Pagina delen

Forumverslag 23-03-2021

Motie: Zutphense steun aan campagne Voor 14 (23-03-2021)

Datum 23-03-2021 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
videoconference
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
Y.J.A. ten Holder
Griffier
N ten Bokkel
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPM de de Ridder
PvdAS de de Geus
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66I van Dijk
VVDJ Lok
CDAG.H. Brunsveld
Stadspartij
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldA Menkveld

Verslag van de vergadering

De voorzitter geeft het woord aan de initiatiefnemers van het raadsvoorstel voor het beantwoorden van de vragen.

Burgerbelang is wat verbaasd over de motie. Ze vindt het meer een links populistische verkiezingscampagne. De partij is ook voor het verhogen van het minimum loon. Echter een verhoging ervan heeft wel invloed op de loonschalen wat niet wenselijk is, aldus de partij

SP geeft aan dat het zeker geen propaganda is. De partij geeft aan dat de produktiviteit als werkende gemeenschap in Nederland is gestegen echter het deel wat naar arbeid gaat is gedaald. Echter het deel wat naar aandeelhouders gaat het kapitaal, is daarentegen gestegen. Door deze scheve verdeling te stoppen zorgt ervoor dat mensen weer meer kunnen gaan uitgeven. Het helpt daarmee concreet alle inwoners van Zutphen.

GroenLinks geeft aan dat er altijd wel redenen zijn om niet het voortouw middels deze de motie te nemen. Het heeft echter niets met links populisme te maken.

Burgerbelang vraagt zich af wie de kosten van de loonsverhoging gaat betalen. In deze motie wordt niet de dekking weergegeven wat wel zou moeten. Dat is ook een reden om deze motie niet aan te nemen. Daarnaast vindt de partij dat de gemeente niet het voortouw moet nemen bij een verhoging van het minimum loon.

GroenLinks geeft aan dat er pas over dekking van de kosten kan worden gesproken als de hoogte ervan bekend is. Daar zijn nu alleen nog geen gegevens van.

D66 vindt de motie sympathiek echter het moet wel realistisch zijn. En gemeenten gaan hier niet over, mede omdat zij geen inkomenspolitiek mag bedrijven. Landelijk wordt er al over een loonsverhoging gesproken. D66 wil een loonstijging van 10- 20%

GroenLinks geeft aan dat een verbod op inkomenspolitiek niet voor deze motie geldt.

De ChristenUnie vindt dit een sympathieke motie en is er ook een voorstander van. De dekking van de kosten is echter wel een probleem. In de motie staat iets over een inkomensongelijkheid echter volgens de partij gaat het hier om een vermogensongelijkheid.

De VVD is voorstander van de verhoging van het minimum loon echter deze motie dient landelijk geregeld worden. De gemeenteraad gaat hier niet over. Tevens wil de partij weten wat een verhoging van het minimum loon voor invloed heeft op de totale loonkosten van de gemeente.

SP geeft aan dat de gemeente wel over de minimum lonen gaat. Daarnaast kan druk vanuit de gemeenten richting het Rijk wel degelijk invloed hebben op de landelijke besluitvorming. Tevens geeft de gemeente mensen perspectief op een beter landelijk minimum loon door voor hen op te komen.

PvdA vindt de motie een goed signaal naar het Rijk. Gemeenten moeten immers zelf het voorbeeld geven.

VVD vindt dat de gemeente met deze motie een verkeerd beeld geven; net alsof de gemeente iets over de hoogte van het minimumloon te zeggen heeft ! De partij wil weten wat de financiële gevolgen voor de gemeente m.b.t. de lonen en uitkeringen zijn, als wij deze motie aannemen.    

GroenLinks verduidelijkt dat gemeenten wel over de salarissen van de medewerkers gaan en bij een aanpassing daarvan geven wij het goede voorbeeld aan het bedrijfsleven in Zutphen.

De VVD geeft aan dat voorkomen moet worden dat met deze motie het beeld ontstaat dat alle lonen automatisch worden verhoogd.

