Pagina delen

Forumverslag 22-03-2021

Monitoring, budgetplafonds en afwegingskader algemene voorzieningen Jeugd en Wmo (22-03-2021)

Datum 22-03-2021 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksF.J. Overbeek
SPH.M.H. Giesen
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangE Yildirim
D66I van Dijk
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Van Wamel
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieG.A. Kamp
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldJ.D. Maarsen

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom bij deze Forumvergadering. Hartelijk welkom. Dit betreft een voortzetting van de vergadering van 8 februari 2021 die toen is geschorst. Nu worden de vragen over het afwegingskader algemene voorzieningen door het college beantwoord.

College: Hoe belangrijk wordt het geacht dat de hulpverlening door vrijwilligers wordt geleverd? Blijft professionele ondersteuning op de achtergrond beschikbaar? Jazeker. Is het mogelijk om het investeringsprogramma sociaal domein te benutten als tijdelijke stimulans om de algemene voorzieningen mogelijk te maken? De gemeenteraad heeft een motie aangenomen voor een investeringsprogramma sociaal domein. Binnenkort ziet u daarvan het resultaat. Daarin is opgenomen om een omslag naar algemene voorzieningen verder mogelijk te maken. Kan er een overzichtelijkere tekst worden opgenomen? Dat is bij dit stuk niet meer mogelijk omdat het al door het college is vastgesteld. Het lijkt mij wel een goed idee om hier een korte overzichtelijke toelichting van te maken. Graag meer zicht op de verschuiving van zorg naar maatwerk en hoe dit loopt. Een voorbeeld is het realiseren van een BSO+. Ook opvang voor kinderen met een speciale behoefte of een speciaal gedrag. Kan er niet beter een afwegingskader voor maatwerkvoorzieningen worden opgesteld en op basis van criteria en indicatiestelling van dat maatwerk en daarvan de omvang en kwaliteit van de algemene voorzieningen worden vastgesteld. Ik denk dat we beide nodig hebben. Nu algemeen. Straks na het vaststellen van het beleidskader, kan dat in verordeningen worden verwerkt en kun je kijken of er maatwerk  nodig is. Die verordeningen behoeven instemming van de raad. Komt na de zomer. Hebben we het afwegingskader ook nodig voor het beoordelen van subsidieaanvragen. Daarvoor hebben we ook een afwegingskader nodig en daar is deze ook voor bedoeld. De vraag hoe we grip houden op algemene voorzieningen. Preventie is moeilijk meetbaar. Toch geloven we dat investeren aan de voorkant voorkomt dat er meer maatwerk aan de achterkant nodig is. Maar om dit te kunnen blijven volgen gaan we met het Nederlands Jeugdinstituut iets ontwikkelen om dit te kunnen blijven volgen. Het meten van positieve factoren die we willen benadrukken om te zien of het ook daadwerkelijk effect heeft. Die monitor zullen we ook laten zien. Hoe wordt het hiervoor bedoelde bedrag nu al ingezet? En hoe wordt het in de komende jaren ingezet? Het preventieve gedeelte is het lastigste om weg te zetten. Nu via de thema tafels. Verder een kanteling van minder maatwerk naar meer in het voorveld, de preventie. Uit het veld komen signalen dat organisaties in het voorveld indiceren en uitkomen op een zwaarder zorgtraject dan eigenlijk nodig is om inzet te kunnen waarborgen. Is het bij het college bekend en kan het college er iets aan doen. Het is niet in overeenstemming met een kanteling naar lichtere zorg. Dit is helaas bekend. Met het instellen van budgetplafonds krijgen we steeds meer zicht op wat aanbieders doen en hoe we kunnen samenwerken. Het is een ingewikkeld stuk veld. En ook verdrietig. Waar haalt de gemeente vrijwilligers vandaan en is dit geen volledige baan? De gemeente organiseert deze plekken niet als deze ontstaan. Dat doen de organisaties zelf en zij werken ook zelf met vrijwilligers. Wij werken niet samen met organisaties die arbeid verdringen. Hoe zorgen we als gemeente dat mensen de weg net zo goed vinden als voorheen? Die begrijp ik niet helemaal. Misschien straks een nadere toelichting op die vraag. Hoe bevorderen we zelfredzaamheid? Dat doen we met vallen en opstaan. Uitzoeken wat werkt. Kijken of mensen een netwerk hebben waarop ze kunnen terugvallen. Is dat er niet, dan kijken hoe je dat kan organiseren. Hoe ziet de preventieve inzet er uit. Daar heb ik al een aantal voorbeelden van gegeven. In de eerst en tweede golf sloten veel algemene voorzieningen vanwege de Coronamaatregelen. Dit leidde tot extra tot extra druk op ze zorg. Hoe zorgen we ervoor dat deze voorzieningen ten alle tijde blijven functioneren. Dat is een probleem, dat kunnen we helemaal niet garanderen. Deze voorzieningen maken hun eigen afwegingen en werken met vrijwilligers. Vanuit die eigen afwegingen bepalen ze of ze doorgaan met de zaken die ze leveren. De meest kwetsbare mensen laten we niet afhankelijk zijn van deze voorzieningen. Voor deze mensen is de zorg zo goed als zo kwaad mogelijk doorgelopen.

Voorzitter: In de chat staat het voorstel van mevrouw Van Wamel van het CDA om een Forumspecial over de bijzondere voorzieningen en initiatieven te organiseren. Wilt u dat toelichten mevrouw Van Wamel?

CDA: Dat lijkt een goed idee want er komen een aantal vragen voorbij die we wellicht wat uitgebreider willen bespreken. Misschien kan dat in de vorm van een webinar waarin die organisatie zich wat meer voorstellen.

Burgerbelang: Wij zijn voorstander dat er meer preventiegericht gestuurd wordt, maar hoe wordt dit in de praktijk belegd?

SP: Hoe zorgt de gemeente ervoor dat de mensen nu net zo goed de weg weten als voorheen?

ChristenUnie: De bedragen die de gemeente wil gaan inzetten, het college wil de percentages voor maatwerk en de algemene voorzieningen terugbrengen naar een ander percentage. Dat betekent dat 30% van de 16 miljoen gebruikt gaat worden voor algemene voorzieningen en preventie. Dat is een groot bedrag. Dat vind ik op zich oke. Maar omdat de wethouder nu al zegt dat het ingewikkeldste is om die bedragen goed weg te zetten wil ik graag weten hoe ze dat in de toekomst wil gaan uitwerken.

College: Het gaat hier over organisaties met wie we een subsidierelatie aangaan en dat doen we via een subsidiepartnerschap. Het effect voor de cliënt proberen we in een monitor te volgen en zit ook in de verantwoording van de subsidie. De GGD wordt niet genoemd als preventiepartner. De GGD is echter wel een belangrijke partner in preventie. Daar hebben we ook een preventie-akkoord voor en een preventieprogramma. Hier gaat het alleen maar om wat we willen doen in de verschuiving van onze eigen budgetten en de GGD valt buiten dat veld. Maar is wel degelijk een belangrijke subsidiepartner en preventiepartner.  De mensen kunnen in de toekomst gewoon terecht waar ze nu ook komen. Dat verandert niet. Daarom vind ik het voorstel van mevrouw Van Wamel erg leuk. Geld is makkelijker weg te zetten met een indicatie in de zorg in plaats van dat je met zorgaanbieders aan tafel gaat zitten. Het is zoeken met elkaar om dit verder vorm te geven. We houden dit bij via de bestuursrapportages.

Voorzitter: Dan dank ik u voor uw aanwezigheid en sluit ik deze vergadering.

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Sport- en accommodatiebedrijf Zutphen (22-03-2021)

Datum 22-03-2021 Tijd 20:30 - 22:00
Zaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
J Kerkhof
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPM de de Ridder
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66R.G.M. Rutten
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijJ.H. Weststrate
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieB Westerhof
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldH Papperse

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering. Er hebben zich vijf insprekers gemeld voor dit onderwerp.

De voorzitter geeft het woord aan de insprekers.

De heer Hulleman (denktank Warnshuus/dorpsraad Warnsveld): Zij zijn unaniem voorstander van het oprichten van het sport- en accommodatiebedrijf. Het biedt oplossingen op organisatorisch/bestuurlijk vlak: het Warnshuus heeft nu geen bestuur en dat kan door een sport- en accommodatiebedrijf professioneel worden ingevuld. Dat is ook goed voor de kwaliteit van het bestuur. Daarnaast zijn er synergievoordelen te behalen door deel uit te maken van een groter geheel. Er worden nu veel kansen niet benut voor het Warnshuus. De verwachting is dat deze met een sport- en accommodatiebedrijf wel benut kunnen worden. Ook verwachten is te verwachten dat dit een gunstig effect heeft op het exploitatiebudget.

BurgerBelang: Ziet de denktank Warnshuus mogelijkheden om dankzij het onderbrengen bij het sport- en accommodatiebedrijf het Warnshuus op een betere en mooiere manier open te houden?

De heer Hulleman: Daar zien wij zeker voordelen in. We zien al synergievoordelen en het biedt mogelijkheden om meer reuring te krijgen en dat is positief.

Mevrouw Hobbelen (Zwembad De IJsselslag): De medewerkers van het zwembad zien een meerwaarde bij het onderbrengen bij het sport- en accommodatiebedrijf. Er wordt nu gewerkt met een vrijwillig bestuur. Een professionele organisatie verdient ook een professioneel bestuur. Ten aanzien van de financiën wordt opgemerkt dat er een duidelijk stijgende lijn is sinds januari 2018. Ondanks een slechte start weten steeds meer mensen het zwembad te vinden. We zien de toekomst rooskleurig in.

De heer Steinvoort (’t Warnshuus): Sluit zich aan bij de woorden van de heer Hulleman. Het is een must voor het Warnshuus om onderdeel uit te maken van het sport- en accommodatiebedrijf. Er wordt nu gewerkt met een interim bestuur en dat is niet wenselijk. Het is moeilijk om goede mensen te krijgen. Hij hoopt dat hiermee ontlast te worden, zodat de mensen zich meer kunnen richten op het daadwerkelijk exploiteren van het Warnshuus. Hij ziet geen alternatieven voor het voortzetten van de exploitatie van het Warnshuus. Er is ook absoluut geen sprake van druk om hieraan deel te nemen.

De heer Van der Linden (Basketbalvereniging Hanzestars): Er wordt veel over de beheersmatige kant van het sport- en accommodatiebedrijf gesproken. Dhr. Van der Linden wil ook de inhoudelijke kant belichten die hier voor de binnensportverenigingen een rol speelt. Zeker in tijden van corona is gebleken dat het van belang is om samen te zoeken naar een bredere samenwerking in het sportaanbod. Het sport- en accommodatiebedrijf biedt hierin kansen door synergievoordelen. De diversiteit in accommodaties is groot; een gemeenschappelijk sport- en accommodatiebedrijf leidt tot veel meer betrokkenheid tussen binnen- en buitensportaccommodaties. Het geeft ook betere ondersteuningsmogelijkheden. Daarbij moet ook in het oog worden gehouden dat sport een belangrijke rol kan spelen als preventiemiddel. Bundeling in kennis en expertise zorgt voor een professionaliseringsslag. Een sport- en accommodatiebedrijf is niet alleen een beheerder van bakstenen. De organisatie moet ook de tijd krijgen om te groeien en de visie op sport waar te maken.

CDA: Wat verwacht u van het sport- en accommodatiebedrijf?

De heer Van der Linden: Inventarisatie van de behoeften bij de verenigingen. Duidelijke kanalen en een loketfunctie. Het sport- en accommodatiebedrijf heeft daarbij kennis van sport, beleving en de doelen van de gemeente. Kennis die de individuele verenigingen niet hebben. De faciliterende functie is heel belangrijk voor de binnensportverenigingen.

KiesLokaal: Kunt u een toelichting geven op uw opmerking over de locatie De Mene?

Dhr. Van der Linden: In De Mene maken wij gebruik van een basketbalzaal die net voldoet aan de vereisten om landelijk te spelen. Wij hebben daarbij geen voorzieningen voor clubs die van elders uit het land hier komen om te spelen. Ook moeten wij rekening houden met de gevolgen van activiteiten van anderen die voor ons van de zaal gebruik hebben gemaakt. We kunnen daar mee omgaan, maar het is wel een contrast met de accommodaties waar sommige andere verenigingen over beschikken.

De heer Bloemenkamp (Be Quick): Namens de voetbalverenigingen hebben we eerder aangegeven niet overtuigd te zijn van de meerwaarde van een sport- en accommodatiebedrijf. De bedenkingen hadden met name betrekking op de financiële kant. Op 16 maart hebben we een presentatie en duidelijke toelichting gekregen van Barry Leenders en Paul Louwerse. Dat heeft veel duidelijkheid gegeven en we denken nu dat de gevolgen voor de buitensportverenigingen zeer beperkt zijn. Voor ons is van belang dat de buitensportverenigingen niet aansprakelijk zijn voor tekorten elders. Wel hadden we als voetbalverenigingen graag eerder betrokken willen zijn. Belangrijke voorwaarde is wel dat de huurcontracten er komen. We hopen op een goede manier te kunnen deelnemen.

BurgerBelang: Is nu alle kou uit de lucht en omarmen jullie het initiatief?

De heer Bloemenkamp: De kou is uit de lucht. Voor de buitensportverenigingen zit er niet veel voordeel aan het sport- en accommodatiebedrijf, maar ook niet veel nadeel. Het is wel van belang in het brede belang voor de binnensportverenigingen. De buitensportverenigingen zijn blij dat het onderhoud bij de gemeente blijft. We zijn gerustgesteld.

CDA: Ziet u wel voordeel in een loketfunctie?

De heer Bloemenkamp: Die voordelen zien we wel. De eerdere brief die de sportverenigingen hebben gestuurd zag met name op de financiële aspecten.

Bewust ZW: Zijn de afspraken van het overleg van 16 maart vastgelegd? Het is van belang dat we met elkaar helder hebben welke afspraken we met elkaar hebben gemaakt. Om te voorkomen dat daar later misverstanden en discussie over ontstaat.

De heer Louwerse: Er is geen verslag gemaakt van de bespreking zelf. De vragen zijn wel beantwoord in de brief aan de sportverenigingen en verwerkt in de businesscase.

College: In aanvulling hierop wordt gemeld dat nog een verslag wordt gemaakt. De raad kan er echter vanuit gaan dat een groot deel van wat daar is besproken is verwerkt in de businesscase en tevens is verwerkt in de beantwoording van de vragen.

Het college heeft uitgebreide informatie ter beschikking gesteld bij de stukken. We zijn hierbij zo volledig mogelijk geweest: er is een businesscase uitgewerkt, er is een conceptraadsvoorstel met alle kaders bijgevoegd, er is een overzicht met alle vragen van raadsleden en de beantwoording daarvan, er is specifieke juridische expertise geraadpleegd, er is een benchmark uitgevoerd met een vergelijking van de praktijk in gemeenten in heel Nederland en de best en worst practices. Er bestaat overigens veel belangstelling voor: we zijn gevraagd door de Vereniging Sport en Gemeente van de VNG om een webinar te organiseren om gemeenten over ons proces te informeren.

BurgerBelang: We mogen er trots op zijn dat dit initiatief zo breed gedragen wordt. Een compliment aan de wethouder hoe dit is aangepakt. Het is goed dat de voetbalverenigingen er nu ook achterstaan. We moeten hier nu unaniem achter gaan staan.

ChristenUnie: Waarom staat onduidelijkheid over maatschappelijk ondernemen als risico genoemd. Dat hoeft toch geen risico te zijn als daar vooraf goede afspraken over zijn gemaakt?

D66: De zorgen die D66 had zijn voor een deel weggenomen met de beantwoording van de vragen. D66 is dan ook voor een deel opgeschoven richting het voorstel. Er zijn echter nog wel een paar bedenkingen. Probeer aan de voorkant zaken heel goed te regelen. Uit de financiële stukken blijkt dat het zwembad de afgelopen jaren gemiddeld € 920.000,- uitgaf. In de begroting nemen we echter maar € 550.000,- op. Het zelfde geldt voor de Hanzehal, waarbij het gaat om respectievelijk € 220.000,- in de afgelopen jaren ten opzichte van € 145.000,- begroot. Dat zijn grote verschillen. D66 is voorstander om bij de huidige besluitvorming een egalisatiereserve te betrekken en dit nu al te reserveren om de risico’s af te dekken. D66 vindt het onverstandig om één van de huurders van het zwembad te bevoordelen. Dit moet aan de voorkant worden geregeld en daar moet de nieuwe organisatie daar niet mee moet worden belast.

GroenLinks: We vinden het bijzonder dat juist nu een B.V. moet worden opgericht. We maken ons zorgen over de democratische legitimiteit. De raad komt meer op afstand te staan. Daarom de volgende vragen: Kan de raad besluiten te stoppen met de B.V. als de maatschappelijke ontwikkelingen daar aanleiding voor geven? Hoe worden de prestatieafspraken aan de raad voorgelegd: ter goedkeuring of de gelegenheid voor wensen en bedenkingen? Welk moment in de jaarlijkse cyclus is het meest geschikt voor een forumspecial en welke onderwerpen kunnen daarin aan bod komen?

VVD: De VVD is positief dat de versnippering wordt aangepakt. Het sport- en accommodatiebedrijf brengt grootste efficiency en synergie. De vraag gaat over een exploitatie van 5 jaar, waarbij na 2 jaar gewijzigd wordt. Hoe zit dat precies. De VVD zal zeker instemmen met het voorstel.

Stadspartij: We hebben bedenkingen bij de financiële onderbouwing. Er wordt uitgegaan dat we door efficiëntie de investeringen in drie tot vijf jaar terugverdienen, maar we zijn bang dat dit gebaseerd is op wensdenken. Ook is het de vraag of een sport- en accommodatiebedrijf de oplossing is voor de problematiek die we hebben. Dat het Warnshuus en het zwembad geen bestuur hebben kan ook op een andere manier worden opgelost. De binnensport- en buitensportaccommodaties hebben weinig problemen, dus waar doen we dit voor? Hoe worden de financiële risico’s afgedekt? Er wordt gesproken over contracten van 2 jaar en van 5 tot 10 jaar. Hoe zit dit en hoe lang zitten we hier aan vast?

CDA: We zijn heel enthousiast. Het is een breed gedragen plan en daar doen we het voor. Naar de toekomst hebben wij de vraag of er ook aansluiting is voorzien voor andere buurt- en wijkcentra.

KiesLokaal: Staat achter het voorstel voor een sport- en accommodatiebedrijf.

College: We hebben afgesproken dat we alle risico’s in kaart zouden brengen. Dat hebben we zo transparant mogelijk gedaan en daarbij ook aangegeven wat we doen om ervoor te zorgen dat het risico zich niet voordoet. De opmerkingen over de verschillen tussen de uitgaven en de begroting: we hebben in beeld gebracht het totaal dat we als gemeente aan kosten hebben voor deze accommodaties. Daaronder vallen bijvoorbeeld ook ambtelijke uren. Dat is wat anders dan de individuele exploitatie van het zwembad of Hanzehal. Ten aanzien van het zwembad geldt dat we het eigen verdienmodel van het zwembad vanaf het begin niet goed opgezet hadden. Dat hebben we inmiddels verbeterd door het exploitatievoorziening met € 100.000,- te verhogen waardoor de grote tekorten zich niet meer voordoen. Het zwembad moet nu kunnen draaien op basis van dit exploitatiebudget. We werken ook aan een gelijkwaardig speelveld door een nieuwe, passende tariefstructuur die voor alle partijen die gebruik maken van het zwembad geldt. Dat kan door de kwartiermaker nu verder worden voortgezet. Het beschikbaar stellen van een reserve is misschien een goed idee. Het college denkt wel dat de voorgestelde budgetten toereikend zouden moeten zijn. Het college stelt voor om de raad gedurende het proces naar de oprichting van het sport- en accommodatiebedrijf te melden wanneer zich daarin onvoorziene kosten voordoen en mee te nemen in wat nodig is. Per kwartaal hebben we hierover overleg, zodat de raad dit proces kan blijven volgen. De raad kan ook altijd besluiten om te stoppen als men vindt dat het niet goed gaat. Prestatieafspraken worden met meer partijen gemaakt; daarvan wordt de raad op de hoogte gesteld en in dit geval kan de raad daarbij zijn wensen/bedenkingen geven. Voorgesteld wordt verder om 1 keer per jaar een forumspecial te houden over dit onderwerp. Het lijkt het college goed dat daarbij directeur, aandeelhouder, portefeuillehouder en een lid van de raad van commissarissen aan tafel zitten, zodat de raad daarmee in gesprek kan. Het meest logische moment hiervoor lijkt te zijn met de jaarrekening. Het kan ook in september plaatsvinden, zodat er op tijd aanpassingen kunnen worden gedaan. De exploitatie wordt voor vijf jaar aangegaan, waarbij na twee jaar een evaluatie wordt gehouden. Er worden dan meerjarige afspraken gemaakt. Wel moet er jaarlijks verantwoording worden afgelegd, inclusief accountantsverklaring. De raad blijft in de positie om dan aanpassingen te doen of om te besluiten te stoppen. Dat het instellen van een sport- en accommodatiebedrijf geen oplossing zou zijn voor een probleem, doet geen recht aan de positie van de binnensportverenigingen en veel buitensportverenigingen. Dit gaat om mensen die een fatsoenlijke werkgever moeten hebben, medewerkers die een stapje extra moeten zetten en problemen hebben de boekhouding te organiseren, verhuuroptimalisatie in de volle breedte van de gemeentelijke sportaccommodaties. Op termijn zouden ook andere accommodaties onder dit bedrijf kunnen worden gebracht. Bijvoorbeeld kan gedacht worden aan De Kei; daarvan loopt het contract met Optisport in 2029 af. Op de langere termijn kan gedacht worden aan de Hanzehof of De Uitwijk of andere accommodaties.

D66: We horen het college toezeggen dat een gelijk speelveld wordt geregeld bij oprichting van het sport- en accommodatiebedrijf. Ten aanzien van de egalisatiereserve acht de fractie het van belang dat de organisatie bij het begin beschikt over een reserve. Anders moet de organisatie bij tegenslag meteen bij de gemeente aankloppen.

Het college vindt het niet verkeerd om een dergelijke reserve ter beschikking te stellen. Gedacht kan worden van een bedrag van ca. € 100.000,-, maar wel met beperkingen. Het is niet de bedoeling dat de organisatie een grote reserve op gaat bouwen; als er teveel wordt opgebouwd moet dit terug naar de gemeente. Een gelijk speelveld wordt zo goed mogelijk nu aan de voorkant geregeld. De gesprekken hierover vinden al plaats.

De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende is besproken en rijp is voor behandeling in de raad.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad