Pagina delen

Forumverslag 22-04-2014

Presentatie over de Strategische Visie, Bestuurlijke Samenwerking en de Veranderende rol in de samenleving (22-04-2014)

Datum 22-04-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
S.R. van Galen
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.W. Jansen
SPP.W. Hofman
D66W.M. Voorham
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijMeike Wesselink
VVDW.P. van Stockum
CDAJ. Pennings - Hanemaaijer
ChristenUnieRichard Klein Bennink

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom bij de presentatie over de Strategische Visie, Bestuurlijke Samenwerking en de Veranderende rol in de samenleving. De voorzitter geeft het woord aan het college.

Het college leidt de presentatie in over de stand van zaken van de drie onderwerpen die een bepaalde samenhang hebben.  Waarom de strategische visie? Een jaar geleden hebben we gezegd dat het verstandig is om als gemeente Zutphen met elkaar de discussie te voeren over de richting die de gemeente op zou moeten bewegen. Er was op allerlei fronten al activiteit om zich met dit onderwerp bezig te houden, zoals het “dna-profiel”-onderzoek van studenten van de universiteit Twente: wat zijn we, wat willen we zijn en hoe komen we daar. De vraag kwam: maar als er weinig geld is voor nieuwe ontwikkelingen, is dat dan wel belangrijk? We hebben geconstateerd dat het juist belangrijk is om te weten waar je naar op weg bent, ook als je beslissingen moet nemen die te maken hebben met minder in plaats van meer. De richting is dus belangrijk. We zitten nu in het stadium om met elkaar te bepalen wat we willen. De voorbereiding is nu klaar en er is bewust gewacht om dit te presenteren aan de nieuwe raad.

Niet alleen wat we willen is belangrijk, maar ook met wie. Op allerlei fronten is er samenwerking voor ons als gemeente. En hoe en in welke vorm is belangrijk en met name hoe organiseren we onze ambtelijke organisatie om dat ook op een zo goed mogelijk manier te doen. Daar zal wethouder Withagen straks op ingaan.

Waarom is dit allemaal van belang? Als je kijkt naar de toekomst, waar moet je dan onder andere aan denken: niet alleen aan de ambtelijke organisatie, maar ook aan de onderwerpen die tot nu toe naar voren zijn gekomen. Onderwijs is sterk naar voren gekomen voor Zutphen, onze historie, monumentenstad, en het religieuze aspect, justitie is nog steeds een betekenende factor, de zorgsector is van wezenlijke betekenis, toerisme is voor ons een belangrijk element, met name hoe ontwikkelt de stad zich als een attractief doel voor mensen van elders om ons te bezoeken. Wat is de rol van de gemeente daarin? Een aantal vragen die we in de discussie moeten stellen: zijn we organisator (past dat nog in deze tijd?), zijn we stimulator, zijn we financier?

Het college geeft het woord aan de ambtelijk ondersteuner Henk Sieben voor de presentatie, die als bijlage bij dit verslag is gevoegd.

De ambtelijk ondersteuner Henk Sieben gaat in op de drie stappen richting de Strategische Visie: 1) de onderlegger, een foto van Zutphen en omstreken (dit kan op verzoek aan geïnteresseerden digitaal worden toegestuurd), 2) Zutphen 2025, praat mee (in gesprek met veel burgers en organisaties met als resultaat een inspraakmagazine) en 3) de afronding van de Strategische Visie in september 2014. Ter verduidelijking: “overhuivende aandachtspunten” in de zin ”innovatie en duurzaamheid als overhuivende aandachtspunten” wil zeggen: dit steekt boven alle thema’s uit, dit hangt er boven.

Het college vervolgt de presentatie over de Intergemeentelijke Samenwerking.

De voorzitter geeft gelegenheid om verhelderende vragen te stellen.

De VVD heeft een vraag over de opdracht aan het bureau BMC voor de bestuurskrachtmeting en de gesprekken die met vertegenwoordigers van de raad gaan plaatsvinden. Wanneer krijgt de raad de uitnodiging en agenda voor deze gesprekken toegestuurd?

Het college antwoordt dat de raad daar zo snel mogelijk bericht over krijgt. We hebben als gemeente nog niet bericht gekregen wanneer wij precies zijn ingepland.

De PvdA geeft aan de zachte thema’s als zorg te missen bij de urgente onderwerpen bij de onderlegger, waar zijn die? En de PvdA wil weten welke doelgroepen wel en niet bereikt zijn. De zwijgende minderheid is ook een belangrijk gegeven voor de strategische visie.

Het college antwoordt dat alle aspecten die te maken hebben met het sociale karakter en identiteit van Zutphen in het onderzoek van Marlet uitdrukkelijk wel naar voren zijn gekomen. Het hele aspect van zorg, welzijn en economie ligt daar dicht tegen aan. Het rapport “Zutphen praat mee” laat zien dat we in principe alle doelgroepen de revue hebben laten passeren, die hebben allemaal hun kans gehad.

De ambtelijke ondersteuner Henk Sieben vult aan dat ook uit de samenleving diverse

thema’s naar voren komen, zoals het belang van onderwijs en het aantrekkelijker maken van ambachten voor werkgelegenheid. Er zijn veel suggesties gedaan.

Burgerbelang bedankt voor de presentatie en het betrekken van de raad en wil weten wat er vanuit de bevolking aan het college is meegegeven. Hoe hou je nu de interactie/binding met elkaar om in gezamenlijkheid invulling te geven aan de visie?

De ambtelijke ondersteuner Henk Sieben geeft aan dat dat inderdaad de opgave is. We moeten zelf de samenleving in met ook vernieuwende methodes als Facebook.

Het college antwoordt dat we heel lang bij de overheid gewerkt hebben met het wegwerken van achterstanden (daar waar je minder sterk in bent) om naar een gemiddelde te streven. Maar nu moeten we uitgaan van onze kracht, zoals onze historische binnenstad en de ligging.

D66 lijkt de suggestie om een open document van de visie te maken met een Wikipedia-achtige opzet uiterst vernieuwend en wil dit graag ondersteunen.

Het college vindt dit inderdaad een interessante suggestie en gaat daar mee verder.

De Stadspartij begrijpt dat op het concept dat naar buurgemeenten is gestuurd, aanvankelijk niet heel enthousiast op is gereageerd. Wat gaat het college doen om die samenwerking te bevorderen?

GroenLinks viel het op dat de eerste spreker opmerkte dat de buurgemeenten nauwelijks bereid waren mee te denken, terwijl de tweede spreker zei dat buurgemeenten nou juist heel goed meedenken. Hoe zit het nu precies? GroenLinks vraagt daarnaast wat de rol van de provincie is, deze is namelijk nauwelijks belicht in de presentatie, terwijl de provincie het programma Achterhoek 2020 heeft en die is heel actief om gemeenten te stimuleren om bijvoorbeeld krimpopgave te lijf te gaan. Als Zutphen werken we met zo’n 60 combinaties met andere gemeenten samen. Wordt er nagedacht over of dit wel verstandig is of dat we dat misschien toch anders moeten doen? Misschien moeten we kiezen we voor een paar preferente samenwerkingspartners waar we dan een meer innige band mee opbouwen?

Het college antwoordt dat het rapport van Marlet is toegelicht in aanwezigheid van de vertegenwoordigers van de colleges van de buurgemeenten. Zij vonden het zeer interessant. Op de vraag of zij konden instemmen dat wij ook de bevolking van hun gemeenten, vallend in het verzorgingsgebied van Zutphen, zouden meenemen in de verdere planvorming, stond men op dat moment heel positief tegenover. Toen we geprobeerd hebben dat operationeel te maken, ontstond wat weerstand: het is toch eigenlijk wel raar dat de burgemeester/wethouder van Zutphen in het dorpshuis in Eefde de bevolking gaat raadplegen wat men van Zutphen vindt. We hebben nu afgesproken dat we onze informatie op bij onze buurcolleges op gaan halen.

Het college geeft verder aan dat de rol van de provincie stimulerend is. De provincie is geswitcht van een provincie die zich veel bezig hield met het platteland en regio’s, naar een provincie die zich bezig houdt met de stad. Vanuit Zutphen hebben we daar een actieve rol in. Wat betreft de verschillende samenwerkingsverbanden met andere gemeenten: dat is een terechte constatering. Het is ook heel ingewikkeld om dit anders te doen, want ieder onderwerp heeft zijn eigen optimale schaal. We nemen als basis dat we bij alle samenwerkingen primair kijken of we dit met gemeente Lochem kunnen afstemmen. Daarna zijn we qua zakelijke samenwerkingsrelaties lid van de Stedendriehoek. En we doen een aantal zaken die te maken hebben met plattelandsontwikkeling, toerisme en dat soort zaken met de Achterhoek.

GroenLinks vraagt, nu we inzicht hebben in het verzorgingsgebied, of dat iets toe of af doet aan de keuze voor gemeenten waar we mee samen gaan werken?

Het college heeft daar nog geen standpunt over ingenomen.

De ChristenUnie vraagt waar duurzaamheid uit voortkomt.

Het college antwoordt dat duurzaamheid uit de samenleving komt. Dat bevestigt wat politiek al hoog op de agenda is geplaatst.

De ambtelijk ondersteuner Henk Sieben vult aan dat een aantal groeperingen in de stad, als Transition Town, bouwstenen hebben aangeleverd voor de visie en die moeten daar ook in verwerkt worden.

De SP vraagt waarom HBO-ers een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, zoals in het onderzoek van Marlet naar voren komt. Is dat een keuze of is er geen werk voor hoger opgeleiden?

Er zitten een aantal bijzonderheden in het onderzoek van Marlet. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat we aan de ene kant relatief veel hoogopgeleid hebben en aan de andere kant tot de laagste gemiddelde inkomens behoren uit de omgeving. Daar hebben we nog geen verklaring voor, maar het zou kunnen zijn dat hier hoogopgeleiden wonen die genoegen nemen met een heel bescheiden bestaan.

Het college houdt het laatste deel van de presentatie over de veranderende rol in de samenleving.

De voorzitter vraagt na afloop of er nog vragen, suggesties zijn.

GroenLinks gaat in op de laatste vraag van de presentatie: hoe kan de raad zich  voorbereiden? In de vorige periode zijn een aantal Kaardebol-sessies geweest met als doel om over onderwerpen door te praten, buiten de reguliere momenten om. Wellicht is dit een mooie vorm voor dit onderwerp, aan de hand van een aantal casussen.

Het college zou het aardig vinden als er raadsleden zijn die ambassadeur willen zijn om invulling te geven aan de veranderende rol. Dit zou een vliegwiel zijn om de beweging ook vanuit de raad op gang te brengen.

D66 vindt het een goed idee om te starten met een werkgroep met mensen die daar in geïnteresseerd zijn. Wellicht is een koppeling mogelijk aan een groepje dat is gevormd om de gemeenteraad te adviseren over de manier van vergaderen.

De VVD kan zich voorstellen dat het ook een plek kan krijgen in de inofficiële werkgroep Programmabegroting: hoe gaan we kaders stellen en hoe rekenen we het college op de uitvoering af. Daar hoort het loslaten ook bij.

De voorzitter dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Het Plein (22-04-2014)

Datum 22-04-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
D. Kastelein
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangR.C.M. Sueters
SPE.P.M. Gründemann
D66Huibert Brouwer
PvdAJasper Bloem
GroenLinksL. Luesink
StadspartijGerard Pelgrim
VVDAntje van Dijk
CDAKarin Warmoltz
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

De voorzitter heropent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Vervolgens geeft hij het woord aan het college om het voorliggende stuk nogmaals toe te lichten.

Het college benadrukt nogmaals de urgentie van het stuk. Het belang zit met name in de benoemingswijze van de voorzitter van de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast betreft het verder een stuk met louter technische aanpassingen. Het gaat om vastlegging van bestaande taken die in een eerder stadium door de raad zijn opgedragen. In de loop van dit jaar of het volgende zal het reglement inhoudelijk moeten worden aangepast in verband met de komende participatiewet.

De voorzitter geeft het woord aan het forum om vragen te stellen aan het college.

Burgerbelang wil weten waarom de cliëntenraad niet om advies is gevraagd. Daarnaast is men van mening dat het geen technische wijziging betreft maar een fundamentele.

De PvdA zou graag zien dat de klachtenregeling graag wordt aangepast. Dit naar aanleiding van de inspreker van de vorige keer.

De SP verklaart principieel tegen de voorgestelde wijziging te zijn omdat een advies van de Cliëntenraad op het stuk ontbreekt. Waarom is de cliëntenraad niet  om advies gevraagd?

Het CDA betreurt het dat de cliëntenraad niet om advies is gevraagd. Tevens wil men weten wat de consequentie is als niet Zutphen maar Lochem straks het voorzitterschap zou krijgen.

Het college krijgt het woord ter beantwoording van de vragen van het forum. Allereerst benadrukt het college nogmaals dat het gaat om vastlegging van bestaande taken en beklemtoont dat het gaat om een technische wijziging. In de loop van het jaar komt het college terug op de wijzigingen die nodig zullen zijn in verband met de participatiewet.

Omdat het slechts een technische wijziging betreft is de cliëntenraad slechts geïnformeerd. De volgende keer zal het college de cliëntenraad zeker om advies vragen.

De SP wil weten welke belemmeringen er waren om de cliëntenraad om advies te vragen.

Het college antwoord dat dit niet nodig was omdat het een technische wijziging betrof. Het betoog van de cliëntenraad (ie de inspreekreactie van de vorige vergadering) wordt wel degelijk serieus genomen. Voor de zomer zal het college de raad informeren over de mogelijkheden omtrent de wijziging van de klachtenregeling en het bijgehorende tijdspad.

Voor wat betreft het voorzitterschap geeft het college aan dat de voorzitter zich uiteraard in zou moeten zettenvoor het algemeen belang maar dat het financieel belang voor Zutphen veel groter is dan dat van Lochem.

De SP vraagt of de stemverhoudingen binnen het bestuur niet gewogen zijn.

Het college antwoord dat binnen het algemeen bestuur er sprake is van een gewogen belang maar dat dit binnen het dagelijks bestuur niet het geval is.

De VVD stelt dat duidelijk is dat de wijzigingen van de regeling conform de eigen besluiten van de raad zijn en dat het nu aanpassen het toekomstig college niet in de weg zal lopen.

Burgerbelang stelt dat het stuk dan straks weer aangepast moet worden.

De VVD geeft aan dat de huidige aanpassing eenvoudig is en dat later een inhoudelijke discussie beter gevoerd kan worden met een zuivere takenlijst.

De voorzitter vraagt aan de fracties of het stuk rijp is voor behandeling in de raad en concludeert vervolgens dat het stuk de zelfde avond door kan ter behandeling. Vervolgens sluit hij de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Beeldkwaliteitsplan voor het gebied Het Berghege (kavels particulier opdrachtgeverschap) (22-04-2014)

Datum 22-04-2014 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
O.W. Bosch
Griffier
C. Scheffer
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangMartijn Siemes
SPEllen Verhoog
D66Hugo Remmers
PvdAFrans Heitling
GroenLinksPatrick Reeuwijk
StadspartijMeike Wesselink
VVDBas van der Veen
CDAAndré Nijenhuis
ChristenUnieJeroen Veenstra

Verslag van de vergadering

College; Berghege is een gebied waarvoor een nieuwe ontwikkeling is gezocht. Het oorspronkelijke plan is niet meer haalbaar. Dit wordt een gebied waar mensen zelf hun woning op eigen grond kunnen ontwikkelen.

Verzoek van het college, daar er geen ambtelijke ondersteuning is, te technische vragen via het verslag te mogen beantwoorden. De forumleden gaan hiermee akkoord.

De voorzitter geeft de forumleden de gelegenheid tot het stellen van vragen;
D66; dit is wat D66 graag wil op deze manier bouwen met veel vrijheid maar onder controle. Gaat het Gelders Genoodschap hier nog iets in doen? Verder merkt D66 op dat er maar net aan de fijnstofnormen wordt voldaan!
College; het college zal navraag doen over de fijnstofnormen en beantwoording zal via het verslag volgen.
Beantwoording: fijnstofnormen worden getoetst bij de voorbereiding van het bestemmingsplan. Het nieuwe bestemmingsplan is in 2013 vastgesteld. Er wordt voldaan aan de gestelde eisen.

Burgerbelang; hoe zit het nu met woningvisie voor Zutphen? In Noorderhaven is er ook veel ingericht voor woon/werkwoningen.
College; Woon/werkencombinaties zijn niet meer mogelijk. Woon/werklocaties op Noorderhaven, dit zal het college navragen en beantwoording zal volgen via het verslag.
Beantwoording; de oorspronkelijke Woon-Werkbestemming is voor deze locatie gewijzigd in Wonen. Op Noorderhaven is dit niet mogelijk, echter op de Revelhorst is deze bestemming wel mogelijk. 

PvdA; dit is een goed plan. Opmerking over één van de bijbehorende documenten, dit betreft kwaliteit en samenhang uitmuntend in vaagheid. Verder is het een goed plan.

VVD; principe met zo min mogelijk regels bouwen juicht de VVD toe. Er zijn toch wat vaagheden op een aantal plekken in het stuk. Regels zijn er niet alleen voor een soort van voorspelbaarheid, welke waarborgen zijn er. Hoe pakt die balans op een dergelijk moment uit?

SP; bijlage 6 de duurzaamheidsubsidies, dit stuk hebben we niet kunnen vinden. De vraag van de SP is waarom alleen voor dit gebied en niet voor alle woningen onder duurzaamheidmaatregelen bouwen? Graag nadere informatie over de criteria duurzaam bouwen.
CDA; uitstekend plan. Dit staat ook in ons verkiezingsplan. Er zijn vragen over de subsidie en de grondprijs. Het CDA vindt dan men hier een verkeerd signaal afgeeft. Duurzaamheidgeld is voor duurzaamheid en beloon de mensen om duurzaam te gaan bouwen, bijvoorbeeld door een hogere korting van WOZ-belasting.
College; duurzaamheidsubsidie is bedoeld ter stimulering van duurzaamheid.
CDA; onder voorwaarden subsidie.
College; ja, deze staan op de site van Berghege zelf. Hier staat een matrix van maatregelen die je in de bouw kan toepassen. Bij een score van minimaal 15 punten kom je in aanmerking. De subsidie bedraagt 20% van de kavelprijs exclusief de omzetbelasting.

ChristenUnie; het is een goed plan en de vragen zijn inmiddels gesteld.

GroenLinks; juicht het plan toe en sluit zich aan bij de VVD. Als men kijkt naar het beeldkwaliteitplan is het een stuk voor kenners, een gemiddelde koper zal hier meer moeite mee hebben.Waarom is er gekozen voor een rol van het Gelders Genoodschap? Is dit niet verwarrend?

Stadspartij; aan de hand van de richtlijnen ontstaat een suggestie hoe verhoudt dit zich tot het kunnen bijstellen van de plannen? Hoe wordt het groenonderhoud geborgd? En hoe verhoud zich dit tot de groenatlas?
Beantwoording; groenatlas is van toepassing op de buitenzijde (N314) van de wal. Binnenzijde van de wal is onderdeel van de uit te geven kavel. De geluidwal wordt tot aan het geluidscherm uitgegeven. Om te borgen dat de geluidwal in stand blijft, wordt dit in de koopovereenkomst opgenomen. Dan kan het middels een kettingbeding in de koopovereenkomst worden doorgelegd aan nieuwe bewoners/eigenaren. Tot verkoop is de gemeente uiteraard verantwoordelijk voor het onderhoud.

Beantwoording van de vragen door het College;
De bedoeling van dit voorstel is dat er zoveel mogelijk vrijheid is om zelf te kunnen ontwikkelen binnen de kwaliteit die we willen behalen en met enig samenhang van de overkant (zicht/passend) en in samenhang met de buren. Op die manier hebben we toch gedacht om een aantal richtlijnen mee te geven en om de mensen daarin te begeleiden, 2 uur van een architect zal door de gemeente geschonken worden.Juist door ontwikkeling en samenspraak hopen we te bereiken dat we gewoon een vergunning kunnen verlenen en we verwachten hierdoor ook geen uitermate afwijkende voorstellen te krijgen. De voorstellen die er liggen zullen via de Welstand lopen.

VVD; het college praat over “de architect” is dit de rayonarchitect?
College; ja, klopt dit is de rayonarchitect. 

Stadspartij; de Welstand beslist dan uiteindelijk?
College; nee, de Welstand adviseert en de gemeente beslist.

PvdA; zal er een gebouw gebouwd kunnen worden die men niet mooi zal vinden.
College; ja, dat zou kunnen, allicht wel binnen de gegeven kaders.

VVD; wat is de precieze rolverdeling? En de rol van Welstand?
College; de rollen zijn anders. De opdracht vanuit de gemeente is veel vrijer/lossers dan elders in de gemeente. De Welstand pleegt een toetsing die binnen de richtlijnen zijn meegegeven. Het enige wat we vragen is dat er een ontwikkeling in samenhang plaatsvindt. Dit is een experiment welke gemeente en Welstand met elkaar moeten ervaren hoe dit gaat.

VVD; als er andere uitkomsten verwacht worden, dient er ander spel zijn.
College; dit beeldkwaliteitplan wordt een ander toetsingskader en dit plan zal leidend zijn, echter zijn andere argumenten bespreekbaar.

CDA; het CDA heeft gelezen dat men werkt met je eigen architect in samenspraak met de rayonarchitect, klopt dat?
College; ja, dat klopt.

GroenLinks; en wat als men het advies negeert?
College; niet in samenhang ontwikkelen zou kunnen leiden tot geen vergunningverlening. 

VVD; heeft u een beeld van de ervaring van de rayonarchitect binnen dit soort processen en vrije kaders?
College; persoonlijk is het college niet op de hoogte, maar er is groot vertrouwen in deze manier van werken en ook in de mate van abstractie die de rayonarchitect kan beoordelen in de samenhang van stukken/vragen.
VVD; dit stelt de VVD nog niet gerust. We zijn op zoek naar de rol van de gemeente en of dit op een goede manier wordt uitgelegd aan eventuele koper(s).
College; we willen toe naar niet achteraf controleren, maar met elkaar in gesprek zijn/blijven waar beide partijen in de toekomst willen zijn. De winst in dit voorstel is dat partijen via een gesprek tot elkaar komen en dat men met een kant een klaar plan komt. De PvdA merkt op dat dit binnen alle provincies plaatsvindt.
College; advies aan de voorkant en controle aan de achterkant. Tegelijkertijd zit er bij het Gelders Genoodschap veel kennis en op zich leek ons dit wel een goed voorstel, echter kan men hier wel uithalen dat de slager zijn eigen vlees keurt.

Vragen die onbeantwoord zijn gebleven zullen worden meegenomen in het verslag.

Opmerking ambtelijke ondersteuning: In een bestemmingsplanproces komen veel aspecten, waaronder bijvoorbeeld geluid en fijnstof aan de orde. De raad zal hierover op een nader moment worden geïnformeerd.

Advies:
Het forum stelt het beeldkwaliteitplan vast en dit stuk kan ter behandeling naar de eerstvolgende Raadsvergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Afwijken kaderstelling Halvemaanstraat en wijzigingen ISV 3 (22-04-2014)

Datum 22-04-2014 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
O.W. Bosch
Griffier
C. Scheffer
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangEsther van Beek - van Heerde
SPFred van Vliet
D66Hugo Remmers
PvdAHarrij Hissink
GroenLinksPatrick Reeuwijk
StadspartijDorien Bogerd
VVDBas van der Veen
CDAGidie Ritzerveld
ChristenUnieJeroen Veenstra

Verslag van de vergadering

Het college geeft het woord aan Harriët Zuethoff; de raad heeft voorafgaand aan het project op basis van een schetsontwerp kaders vastgesteld. Deze zijn uitgewerkt in een bestemmingsplan dat ook door de raad is vastgesteld. Ten aanzien van de kaderstelling vooraf hebben een aantal wijzigingen plaatsgevonden.
1. een aantal woningen krijgen geen kap (wens van monumenten en welstandscommissie);
2. daarnaast wordt door de vestiging van Zozijn het aantal woningen minder;
3. de verdeling wordt anders (vestiging Zozijn), afwijking van de verdeling 40% sociale woningbouw en 60% dure woningen;
4. Het parkeerdek van het noordelijk plangebied krijgt geen groene invulling. Er komt een groene invulling op het platte dak. Aan de voorwaarden van de ontheffing flora- en fauna wordt nog steeds voldaan.

De voorzitter geeft de forumleden de gelegenheid tot het stellen van vragen;
Het CDA heeft een vraag over de parkeervoorziening; leest in de memo dat er alleen een parkeervergunning is van maandag t/m vrijdag en niet op zaterdag?
College; het terrein wat bebouwd gaat worden was een braakliggend terrein en hier was geen regeling voor, maar werd vanuit de buurt benut als parkeervoorziening. Deze voorziening vervalt en daarom is gekeken of de buurt een alternatief aangeboden kon worden. Hierbij is in eerste instantie gekeken naar locaties met vergunning parkeren wat verder weg, waar nog parkeerruimte is. Echter de buurt heeft aangegeven graag dichterbij te willen parkeren op het David Evekinkplein. Daarom is hier vergunning parkeren ingevoerd.  Op zaterdag heeft dit terrein een functie voor het parkeren voor het centrum en is de parkeervoorziening goed bezet. Op maandag tot en met vrijdag zijn plekken niet bezet en is er ruimte voor vergunning parkeren.Bewoners met parkeervergunning kunnen elders parkeren.

Burgerbelang;verhouding sociale en dure woningen, hoe zit het met de woningbouwdifferentie?
College; de verhouding komt anders te liggen en dat komt doordat Woningstichting Ons Huis zich heeft teruggetrokken. We zijn daarom ook blij met de komst van Zozijn. Het college kijkt hier positief tegen aan. Het past binnen de kaders van de woonvisie en het is fijn dat er een ontwikkeling tot stand komt.

SP; wat gebeurt er als de verkoop van de 15 koopappartementen niet van de grond komt? Gaat de bouw dan gewoon door?
College; daar gaan we niet vanuit, er is wel een percentage vastgelegd, waarbij er gestart wordt met de bouw. Als er onvoldoende of niets wordt verkocht, komt het stuk grond terug en wordt bekeken hoe nu verder.
Het college nodigt de heer Henk Suvaal, projectontwikkelaar, uit plaats te nemen aan tafel voor een nadere toelichting; dit is een dilemma, echter de locatie is heel sterk door de ligging bij het centrum. Door woningbouw toe te voegen wordt het gebied verbeterd. Er is ook veel overleg met andere verhuurders binnen dit gebied en er vindt met hen overleg plaats om te kijken of er collectief tot een verbetering van het gebied gekomen kan worden.  In juni start de verkoop en we hebben goede verwachtingen dat dit aan gaat slaan. Als het niet lukt dan zijn hierover afspraken gemaakt.

GroenLinks; in hoeverre is er met de buurtbewoners gesproken over de komst van Zozijn?
College; er waren wat bewoners die moeite hadden met de komst van Zozijn. Hier zijn we niet echt uitgekomen, echter die geluiden zijn ook afgenomen. De bezwaren kwamen tijdens de bestemmingsplanprocedure met name vanuit de Berkelsingel. Deze bewoners zijn inmiddels ook aangeschoven bij de klankbordgroep. In de klankbordgroep zitten vertegenwoordigers van de buurt en deze is gestart in 2011, bij de start van het project. 

D66; maakt uit de maquette op dat Zozijn apart van de rest bouwt? Hoe zeker is het dat Zozijn komt en wat voor invloed heeft dit op de bewoners?
De heer Henk Suvaal, de komst van Zozijn is nog niet helemaal zeker. Eind mei wordt meer duidelijkheid verwacht.

De Stadspartij is benieuwd of er sprake is dat de Berkel (aftakking richting de Paardewal) doorgetrokken zal worden met een bruggetje eroverheen?College; zit niet in dit plan, het betreft een oud plan en dit maakt geen onderdeel uit van dit project.

 

Advies:
Het forum stemt in en dit stuk kan ter behandeling naar de eerstvolgende Raadsvergadering.

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Knelpunten transities Sociaal Domein (22-04-2014)

Datum 22-04-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
E.P. Langenbach
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.W. Jansen
SPE.P.M. Gründemann
D66G.I. Timmer
PvdAJasper Bloem
GroenLinksVictor Boldewijn
StadspartijGerard Pelgrim
VVDAntje van Dijk
CDAJ. Pennings - Hanemaaijer
ChristenUnieAbel van Dijken

Verslag van de vergadering

De Voorzitter heet eenieder welkom, opent de vergadering en licht het onderwerp kort toe.

Voor ligt het voorstel om € 265.000 aan de risico reserves te onttrekken en in te zetten voor de verlichting van knelpunten in de transities in het sociaal domein. Na de eerste vragenronde wordt de fracties gevraagd om kort haar standpunt te formuleren.

Het woord is aan het College voor een toelichting.

Het College geeft aan dat de voorbereiding op de transities een complexe klus is. Er is eerder al € 0,4 mln. Beschikbaar gesteld, maar er is extra krediet nodig bovenop dat bedrag. Reden hiervoor ligt in het feit dat de druk op het ambtelijk apparaat te groot wordt. Naast de voorbereiding van de transities moet de ‘winkel’ namelijk open blijven.

De Voorzitter geeft de fracties de gelegenheid om vragen te stellen te beginnen met het CDA.

Het CDA vraagt in het licht van de strategische visie wat er aan taken losgelaten kan worden in plaats van het bijplussen van de middelen. Zij is voorstander van een andere oplossing dan het beschikbaar stellen van extra geld.

De Christen Unie stelt dat het bedrag laat wordt aangevraagd. De transities zitten er immers al jaren aan te komen. De vraag is welk risico er afgedekt wordt met deze middelen.

De SP vraagt op welke plek binnen het stadhuis de transities opgepakt worden.

De VVD wil een extra toelichting waarom het bedrag nu uit de reserves moet komen. Is de rijksbijdrage onvoldoende om dit proces uit te kunnen voeren?

De PvdA vraagt waarom er geïnvesteerd moet worden in ambtelijke inzet. Waarom worden de middelen niet ingezet voor de daadwerkelijke zorg.

Daarnaast vraagt zij zich af of het gevraagde bedrag voor Het Plein toevallig gelijk is aan de opgelegde taakstelling.

Burgerbelang Zutphen Warnsveld vraagt zich af wat er misgaat indien er geen extra middelen beschikbaar gesteld worden.

D66 stelt verrast te zijn door de tegenvaller. Zij wil graag de toezegging dat dit de laatste tegenvaller is.

De Stadspartij vraagt of de frictiekosten uit dit bedrag betaald gaan worden of is daar een ander budget voor beschikbaar.

Groen Links heeft op dit moment geen vragen.

De Voorzitter geeft het woord aan het College voor de beantwoording van de vragen.

Het College geeft aan dat er door de bezuinigingen al grote druk ligt op de organisatie. Daarbij wordt gesteld dat het niet erg is dat iedereen een tandje harder moet lopen. Echter, de extra taken vragen veel aan voorbereiding. Er moet goed nagedacht worden over de invulling van de taken voor de toekomst en de bijbehorende geldstromen. Het zijn grote vraagstukken die beantwoord moeten worden en dat kost tijd en geld. Daarnaast gaan de reguliere taken gewoon door.

De Christen Unie stelt dat het College dit aan had kunnen zien komen.

Het College licht toe dat het een stapsgewijs proces is. Hoe dichter we bij de implementatie komen, hoe duidelijker de complexiteit en impact wordt. Daarnaast zijn er nog veel onzekerheden. Zo is de inhoud van de mei circulaire nog niet bekend.

Er wordt dan ook geen toezegging gedaan dat deze vraag om extra middelen eenmalig is. Dat is op dit moment namelijk gewoonweg onduidelijk. Het risico is aanwezig dat er een aanvullende vraag komt.

Er is veel onzekerheid en daar is op dit moment weinig aan te doen. Vast staat wel dat een goede voorbereiding nodig is.

De PvdA stelt dat er extra geld komt vanuit het rijk. Het bedrag van totaal € 900.000 is genoemd.

Zij pleit ervoor niet te kiezen voor de inzet, maar voor de zorg.

Het rijk heeft transitie budgetten beschikbaar gesteld en over enkele weken is daar meer duidelijkheid over te verwachten.

Het College antwoordt dat de ‘zacht landing’ budgetten er inderdaad liggen. De vraag is nu, wat heeft de raad er voor over dat we deze transitie goed kunnen doen.

De VVD haalt de brief van de staatsecretaris aan. Daarin worden groepen genoemd waarvoor geld beschikbaar is gesteld, langdurige zorg en begeleiding bijvoorbeeld. Dat betreft echter andere gelden.

Het College vervolgt dat de huidige budgetten krap waren. Daar zijn we nu dan ook doorheen.

Indien er in de mei circulaire extra budget beschikbaar wordt gesteld voor de invoeringskosten dan zal de risico reserve weer aangevuld worden.

Het voorstel om nu extra geld beschikbaar te stellen wordt gedaan, omdat er anders mensen omvallen of taken niet meer uitgevoerd kunnen worden. Er is momenteel namelijk een te hoge druk op het ambtelijk apparaat.

Het gaat op dit moment ook niet over frictiekosten, maar om de kosten van de voorbereiding op de uitvoering.

De SP vraagt om een nadere toelichting op de verdeling van de middelen tussen Het Plein en het stadhuis.

Het College licht toe dat niet alleen Het Plein aan de lat staat. Daar ligt wel een forse klus, ook in de voorbereiding van de gemeente. De gelijkenis met de taakstelling is overigens louter toeval.

Het Plein heeft te maken met deze nieuwe voorbereidingen en een verhoogde druk op het reguliere werk door de economische crisis.

De VVD verduidelijkt dat sprake is van frictiekosten bij krimpende organisaties. In dit geval groeit de gemeentelijke organisatie.

De stadspartij licht toe dat de vraag tweeledig bedoeld was. Enerzijds de veranderende gemeentelijke taken, anderzijds de compensatie voor de implementatie.

Het College vervolgt dat er beperkte budgetten komen voor de uitvoering. Deze zijn echter volstrekt onvoldoende. De VNG blijft aandringen op het beschikbaar stellen van extra middelen, maar het effect hiervan is nog onduidelijk.

De Voorzitter vraagt of de vragen beantwoord zijn?

Burgerbelang Zutphen Warnsveld antwoordt dat er veel vragen gesteld zijn en dat zij hoopte op opheldering. Zij hoopte door het College meegenomen te worden om een besluit te kunnen nemen. Echter de koers is nog steeds onduidelijk terwijl er wel stappen genomen worden. De stilte na de vraag van de voorzitter is wat hen betreft duidelijk. Er is een leegte in de inhoud om de raad te kunnen laten besluiten. De fractie is niet overtuigd.

De Voorzitter stelt dat de opmerking van Burgerbelang Zutphen Warnsveld duidelijk is. Hij vraagt om wel bij het onderwerp te blijven.

De VVD geeft aan dat er negen kaders zijn vastgesteld. Dat was een positief traject. De huidige situatie is een logisch gevolg van de kaders die door de raad zijn vastgesteld.

Burgerbelang Zutphen Warnsveld vraagt hoe het College de raad mee kan nemen in dit proces.

De VVD reageert dat de fractie Burgerbelang Zutphen Warnsveld alleen voor haarzelf kan spreken. De VVD heeft een ander standpunt.

Het College reageert met de opmerking dat het gevoel helder is. We redden deze opgave echter niet met de middelen die beschikbaar zijn gesteld. Er wordt geen gejuich verwacht voor dit voorstel. Alleen omdat het nodig is wordt dit bedrag gevraagd. Het belang van de uit te voeren taken staat daarbij voorop.

De PvdA gaat er van uit dat geld maar één keer uitgegeven kan worden. Vraag is of het beschikbaar gesteld moet worden voor ambtelijke inzet of voor de daadwerkelijke zorg.

Daarbij geeft de mei circulaire meer inzicht in de beschikbare middelen. Waarom wordt daar niet op gewacht?

Het College stelt dat de bijdrage nu nodig is, de vraag is urgent. De mei circulaire komt veelal pas in juni. Een integraal voorstel red je dan niet voor de zomer, terwijl het geld nu nodig is. Daarnaast is de risico reserve hiervoor in het leven geroepen.

De Voorzitter vraagt de fracties om haar standpunten in de tweede termijn te formuleren.

Groen Links ziet de noodzaak van een goede voorbereiding en is positief.

De Stadspartij ziet ook die noodzaak, maar wil voorzichtig zijn met het uitgeven.

D66 ziet de noodzaak van een goede voorbereiding en is positief.

Burgerbelang Zutphen Warnsveld is niet geprikkeld. Er is meer informatie nodig en er is nog vier weken de tijd voor de raadsvergadering. Zij acht het voorstel nog niet gereed voor verder debat in de raad.

De PvdA wil eerst met de fractie overleggen. Zij wil wel de mei circulaire meenemen in het voorstel, maar tegelijk voor de zomer uitsluitsel.

De VVD wil graag de nodige ruimte bieden, omdat het hier gaat om een rijdende trein. Vanuit het rijk wordt ook aangedrongen op het rondmaken van de contracten voor de zomer. Partijen hebben duidelijkheid nodig.

Tegelijk vraagt zij Burgerbelang Zutphen Warnsveld om aan het College duidelijke vragen te stellen indien zij antwoorden wil.

De SP wil eerst overleggen met de fractie. Zij is nog niet overtuigd van deze oplossing.

De Christen Unie wil eerst met de fractie overleggen. Zij is nog niet overtuigd.

Het College vraagt de fracties met klem om de vragen te stellen die zij beantwoord wil hebben.

De Voorzitter concludeert dat het merendeel van de fracties dit voorstel rijp achten voor verder debat in de raad. De Voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad