Pagina delen

Forumverslag 23-03-2015

Presentatie Zutphen vooruit: Veranderende rol, basis op orde en organisatieontwikkeling in 2015 (23-03-2015)

Datum 23-03-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.J.A. Putker
Griffier
E.P. Langenbach
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Jager
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksP. Reeuwijk
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW

Verslag van de vergadering

De Voorzitter heet eenieder welkom, opent de vergadering en licht het onderwerp kort toe.

Het woord is aan het College voor een toelichting.

College: kwaliteit en eigenheid zijn kernwoorden in dit traject. De buitenwereld verandert en de organisatie gaat daarin mee. Medewerkers moeten worden meegenomen in die veranderende rol.

De burger moet merken dat de gemeente mee heeft gedaan met gaande ontwikkelingen.

B. Janssen: In de visie Zutphen 2025 wordt al gesproken van de archipel Zutphen. Om die reden wordt in de verbeelding daarbij aangesloten.

Waarom is de noodzaak tot veranderen er. Er ligt een bezuinigingsopgave, taakmutaties en een maatschappelijke kanteling.

Twee jaar geleden is vanuit de evaluatie van Nieuw Zutphen het programma Zutphen Vooruit voortgekomen. De wereld van Nieuw Zutphen was een andere dan de wereld nu. Vraag was: hoe nu verder, is dit de manier van de toekomst? Die doorontwikkeling is vormgegeven in vijf thema’s.

De betrokkenheid van de ambtenaren met de stad en de organisatie is groot. Er wordt ook al volop geoefend met de nieuwe rol. De overheid bepaalt niet langer de agenda. In plaats van burgerparticipatie is de trend overheidsparticipatie. De burger is ook mondiger en goed geïnformeerd.

De basis van de organisatie is stevig neergezet. Wat helpt ons nu om het verander proces te versnellen? De piramidale organisatie belemmert de professional. Die professional heeft het nodig om beter in zijn kracht gezet te worden.

Voor de nieuwe organisatie wordt uitgegaan van een platte organisatie, de professional staat centraal en een eenvoudiger Planning & Control cyclus. Dit zal ook doorwerken naar de raad.

Het stapelen van control op control op control belemmerd ons in het halen van resultaten. Vertrouwen en loslaten worden sleutelwoorden. Dat vraagt om oefenen en om leren van fouten.

Gelet op de bezuinigingsopgave (19 fte en € 600k) moet ook de keus gemaakt worden wat we niet meer doen. De formatiereductie wordt gezocht in minder management, minder control en minder fysiek & meer sociaal. Planning & Control gaan we slimmer doen. Wat is er nodig aan informatie? Voorbeeld is de 92 pagina’s tellende Burap. De formatiereductie gaat via natuurlijk verloop.

De organisatie gaat bestaan uit zelfstandige teams met professionals. Niet ieder team hoeft een teamleider te hebben. Verder zijn er tijdelijke en hybride teams mogelijk. Die visie op de organisatie wordt nu uitgewerkt. Bij de operationele uitvoerende vragen zetten we ook de professional in de lead.

Op deze manier wordt een maximaal flexibele organisatie neergezet die toekomstbestendig is door verandering in de structuur te bakken. Dat vraagt veel van professionals en leidinggevenden en die competenties worden nu ook ontwikkeld. Talenten van medewerkers worden breed gemobiliseerd.

Er wordt ook gekeken naar intergemeentelijke samenwerking. Op 7 april 2015 komt het bedrijfsplan voor de belastingsamenwerking in het forum.

De nota verbonden partijen komt vanavond in de raad. Verbinding met andere partijen moet stevig zijn en goed gelegd worden.

Kwartiermaker, Y. Schutte, begeleid de kanteling van de organisatie en faciliteert in het leren om te werken vanuit de nieuwe rol.

Y. Schutte: We veranderen niet voor onszelf, maar voor de samenleving.

De Voorzitter geeft de fracties de gelegenheid om vragen te stellen.

PvdA: Een aantal activiteiten van de gemeente zijn ‘fabrieksmatig’, productie draaien. Hoe reken je af bij hybride teams en hoe krijg je de samenleving zover om voor ons te werken? Met betrekking tot de Burap, is het probleem juist niet dat het zolang duurt?

B. Janssen: er komen vaste teams met een professionele attitude. Afrekenen is niet het woord. De professional wil uit zichzelf het goede doen. Vertrouwen en loslaten.

De vraag uit de raad was twee jaar terug om meer Planning & Control. Wat droeg dat bij aan het behalen van de doelen? Het voegt niets duurzaams toe.

GroenLinks: De Burap is veel te groot, het is bedoeld als sturingsinstrument.

B. Janssen: Eens.

CDA: In de presentatie staan bootjes. Bij rustig weer dobberen de bootjes leuk in het rond. Wanneer het moeilijk wordt, zoals  bij een sluis of brug, ga je de kapitein in de op een schip herkennen. Wie is de kapitein in de organisatie. Hoe borg je dit in de veranderende organisatie? Een portefeuillehouder is misschien over vier jaar weer weg. 

B. Janssen: Thema’s komen en gaan. Het bestuur stelt die thema’s centraal. De huidige ontwikkelingen vragen ook iets van de kwaliteiten van de volksvertegenwoordiging.

Y. Schutte: We moeten minder denken vanuit functie & taken, maar meer vanuit rollen & opgaven. De metafoor van de boot is daarom ook treffend, je moet koers bepalen en sturen.

D66: Minder control kan een betere control zijn. Er wordt weinig gesproken over samenwerking in de regio. Rond PIOFACH is het vrij stil, staat dit op een laag pitje?

B. Janssen: 7 april 2015 komt het bedrijfsplan voor de belastingsamenwerking in het forum.

PIOFACH (de bedrijfsvoeringprocessen) gaan we efficiënter organiseren. Bij de taakstelling is uitdrukkelijk gesteld dat er meer naar intergemeentelijke samenwerking moet worden gekeken. De inkoop wordt anders georganiseerd en er wordt ook naar de positie van automatisering gekeken.

Er gebeurt heel veel, waarbij de stedendriehoek uitgangspunt is.

Bij de behandeling van 7 april 2015 zal de context van de ontwikkeling geschetst worden zodat er meer inzicht komt in wat er allemaal loopt.

D66: Is er een organogram waarin inzichtelijk wordt hoe de management laag geschrapt wordt?

B. Janssen: Er is een verbeelding van de nieuwe organisatie in archipel vorm. Daarin wordt de positie van de basisteams, de tijdelijke teams en de hybride teams geschetst.

D66: Wat is de rol van BMC? Kan de scheidende management laag dat niet uitvoeren?

Y. Schutte: Het MT kwam een hobbel tegen in het denken over de doorontwikkeling. BMC heeft het MT toen een spiegel voor gehouden. Dat was nodig om het stuk te kunnen schrijven. Nu bestaat hun rol uit het bewaken van het gedachtegoed en de mensen te ondersteunen om de verandering zelf vorm te kunnen geven.

VVD: Zijn de ambtenaren hiertoe in staat, hoe worden ze voorbereid?

B. Janssen: Een organisatie bestaat uit mensen en er zijn heel veel goede mensen. Vraag is of er wel volledig appel is gedaan op wat mensen kunnen. Er is veel veranderpotentieel, we moeten het alleen losmaken.

VVD: Vraag is hoe mensen worden voorbereid.

B. Janssen: Bij iedere wijziging is er weerstand. 20% is early adaptor, 60% volgt daarna en 20% zit steviger in de weerstand. Voordeel is dat de verandering relatief veilig is, niemand verliest zijn baan. Wel veranderen rollen en wordt er uitgegaan van gedwongen mobiliteit. Medewerkers zo nodig naar een andere functie bewegen.

Stadspartij: Hoe gaat de opdrachtenstroom lopen?

B. Janssen: Goed voorbeeld is de herijking van het armoedebeleid. De portefeuillehouder neemt de lead en laat zich door ambtenaren adviseren. Via het presidium loopt het verdere proces. Daarna kan de bemanning van de betreffende boot geselecteerd worden.

Burgerbelang: Is er ervaring met dergelijke processen in het land?

Y. Schutte: Zorgorganisaties hebben veel ervaring en veel gemeenten denken na over de ontwikkelingen. In Voorst zijn experimenten geweest met zelfsturende teams en in de Planning & Control cyclus anders ingevuld. Ook Oude IJsselstreek is hier mee bezig.

De omvang van de gemeente Zutphen is passend voor dit model.

GroenLinks: ICT is vaak bepalend in dit soort processen, hoe is daar in voorzien?

B. Janssen: ICT heeft een sleutelrol. Er is in geïnvesteerd om de basis goed te maken. Total shutdowns zijn verleden tijd, het zaaksysteem wordt doorontwikkeld, het college gaat digitaal en er worden e-diensten ontwikkeld. Wel moeten we beducht zijn op de tweedeling tussen digitalen en digibeten. Er blijven fysieke plekken. Wellicht is Zutphen ook te klein voor de ICT opgave die er ligt.

CDA: Schaf de parafen cultuur af.

Y. Schutte: Dit wordt meegenomen in de digitalisering van de college processen. De opsteller wordt meer verantwoordelijk voor zijn stuk.

College: In deze veranderingen moeten we koers houden en voorkomen dat we aan lager wal geraken.

De Voorzitter concludeert dat er vertrouwen is in de organisatie ontwikkeling. De Voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Presentatie Oprichting regionaal werkbedrijf (23-03-2015)

Datum 23-03-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
T.U. Post
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPM.J. ten Broeke
D66C.A. Lammers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksL. Luesink
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZWT. Marks

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Ze geeft het woord aan het college.

Het college geeft aan wat de doelstelling is van het regionale werkbedrijf. Het zijn niet alleen maar overheden die daarin samenwerken, maar ook veel andere partners. De samenwerking daarin gaat goed.

De ambtelijke ondersteuning geeft een presentatie over het regionale werkbedrijf. De presentatie is als bijlage opgenomen. In aanvulling op de sheets wordt aangegeven dat er vooral branchegericht gewerkt zal worden. Er is al een gezamenlijke belronde geweest om bij werkgevers te inventariseren of er werk- en stageplekken zijn. Dat heeft het teamgevoel versterkt. Zutphen houdt zich niet strikt aan haar grondgebied, maar kijkt verder: we gaan ook de mogelijkheden voor werk en bemiddeling in Brummen, Voorst en Bronckhorst meenemen. Daarnaast is er aandacht voor sociaal ondernemen. Als laatste wordt er een oproep gedaan voor ambassadeurs.

De voorzitter geeft de forumleden de ruimte voor het stellen van vragen.

VVD: wij bevelen de brief aan van de cliëntenraad. Hoe ligt de verhouding tussen Het Plein en de cliëntenraad?

PvdA: wie zijn er nu al ambassadeur? Hoe is de samenwerking met de praktijkschool?

D66: hoe is het gesteld met vraag en aanbod in de regio? Is daar overleg over?

Stadspartij: heldere presentatie. Ook wij hebben een vraag over de cliëntenraad. Komen er ook vragen om werk uit de regio?

GroenLinks: Mooi, die passie voor het onderwerp. Zitten de bonus en jobcoaching in het basispakket? Worden ook de bijzondere situaties erbij betrokken?

CDA: Mooie presentatie. Hoe is de communicatie naar de doelgroep? Hoe is de ondersteuning op de werkvloer?

ChristenUnie: Goed verhaal. Wat is in getallen de ambitie van het regionale werkbedrijf in de regio Zutphen?

SP: Positieve presentatie. Wordt het straks beter voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?

De voorzitter geeft vervolgens het woord aan het college om antwoord te geven op de vragen.

College: op dit moment zijn er vijf ambassadeurs. Op de site ZutphenScoort.nl is meer te lezen over het samen meer kansen creëren voor kwetsbare doelgroepen. Op die site kun je je ook aanmelden als supporter. Ook stageplekken worden meegenomen.

Er is goed contact met de praktijkschool. Die school is zelf ook erg actief met het zoeken naar werkplekken.

De mobiliteitsbonus is een apart instrument, dat valt niet onder het regionaal werkbedrijf. Aangesloten wordt bij het sectorplan bouw.

Jobcoaching wordt ingezet voor mensen die wat extra hulp kunnen gebruiken. We werken met accountmanagers en relatiebeheerders.

Wat betreft vraag en aanbod in de regio: er is uitwisseling met andere regio’s. We werken toe naar één groot vacaturesysteem. Bedrijven kunnen ook zelf vacatures (werk) aanbieden. Het regionaal werkbedrijf is echter vooral bedoeld voor mensen die niet op eigen kracht werk kunnen vinden.

Het is moeilijk om nu aan te geven welke aantallen we met het regionale werkbedrijf in de regio Zutphen gaan halen. Dat komt later (zeker voor de zomer).

We willen de communicatie naar de doelgroep zelf zo lokaal mogelijk houden.

De verwachting is dat de situatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt straks (als het regionaal werkbedrijf in werking is) beter wordt.

De voorzitter nodigt de heer Derksen, voorzitter van het dagelijks bestuur van de cliëntenraad van Het Plein, uit om aan tafel plaats te nemen. Zij vraagt hem de positie toe te lichten van de cliëntenraad. De heer Derksen geeft aan dat er anderhalf jaar hard gewerkt is en dat hij noeste pogingen heeft ondernomen om (als adviseur) namens de cliëntenraad in het bestuur van het regionaal werkbedrijf te komen. Dat is echter niet gelukt. Hij rekent op steun van het college. Hij bevestigt wat net gezegd is door het college: dat het voor de doelgroep een betere situatie kan worden als het werkbedrijf in werking is.

VVD: waarom zit de cliëntenraad niet in het bestuur?

Het college antwoordt dat we een krachtige cliëntenraad nodig hebben. De cliëntenraad heeft de afgelopen tijd een emanciperende rol vervuld in de richting van andere raden. Dat is toe te juichen. De cliëntenraad hoeft niet in het bestuur, maar krijgt de functie van luis in de pels. Dat hebben we nodig de komende tijd.

Stadspartij: wil het college zich sterk maken om deze functie van luis in de pels ook in andere regio’s te bewerkstelligen?

College: antwoordt bevestigend en geeft aan trots te zijn op de cliëntenraad.

De heer Derksen geeft aan dat de cliëntenraad en de gemeente samen optrekken.

De voorzitter rondt de vergadering af en bedankt iedereen voor zijn of haar bijdrage.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Presentatie businesscase onderzoek mogelijkheden fusie Plein en Delta (23-03-2015)

Datum 23-03-2015 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
D. Kastelein
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangR.C.M. Sueters
SPE.C.L. Verhoog
D66C.A. Lammers
PvdAJ. Bloem
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijD. Bogerd
VVDW.P. van Stockum
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWA.W. Jansen

Verslag van de vergadering

Namens het college van de gemeente Lochem was dhr. J. Kottelenberg aanwezig.

Namens de raad van de gemeente Lochem waren aanwezig:

T. Pompe (D66)

J. van Borrendam (GroenLinks)

R. Ammerlaan (CDA)

E. Haverkort (VVD)

R. Otemann (PvdA)

R. Blauw (Gemeentebelangen)

De presentatie namens de colleges van Lochem en Zutphen werd verzorgd door K. Louwes (Berenschot).

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. In het bijzonder heet hij de afgevaardigde van het college van Lochem en de aanwezige Lochemse raadsleden welkom. Hij licht kort de noodzaak van het voorliggende stuk toe. Vervolgens stelt hij de vergadervolgorde vast. Allereerst zal wethouder Kottelenberg het woord krijgen om de presentatie te introduceren. Vervolgens volgt de eigenlijke presentatie door mevrouw Louwes. Nadien krijgen alle fracties de gelegenheid om vragen te stellen. Er kunnen maximaal drie vragen per fractie worden gesteld omdat met zestien aanwezige fracties (tien Zutphense en 6 Lochemse fracties ) de tijd te kort zou zijn. Het verzoek is om alleen vragen te stellen die direct betrekking hebben op de presentatie. Een meer politiek debat volgt in een later stadium.

Het college van Lochem geeft aan dat de nieuwe participatiewet de hoofdreden is om tot fusie over te gaan. Dit is echter een complex verhaal. Bij Delta zijn vijf gemeenten betrokken en bij het Plein twee. Om de fusie goed vorm te kunnen geven zijn een tweetal vragen bij Berenschot neergelegd:

- Hoe moet het organisatiemodel van de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling (GR) er uit komen te zien?

- Hoe moet de governance van de nieuwe GR vorm krijgen?

De belangen van Lochem en Zutphen komen vrijwel overeen. Bij Delta zijn echter ook nog de gemeenten Voorst,Brummen en Steenderen betrokken. Dit maakt de vorming van een nieuwe GR complex. Om niet in de problemen te komen zal de vorming van de nieuwe GR vermoedelijk pas op 1 januari 2017 vorm krijgen in plaats van op 1 januari 2016. Het college van Lochem refereert aan de te snelle totstandkoming van het Plein. men wil absoluut de werknemersbelangen niet in het schaden. Daarnaast moet ook de aansturing op orde zijn.

Vervolgens krijgt mevrouw. Louwes het woord om namens beide colleges de presentatie te houden (De presentatie is ingevoegd in de bijlage).

Na afloop van de presentatie roept de voorzitter nogmaals op om alleen vragen te stellen over de presentatie en het aantal te beperken tot drie per fractie.

D66 Zutphen

1 Is er zicht op wat de vijf gemeenten gaan doen?

2 Waarom is gekozen voor een fusie met Delta i.p.v. ontmantelen?

3 Is juridisch geen sprake van een nieuwe GR met nieuwe statuten?

D66 Lochem

4 Wordt de uitvoering van de WMO straks ook door de nieuwe GR gedaan?

5 Wat is straks de invloed van Lochem op de gang van zaken binnen de GR?

BewustZW

6 Hoe wordt er straks aangestuurd?

7 Hoe ervaren de cliënten de fusie?

PvdA Zutphen

8 Wat betekent zorgvuldig omgaan met cliënten?

9 Hoe worden de opstartkosten in de hand gehouden (met name de ICT kosten)?

10 Kan een concreet voorbeeld worden gegeven hoe de nieuwe dienstverlening verbeterd kan worden?

PvdA Lochem

11 Waarom kiezen sommige gemeente voor een inkooprelatie en Zutphen en Lochem voor een GR?

12 Blijft er beleidscapaciteit binnen het Lochemse gemeentehuis?

13 Kan de nieuwe regeling maatwerk leveren?

VVD Zutphen

14 Hoe worden de politieke doelen waargemaakt (inrichting P&C-cyclus)?

15 Houden gemeente n de vrijheid om enigszins een product te kiezen?

VVD Lochem

16 De verantwoordelijkheid blijft toch bij de raad liggen?

Het college van Lochem beantwoord hier gelijk bevestigend.

VVD Lochem

17 Wat zijn de consequenties van het uitstellen van de nieuwe GR?

18 Hoe houden we als gemeente enige keuzevrijheid?

Burgerbelang

19 De afbouw van Delta is al begonnen. Ontstaan door uitstel van de nieuwe GR geen problemen?

20 Welke alternatieven voor het voorliggende plan heeft de gemeente?

Stadspartij

21 Gaan de meedoen plekken straks ook via de nieuwe GR lopen?

22 Wat is de positie van de drie andere gemeenten in het traject?

Gemeentebelangen

23 Kunnen de cliënten tijdig ingelicht worden?

24 Hoe zit het met het subregionaal werkbedrijf? Zutphen en Lochem zitten hier in , de overige gemeenten niet.

Groen Links Zutphen

25 Is het niet logisch om delta op te heffen en het Plein uit te bouwen?

26 Wat is het risico voor Zutphen en Lochem als de andere gemeenten afhaken? Blijven zij dan zitten met de medewerkers van Delta?

27 Zijn er andere scenario's onderzocht?

Groen Links Lochem

28 Zijn de cliëntenraden van het Plein en Delta gepolst?

29 Is het financieel risico voor Zutphen en Lochem groter dan voor de andere gemeenten die alleen inkopen?

CDA Lochem

30 Neem aanvullend communicatiebudget op. Wat vinden de betrokkenen zelf? Communicatie is belangrijk.

31 De 6,5 FTE formatiereductie, gaat die gehaald worden? Bij eerdere GR's werd de beoogde reductie niet gehaald.

CDA Zutphen

32 Men vraagt om aandacht voor de communicatie. DE plannen kunnen tot onrust in de samenleving leiden.

33 Is straks wel daadwerkelijk sprake van een besparing? Het Deltapand moet nog verkocht worden en bovendien is het de vraag of de management reductie zal slagen.

ChristenUnie

34 Hoe komt men dichter bij de bedrijven om echt resultaat te boeken?

35 Waar is de menselijke maat in het hele proces. Kunnen er concrete voorbeelden gegeven worden? Nu is vooral sprake van veel Angelsaksische terminologie.

SP

36 Hoe worden de cliënten bij het proces betrokken?

37 Start alstublieft tijdig met de communicatie. Onder de Delta medewerkers bestaat nu al onrust.

38 In Hoeverre is de ondernemingsraad betrokken bij de processen?

De voorzitter verzoekt het college om in ieder geval de tien belangrijkste vragen te beantwoorden. Het restant kan dan schriftelijk worden afgehandeld. Tevens stelt hij voor om vijf minuten te schorsen om het college de beantwoording te laten voorbereiden en stelt hij voor om de vergadering met tien minuten te verlengen. Alle aanwezigen gaan akkoord en de voorzitter schorst voor vijf minuten

Het college van Zutphen begint na de schorsing met het beantwoorden van de vragen.

Men geeft aan dat de invoering van de WMO een ander verhaal was. Toen ging het om een nieuw beleidsterrein. Nu is het een organisatievraagstuk.

Het college beschouwt communicatie als belangrijk voor zoals werknemers alsmede voor cliënten en werkgevers. Met de besturen van beide bestaande GR's zal nogmaals worden gekeken naar de communicatie. Met het voornemen om pas in 2017 tot fusie over te gaan is er meer tijd om zorgvuldig te werk te gaan.

Er is inmiddels veel vertrouwen ontstaan door de samenwerking in Delta. Bronckhorst valt echter onder een andere arbeidsregio en de gemeente Voorst ziet meer in inkoop. Brummen zoekt een uitvoeringsorgaan.

Zutphen en Lochem en Brummen zouden gezamenlijk een belangrijke speler vormen op de regionale arbeidsmarkt.

GroenLinks Zutphen vraagt per interruptie waarom gemeenten toch aarzelen.

Het college van Zutphen geeft aan dat dit deels ligt aan de eerdere opstelling van de gemeente Zutphen. De Samenwerking met Delta is inmiddels goed.

GroenLinks Zutphen vraagt per interruptie waarom Delta niet kan blijven voortbestaan als deze GR zo goed loopt.

Het college van Zutphen geeft aan dat Delta een zuiver uitvoeringsorgaan (UVO) is. Voor het Plein ligt dat anders. Nu functioneert het goed en de andere partners denken mee.

Het College van Lochem krijgt nu het woord.

Sinds 1 januari 2015 bestaat formeel de SW voorziening niet meer. De cliënten moeten nu via het plein geholpen worden.

Maatwerk blijft mogelijk. iedere gemeente kan kiezen wat men af wil nemen.

DE WMO in Lochem gaat vooralsnog niet via het Plein lopen. Een eventuele beslissing om het anders te doen loopt via de raad.

DE beleidscapaciteit in Lochem blijft. Wel zal er een nieuwe balans gezocht moeten worden. Wat kan naar de GR en wat blijft binnen de gemeentelijke organisatie.

De Cliëntenraden zijn belangrijk. Er wordt echter voor gekozen ze niet aan de bestuurstafel te zetten maar aan de voorkant.

De menselijke maat is er zeker. Tijdens de verbouwing blijft de winkel open. De cliënten mogen er geen hinder van ondervinden.

De ChristenUnie vraagt om een meer concreet voorbeeld.

Het college van Lochem antwoordt dat de organisatie laagdrempeliger wordt. Zo wordt de intake vereenvoudigd.

Het behalen van de politieke doelen is een van de belangrijkste punten uit de governance vraag die bij Berenschot is neergelegd. Er is tot dusverre weinig beleid aanwezig. De conclusie van de rekenkamers weegt daarom zwaar.

Namens beide colleges beantwoordt dhr. Maas de meer juridische vraagstukken.

Echte juridische alternatieven zijn er niet. Een GR met Algemeen en Dagelijks bestuur is alleen moeilijk in een GR.

De keuze om geen Raadsleden of cliënten in het bestuur te zetten is gebaseerd op het volgende:

Cliënten mogen wettelijk niet in het Algemeen Bestuur zitten mar wel in het Dagelijks Bestuur. Het is erg lastig met controleren. De keuze om geen raadsleden in de besturen te hebben is omdat het college bevoegdheden overdraagt aan de GR en het de taak van de raad is om het college te controleren. Dus vanuit een dualistisch oogpunt zou het onzuiver zijn.

Burgerbelang vraagt per interruptie hoe de positie van adviescommissies worden vastgelegd.

Het antwoord luidt dat deze juridisch niet in de regeling kan worden vastgelegd. Het is aan de colleges om op de positie van de adviescommissies toe te zien.

Op de vraag of er niet sprake is van een nieuwe GR wordt aangegeven dat het een aanpassing is van een bestaande regeling. GR's kunnen strikt genomen niet fuseren.

Voor wat betreft de kosten voor de Deltamedewerkers wordt gesteld dat hoe de GR straks ook wordt ingericht, de kosten komen voor alle vijf gemeenten. Er komen geen extra kosten voor Lochem en Zutphen.

Namens de beide colleges neemt nu mw Louwes het woord.

De ICT kosten vormen een belangrijk deel van de opstartkosten. Er wordt echter nu al veel samengewerkt. Momenteel worden al extra kosten vermeden. Straks zal er echter zeker aandacht aan besteed worden.

De 6,5 FTE bezuiniging zijn gebaseerd op het nieuwe organisatiemodel en niet op de uitvraag van de gemeenten. Overhead kan in ieder geval slimmer worden georganiseerd.

Er zal op het gebied van de meedoen plekken een intensivering plaatsvinden.

De hoeveelheid Angelsaksische terminologie is voor al te wijten dat er vooral gekeken is naar het organisatiemodel. Op dat vakgebied worden vooral Engelse termen gebruikt.

De ChristenUnie reageert dat het niet om de taal an sich gaat maar vooral om het contrast Angelsaksisch / Rijnlands model.

Mevrouw Louwes antwoordt namens de beide colleges dat er veel input is geweest van de medewerkers en ook van de inwoners van de betrokken gemeenten op het bedrijfsplan.

GroenLinks vraagt nogmaals naar de andere bestudeerde scenario's

Mevrouw Louwes antwoordt dat er alleen is gekeken naar een optie waarbij alles bij het oude blijft.

De voorzitter concludeert dat de belangrijkste vragen in ieder geval zijn beantwoord en verzoekt het college om de overige vragen schriftelijk af te doen. Vervolgens sluit hij de vergadering.

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Kadernota Op weg, visie en kaders voor regionale samenwerking op basismobiliteit (23-03-2015)

Datum 23-03-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
M.J.E. van den Berg
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPM.J. ten Broeke
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksL. Luesink
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDA. van Dijk
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW

Verslag van de vergadering

Dit onderwerp is gelijktijdig met het onderwerp “Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit Regio Stedendriehoek” besproken. Zie dat verslag voor het besprokene.

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Samenwerkingsovereenkomst met provincie Gelderland over basismobiliteit (23-03-2015)

Datum 23-03-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
M.J.E. van den Berg
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPM.J. ten Broeke
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksL. Luesink
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDA. van Dijk
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW

Verslag van de vergadering

Bij dit onderwerp is gelijktijdig het onderwerp “Kadernota Op weg, visie en kaders voor regionale samenwerking op basismobiliteit” behandeld.

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Het raadsvoorstel om de “Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit Regio Stedendriehoek” aan te gaan met de provincie Gelderland wordt vanavond al ter besluitvorming aan de raad voorgelegd vanwege de geboden snelheid. De voorzitter geeft het woord aan het college voor een toelichting.

College: Er worden nu twee samenhangende onderwerpen besproken:

1 De Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit Regio Stedendriehoek. Het college is bevoegd om te besluiten tot samenwerking, de raad kan daarop haar zienswijze geven. Basismobiliteit wordt samen met een aantal andere gemeente gedaan. Per 2017 wordt deze taak overgenomen van de provincie.

2 De Kadernota. Dit is een stuk dat inhoud geeft aan hoe vorm gegeven moet worden aan basismobiliteit. De kadernota is vanavond voor het eerst in het forum voor een eerste inspraakronde. De gegeven inspraak wordt ingebracht in de regio. De kadernota zal worden aangepast aan de hand van de gegeven inspraakreacties, inclusief de reactie van de platform maatschappelijke ondersteuning. Bedoeling is zo te komen tot een definitieve kadernota en deze voor de zomer door de raad te laten vaststellen.

De voorzitter geeft het woord aan de fracties.

GroenLinks: Wij vinden het belangrijk dat er gekeken wordt vanuit de cliënt. Uitgangspunt moet zijn dat openbaar vervoer zo makkelijk mogelijk moet zijn. Tevens moet er veel geïnformeerd worden. Hoe wordt er gekeken naar nieuwe ontwikkelingen, zoals “uberpop” in Amsterdam?

Stadspartij: Het is een ambitieus stuk, wat past in de lijn van samenwerken met vervoersstromen. Het is een regionaal gebonden stuk; kunnen degenen die de basismobiliteit invullen het gebied overzien? Hoe is de samenwerking met het achterland (Bronckhorst, Doetinchem) geregeld?

SP: Dat we gaan samenwerken is goed. Jammer dat het zo snel moet. Het belangrijkste van de kadernota is het combineren van vervoersstromen. Niet alle vervoersstromen kun je met elkaar combineren zonder dat er problemen ontstaan. Het succes van basismobiliteit staat of valt met degene die het uitvoert en de belangen van de onderneming die de basismobiliteit uitvoert. Een regiecentrale speelt een grote rol of dit een succes gaat worden. Bij voorkeur wordt niet alle macht bij een grote taxicentrale neergelegd.

VVD: In aansluiting op het laatste wat de SP zei: bij aanbesteding graag kijken naar de kleinere centrales. Bestaat er een mogelijkheid om daarop invloed uit te oefenen?

In aansluiting op wat de Stadspartij zei: we moeten goed kijken hoe de verschillende gebieden op elkaar aansluiten.

Er moet tijd en aandacht worden besteed om het individu te leren zich zelfstandig met het openbaar vervoer te kunnen verplaatsen.

CDA: Welke lering trekken we uit het feit dat de provincie gebruik heeft gemaakt van een machtige taxicentrale? Bronckhorst speelt wel een rol in Delta, waarom niet hier? Zijn er ook voorbeelden waarbij een regiecentrale niet werkt? Kunnen we nu al een keuze maken tussen een publiekrechtelijke centrale en een privaatrechtelijke centrale?

Elke gemeente mag zelf zijn toegang tot het vervoer bepalen. Dit leidt tot ongelijkheid, is dat erg?

D66: Ontvangen wij hiervoor subsidie?

PvdA: Voor wat betreft het aanbesteden moeten we leren van de fouten uit het verleden; we moeten niet “voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten”. Kwaliteit moet een doorslaggevende factor zijn, niet het financiële plaatje.

Hoe wordt de kwaliteit van het leerlingenvervoer geregeld?

ChristenUnie: Voor wat betreft de Financien. De provincie Overijssel betaalt niet mee aan basismobiliteit. Hoe is dat geregeld in de stedendriehoek?

College: Ik zal een aantal vragen beantwoorden. De niet beantwoorde vragen zullen worden meegenomen bij de verdere uitwerking van de kadernota.

De samenwerking in het kader van basismobiliteit betreft die gemeenten die gelegen zijn in de stedendriehoek plus de gemeenten Hattem en Heerde. Deze samenwerking is vergelijkbaar met de samenwerkingsverbanden op het gebied van jeugdzorg en de WMO. Het systeem van basismobiliteit is gericht op vervoeren waar je naar toe moet, ook al is dat buiten de regio. De samenwerking is regionaal, vervoerstromen kunnen tot buiten de regio plaatsvinden. De samenwerking vindt plaats in logische vervoersregio’s, wel is er onderling contact met de verschillende regio’s. Dat Bronckhorst niet in bij dit samenwerkingsverband betrokken is levert naar verwachting geen grote problemen op. In Flevoland, Zeeland en het buitenland (de Scandinavische landen) is al ervaring opgedaan met regiecentrales. Deze kennis en ervaring wordt gebruikt. Dat elke deelnemende gemeente haar eigen toegang heeft kan leiden tot verschillen. Het is nog niet duidelijk welke consequenties dat met zich meebrengt. Het is belangrijk van elkaar te leren.

VVD: De samenleving is verschillend op verschillende punten. Deze verschillen zullen de invulling van de eigen toegang tot vervoer inkleuren.

College: Dat is zo. Het Valysvervoer zal op termijn opgaan in de regiecentrale. Voor de samenwerkingsovereenkomst geen de provincie Overijssel nog geen financiële bijdrage. De provincie Gelderland geeft voor de Gelderse gemeenten wel een financiële bijdrage. Het financiële plaatje hangt af van het afgenomen volume, er is nog geen verdeelsleutel voor het gezamenlijk deel.

De gegeven aandachtspunten zullen worden meegenomen naar de regio. Bij de aanbesteding zal kwaliteit een zwaarwegende factor zijn. Ook kleine spelers zullen een kans krijgen. Bepaalde ondernemingen uitsluiten kan niet.

VVD: Misschien kan er wel kritisch worden gekeken naar ondernemingen, of een ondernemingsplan haalbaar is. Met kritisch kijken wordt ook bedoeld dat er op andere manieren wordt gekeken dan tot nu toe werd gedaan.

College: Geld zal minder zwaar wegen dan kwaliteit. Het systeem zal vanuit de cliënt zo eenvoudig en herkenbaar mogelijk worden ingericht. Er zal aandacht zijn voor de kennis van de lokale situatie bij de regiecentrale. Er zal goed worden gekeken wanneer vervoersstromen kunnen worden gecombineerd en wanneer dat ongewenst is. Er is aandacht voor de grenzen van de regio: de regio zal goed moeten aansluiten op de aangrenzende regio’s. Ook is er aandacht voor individuen dat zijn zelfstandig leren omgaan met het openbaar vervoer. Niet duidelijk is waar precies de zorg zit voor de toekomst van het leerlingenvervoer?

PvdA: De zorg voor het leerlingenvervoer zit hem in de kwaliteit daarvan en de aandacht daarvoor.

College: Wij willen de kwaliteit op niveau houden. Ik heb weinig gehoord over de Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit Regio Stedendriehoek an sich waarover de raad vanavond gaat besluiten. Zijn tegen de Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit Regio Stedendriehoek geen zienswijzen?

Voorzitter: Iedereen stemt ermee in de Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit Regio Stedendriehoek vanavond ter vaststelling aan de raad voor te leggen.

CDA: Ik heb nog een opmerking over de regiecentrale: gaat dit via publiekrechtelijke samenwerking of via privaatrechtelijke samenwerking?

VVD: Dit in verband met de Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit Regio Stedendriehoek.

CDA: Wat is een goede vorm in het kader van de kleinere en terugtrekkende overheid, we moeten goed de regie houden als overheid.

Stadspartij: Worden de financiële risico’s van de Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit Regio Stedendriehoek verdeeld over de partners van de Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit Regio Stedendriehoek?

Ambtelijk ondersteuner: De risico’s van de Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit Regio Stedendriehoek betreffen alleen het openbaar vervoersgedeelte. Dat is ongeveer 10%. De provincie Gelderland geeft daarvoor geld als we de Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit Regio Stedendriehoek sluiten. Daarmee zijn de risico’s voldoende afgedekt. Er bestaat wel een theoretisch risico maar die wordt praktisch afgedekt met de Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit Regio Stedendriehoek en het geld vanuit de provincie Gelderland wat daarmee gemoeid is.

College: de Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit Regio Stedendriehoek is een financieel aantrekkelijke regeling omdat bij het afsluiten daarvan de provincie Gelderland een ruim budget overdraagt ten opzichte van wat het openbaar vervoersdeel kost. Daarmee zijn de financiële risico’s nihil.

Stadspartij: De provincie Gelderland draagt wel geld bij, de provincie Deventer niet.

College: Dat is aan de gemeente Deventer zelf om financiële middelen te regelen.

Voorzitter: Alle vragen zijn gesteld. Het raadsvoorstel om de “Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit Regio Stedendriehoek” aan te gaan met de provincie Gelderland wordt vanavond ter besluitvorming aan de raad voorgelegd vanwege de geboden snelheid. Planning is dat de kadernota kort voor het zomerreces in zijn definitieve vorm ter vaststelling aan de raad wordt voorgelegd. Hiermee sluit ik de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Presentatie Omgevingsagenda Stedelijk netwerk Stedendriehoek (23-03-2015)

Datum 23-03-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
J.V.H. Nijman
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Jager
D66H.F. Remmers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijM.W. Wesselink
VVDH. Hissink
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnie
BewustZWT. Marks

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

College: is verheugd dat we zover zijn dat de omgevingsagenda kan worden gepresenteerd. De omgevingsagenda is in de regio aan de gemeenten voorgelegd om mee in te stemmen maar niet nadat de betrokken raden zijn geconsulteerd. Het gaat om een plan voor versterking van de economie door Clean Tech toepassingen en om zo te komen tot een schone en groene leefomgeving. Er is ook veel aandacht voor innovatie. In de provincie Gelderland is een belangrijke partner gevonden. In de provinciale omgevingsvisie is de Clean Tech regio als prioritaire regio aangewezen.

De ambtelijke ondersteuning geeft een presentatie over de omgevingsagenda.

College: heeft het proces van de omgevingsagenda gevolgd en ook punten ingebracht. Het college staat achter de agenda en de vliegwielprojecten. Volgend jaar kan er daadwerkelijk rekening mee worden gehouden als dit een plek krijgt in de manier van werken. Er loopt nog een andere discussie. Het Strategisch Board krijgt nu van elke gemeente € 1,- per inwoner. Om de grote ambitie te verwezenlijken ligt er de wens om dit te verdubbelen naar € 2,- per inwoner.

SP: goede presentatie en mooi plan. De vliegwielprojecten zijn nog in ontwikkeling en niet compleet. Wanneer is bekend wanneer deze definitief en uitgewerkt zijn?

Burgerbelang: de stedendriehoek wil uniek zijn in duurzaamheid. Graag hier een toelichting op. Hoe gaat de stedendriehoek zich profileren en wat betekent dit voor Zutphen?

VVD: het is een vooruitstrevend doel. Er moeten nog veel onduidelijkheden weggenomen worden. Wat gaat Zutphen merken van de omgevingsagenda en wat levert het extra bedrag van € 1,- op?

PvdA: vooral de doelstelling om te komen tot de laagste werkloosheid van Nederland spreekt de PvdA erg aan. De PvdA hoopt dat het akkoord van Beekbergen daartoe leidt. Wat is het ‘doen-element’ in het hele verhaal en maakt samenwerken het echt goedkoper?

BewustZW: goede ambities. Over de financiën: het zijn erg ambitieuze doelstellingen. Wat gaat dit wel niet kosten en hoe worden deze kosten verdeelt?

D66: sluit zich aan bij de vraag van BewustZW. Wat heeft de stedendriehoek concreet dat het bekend kan staan als Clean Tech regio en als energieneutraal. Hoe worden de ambities concreet gemaakt?

Stadspartij: In de stukken staat dat één van de Clean Tech doelstellingen is dat bedrijven onderling de samenwerking opzoeken. Een aantal samenwerkingen zouden al bestaan. Kan het college daarop een toelichting geven? Is de stedendriehoek als Clean Tech regio wel interessant voor andere regio’s?

CDA: is blij met deze agenda en sluit zich aan bij de vragen van BewustZW en D66.

College: is blij met de erkenning van de doelen Clean Tech. Een deel van de vragen leeft ook bij het college. Er wordt veel overlegd met de andere betrokken partijen en met de provincie. Deze goede afstemming is ook zeker nodig. Het Strategisch Board werkt goed. Het is uniek hoe dit gaat.

De stedendriehoek heeft geen universiteit maar kan zich toch als Clean Tech regio profileren. De regio stelt zich ook op als makelaar en wil samenwerken met andere regio’s. Het gaat ook over de betrokkenheid van bijvoorbeeld ROC’s en andere onderwijsinstellingen. Niet alleen om hogescholen en universiteiten. De bedoeling is ook om concrete stappen te zetten naar meer werkgelegenheid. Dit is meegenomen in de prioriteiten. De regio is verder uniek in de manier van aanpak om te komen tot energieneutraliteit.

De financiën worden ingepast in de voorjaarsnota en de werkplannen van volgend jaar. De verwachting is dat er heel wat projecten mogelijk zijn en dat er ook projecten zullen zijn die zichzelf terug verdienen. Ook als bijvoorbeeld de provincie hierin garant wil staan.

Een goed voorbeeld van de samenwerking tussen bedrijven is het Clean Tech Center waarin 11 ondernemers samenwerken op dit onderwerp. Zo zijn er meer voorbeelden.

Ambtelijke ondersteuning: de wens om concrete acties beter in beeld te brengen bij het vaststellen van de omgevingsagenda leeft ook bij de betrokken partijen. Er gebeurt op dit moment erg veel rondom Clean Tech. Veel weet de overheid maar ook niet alles, maar het gebeurt wel! De bedoeling is dat overheden iets extra’s inbrengen. De financiën zijn pas echt concreet te maken bij concrete projecten. Dit kan in de toekomst al dan niet via een begrotingswijziging worden voorgelegd aan de raad.

D66: hoe kan de overheid dit proces bottom up goed organiseren. De ambities zijn hoog. Moet de overheid niet duidelijke voorwaarden stellen om de ambities te halen.

VVD: wil juist af van extra regels.

D66: het stellen van voorwaarden geeft ook nieuwe kansen. De politiek moet zelf ook weten waar het naar toe wil en wat daarvoor nodig is.

VVD: ziet dit anders. Juist minder regels maakt meer mogelijk.

Stadspartij: samenwerking tussen bedrijven heeft ook te maken met ambities. Zijn er voorbeelden van bedrijven die voorop lopen en andere bedrijven meenemen om de ambities te halen?

College: neemt dit punt mee in de consultatie als idee om stimulans te geven aan de doelstellingen. Het idee is dat voorlopers andere bedrijven meenemen. Dit verdient inderdaad de aandacht.

Wenselijk gedrag zou moeten worden gestimuleerd. Maar dit betekent niet dat alles kan en mag. Zo mag de gemeente niet aanvullend aan het Bouwbesluit regels stellen. Wat wel kan is bijvoorbeeld het uitgeven van grond specifiek voor de bouw van energie neutrale woningen.

GroenLinks: de aanbesteding Zonnevelden Noordveen is daar een goed voorbeeld van. In aanvulling daarop: het zijn behoorlijk wat projecten. Wellicht zouden er een aantal geschrapt kunnen worden zodat de focus op de andere projecten kan komen te liggen. Wellicht levert dit meer op.

De Voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad