Pagina delen

Forumverslag 23-04-2018

Technisch Blok 23 april 2018

Verslag van de vergadering

Datum 23-04-2018 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Shrewsburykamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink
SPH.M.H. Giesen
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangH Papperse
D66R.G.M. Rutten
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijM Wesselink
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent het Technisch Blok en heet alle aanwezigen van harte welkom.

2. Algemeen spreekrecht

De voorzitter geeft het woord aan de aanwezige inspreker, de heer W. van Stockum, voorzitter van de coöperatie Zonnepark Zutphen.

Inspreker heeft recent een brief gestuurd aan de informateurs om aandacht te vragen voor twee onderwerpen, te weten de noodzaak van een gemeentelijke garantie voor zonneparken en het gronduitgiftebeleid.

Van de 21.000 huishoudens die Zutphen heeft, moeten ongeveer 20.000 huishoudens nog de stap zetten richting de energietransitie. Van die 20.000 woningen bevinden zich 9.500 woningen in de sociale huursector. De vraag is of de gemeente het als een publieke taak ziet om die groep te betrekken in de energietransitie. Inspreker meent dat dit mogelijk is, zij het middels externe financiering.

Met een gemeentegarantie, te verstrekken door de gemeenteraad, kan een sociale onderneming worden opgezet, die ervoor gaat zorgen dat de sociale huurders kunnen participeren in de lokale opwekking van duurzame stroom. De gedachte sociale onderneming heeft de werknaam ‘Zutphen op Rozen’ gekregen. Met een dergelijke gemeentegarantie kan ‘Zutphen op Rozen’ goedkoop geld lenen bij de Bank Nederlandse Gemeenten, BNG.

Bij een positieve advisering door de gemeenteraad kan mogelijk een gezamenlijke voorbereiding plaatsvinden.

Spreker licht toe dat het risicoprofiel buitengewoon laag is. De borgstelling is echter wel hoog, te weten één miljoen euro. ‘Zutphen op Rozen’ is bereid een reserve op te bouwen om het risico voor de gemeente te verkleinen.

De rijksbouwmeester waarschuwt voor het ontstaan van een energiekloof: degenen die het minst kunnen investeren in de energietransitie gaan in de toekomst de hoogste rekening betalen. Dit betekent dat met name de sociale huursector moet worden ondersteund. ‘Zutphen op Rozen’ wil graag met de steun van de gemeente zorgen dat iedereen mee kan doen in de energietransitie en er financieel voordeel van kan hebben.

De rijksbouwmeester waarschuwt de gemeenten om zorgzaam te zijn met het uitgeven van grond en met bestemmingsplanwijzigingen, als dat geen betrekking heeft op sociale ondernemingen uit de eigen gemeenschap.

(De inspreekreactie is bij dit verslag gevoegd.)

D66 wijst er op, dat ‘Zutphen op Rozen’ zou starten met een project van 500 woningen. Het gaat hierbij in totaal om 9.500 sociale huurwoningen. Dat zou betekenen dat een bedrag van twintig miljoen euro nodig is.

Inspreker bevestigt deze conclusie.

Bewust ZW vraagt of inspreker gemeenten kent waar een vergelijkbare werkwijze reeds praktijk is.

Inspreker meldt dat de gemeente Hof van Twente en de gemeente Hellendoorn reeds op deze manier werken.

De Stadspartij vraagt of de voorgestelde gemeentegarantie uitsluitend is gericht op zonne-energie.

Inspreker geeft aan hier te spreken namens de coöperatie Zonnepark Zutphen. Als dit principe blijkt te werken voor een grote groep, dan zou dit op termijn ook tot investeringen in windenergie kunnen leiden. Feit is, dat voor zonne-energie een grote oppervlakte nodig is.

De ChristenUnie vraagt hoe de woningbouwcoöperatie tegenover de plannen van ‘Zutphen op Rozen’ staat

Inspreker geeft aan gesprekken te hebben gevoerd met Ons Huis en Ieder1. In het verleden is met de BOG gesproken. Ieder1 is de grootste verhuurder in de gemeente Zutphen. Aanvankelijk waren deze partijen zeer positief.

De PvdA vraagt waarom inspreker uitsluitend een brief heeft ingediend bij de informateurs en niet bij het College of de diverse politieke partijen.

Inspreker antwoordt deze brief te hebben verzonden in het vertrouwen dat er op dit moment al een nieuw College zou zijn. In de afgelopen maanden is wel met het College gesproken, maar inspreker vond het niet opportuun om de nieuwe Raad nu al te informeren.

Het College bevestigt dat met de heer Van Stockum is gesproken. Het College vindt het een mooie gedachte om te bezien hoe inwoners met een smalle beurs toch mee kunnen doen in de energietransitie. Het College bereidt momenteel op dit punt stukken voor, maar het is nog niet gebruikelijk om voor dergelijke uitgaven een gemeentegarantie af te geven.

3. Aankondiging moties en amendementen

GroenLinks kondigt een motie aan in verband met de uitzetting van een Afghaans gezin. Dit staat op korte termijn te gebeuren. GroenLinks wenst de motie vanavond te bespreken.

De Stadpartij kondigt een motie aan ter behoud van de Stichting Buddy tot Buddy.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 23 april 2018

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van voorliggende toezeggingenlijst van het Forum, versiedatum 23 april 2018.

4b. Toezeggingenlijst Raad 23 april 2018

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van voorliggende toezeggingenlijst van de Raad, versiedatum 23 april 2018.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a. Aanvullende kredietaanvraag 2018 rioleringswerkzaamheden

Er blijkt ter vergadering geen behoefte om op voorliggend voorstel te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de Raad.

5b. Zienswijze raad op de concept Begroting Tribuut 2019

De Stadspartij vraagt of er reeds een beroep is gedaan op het BTW Teruggavefonds. Wat de Stadspartij betreft, kan dit wel een hamerstuk blijven.

Het College zal de vraag doorzetten naar de portefeuillehouder, wethouder Bosch.

Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de Raad.

6. Lijst ingekomen stukken Raad 23 april 2018

De voorzitter stelt vast dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op een van de ingekomen stukken.

7. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 23 april 2018

De voorzitter stelt vast dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op een van de ter inzage liggende stukken.

8. Forumverslag 09-04-2018

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag, gedateerd 09-04-2018, conform wordt vastgesteld.

9. Sluiting

De voorzitter sluit het Technisch Blok om 19.20 uur.

Bijlagen

Raadsvoorstel bij Rekenkameronderzoek Taakuitvoering op afstand Zutphen (23-04-2018)

Datum 23-04-2018 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
G de Laat-Letteboer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik
SPG.J.N. Müller
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66P van der Hammen
VVDJ Lok
CDA
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWR Kraassenberg
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan dhr. Gloerich van de rekenkamercommissie voor zijn presentatie.

D66: Dank voor rapport. Het is een rapport voor de raad. Er ligt veel nadruk op het halen van informatie door de raad en weinig nadruk op het brengen van informatie. In goed verkeer is dat in balans, hebben de samenstellers van het rapport daar gewicht aan kunnen geven?

Rekenkamercommissie: Uw vraag is terecht, over het algemeen is het zo dat waar gehaald wordt moet ook gebracht worden. Als je het hebt over de rol van de raad die op basis van informatie moet besluiten dan moet die informatie van deze of gene komen. Het college speelt daar een rol in en ook de uitvoerende partij. Het is goed om vooraf duidelijk te maken aan het college en aan de uitvoerende partij welke informatie wanneer verwacht wordt. Naar het idee van de Rekenkamercommissie is er al een idee van een evenwicht. Vanuit het oogpunt van de raad, aan u moet informatie gebracht worden door de uitvoerende partij. Tegelijkertijd heeft u zelf ook een netwerk waarbij u via andere wegen weet hoe de uitvoerende partij zich gedraagt. Er zit wel een evenwicht in, maar je moet van tevoren aangeven welke info je verwacht en wie die informatie zou moeten geven.

D66: Wat betreft de evenwichtigheid, we zijn aan de kant van de raad wat minder geëquipeerd dan aan de kant van de organisatie. Dus in de beleving van D66 zal er meer druk op het college en het ambtelijk apparaat moeten liggen om die informatie te brengen

Rekenkamercommissie: Daar moet je afspraken over maken. De partij die op afstand de taak uitvoert moet verplicht worden om periodiek info aan te leveren. En er is ook nog een Rekenkamercommissie.

D66: Dient de nota van verbonden partijen uitgebreid of herschreven te worden?

Rekenkamercommissie: De kaders moeten in ieder geval duidelijker worden verwoord, en er zijn door de organisatie werkplannen toegezegd om de bruikbaarheid van de nota te vergroten

PvdA: Dank voor het mooie rapport. PvdA heeft twee vragen:

Wanneer is het referentiekader opgesteld?

En een aantal aanbevelingen staan in het raadsvoorstel, maar niet alle. Kunt u dat toelichten?

Rekenkamercommissie: De start van het onderzoek was begin 2017, en het referentiekader is voor de zomer 2017 opgesteld.

De aanbevelingen staan niet één op één in het voorstel. De nadruk ligt op aanbeveling twee en drie. Het gaat vooral over de bruikbare kaders en het organiseren van de informatievoorziening.

VVD: Bij de laatste aanbeveling “zorg voor de inzet van alternatieven”: Kan de VVD daaruit concluderen dat de Rekenkamercommissie aanbeveelt om te zorgen dat bij de meeste voorstellen het college moet zorgen voor meer alternatieven voor de raad?

Rekenkamercommissie: Voor zover de casus zich daarvoor leent. In zijn algemeenheid pleiten we ervoor dat de casus uitgebreid gepresenteerd wordt en dat het aan de raad is om alternatieven te overwegen en om dan te kiezen voor een bepaald alternatief.

Stadspartij: Er zijn drie casussen onderzocht, Kas Kaardebol, Tribuut en Museum. Bij Tribuut zijn er meerdere gemeenten en meerdere raden in het spel, heeft u ook gekeken hoe die raden samenwerken en hoe de informatievoorziening is tussen de verschillende gemeenteraden, en worden die gemeenteraden ook op hetzelfde informatieniveau gehouden?

Rekenkamercommissie: Daar hebben we niet naar gekeken maar het is wel een interessant punt. Met alle gemeenteraden gezamenlijk stuur je zo’n partij aan. Dat zul je goed moeten bedenken hoe je de samenwerking in termen van gemeenteraden vorm gaat geven.

GroenLinks: Bedankt, het rapport was fijn om te lezen. Onze vraag gaat over het inzicht in de beoogde effecten. In het bedrijfsleven doen we dat met risicoanalyses, is dat ook iets wat je hier meer zou moeten inbouwen of zit dat verwerkt in duidelijke kaders stellen en de beoogde effecten duidelijk neerzetten en de informatievoorziening duidelijk van tevoren vaststellen.?

Rekenkamercommissie: In het algemeen, als je een bepaald effect beoogt, dan zet je daar automatisch ook alle beren op de weg bij, de risico’s die je kunt voorzien.

Dus een risicoanalyse hoort daar bij op abstract niveau. En probeer ook acties te formuleren die die risico’s tegen gaan.

ChristenUnie: Dank voor het uitgebreide rapport. In de Nederlandse samenleving zijn instituten dicht geregeld, waarbij er zo veel controle is en er zo veel afgevinkt moet worden, dat dat het primaire proces negatief beinvloedt. Als we als raad veel eisen en meetpunten gaan instellen dan loop je dat risico. Heeft de Rekenkamercommissie dat overwogen?

Rekenkamercommissie: Indirect wel, daar heb je wel een punt. Over het algemeen is mijn ervaring dat als je om informatie vraagt, je dat nodig hebt om tot een goede en efficiënte taakuitvoering te komen. Dus het gaat om informatie die de organisatie al heeft en die gevraagd wordt te delen. Ik kan me niet voorstellen dat de raad informatie zou willen waar zijn organisatie niets aan heeft.

Tweede onderwerp:

Raadsvoorstel bij Rekenkameronderzoek taakuitvoering op afstand

VVD: Complimenten voor het verslag en de presentatie.

De VVD is er voor om veel taken uit te besteden in de samenleving en niet aan de overheid. Taken op afstand moet soepel lopen en goed gaan. Wat dat betreft was het rapport van de rekenkamercommissie verhelderend. De VVD wil aan het college meegeven om de aanbevelingen over te nemen. De VVD vond de reactie van het college wat terughoudend. Vraag aan het college: Wat gaat u met de aanbevelingen doen? Gaat u de kaders verbeteren?

PvdA: Aanvullend op VVD: Over het Raadsvoorste,l aandachtspunt 2, de Rekenkamercommissie vraagt het college vóór december 2018 een plan van aanpak voor te leggen. Hoe denkt het college daar over? December 2018 is nog ver weg. Wat vindt het college van het aandachtspunt 2 van het raadsvoorstel? Gaat het college dat halen?

Wethouder Bosch: Wellicht is het goed om eerst te melden wat er nu aan verbonden partijen is. Het zijn er negen: VNOG, GGD, Tribuut, ODA, Delta, Het Plein, Kaardebol, Zwembad en Museum.

 Ik proef uit het rapport van de Rekenkamercommissie dat er wat hiaten in de informatievoorziening zijn. Wat wij verstrekken is wat wij van deze partijen horen, dat kan een jaarrekeningen zijn, of de begroting of de verordeningen zoals bij Tribuut. Dus er vindt wel informatieoverdracht plaats op momenten dat wij van de verbonden partijen wat horen en waarvan we vinden dat u als raad dat ook moet weten. En soms is er sprake van informatievoorziening voorafgaand aan raadsvergadering.

ChristenUnie: Dit klinkt de ChristenUnie wat afwachtend in de oren. Pas als een van de organisaties wat van zich laat horen reageert het college. Dat lijkt niet de juiste weg.

Wethouder Bosch: Wij wachten jaarverslagen en begrotingen af. Is er wat anders aan de hand, bijvoorbeeld met de GGD of met het zwembad, dan wachten wij niet af, dan informeren wij vooraf. Daar is actieve informatie aan u verstrekt. Dat was niet afwachtend.

 Antwoord op de vraag van PvdA: kan het eerder dan december 2018? Natuurlijk kan het misschien eerder, maar we weten nu dat we dat waar kunnen maken. Als ik toezeg dat het eerder kan, dan doe ik een toezegging die ik niet waar kan maken, bovendien regeer ik over mijn graf. December 2018 komen we met een plan van aanpak. Dat geldt ook voor besluitpunt 2 van het raadsvoorstel.

Gaan we de aanbevelingen over nemen? Dat gaan we zeker doen, en daar komen we uiterlijk december 2018 op terug.

ChristenUnie: Kan dit tot gevolg hebben dat het college overweegt om voor bestaande organisaties op afstand die nu al volgens bepaalde kaders werken, die kaders en uitgangspunten te wijzigen?

 Wethouder Bosch: Wellicht wel, mocht zich dat voordoen en mochten wij vinden dat wij eerder actie moeten nemen op bepaalde punten dan vind ik dat wij dat kunnen gaan doen. Ik heb op dit moment geen voorbeeld waarvoor zou gelden dat we eerder actie zouden moeten ondernemen dan uiterlijk december 2018.

Stadspartij: Dit rapport ligt er nu, en er wordt ook gezegd dat we niet altijd de huidige kaders volgen. Kan de wethouder daar iets over zeggen, volgen we de kaders die we nu hebben? Kunnen we daar niet over monitoren?

Wethouder Bosch: We willen daar naar kijken, ik weet niet welke organisaties dat betreft en wat we zouden kunnen doen, maar u mag er ook van uit gaan dat wij kaders volgen.

Van verbonden partijen moeten wij vóór een bepaalde datum een begroting indienen bij de Provincie. Daar zitten we bovenop, anders worden wij zelf op de vingers getikt. In die zin voeren wij de kaders goed uit.

Stadspartij: Worden de afspraken die zijn gemaakt met de verbonden partijen ook nagekomen door de verbonden partijen? Kunnen we daar wat strakker en strenger zijn?

In hoeverre volgen we die kaders?

Wethouder Bosch: We volgen de huidige kaders, voor zover mogelijk.

VVD: De wethouder gaf net aan dat adviezen vanuit het rapport volledig worden overgenomen, kan de VVD een toezegging krijgen dat het college deze aanbevelingen overneemt, en vervolgens ook kijkt naar hoe de kaders goed verbeterd kunnen worden en eventueel dit aan een volgend college mee te geven om hier echt werk van te maken?

 Wethouder Bosch: U mag er vanuit gaan dat het bij punt 2 van het raadsvoorstel goed is samengevat.

 Voorzitter: Dus dat er aan voldaan wordt?

 Wethouder Bosch: Ja dat bedoel ik.

 Voorzitter: Het onderwerp is voldoende besproken en is rijp voor besluitvorming in de raad.

 Voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Rekenkameronderzoek Taakuitvoering op afstand Zutphen (23-04-2018)

Datum 23-04-2018 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
G de Laat-Letteboer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik
SPG.J.N. Müller
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66P van der Hammen
VVDJ Lok
CDA
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWR Kraassenberg
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

Dit stuk is tegelijk besproken met het Raadsvoorstel bij Rekenkameronderzoek Taakuitvoering op afstand Zutphen (23-04-2018). Zie daar voor het verlag.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Presentatie VNOG Samen werken aan Veiligheid (23-04-2018)

Datum 23-04-2018 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.G.S. Siemes
Griffier
M Linssen
Aanwezig namens Naam
GroenLinksL de Jong
SPM de Ridder
PvdAJ. Bloem
Burgerbelang
D66Y ten Holder
VVDG. Peteroff
CDAK.M. Warmoltz
Stadspartij
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het overleg en heet iedereen welkom bij de forumpresentatie van het VNOG over samenwerken aan veiligheid. Hij geeft het woord aan de heer Verlinden van de VNOG .

De heer Verlinden is werkzaam bij de Veiligheidsrisico en verantwoordelijk voor de incidentbestrijding. De veiligheidsregio is blij dat zij bij de verschillende raden haar werkzaamheden kan toelichten.

Er zijn 25 veiligheidsregio’s in Nederland. 22 gemeentes zijn onderdeel van de VNOG, het is daarmee een van de grootste in Nederland. Het is bijzonder uitgestrekt en er zijn uitzonderlijke culturele verschillen. Andere regio’s zijn vaak in cultureel opzicht meer een eenheid.We proberen rampen en incidenten te voorkomen. En als ze voorkomen de veiligheid te herstellen. Dat doen we steeds meer met andere partijen. Problemen zijn alleen in gezamenlijke aanpak op te lossen. We zitten in een keten van organisaties en partijen. Gemeentes hebben daar naast maatschappelijke organisaties, burgers en bedrijven een rol in.

Hoe zien we er nu uit? We komen voort vanuit clusters. Deze zijn opgeheven. We maakten op verschillende plekken beleid. Dat is nu ingericht rondom processen.

Er zijn gebied gebonden commissies, die zijn geen besluitvormend orgaan meer.

  • De meldkamer hebben we samen met de regio IJsselland, er is een ontwikkeling van een landelijke meldkamer. Dat gebeurt circa media 2021. De ingerichte afdelingen worden getoond. In allerlei processen proberen we de risico’s te voorkomen of te verkleinen. Bijv. bij evenementen of bouwvergunningen.
  • De afdeling Incidentbestrijding omvat de brandweerposten. Hier hoort een afdeling bij voor de ondersteuning.
  • De afdeling crisisbeheersing is gericht op de bestrijding van grote crises. Zij zit in een netwerk met andere overheden en bedrijven. Hier vindt ook de planvorming plaats.
  • GHOR houdt zich als netwerkorganisatie bezig met alle contacten rondom de geneeskundige hulpverlening.
  • Bedrijfsvoering omvat de bekende disciplines. Er zijn 300 beroepspersoneelsleden en 1400 vrijwilligers.

We hebben een aantal strategische thema’s. Een van de belangrijkste is hoe we ook in de toekomst voldoende personeel houden. Daar is beleid voor nodig, omdat vrijwilligers eerder weggaan dan in het verleden. Ander thema is de variabele voertuigbezetting. De regels schrijven voor dat dit er 6 moeten zijn, maar onder welke randvoorwaarden kunnen we ook bijv. 4 personen. Er is daarnaast een enorme discussie over hoe de hulpverlening er in de toekomst uitziet.

Daarnaast kijken we naar de bevolkingshulp. Daar hebben we een coördinerende en faciliterende rol. Gemeentes pakken dit gezamenlijk op, de rollen worden tussen daarbij tussen gemeentes verdeeld.

Bij Crisiscommunicatie: hoe doe je dat nou? Welke informatie kun je delen, en bij een calamiteit: welke informatie verstrekken we? Hoe snel kunnen we dat doen? Hierbij geldt ook een enorme tijdsdruk en spanningsveld. Hoe regel je dat nou?

De Crisisorganisatie: Hier hebben we een model voor ontwikkeld. Maar deze structuur past niet altijd, kan het flexibeler? Dat kan, maar dan moet je goed afspreken hoeveel variatie mogelijk is.

Continuïteit in de samenwerking is belangrijk thema: wat doe je als stroom uitvalt? Bijv. bij de stroomuitval in Noord-Holland. Als die 3 dagen had geduurd, had je een crisis gehad.

Inwonersparticipatie is een belangrijk thema: binnen 15 minuten hebben we hoogopgeleid personeel op de stoep, maar in sommige situaties is snellere hulp nodig. Dan helpen een AED en personen met kennis van reanimatie. Bij dit soort ontwikkelingen betrekken we steeds meer de inwoner, waarbij de kwaliteit vergroten.

Omgevingswet: interessante vraagstukken komen op ons af. Welk advies krijg je nou waar? Welke rol is er voor de Veiligheidsregio.

Informatievoorziening wordt een belangrijk thema: informatie moet op verschillende plekken beschikbaar zijn. Kunnen we de informatie ook analyseren en voorspellen bijv.?

Democratische legitimatie: richt zich op vragen als de rol van de raad.

De strategische agenda toont de opgave van de komende jaren. De raad is betrokken bij planning & control, de kadernota en jaarrekening. Op de kadernota’s komen zienswijzen van de gemeentes waarop wij een definitieve begroting. De jaarrekening 2017 zijn wij nu aan het opstellen en deze komt ook ter kennisname.

Een bijstelling van de begroting hoeft overigens niet per definitie een aanvraag voor extra geld te zijn. Eind 2018 gaan we de kadernota voor 2020 opstellen.

We hebben een risicoprofiel gemaakt: wat is de kans dat een bepaald soort crisis in een regio gaat optreden, wat is de impact? Zo kun je verschillende scenario’s duiden. Laten we ons vooral richten op de crisis met het grootste risicoprofiel. We kiezen er 4 of 5 uit waar we extra effort op moeten zetten.

Als je risico’s in beeld hebt, kun je een beleidsplan voor de inzet van mensen en middelen maken. Dit delen we met de gemeenteraad. Het crisisplan geeft aan hoe de organisatie eruitziet. Het is wellicht interessant om een keer te lezen, maar de raad heeft er geen rol in.

Het dekkingsplan geeft inzicht waar bijv. de brandweerauto’s zijn, hoe snel zijn we er bij incidenten. Dit gaat uit van de normering, waar veel discussie over is. De norm zegt alleen wat over hoe snel de brandweerauto ergens is, maar andere aspecten worden hier nog niet mee in meegenomen.

Dat dekkingsplan gaat over de opkomsttijd. Het gaat om combinatie van dingen. Het is interessant om op andere aspecten te richten. Hoe kunnen we bijv. BHV een rol geven in de snelle bestrijding.

De voorzitter geeft de raad gelegenheid tot het stellen van vragen.

BewustZW: Wat is de betekenis van de Omgevingswet bij o.a. de risicoprofielen? Hoe kijkt u daar tegenaan?

Verlinden: Inhoudelijk heb ik daar geen mening over. We moeten ons voorbereiden op onze toekomstige rol.

CDA: Bij de diversiteit in de regio, wat zijn de uitdagingen? Zijn er wrijvingen door de grootte van de regio en hoe loopt dat?

College: Ik herken uit een eerdere ervaring, in de regio Utrecht, een soortgelijke situatie met gemeentes van een verschillend profiel. Iedere gemeente is anders. Je zit daar op basis van solidariteit. Wanneer het over geld gaat, kunnen gemeentebelangen meer een rol spelen.

Verlinden: Bijv. natuurbranden was een thema in het verleden. Dan snapt de Achterhoek ook dat het een serieus punt is in het gebied van de Veluwe. Daar zie ik geen strijd in.

PvdA:  Bij ontwikkelingen als personen met verward gedrag en ondermijning van het bestuur; zijn dit thema’s die ook de Veiligheidsregio oppakt? Bijv. in oktober moet een plan voor personen met verward gedrag worden opgeleverd. Staat dit ook in het beleidsplan?

Verlinden: Soms zijn er actuele zaken die je nog niet in het beleidsplan terugziet. Wij zijn vaak ook niet de trekker, maar wel betrokken. Het is afhankelijk waar de speerpunt op het domein zit. We zitten voornamelijk aan de fysieke kant.

College:  In voorbeelden in de preventieve sfeer heeft bijv. ook de gemeente een rol naast de VNOG.  Bijvoorbeeld bij de analyse voor ouderenbeleid.

Verlinden: Een mooi voorbeeld is de Burenhulpverlening, een project in de Achterhoek waarbij bijv. via signalering aan buren van een rookmelder bij een ouder persoon, verbeteringen realiseren.

De voorzitter dankt Verlinden voor de presentatie en sluit de vergadering.

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Motie: Zutphen slaafvrije gemeente (23-04-2018)

Datum 23-04-2018 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.J. ten Broeke
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksN Bossenbroek
SPE. Müller
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangP.I. Ackermans
D66G.I. Timmer
VVDM Schriks
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijB Vink
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

Voorzitter: De vergadering over de motie “Zutphen slaafvrije gemeente” is geopend. Welkom allemaal. Het woord is aan de inspreker, mevrouw Pieffers namens de vereniging A21. Ook mevrouw Baakman is aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.

Mevrouw Pieffers is blij met de aandacht die de gemeenteraad heeft voor het thema slavernij. Het gaat om een wereldwijd probleem. Uit de slachtoffermonitor mensenhandel blijkt dat in Nederland duizenden slachtoffers zijn van deze criminaliteit. Dit zijn vaak vrouwen jonger dan 23 jaar, afkomstig uit landen als Bulgarije, Roemenië, Polen en Nigeria. Meestal gaat het om seksuele uitbuiting. Deze vrouwen zoeken nauwelijks hulp.

Mevrouw Pieffers pleit voor betere voorlichting en preventieve maatregelen. Het is belangrijk te werken aan bewustwording onder de bevolking. Op 20 oktober 2018 is er (ook) in Zutphen een Walk for Freedom om aandacht voor moderne slavernij te vragen. Mevrouw Pieffers steunt het streven van de initiatiefnemers van de motie om van Zutphen een slaafvrije gemeente te maken. (Zie bijlage.)

PvdA: Hoe kunnen we mensenhandel tegengaan? Hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor dat mensen niet meer bij Action kopen?

Mevrouw Pieffers: Een oplossing voor dit probleem is erg lastig te vinden. Het begint met bewustwording over het bestaan van deze misstanden.

Voorzitter: Dank aan de inspreker. Het woord is aan het CDA en/of ChristenUnie als initiatiefnemers van deze motie.

CDA: De problematiek van slavernij is nog steeds relevant. Wereldwijd gaat het om 45,8 miljoen slachtoffers van seksuele uitbuiting, dwangarbeid, kinderarbeid. In Europa gaat het om 1,2 miljoen mensen, waarvan 17.500 in Nederland werken. In Zutphen gaat het mogelijk om 50 mensen. We kunnen in deze gemeente een begin maken om slavernij te stoppen.

De motie richt zich op drie punten; het gebruik van natuursteen dat niet uit bedenkelijke steengroeves afkomstig is, aangeschafte kleding die niet gemaakt is door kinderen en de voorlichting rondom zogenaamde loverboys en illegale prostitutie.

Dank aan het college voor het memo dat vooraf is toegezonden, waarin wordt toegelicht wat de gemeente op deze punten al doet. De vraag aan de collega raadsleden is hoe zij aankijken tegen deze motie en problematiek.

GroenLinks: De strekking van de motie is sympathiek, maar wat voegt deze toe aan de bestaande aanpak van de gemeente? Voor wat betreft natuursteen kan aandacht worden besteed aan het inkoopbeleid.

SP: Wat willen de fracties van CDA en ChristenUnie met deze motie bereiken? Welke problemen lossen we hiermee op? De aandacht moet uitgaan naar de fundamentele oorzaken van deze problematiek.

D66: De problematiek is enorm, maar als gemeente kunnen we wel iets doen. Te denken valt aan voorlichting op scholen rondom loverboys en prostitutie en de inkoop van natuursteen.

College: Als het gaat om natuursteen is nog een wereld te winnen. In navolging van het textielconvenant wordt landelijk gesproken over een granietconvenant. In het kader van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen participeert de gemeente in een pilot die zich richt op het duurzaam inkopen van natuursteen door overheden.

De gemeente Zutphen doet mee aan de Fairtraderegeling en voldoet daarmee aan het tweede verzoek in de motie.

Voor de problemen met loverboys bestaat een meldpunt. De vraag is echter of dit meldpunt voldoende bekend is. De gemeente zal dit meldpunt extra in de schijnwerpers gaan zetten.

Daarnaast zegt wethouder de Jonge toe dat het college meeloopt in de Walk of Freedom van 20 oktober 2018.

VVD: De gemeente doet al erg veel. Het gaat er vooral om te werken aan bewustwording en zelf het goede voorbeeld te geven.

Burgerbelang: Wat ontbreekt is een antwoord op de vraag wat de effecten van de voorgestelde aanpak in Zutphen moeten zijn.

College: De effecten van de aanpak rondom loverboys zijn goed te noemen. Het probleem is zeker nog groot en urgent, maar de verschillende instanties en organisaties werken goed samen. Het informeren van burgers kan (nog) beter.

D66: Besteed hierbij ook aandacht aan voorlichting op scholen.

Stadspartij: Het advies- en meldpunt Oost-Veluwe kan mogelijk worden ingezet.

BewustZW: In de aanpak van deze misstanden zijn we nog te veel reactief bezig. Op het gebied van preventie kan meer gedaan worden, ook door de gemeente. Participeren in de pilot natuursteen is een goede stap. Vanuit de Tweede Kamer zou meer geld beschikbaar moeten worden gesteld.

Burgerbelang: In de voorlichting op scholen, basis- en voortgezet onderwijs, valt nog winst te behalen.

CDA: De motie is opgesteld vanuit de gedachte; denk groot, begin klein. De problematiek kan niet in worden opgelost vanuit Zutphen, maar we kunnen hier beginnen. Dank aan de andere fracties voor de suggesties.

College: Het college wil extra aandacht vestigen op het meldpunt maar is van mening dat extra investeren in preventie en toelichting op scholen met betrekking tot de loverboys problematiek op dit moment niet noodzakelijk is. Er gebeurt al heel veel op het gebied van voorlichting en training. Voordat de raad vraagt om meer investeringen, graag goed nadenken en nakijken of dit nodig is.

D66: Zijn de indieners van de motie van mening dat hun punten zijn gehonoreerd? Is de motie hiermee overbodig?

CDA: De fracties van CDA en ChristenUnie zullen zich nog beraden. Vanwege het belang van de thematiek willen wij de motie waarschijnlijk handhaven.

SP: Hiermee is de vraag naar de fundamentele oorzaken van deze problematiek nog niet beantwoord.

CDA: Met mensenhandel wordt ontzettend veel geld verdiend. Dat maakt het moeilijk om deze criminaliteit te beteugelen.

CU: Wat we kunnen doen is werken aan bewustwording bij de bevolking.

Voorzitter: De motie is voldoende besproken en kan aan de orde komen in de raadsvergadering. Het is aan de indieners af te wegen of zij de motie handhaven.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in