Pagina delen

Forumverslag 23-04-2020

Vaststellen Strategische visie sociaal domein Zutphen 'een sterke inclusieve samenleving' (23-04-2020)

Datum 23-04-2020 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
videoconference
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksF.J. Overbeek
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangE Yildirim
D66I van Dijk
VVDJ Lok
CDAK.M. van Wamel
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldP.I. Ackermans

Verslag van de vergadering

Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

College, wethouder Ten Broeke: De laatste versie was een concept versie, daar hebben we uitgebreid bij stilgestaan, alle op- en aanmerkingen zijn toegevoegd en bijgewerkt. De bedoeling is dat dit visiestuk in de gemeenteraad vastgesteld kan worden. Daarna komen we nog uitgebreid te spreken over de uitvoeringsagenda.

VVD: Is blij met de visie, mist het doel om te streven naar zelfredzaamheid.

- Bijlage 1, wettelijke taken. Worden die van een datum voorzien en als er wetswijzigingen zijn, worden die dan bijgewerkt?

- In het kader van het halen van de bezuinigingen: hoe lang duurt het voor deze visie wordt uitgevoerd?

- De visie is net iets te algemeen. Wat de VVD betreft mag een volgend stuk hierop veel meer ingaan op de uitvoering.

D66 heeft 3 vragen:

-Wat is de specifieke droom voor Zutphen? Wat zijn de gemeentelijke beleidslijnen, speerpunten, specifiek voor Zutphen?

-Hoe ziet de gemeente haar rol? Als uitvoerder of toezichthouder?

- Van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’: palet aan hulpverleningsorganisaties in het sociaal domein. Wat is binnen de visie het doel ten aanzien van de hulporganisaties? Wat betekent dat voor de opstelling en de rol van de gemeente zelf?

Burgerbelang: Mist de SMART methode, en wanneer de doelen gehaald zullen worden. Wat gebeurt er als we het niet halen?

- Hoe zit het met de privacy bij de inzet van vrijwilligers?

SP: Vraagt zich af of het college het allemaal waar kan maken.

Gaan we ons spiegelen aan voorbeeldgemeentes of spiegelen we landelijk?

SP acht de kreet “de gemeente kent zijn inwoners en staat naast hen” ambitieus.

Aanpak van woonoverlast: gaat iedereen een rijdende rechter worden? Geldt dat alleen voor Ieder1? Of ook andere verhuurders? Woningstichting Ieder1 gaat niet erg netjes en communicatief met leden om.

Hoe zit het met huiselijk geweld in eigendomssituaties?

Bed-bad-brood dat dat hier aangeboden moet worden: voor wie: uitgeprocedeerde asielzoekers, ook ‘veiligelanders?

Bewust ZW: Er zit een keerzijde aan het verhaal, de organisatie is nog niet op orde. Is er rekening gehouden met de organisatie die in verandering is?

Schuldhulpverlening: in Nijmegen zijn de kosten voor schuldhulpverlening omgerekend per inwoner € 100.000 om volledige hulp te bieden en succes te boeken. Vertaling naar Zutphen baart grote zorgen: we moeten niet alleen kijken naar preventie, en er ook geld voor reserveren.

Stadspartij: Mooi dat integrale afstemming is opgenomen. Met dit document ligt er een mooie basis. Wel ambitieus: welke tijdlijn zit er aan? Welke tijdlijn is er voor de uitvoeringsvisie? En in de organisatie om dat tijdig te kunnen uitvoeren? Gemeente zal moeten krimpen qua tijd en qua formatie.

CDA: CDA is blij met aanpassingen. Er blijft een risico dat er veel van de inwoners gevraagd wordt. We gaan naar het post-corona tijdperk. Dan ziet de draagkracht er heel anders uit. Is het genoeg wat we doen en kunnen we het blijven betalen? Wanneer kunnen we bijsturen?

PvdA: Mooi stuk, zichtbaar dat de inbreng erin is verwerkt. Waardering voor de bijdrage van de BASD. Goed advies. Een punt wat die terecht aanvoert, is de aandacht voor preventie. Niet alleen het voorkomen van problemen maar ook het versterken van de algemene sociale structuur. Op dat punt is de vraag: wat zijn de inhoudelijke ambities van het college?

Kies Lokaal: B.lij met stuk van de BASD. Blij dat het college er wat aan gaan doen. Geen nieuwe vragen. Kies Lokaal staat er positief in, maar wil wel meegeven: zorg dat er geëvalueerd gaat worden.

GroenLinks: Voor het grootste deel aansluiten bij de collega raadsleden Met name de operationalisering. Wel van belang is om als raad meegenomen te worden de uitvoeringsagenda en aan de orde is. Dus aan het college de oproep om ons op de hoogte te houden van de te nemen stappen. Zowel financieel als ook op de nieuwe aanpak en de transformatie.

College, wethouder Ten Broeke: Benadrukken dat het voorstel een algehele visie is op het sociaal domein. Logisch dat het abstract is, en niet SMART met concreet geformuleerde doelen. Het is belangrijk dat er een uitvoeringsagenda komt. Daar gaan we mee aan de slag. Voordat het op papier kwam waren we er lang mee bezig, het is een logisch voortvloeisel. Ook uit het rapport van Berenschot. Ook belangrijk dat iedereen zich hiermee bezighoudt. Post-corona tijdperk, dat is mogelijk een gevaar. Eigenlijk kan ik alleen maar zeggen dat we nu in het corona tijdperk zien wat mensen allemaal doen. Dat is wat we de komende tijd nodig hebben. Ik zie dat niet als een risico, maar ik ben er trots op wat er in de samenleving gebeurt.

CDA: de initiatieven in de samenleving zijn mooi, maar het gevaar is dat je het uitput, daar doelde het CDA op.

Wethouder Ten Broeke: Solidariteit moeten we zeker in de gaten houden. De vraag over waarmee wij ons als gemeente vergelijken, landelijk of de gemeentes: We kijken graag naar gemeentes Almelo, Tiel. Dat is relevanter dan andere gemiddelden.

De vraag over de wettelijke taken in het overzicht: de wet verandert, ook de komende tijd zullen we dat bijhouden.

Wethouder Werger: Schuldhulpverlening kent twee verschillende onderdelen, voor wat betreft de preventieve kant. Daar zien we dat we ten aanzien van bewindvoering gemeenten verplicht worden om bedragen te betalen aan bijzondere bijstand: we krijgen daarvoor adviesrecht. Dat zit in de pijplijn. De curatieve kant, dat is de dure kant. We zien dast er hoge kosten zijn en hoge schulden Wat we proberen is om met allerlei partijen huisuitzettingen te voorkomen. Met de woningbouwcorporatie en de energiebedrijven kijken wat we kunnen doen.

Interruptie Bewust ZW: moeten we dat in de visie opnemen?

Wethouder Werger: wij kunnen niet zo maar iets veranderen aan de visie. Het gaat om de uitvoering van het armoedebeleid. Je wil van ‘zorgen voo’r naar ‘zorgen dat’. De visie is overkoepelend, daar willen we juist vorm aan geven met de uitvoering. Met het adviesrecht voor de vergoeding van kosten bewindvoering kunnen we laagdrempeliger worden.

Bewust ZW: dus nu in het document of in het vervolgdocument?

Wethouder Werger: daar heeft BewustZW een punt, het gaat om de uitvoeringsagenda. Daar moeten we dat vastleggen. Meten is weten. Welke manieren van preventief werken, en hebben het meest effect.

GroenLinks: Wil graag de uitvoeringsagenda op detailniveau en alle facetten bij de raad laten komen. Dus nu niet in visie document opnemen. Kunnen we er op vertrouwen dat we de uitvoeringsagenda kunnen monitoren?

ChristenUnie: Hoe weten we dat deze visie gaat werken? We gaan van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Dat vraagt om gedragsverandering. Is er onderzocht? Hoe gaat dat dan?

Wethouder Werger: De vorige visie heeft niet het resultaat gebracht dat we niet wilden. Meten is weten, we zijn gaan kijken bij de uitvoering. Die mensen hebben veel input geleverd, en dat heeft antwoord gegeven op de vraag wat we nodig hebben om ervoor te zorgen dat het een succes wordt. Natuurlijk is het lastig exact te voorspellen. We deden in het verleden financieel meer dan andere gemeenten. We hebben goede moed dat we hiermee gedragsverandering teweeg gaan brengen.

ChristenUnie: we zijn niet tegen deze visie, ik vraag me alleen af of die gaat werken.

Wethouder De Jonge: over de vraag over zelfredzaamheid: Op pag. 2 van het document staat waar staan we op dit moment. Op pag. 1 staat wel zelfredzaamheid. Over de vraag van D66 over de droom: voor het sociaal domein hebben we geprobeerd die juist in deze visie te zetten. En we hebben geformuleerd welke rol partijen daarin nemen.

Vraag van PvdA over de inhoudelijke ambitie: dat hebben we juist proberen te zetten in deze visie.

D66: wat maakt deze visie nou specifiek voor Zutphen. Hoe sluit het aan?

Wethouder De Jonge: Het zou geweldig zijn als elke gemeente onze visie zou overnemen. De aanleiding is speciaal voor Zutphen, dat kampt met grootstedelijke problematiek voor een middelgrote centrumgemeente. En enorme samenwerking met partnerorganisaties. Er was eerder sprake van te veel eilanden. In deze visie hebben we verwoord hoe we in het sociaal domein gaan samenwerken. We zijn ook op zoek naar goede voorbeelden van andere gemeenten die we kunnen toepassen binnen onze gemeente.

Wethouder Matser: Het corona tijdperk laat zien dat de samenwerking tussen inwoners hartverwarmend is. Het verenigingsleven. Heel veel mensen doen hun best om met elkaar het verschil te maken. Samen redzaamheid is mooi voorbeeld en is typisch Zutphen.

BewustZW: Hoort graag dat het college tempo wil maken. Nieuwe stap maken. Het is een betere visie met heldere punten, meten is weten. Het vraagt om doorpakken en tempo maken, en de raad regelmatig informeren.

SP: Nog geen antwoord gehad op de vraag over Ieder1 en zijn taak en de vraag van bed-bad-brood.

College: bed-bad-brood aan mensen die uitgeprocedeerd zijn was een pilot in afwachting van landelijk beleid. Wij stoppen daarmee, het is geen wettelijke taak. Deze voorziening is al in Deventer. Wij stoppen ermee zodra onze periode afgelopen is.

Wettelijke taken: we gaan de lijst bijwerken bij wetswijzigingen bijwerken.

VVD: Is het volledig eens met tempo maken, volledig mee eens. Laat de corona crisis zo min mogelijk een obstakel te laten vormen voor deze visie.

GroenLinks: Vraag aan wethouderTen Broeke: Hoe staat het met de BASD?

Wethouder Ten Broeke: Afgelopen maandag is daar het een en ander over medegedeeld. Aanvulling met nieuwe leden. Ze waren goed op weg. Ze gaan er op dezelfde manier mee verder, ook bij de uitvoeringsagenda.

ChristenUnie in aansluiting op BewustZW: Als je wilt meten dan is het goed om te weten waar je vandaan komt. Is er ook een nulmeting?

Wethouder De Jonge: Nulmeting hebben we al in het Berenschot rapport. We willen niet al te lang stilstaan bij hoe het was. Er is ook nog de website ‘Waarstaatjegemeente’.

ChristenUnie: maakt bezwaar tegen de opmerking van wethouder De jonge en het niet al te veel willen terugkijken. Het is juist van belang te weten waar je vandaan komt.

Burgerbelang: SMART sturen, het moet gewoon helder zijn, dan biedt het duidelijkheid voor de toekomst. Kijk naar voorbeeldgemeentes, die de nieuwe manier van werken toepassen.

Vraag: In de visie staat een andere manier van omgaan binnen de gemeentelijke organisaties. Wat gaat u doen om de verandering te stimuleren? Adviseren?

Wethouder Werger: Waarstaatjegemeente is een goede basis om te kijken. Ook bij armoedebeleid. Hoe zit het met wat we gaan met onze eigen organisatie doen? De organisatie stimuleert dat. We willen dat mensen aan de voorkant geholpen worden. Die mindset zit er al bij de collega’s. Collega’s stimuleren elkaar al, en ze kijken oplossingsgerichter. En collega’s zullen met elkaar in gesprek blijven en van elkaar leren is wat werkt.

D66: Wanneer kan de raad de uitvoeringsagenda tegemoet zien?

Wethouder de Jonge: Die uitvoeringsagenda is er nog niet maar we zijn al wel bezig met zaken die daar in komen. Perspectief, beleid jeugd, armoedebeleid. Wat willen we met wijkcentra. Voor wat betreft het fysieke document: na de zomer met een tijdpad voor de verschillende onderdelen.

GroenLinks: Na de zomer dit jaar, en voor de winter. Kunt u een concreet tijdpad noemen?

Wethouder De Jonge: Voor de zomer kunt u een document met een tijdpad tegemoet zien.

BewustZW: De website waarstaatjegemeente: is het begrijpelijk voor de inwoners?

Wethouder de Jonge: Het is een landelijke website gevuld met CBS gegevens op alle domeinen. Wij vertalen de data in een monitor sociaal domein. Dat is bedoeld voor de gemeenteraad om te kunnen sturen.

De voorzitter sluit de vergadering, het onderwerp is voldoende besproken voor besluitvorming in de raad.

 

Voorzitter: Sluit de vergadering, het onderwerp is rijp voor besluitvorming in de raad.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Ontwikkeling van Vispoortplein 16 en de beantwoording van de verzoeken aan het college genoemd in de motie 'behoud oude meisjesvakschool' (23-04-2020)

Datum 23-04-2020 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
videoconference
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik
SPG.J.N. Müller
PvdA
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66P van der Hammen
VVDM. Schriks
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldP.I. Ackermans

Verslag van de vergadering

Zie voor het verslag bij Motie: Behoud voormalige meisjesvakschool (23-04-2020)

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Motie: Behoud voormalige meisjesvakschool (23-04-2020)

Datum 23-04-2020 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
videoconference
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik
SPG.J.N. Müller
PvdA
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66P van der Hammen
VVDM. Schriks
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldP.I. Ackermans

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het digitale forum en roept iedereen op zich even te melden. Alle partijen zijn aanwezig.

Burgerbelang licht de motie toe. Iedereen heeft hetzelfde beeld over de meisjesvakschool. Er is een aantal kleine dingen aangepast in de motie. Het college heeft nu meer in handen richting projectontwikkelaar.

D66: Zijn er nog documenten onderweg of toegevoegd? Bijvoorbeeld een onderzoek?

ChristenUnie: Wij zijn het eens met de motie. Stel nu dat de projectontwikkelaar met een mooi, nieuw ontwerp komt?

Burgerbelang: Het gaat hier om een beeldbepalend pand uit de interbellumperiode. Bovendien is dit het laatste ontwerp van deze architect. Het pand moet daarom behouden blijven. Herbouw is totaal geen optie.

ChristenUnie: Als er nou een wereldarchitect komt?

Burgerbelang: Het gaat om de unieke kenmerken van de architectuur van het huidige gebouw. Deze bouwperiode is belangrijk.

BewustZW: De raad heeft zitten slapen. Het proces is nu te ver. De motie is voor de bühne. Wil het college de schreeuw van de raad horen en invullen?

PvdA: Het pand is cultuurhistorisch waardevol. Maar diversiteit is ook belangrijk. Er is ruimte voor sloop, maar slechts onder strikte voorwaarden. Iedere generatie gebouwen voegt iets toe aan zijn omgeving. De motie en het college zitten grotendeels op één lijn.

Burgerbelang: Het vorige forum leidde tot aanpassing van de motie.

GroenLinks: We zijn al dicht bij elkaar. In het verleden is slecht gehandeld. GroenLinks staat achter de motie. De stad moet staan voor zijn parels. Wij komen op voor dit pand.

CDA: In 2015 zijn al allerlei opmerkingen gemaakt over de ontwikkeling van dit pand. Wij steunen de motie volledig.

College: GroenLinks wil de parel behouden. Het pand staat echter al lang leeg. De projectontwikkelaar wil er nu concreet iets mee gaan doen. Dat gaat verloedering tegen. Het college wil geen sloop. Wij willen “geen sloop, tenzij”. Daarom hebben we ook strakke criteria opgesteld. Iemand zei over de projectontwikkelaar “onze vriend”. Daar heb ik moeite mee.

GroenLinks: Niet iedereen kan het pand kopen. ’t Is echter wel beeldbepalend.

College: Wij zijn het eens met GroenLinks. Ik heb een vraag aan het forum: gaat het u vooral om behoud van de gevel of om het hele pand? Vragen jullie verder het college om een private ontwikkelaar te helpen met de exploitatie? Wat betreft het onderzoek waar D66 om vraagt: de oude HBS zou de cultuurhistorische waarden in kaart brengen.

Burgerbelang: In eerste instantie willen wij het hele pand behouden. Mocht dat niet kunnen, dan graag de gevel. De gemeente hoeft niet de ontwikkelaar te helpen met de exploitatie. Wel moeten we hem faciliteren.

D66: In de memo staat dat we de ontwikkelaar steunen. Waar komt het optimisme vandaan dat we eruit gaan komen?

College: Dat beeldbepalende laten we niet los. Het pand ligt in een beschermd stadgezicht. Daar houden we rekening mee. College en raad staan op één lijn: “geen sloop, tenzij”.

D66: Het ontwerp van Friso Woudstra kan een compromis zijn.

Burgerbelang: Het gaat om het huidige pand. Een nieuwe ontwikkeling haalt nooit de kwaliteit van het huidige pand. Spaar het pand.

VVD: Wij hebben een vraag aan de wethouder: hoe kan ze ervoor zorgen dat de authentieke waarden van de locatie in stand blijven?

Kies Lokaal ZW: Onze angst is dat er een modern, nieuw pand komt. Sloop en nieuwbouw is een historische fout. Wees zuinig op dit gebouw, het is uniek. Hoe breed is dat “tenzij”?

ChristenUnie: De locatie is ooit aangeboden aan de gemeente als eerste koop.

College: Dat “tenzij” is alleen in het alleruiterste geval. En dan zijn er diverse stedenbouwkundige criteria. We gaan een kwaliteitsteam in het leven roepen. Dat bestaat uit verschillende onafhankelijke adviesraden. In het team zitten de rayonarchitect, de commissie ruimtelijke kwaliteit, de buren en de erfgoedadviesraad. Het is dus een groep deskundigen. Op die manier zijn de stedenbouwkundige en architectonische waarden zo goed mogelijk gewaarborgd.

De voorzitter vraagt het forum of het onderwerp voldoende besproken is.

Burgerbelang: Ja, het is voldoende besproken en rijp voor behandeling in de raad.

De voorzitter constateert dat de meeste fracties het hier mee eens zijn.

CDA: Heeft de wethouder de mails gezien over dit pand?

Bewust ZW: Is de memo overlappend met de motie? Wij steunen de motie.

GroenLinks: Laten we het niet te breed maken en de mails erbij halen.

PvdA: Wij zien weinig verschil tussen de motie en het standpunt van het college.

GroenLinks: Ik zie wel een verschil. Er is meer borging nu.

VVD: Ik begrijp de PvdA. De commissie ruimtelijke kwaliteit zal belangrijk zijn.

De voorzitter sluit het forum.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Aanboddocument stichting Perspectief 2021-2024 (23-04-2020)

Datum 23-04-2020 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
videoconference
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksF.J. Overbeek
SPG.J.N. Müller
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangE Yildirim
D66Y.J.A. ten Holder
VVDA. van Dijk
CDAK.M. van Wamel
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldP.I. Ackermans

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij het Forum waar over het aanboddocument Stichting Perspectief 2021-2024 wordt gesproken. Eerst krijgt de wethouder het woord. Daarna kunnen vragen worden gesteld.

Het college geeft aan dat het aanboddocument al een tijd geleden is opgesteld maar vanwege de Coronacrisis nu pas kan worden besproken. Naar aanleiding van het vraagdocument uit december 2019 is de opdracht voor Stichting Perspectief voortgekomen om een aanboddocument te schrijven. In het aanboddocument wordt invulling gegeven op vragen vanuit de gemeente. Deze opdracht hangt samen met de strategische visie Sociaal Domein. Dit document is eerder vanavond besproken. Wij zijn benieuwd naar de reacties van alle fracties. Wij zijn benieuwd of fracties in het aanboddocument de strategische visie Sociaal Domein, die eerder vanavond is besproken, herkennen.

De fractie van D66 geeft aan waardering te hebben voor de beleidsconcensus die er nu ligt. D66 gelooft in de eigen kracht van de mens. Echter, de  tweedeling in de samenleving wordt steeds groter waarbij bepaalde groepen steeds het hardst worden getroffen. Voor D66 is het erg belangrijk dat er in het Sociaal Domein laagdrempelige en toegankelijke voorzieningen. De inrichting van het indicatieproces ontbreekt, dat is wel een kritische graadmeter. De Stichting Perspectief heeft een Preventieve functie. Het is een succesfactor als we erin slagen maatwerk terug te dringen. Kan het college aangeven wat er nu precies wordt verwacht van Stichting Perspectief? In plaats van 5 sociale wijkteams schalen we terug naar 3 sociale wijkteams. Gaan er nu geen wachtlijsten ontstaan? De prestatie-indicatoren, ontleend aan de gemeentelijke monitor Sociaal Domein, gaan nog vastgelegd worden in het Focusdocument. Wordt de raad hierin betrokken? Gaan de prestaties van Stichting Perspectief volgend jaar betrokken worden bij het opstellen van de gemeentelijke monitor Sociaal Domein? Jammer dat het niet is gelukt om met een constructieve oplossing te komen voor Buurtservice. Wij gaan er van uit dat de raad nog geinformeerd wordt over een passende oplossing voor dit project.

De fractie van Kies Lokaal wil het college bedanken voor al het werk wat er in is gestoken. Er zijn ook vragen. Gaan we bereiken wat we willen: voorveld versterken, zorgen voor hulp dicht bij inwoners, en gaan we voorkomen dat er duurdere zorg nodig is. Gaat de Stichting Perspectief zichzelf binnenkort opheffen? Hoe kan het dat er een nieuw document ligt terwijl Stichting Perspectief heeft aangegeven dat er langere wachttijden komen?  Het risico van langere wachttijden moeten we juist voorkomen. Hoe kunnen we dit oplossen? Kan de wethouder samen met de netwerkpartners de voorwaarden garanderen? Komt er een oplossing voor Buurtservice?

Ook de fractie van Stadspartij vraagt of er een oplossing komt voor Buurtservice.

De fractie van GroenLinks vraagt wat nu de verandering is. Waarmee wordt de transformatie bewerkstelligd? Hoe vindt preventie plaats? Er wordt samengewerkt met de netwerken; is dit vergaand genoeg om de samenwerking op gang te brengen?

De fractie van CDA geeft aan dat het aanboddocument met minimale middelen maximaal resultaat beoogt. Heeft de raad zeggenschap welke kant opgestuurd moet worden? Hoe wordt de begroting van Stichting Perspectief gekoppeld aan de begroting van de gemeente Zutphen? Wordt het aanboddocument aangepast aan de Coronaperikelen?

De fractie van ChristenUnie geeft aan dat deze organisatie werkzaam is in het voorveld, maar dat er toch voor gekozen is om fors te bezuinigen op Stichting Perspectief. We moeten bezuinigen, maar dit treft mensen in de meest kwetsbare positie. De wachtlijsten zullen toenemen. De veronderstelling dat buren zullen helpen, waar is dat op gebaseerd? Hoeveel huishoudens zijn de dupe van deze bezuiniging? Te onderscheiden naar werkloosheid, laaggeletterdheid, etcetera. Wanneer informeert het college ons over de effecten op de lange termijn, met name over de curatieve zorg?

De fractie van PVDA wil weten hoe de functie van sociaal makelaar werkt. Samenwerken kan op vele manieren. We moeten voorkomen dat zorgprofessionals uren met elkaar gaan overleggen. Welke mogelijkheden zijn er dat de professionals aansluiten bij de wijkteams? Het ontstaan van wachtlijsten is een teken dat er te weinig focus is op van 'zorgen voor' naar 'zorgen dat'. We moeten die focus blijven houden. We moeten de wachttijden monitoren. En er moet duidelijkheid komen over Buurtservice.

ChristenUnie geeft aan dat de pijn juist zit in van 'zorgen' voor naar 'zorgen dat'.

D66 wil ook maatwerk terugdringen. Als de wachtlijsten groeien kan er best succesvol zijn gewerkt maar zijn de algemene voorzieningen te klein opgetuigd.

De fractie van PVDA geeft aan dat de factoren voor de wachtlijsten zijn gelegen in de toeloop en dat de tijd om te begeleiden te lang duurt in het geval de begeleiding niet effectief is. Er is urgentie om de wachtlijsten te monitoren.

De fractie van D66 geeft aan dat er onvoldoende vertrouwen in de professionals lijkt te zijn als je zegt dat hulpverlening te lang duurt.

De fractie van PVDA geeft aan dat sommige hulpverleners klanten langer dan nodig is vasthouden. Er moet een cultuuromslag worden gemaakt.

De fractie van ChristenUnie geeft aan dat de PVDA uitgaat van veronderstellingen. Daar zit zorg van de ChristenUnie.

De fractie van GroenLinks geeft aan dat zij met PVDA delen dat er een cultuuromslag moet worden gemaakt. Het pleidooi van D66 en ChristenUnie is vanuit een oude gedachte. We gaan nu meer toe naar een situatie van faciliterende burgers die ook kunnen helpen. Dat mis ik in het aanboddocument.

De fractie van ChristenUnie geeft aan dat gedragsverandering 2 tot 5 jaar duurt. Bij de meest kwetsbare groep is dit moeilijk, daar zit mijn zorg.

De fractie van D66 geeft aan het nogal oordelend te vinden dat wij oud denken. Er moet in Zutphen een omslag komen rondom maatwerkvoorzieningen. Deze moeten laagdrempelig worden. Daar moet aandacht voor zijn in relatie tot een Krachtig Zutphen.

De fractie van GroenLinks geeft aan dat we het wel samen eens zijn dat het aanboddocument niet ambitieus genoeg is.

De fractie van BewustZW dat de organisatieverandering van de gemeente Zutphen ook bij Stichting Perspectief moet plaatsvinden om zaken die raad kaderstellend wil bereiken. Gemeente Zutphen en Stichting Perspectief moeten samenwerken, bij beide is organisatieverandering lastig. Er moeten zware keuzes gemaakt worden voor financiële stabiliteit. We moeten van 'zorgen voor' naar 'zorgen dat'. Welk effect heet de inzet van vrijwilligers op de zorg? Hoe kan de privacy worden gewaarborgd? Buurtservice is een belangrijk onderdeel van Stichting Perspectief.

De fractie van VVD geeft aan dat in het aanboddocument de dienstverlening van Stichting Perspectief in een financieel kader moet. De transformatie is weinig zichtbaar geweest. Dit moet beter zichtbaar worden. Wij zien met zorg de komende ontwikkelingen tegemoet. De evaluatie moet naar voren worden gehaald, al in 2021. Kan de wethouder dit toezeggen?

De fractie van SP vindt het een goed document. Het belang van het document is dat Stichting Perspectief een transformatie ondergaat in een veranderende samenleving.

Het college vindt het fijn om te horen dat het aanboddocument een vooruitstrevend document is. Dit is geen slotstuk, maar een begin voor een omslag. Wij moeten niet op de stoel van Stichting Perspectief gaan zitten. Er is sprake van een overgangsperiode. Het is belangrijk om verdere concretisering in uitvoeringsdocumenten te zetten. Deze documenten hebben nooit voor de raad ter inzage gelegen omdat dit uitvoering betreft. Bij prestatie-indicatoren ging het eerder om aantallen, nu om beleidsdoelstellingen. deze beleidsdoelstellingen worden nog geformuleerd. Er is een toename in de wachttijden. de subsidie is verlaagd. De financiën voor de werktrajecten lopen door.

De fractie van Kies Lokaal geeft aan dat de risico's van de nieuwe manier van werken langere werktijden zijn. Kan dit risico worden weggehaald?

De fractie van ChristenUnie deelt wat Kies Lokaal aangeeft. Door bezuinigingen vindt er niet automatisch gedragsverandering plaats. Neemt de curatieve zorg toe?

Het college geeft aan dat er juist ondersteuning in de buurt moet worden gezocht. De sociale basis moet worden versterkt. Dat is geen garantie, maar dat is de motivatie. De financiën voor Buurtservice lopen voorlopig door. Buurtservice gaat wel van vorm veranderen, maar zal niet plotsklaps verdwijnen. Als de sociale basis sterk genoeg is, dan zal hulpverlening overbodig worden. Van 'zorgen voor' naar 'zorgen dat' betekent niet laten vallen, maar loslaten.

De fractie van GroenLinks vraagt of het aanboddocument kan worden aangescherpt.

De fractie van Stadspartij vraagt of kan worden bevestigd dat Buurtservice in stand blijft.

Het college geeft aan de het in stand houden van Buurtservice aan Stichting Perspectief zelf is, zij gaan daar zelf over. Dit document geldt tot 2024. Het kan wel ieder jaar worden aangescherpt, ook que ambitie. De wijkambities worden nog gemaakt. Wat betreft de privacy van vrijwilligers: er wordt met inwoners gepraat en niet over inwoners. Als er over inwoners wordt gesproken dan heb je te maken met de privacyregels.

De fractie van VVD vraagt of het moment om te evalueren naar voren kan worden gehaald.

Het college geeft aan dat er tussendoor ook gemonitord wordt. Bij de monitoring over het Sociaal Domein kan Stichting Perspectief worden meegenomen.

De fractie van VVD geeft aan dat het gaat over het evalueren van de werkzaamheden van Stichting Perspectief.

De fractie van BewustZW geeft aan dat op gezette tijden informatie naar de raad moet komen.

Het college geeft aan dat er allerlei manieren en momenten zijn, daar gaat de raad zelf over.

De voorzitter geeft aan dat we aan het eind van de vergadering zijn gekomen en sluit de vergadering.

 

 

 

 

Advies

Advies gegeven er volgt geen verdere behandeling

Agenda's 23-04-2020

Behandeld in