Het CDA vindt het mooi dat er in de motie ook aangegeven wordt hoe wij er hier in Zutphen uitvoering aan willen geven. Echter niet duidelijk is hoe hoog de kosten voor de gemeente worden. En daarnaast wat we gaan doen met het salaris van ingehuurde personeel ? Tevens vraagt de partij zich af of het minimumloon wel met 30% verhoogd moet worden. Het CPB geeft aan dat 10% loonsverhoging nauwelijks tot een vermindering van de werkgelegenheid leidt. Echter een verhoging tot 14 euro kan al tot forse vermindering van banen leiden ! Dat is een reden voor het CDA om deze motie niet te steunen. Het verminderen van het verschil tussen het netto en het bruto loon vindt de partij veel belangrijker.

SP verduidelijkt dat 10% loonverhoging alleen de inflatiecorrectie betreft. 14% verhoging is echt nodig.

BewustZW vindt het doel van de motie duidelijk echter het minimumloon wordt al landelijk geregeld. Echter met de motie wordt een signaal afgegeven dat er wel degelijk wat aan de hand is. De partij vindt het van belang wat de financiële gevolgen voor de gemeente zijn als de minimumlonen worden verhoogd. De partij vindt het tevens van belang om te weten wat de verhoging van de lonen voor effect hebben op oa de kwijtschelding van schulden. Er kan een soort kanteleffect komen waardoor mensen niet meer in aanmerking komen voor steun. Wat is dan ook het maatschappelijk effect wil de partij weten. Deze informatie moet wel duidelijk worden voordat de motie naar de raad gaat.

KieslokaalZW wil weten wat het effect is op de totale brutoloonsom van de gemeente. Tevens verwacht de partij als het minimumloon landelijk wordt verhoogd dat de kostprijs van de produkten omhoog gaat. Het totaal beeld van wat levert het op en wat zijn de kostenverhoging moeten duidelijk worden.

De voorzitter geeft het woord aan het college voor een verdere toelichting.

Het college meldt dat Nijmegen de enige gemeente is die het goede voorbeeld heeft gegeven. Het college meldt dat er bij de gemeente Zutphen geen enkele werknemers is die minder dan € 14,--/ uur verdient. Wel kunnen er starters zijn die in een aanloopschaal minder ontvangen verdienen. Mocht de raad toch beslissen tot een verhoging van het minimumloon dan heeft dat effect op alle loonschalen. Bij de WSW`érs is de CAO leidend. Echter als daar de lonen worden verhoogd dan heeft dat invloed op de toeslagen die zij ontvangen of op de vermindering van eventuele kwijtschelding. Prima om een signaal naar het Rijk te geven echter houd wel rekening met het feit dat een landelijke loonsverhoging het gemeentelijk loongebouw onder druk kan zetten.

GroenLinks wil weten of het loongebouw onder druk komt te staan zowel bij 10 als 30 % verhoging van het minimumloon. Is Nijmegen tegen hetzelfde probleem aangelopen wil de partij weten.

Het college verduidelijkt met een voorbeeld dat als je het minimum loon van bijvoorbeeld een starter verhoogd, dit van invloed is op het gehele loongebouw van de gemeente. Het college vindt het belangrijk dat een verhoging van het minimumloon landelijk geregeld moet worden.

Het CDA geeft aan dat het juist de doelstelling van de motie Voor 14 is om van onderaf op landelijk niveau het gehele loongebouw omhoog te krijgen. Dus niet alleen het minimumloon.

SP geeft aan dat de motie Voor 14 juist niet gaat over de aanpassing van het totale loongebouw m.b.t. tot het minimumloon maar vooral betrekking heeft over de mensen die onder de 14 euro zitten.

BurgerBelang geeft aan dat veranderingen in de lagere lonen altijd invloed hebben op de lonen daarboven.

SP verduidelijkt dat in Nijmegen alleen het loon onder de 14 euro met een paar treden zijn verhoogd. Er is daar volgens de partij verder niets gebeurd met het totale loongebouw.

GroenLinks wil eerst onderdelen van de motie verder uitspitten en komt er volgende week in de raad op terug.

VVD denkt ook dat een verhoging van het minimum loon tot een verhoging van de loondruk in het gemeentelijk loongebouw leidt. De motie geeft daar te weinig informatie over.

BewustZW wil dat de indieners nog eens goed naar de motie moeten kijken. De partij vindt dat als we al een statement richting het rijk willen maken dit alleen voor de eerste 2 delen van de motie moeten doen. Van belang is daarbij tevens dat we eensgezindheid met alle gemeenten daarbij moeten uitstralen.

De ChristenUnie wil weten wat de rek is in ons loongebouw, als we het minimumloon oprekken tot 10- 15% verhoging.

Burgerbelang gaat akkoord met de motie als punt 3 er uitgaat.

De SP geeft aan dat de motie ongewijzigd in de raad besproken kan worden. De partij hoopt dat er landelijk beleid komt wat er voor zorgt dat het minimum loon voor iedereen boven de € 14,-- /uur uitkomt.

GroenLinks is tevreden dat alle partijen de eerste 2 punten van de motie ondersteunen. Wat punt 3 betreft hoopt zij dat Zutphen hierin het goede voorbeeld gaat geven. Zelf zal de partij nog nagaan hoe zij punt 3 nog anders kan verwoorden.

De voorzitter concludeert uit de reacties van de raadsleden dat het onderwerp verder kan worden besproken in de raad voor eventuele besluitvorming.

Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering.

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Contractering huishoudelijke zorg 2021-2026 (23-03-2021)

Datum 23-03-2021 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
videoconference
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
I Kleinrensink
Griffier
M Linssen
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM Dolfing
SPG.J.N. Müller
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangE Yildirim
D66I van Dijk
VVDA. van Dijk
CDAH Haringsma
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldA Menkveld

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet de aanwezigen welkom.

Mevrouw Bolt is een inspreker bij dit forum.

Zij dankt voor de gelegenheid van het geven van een toelichting. Zij is trots op de werknemerscooperatie. Dat geeft veel voldoening en uitdagingen. De overheadkosten zijn heel laag. De client staat centraal bij de organisatie die zich op Zutphen en Warnsveld richt. Het marktaandeel is gegroeid tot 13 procent. De score bij klant ervaringsonderzoek is hoog.

De SP heeft een verhelderende vraag: zij is blij met het succes. Het verder terugdringen van de marktwerking kan ertoe leiden dat het aandeel van de cooperatie groeit, kan zij dit aan. Bolt: dat kan, het kan tot splitsing in kleinere onderdelen leiden. We zijn er klaar voor.

De PvdA: Wat is uw ervaring met nieuwe medewerkers? Ziet u daar potentieel? Wat is uw ervaring met klanten van andere organisaties, willen deze overstappen?
Mevrouw Bolt: client volgt de hulp, dus dat moet geen probleem zijn. We staan altijd open voor nieuwe medewerkers. We gaan bij groei voor kwaliteit.

Burgerbelang: Waarom is er toch gekozen voor 3 aanbieders? Bolt zegt dat het misschien gedaan is i.v.m. kostenbesparing.

De voorzitter dankt de inspreker voor de bijdrage.

ChristenUnie wil een interruptie. Zij wil graag dat de vraag over de keuze aan het College wordt gesteld.

De VVD wil reageren op het voorstel. Tijdens de coalitieonderhandelingen zijn afspraken gemaakt over het terugdringen van de marktwerking. Destijds was nog niet duidelijk op welke wijze. VVD is blij met de verkleining van het aantal aanbieders. Wij zijn voorstander van een groter aandeel van de cooperatie.

GroenLinks is positief over het voorstel. Graag wil zij aandacht voor de uitvoering in de praktijk. Graag wil zij risico weten als de cooperatie niet doorkomt, en de effecten voor de clienten in de praktijk. We hopen dat het voor hen ook een vast gezicht betekent. Er moet aandacht zijn voor het behoud van rechten van hen die over moeten naar de nieuwe organisatie. Daarnaast ook aandacht voor de doorverwijziging.

D66 heeft een aantal punten:
1. klachtenafhandeling: er is bij 3 partijen belangrijk, zij pleit voor externe afhandeling.
2. kwaliteit: we hebben nu een hoge cliententevredenheid. Het is een risico om dit op zijn kop te gaan zetten. Het moeten minimaal 3 partijen zijn i.v.m. het waarborgen.
3. cooperatie: in vorig overleg kwam naar voren dat hier weinig interesse in was en dat er geen energie in moest worden gestoken.

De PvdA heeft nog 2 vragen aan de inspreekster. Zij geeft aan dat de situatie prima is, met hoge cliententevredenheid. Hoe kijkt zij tegen verdienste van 11.50 aan terwijl 27 euro wordt betaald. Hoe de spreekster tegen aan de clientencooperatie.

Van Dijk: Wij bepleiten dat de hulpen zelf een keuze kunnen maken over het al dan niet aansluiten bij een cooperatie. Wat betreft de tarieven heb ik niet direct een antwoord.

ChristenUnie: de client mag zelf de hulp kiezen, tegelijkertijd wordt personeel zoveel mogelijk verdeeld over de aanbieders: hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Graag ook meer duidelijkheid over de organisatie. Tenslotte wil zij ook weten hoe het verschil tussen bruto en netto is te verklaren? Is hier iets te regelen?

Burgerbelang: we maken ons zorgen over de beperking tot 3 organisaties. We willen keuzevrijheid behouden. Van het College wil mijn graag weten welke afspraken zijn gemaakt over de cooperatie.

PvdA vraagt aan Burgerbelang: waarom is dat voor u zo belangrijk? Burgerbelang vindt de eigen keuze voor organisatie en persoon belangrijk.

GroenLinks wil weten van Burgerbelang of het de keuze voor organisatie en persoon betreft. Burgerbelang: belangrijk dat het alle onderwerpen betreft.We moeten maatwerk behouden.

SP wil van Burgerbelang weten of het gaat om de keuze tussen de personen in plaats van de organisaties. Dat blijft namelijk bestaan. Burgerbelang wijst op de situatie in Hardenberg, waar bepaalde organisaties worden uitgesloten voor nieuwe organisaties. SP stelt dat daar de situatie anders is, omdat de hulp de clienten kan meenemen naar de nieuwe organisatie.

Burgerbelang is bang dat op basis van theoretische beschrijvingen worden gegund aan organisaties. Lokale besteding en certificering zou moeten worden meegenomen. Kan er een wijziging worden aangebracht als het niet gaat werken of als gecontracteerde toch bij organisatie wil blijven werken? Is college bewust van de onrust die dit teweeg gaat brengen?

De VVD heeft een interruptie. Zij hebben respect voor de vragen, maar vindt de referentie bijzonder beperkt. De vragen kunnen daarom mogelijk simpel beantwoord worden.

Burgerbelang vindt dit spijtig. Het betreft zorgen van de doelgroep.

Het CDA is het eens met het voorstel. Het is een goede transitie. De snelheid van het proces, de inschrijving voor de zomer is dat realistisch? Zij wil dit graag weten van het College. Hoe wordt er in de praktijk bijgestuurd, om ervoor te zorgen dat de hulpen de opdracht kunnen waarmaken.

De Stadspartij vraagt zich af wat er gebeurt wanneer we niet tot overeenstemming komen met een geselecteerde partij.

De SP is erg enthousiast over het voorstel omdat de marktwerking uit het stelsel wordt gehaald. Dit heeft in het verleden tot chaos in het stelsel geleid. Deze wordt nu uit het systeem gehaald. De klachtafhandeling waar D66 is niet meer nodig, door het verdwijnen van belangentegenstellingen. Wat de SP wil weten van het College is hoe de ontmoetingsplek voor werknemers weer terugkeert.

BewustZW was al jaren voorstander van een cooperatieve vorm. Daar is zij bijzonder blij mee. De kostprijzen worden op productniveau afgerekend, maar hoeveel punten geef je voor het financiele deel, maar hoe scoor je kerncompetenties? Dat moet je van te voren meegeven aan de ondernemers. Je loopt nu kans op arbitrages, en vertraging aan gunning.

VVD stelt dat de antwoorden worden gegeven in het document.

De PvdA is erg enthousiast over het voorstel. Hoe wordt het behouden van hulp gecommuniceerd naar inwoners. Dit om onrust te voorkomen. Andere vraag: stel dat we niet tevreden zijn, welke mogelijkheden zijn er dan om er onderuit te komen.

Het College dankt de raadsleden voor de reacties. Wat betreft de werknemerscooperatie. Het is plan dat ondertussen niet veranderd is. Dat gaat niet het geheel bedienen, en dat doen zij goed. Deze vorm voldoet ook aan de criteria. De ogen zijn op Zutphen gericht wat betreft deze werkwijze. Vanuit andere gemeentes wordt het met interesse gevolgd. Dat het voor inwoners beter wordt, is niet terug te lezen. Op dit moment wordt het goed gewaardeerd. Deze kan alleen maar hoog blijven, als werknemers hun werk goed kunnen blijven doen. Dit moet komende jaren zo blijven. De klachtenprocedure is eenvoudig: iedereen moet dat bij de organisatie zelf kwijt kunnen, maar daarna moet dit ook via de gemeente mogelijk blijven. De keuzevrijheid is ook in vorige vergaderingen naar voren gekomen. Het betreft vooral de vaste hulp. Dat hebben we goed geregeld hiermee. We hebben gekozen voor een vereenvoudigde procedure voor het bevragen van de organisaties. Dat is niet een afvinklijstje. Er zal altijd een rangschikking zijn. Het voorbeeld van de gemeente Hardenberg verschilt nogal met de wijze waarop wij een relatie aangaan. Dit is een verschil met een raamovereenkomst. De communicatie met de inwoners en hulpen gebeurt intensief de komende periode. De hulp heeft daar ook een rol in. Iedereen kan zijn werk blijven doen. Onderaannemer is een aantal keren gevallen, dat zal hier niet moeten gebeuren. Dat moet gebeuren door degenen waar wij een relatie mee aangaan.

ChristenUnie: Valt dit contractueel af te hechten?

College: Daar hebben wij aan gedacht in de overeenkomst en de gesprekken.

Stadspartij: Wanneer niet voldoende personeel is bij 1 aanbieder, dan aangevuld door de anderen. College: correct.

Burgerbelang: Hoe gemonitord? College: dat doen we heel intensief.

College: De organisaties moeten lokaal verankerd zijn, en lokaal een plek hebben voor het personeel om elkaar te ontmoeten en informatie uit te wisselen. De uurtarieven hebben we eerder besproken en is een van de belangrijke beoordelingscriteria. We kijken naar de inschaling. Het gesprek zal anders lopen bij nieuwe partij, waarbij we nu meer grip hebben over de verdeling van het uurtarief.

De ChristenUnie kan een ondergrens voorstellen, is het College daartoe bereid? Het college stelt dat het is mogelijk is, het moet onderdeel zijn van het gesprek.

Wat nog blijft is de wijze van indicatiestelling, dat verandert niet. Onze betalingssystematiek verandert niet.

De ChristenUnie wil weten hoe medewerkers verdeelt worden, en hoe het College omgaat met de arbeidspool. Dat laatste kan het College niet beantwoorden, daar is niet over gesproken. De inwoners kunnen kiezen voor de behandelaar, dan kan hij/zij kiezen voor de organisatie. Daarin kunnen we nu niet in sturen. De werknemerscooperatie moet ook zelf aangeven in hoeverre ze kunnen groeien.

Burgerbelang: wanneer het niet werkt, kan het dan gewijzigd worden? Het College geeft aan dat wanneer een aanbieder niet voldoet aan de afspraken, dat dit opgevangen moet worden door de andere aanbieders of een nieuwe moet komen. We kiezen dan niet voor een ander stelsel. Dit is in theorie.

De voorzitter stelt vast dat het onderwerp voldoende besproken is en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad

I-Visie gemeente Zutphen 2021-2023 (23-03-2021)

Datum 23-03-2021 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.N. Müller
Griffier
B.M. Duizer
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinks
SP
PvdAF.J.M. Heitling
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66H. Brouwer
VVDJ Lok
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieB Westerhof
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldA Menkveld

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij het Forum over de I-Visie en zet kort uiteen wat de opzet van het Forum is.

College/ wethouder De Jonge: Er is het afgelopen jaar veel gebeurd op het gebied van digitalisering. Ook de rol van informatie in onze samenleving is veranderd. Informatie, data en kennis wordt op verschillende manieren gevonden en gebruikt. De overheid heeft als taak haar informatie toegankelijk en begrijpelijk aan te bieden. Dat speelt bijvoorbeeld bij de Omgevingswet.
De vier pijlers voor de I-Visie zijn digitale inclusie, toegang tot informatie, digitale dienstverlening en werken aan het verhogen van informatiebewustzijn. De I-Visie is de verbindende schakel tussen informatiebehoefte aan de ene kant en de technische mogelijkheden aan de andere kant, op het gebied van ICT en automatisering.

Gertie Sloetjes (projectleider) en Bart Lindeboom (teamleider I&A) krijgen het woord voor een presentatie. Zie voor deze presentatie de bijlage bij dit verslag en de uitzending op youtube.

De voorzitter geeft de fracties gelegenheid een bijdrage te leveren.

D66: Goed dat er nu een visie ligt en dat deze niet al te ver vooruit kijkt, gelet op de snelle ontwikkelingen. Een robuuste ICT waarin ook de privacy van onze inwoners is gewaarborgd, is een flinke uitdaging. Moeten we dat alleen blijven doen als gemeente? Aanhaken bij common ground is een eerste stap. In de toekomst gaan we op zoek naar een strategische partner. Wie of wat zou dat kunnen zijn? Hoe gaan we in de toekomst samenwerken?

ChristenUnie: Het gedrag van de medewerkers is belangrijk. Hoe komen ambtenaren op het juiste niveau, zodat ze informatie gestuurd gaan werken? Bij digitale inclusie en de samenwerking met de bibliotheek, denken wij ook aan jongeren vanaf 15 jaar die niet digitaal vaardig zijn. Zij kunnen digitale formulieren bijvoorbeeld niet lezen en begrijpen. Het is de vraag of deze jonge mensen, ongeveer 15 procent van onze bevolking, op deze manier kunnen worden bereikt. En zijn onze inwoners ook betrokken bij het opstellen van deze visie?

Kies Lokaal: Is er menselijke controle op de robotisering van de beslisbomen, waarover in de presentatie werd gesproken?

VVD: In welke mate hebben wij zelf de expertise in huis op het gebied van ICT en automatisering en hoeveel hulp moeten wij hiervoor inhuren? Over de investeringen staat er vaak dat dit nader moet worden bepaald. Kan de wethouder specifieker zijn over het moment waarop deze investeringen moeten worden gedaan?

PvdA: Een boeiende, leerzame en prettig leesbare visie. We zijn er blij mee dat de gemeente niet zelf het wiel probeert uit te vinden, maar via de common ground gedachte werkt. Een goed uitgangspunt is wat elders goed werkt in Zutphen te implementeren. Voor de vragen sluit ik aan bij de heren Westerhof over inclusie en Menkveld over robotisering en de controle daarop. Er is veel aandacht voor het strategische deel, minder voor het tactische en nog minder voor het operationele. Graag wat meer duiding bij de tijdpaden die voor ogen staan bij de uitvoering.

Burgerbelang: In tegenstelling tot de heer Heitling, vond ik het stuk niet makkelijk leesbaar. “We volgen de agile ontwikkeling van VNG realisatie en nemen de opties vanzelfsprekend mee in de afwegingen van inrichting” staat er met betrekking tot common ground. Wat betekent dit voor dit stuk en onze besluitvorming? Er is veel overlap met de vorige I-Visie en met die van Apeldoorn en die van Brummen, maar onduidelijk is voor mij wat dit besluit gaat betekenen en wat daarin specifiek de het accent van de gemeente Zutphen betreft. Kan ook iets concreets worden gezegd over het strategisch partnerschap dat volgens de visie nodig is? En over het benodigde personeel en de financiële middelen?

Stadspartij: Bedankt voor de heldere presentatie. Kunnen de doelen qua informatievoorziening in de huidige organisatiestructuur tot stand komen of zijn aanpassingen nodig? En over ENSIA, de accountantsverklaring op onze informatie, hoe is dat georganiseerd en wie is daarvoor verantwoordelijk?

BewustZW: Er liggen opdrachten vanuit het rijk, maar de gemeente verkeerd in financieel zware tijden en moet keuzes maken. Onduidelijk is welke keuzes het college heeft gemaakt of gaat maken. Dat wil ik als raadslid graag weten, ook in relatie tot de kaders die de raad heeft gesteld. Die informatie heb ik nodig om een besluit te kunnen nemen.

CDA: Onze complimenten voor deze visie. Veel vragen zijn al gesteld. Wat ik daarnaast nog graag wil weten is of en wat de gemeente met het concept smart city gaat doen.

College: Het strategische partnerschap voor de toekomst is nodig omdat onze gemeente eigenlijk te klein is voor de opgave waar we voor staan. Er is steeds meer kennis en expertise nodig. We zijn echter nu nog bezig te bepalen waar we als gemeente zelf van zijn en waar we regie op moeten blijven voeren. Nu de basis nog niet op orde is, willen we geen partnerschap aangaan. Daarom investeren we in ons informatiebeheer en de systemen om vervolgens wel die stap te zetten. Dan kunnen we op basis van gelijkwaardigheid samen gaan ontwikkelen. In de toekomst zien we voor ons dat we in een groot samenwerkingsverband gaan functioneren. Een verband met alleen de gemeente Apeldoorn zal naar verwachting te kleinschalig zijn.

Informatie gestuurd werken en informatiebeheer gaat onderdeel uitmaken van het opleidingspakket voor de medewerkers van de gemeente.De focus in de visie lag vooral op de digitale vaardigheid van ouderen. De vraag van de ChristenUnie gaat over jongeren en daar is misschien onvoldoende bij stil gestaan. Ik kom daar nog op terug.
Inwoners zijn niet direct betrokken bij het opstellen van de visie. Wel is er veel aandacht geweest voor een specifiek onderdeel in de uitvoeringsagenda, digitale inclusie.

Burgerbelang: Waar zeggen wij nu precies ja op en wat is het Zutphens aandeel geweest in deze I-Visie?

College: Het gaat om wereldwijde uitdagingen op het gebied van informatie, maar het is het Zutphense antwoord op dat vraagstuk. Het is logisch om landelijk kennis op te halen en kennis en expertise gezamenlijk te ontwikkelen.

Ambtelijke ondersteuning: Er zijn vragen gesteld over robotisering. Computers zijn beter in het nemen van standaard beslissingen dan mensen. Over het opzetten van een beslisboom moet heel goed worden nagedacht, maar het doorlopen daarvan kan wellicht beter door een computer worden gedaan dan een ambtenaar met subjectieve gevoelens. Er moet echter altijd ruimte zijn voor maatwerk.

College: Er is ook nog gevraagd of onze eigen expertise voldoende is, of dat we van externe inhuur gebruik moeten maken. We draaien op onze eigen expertise, maar dat zorgt er zoals eerder gezegd voor dat we kwetsbaar zijn. Personele consequenties zijn in het stuk aangegeven (kanttekening 2). De formatie zullen we op orde moeten houden, anders is dat direct terug te zien in de resultaten. De investeringen zijn in het uitvoeringsprogramma opgenomen voor het eerste jaar. Wanneer nieuwe investeringen nodig zijn, volgt een nieuw uitvoeringsprogramma met een financiële paragraaf. Voor dit laatste is ook een besluit van de raad nodig.

Smart city kwam enkele jaren geleden te vroeg, ik denk dat we daar nu beter mee om kunnen gaan. Als er nieuwe initiatieven zijn, staan we daarvoor ook meer open.

De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende is besproken en voor besluitvorming in de raad kan worden geagendeerd. Hij dankt alle deelnemers aan het Forum voor hun bijdrage en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad