Pagina delen

Forumverslag 23-05-2016

Motie: Actief tegengaan oplaten ballonnen (23-05-2016)

Datum 23-05-2016 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Verwoort
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPM.J. ten Broeke
D66W.M. Voorham
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksS. Uenk
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH. Hissink
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering. Eerst zal GroenLinks door middel van een korte presentatie (zie bijlage) de motie nader toelichten, waarna fracties de gelegenheid krijgen tot het stellen van vragen en het geven van hun opvattingen.

BewustZW: Op zichzelf lijkt het een sympathieke motie, maar de fractie heeft moeite met het verbod op het gebruik van ballonnen. Een verbod houdt immers in dat er handhaving moet plaatsvinden. Hieraan zijn kosten verbonden. Ook het verstrekken van informatie kost geld. De fractie vraagt zich af of het probleem niet landelijk moet worden aangepakt, omdat het ook op dat niveau is aangekaart. Wat voor een zin heeft een lokaal verbod?

GroenLinks: De door de Tweede Kamer aangenomen motie houdt in dat de gemeenten worden opgeroepen actie te ondernemen. De gemeente kan sturen door middel van vergunningverlening. Als vooraf het gebruik van ballonnen bij evenementen wordt verboden, zullen er minimaal kosten verbonden zijn aan handhaving. De noodzaak tot handhaving zal slechts incidenteel bestaan. Een beter milieu begint bij jezelf, daarom zou de gemeente vorm moeten geven aan het statement dat landelijk is gemaakt.

D66: Het lijkt erg omslachtig als alle gemeenten afzonderlijk een dergelijk verbod op het gebruik van ballonnen moet instellen.

GroenLinks: Nodigt D66 uit dit bij de eigen fractie in de Tweede Kamer aanhangig te maken.

PvdA: Heeft moeite met onderdeel drie van de motie, het verbieden van brandende wensballonnen. Dat vergt handhavingscapaciteit.

VVD: heeft inhoudelijk niet op de motie tegen, maar het leidt wel tot meer regels en de noodzaak tot handhaving. De ballonnen zijn toch afbreekbaar? Is dat niet voldoende?

Burgerbelang: De fractie heeft gemengde gevoelens over de motie: het is betuttelend, maar anderzijds is er gewoon sprake van vliegend zwerfvuil. Met uitzondering van onderdeel drie zou volstaan kunnen worden met het stellen van schriftelijke vragen aan het college. Onderdeel drie is een vreemd onderdeel in de motie. In Amsterdam maken de brandende wensballonnen ook geen onderdeel uit van de motie.

SP: Als de raad vindt dat het oplaten van ballonnen verboden moet worden, ligt het voor de hand dit ook lokaal te regelen.

Burgerbelang: Bij welke evenementen in Zutphen worden er nog ballonnen opgelaten?

GroenLinks: Onder andere bij het Heufs Volksfeest, Oranjevereniging Warken en AZC.

Burgerbelang: Heeft GroenLinks met hen gesproken?

GroenLinks: De fractie heeft inderdaad met alle drie gesproken. Zij waren zich niet bewust van de effecten en toonden begrip voor het standpunt van de fractie.

Burgerbelang: Als het op die manier kan, waarom dan een verbod instellen?

SP: Het verbod kan gewoon worden ingesteld, maar de oorzaak van het probleem zit hem niet zozeer in het ontbreken van een verbod.

Christen Unie: Steunt de motie.

CDA: De fractie is niet zo voor het uitbreiden van regelgeving. Als een gesprek al tot het gewenst effect leidt, gaat een verbod te ver.

Stadspartij: Steunt de motie.

College: De strekking van de motie van de Tweede kamer is het oplaten van ballonnen actief te ontmoedigen. Het college voldoet al in hoge mate aan de motie namelijk voor wat betreft de onderdelen 1, 2 en 4. Het college heeft geen directe invloed op niet vergunningplichtige evenementen. Wensballonnen zijn in Nederland niet verboden. De warenautoriteit houdt toezicht op de veiligheid van de wensballonnen die in Nederland worden verkocht. Het ligt niet voor de hand het gebruik van die ballonnen lokaal te verbieden. Overigens is er geen geld en capaciteit om een eventueel verbod te handhaven.

De voorzitter concludeert dat de motie voldoende is besproken en sluit vervolgens de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Financiën en organisatorische aspecten zwembad IJsselslag (23-05-2016)

Datum 23-05-2016 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Beeldvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
J.S. Krijnen
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPG.J.N. Müller
D66H. Brouwer
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. De voorzitter opent om 19:00 uur de vergadering.

Geeft een huishoudelijke mededeling over ter inzage legging van een vertrouwelijk stuk: mochten daar vragen over zijn dan worden die in een besloten deel van de vergadering beantwoord en zal worden verzocht aan pers en publiek om de zaal te verlaten. Er is een vraag maar deze zal tijdens het oordeelsvormend forum worden gesteld: een apart deel met besloten behandeling is deze avond niet aan de orde.

Er wordt een presentatie door het bestuur van het zwembad gegeven. Fractieleden kunnen vervolgens vragen stellen aan het bestuur en vervolgens aan het college. De presentatie wordt na de vergadering verspreid.

2. De presentatie geeft aanleiding tot enkele vragen.

PvdA: 1. de samenwerking met IJsselmeeuwen ging stroef. Is die nu beter? 2. Er wordt gewerkt aan zwembadpromotie en marketing, heeft dat het eerste kwartaal van 2016 al effect gesorteerd?

Dhr Van Randwijk: ad1. We zijn dichter bij elkaar gekomen, er is een huurovereenkomst getekend. De dagelijkse afstemming is echter voor verbetering vatbaar, er zijn wat tegenstrijdige belangen van tijd tot tijd. Ad.2 De bezoekersaantallen blijven gelijk, het is nog te kort dag om trends te kunnen herkennen.

D66: Het bad gaat D66 ter harte. Het zou mooi zijn als het bad qua aantallen groeit. Waarom is het bad bijv. op 2e Pinksterdag niet open?

Dhr Van Randwijk: niet open betekent voor het bad ook minder kosten. Er wordt o.a. bezuinigt op het personeel. De exploitatie is een puzzel waarbij soms de afweging wordt gemaakt om niet open te gaan.

SP: de weg naar een nieuw bad is er een van vallen en opstaan, waarvoor bij de SP vertrouwen bestaat. Vragen:

1 de inkomsten vh Graaf Ottobad bedroeg over 2009 EUR 168.000,-- de verwachting voor het bad De IJsselslag voor 2016 is eur 171.000,-- kunt u hier iets over zeggen?

2 Kunt u reserves opbouwen?

3 Wat wordt bedoeld met gymles met 26 klassen?

Burgerbelang merkt op: gaat om natte gymles

Dhr Van Randwijk: ad1 het zijn vrijwel dezelfde inkomsten, maar met minder bezoekers, om dat te bereiken heeft het bestuur een andere bedrijfseconomische insteek als in 2009. Ad2 Nee, het zwembad is nu niet in staat reserves op te bouwen, ad3 Gaat om praktische uitvoering en is niet bekend bij bestuur.

VVD: U heeft een contract gesloten met IJsselmeeuwen. De geleverde vrijwilligers leveren korting op, is die te herleiden tot een besparing in de begroting?

Dhr Van Randwijk: er vind afstemming plaats op werk en aansturing. E.e.a. wordt nog verder uitgewerkt.

VVD: kunt u dat de raad verzekeren, op korte termijn?

Dhr Van Randwijk: ik heb daar vertrouwen in, bovendien is sprake van een boeteclausule: bij geen geleverde arbeid moet IJsselmeeuwen financieel compenseren.

Burgerbelang: de aantallen blijven achter: bij 8000 bezoekers stabiel per maand levert dat op jaarbasis 96.000 bezoekers op. In uw prognose gaat u uit van 125.000 bezoekers per jaar. Daar zit nog wel een gat. Daarnaast heeft u het in uw visiedocument over verschillende produktgroepen. Onze vragen:

1 wanneer is het inzichtelijk te maken wanneer de genoemde aantallen wel in balans zijn?

2 hoort u signalen uit de samenleving wanneer het zwembad ongewenst dicht is?

3 wij hebben graag inzicht in uw zoektocht naar strategische partners.

Dhr Van Randwijk: op uw vragen 1 en 3 komen wij nog terug. Uw vraag 2: de zomertijd wordt spannend, we willen graag af van pieken en zijn op zoek naar een vaste stroom bezoekers. Daarbij moet gezegd: we zijn nog maar een jaar bezig.

College: op de vraag van het BB over periodieke informering: de rol van de raad gaat over subsidieverlening en zit meer op het niveau van het doel van een zwembad. Hoe dat gebeurt is aan het zwembadbestuur.

Stadspartij: 1 zwemlessen, hoe verloopt dat nu en 2 geef graag inzicht in de personele lasten.

College: dat gaat voorspoedig. Sutfene geeft zoals bekend ook zwemlessen en dat bijt met de lessen in de IJsselslag. Hierover worden gesprekken gevoerd.

De personele lasten zijn te hoog, het college helpt het zwembad hiermee.

GroenLinks: in de presentatie van dhr van Randwijk zijn zorgen geuit over het management. Welke constructie is nu gekozen?

College: de opgaven betrof de werkvloer en de beheersstichting. Er was sprake van een dubbele opgaaf: operationeel en tactisch en dat bleek te zwaar. De gemeente Zutphen zorgde daarom voor een interim-manager die naar verwachting in september 2016 een beheersplan zal hebben opgeleverd.

GroenLinks: hoe is de loonsom van de interim-manager gedekt?

College: vanuit de gemeentebalans.

ChristenUnie: er wordt verwacht dat per maand 50.000m- kassainkomsten worden gegenereerd, dat is 600.000 per jaar, de feitelijke inkomsten waren 480.000 per jaar, dat is een verschil. De uitgaven bedragen echter 90.000 per maand. Hoe is dat te rijmen met de kassainkomsten, daat zit een gat van 40.000,- per maand.

Gaat het bestuur het redden om dat gat te dichten? Hoe ziet de afweging eruit? Wetende dat de raad niet gaat over de inhoud/uitvoering van de bezuiniging.

Dhr Van Randwijk: We hebben nu 10 fte, dat is een nuttige, bruikbare hoeveelheid om het werk te kunnen doen. De schaal-afstemming kan echter beter. Er is een hoeveelheid te hoge inschaling gelet op de werkzaamheden. De oplossing hiervoor is een suppletie van de kosten over een meerjarig schema.

CDA: u heeft gesproken over een cultuuromslag. Welke cultuur wordt verlangd?

Dhr Van Randwijk: met name een beter imago en meer op klantvriendelijkheid gerichte dienstverlening. De zwemmer moet terugkomen.

CDA: er is dus een imagoprobleem?

Dhr Van Randwijk: dat gaat wat ver, maar wij vinden bewustwording voor het personeel wel van belang.

GroenLinks: constateert dat de juiste vragen zijn gesteld. Er is veel waardering voor het werk van het zwembadbestuur. Heeft begrip voor de situatie en wenst het zwembad veel succes.

D66: wat de bezoekersaantallen betreft; de planning voor 2017 is toch niet in beton gegoten?

Dhr Van Randwijk: dat is zo en daar wordt naar gekeken.

GroenLinks: is de klanttevredenheid gemeten en zo nee, gaat dat alsnog gebeuren?

Dhr Van Randwijk: dat is nog niet gedaan en gaan we zeker doen.

PvdA: is er al sprake van speeltoestellen op de speelweide?

Dhr Van Randwijk: Het is niet bekend of dat al is gerealiseerd.

VVD: veel complimenten voor het werk van het bestuur en het zwembad.

 

3. De voorzitter constateert dat het onderwerp rijp is voor de oordeelsvormende behandeling in het forum van 20 juni a.s. en sluit om 20:00 uur de vergadering.

Advies

Door naar oordeelsvormende vergadering

Motie: Regenboog zebrapad in Zutphen (23-05-2016)

Datum 23-05-2016 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Verwoort
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM. Jaspers
SPE. Müller
D66G.I. Timmer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWT. Marks
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft eerst het woord aan de indieners van de motie.

D66: De motie is al bij eerdere gelegenheid ingediend maar heeft het toen in verband met o.a. verkeersveiligheid niet gehaald. Intussen is de situatie ten aanzien van LHBTI gewijzigd. Dat wordt bevestigd door de discussie op de sociale media. Door het aanbrengen van een regenboog-zebrapad willen de indieners van de motie dat de gemeente uitstraalt dat iedereen hier welkom is.

GroenLinks: Het is niet alleen een kleurrijk maar vooral een serieus onderwerp. Het is duidelijk dat het met de situatie voor de LHBTI-gemeenschap nog steeds niet goed zit. Er is geen beleid op dit terrein.

PvdA: Een zebrapad is wettelijk omschreven. Als hiervan wordt afgeweken is de verkeersveiligheid in het geding. Om de veiligheid voor voetgangers te waarborgen zou de oversteekplaats ook voorzien moeten zijn van verkeerslichten.

D66: De naam zebrapad is niet zo van belang. Bij het station is een verkeersveilige oversteek te realiseren.

VVD: Het probleem van LHBTI verdient aandacht. Toch is de fractie niet voor deze motie. In de openbare ruimte is iedereen gelijk. Daarom moeten geen verwarrende signalen worden gegeven. Er zijn andere mogelijkheden: als er geconstateerd wordt dat er ergens sprake is van intolerantie of onvermogen, moeten we daarop insteken. Wellicht is dat bijvoorbeeld nodig bij het AZC, maar ook elders. Het is beter daarin te investeren dan in dit symbolische gebaar.

GroenLinks: De fractie is niet blij met het signaal van de VVD dat een bepaalde groep extra aandacht verdient; ze bevordert daarmee het onderscheid. De doelgroep is veel breder. Het zebrapad geeft aan iedereen een signaal.

VVD: De bewoners van het AZC zijn niet de grootste doelgroep. Zij heeft dit slechts als voorbeeld genoemd waarop je gericht aandacht kunt schenken. De fractie ziet het beoogde signaal liever in een andere vorm dan die van een zebrapad.

Burgerbelang: Het onderliggende probleem wordt niet door een zebrapad opgelost. De fractie pleit voor extra inspanningen in de richting van bijvoorbeeld scholen en verenigingen. Het gesprek kan worden aangegaan tijdens de week van het respect, eind van het jaar.

D66: Natuurlijk moet de discussie breder getrokken worden. Daarom is de fractie ook in gesprek met het COC. Het gaat nu om het afgeven van een signaal, zoals er ook tegels zijn met lieveheerbeestjes tegen zinloos geweld.

Burgerbelang: ziet dit liever als sluitstuk van acties en inspanningen.

SP: De motie lijkt aardig, maar is ondoordacht. Het zorgt eerder voor afzondering van de groep dan voor integratie. Zo bestaat er ook geen homo- of hetero-huwelijk, maar alleen een huwelijk. Het is symboolpolitiek. Bovendien moet worden voorkomen dat er vragen komen over de wettelijke bescherming die een zebrapad voor voetgangers biedt.

GroenLinks: Binnen de LHBTI groep is er niet alleen weerstand maar ook veel bijval voor de motie.

ChristenUnie: Het probleem voor de verkeersveiligheid acht de fractie niet zo groot. De gastvrijheid wordt door de motie benadrukt. Vraag is nog wel wat de kosten zijn voor zo’n zebrapad.

D66: De kosten lopen in de verschillende gemeenten nogal uiteen: ze variëren van € 800 tot € 4000.

VVD: de kosten zouden ook door middel van crowdfunding bijeen gebracht kunnen worden.

CDA: Natuurlijk moet Zutphen gastvrij zijn voor iedereen. Door een regenboog-zebrapad wordt juist de uitzondering benadrukt. Het helpt bovendien niet tegen de toenemende intolerantie. Daarom steunt de fractie de achterliggende gedachte maar niet de motie.

Stadspartij: De fractie heeft geen probleem met het regenboog-zebrapad, maar het is slechts een signaal. Er moet discussie plaatsvinden over het aanpakken van het probleem zelf. Ook de vraag over de wettelijke status van het zebrapad is van belang.

BewustZW: Steunt de motie niet, maar het onderliggende probleem verdient de aandacht.

Lijst Van Vliet: Het gedrag beïnvloeden door een regenboog-zebrapad zal niet lukken. Voorlichting is doeltreffender. Bovendien ontstaat er mogelijk verwarring over de status van het zebrapad. Daarom steunt de fractie de motie niet.

College: Gastvrijheid is belangrijk, maar dat zit in ons doen en laten, niet in een verkeersmaatregel. Wettelijk gezien bestaat een zebra uit witte strepen. De kosten van een regenboog-zebrapad schat het college in op € 2500 per jaar.

GroenLinks: het regenboog-zebrapad is niet bedoeld als verkeersmaatregel. Wellicht is het symboolpolitiek, maar het is ook de taak van de politiek om discussies aan te zwengelen. Dat lijkt nu te lukken.

De voorzitter concludeert dat de motie voldoende besproken is en sluit vervolgens de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Technisch Blok 23 mei 2016 (20:00 - 21:00)

Verslag van de vergadering

Datum 23-05-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
H Nijkamp
Notulist
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Jager
D66R.G.M. Rutten
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH.M.J. Siebelink en H.B. Demoed
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

Dhr. Poels spreekt in als secretaris van de Vereniging van Eigenaren van Laaksche Veld (Laaksche Oever). De vereniging heeft een aantal problemen ervaren met de gemeente. Zijn bijdrage is als bijlage bij dit verslag gevoegd.

De VVD wil graag van dhr. Poels weten wat hij van het forum en het college vraagt.

Dhr. Poels geeft aan dat het hem gaat om het respectvol omgaan met mensen die iets kenbaar maken bij de gemeente.

3. Actieve informatievoorziening

Het college geeft aan druk bezig te zijn met orde op zaken te stellen bij Het Plein in samenwerking met de gemeente Lochem. Het college kondigt aan nog voor de zomer met een raadsvoorstel te zullen komen. Inhoud van dit voorstel zal zijn dat additionele middelen voor een bedrag van € 1,8 miljoen extra nodig zal zijn om de basis op orde te brengen en de noodzakelijke kwaliteit, capaciteit en proportionaliteit te realiseren. In Lochem is een voorstel in voorbereiding en loopt de behandeling iets voor. Het voorstel is in het Dagelijks Bestuur van Het Plein tot stand gekomen. De bijdrage is naar omvang van de deelname in Het Plein verdeeld, dus Zutphen draagt het grootste deel bij.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 23 mei 2016

Er zijn geen vragen.

5b. Toezeggingenlijst Raad 23 mei 2016

Er zijn geen vragen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan "Lunette Eiland"

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6b. Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan "Geesinkweg 2, gemeente Zutphen"

GroenLinks geeft aan dat de fractie voor openheid is en dat dit soort overeenkomsten in andere gemeenten soms wel openbaar zijn. Kan dat in Zutphen ook.

Het college zegt dat, zoals de vraagsteller al aangeeft, dit soms wel en soms niet openbaar kan zijn.

De voorzitter vult aan dat dit te maken heeft met bescherming van belangen van betrokkenen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6c. Bekrachtiging geheimhouding overzicht frictiekosten zwembad bij raadsvoorstel financiën zwembad IJsselslag

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6d. Bestemmingsplan "Geesinkweg 2 gemeente Zutphen"

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6e. Vaststellen bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Lunette Eiland

BurgerBelang vraagt of de raad op de hoogte kan worden gehouden van de invulling van de plannen, i.c. het voormalige cellenblok.

Het college zegt toe dat er meer duidelijkheid komt, wanneer het plan wordt ingediend. Dit moet binnen de kaders passen die door de raad nu in het bestemmingsplan worden vastgelegd. Het college zal de betreffende stukken voor de raad ter inzage leggen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6f. Concept Begroting Tribuut 2017

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6g. Vaststellen bestemmingsplan "Basseroord"

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6h. Benoeming van mevrouw S. Uenk als Forumlid voor GroenLinks ter opvolging van de heer A.J.A. Putker.

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 23 mei 2016

De Stadspartij geeft aan op de schriftelijke vragen onder nummer A 02 en A 03 nog geen antwoorden te hebben ontvangen. Nu staat op de lijst vermeld dat deze voor kennisgeving aangenomen kunnen worden, maar ze zijn nog niet aan de vraagsteller beschikbaar gesteld.

Het college meldt dat de verzending van de antwoorden niet volgens de juiste procedure is verlopen. De brief is door de behandelend ambtenaar aan de griffie verzonden in de veronderstelling dat die de brief aan de vraagsteller zou verzenden. Inmiddels zijn de antwoorden alsnog verzonden.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 23 mei 2016

Geen opmerkingen.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 09-05-2016

Het verslag wordt vastgesteld.

9b. Vaststellen forumverslag 9 mei 2016-besloten deel

Het verslag wordt vastgesteld.

9c. Forumverslag 12-05-2016

Het verslag wordt vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering

Bijlagen

Concept Zienswijzen en begrotingen Het Plein en Delta 2017 (23-05-2016)

Datum 23-05-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPH.M.H. Giesen
D66C.A. Lammers
PvdAJ. Bloem
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijD. Bogerd
VVDA. van Dijk
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vervolgens introduceert hij kort het onderwerp van de vergadering en de vergaderorde. Allereerst zullende gemeentelijke zienswijzen worden besproken. Vervolgens krijgen de fracties de gelegenheid het gesprek aan te gaan met de heer Van Noppen, de directeur van het Plein.

Het college krijgt hierna het woord om de stukken toe te lichten.
Er staat een fout in de adressering van de brief aan de directie van Het Plein. Daarnaast gaat het over het Plein en niet over Delta zoals in de tekst vermeld staat. Verder wil het college graag de opmerking van de Groen Links fractie over het belang van de prestatie-indicatoren alsnog meenemen in de zienswijze.

De Stadspartij is van mening dat goed moet worden gekeken naar wat men eigenlijk wil meten. Men wil het Plein de ruimte bieden om maatwerk toe te passen.

De VVD ziet graag dat de motie “Minder regels in de bijstand” een plek krijgt zodat het Plein hiermee aan de slag kan.

Het college geeft aan dat in de zienswijze reeds gerefereerd wordt aan de motie.

De VVD-fractie verzoekt of dit iets explicieter verwoord kan worden.

De fractie van BewustZW wijst op het belang van de kerncijfers als stuurmiddel en noemt het ook een verantwoordingsmiddel.

GroenLinks is blij met de inhoud van de zienswijze.

Het CDA is eveneens erg tevreden. Daarnaast is men blij met de aanpassing.

De ChristenUnie sluit zich aan bij de vorige twee fracties.

De SP is eveneens tevreden met de aangevulde zienswijze.

Burgerbelang benadrukt het belang van actief informeren.

De VVD kan zich vinden in de zienswijze.

De PvdA stemt in met de zienswijze.

De fractie Van Vliet stemt in met de zienswijze.

BewustZW maakt bezwaar tegen de de formulerering:” Het forum sprak vertrouwen uit in de toekomst van Het Plein en de ingrepen die het DB recentelijk heeft gedaan”, deze is te algemeen gesteld daar de fractie van BewustZW in de laatste vergadering nog sprak over een Black Box.

Het college vraagt of de fractie dit aangepast wil zien en of men in kan stemmen met een toevoeging dat het forum grotendeels instemt.

Alle aanwezige forumleden stemmen hiermee in.

 

De voorzitter wil weten of het forum ook in kan stemmen met de zienswijze op de begroting van Delta over het jaar 2017.

 

Alle fracties stemmen daar me in, zodat de voorzitter concludeert dat beide stukken afdoende behandeld zijn.

 

Vervolgens wordt de heer Noppen uitgenodigd voor de bespreking van het rapport.

 

Het college wil graag nog iets toelichten. Er lopen momenteel 2 zaken namelijk:

de begrotingswijziging 2016 en het raadsvoorstel het Plein op Orde.

De begrotingswijziging is nodig voor het opvangen van de reorganisatiekosten voor ondermeer personeel en ICT.

In de gemeente Lochem gaat deze week het collegevoorstel voor de begrotingswijziging naar de raad. Het Zutphens college volgt een andere procedure. De raad wordt op basis van de analyse van de heer Van Noppen verzocht om geld beschikbaar te stellen voor Het Plein op Orde.

Het Forum krijgt vervolgens het woord.

De fractie Van Vliet constateert dat er veel problemen zijn rondom de fusie tussen Delta en Plein. Dit is ondermeer te wijten aan een gebrek aan voorlichting richting de medewerkers van Delta. Voor het Plein wordt gesteld dat de omgang met mensen beter moet en dat het personeel beter opgeleid dient te worden.

De SP wil graag van de heer Noppen weten hoe hij de rol van de gemeente ziet.

Daarnaast wil men weten wat bedoeld wordt met het neerleggen van beleidstaken bij het Plein.

De VVD wil dat er meer structuur komt. Men wil weten of het Plein voldoende voeling heeft gehad met de nieuwe wet en regelgeving. Daarnaast vraagt men of de extra kosten te maken hebben met nieuwe wetgeving. Men heeft graag een forum over de ingezette veranderingen, liefst voor de zomer.

Burgerbelang heeft behoefte aan tijdspaden in relatie tot de veranderingen.

De VVD vraagt in hoeverre het personeel gescreend is of men de nieuwe taak aan kan. Mag men dit wel in alle gevallen vagen van de medewerkers?

BewustZw wil weten in hoeverre de begrotingsinformatie met doorkijk naar de toekomst op waarde kan worden geschat.

De heer Van Noppen krijgt vervolgens het woord.

Hij geeft aan dat de meerderheid van de raad erg tevreden was met de begroting inclusief doorkijk. Hij is pas tevreden als de cliënten van het Plein effectief bedient worden en hun recht krijgen.

Hij verwacht dat de raad voldoende geïnformeerd wordt en egt daar zeer veel waarde aan te hechten.

In december 2015 trof hij het Plein aan in een wanordelijke toestand. Inmiddels is het vertrouwen verbeterd, De relatie met de OR is inmiddels goed. Er wordt weer leiding gegeven. Vanaf 1 juli a.s. wordt een nieuw organogram ingevoerd. Dat moet leiden tot een efficiëntere bedrijfsvoering. Ook worden inmiddels de contacten met andere organisaties weer opgepakt.
Er moest een cultuuromslag komen. Daar is echter geld voor nodig. Mensen moeten namelijk worden omgeschoold. Tegelijkertijd gaat het werk wel door. Opleiding en training kosten dus veel geld. Een groot deel van het extra geld is hiervoor gereserveerd. Dat speelt overigens bij meer uitvoeringsinstellingen. In Zutphen echter meer omdat de start niet goed is geweest. Teveel zaken zijn bij de gemeente zelf blijven liggen. Nu moet worden rechtgezet wat toen is misgegaan.

De instroom moet worden beperkt en de uitstroom verbeterd. Als speerpunt heeft men het onderzoek naar achterstallige dossiers.

De PvdA vraag of er vragen zijn omtrent de rechtmatigheid van verstrekkingen.

De heer Van Noppen geeft aan dat er nu niet zeker van te zijn dat uitkeringen in alle gevallen terecht zijn.

De ChristenUnie vraagt naar het tijdspad van de veranderingen.

De heer Van Noppen geeft aan dat eind van dit jaar de veranderingen al goed merkbaar moeten zijn en dat het jaar er op de professionaliteit goed geborgd moet zijn zodat het traject op 1 januari 202019 voltooid moet zijn.

BewustZw vraagt of hij een prestatiegarantie heeft met een prestatiebeloning op het eind.

De heer Van Noppen antwoord dat dat niet gebruikelijk is in het sociaal-domein.

GroenLinks vraagt of meer nadruk kan worden gelegd op het opleiden om, om te gaan met verschillende doelgroepen.

Het college geeft aan dit mee te nemen naar het DB. Tevens stelt men voor een extra forum te houden over het nieuwe begrotingsstuk inclusief een presentatie.

De voorzitter concludeert dat het stuk van de heer Van Noppen afdoende is behandeld en sluit de vergadering.

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Memo Raadsbrief GR Het Plein en GR Delta 2016-I (23-05-2016)

Datum 23-05-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Beeldvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPH.M.H. Giesen
D66C.A. Lammers
PvdAJ. Bloem
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijD. Bogerd
VVDA. van Dijk
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vervolgens introduceert hij kort het onderwerp van de vergadering en de vergaderorde. Allereerst zullende gemeentelijke zienswijzen worden besproken. Vervolgens krijgen de fracties de gelegenheid het gesprek aan te gaan met de heer Van Noppen, de directeur van het Plein.

Het college krijgt hierna het woord om de stukken toe te lichten.
Er staat een fout in de adressering van de brief aan de directie van Het Plein. Daarnaast gaat het over het Plein en niet over Delta zoals in de tekst vermeld staat. Verder wil het college graag de opmerking van de Groen Links fractie over het belang van de prestatie-indicatoren alsnog meenemen in de zienswijze.

De Stadspartij is van mening dat goed moet worden gekeken naar wat men eigenlijk wil meten. Men wil het Plein de ruimte bieden om maatwerk toe te passen.

De VVD ziet graag dat de motie “Minder regels in de bijstand” een plek krijgt zodat het Plein hiermee aan de slag kan.

Het college geeft aan dat in de zienswijze reeds gerefereerd wordt aan de motie.

De VVD-fractie verzoekt of dit iets explicieter verwoord kan worden.

De fractie van BewustZW wijst op het belang van de kerncijfers als stuurmiddel en noemt het ook een verantwoordingsmiddel.

GroenLinks is blij met de inhoud van de zienswijze.

Het CDA is eveneens erg tevreden. Daarnaast is men blij met de aanpassing.

De ChristenUnie sluit zich aan bij de vorige twee fracties.

De SP is eveneens tevreden met de aangevulde zienswijze.

Burgerbelang benadrukt het belang van actief informeren.

De VVD kan zich vinden in de zienswijze.

De PvdA stemt in met de zienswijze.

De fractie Van Vliet stemt in met de zienswijze.

BewustZW maakt bezwaar tegen de de formulerering:” Het forum sprak vertrouwen uit in de toekomst van Het Plein en de ingrepen die het DB recentelijk heeft gedaan”, deze is te algemeen gesteld daar de fractie van BewustZW in de laatste vergadering nog sprak over een Black Box.

Het college vraagt of de fractie dit aangepast wil zien en of men in kan stemmen met een toevoeging dat het forum grotendeels instemt.

Alle aanwezige forumleden stemmen hiermee in.

 

De voorzitter wil weten of het forum ook in kan stemmen met de zienswijze op de begroting van Delta over het jaar 2017.

 

Alle fracties stemmen daar me in, zodat de voorzitter concludeert dat beide stukken afdoende behandeld zijn.

 

Vervolgens wordt de heer Noppen uitgenodigd voor de bespreking van het rapport.

 

Het college wil graag nog iets toelichten. Er lopen momenteel 2 zaken namelijk:

de begrotingswijziging 2016 en het raadsvoorstel het Plein op Orde.

De begrotingswijziging is nodig voor het opvangen van de reorganisatiekosten voor ondermeer personeel en ICT.

In de gemeente Lochem gaat deze week het collegevoorstel voor de begrotingswijziging naar de raad. Het Zutphens college volgt een andere procedure. De raad wordt op basis van de analyse van de heer Van Noppen verzocht om geld beschikbaar te stellen voor Het Plein op Orde.

Het Forum krijgt vervolgens het woord.

De fractie Van Vliet constateert dat er veel problemen zijn rondom de fusie tussen Delta en Plein. Dit is ondermeer te wijten aan een gebrek aan voorlichting richting de medewerkers van Delta. Voor het Plein wordt gesteld dat de omgang met mensen beter moet en dat het personeel beter opgeleid dient te worden.

De SP wil graag van de heer Noppen weten hoe hij de rol van de gemeente ziet.

Daarnaast wil men weten wat bedoeld wordt met het neerleggen van beleidstaken bij het Plein.

De VVD wil dat er meer structuur komt. Men wil weten of het Plein voldoende voeling heeft gehad met de nieuwe wet en regelgeving. Daarnaast vraagt men of de extra kosten te maken hebben met nieuwe wetgeving. Men heeft graag een forum over de ingezette veranderingen, liefst voor de zomer.

Burgerbelang heeft behoefte aan tijdspaden in relatie tot de veranderingen.

De VVD vraagt in hoeverre het personeel gescreend is of men de nieuwe taak aan kan. Mag men dit wel in alle gevallen vagen van de medewerkers?

BewustZw wil weten in hoeverre de begrotingsinformatie met doorkijk naar de toekomst op waarde kan worden geschat.

De heer Van Noppen krijgt vervolgens het woord.

Hij geeft aan dat de meerderheid van de raad erg tevreden was met de begroting inclusief doorkijk. Hij is pas tevreden als de cliënten van het Plein effectief bedient worden en hun recht krijgen.

Hij verwacht dat de raad voldoende geïnformeerd wordt en egt daar zeer veel waarde aan te hechten.

In december 2015 trof hij het Plein aan in een wanordelijke toestand. Inmiddels is het vertrouwen verbeterd, De relatie met de OR is inmiddels goed. Er wordt weer leiding gegeven. Vanaf 1 juli a.s. wordt een nieuw organogram ingevoerd. Dat moet leiden tot een efficiëntere bedrijfsvoering. Ook worden inmiddels de contacten met andere organisaties weer opgepakt.
Er moest een cultuuromslag komen. Daar is echter geld voor nodig. Mensen moeten namelijk worden omgeschoold. Tegelijkertijd gaat het werk wel door. Opleiding en training kosten dus veel geld. Een groot deel van het extra geld is hiervoor gereserveerd. Dat speelt overigens bij meer uitvoeringsinstellingen. In Zutphen echter meer omdat de start niet goed is geweest. Teveel zaken zijn bij de gemeente zelf blijven liggen. Nu moet worden rechtgezet wat toen is misgegaan.

De instroom moet worden beperkt en de uitstroom verbeterd. Als speerpunt heeft men het onderzoek naar achterstallige dossiers.

De PvdA vraag of er vragen zijn omtrent de rechtmatigheid van verstrekkingen.

De heer Van Noppen geeft aan dat er nu niet zeker van te zijn dat uitkeringen in alle gevallen terecht zijn.

De ChristenUnie vraagt naar het tijdspad van de veranderingen.

De heer Van Noppen geeft aan dat eind van dit jaar de veranderingen al goed merkbaar moeten zijn en dat het jaar er op de professionaliteit goed geborgd moet zijn zodat het traject op 1 januari 202019 voltooid moet zijn.

BewustZw vraagt of hij een prestatiegarantie heeft met een prestatiebeloning op het eind.

De heer Van Noppen antwoord dat dat niet gebruikelijk is in het sociaal-domein.

GroenLinks vraagt of meer nadruk kan worden gelegd op het opleiden om, om te gaan met verschillende doelgroepen.

Het college geeft aan dit mee te nemen naar het DB. Tevens stelt men voor een extra forum te houden over het nieuwe begrotingsstuk inclusief een presentatie.

De voorzitter concludeert dat het stuk van de heer Van Noppen afdoende is behandeld en sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Motie: Duurzaamheidsparagraaf in ieder voorstel (23-05-2016)

Datum 23-05-2016 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
A. Koster - de Lange
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM. Jaspers
SPM.J. ten Broeke
D66H. Brouwer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksS. Uenk
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnie
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en geeft de indieners van de motie het woord.

CDA: In één van onze meedenkerssessies is het idee geboren om duurzaamheid in ons hele beleid te verankeren. De basis voor de motie is de vraag hoe we duurzaamheid kunnen borgen in alles was we doen. Het lijkt dat het nauwelijks extra werk betekent voor de ambtelijke organisatie.

Stadspartij: We hebben deze motie ingediend om conform het collegeakkoord duurzaamheid extra onder de aandacht te brengen. Welk effect heeft een besluit of een maatregel als we kijken naar duurzaamheid.

BewustZW: Het is nog vaag en er zijn vragen. We zijn niet overtuigd dat het nauwelijks extra ambtelijk voorbereiding vraagt. Graag de visie hierover van het college. Wat doen we als de paragraaf duurzaamheid niet of niet voldoende is opgenomen in het voorstel? De laatste vraag is voor de indiener van de motie.

Burgerbelang: Vriendelijke motie. Zelfde vraag als mijn voorganger. Wat kost het aan ambtelijke inzet? Graag een onderbouwing door de indieners of door het college.

VVD: Wij vinden het een te plichtmatige motie en zijn geen voorstander van een extra paragraaf over duurzaamheid. Ook wij hebben de vraag over de meerkosten voor het college of voor de gemeente.

SP: Ook wij de vraag over de extra inzet. Maar als wij dit allemaal graag willen, dan moeten we het er niet om laten. Het mag geen reden zijn om de paragraaf duurzaamheid niet op te nemen. Belangrijker is echter de vraag of er niet meer thema’s zijn waaraan getoetst moet of kan worden. Iedere politieke partij moet zijn eigen meetlat hanteren waarop beleid wordt getoetst en niet afhankelijk willen zijn van thema’s die door ambtenaren onder elkaar worden gezet. Dit is de belangrijkste reden waarom SP tegen deze motie is.

PvdA: Wij hebben ook vraagtekens bij deze motie vanwege de vraag wat het extra kost en vanwege de vraag wat het extra oplevert. Graag scherper formuleren wat het oplevert.

D66: Wij ondersteunen de motie van harte. Als je kiest voor duurzaamheid, laat het dan ook zien. Het moet echter geen doel op zich worden.

GroenLinks: Wij ondersteunen deze motie van harte. Het is goed om de effecten aan de voorkant in beeld te brengen. Als de effecten negatief zijn, dan is dit in ieder geval afgewogen. Graag een antwoord van het college over de extra ambtelijke inzet.

Burgerbelang heeft een vraag voor Groenlinks. Gaat het niet verlammend werken als de effecten op het gebied van duurzaamheid negatief zijn?

SP: Risico is dat we luier worden. Als de paragraaf duurzaamheid klopt, dan zal het wel goed zijn. Dat is het nadeel van een standaard paragraaf.

GroenLinks ziet geen verschil met een standaard paragraaf over bijvoorbeeld werkgelegenheid of financiën. Het positieve is dat duurzaamheid op deze wijze tussen de oren zit van de hele organisatie en bij ieder voorstel.

Voorzitter geeft woord aan indieners van de motie voor de beantwoording.

CDA: Waarom negatief staan tegenover voorstel? Het geeft inzicht in wat je doet.

Burgerbelang: Het zijn kritische vragen.

CDA: Kritische vragen zijn goed. Het opnemen van de paragraaf over duurzaamheid geeft inzicht in de beslissingen die je neemt. Natuurlijk kan de uitslag negatief zijn, maar daarmee wordt het voorstel niet afgeserveerd.

Stadspartij: We vermoeden dat ambtelijk inzet meevalt, maar weten dit niet. Hecht wel aan het belang van een duurzaamheidsparagraaf.

CDA: Wat levert het op? Inzicht en richting bij beslissingen die genomen moeten worden. Als voorbeeld het toestaan van lichtmastreclame mits het verbruik wordt gecompenseerd door het plaatsen van een zonnepaneel op een school.

Voorzitter concludeert dat er geen vragen meer zijn en geeft woord aan het college voor de beantwoording van de vragen en voor het geven van een visie.

Het College geeft aan dat de extra kosten kunnen tegenvallen. De organisatie kijkt al naar duurzaamheid. Het resultaat: steeds meer panelen, de coöperatie voor de windenergie, etc. Er is veel aandacht voor. College weet uit ervaring dat het toevoegen van extra paragrafen niet altijd eenvoudig is. We zijn bezig met het thema “duurzaamheid” en het presidium heeft het college gevraagd om dit te tonen. Hiervoor is een principe afspraak gemaakt om in het forum op 26 september te laten zien wat de gemeente aan duurzaamheid doet en waar we mee bezig zijn. College stelt voor om de motie op 26 september te behandelen omdat het nu geen handig moment is om het verzoek door te voeren in de organisatie. Nogmaals: er is aandacht voor duurzaamheid, daar kunnen we niet meer om heen.

Het college raadt de motie, zoals die er nu ligt, af.

CDA: Wat een duurzaamheidsparagraaf moet inhouden? In de motie staat niets over de vorm; dat wordt aan de organisatie overgelaten.

College heeft er wel over nagedacht. We kunnen het oppakken bij één van onze sfeerpunten, namelijk Cleantech. Als we dat goed oppakken, dan kunnen we de motie hierin kwijt.

BewustZW kan zich vinden in woorden van de wethouder. Overigens wordt wel een voorstel gedaan over de vorm. In de motie staat bijvoorbeeld “ieder raadsvoorstel” en “effecten omschrijven”.

BewustZW voelt voor het geboden alternatief van het college, meer dan voor het aannemen van de motie.

CDA: Wat je niet weet, kun je niet opschrijven. We moeten het niet te zwaar zien en gewoon starten. Cleantech gaat ook om CO2 reductie. Hier gaat het ook om het sociale aspect. Voorstel is om het niet te groot te maken, maar langzaam doorvoeren in het beleid.

College: Ik onderschrijf dit. We moeten het doorvoeren; we moeten duurzaam denken en duurzaam handelen. Het kan met de speerpunten van het college mee; het college wil hierop inzetten.

Stadspartij: We kunnen alles proberen, laten we durven. Gaat niet alleen om cleantech. Laten we het gewoon inzetten; ook het college heeft de ambitie om duurzaam te zijn.

College: Wij zijn een duurzame gemeente, maar het kan altijd beter.

Groenlinks: Als we het weten, is het eenvoudig om op te schrijven.

BewustZW: Eens met de gedachte, maar niet met de motie. Welke opdracht gaat nu naar het college?

CDA: Het gaat om de bewustwording. Dat is de strekking van de motie.

Voorzitter: De motie is voldoende besproken en kan worden behandeld in de raad over 2 weken. Echter er is ook een voorstel van het college om de motie mee te nemen in het forum over duurzaamheid in september.

Stadspartij wil graag overleggen hoe wordt omgaan met de motie.

Voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in