Pagina delen

Forumverslag 23-04-2015

Forumspecial Wonen (23-04-2015)

Datum 23-04-2015 Tijd 19:30 - 22:00
Zaal
Het Bornhof
Behandeling
Beeldvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
M.J.E. van den Berg
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers en A. Verwoort
SPE. Müller en E. Jager
D66C.A. Lammers en H.F. Remmers
PvdAH.W. Hissink en J. Bloem
GroenLinksC. Oosterhoff en G.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd en J. Boersbroek
VVDB. van der Veen
CDAK.M. Warmoltz en A.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink en A. van Dijken
BewustZWT. Marks

Verslag van de vergadering

Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De voorzitter geeft aan dat het vanavond een speciaal forum betreft. Het onderwerp betreft de laatste ontwikkelingen in de sociale huursector. Uit alle hoeken zijn er geïnteresseerden, dat is fijn omdat zo tot een goed gesprek gekomen kan worden.

Deze avond bestaat uit twee delen. Eerst een plenair deel waarin twee presentaties worden gegeven, een door de gemeente en een door woningbouwcorporatie Ieder1. Dan volgt er een pauze waarna de aanwezigen in drie groepen uiteen gaan om aan een van de drie thematafels te gaan discussiëren over de stellingen die per tafel uitgedeeld zijn.

Presentatie “Algemene ontwikkelingen op woongebied”

De beleidsadviseur Wonen van de gemeente Zutphen geeft een presentatie. Zie hiervoor bijgevoegde presentatie.

Presentatie “Ontwikkelingen binnen corporaties”

De directeur van Woningbedrijf Ieder1 geeft een presentatie. Zie hiervoor bijgevoegde presentatie.

Vertoning film “Waterkwartier Verbetert”

Er wordt een film getoond hoe het er met de wijk Waterkwartier voorstaat na de 2,5 jaar gezamenlijke inspanningen van Woningbedrijf en gemeente.

Discussie in drie subgroepen aan de hand van stellingen.

Er vinden twee gespreksrondes van 30 minuten plaats. Alle aanwezigen kunnen deelnemen aan de gesprekken. Na de eerste ronde wordt er gewisseld van tafel.

Alle aanwezigen hebben bij binnenkomst een naamkaartje met daarop een kleur sticker gekregen. De kleur van de sticker bepaalt of men als eerste zit aan de witte tafel (over de sociale huursector en betaalbaarheid), aan de blauwe tafel (over woningbouwprogramma en doelgroepen), of aan de gele tafel (over toekomstbeeld voor Zutphen). Aan ieder tafel zit een tafelvoorzitter en een expert op het thema van de tafel.

De eerste 25 minuten wordt er gediscussieerd aan de hand van een aantal stellingen die op papier staan. De laatste 5 minuten kan een ieder per stelling met behulp van gekleurde stickers aangeven of de stelling en/of het gesprekspunt wordt gedeeld (groene sticker), niet wordt gedeeld (rode sticker) of dat men er genuanceerd over denkt (oranje sticker).

Terugkoppeling van tafelvoorzitters.

De tafelvoorzitter van de blauwe tafel over woningbouwprogramma en doelgroepen geeft aan dat op de stelling “Op dit moment worden in Zutphen woningen gebouwd waar helemaal geen vraag naar is” samenvattend het volgende is gezegd. Er moet een beter aanbod komen om door te stromen en dat doorstroming financieel aantrekkelijker moet worden gemaakt.

Op de stelling “In Zutphen willen we dat mensen doorstromen naar een woning die bij hun inkomen past en om dat te kunnen doen moeten we vooral geen nieuwe woningen voor starters bouwen” is samenvattend het volgende gezegd. Er is behoefte aan een nieuw type seniorenwoning. Ook hier speelt dat financiën de doorstroming beletten.

Op de stelling “Tot nu toe is er in Zutphen veel sociale huur gebouwd en daarom is het nu tijd om duurdere woningen te bouwen om de doorstroming te stimuleren” is samenvattend volgende gezegd. De woningen moeten zijn afgestemd op de financiële mogelijkheden van deze tijd.

Op de stelling “We gaan geen woningen voor jongeren bouwen” is samenvattend het volgende gezegd. Er moet meer aandacht komen voor het mogelijk maken van kunnen doorstromen dan voor het creëren van starterswoningen.

De tafelvoorzitter van de witte tafel over de sociale huursector en betaalbaarheid geeft aan dat op de stelling “Er zijn niet genoeg goedkope huurwoningen in Zutphen en ze staan niet op de juiste plek” samenvattend het volgende is gezegd. Plek is ondergeschikt aan betaalbaarheid. Door inkomenskwesties, zoals baanverlies, worden woonlasten te hoog.

Op de stelling “Woonlasten zijn voor grote groepen huurders te hoog geworden” is samenvattend het volgende gezegd. Het is te beperkt om alleen over huurlasten te praten, je moet hier de woonlasten bijnemen.

Op de stelling “Ook duurzame huurwoningen zijn betaalbare woningen” is samenvattend het volgende gezegd. Ook duurzame woningen zijn betaalbaar. Dat beeld is nu vaak anders. Er moet een gesprek op gang komen waarin wordt duidelijk gemaakt dat het een het ander niet uitsluit. Betaalbaarheid werkt voor iedereen anders, dit is gekoppeld aan het inkomen.

Op de stelling “De verdeling van sociale huurwoningen is de taak van de corporaties, niet van de gemeente” is samenvattend het volgende gezegd. De plek is ondergeschikt aan betaalbaarheid.

De tafelvoorzitter van de gele tafel over het toekomstbeeld voor Zutphen geeft aan dat op de stelling “Zutphen vergrijst en daarom moeten we u meer woningen voor jongeren en gezinnen bouwen” is samenvattend het volgende gezegd. Bij woningen voor jongeren moet niet gedacht worden aan type woningen maar dat er een behoefte bestaat aan een woning. Op de stelling “Het is nu tijd om duurdere woningen te bouwen om het voorzieningenniveau te handhaven” is samenvattend gezegd dat hierover de meningen zijn verdeeld. Waar liggen de behoeften van mensen die zorg nodig hebben.

Op de stelling “Wonen boven winkels is gestimuleerd maar uiteindelijk is het niet gelukt om deze woningen in het goedkope segment te bouwen” is samenvattend het volgende gezegd. Financieel is dit niet altijd haalbaar. Het is wel belangrijk om de binnenstad aantrekkelijk te houden. Er moet gekeken worden naar andere doelgroepen: jongeren kunnen deze woningen niet betalen.

Op de stelling “Herkent u zich nog in het toekomstbeeld dat geschetst is” is samenvattend het volgende gezegd. De focus moet liggen op sociale woningen, niet op een eenzijdige doelgroep in de stad.

Op de stelling “Zutphen moet zich niet meer richten op alle typen huishoudens maar moet de aandacht op bepaalde groepen richten (ouderen, antroposofen, gezinnen)” is samenvattend het volgende gezegd. Er moet gekeken worden naar de doelgroepen en hun wensen. Dit moet je faciliteren.

Op de stelling “In 2025 is de woningmarkt gespannen en is nog steeds de woningvraag groter dan het aanbod” is samenvattend het volgende gezegd. Moet er gedacht worden aan containerwoningen voor jongeren of moet het huidig aanbod bekeken worden?

Voor een uitgebreide impressie van de gesprekken wordt verwezen naar de flap-over die als bijlagen bij dit verslag zijn gevoegd.

Slotwoord van wethouder Coby Pennings.

Er is enthousiast mee gediscussieerd en meningen gedeeld. Het onderwerp van deze avond treft een ieder en is de laatste jaren aan veranderingen onderhevig geweest. Suggesties zijn altijd welkom, ook als deze na vanavond nog worden gegeven want dit is een heel belangrijk onderwerp. Het vervolg zal zijn dat op het gemeentehuis verder zal worden gesproken met de verschillende woningbedrijven om dit goed handen en voeten te kunnen geven.

Sluiting.

De voorzitter dankt iedereen voor zijn of haar inbreng, dit zal worden meegenomen naar het gemeentehuis om daar de discussie voort te zetten. Iedereen wordt uitgenodigd om tot slot een drankje te blijven drinken.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad