Pagina delen

Forumverslag 22-09-2014

Presentatie cliƫnttevredenheidsonderzoeken Het Plein (22-09-2014)

Datum 22-09-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Langemeijerzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Oosterhoff
Griffier
mr. G.A.J. Winters
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPE.C.L. Verhoog
D66H. Brouwer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksL. Luesink
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieJ.J. Veenstra
Fractie Jansen
De Lokale Partij

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

Eerder deze avond is naar aanleiding van een verzoek vanuit het college door het Presidium besloten dat de vergadering wordt verkort tot een half uur en dat in plaats van een presentatie van de onderzoeken na een inleidend woord door het college een presentatie wordt gegeven door de directeur van Het Plein dhr. Kooistra gevolgd door een presentatie door de voorzitter van de cliëntenraad, dhr. Derksen.

Tenslotte wordt meegedeeld dat vanwege een videocoachingstraject voor Forumvoorzitters vandaag opnamen gemaakt worden van de vergadering.

Het college leidt de presentaties in door de vraag voor te leggen wat de raad nodig heeft om inzicht te hebben in een adequate uitvoering van het gewenste beleid.

Dhr. Kooistra houdt vervolgens een presentatie (zonder dia's) waarbij hij de volgende punten inbrengt:

 • Jaarlijks wordt onderzoek uitgevoerd onder de 5000 cliënten van Het Plein om een beeld te krijgen hoe zij de dienstverlening ervaren;
 • De ontvangen signalen geven aanleiding het dienstverleningsproces goed te bekijken;
 • Traditioneel werd gewerkt met een vragenlijst, maar de vraag is gerezen of dat wel afdoende is voor een goed beeld;
 • Echte metingen zijn tot nu toe niet uitgevoerd, dat is wel de bedoeling nu om een goede 0-meting te hebben van waaruit de doorgevoerde verbeterpunten kunnen worden beoordeeld;
 • De betrouwbaarheid van de onderzoeksmethode is geborgd door inschakeling van bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Deventer;
 • De uitkomsten van het onderzoek hebben geleid tot een 10 punten plan om de komende maanden stap voor stap verbeteringen te kunnen doorvoeren;
 • De bedoeling is om, mede in het kader van de transities in het sociaal domein, de dienstverlening te verbeteren
 • De geïnventariseerde klachten worden gezien al kansen, die aanzetten tot verbetering.

Dhr. Derksen geeft in zijn presentatie aan:

 • blij te zijn met zijn rol bij de totstandkoming van het onderzoek;
 • te betreuren dat ook na herhaald aandringen de burgerservicecode, waarin cliënten hun rechten kunnen zien, nog niet op de website van Het Plein is geplaatst;
 • dat cliënten erg terughoudend zijn om klachten te melden, omdat zij vrezen dat dit ongewenste gevolgen voor hen kan hebben;
 • dat communicatie van groot belang is;
 • dat met name de intake van cliënten niet goed gebeurt, omdat niet goed genoeg wordt doorgevraagd;
 • graag te zien dat ook datumafspraken rond verbeterpunten worden opgenomen, zodat gemaakte afspraken controleerbaarder worden;
 • het een goed idee te vinden om een 'stoplicht' te plaatsen bij de uitgang, waarop iedere vertrekkende cliënt door voor groen, oranje of rood te kiezen kan aangeven hoe hij zich behandeld voelt om daarnmee ook de tevredenheid te meten.

GroenLinks geeft aan de stoplicht constructie een mooi idee te vinden.
Voor wat betreft het onderzoek zou overwogen kunnen worden om via een a-selecte steekproef ook een groep personen te benaderen. Het wordt van belang geacht dat respondenten zih volledig vrij voelen om hun inbreng te kunnen leveren. Een hoge respons en het inztten van verschillende kanalen om de informatie te verzamelen wordt van belang geacht. Ook een tijdspad bij het doorvoeren van de voorgenomen verbeteringen is gewenst.

De VVD vindt het een gedetailleerd onderzoek. Van belang worden geacht de effectiviteit en de zelfredzaamheid.
Een drietal problemen wordt onderkend, bejegening, communicatie en een informatiegebrek.

D66 bespeurt discrepantie tussen vraag en aanbod en dan met name op het gebied van de WMO en is benieuwd wat met deze constatering gaat gebeuren.

De SP zou graag zien dat ook gegevens worden verzamelt van niet cliënten van Het Plein evenals cijfers over de cliënttevredenheid over de doorlopptijd.
Het meten van de tevredenheid via een 'stoplicht' is een goed idee.

Dhr. Derksen zegt het ontbreken van de betreffende verordeningen en beleidsregels als grote tekortkoming te zien.

Burgerbelang zet vraagtekens bij de noodzaak om jaarlijks een dergelijk onderzoek uit te voeren.
Daarnaast wordt gevraagd naar het uitgevoerd worden van benchmarking met vergelijkbare gemeenten.

Dhr. Kooistra geeft aan dat het niet de bedoeling is om jaarlijks het onderzoek uit te voeren. Voor wat betreft benchmarking wordt aangegeven dat -net als zo'n 300 andere gemeenten- wordt meegedaan via Divosa (overleg van directeuren voor sociale voorzieningen).

Vanuit het college wordt aangegeven dat de wensen en opmerkingen ter bespreking worden meegenomen naar de raadswerkgroep, waarna een voorstel over de inhoudelijke vervolgbehandeling zal worden gestuurd aan het Presidium.

De voorzitter sluit vervolgens de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Presentatie van de beleidsplannen rond de transities in het sociaal domein (22-09-2014)

Datum 22-09-2014 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPM.J. ten Broeke
D66G.I. Timmer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
Fractie JansenA.W. Jansen
De Lokale Partij

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft eerst het college het woord voor de presentatie. In de vergadering van 6 oktober zal dit onderwerp oordeelsvormend aan de orde zijn.

Het college memoreert dat Zutphen en Lochem gezamenlijk optrekken en al een heel proces achter de rug hebben. De visie is vastgesteld in beide gemeenteraden en daarna de beleidskaders. Nu zijn er per transitie beleidsdocumenten en verordeningen opgesteld. Alles bij elkaar een flink pak papier. Dit komt mede door de wetgeving. Het is echter de bedoeling het in de uitvoering voor mensen eenvoudig te maken. Uitgangspunt is dat waar mensen het niet zelf kunnen redden, krijgen wat nodig is. Het is voor de gemeente de uitdaging om alles goed op elkaar te laten aansluiten. De beleidsnota’s zijn in samenspraak tot stand gekomen, waarvoor veel waardering is ontvangen. De uitgangspunten worden onderschreven, maar veel vragen zijn er over de uitwerking. Daarop ligt de komende maanden de focus. Er is zorg over de meest kwetsbaren, ongewenste effecten, zoals verdringing op de arbeidsmarkt. Dit leidt echter niet tot wijziging in wat nu voorligt.

Voor de rest van de presentatie wordt verwezen naar de bij dit verslag behorende bijlage.

D66 vraagt wanneer er duidelijkheid komt over de samenstelling van het expertteam jeugd. De keuze tussen PGB of een voorziening in natura is toch vrij? Tenslotte mist de fractie in de passage over passend onderwijs en schooluitval, het MBO.

Fractie Jansen constateert dat alles goed op koers lijkt te liggen. In Lochem lijkt de huishoudelijke hulp echter al per 1 januari a.s. te verdwijnen. Wat wordt precies beoogd met de aangekondigde hoorzitting; er zou eerder sprake moeten zijn van een ombudsman of vertrouwenspersoon waar mensen terecht kunnen.

De PvdA is blij met de extra middelen voor armoedebeleid en het optrekken van de grens naar 120% van de bijstandsnorm. Het is hoopgevend dat er specialistische teams komen. Wordt daarmee ook tegemoetgekomen aan de wensen ten aanzien van bijvoorbeeld niet aangeboren hersenafwijkingen? De fractie mist de wijkteams, waarover eerder gesproken is. Verwacht het college ontslagen in verband met de aanbestedingen? Wordt er bij de huishoudelijke hulp 1 niet vooruit gelopen op de nog te kiezen scenario’s?

De VVD spreekt haar waardering uit over wat tot nu toe is gebeurd. De raadsleden zijn ook goed in het proces betrokken. De fractie heeft behoefte aan informatie over de rol van het CJG ten opzichte van andere organisaties, zijn rol ten aanzien van preventie en vroegsignalering en tenslotte de relatie met wijkteams. Wat wordt bedoeld met “referte-eis”; wat met “Stedenvierkant”. Vragen die betrekking hebben op de privacy, zal de fractie eerst ambtelijk stellen.

Burgerbelang dankt het college voor de goede voorbereiding. Omdat het om een ingrijpende wijziging gaat, zal er zeker wel een en ander fout gaan. Hoe wordt daarmee omgegaan? Hoe wordt onderscheid gemaakt tussen incidenten en structurele fouten die een aanpassing van beleid vergen? Op welke wijze gaan de wijkteams werken? Hoe gaat men om met de privacy en welke protocollen worden daarbij gehanteerd? Loopt het proces qua tijd nog goed in de pas; waar voorziet het college nog knelpunten of staan seinen wellicht al op rood? Zijn er reserves als het benodigde budget ontoereikend blijkt te zijn?

De SP schrikt niet zozeer van de grote hoeveelheid papier, maar van het effect van de bezuinigingen op de huishoudelijke hulp. Deze hulp omvat meer dan schoonmaken; zij heeft ook een belangrijke signaleringsfunctie die extra kosten kan voorkomen. Op de huishoudelijke hulp is al veel bezuinigd. Wat de fractie betreft houdt dat nu op. Daarom bereidt de fractie nu een amendement voor.

D66 merkt op dat dit wel sympathiek klinkt, maar ten koste waarvan gaat dit dan?

De voorzitter merkt op dat deze politieke discussie op een ander moment gevoerd moet worden.

De SP meent dat de rol van de GGD niet duidelijk is genoemd. Verder vraagt de fractie aandacht voor specifieke zorg waarvoor in het land slechts enkele instellingen zijn.

De ChristenUnie meent dat het een goed verhaal is, maar dat het aankomt op de uitwerking in de praktijk. Het uitgangspunt één gezin, één plan, één regisseur is op zich goed, maar waar liggen de risico’s. Inzicht daarin is nodig om goede keuzes te kunnen maken.

Graag ziet de fractie in een apart forum informatie tegemoet over de problemen die zich bij de aanbestedingen kunnen voordoen. Het zou makkelijker zijn indien er sprake was van één verordening met daarin voor de verschillende onderdelen verwijzingen naar bijlagen. Is het college voornemens gebruik te maken van de mogelijkheid extra geld te krijgen voor huishoudelijke hulp door vóór 15 oktober bij het rijk een verklaring in te dienen en vóór december een plan?

Het CDA vraagt of de wijkgerichte teams al klaar zijn voor hun nieuwe functie als regisseur. De gemeente Urk is al aan het werven. De fractie heeft zorg over de geringe bekendheid met de sociale kaart die door het CJG is gemaakt. Ook moet er aandacht zijn voor laaggeletterdheid en voor mantelzorgers van buiten de gemeente. Zij moeten op de hoogte zijn van de mogelijkheden.

Er wordt een evaluatie aangekondigd, maar dit is niet mogelijk zonder nulmeting.

Niet duidelijk is welke termijn gekoppeld wordt aan “langdurig gebruikmaken van een oplossing”.

Coulant zou moeten worden omgegaan met werk buiten de gemeente, wanneer daarvoor veel gereisd zou moeten worden of zelfs verhuisd.

De fractie hoort graag de ervaring van de experts in het CJG. Hoe gaat het met inzet van het OZC, dat niet regionaal werkt?

GroenLinks dankt voor de open discussie. Bij een hoorzitting over de effectiviteit zou ook anonieme inbreng mogelijk moeten zijn. Op welke manier wordt de toegang tot de vertrouwenspersoon geregeld? Hoe gaat het precies met de stapeling van eigen bijdragen? Aandacht vraagt de fractie voor de opmerking van de GGD dat er weinig nadruk ligt op preventie.

De Stadspartij maakt een compliment over het feit dat de opmerkingen in het kader van alle inspraak echt terug te vinden zijn in de stukken die nu voorliggen. De fractie verzoekt het college de risico’s in beeld te brengen en deze mogelijk in een extra forum toe te lichten. Wat doen we als de risico’s zich manifesteren? In hoeverre ligt het proces op schema; wanneer kunnen de zorgaanbieders hun klanten informeren over hoe het verder gaat? Het rijk gaat de uitkeringen op het sociaal domein ontschotten; wat heeft dat voor de gemeente voor consequenties? Hoe wordt omgegaan met kinderen die naar het reguliere onderwijs gaan in plaats van het speciaal onderwijs en die medische zorg behoeven?

Het college antwoordt dat de samenstelling van het expertteam jeugd al grotendeels duidelijk is. In zogenaamde versnellingsteams wordt nu een uitwerkingsslag gemaakt; de raad kan daarbij in de tweede helft van november zoals eerder op informele avonden worden betrokken. De PGB of een voorziening in natura is inderdaad ter vrije keuze aan de cliënt.

D66 merkt op dat een nadere uitwerking is toegezegd.

De VVD merkt op dat de regionale uitwerkingsnota door het college wordt vastgesteld.

Het college beaamt dit laatste. Het streven is niet te veel regels vast te stellen en alles zo eenvoudig mogelijk te houden. Het college is al met MBO-scholen in gesprek over passend onderwijs.

De SP heeft het college gewezen op de discrepantie tussen de passage over huishoudelijke hulp op pagina 28 en die eerder in het stuk vermeld staat, welke genuanceerder is. Dit zal worden aangepast. De contracten voor huishoudelijke hulp zijn in ieder geval met een jaar verlengd, waardoor er tijd ontstaat voor een inhoudelijk gestuurde discussie over dit onderwerp. Dit is door middel van een memo al aan de raad meegedeeld. Eventuele korting van het rijk wordt dan ook dat jaar gecompenseerd.

Het college beziet de mogelijkheid de gemeente aan te melden voor de extra middelen voor huishoudelijke hulp. Eerst wordt gekeken of de gemeente er wel voor in aanmerking komt; zo ja dat maakt het college er gebruik van.

De hoorzitting is niet meer dan een instrument voor de raad om te horen hoe de uitvoering gaat. Andere gegevens zijn natuurlijk ook van belang om effecten van het beleid en de uitvoering daarvan te kunnen volgen.

De dank die een aantal fractie heeft uitgesproken wordt in dank aanvaard; daarbij dankt ook het college de raad voor de wijze waarop hij heeft meegedaan in het hele proces.

Ook bij de WMO zijn er specialistische teams. Het is de bedoeling deze, net als bij het CJG, naar voren te halen. De wijkteams worden ingericht op basis van de wijkscans.

Er is geen inschatting te maken van het aantal ontslagen dat er zal vallen ten gevolge van de aanbestedingen. Dat er sprake zal zijn van banenverlies is vanwege het verlaagde budget evident.

De VVD merkt op dat dit valt onder frictiekosten, waarvoor de organisaties zelf verantwoordelijk zijn. Dat moet de gemeente niet naar zich toetrekken.

Het college zegt hier iets genuanceerder tegenaan te kijken, omdat de gemeente ook betrokken is bij arbeidsmarktbeleid.

Voor onverwachte zaken is er voor de jeugd een calamiteitenregeling. Met andere partners is de gemeente in gesprek over een team dat snel met oplossingen moet komen, wanneer zich een calamiteit voordoet. Dat team moet ook bezien of er sprake is van een incident of van een zaak die beleidsaanpassingen vergen. Het is een van de dingen die nog verder uitgewerkt moeten worden.

Voor wat betreft contracten en uitwerking verloopt het proces volgens planning. Na 1 januari zal er sprake zijn van doorontwikkeling. Het college komt later terug op de risico’s.

Alle reserves op dit gebied zijn de raad bekend. Deze zullen tot één reserve sociaal domein worden samengevoegd. Daaruit zal geput moeten worden als zich tekorten voordoen.

Bij jeugd geldt dat specialistische zorg wordt ingekocht op het niveau wat daartoe geëigend is, gericht op het schaalniveau waarop de instellingen werken.

De aanbestedingen voor WMO en jeugd lopen al. Beide zijn gericht op langdurige relaties. Het college is wel bereid hierover nadere informatie te verschaffen, maar dan moet de raad wel aangeven wat het doel van het forum is.

De professionals hebben hier en daar zeker nog extra scholing nodig. Men is al met een inhaalslag bezig. Het is ook nodig dat de generalisten hun grenzen kennen en tijdig tot de conclusie komen dat experts moeten worden ingeschakeld. Over die zoektocht wordt gesproken op de zogenaamde uitwerkingsdagen.

De sociale kaart is een punt van aandacht evenals de communicatie. De communicatie wordt steeds persoonlijker naarmate de uitwerking voortschrijdt.

Voor de evaluatie zijn de “foto’s” de basis, evenals de gegevens die van het rijk verkregen worden. Ook is er al veel bekend door de wijkscans die gemaakt zijn. Er wordt geen nulmeting uitgevoerd. Wel beziet het college of het zinvol is een stresstest uit te voeren.

Het OZC werkt ook regionaal. Voor veel onderwerpen geldt dat er regionaal wordt gewerkt, maar de regio’s vallen niet altijd samen. Hiermee zal het college praktisch omgaan.

De vertrouwenspersoon moet goed toegankelijk zijn. Niettemin kan ook de aangekondigde hoorzitting informatie bieden aan de raad.

Er is aandacht voor de stapeling van eigen bijdragen. Deels zijn deze wettelijk bepaald, waarbij het CAK een spilfunctie vervult waar het gaat om de financiële kant van de zaak. Daarnaast wil het college ook alert zijn op situaties waarbij mensen op andere manieren ten onder dreigen te gaan.

Nu het rijk de bijdragen ontschot aanbiedt aan de gemeente, is het aan de raad om de bestemming van het geld aan te geven.

De GGD zal een rol vervullen als op scholen medische handelingen noodzakelijk zijn.

Het college is van plan bij het armoedebeleid de grens van 120% van de bijstandsnorm te hanteren. Bezien wordt of het huidige beleid, dat gebaseerd is op de huidige wetgeving, nog voldoet. Het moet ook gezien worden in het licht van de vele beschikbare regelingen. Hierover zal het college de raad een voorstel doen. De financiële consequenties daarvan moeten onder ogen worden gezien. Op dit moment zorgt het college wel voor een vangnet, omdat nieuw beleid niet vóór 1 januari ontwikkeld zal zijn.

De effecten van de aanbestedingen op de werkgelegenheid zijn niet bekend. Er kan in een forumvergadering gesproken worden over dit onderwerp, al is het alleen om helderheid te krijgen over de definities. Het is een illusie te veronderstellen dat het een oplossing biedt, maar helderheid kan wel verschaft worden.

De verordeningen moeten zo eenvoudig en helder mogelijk zijn, dat is het streven. Ze moeten echter ook juridisch sluitend zijn.

Met referte-eis wordt bedoeld de voorwaarde waaronder men in aanmerking komt voor een uitkering. Met het Stedenvierkant wordt bedoeld de arbeidsmarktregio die behalve de Stedendriehoek ook Harderwijk omvat.

Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Presentatie Omgevingsdienst Achterhoek (22-09-2014)

Datum 22-09-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Langemeijerzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
D. Kastelein
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE.C.L. Verhoog
D66H. Brouwer en H.F. Remmers
PvdAF.J.M. Heitling en F.J.G.M. Manders
GroenLinksC. Oosterhoff en A.J.A. Putker
StadspartijM.W. Wesselink
VVDH. Hissink
CDAM.K. van Straten en A.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Fractie Jansen
De Lokale Partij

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en ligt het doel toe van de bijeenkomst; namelijk het toelichten van de werkzaamheden van de ODA en de rol van de raad bij de ODA.

Vervolgens krijgt het college het woord. De sprekers worden kort geïntroduceerd. Het eerste deel van de presentatie wordt namens het college verzorgt door de ambtelijke ondersteuner. Het tweede deel wordt gedaan door de directeur va de ODA.

Na afloop van de presentatie biedt de voorzitter het forum de mogelijkheid tot het stellen van maximaal twee vragen per fractie.

D'66 heeft behoefte aan een aantal praktische voorbeelden van voordelen van de ODA.

De PvdA wil weten of er nu meer of minder tijd benodigd is voor het aansturen van de ODA ten opzichte van de tijd die benodigd was voor het aansturen van de medewerkers toen deze nog in gemeentelijke dienst waren.

De VVD vraagt wat de winst voor de gemeente is om mee te doen. Men wil weten of de inbreng van 4,5 FTE niet erg groot is.

Burgerbelang wil graag weten of de effecten van de ODA al gemonitord worden.

De SP vraagt of de keuze voor samenwerking met de betrokken gemeenten een logische keuze is of dat niet bijvoorbeeld gekozen had kunnen worden voor een samenwerking in de VNOG.

De ChristenUnie wil weten of de raad ook het jaarlijkse handhavingsprogramma te zien krijgt. Men wil  weten wat de werkelijke invloed van een ingediende zienswijze is op de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling (GR).

Het CDA wil weten hoe gemakkelijk het voor de burger is om via 1 loket te communiceren nu bouw en milieu uit elkaar zijn gehaald.

Daarnaast wil het CDA weten waarom Gelderland ten opzichte van de overige provincies zoveel Omgevingsdiensten heeft; 7 van de 22.

GroenLinks vraagt of de gewenste kwaliteitsverbetering ook inzichtelijk kan worden gemaakt. Daarnaast wil men weten of de kosten in de hand gehouden kunnen worden. Heeft de raad hierin nog keuze.

De Stadspartij Vraagt hoe de samenwerking tussen de gemeenten loopt . Men wil graag weten tegen welke problemen de ODA aanloopt.

Het college krijgt het woord ter beantwoording van de vragen. Hierbij zijn in begrepen de vragen die inhoudelijk beantwoord worden door mevrouw van Oosterbosch daar de beantwoording in formele zin de verantwoordelijkheid is van het college.

Allereerst wordt de vraag over de praktische voorbeelden beantwoord. Zo wordt het voorbeeld gegeven van energiebesparende maatregelen die verplicht worden gesteld waarbij niet iedere gemeente afzonderlijk de maatregelen hoeft te bedenken.

Een ander voorbeeld ligt op het vlak van de gelijke behandeling. Ondernemers moeten nu in de hele regio aan de zelfde eisen voldoen.

Ook maakt dat de schaalvergroting maakt dat de samenwerkende gemeenten een zwaardere gesprekspartner vormen voor grote partijen zoals bijvoorbeeld Prorail.

Voor wat betreft de aansturingstijd wordt aangegeven dat men 10 a 15% bovenop de ingebrachte tijd nodig heeft voor het aansturen van de medewerkers.

GroenLinks vraagt of deze extra tijd was voorzien en was meebegroot.

Het college antwoordt dat dit het geval is, de tijd is meegenomen in de begroting. 

De PVDA vraagt of de GR duurder is om aan te sturen dan het aansturen van de medewerkers toen deze nog in gemeentelijke dienst waren.

Het college antwoordt dat dit inderdaad het geval is, de winst zit aan de uitvoerende zijde.

Voor wat betreft de omvang van de Zutphense inbreng van 4,5 FTE geeft het college aan dat de gemeente alleen inbrengt wat strikt noodzakelijk is en dat alleen meer zal worden ingebracht als dit een efficiencyvoordeel oplevert.

De 7 omgevingsdiensten zijn gekomen op initiatief van de Gelderse gemeenten. De VNOG als samenwerkingsverband is in het geval  van bijvoorbeeld handhaving ondoenlijk zijn. Op een aantal andere vlakken zou schaalvergroting wel mogelijk zijn.

Het jaarlijkse handhavingsprogramma gaat alleen  ter kennisgeving naar de raad. Het handhavingsbeleid wordt wel eens per vier jaar aan de raad voorgelegd.

Voor wat betreft de invloed van de gemeente geld dat iedere gemeente in de GR slechts één stem heeft. Bij een begroting is het zo dat deze is aangenomen als een meerderheid voor is.

GroenLinks vraagt hoe dat is gegaan bij de vorige begrotingsvaststelling. De gemeenteraad was het indertijd niet eens met de voorgelegde begroting.

Het college antwoord dat deze indertijd na uitgebreid debat is aangenomen met instemming van het Zutphens college, al zijn er indertijd wel randvoorwaarden gesteld. Een deel van de begrotingsproblemen was te wijten aan het ter elfde ure overhevelen van mensen van de gemeenten naar de ODA. Overigens staan daar bij de latende gemeenten lagere salaris en overheadkosten tegenover.  Het college heeft ingestemd met het overhevelen van het personeel.

Voor wat betreft het aantal contactpersonen is het zo dat zoveel mogelijk gestreefd wordt naar 1 contactpersoon per bedrijf. Da is soms lastig in verband met de afstand maar de wil is er zeker.

Het CDA vraagt hoe de burger weet waar ze terecht moeten.

Het college antwoordt dat het primaire contact altijd via de gemeente loopt.

Voor wat betreft het explicieter maken van de kosten ten opzichte van het resultaat wordt straks steeds meer afgerekend op geleverd product.

Voor wat betreft de samenwerking met andere gemeenten. De start was nogal adhoc maar de samenwerking verloopt inmiddels veel beter.

Om de kisten omlaag te krijgen moet onder andere het knelpunt van de informatieuitwisseling worden opgelost. Gemeenten werken vaak met verschillende systemen. Daar moet naar gekeken worden. Het extra geldt voor ICT gaat daarbij helpen.

Het CDA vraagt wanneer de ICT helemaal voor elkaar zal zijn. Het college hoopt dat dit medio 2015 zal zijn. Men werkt ook samen met andere omgevingsdiensten. om tot een oplossing te komen.

Op het gebied  wordt ondermee een klantevredenheidsonderzoek uitgevoerd om het effect wast te stellen. Na 1,5 jaar is het echter nog niet mogelijk om alles inzichtelijk te hebben.

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun komst.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad