Partij

Verslag van de vergadering

NAMENS De Lokale Partij is Siemes aanwezig

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Vervolgens krijgt het forum de gelegenheid om vragen aan het college te stellen over de voorliggende notitie

Het CDA verwijst naar de tabel op pagina 50 van de notitie. Hieruit valt af te lezen dat de reserve volstaat tot 2018. De fractie wil graag weten of er al wordt nagedacht over een oplossing voor het toekomstige tekort.

De VVD wil weten wanneer het college verwacht dat moet worden afgewaardeerd op het grondbezit.

De PVDA wil weten of de in het stuk gestelde verkoopdoelen in 2020 gerealiseerd zullen zijn.

Ook de SP wil graag weten wanneer het college denkt dat afwaarderen onvermijdelijk is.

D66 vraagt hoe het kan dat Fort de Pol positief in de boeken staat terwijl hier sprake is van leegstand.

Het college krijgt het woord ter beantwoording van de vragen.

Vooralsnog is er een verliesvoorziening en wordt nog niet afgewaardeerd.

Wat betreft de cijfers omtrent Fort de Pol is er vanuit gegaan dat de verkoop in 2021 plaatsvindt. Rekening houdend met de boekwaarde tegen die tijd en een gematigde verkoopprijs zou de uiteindelijke exploitatie toch licht positief zijn.

Over de teruglopende reserve merkt het college op dat er over nagedacht wordt. Een aantal oplossingen zijn incidenteel en er zijn ook ideeën voor een structurele oplossing. Het wachten is op het nieuwe college om een keuze te maken.

Het college merkt op dat dan de kaveluitgifte inmiddels sneller verloopt dan voorheen. Ook de ambities op de Noorderhaven lijken goed haalbaar te zijn.

Of er in de toekomst afgewaardeerd gaat worden is nog de vraag. Volgens het college is het een goed idee om voorafgaand aan de discussie over de nota grondbeleid een forum te wijden aan de verschillende methoden.

De VVD wil graag weten wanneer dit forum plaats kan vinden.

Het college antwoordt dat dit in de tweede helft van het jaar zal zijn daar de nota voor januari 2015 vastgesteld moet zijn.

De voorzitter geeft het woord aan het forum voor de tweede termijn.

D66 vraagt hoe financieel gezond de gemeente is nu blijkt dat er vanaf 2018 tekorten ontstaan.

Het college antwoord dat de reserve leeg is tegen die tijd en dat er dus een oplossing gevonden moet worden. Wel verbetert zo langzamerhand de vastgoedmarkt.

De PvdA vraagt of een kostenbesparend scenario overwogen kan worden door bepaalde investeringen uit te stellen. Te denken valt aan later aanleggen van infrastructuur.

Het college zegt dat deze suggestie meegenomen zal worden in de discussie over het afwaarderen.

D66 wil graag weten of er nog wordt gedacht aan tijdelijke oplossingen zoals een tijdelijk solarveld op Fort de Pol.

Het college geeft aan gaarne bereid te zijn mee te denken als er belangstelling is maar dat wel altijd een afweging wordt gemaakt of er een financieel risico aan zit voor de gemeente.

De voorzitter concludeert dat de notitie rijp is voor verdere behandeling in de raad. Ze bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in