Pagina delen

Forumverslag 22-05-2017

Vaststellen kwaliteitskader Leesten Oost (22-05-2017)

Datum 22-05-2017 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
N ten Bokkel
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Jager
D66H. Brouwer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter geeft het woord aan het college ter verduidelijking van het kwaliteitskader Leesten Oost.

Het college geeft aan dat het graag het voorliggende beeldkwaliteitsplan Leesten Oost wil vaststellen zodat de beoogde beeldkwaliteit van de ontwikkelingslocatie wordt vastgelegd en daardoor de wijk gerealiseerd kan worden. In het plan worden details als de stijl van de woning, het materiaal en kleurgebruik vastgesteld Het beeldkwaliteitsplan legt niet de ruimtelijke structuur vast. Na de vaststelling maakt het plan deel uit van de welstandsnota en samen met het bestemmingsplan zorgt het voor de ontwikkeling van Leesten Oost waarna dit verder worden gerealiseerd. Het vastgestelde bestemmingsplan is bindend. Het beeldkwaliteitsplan vormt geen hindernis voor het ontwikkelingsplan het Loo. In januari 2017 is op verzoek van ontwikkelingsmaatschappij het Hummel een bemiddelingspoging gestart tussen hen en de gemeente onder leiding van de provincie. Gelderland. De belangen van de bewoners staan daarbij voorop want zij moeten daar zorgeloos kunnen wonen. Het doel is dan ook dat het een kwalitatieve mooie woonwijk wordt met een goede ontsluiting op de woonwijk er omheen.

De gemeente benaderd de gesprekken constructief om zodoende tot een oplossing te komen. Er zijn tot nu toe 6 gesprekken geweest, de 7e staat morgen gepland.

De gemeente heeft diverse initiatieven getoond om uit de impasse te komen met voor beide partijen goede oplossingen. Zij treedt niet naar buiten over de inhoud van de gesprekken als er nog bemiddeld wordt. Mocht de raad hierover aanvullende informatie willen hebben dan kan daarover gesproken worden.

De voorzitter geeft het woord aan de eerste inspreker, de heer van Til

De voorzitter geeft de raad het woord voor het stellen van verhelderende vragen aan de heer van Til

De PvdA wil weten wat er van het gesprek morgen wordt verwacht en of er nog een positieve wending valt te verwachten.

De heer van Til is van mening dat er op korte termijn een positieve wending valt te verwachten.

D66 wil weten wanneer de huizen zijn opgeleverd ? Tevens wil zij weten waarom de bouwstraten alleen nog maar uit zand bestaan.

De heer Van Til geeft aan dat er een bouwstraat ligt bestaande uit zand en puin.

 De voorzitter geeft het woord aan de tweede inspreker de heer Navarro die namens de bewoners van de 19 nieuwbouwwoningen aan de Laan van de Highlanders spreekt.

De voorzitter geeft de raad het woord voor het stellen van verhelderende vragen aan de heer Navarro

Stadspartij vraagt zich af waar de verantwoordelijkheid ligt voor de aanleg van de Hawkinsstraat.

De heer Navarro geeft aan dat hij dat niet weet.

D66 wil weten hoe de buurtbewoners de straat omschrijven; is het een zandweg of een bouwweg ?

De heer Navarro laat dat in het midden, hij noemt het een pad.

De voorzitter geeft het woord aan de derde inspreker de heer Hermsen namens het ontwikkelingsbedrijf het Hummel.

De voorzitter geeft vervolgend de raad het woord voor het stellen van verhelderende vragen aan de heer Hermsen.

D66 vraagt zich af of er juridische belemmeringen zijn om een semi verharde weg aan te leggen.

De heer Hermsen geeft aan dat hij dat niet weet.

 Na de insprekers geeft de voorzitter het woord aan de raad voor het stellen van vragen om na te gaan of de inspraaknota kwaliteitskader Leesten Oost en het kwaliteitskader Leesten Oost over 4 weken in de raadsvergadering kunnen worden behandeld.

De SP vindt dat het beeldkwaliteitsplan er goed uitziet. Echter zij vindt dat de bewoners van het ontwikkelingsplan worden overgeslagen en de dupe zijn van het conflict tussen de gemeente en de ontwikkelingsmaatschappij. De SP is dan ook voornemens om zicht tegen het plan te keren.

VVD is tevreden over het beeldkwaliteitsplan. Zij vindt dat met dit plan het gebied prima verder ontwikkeld kan worden. De VVD vindt ook dat de gemeenteraad zich nog niet in het conflict tussen gemeente en Hummel kan gaan mengen zolang dit nog onder de rechter is. De partij vindt het ongewenst dat de bewoners de dupe zijn en dat dit te lang duurt.

Burgerbelang vindt dat het plan er goed uitziet. Echter de bewoners van het ontwikkelingsplan het Loo zijn te lang de dupe en wil de partij dat het college dit snel oplost en ook aangeeft wat de oplossingen zouden kunnen zijn.

De partij wil weten of het nodig is om het beeldkwaliteitsplan nu vast te stellen of dat er nog een langere termijn mogelijk om zodoende de nog gaande procedurele ontwikkeling af te kunnen wachten.

De PvdA vindt het ook een goed beeldkwaliteitsplan. Het is goed dat het is aangepast naar de huidige marktontwikkeling. Ze vraagt zich af of het ook mogelijk is om nul op de meter op de woningen toe te passen. Daarnaast vraagt zij zich af of er ook welstandsvrij mag worden gebouwd zodat er mogelijk ook belangstellende van buiten de gemeente op deze wijk afkomen.

Daarnaast wil de partij weten dat als er uit remediation tussen gemeente en ontwikkelingsmaatschappij Hummel een goede oplossing komt, dit dan wel strookt met het beeldkwaliteitsplan.

D66 vindt dat je als bewoner van de wijk mag verwachten dat er sprake is van verharde wegen in de wijk.

Tevens wil zij weten wat het vaststellen van het beeldkwaliteitsplan, voor de Laan van de Highlanders betekend. Kan een uitstel van het vaststellen ervan mogelijkheden bieden om ook deze straat goed in het plan mee te nemen.

 De voorzitter geeft het woord aan de wethouder om te reageren op de vragen die er gesteld zijn.

Het College is blij dat de meeste partijen vinden dat het beeldkwaliteitsplan er goed uitziet.

Zij verwacht dat in de toekomst de meeste woningen via het concept nul op de meter wordt gebouwd. Binnen niet al te lange tijd wordt dat zelfs een verplichting.

Het welstandsvrij bouwen is een interessante en ook al toegepast in Helbergen. Echter daar zijn op de vrijheid in bouwen toch weer daarop ook weer kaders gesteld. In Leesten Oost wordt dat nog niet toegepast.

Het college kan nog niet zeggen wanneer er een oplossing komt. We willen er samen uitkomen. En dat heeft tijd nodig.

Het college benadrukt nogmaals dat in beeldkwaliteitsplan niet de ligging van de wegenstructuur wordt vastgesteld.

GroenLinks wil weten of het vaststellen van het beeldkwaliteitsplan de remediation niet in de weg staat. Daar is namelijk enige twijfel over.

Het College beaamt nogmaals dat het beeldkwaliteitsplan niet gaat over waar de straten komen te liggen.

De Stadspartij benadrukt dat het beeldkwaliteitsplan los staat van het bestemmingsplan maar geeft aan dat deze 2 wel degelijk een aanvullende relatie met elkaar hebben.

Zij vraagt zich of dat deel van zelfrealisatie wat wel in het bestemmingsplan wordt genoemd, buiten het beeldkwaliteitsplan staat.

PvdA vindt het verwarrend dat er wel straten in het beeldkwaliteitsplan zijn getekend echter dat die in de praktijk mogelijk anders komen te liggen.

Het College benadrukt dat het beeldkwaliteitsplan onderdeel uit maakt van de welstands-nota en los staat van het bestemmingsnota.

GroenLinks vraagt zich af of de plaatjes met de wegen daarop, overeenkomen met het beeldkwaliteitsplan of dat het een vrije vertaling is vanuit de Stentor.

Het College benadrukt nogmaals dat het slechts een schets betreft is dat pas later definitief wordt ingevuld.

De Stadspartij verduidelijkt dat de plaatsjes wel degelijk in het beeldkwaliteitsplan staan, wat de indruk wekt dat na de vaststelling ervan het gebied ook volgens de plaatjes wordt ingericht.

Het College benadrukt dat het beeldkwaliteitsplan niet het juridisch instrument is om daaruit zaken te halen die gelden voor de gebiedsontwikkeling later. Het plan gaat allen over de kwaliteit en niet de complete inrichting.

GroenLinks wil weten of de verlengde Hawkinsstraat ook na vaststelling van het beeldkwaliteitsplan worden gerealiseerd.

Het College beaamd dit.

D66 wil weten of door het uitstellen van het beeldkwaliteitsplan er meer ruimte komt om de oplossingen van het geschillen mee te kunnen nemen in het uiteindelijke plan.

Het College geeft aan dat zij het beeldkwaliteitsplan zo spoedig mogelijk wil vaststellen zodat de verdere ontwikkeling van het plan Leesten Oost door kan, zeker nu de markt aantrekt.

D66 vraagt zich hoe lang er nog gewacht kan worden met de vaststelling van het plan

Het college geeft aan dat het uitstel nog enkele weken mag duren.

D66 benadrukt dat het op zijn vroegst over 4 weken bij de raad kan liggen.

Stadspartij vraagt zich af wat er mis kan gaan als het plan pas later wordt vastgesteld.

Het college benadrukt nogmaals dat zij graag door wil gaan. Ze wil de kaders en dus duidelijkheid aan de bouwers doorgeven zodat zij weten waar ze aan moeten voldoen en verder kunnen met de ontwikkeling van het plangebied.

Het CDA wenst de partijen morgen tijdens het overleg over het geschil veel succes en wijsheid toe.

Nadat de voorzitter heeft geconcludeerd dat er geen vragen zijn, stelt zij de raadsleden de vraag voor of het vaststellen van het kwaliteitskader Leesten oost en de bijbehorende inspraaknota nu rijp zijn voor behandeling in de raad.

SP wil dit eerst met haar fractie bespreken

GroenLinks wil eerst graag zien dat het conflict uit de weg is maar vindt het wel rijp voor overleg in de raad

CDA over 4 weken is het rijp voor de raad

ChristenUnie bespreekt het eerst in de fractie

SP bespreekt het eerst in de fractie

BurgerBelang bespreekt het eerst in de fractie

VVD vindt het rijp voor de raad

PvdA wil het eerst in de fractie behandelen

D66 wil het eerst behandelen in de fractie.

Alle partijen stemmen toe dat zij binnen een week doorgeven als het stuk niet door kan naar de raad.

De voorzitter sluit de vergadering

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Presentatie van de stand van zaken rond de verzelfstandiging van het museum (22-05-2017)

Datum 22-05-2017 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.V.C. Boldewijn
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPM.J. ten Broeke
D66H.F. Remmers
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksL. Luesink
StadspartijJ. Boersbroek
VVDB. van der Veen
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en heet iedereen welkom.

De ambtelijke ondersteuning, Tiana Wilhelm (directeur van de Musea Zutphen) en Andries Mulder (beoogd voorzitter van het bestuur van de Musea) geven een presentatie over de verzelfstandiging van de musea. Ze geven aan dat talloze andere musea in ons land al verzelfstandigd zijn. De subsidie van de gemeente zal wel erg belangrijk blijven. De musea gaan een financiële buffer opbouwen. Er is veel ambitie bij de musea; de directie en het bestuur zullen een stijgende lijn blijven nastreven. Tijdens de presentatie stellen de fracties diverse vragen.

SP: Is iedereen al akkoord met het sociaal plan?

Ambtelijke ondersteuning: Daar is zo goed als overeenstemming over.

GroenLinks: Jullie vertelden welke groepen mensen het museum bezoeken. Hoe gaan jullie andere groepen mensen trekken?

Tiana Wilhelm: De nieuwe huisvesting zal enorm helpen. We presenteren de collectie nu interactief. Er zijn verder educatieve ruimtes. We hebben daarnaast goede contacten met het onderwijs.

ChristenUnie: Zien we dat ook terug in de stukken?

Tiana Wilhelm: Ja.

D66: Heeft u ideeën over het PR-beleid?

Tiana Wilhelm: Ja. Samenwerking zal van groot belang zijn. De hele Achterhoek zit in de lift met musea. Ook het Rijksmuseum is een belangrijke partner voor ons.

De voorzitter constateert dat er geen vragen meer zijn. Hij geeft aan dat het tijdspad, zoals aangegeven in de presentatie, afhankelijk is van besluitvorming in het presidium. Hij dankt alle sprekers en sluit het forum.

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Betrokkenheid Raad in het proces om te komen tot het Omgevingsplan Landelijk Gebied (22-05-2017)

Datum 22-05-2017 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
E Langenbach
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPH.M.H. Giesen
D66H. Brouwer
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksS. Uenk
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet eenieder welkom, opent de vergadering en licht het onderwerp kort toe.

Voor ligt de memo over de betrokkenheid van de raad om te komen tot het ‘omgevingsplan landelijk gebied’. Het woord is aan het college voor een toelichting.

 College: De memo wordt toegelicht door de ambtelijk ondersteuner, mevrouw Schuijl.

 PvdA: In de memo staat dat de bevoegdheden duidelijk zijn. Wat zijn die bevoegdheden, ze worden niet genoemd.

 Mevrouw Schuijl: Die vraag is onderdeel van de tweede stap in het proces. Op dat moment zal met het college en de raad het gesprek gevoerd worden over de bevoegdheden die er liggen en de manier waarop daar invulling aan gegeven wordt.

 D66: De raad gaat ook over de inhoud. Waar zitten de momenten waarop de raad die inhoud kan leveren?

 Mevrouw Schuijl: Het door de raad vastgestelde beleid vormt de inhoud van het omgevingsplan. Over het proces en de verantwoordelijkheden moet de discussie gevoerd worden. We staan nu aan het begin van het proces. Na de zomer komen we terug bij de raad in het kader van stap twee.

 D66: In stap vier wordt gesproken over samenspraak. Wat is precies de rol van de raad? Kunnen er bijvoorbeeld inhoudelijke zaken worden toegevoegd?

 Mevrouw Schuijl: Die ruimte is er zeker, de raad gaat over de inhoud van het plan. Daarbij is echter nog onduidelijk wat de Omgevingswet op dit vlak vraagt. Er wordt gezocht naar een werkvorm in lijn met de doelen van de Omgevingswet.

 PvdA: Komt er na de vakantie een presentatie?

 Mevrouw Schuijl: In stap twee zien wij een werksessie voor ons. Openbaar, lerend, adviserend, in gezamenlijkheid zoeken naar de beste manier voor Zutphen.

 VVD: Hoe is de respons op de enquête verdeeld onder groepen boeren, burgers en buitenlui? Het traject is in 2016 opgestart, de raad wordt rijkelijk laat geïnformeerd. Er zal duidelijkheid moeten komen over de informatie momenten.

 College: In de maanden juni-september staat stap drie geagendeerd. De hoge respons op de enquête heeft ook tot gevolg dat de verwerking van de informatie meer tijd kost. De onderverdeling tussen verschillende groepen zal in de werkgroep gedeeld worden.

 Stadspartij: In stap één staat dat ambtelijk de onderdelen worden bepaald. Dat is toch de rol van de raad. Vraag is ook wat er in de enquêtes gevraagd is. Er wordt gesproken over keukentafelgesprekken. Hoe gaat dat ingevuld worden?

 College: We zijn op zoek naar een andere manier van werken. Het moet een ‘dichter bij je bed show’ worden. Op die manier kunnen we ook achterhalen welke onderwerpen de raad en bewoners aan het hart liggen. Die halen we gezamenlijk naar boven, het gaat om samen leren.

 Stadspartij: Hoe kunnen we dit anders doen?

 GroenLinks: De tijd is te beperkt om dit onderwerp te bespreken, het zal nog eens op de agenda moeten komen.

 De voorzitter concludeert dat de fracties het memo onvoldoende besproken achten. De voorzitter schorst de vergadering en vraagt het presidium het stuk voor vervolgbehandeling te agenderen.

Advies

Nogmaals in adviserende forumvergadering bespreken

Zienswijzen gemeenteraad op begrotingen Het Plein en Delta 2018 (22-05-2017)

Datum 22-05-2017 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.J.A. Putker
Griffier
H Nijkamp
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPM.J. ten Broeke
D66G.I. Timmer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd
VVDB. van der Veen
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de Forumbijeenkomst en geeft aan dat de concept zienswijzen op de Begrotingen van Delta en Het Plein worden besproken. Er wordt gestart met de bespreking van de zienswijze op de begroting van Delta.

Zienswijze Delta:

De SP vindt het onvoldoende dat de raad alleen wordt geïnformeerd over de in de zienswijze genoemde drie risico's. De fractie vindt dat informatie hierover opgenomen dient te worden in de begroting.

Het college geeft aan dat de zienswijze die voor ligt scherper is dan de zienswijze zoals de afgelopen jaren is geformuleerd. Als de raad de zienswijze nog meer aangescherpt wil zien dan kan dat.  

De VVD informeert wat het beoogde effect is van deze zienswijze voor het college. Wat verwacht het college aan consequenties van deze zienswijze?

College geeft aan dat de zienswijze door de raad wordt ingediend bij het Dagelijks Bestuur (DB) van Delta. Het DB zal de zienswijze bespreken en besluiten of de zienswijze aanleiding zal zijn voor een schriftelijke reactie aan de gemeenteraad of zal leiden tot een wijziging van de begroting. College wil dat ook de raad zich uitspreekt voor een heldere begroting.

Voor de ChristenUnie liggen de zorgen bij de tekorten zoals die zijn geformuleerd in de toelichting. Zienswijze mag scherper worden geformuleerd.

GroenLinks is ook van mening dat de zienswijze scherper kan worden geformuleerd.

VVD stelt dat als het de bedoeling van het college is om met deze zienswijze meer scherpte te krijgen in de begroting dit dan ook duidelijk verwoord dient te worden in de zienswijze. 

Stadspartij zou graag een meerjarenbegroting terug willen zien die is gebaseerd op risico's die nu zijn geconstateerd.

CDA vindt dat de formulering in der zienswijze scherper kan en dat alleen het informeren van de raad niet voldoende is.

Het college licht toe dat de drie genoemde risico's verschillend van aard zijn. Het risico van de personeelsgerelateerde kosten ligt buiten de invloedsfeer van Delta (is landelijk beleid). De tekst over de reorganisatievoorziening bij beëindiging kan scherper worden geformuleerd. Het risico met betrekking tot de verkoop van het pand wordt reëel als het pand niet in 2018 wordt verkocht. In het DB staat dit onderwerp regelmatig op de agenda; in de begroting kan er een risico voor worden opgenomen volgens het college. Het is voor Delta geen gemakkelijke tijd. College heeft getracht met de voorliggende zienswijze de dingen wel te benoemen maar dit niet met een (te) felle toonzetting te doen.

ChristenUnie vindt dat de zienswijze gebaseerd dient te zijn op realisme en niet op de lastige situatie van Delta.

VVD sluit aan en vindt dat gevoeligheden geen rol dienen te spelen.

Volgens het CDA dient het te gaan over duidelijkheid en niet over de scherpte van de toon. 

De SP pleit ervoor om zaken scherp neer te zetten juist omdat Delta het financieel moeilijk heeft. Het risico over de personeelsgerelateerd kosten is het minst belangrijk om nader op in te gaan, de andere twee risico's dienen terug te komen in de begroting.

De voorzitter concludeert dat het Forum aan het college verzoekt om op de onderdelen 'reorganisatievoorziening bij beëindiging' en 'risico’s omtrent verkoop pand Handelskade' een aanscherping aan te brengen in de zienswijze. Deze zal ter besluitvorming worden aangeboden aan de raad en (waarschijnlijk) worden geagendeerd op 19 juni 2017.

Zienswijze Het Plein:

De VVD spreekt van een goede zienswijze die herkenbaar is op basis van de gesprekken zoals die afgelopen periode zijn gevoerd.

D66 is blij dat aandacht is besteedt aan de moties die zijn ingediend. Wat betreft ambities, die mogen concreter en duidelijker zijn en dit dient ook terug te komen in de zienswijze. Dit is bijvoorbeeld het geval bij 'een sterke daling' van het aantal statushouders dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering; wat is 'een sterke daling'?

GroenLinks informeert of D66 ambities heeft op dit gebied?

D66 geeft aan dat op deze wijze getalsmatig geen toetsing kan plaatsvinden of de doelstelling is bereikt.

GroenLinks kan zich vinden in de zienswijze en spreekt waardering uit voor de genoemde punten die herkenbaar zijn.

Stadspartij spreekt van een heldere zienswijze.

De voorzitter informeert of overige fracties het door D66 genoemde aspect delen?

GroenLinks spreekt van een dynamische groep (statushouders) waarover niet veel kan worden gezegd. Het is daarom lastig om daarover concrete afspraken te maken. 

D66 zegt dat het onderwerp 'statushouders' als voorbeeld is genoemd. Een ander voorbeeld is dat 'zorgvragen zoveel mogelijk integraal worden opgelost'. Wat is 'zoveel mogelijk integraal' in dit geval?

GroenLinks begrijpt het punt maar is geen voorstander als doelstellingen nog verder worden ingeperkt gelet op de situatie waarin Het Plein zich bevindt op dit moment.

De VVD is gespitst op het goed functioneren van Het Plein. Dit wordt niet bereikt door het op dit moment verder kwantificeren en dichttimmeren van prestatieafspraken.

De PvdA sluit daarbij aan. De grootste uitdaging bij Het Plein is op dit moment de cultuurverandering. De fractie is tevreden met de verdubbeling van het budget voor loonkostensubsidies en minder overheadkosten. 

D66 geeft aan dat uit regionale contacten is gebleken dat het belangrijk is om doelstellingen en ambities helder te kwantificeren. Het is goed om richting te geven aan de betreffende verbonden partijen.

GroenLinks vindt dat voldoende is dichtgetimmerd.

Het college geeft aan dat de inbreng van D66 wel interessant is maar niet geschikt is om te worden opgenomen in een zienswijze op de begroting. College doet de suggestie om dit op te pakken bij het opstellen van het bestuurlijke arrangement die medio zomer verschijnt. Daar wordt verder ingegaan op de rollen van opdrachtgever- en opdrachtnemerschap.

D66 komt hier op een later moment op terug.

De voorzitter concludeert dat de voorliggende zienswijze voldoende is besproken en voor besluitvorming kan worden aangeboden aan de raad.

De voorzitter sluit de vergadering.

 

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Breedband-connectiviteit in het buitengebied (22-05-2017)

Datum 22-05-2017 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
J Krijnen
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Jager
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksS. Uenk
Stadspartij
VVDH. Hissink
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening door de voorzitter. Introduceert inspreker dhr Maalderink.

2. Dhr. H. Maalderink spreekt namens het LTO en namens bewoners in het buitengebied in. Spreekt complimenten uit voor het initiatief van de gemeente en het voorstel dat nu voor ligt. Hiermee kan een belangrijk nadeel van wonen, leven en werken in het buitengebied worden opgeheven. Communicatie vindt steeds meer via digitale weg plaats, buitengebied dreigt achterop te raken. LTO en bewoners pleiten voor de snelste weg en beste optie nu voorhanden: glasvezel. Spreker spreekt de hoop uit dat het aanleggen van de benodigde infrastructuur voor glasvezel in de toekomst de zelfde waardering ten deel valt als de aanleg van riolering en aardgas in het verleden. Spreker vraagt de raad om in te stemmen met het voorliggende plan en om hiervoor budget vrij te maken.

3. Voorzitter stelt het forum in de gelegenheid van het stellen van vragen aan dhr. Maalderink:

PvdA: is het internet veel langzamer in het buitengebied?

Dhr. Maalderink: geeft het voorbeeld van een skype-vergadering. Antwoorden komen niet door, dus ja, veel langzamer.

D66: hoe is het gesteld met TV-ontvangst?

Dhr Maalderink: via de schotel en Digitenne.

Lijst Van Vliet: het pinnen zou in het buitengebied ook langzamer gaan?

Dhr Maalderink: dat klopt, digitaal verkeer via de telefoonlijn is slechter.

Lijst Van Vliet: dat is nu van koper.

4. Voorzitter stelt het college in de gelegenheid te reageren.

College: geeft het woord aan deskundige Klaas Rus: twee vragen zijn hier van belang: 1. Is het nodig? En 2. Mag het van Brussel? De betrokkenheid van gemeenten is nu alleen mogelijk bij het leveren van een losse mantelbuis, is een laatste strohalm om zelf de regie te kunnen voeren. Anders is een 2-3 jaar durende EU-aanvraagprocedure nodig. Nu hebben 7 gemeenten de koppen bijeen gestoken om vaart met de uitvoering te maken, want dé bottleneck zijn de lange afstanden voor het graven in het buitengebied, dat maakt aanleg van een infrastructuur duur.

(red.:Klaas Rus is door de zeven samenwerkende gemeenten ingehuurd als adviseur.Hij is zelfstandig adviseur en directeur bij RUS-IMCO.)

ChristenUnie: zijn voor. Vraagt zich 1. af of nu wel een partij is te vinden en 2. of besluitvorming afhankelijk is van die in bijv. gemeente Bronckhorst?

VVD: wil snel internet voor iedereen en heeft eerder een motie gesteund met dat doel. Vraagt zich af of we inmiddels technologisch niet zijn ingehaald, gelet op de komst van 5G? Een risico is dan de noodzaak van een provider voor het leggen van een mantelbuis. Noemt ook de mogelijkheid van Mifi.

ChristenUnie: hoeveel mB krijg je bij een Mifi-abonnement?

VVD: onbeperkt internet.

GroenLinks: complimenten voor dit initiatief voor snel internet in het buitengebied. Heeft het volste vertrouwen in de snelheid waarmee dit wordt opgepakt.

VVD: is het na oplevering goed internet. Is er al een provider bekend?

D66: is blij met het plan. Geldt het voor het gehele buitengebied én De Hoven?

College: de gemeente is in gesprek met een partij. Gemeente Bronckhorst trekt dit voor een belangrijk deel en Zutphen sluit aan. Wij investeren alleen bij participatie van een andere partij. Wij vinden meer mogelijkheden via internet van belang en gewenst.

CDA: in dit antwoord kan het CDA zich goed vinden. U noemt een belangrijke voorwaarde, het CDA vertrouwt hierop.

PvdA: welk technisch detail bepaalt het slagen/niet-slagen? PvdA staat achter het voorgestelde krediet. Hoe hard is de voorwaarde? Is die afdwingbaar en zo hard te stellen?

College: dat klopt. Voor de techniek is een goede groep specialisten verantwoordelijk. Is blij met de steun van GroenLinks en andere fracties.

Klaas Rus: van belang is het verschil tussen een provider en een partij die ook kabels aanlegt. Providers doen dat niet, leveren alleen een dienst via de aangelegde infrastructuur. Van belang is dat infrastructuur niet doodloopt. Er zijn twee “kabelaars” die in Nederland kabels leggen: KPN en CIF. Zij leggen bij voldoende vraag kabels via de mantelbuis tot aan de voordeur. Gemeente participeert alleen in de mantelbuis. CIF is overvallen door de vraag. Momenteel 100.000 aansluitingen per jaar erbij. Ze zijn begonnen en zonder initiatief van gemeente is het niet bekend wanneer een gebied aan de beurt is. Wanneer de gemeente zelf participeert in het aanleggen van een mantelbuis heeft het zelf de regie terug. De kosten van de kabelaanleg tot aan de voordeur zijn voor de “kabelaar”.

SP: is het niet een betere optie om pas het voorliggende besluit vast te stellen wanneer de provider bekend is? Is een nieuwe analyse nodig om de kosten voor de provider inzichtelijk te maken en 3. Is sprake van een marktconforme vergoeding?

College: we gaan niet starten zonder provider. Ook niet zonder kabelaar.

SP: is het verstandig het benodigde krediet nu al te oormerken?

College: er is wel startgeld nodig .

VVD: wanneer vooraf te bepalen is dat minimaal 1 provider bereid is om te participeren is het gedekt. Of dat glasvezel is of een andere goed optie maakt feitelijk niet uit. Dat de provider nog niet is bekend vindt VVD jammer, maar gaar wel akkoord met het voorstel. Wil graag weten wat het minimum aantal inschrijvingen moet zijn om kostendekkend te zijn.

College: (ambtelijke ondersteuning) dat is wanneer meer dan 60% inschrijft. Het gaat om marktconforme prijzen, het geld vloeit terug.

SP: een eigen bijdrage per aansluiting van 9,95 Euro is vaak niet haalbaar. Moet niet eerst een analyse van vraag en kosten plaatsvinden?

College: het logisch dat we hier goed naar kijken en te verbeteren waar nodig.

Klaas Rus: kruip in de huid van de provider. Zij willen eerst weten of raad en college meegaan, voordat investeringen worden gedaan. In andere gemeenten is steeds uitgegaan van 60% inschrijvingen vóór start aanleg. Toch bleek vaak dat de 9,95 Euro bijdrage per aansluiting niet voldoende is. Bovendien willen providers graag 1 standaardtarief voor alle gemeenten en niet veel verschillende tarieven, ondanks de verschillen in ondergrond en locatie die per gemeente kunnen verschillen. Met de participatie in de mantelbuizen hopen we providers over de streep te trekken.

5. Voorzitter stelt vast na overleg met het forum dat het voorstel rijp is voor behandeling in de raad. Bedankt een ieder voor de aanwezigheid en sluit om 21:05uur de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in