Pagina delen

Forumverslag 21-11-2016

Motie: Een duurzame toekomst voor De Kaardebol (21-11-2016)

Datum 21-11-2016 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.J. ten Broeke
Griffier
A Koster-de Lange
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPG.J.N. Müller
D66C.A. Lammers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd
VVDH. Hissink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom bij het vervolg op de geschorste forumvergadering over de motie “Een duurzame toekomst voor de Kaardebol”. Vandaag is er gelegenheid voor de fracties om met elkaar in de discussie te gaan. Voorafgaand aan deze discussie krijgt het college de gelegenheid om een toelichting te geven over de ontwikkelingen van de afgelopen weken.

College: Twee weken geleden is kort gesproken over de toekomst van de Kaardebol. Het college heeft toegezegd om in gesprek te gaan met de gebruikers van de Kaardebol. Het college wil vanavond de fracties informeren over deze gesprekken. Ook wil het college kort ingaan op de berichten in de kranten van de afgelopen weken. Het college herkent zich niet in veel van hetgeen de afgelopen tijd is gezegd en geschreven. het college heeft zich op de vlakte gehouden om niet publiekelijk in de “wellis-nietes” discussie te geraken. Het college herkent zich niet in de bewering dat het een dominante rol heeft gespeeld in een conflict. Het college geeft aan dat iedere huurder rechten heeft met betrekking tot het gebruik en de hoogte van de huur. Het klopt dat er onduidelijkheden waren over de huurverplichtingen; er waren echter ook zekerheden. Voor alle gebruikers was duidelijk dat de activiteiten konden worden voortgezet tegen een gelijk huurbedrag. Wat dat voor de servicekosten betekende was niet duidelijk. Dit zal duidelijk worden in het voorstel van maart. Feit is dat servicekosten wel in verhouding moeten staan tot het huurbedrag.

De samenwerking was primair de verantwoordelijkheid van Driekant Buiten en de gebruikers. Natuurlijk was er ook contact tussen de gemeente en Driekant Buiten in de rol van verhuurder versus huurder. Ook voor algemene vragen kon Driekant Buiten bij de gemeente terecht.

De betrokkenheid werd echter groter toen er zorgelijke signalen kwamen over een serieus conflict. Het college heeft op dat moment Driekant Buiten aangesproken omdat niet werd gehandeld in het belang van de gemeente. Driekant Buiten heeft vervolgens zelf gebruik gemaakt van de ontbindende voorwaarde.

Op vrijdag 18 november vond een gesprek plaats tussen gemeente en gebruikers. In dit gesprek is aangegeven dat de gebruikers kunnen blijven huren voor het afgesproken huurbedrag. Ook is het beheer geregeld en de gemeente heeft een vast aanspreekpunt aangewezen.

Voor de toekomst blijft het college bij de toezegging die hierover is gedaan in de forumvergadering van 2 weken geleden. Bovendien gaat het college op zoek naar iemand die het proces kan begeleiden en er zullen gesprekken plaatsvinden met belangstellenden voor onder andere de horeca.

Het college wil naast de duurzaamheidsdoelstelling ook kijken hoe de ontwikkelingen passen bij de nieuwe speerpunten van het college en de raad. De financiële punten in het kader van de kerntakendiscussie moeten in verhouding staan tot de gewenste invulling en voorwaarden die worden gesteld met betrekking tot het gebruik.

Het college kan niets meer veranderen aan de ontstane situatie waarbij Driekant Buiten de samenwerking heeft opgezegd. De onderlinge verhoudingen waren verstoord en er waren onvoldoende aanknopingspunten om dit te herstellen. Het college wilde iets moois realiseren. Voor alle partijen is het jammer dat de samenwerking is mislukt.

Tot slot merkt het college op dat vanavond de behandeling van de motie aan de orde is. Het college stelt voor om de motie aan te houden. Het college wil alle mogelijkheden ophouden, van verkoop tot volledig eigen beheer. Het college ontvangt vanavond graag suggesties zodat deze kunnen worden meegenomen in het voorstel van maart. 

De voorzitter geeft het woord aan indieners van de motie.

Lijst Van Vliet: Deze kwestie geeft aan dat er niet moet worden gesneden in iets dat goed loopt. Graag duidelijkheid voor huurders en verhuurders en een visie voor de lange termijn. 

BewustZW: De duurzaamheidsdoelstelling staat voorop. De huidige situatie is schadelijk en spijtig voor alle betrokkenen. Wat opvalt is dat er nu uitspraken worden gedaan, terwijl de raad nog niet weet hoe het zover heeft kunnen komen. De motie heeft tot doel om volledige openheid van zaken te krijgen voor zowel de gemeenteraad als de inwoners van Zutphen. Graag openheid en transparantie.

Stadspartij wil nog een drietal punten melden:

 1. De duurzaamheidsdoelstelling is onderbelicht. Oplossing: vanuit de gemeente naast de afdeling vastgoed ook de afdeling duurzaamheid betrekken bij de Kaardebol.
 2. Stadspartij geeft graag ruimte tot maart aan college en past de motie op dit punt aan.
 3. Stadspartij wil het college een aantal punten meegeven voor het onderzoek van de komende tijd. Het gaat dan om de mogelijkheid voor functiesplitsing, de mogelijkheid voor een vorm van coöperatie of vereniging van eigenaren ten behoeve van het bevorderen van de samenwerking, het aanstellen van een projectorganisator naast de verbinder en om het ontwikkelen van een financieel groeimodel.

 De voorzitter geeft het woord aan de forumleden.

 VVD is teleurgesteld en vraagt waar de regie is geweest door het college.De huurder heeft met volle verstand het huurcontract ondertekend. De onderhuurders zijn eilandjes. Het verleden koesteren maar er moet wel ruimte zijn voor dialoog. 300 % verhoging van de kosten kan niet. VVD heeft 3 vragen aan het college.

 1. Hoe krijgt het college de regie in handen en op welke termijn?
 2. Wat zijn de financiële consequenties en hoe worden die opgelost?
 3. Zijn alle openstaande vorderingen opgelost, ook met Atelier 3D?

 PvdA dankt het college voor de toelichting en gelooft nog steeds in het duurzaamheidscentrum met educatie.

PvdA wil graag een toelichting over hoe het zover heeft kunnen komen en stelt de volgende vragen aan het college.

 1. Hoe zit het met de huurcontracten?
 2. Kan de gemeente een eenheid maken van De Kaardebol?
 3. Is de commerciële huur van 70.000 euro reëel?
 4. In hoeverre kan component duurzaamheid vanuit de gemeente worden toegevoegd (naast vastgoed)?

 SP denkt niet dat het probleem bij De Kaardebol schuilt in de onderlinge verhoudingen. Volgens de SP ligt het probleem in het feit dat het gebouw en de gronden te weinig opbrengen om de kosten te dekken. Dit leidt tot frictie zeker als de wethouder de onderhuurders toezegt dat de huren gelijk blijven. SP heeft het college reeds gewaarschuwd voor dit probleem na de mislukking met Atelier 3D. Echter, het college is daarna doorgegaan op dezelfde weg zonder eerst te analyseren waarom de problemen bij Atelier 3D waren ontstaan. Er zijn 3 smaken voor de toekomst: alles verkopen, of meer investeren of we nemen beheer en regie in eigen handen. Wat de SP betreft moet vanavond de discussie hierover gaan en vraagt het college om hierop te reageren.

 D66 vraagt zich af hoe het verder moet.

Eerst plat contract met de huurder en nu nadenken hoe het verder moet. Is dit niet te laat?

Op 12 september 2016 heeft D66 schriftelijke vragen gesteld aan het college. In de beantwoording staat dat het college geen afspraken heeft gemaakt met de onderhuurders omdat in beginsel het gaat om een contract tussen hoofdhuurder en onderhuurders.

 1. Hoe verhoudt deze beantwoording zich tot de toezeggingen die de wethouder persoonlijk heeft gemaakt met de onderhuurders?
 2. Met wie is afgesproken dat er meer samenwerking moet ontstaan op De Kaardebol en waar is dit vastgelegd?
 3. Klopt het dat onderhuurders zelf mochten weten met wie ze zaken kunnen doen omdat dit niet in het contract tussen Driekant Buiten en de gemeente is geregeld?
 4. Is het college door Henk Smit geïnformeerd over de problemen die ontstonden rondom de Vlindertuin en hoe luidde de reactie van het college?
 5. Kunt u alle gesprekken over het huurcontract met Henk Smit benoemen inclusief de informele telefonische contacten?
 6. Heeft u of één van uw collegeleden contact gehad met de heer Henk Smit en hem onder druk verzocht om het contract te ontbinden? Zo nee, hoe is het dan gegaan? Zo ja, met welke argumenten heeft u de heer Smit onder druk gezet om het contract te ontbinden?
 7. Met welke reden heeft Driekant Buiten het aanbod voor mediation afgewezen?
 8. Welke voorwaarden heeft het college gesteld voorafgaand aan het mediationtraject?
 9. Waarom was de gemeente zelf geen partij in het voorgestelde mediationtraject?
 10. Had de beheerder vanaf het moment dat Driekant Buiten hoofdhuurder was nog taken, en zo ja welke?

 De voorzitter stelt voor om de overige vragen schriftelijk in te dienen en stelt voor dat het college, gelet op de beschikbare tijd, de gelegenheid krijgt om alle vragen schriftelijk te beantwoorden.

 GroenLinks vindt het een lastig onderwerp en is overspoeld met mails. Over de toekomst en beleving van het verleden wordt verschillend gedacht. Daarom wil Groenlinks graag een nieuwe visie te ontwikkelen.

 1. Graag een toelichting van de wethouder wat ‘actief betrekken’ betekent?
 2. Waar moeten de geïnteresseerden aan voldoen?

Verder sluit Groenlinks zich aan bij de woorden van de Stadspartij over de duurzaamheidsdoelstelling.

 Interruptie SP

Pleidooi voor duurzaamheid komt terug bij Groenlinks en Stadspartij. Daarvoor is begrip. Is het ook mogelijk om de doelstellingen mbt educatie en onderwijs te verbreden?

Reactie Groenlinks: primair milieu en duurzaamheidseducatie. Groenlinks is benieuwd of de geïnteresseerden waarmee het college gesprekken heeft, zich kunnen voegen in de duurzaamheids- en educatiedoelstellingen.

 Groenlinks: Alle opties liggen open volgens het college, maar we moeten wel leren uit het verleden. Is het verstandig om alles onder te brengen bij één hoofdhuurder? Groenlinks is niet direct enthousiast over de optie van gehele verkoop, maar wil graag worden geïnformeerd over deze optie.

Er wordt veel over kosten gesproken. In een ontvangen mail van Vivian Siebering wordt mooi uitgedrukt dat er naast een financiële opbrengst ook sprake is van een maatschappelijke opbrengst. Dit is voor Groenlinks een belangrijk element bij het zoeken naar geïnteresseerde partijen.

 Reactie op interruptie van SP door Stadspartij.

De Stadspartij vindt het geen optie om op deze locatie op te leiden tot bijvoorbeeld automonteur.

 Interruptie door VVD op GroenLinks

We kunnen niet terugkomen op onze afspraken uit het verleden over de duurzaamheidsdoelstelling en het daaraan verbonden bedrag. Dus ook niet achteraf snijden in dit bedrag. Wel kunnen we opnieuw kijken naar de doelstellingen, maar dan gelden er ook andere normen en bedragen.

 CDA vindt het jammer dat het zo loopt. Het draait om geld maar de vraag aan de raad is: “wat is het ons waard?” Meten we de opbrengst in geld of in maatschappelijke waarde? En wat wil de raad?

Wat het CDA betreft gaat het om duurzaamheid in de aller breedste zin van het woord en de educatie die daarover gegeven wordt. CDA wil graag eerst discussie met de raad voordat door het college een voorstel wordt uitwerkt.

 ChristenUnie heeft waardering voor de woorden van de wethouder, zeker gelezen het artikel in de krant. ChristenUnie wil eerst kaders en uitgangspunten bepalen voordat er een plan wordt ontwikkeld. ChristenUnie vraagt het college om een visie voor het centrum.

 Interruptie Stadspartij

We moeten niet terug naar de tekentafel. Er ligt een visie met harde en zachte randvoorwaarden. Laten we dit als basis nemen.

 Reactie en vervolg Christenunie

Kennelijk was die visie niet zo duidelijk dat deze leidde tot een goede oplossing. Als de visie is vastgesteld kan daarna een visie op het vastgoed en op het beheermodel worden ontwikkeld. Daarna een specialist inhuren om dit vorm te geven.

 Burgerbelang kan zich grotendeels vinden in het verhaal van GroenLinks en wil daaraan toevoegen dat het voeren van gesprekken met de gebruikers van de Kaardebol als een goed vertrekpunt wordt ervaren.

 Interruptie SP Hoe staat Burgerbelang tegen de optie om direct te verhuren aan de huidige gebruikers zodat zij zekerheid hebben?

 Burgerbelang Prima oplossing tot maart. En na maart? Eerst plan afwachten hoe eea zich ontwikkelt en daarna over geld praten.

Burgerbelang vindt de vragen die zijn gesteld door D66 niet relevant en deze vragen diskwalificeren de inhoudelijke discussie.

De voorzitter geeft het woord aan het college voor de beantwoording van de vragen.

 College vraagt aan de raad wat nodig is om tot een goed proces te komen.

 BewustZW vindt het opmerkelijk dat het college nu vragen stelt aan de raad terwijl de raad juist om helderheid vraagt. Dus graag eerst de vragen van de raad beantwoorden.

 SP stelt voor dat de wethouder een presentatie geeft samen met de huidige huurders waarin zij een toekomst uitstippelen voor de Kaardebol, bij voorkeur in december.

 Christenunie geeft aan dat een procesvoorstel iets anders is dan een inhoudelijk verhaal door huurders. Een procesvoorstel geeft de stappen aan van de weg naar een oplossing. In een procesvoorstel begin je niet met een oplossing.

 De voorzitter geeft het woord aan het college.

 Het college zal de vragen schriftelijk beantwoorden en zal tevens een procesvoorstel maken.

 De voorzitter vraagt de forumleden of het voorstel van het college akkoord is.

 Stadspartij merkt dat er behoefte is om door te praten over dit onderwerp en gaat er vanuit dat over twee weken dit onderwerp op de agenda van de raad staat.

BewustZW graag vragen schriftelijk beantwoorden en dan eerst behandeling in forum en daarna in de raad.

 PvdA vraagt wanneer de vragen schriftelijk zijn beantwoord ivm de komende fractievergaderingen begin volgende week. Kan er op korte termijn een oplossing komen voor het vacuüm dat is ontstaan op de Kaardebol?

 College zal vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden en met procesvoorstel komen. Tijdelijk beheer is vanaf 1 november geregeld.

 De voorzitter vraagt om een datum voor beantwoording van de vragen.

 Groenlinks vraagt om tijd voor een zorgvuldige beantwoording en tijd voor de behandeling in de fractie.

 D66 meldt dat er meer vragen zijn en zal hiervoor een verzoek om inlichtingen indienen.

 Voorzitter dankt D66 dat dit nu alvast wordt gemeld.

 VVD wil over twee weken het vervolg eerst behandelen in het forum.

 Christenunie wil mogelijk vervolg eerst in presidium overleggen.

 Burgerbelang vraagt tijd en adviseert om dit voorstel niet al over twee weken opnieuw te behandelen in het forum.

 De voorzitter stelt voor om in het presidium af te spreken hoe dit onderwerp verder moeten worden opgepakt.

 BewustZW geeft aan dat het presidium pas over twee weken bij elkaar komt en dat betekent dat pas over vier weken dit onderwerp opnieuw kan worden besproken.

 De voorzitter zal het presidium adviseren om het onderwerp over twee weken opnieuw te agenderen en schorst de vergadering over de motie.

Bijlagen

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Presentatie voortgang Rivier in de Stad (21-11-2016)

Datum 21-11-2016 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Jager
D66H. Brouwer
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH.M.J. Siebelink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom en opent het forum. Hij stelt voor dat we eerst naar de presentatie luisteren en daarna vragen stellen.

Het college wijst op haar toezegging dat zij het forum regelmatig zou informeren over Rivier in de stad (RIDS). Zij geeft aan dat er nu drie grote projecten in de steigers staan. Daar is veel geld voor beschikbaar en dat moet in 2017 uitgegeven worden. Ook is er een Kwaliteitskompas dat de beoogde kwaliteit aangeeft.

De ambtelijke ondersteuning (Edwin Koning) geeft een presentatie over de plannen (zie de presentatie). Over drie jaar is de IJsselkade geheel vernieuwd. Hij zal een groen karakter hebben; er zullen veel minder parkeerplaatsen zijn. Eigenlijk zijn we nu al met de werkzaamheden begonnen (sloop kiosk, kabels en leidingen). De IJssel wordt minder verruimd dan aanvankelijk de bedoeling was. Bij de IJsselbrug knelt met name het fietsen. We gaan de brugverbreding en het groot onderhoud in één keer aanpakken.

De ambtelijke ondersteuning (Arjan Groen) geeft daarna – aan de hand van het inrichtingsplan - een toelichting op de plannen voor de Tichelbeeksewaard. In de uiterwaarden komen verschillende paden die ook toegankelijk zijn voor minder-validen. Er is ook een pad gepland dat refereert aan de schipbrug die ooit over de IJssel lag. Aan de Hovense zijde komt een trappartij met daarboven een uitzichtpunt.

De voorzitter nodigt de fracties daarop uit om vragen te stellen.

D66: Wat gebeurt er met de paden in de Tichelbeeksewaard als het hoogwater is?

PvdA: Zijn op de IJsselkade mogelijkheden voor energieopwekking door middel van waterkracht? Hoe lang kan de IJsselbrug nog mee?

VVD: Welke initiatieven houden de stad aantrekkelijk tijdens de werkzaamheden aan de IJsselbrug? Houden jullie tijdens de bouw rekening met de weidevogels in de uiterwaarden?

Burgerbelang: Wij hebben een vraag over de bereikbaarheid van Zutphen als er aan de brug gewerkt wordt: kan er een tijdelijke afrit komen bij de nieuwe IJsselbrug? Wat is de stand van zaken daarvan en hoe groot is de kans daarop? Andere vraag: wordt het schipbrugpad uitgevoerd in hout of beton of kunststof? Derde vraag: graag aandacht voor het voetpad over de brug richting De Hoven. Is nog een oplossing in zicht daarvoor?

ChristenUnie: Kan er overleg komen met Rijkswaterstaat (RWS) en de gemeente Deventer over de oprit bij de A1? Je staat als automobilist soms erg lang stil daar en dat is niet goed voor de bereikbaarheid van Zutphen.

CDA: Wordt de nieuwe IJsselkade ook daadwerkelijk groener (zoals op de presentatie is aangegeven)? Hoe vandalismebestendig is het vele glas dat straks wordt gebruikt/aangebracht (op bv de vernieuwde brug)?

GroenLinks: Wat moet er op de lange termijn gebeuren met de rivierverruimende maatregelen?

Stadspartij: Het RIDS-project levert ook werk op. Gaan Zutphense niet-werkenden hier iets van merken? En gaan jullie Zutphense bedrijven en ondernemers inschakelen?

Het college en de ambtelijke ondersteuning beantwoorden de vragen afzonderlijk.

-          Het klopt dat de uiterwaarden regelmatig onder water staan. Daar gaan we rekening mee houden als we het materiaal van de paden kiezen.

-          De burg zelf (het centrale deel; niet de op- en afritten) is uit 1948. Die kan nog ongeveer 60 jaar mee.

-          Bij de Berkelmonding is geen mogelijkheid voor rendabele energieopwekking uit waterkracht. Bij de IJssel is die mogelijkheid er evenmin. RWS en de provincie Gelderland doen nu onderzoek naar de kribben; misschien is energieopwekking daar wel een optie.

-          We gaan straks op diverse plekken laten zien dat we aan het werk zijn. Stichting Zutphen Promotie (SZP) denkt daarover met ons mee. Misschien komt er een app over de voortgang van de werkzaamheden en een plek boor bouwspotters.

VVD: Het winkelend publiek wil graag de binnenstad in. Die help je niet met dit soort leuke initiatieven. Hoe krijg je de mensen toch straks de stad in?

College: De gemeente heeft nog geen plannen daarvoor. SZP en de binnenstadsmanager moeten nog meedenken daarover.

Het college en de ambtelijke ondersteuning gaan verder met de beantwoording van de overige vragen.

-          We hebben goed overleg met de vogelwerkgroep over de werkzaamheden in de uiterwaarden.

-          We zijn nu in gesprek met de provincie over een tijdelijke afrit bij de nieuwe IJsselbrug.

-          Het fietspad over de brug blijft zoals nu in de plannen staat; dat pad gaan we niet doortrekken. Het is niet anders, ook al is dat niet ideaal.

-          We willen het schipbrugpad graag in hout uitvoeren, maar waarschijnlijk wordt het beton.

-          We hebben contact gehad met de Deventer verkeerswethouder over de A1. Waarschijnlijk verandert die verkeerssituatie. Het heeft onze aandacht.

-          De IJsselkade krijgt straks een groene uitstraling. Er komt veel gras. Wel staat RWS minder bomen toe op de kade dan oorspronkelijk gedacht.

-          We gaan speciaal glas gebruiken voor de balustrade van de brug.

-          De riververruiming die nu in de plannen is opgenomen, is voldoende tot 2050.

-          In al onze aanbestedingen is standaard al SROI opgenomen. We wegen af of we uitsluitend lokale ondernemers bij het werk betrekken. De brug en de IJsselkade zijn zulke grote projecten, dat kan niet lokaal aanbesteed worden. Bepaalde, kleinere delen van het werk worden wel lokaal aanbesteed. Nu al zijn diverse Zutphense bedrijven werkzaam voor ons.

Het college bedankt het forum voor alle complimenten over RIDS.

D66 heeft nog een laatste vraag over de gevolgen van de afsluiting van de IJsselbrug. Hoe bent u met de provincie in gesprek over de extra afrit en de aanpassing van de rotonde bij Brummen? Heeft u een tijdslimiet?

Het college geeft aan dat het ook voor haar een grote zorg is. Ik ben gevraagd hierover met de provincie te overleggen. Het is onzeker hoeveel aanpassingen kosten. Het bureau Goudappel Coffeng onderzoekt op dit moment mogelijk te verwachten knelpunten. Ik deel uw zorg.

CDA: Er is ook een route over Deventer en via Lochem. Zutphen is straks niet alleen maar bereikbaar via de nieuwe IJsselbrug.

De voorzitter constateert dat er geen vragen meer zijn en dankt iedereen voor zijn bijdrage aan de discussie.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Passend onderwijs in relatie tot de Jeugdwet (21-11-2016)

Datum 21-11-2016 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
H Nijkamp
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPE. Müller
D66G.I. Timmer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksL. Luesink
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDA. van Dijk
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnie
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Opening

De vz. opent de vergadering en heet de heren Van Aalst en Van Riet (Samenwerkingsverband Passend Onderwijs) welkom. Het onderwerp is geagendeerd naar aanleiding van een verzoek uit de raad. D66 is initiatiefnemer van het verzoek en licht het verzoek om agendering toe.

D66 geeft aan dat zij het belangrijk vindt dat de raad wordt geïnformeerd over zijn rol m.b.t. passend onderwijs en over de raakvlakken tussen passend onderwijs en de Jeugdwet.

Vervolgens introduceren de heren Van Aalst en Van Riet zichzelf en wordt een filmpje vertoond over passend onderwijs.

 

Gesprek tussen Forum en de heren Van Aalst en Van Riet

D66: vraagt waar de link zit tussen passend onderwijs en de gemeente.

Van Aalst: indien kinderen extra ondersteuning (zorg) nodig hebben dan ligt er een relatie met de Jeugdwet en komt de gemeente in beeld.  Vaak is er sprake van meervoudige problematiek.

Burgerbelang: hoe groot is de doelgroep in Zutphen?

Van Riet: het voortgezet onderwijs kent 8.000 leerlingen in deze regio waarvan de helft uit Zutphen. In het speciaal onderwijs gaan veel leerlingen uit Zutphen buiten Zutphen naar school. 

Van Aalst: in primair onderwijs gaat het om 15.000 leerlingen waarvan 200 in het speciaal onderwijs en 300 in het speciaal basis onderwijs. Zutphen is hofleverancier in het speciaal (basis)onderwijs met in totaal ca. 100 leerlingen.

Stadspartij: ligt er ook een rol voor het CJG en wat is die rol?

Van Riet: onderwijs en jeugdhulpverlening hebben elkaar nodig. Met het CJG is afgesproken dat de 'vindplek' van de problematiek het uitgangspunt is van de hulpverlening. Onderwijs en CJG houden elkaar wel wederzijds op de hoogte.

D66: waarin zit hier de grootste uitdaging?

Van Aalst: de inkomsten in deze regio gaan komende jaren afnemen met € 1,5 mln. Daarnaast dienen hulpverleners in onderwijs en jeugdzorg die vooraan zitten in het hulptraject mandaat en vertrouwen te krijgen om snel(ler) hulp te kunnen verlenen. Tot slot is er veel aanbod in jeugdzorgverleners hetgeen ten koste kan gaan van snelheid en kwaliteit van hulpverlening wat weer leidt tot wachtlijsten. Er ligt een uitdaging om dit sneller te regelen.

VVD: het jaarbericht 2014-2015 is indrukwekkend. Wel wordt een gigantische organisatie opgetuigd om alles te realiseren. Wordt bij de andere financieringswijze het aantal leerlingen losgelaten? De bedoeling van Jeugdwet en passend onderwijs is om minder snel 'etiketten te plakken' op betrokkenen. Wordt daarin geslaagd?

Van Aalst: de bureaucratische laag is gecentraliseerd en daardoor verminderd met de helft van het aantal fte's. De bedoeling is dat het samenwerkingsverband nog verder krimpt. Bij leerlingen die naar het speciaal onderwijs gaan is geen enkele diagnose voorwaardelijk. Met ouders, onderwijs en jeugdhulp wordt bezien wat nodig is om een  kind te helpen. Het aantal diagnoses is aan het afnemen maar als het helpt om een diagnose te stellen is het wel goed om dat te doen. Op termijn krijgt het samenwerkingsverband € 500/leerling. Dit is gebaseerd op het totale budget voor speciaal onderwijs(zorg) in relatie tot het totaal aantal leerlingen in samenwerkingsverbanden. Het budget dat verwijst naar speciaal onderwijs gaat daar van af.

GroenLinks: wat betekent dit concreet en op welke termijn gaan we daar welke consequenties van merken?

Van Riet: er is vijf jaar de tijd om aan de verevening te voldoen en alles terug te brengen naar het landelijk gemiddelde. Ondersteuning binnen de scholen is in deze regio meer dan gemiddeld in Nederland. Op termijn moet dit met minder middelen gebeuren maar niet ten koste van de kwaliteit. 

VVD: in Zutphen kennen we Onderwijszorgcentrum. Is er in verschillende plaatsen sprake van een verschillende situatie?   

Van Riet: de situatie is in principe in alle gemeenten hetzelfde. Alle gemeenten dragen bij aan het Onderwijszorgcentrum.

Van Aalst: basisonderwijs heeft geen Onderwijszorgcentrum. Wijkcoaches sluiten aan in ondersteuningsteam op de scholen en verwijzen van daaruit door naar CJG.

Burgerbelang: wordt voldaan aan de missie dat 'alle kinderen uit de regio succesvol naar school gaan'?

Van Aalst: grotendeels wel. Gemiddeld zitten 5-9 kinderen thuis. Dat zijn kinderen met meervoudige problematiek.  

D66: hoe ligt dat aantal bij voortgezet onderwijs?

Van Riet: ongeveer gelijk.

D66: hoe gaat het bij de gemeente Zutphen met de ontschotting tussen CJG en Onderwijs in gevallen van meervoudige problematiek?

Van Riet: er wordt goed samengewerkt en snel gekeken wie de casus oppakt en er is vrij snel een casemanager die de verantwoordelijkheid pakt. 

Van Aalst: in het primair onderwijs wordt samenwerking ook als goed ervaren. Voor de kleine groep kinderen die niet binnen het reguliere systeem past, zou nog wel gekeken kunnen worden hoe hier beter maatwerk voor kan worden geleverd.

BewustZW: vraagt een toelichting op de eerder genoemde uitdagingen in relatie tot de meerdere jeugdzorgregio's waarmee het samenwerkingsverband te maken heeft.

Van Aalst: het samenwerkingsverband heeft te maken met regio Midden IJssel en met regio Achterhoek. In sommige situaties is dat lastig.

PvdA: informeert of er een toename is van het aantal kinderen dat wisselt van basisschool en hoe daarmee wordt omgegaan?

Van Aalst: er is keuzevrijheid van scholen dus ouders kunnen zelf kiezen naar welke school hun kind gaat. Als het in geval van een wisseling nodig is dat expertise mee moet dan gebeurt dat en in voorkomende gevallen wordt ook gekeken of er aanvullende expertise gewenst is.

Burgerbelang: in het jaarbericht staat een aantal ontwikkelingen voor 2015-2016. Kan er een update worden gegeven van de stand van zaken van de onderwerpen die als vooruitblik zijn genoemd?

Van Aalst: er is samenwerking rondom thuiszitters, maatwerk voor hoogbegaafden en het samenwerkingsverband is gekrompen in personeel. In het Bestuursverslag 2015 en in de kwartaalrapportages wordt ook ingegaan op ontwikkelingen. Deze zullen worden toegestuurd aan de raad.

GroenLinks: er is aangegeven dat soms 'onorthodoxe' maatregelen genomen dienen te worden om maatwerk te kunnen leveren. Kan de gemeente daar een rol in spelen?

Van Riet: in een vroegtijdig stadium aan tafel komen zitten in geval van gesignaleerde problematiek. 

Van Aalst: creëer een potje ('geluksgeld') waarmee buiten de gebaande paden iets kan worden gedaan voor kinderen zonder indicatiestelling.  

College: er wordt nagegaan in hoeverre dit kan worden gerealiseerd. Er dient wel te worden gewaakt voor precedentwerking en het dient geen vanzelfsprekendheid te worden dat de gemeente 'alle gaten gaat dichtlopen'. Het gaat om bijzondere situaties waar een steuntje in de rug kan worden geboden.

CDA: wat maakt het jaarbericht kenmerkend voor IJssel-Berkel?

Van Aalst: in deze regio is sprake van negatieve verevening en krimp. Dit noodzaakt tot samenwerking. Alle schoolbesturen zijn daartoe bereid. Ook het opzetten van Taalschakelklassen is kenmerkend voor de sfeer in deze regio.

Met betrekking tot de huisvesting van Cluster IV leerlingen wordt aan het Forum meegegeven dat het wenselijk is dat hierover op korte termijn duidelijkheid komt en dat het wenselijk is dat betrokken partijen aan elkaar verbonden kunnen worden. 

VVD: waar zitten de hobbels voor gereedmaken van die huisvesting?

College: er is geen sprake van hobbels. Als Cluster IV school is nieuwbouw wenselijk. Voor de beoogde locatie is een bestemmingsplanwijziging in voorbereiding. Die procedures kosten tijd.

Van Aalst: roept het Forum op om verder te kijken dan alleen de m2 die nodig zijn voor onderwijs. Kijk ook naar een eventuele koppeling met een medisch kinderdagverblijf al zijn er dan meer m2 nodig dan alleen voor onderwijs.

Van Riet: passend onderwijs heeft ook te maken met huisvesting. Behalve goed onderwijs dient ook sprake te zijn van goede huisvesting.

College: Het hangt af van de rol, verantwoordelijkheid en eigenaarschap of er andere voorzieningen ondergebracht zullen worden in een (nieuw te bouwen) schoolgebouw. De raad kan uitgangspunten meegeven.

VVD: is inspectie minder snel in het transformeren dan dat gewenst is?

Van Aalst: ja.

Stadspartij: het genoemde 'geluksgeld' geeft een nare smaak want dit betekent dat iemand geluk heeft als hij/zij geholpen wordt terwijl er recht is op passende hulp. Over welke situaties gaat het en kan dit niet toch worden ingepast in passende, bestaande budgetten? Het hoort zo niet.

Van Aalst: mee eens dat het niet hoort maar als regelgeving niet voorziet moet worden bezien of buiten gebaande paden om hulp kan worden geboden.

College: de term geluksgeld is gekozen om er een positief label aan te hangen.

PvdA: in het jaarverslag is te lezen dat een kwart van het budget niet is besteedt in 2015. klopt dat?

Van Aalst: accountantstechnisch wel. De werkelijkheid ligt genuanceerder omdat het niet bestede geld terugvloeit naar de schoolbesturen.

 

Slot

De vz. concludeert dat het Forum voldoende is geïnformeerd en dat het onderwerp voldoende is besproken. De raad ontvangt nog het Bestuursverslag 2015 en de vertaling van een aantal kwartaalrapportages (in de vorm van een factsheet Passend Onderwijs voor gemeenten) alsook een document van de heer Van Riet over 'Afstemming en samenwerking VO-onderwijs en jeugdhulpverlening in de regio Zutphen'.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Vaststellen bestemmingsplan 'Mars midden noord (veegplan)' (21-11-2016)

Datum 21-11-2016 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Hamerstuk
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
N ten Bokkel
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPG.J.N. Müller
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd
VVDH.M.J. Siebelink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnie
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

Het college vermeld dat in het oude bestemmingsplan de Mars midden en noord van 2013 een aantal posten ontbraken; het inpassingsplan N348, het vestigen van een tankstation bij de N348 en de bestemmingswijzigingen van 3 bedrijven waren niet in het bestemmingsplan opgenomen. Het gaat daarbij om het pand van Eijerkamp waarin horeca is toegestaan, het Hoveniersbedrijf Oostpijl aan de Jutlandsestraat en een kantoorpand aan de Pollaan 49. Deze opname in het huidige bestemmingsplan wordt veegplan genoemd

Op dit moment wordt er gewerkt aan de visie op de Mars. Het concept ervan is half 2017 afgerond.

 

De voorzitter geeft het woord aan de fracties voor het stellen van vragen.

Bewust ZW vindt het vreemd dat dergelijke grote bestemmingen zoals de N348 niet bij het vastleggen van het bestemmingsplan in 2013 al zijn meegenomen. Het bestemmingsplan moet aan de basis een goed plan zijn

SP geeft aan dat zij het met Bewust Zutphen eens is.

VVD wil weten of het veegplan effect heeft op de detailhandel bestemming die nu op de Mars ligt.

PvdA vindt dat de detailhandel iets van de binnenstad is. Zij gaat er van uit dat het veegplan geen invloed heeft op de detailhandel in de binnenstad.

 

De voorzitter geeft het woord aan het College voor het beantwoorden van de vragen

Het College vermeld dat het veegplan geen effect heeft op de detailhandel in de binnenstad. Er komt half 2017 een nieuwe conceptvisie over de Mars waarvoor met alle betrokken partijen afspraken worden gemaakt over wat we wel en niet willen op de Mars.

VVD verduidelijkt nog even dat er vooral vooraf met de ondernemers in de gemeente over de nieuwe conceptvisie de Mars moet worden gesproken alvorens deze wordt besproken in de Raad.

D66 vraagt zich af waarom het zolang moet duren voordat de conceptvisie afgerond is. De ontwikkelingen op de Mars gaan zo snel dat deze feitelijk om een duidelijk vastgestelde visie vragen.

SP verduidelijkt nog even dat er nu vooral over het veegplan moet worden gesproken niet over de visie de Mars.

Het College verduidelijkt dat het opstellen van een conceptvisie zeer zorgvuldig plaatsvindt. Er moet daarbij met veel betrokken partijen worden gesproken wat veel tijd kost. Daarna vindt de discussie plaats in de Raad die uiteindelijk het laatste woord erover heeft en de visie vaststelt.

Het bestemmingplan van het tankstation aan de N348 is net als de andere bijeengeveegde bestemmingsplannen ongewijzigd meegenomen in het huidige veegplan de Mars. Er is nu sprake van een integraal bestemmingsplan Mars midden en noord, wat dus niet meer bestaat uit een lappendeken van allerlei verschillen plannen.

Bewust ZWn merkt nog op dat de formulering van het voorstel suggereert dat er meer aan de hand is dat het feitelijk samenvoegen van een aantal ongewijzigde bestemmings-plannen. Feitelijk is dit helemaal geen discussie waardig want het gaat feitelijk nergens over. In de toekomst zou dit moeten worden voorkomen.

 

Na het horen van de reacties concludeert de voorzitter dat het plan ter besluitvorming naar de Raad kan.

 

De voorzitter sluit de vergadering

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Rekenparameters 2017 en Meerjaren Prognose Grondzaken 2016-2 (21-11-2016)

Datum 21-11-2016 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
H van Vliet
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Jager
D66R.G.M. Rutten
PvdAJ. Bloem
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Eerst inventariseert hij of er leden van het forum zijn die willen spreken over de vertrouwelijk ter inzage gelegde stukken. Dat blijkt niet het geval. Aan het eind van de vergadering wil hij nog een paar minuten aan een ander onderwerp besteden.

D66: Liggen de nu vast te stellen parameters in het verlengde van die van vorig jaar? Wat zijn de eventuele wijzigingen en waar zijn die een gevolg van?

PvdA: De parameters lijken plausibel. De indruk bestaat dat de voortgang in Leesten-oost minder groot is dan gewenst. Als dit leidt tot een vermindering van het te bouwen contingent, kan dat dan worden ingezet op meer courante locaties, zoals de aanloopstraten naar het centrum? Komt er een alternatieve invulling voor het deelgebied Ubuntuplein op Noorderhaven?

VVD: Wat zijn de gevolgen van het opzeggen van een contract in Leesten-oost voor de grondexploitatie en de vermindering van de woningcontingenten?

SP: Zijn aan de contracten met onvoorwaardelijke grondafname welke reeds zijn ondertekend, nog risico’s verbonden? Waarop is de disconteringsvoet gebaseerd?

College: De parameters zijn wel gewijzigd, maar sluiten aan op de ontwikkelingen. In Leesten-oost wordt weer gebouwd en er zijn contracten gesloten. Het college probeert wel meer vaart te maken en te kijken naar de kwaliteit. Eén contract is opgezegd, maar de desbetreffende partij wil weer praten.

PvdA: Het college wil wel doorgaan in Leesten-oost, ondanks dat er betere, meer gewilde plekken zijn in de stad?

College: Leesten-oost is wel gewild en er wordt nu vol op gebouwd.

VVD: Wordt er gesproken over minder woningen, maar dan in de duurdere sector?

College: Daar zijn wel gesprekken over. Heijmans is bezig met het ontwikkelen van het Ubuntuplein. Mocht dat niet slagen, dan komt die projectontwikkelaar wel met voorstellen voor een andere invulling. Bij onvoorwaardelijke grondafname, zijn de financiële risico’s voor de gemeente nihil. De disconteringsvoet, die jaarlijks fluctueert dient gelijk te worden gesteld aan het maximale meerjarig streefpercentage van de ECB voor inflatie binnen de Eurozone. Vermindering van het woningbouwcontingent heeft invloed op de grondexploitatie. Daarmee is in de meerjaren prognose echter al rekening gehouden.

PvdA: Is er dan geen ruimte om in de aanloopstraten extra woningen te realiseren?

College: Volgende week komt in het college een voorstel over de herverdeling van de woningcontingenten. Dat besluit zal daarna ter informatie aan de raad worden gestuurd.

Voorzitter: concludeert dat het voorstel ter besluitvorming door kan naar de raad. Tenslotte richt hij het woord tot de forumgriffier voor wie het wegens vervroegde pensionering de laatste keer is dat hij als forumgriffier optreedt. Hij overhandigt hem als dank een boeket. Waarvoor dank! Vervolgens sluit hij de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Gesprek Forum-schoolbesturen over Masterplan Onderwijshuisvesting (21-11-2016)

Datum 21-11-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Beeldvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Verwoort
Griffier
R Groters
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPE. Müller
D66H. Brouwer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksL. Luesink
StadspartijD. Bogerd
VVDB. van der Veen
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnie
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forumvergadering. In het bijzonder welkom aan de leden van de schoolbesturen. De volgende personen zijn aanwezig:

Arnold van Gessel                          Het Stedelijk
Lizzy Plaschek                               De Vrije School
Rinze Wartena                               De Onderwijsspecialisten
Andries Mulder                               Baudartius College
Erwin Lutteke                                 Isendoorncollege
Rob Pasman                                 Scholengroep GelderVeste
Clemens Schellens                        Achterhoek VO
Henk Mulder                                 Stichting Archipel

Op 14 maart is in het Forum gesproken over de beoogde aanpak van het Masterplan Onderwijshuisvesting. Vervolgens heeft op 9 mei een beeldvormend Forum plaatsgevonden over het Concept Visie Masterplan onderwijshuisvesting. De presentatie wordt niet toegelicht maar is puur ter informatie. De afgelopen periode is verder gewerkt aan het Masterplan. Ik geef het college kort de gelegenheid een toelichting te geven.

College: In het memo zijn de onderwerpen weergegeven die voor ons relevant lijken. Ik ga ervan uit dat als u dit heeft gelezen u hele zinvolle vragen kunt stellen aan de leden van de schoolbesturen, en dat er een goed gesprek kan plaatsvinden. Ik hoop dat dit gesprek later kan helpen bij de besluitvorming.

D66: Ik ben benieuwd naar de visie van de schoolbesturen ten aanzien van de spagaat waarin zij verkeren. Enerzijds is er krimp en kun je met minder capaciteit. Aan de andere kant moet er geïnvesteerd worden in verouderde schoolgebouwen. Hoe gaan jullie daar mee om?

Erwin Lutteke: Om het nog ingewikkelder te maken. De krimp komt eraan, die is er nog niet. Wat wil je met het onderwijs? Wij hebben de taak om goede onderwijsvoorzieningen aan te bieden. In regionaal verband (met scholen in Lochem en Bronkhorst) gaan we een RPO (Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen) opstellen. Dat duurt ongeveer een jaar. Hierin worden afspraken gemaakt over wat je de komende vijf jaar nodig hebt aan onderwijsvoorzieningen. Dat heeft ook weer gevolgen voor de huisvesting. De krimp is landelijk en er komt ook een kwartiermaker Krimp. Het is namelijk heel ingewikkeld om te bepalen wat de krimp nou precies betekent voor het onderwijs. Welke onderwijsvoorzieningen willen we behouden en wat betekent dit voor de huisvesting?

BewustZW: Wat zou u de gemeente mee willen geven als over een paar maanden de besluitvorming plaatsvindt?

Andries Mulder: Het is prettig om in een vroegtijdig met de gemeente om de tafel te zitten om over dit soort onderwerpen van gedachten te wisselen. Dat gebeurt elders lang niet altijd. Er zijn natuurlijk wel verschillende belangen. U moet de ruimte nemen om te beslissen. Dat u goed de voorwaarden stelt. Belangrijk is om flexibiliteit te introduceren in de huisvesting.

Arnold van Gessel: Ik sluit me daar bij aan. Als ik verder iets wil meegeven dan is het dat er zich soms ook plotselinge kansen voordoen. VMBO – leerlingen blijven over het algemeen het langst verbonden blijven aan de plaats waar ze het onderwijs hebben genoten. We zoeken de samenwerking met Beekland in Vorden. Beide locaties (Beekland en de Wijnhofstraat) vallen onder hetzelfde schoolbestuur en zijn eigenlijk te klein om zelfstandig in de markt te houden. Beide schoolgebouwen zijn aan vervanging toe. Dat is een mooie kans om juist voor deze kwetsbare doelgroep een mooie nieuwe school neer te zetten. Dat betekent voor de gemeente ook samenwerken met de gemeente Bronkhorst.

PvdA: Ik ben blij met de kwartiermaker Krimp. Het lijkt me moeilijk om dat begrip goed te duiden. Ik schrik wel een beetje van de wens voor nieuwbouw voor het VMBO Het Stedelijk. Zit dat ook in het Masterplan? Een goed Masterplan is belangrijk. Wat heeft u nodig voor een perfect Masterplan?

Arnold van Gessel: Onderwijs is natuurlijk heel erg belangrijk. Het is belangrijk dat het onderwijs goed gefaciliteerd wordt. De huidige scholieren zijn de werknemers van de toekomst. Als wij nou met een heel mooi plan komen dan zou het mooi zijn als daar ook budget voor beschikbaar komt.

Erwin Lutteke: Meer geld is natuurlijk mooi maar het is meer dan geld. Het is ook de vraag hoe het onderwijs wordt gefaciliteerd. We moeten ook creatief omgaan met de mogelijkheden. Dat we flexibel zijn.

Henk Mulder: Het voorgaande ging vooral over het VO (voortgezet onderwijs). Maar het is ook belangrijk om het PO (primair onderwijs) er bij te betrekken. Wij zitten al in de krimpfase. Het is belangrijk om het vooral gezamenlijk te blijven bekijken. Als we het “perfect” willen hebben dan moeten we doordecentraliseren.

GroenLinks: Kunt u het iets concreter maken?

Henk Mulder: Het is net al gezegd. Doordecentraliseren. Wat zijn de voor- en nadelen van doordecentraliseren? Wat is de rol van de betrokken partijen. Hoe kunnen we zorgen dit we het onderwijs voor de toekomst goed kunnen organiseren? Dat we ook de diversiteit koesteren. Doordecentraliseren is dan meer dan een zak geld maar betreft ook de omstandigheden die je kan veranderen.

VVD: Ik wil de schoolbesturen uitnodigen om dilemma’s aan ons voor te leggen. Dit is daarvoor de uitgelezen kans.

Arnold van Gessel: Een dilemma is uiteraard de krimp die er aankomt en die er deels al is. We leiden onze leerlingen op voor een toekomst waarin we eigenlijk niet goed weten wat ze daarvoor nodig hebben. Als je nu naar het onderwijssysteem dan is dat niet zo heel veel anders als 80 jaar geleden. We zitten in dezelfde lokalen en de bankjes staan eigenlijk nog net zo als toen. Er moet grrot worden gedacht. Streven naar andere locaties. Misschien wel hier in het gemeentehuis. Daar liggen de kansen. En mijn vraag terug is: Hoe hoog staat onderwijs bij u op de agenda?

College: In de Strategische agenda is besloten om jaarlijks €350.000,- extra toe te voegen aan de onderwijsreserve. Dus de prioriteit is er wel. Ik wil verder nog iets toevoegen over het doordecentraliseren. Dat kan er toe leiden dat er meer verantwoordelijkheid komt te liggen bij de schoolbesturen. Dat ze zelf afwegingen kunnen maken ten aanzie van de huisvesting. Daarnaast spreken we over flexibiliteit in gebouwen. Dat stelt het college voor een dilemma. Als de gebouwen voor meerdere functies gebruikt gaan worden is het dan logisch om méér verantwoordelijkheid bij de schoolbesturen neer te leggen?

VVD: Wat is er voor nodig om in een doorgedecentraliseerd model dat allemaal voor elkaar te krijgen? Zonder dat de gemeente daar veel voor hoeft te doen. Als er geld bij moet vind ik het wat anders dan dat de gemeente moet sturen op de vastgoedportefeuille?

Erwin Lutteke: Er zijn goede voorbeelden van scholen die meer gaan ondernemen. Daarnaast moeten we gaan samenwerken. Daar horen dilemma’s bij waarbij we wel een steuntje in de rug gebruiken. De gemeente bepaalt wel waar de gebouwen aan moeten voldoen. Daar kunnen we dan mee aan de slag. Goede voorbeelden laten zien dat de scholen meer afhankelijk worden van elkaar en minder afhankelijk worden van de goede relatie met de gemeente.

BurgerBelang: Ik voel wel spanning ontstaan ten aanzien van de onderlinge concurrentie. We concurreren met Lochem en met Vorden maar ook onderling. Hoe kijkt u daar tegenaan?

CDA: Ik wil deze vraag graag doortrekken naar het PO (primair onderwijs). Daar is dit namelijk al een tijdje aan de gang. Daar kan wellicht lering uit getrokken worden.

Andries Mulder: Het VO moet beter aansluiten op het PO. We zijn met een aantal scholen hierover in gesprek. Een fusie tussen het Baudartius en Het Stedelijk is niet doorgegaan. Hoe nu verder? Vijf jaar is kort. Het moet in samenwerking worden gezocht.

BurgerBelang: Het gaat mij ook om de fluctuaties die per jaar kunnen ontstaan. Het ene jaar is de school te klein, het jaar erop misschien weer te groot. Hoe wordt daar mee omgegaan?

Lizzy Plaschek: We hebben een ietwat a-typische positie. Landelijk zijn we groeiende. Wij werken samen waar het nodig is maar we denken niet na over een fusie. We proberen de leerlingen allemaal onder te brengen in de Weerdslag. In de tussentijd lenen we ruimte van Het Stedelijk. In het PO hebben we het aantal locaties al van drie teruggebracht naar twee.

Arnold van Gessel: We hebben een breed onderwijsaanbod in Zutphen. Dat is een groot goed. Er moeten afspraken gemaakt worden over het goed bedienen van de leerlingen. Daar moeten we over in gesprek. Dat kan alleen als er onderling vertrouwen is.

Rob Pasman: We huren nu al een aantal jaren twee lokalen van de Parel. Je moet streven naar een eigen identiteit van de verschillende scholen maar met een flexibele invulling van de schoolgebouwen. In Doetinchem zitten drie basisscholen bij elkaar in één gebouw. Elk jaar wordt een nieuwe ruimteverdeling gemaakt. Daar moet je naartoe. Het Isendoorn gaat krimpen maar wil ook nieuw bouwen. Als de school te groot wordt gebouwd dan kunnen er misschien in de toekomst basisscholen bij in. Dan krijg een soort onderwijs van 4 tot 18 jarigen.

BurgerBelang: De oplossing zit in het flexibel omgaan met elkaar. Zien we dat ook terug in het Masterplan?

Rob Pasman: Ja.

SP: Er wordt gesproken over “klanten” en “werknemers voor de toekomst”. Maar onderwijs is meer dan alleen maar klaarstomen voor de arbeidsmarkt. In het plan staat bij Bouwsteen 1: Bedrijven in de school en de school in bedrijven. Dit is nog heel abstract. Hebben jullie het hier al over gehad en wat bedoelen jullie hier precies mee?

Arnold van Gessel: De VMBO-leerlingen krijgen nu praktijkonderwijs in lokalen waar machines staan die niet meer bij bedrijven gebruikt worden. Of we krijgen drie rolstoelen en daar kunnen de leerlingen dan mee oefenen. In de hele stad zijn gewoon echte situaties waar de leerlingen veel beter ingezet kunnen worden. Dat is voor de leerlingen veel beter maar heeft ook maatschappelijk grote voordelen. Dat oudere mensen meer en vaker buiten kunnen komen. Les krijgen in echte situaties is gewoon heel belangrijk.

Erwin Lutteke: We zijn aan het nadenken over hoe we de leerlingen het best kunnen onderwijzen en we komen steeds meer tot de conclusie dat dat eigenlijk steeds minder in klaslokalen moet gebeuren. Daar denken we over na. Ook het invullen van onderwijstijd. We laten leerlingen steeds meer buiten de school leren. De Maatschappelijke Stage is een goed voorbeeld. Dat moeten we absoluut behouden.

SP: Met deze twee voorbeelden ben ik erg tevreden. Als scholen maar geen afhankelijkheid ontwikkelen van bedrijven.

Henk Mulder: Dit is ook weer toegelicht vanuit het Voortgezet Onderwijs. Maar ook in het Primaire Onderwijs willen we steeds meer buiten de school doen. We gebruiken de term “ondernemend leren” De Theo Thijssenschool is daar een goed voorbeeld van. Kinderen gaan op gezamenlijk op pad en er worden bedrijven binnen de school gehaald, bv via de ouders.

CDA: Dit zijn positieve verhalen. Wat kan er nu nog misgaan?

Rinze Wartena: Wat er in ieder geval ook meegenomen moet worden is de medische en de zorgkant. Dit betreft dan jeugdzorg en gehandicaptenzorg. Dit zit inmiddels ook op diverse plekken in Zutphen en daar liggen ook kansen.

Stadspartij: In het plan wordt gesproken over recentralisatie en doordecentralisatie. Wat betekent dit in beelden? Wat gaat dat in de praktijk inhouden?

Clemens Schellens: Recentralisatie betekent dat de regie en het uitdenken van de plannen volledig bij de gemeente komt te liggen. Doordecentralisatie betekent dat de verantwoordelijkheid volledig bij de schoolbesturen komt. Dat zijn de twee uitersten. Wat wij belangrijk vinden is een goede balans tussen deze twee uitersten. Hoe we dat vormgeven is een gezamenlijke uitdaging.

College: Ook al zouden de schoolbesturen en het college het al helemaal eens zijn met elkaar dan moet de gemeenteraad altijd nog een besluit nemen.

GroenLinks: Stel, het is 2025 en we lopen door Zutphen. Wat zien we dan?

Erwin Lutteke: Zutphen is dan een onderwijsstad waar heel veel keuze is voor leerlingen. Er zijn heel veel leerlingen uit Zutphen maar ook heel veel uit de regio die hier modern en innovatief onderwijs volgen.

Arnold van Gessel: Dat leerlingen bv om twee uur de school verlaten om elders in de stad verder te leren. Dat er meer gastcolleges worden gegeven.

Rinze Wartena: Ik zou het mooi vinden als er in 2025 geen busjes meer over de brug rijden.

Rob Pasman: Wat we nu zien is dat schoolgebouwen na twee uur ’s middags voornamelijk leeg zijn. Het zou mooi als de gebouwen ook meer en beter benut gaan worden.

Henk Mulder: Dat we niet meer spreken over scholen maar dat we het hebben over integrale kenniscentra. Waar jongeren van nul tot 21 jaar les kunnen krijgen.

De voorzitter dankt iedereen voor hun bijdrage en sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Technisch Blok 21 november 2016 (20:30 - 21:00)

Verslag van de vergadering

Datum 21-11-2016 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPG.J.N. Müller
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinks
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent het Technisch Blok en heet alle aanwezigen welkom.

2. Algemeen spreekrecht

Er zijn geen aanmeldingen ontvangen om gebruik te maken van het algemeen spreekrecht.

3. Actieve informatievoorziening

Het college verwijst naar de toezegging van de Minister van Sociale Zaken ten aanzien van een ruimhartig beleid naar statushouders, zodat zij een inkomen krijgen. [1]Voorheen ontvingen statushouders een bijstandsuitkering. Dit wordt anders. Inmiddels is deze zogenaamde intertemporele tegemoetkoming aangevraagd. Dat betekent dat de lening bij de gemeente komt te rusten en dat de statushouders een bijstandsuitkering krijgen.

Het college zegt toe dat de raad in januari a.s. via een raadsinformatiebrief zal worden geïnformeerd over de eventuele toekenning en verdere consequenties hiervan.

Desgevraagd voegt het college toe dat het Rijk verantwoordelijk is voor het inkomensbeleid; dit betreft dus nadrukkelijk geen gemeentelijke taak.

[1] De mondelinge informatie inzake de intertemporale tegemoetkoming, zoals tijdens de raadsvergadering verstrekt, bleek niet volledig correct. Duidelijkheidshalve is deze informatie in het verslag enigszins aangepast, waarmee de omissie ter vergadering zodoende wordt opgelost.

4. Aankondiging moties en amendementen

Er worden geen moties of amendementen aangekondigd.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 21 november 2016

De voorzitter constateert dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van de toezeggingenlijst van het Forum 21 november 2016.

5b. Toezeggingenlijst Raad 21 november 2016

De voorzitter constateert dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van de toezeggingenlijst van de raad 21 november 2016.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Controleprotocol voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2016

Voorzitter: Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6b. Geheimhouding Meerjaren Prognose Grondzaken-2

Voorzitter: Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6c. Benoeming leden Raad van Toezicht Stichting Archipel

Voorzitter: Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6d. Bekrachting geheimhouding curricula vitae (cv's) leden Raad van Toezicht Stichting Archipel

Voorzitter: Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6e. Verzamelbegrotingswijziging november betreffende begroting 2016 - hangmat

Voorzitter: Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 21 november 2016

De voorzitter constateert dat er geen behoefte bestaat om nader in te gaan op een van de genoemde ingekomen stukken.De lijst van ingekomen stukken is hiermee vastgesteld.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 21 november 2016

De voorzitter constateert dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op een van de genoemde ter inzage liggende stukken.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 07-11-2016

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag van 07-11-2016 conform wordt vastgesteld.

10. Sluiting

Het Technisch Blok wordt gesloten om 19.40 uur.

Motie: Kansen voor iedereen (armoedebeleid) (21-11-2016)

Datum 21-11-2016 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.J.A. Putker
Griffier
J Krijnen
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPM.J. ten Broeke
D66G.I. Timmer
PvdAJ. Bloem
GroenLinks
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Voorzitter opent de vergadering om 20:30uur, refereert ten aanzien van de behandeling van moties in het forum aan het Reglement van Orde artikel 3:32 lid 3 en geeft het woord aan D66.

2. D66: Lijst Van Vliet heeft zich bij motie aangesloten. D66 wil zich graag inzetten voor hen die wat extra’s nodig hebben (“zwakkeren”). In de laatste Burap is dat al als probleem aangemerkt: met veel kinderen onder de 12 jaar gaat het minder goed, er zijn veel gezinnen die te maken hebben met schuldhulpverlening. In november 2015 is dit reeds besproken. Het is zaak er vaart achter te zetten. Het Rijk heeft een plan voor inzet van 100 miljoen op dit thema. D66 ziet graag voor 1 april 2017 een geactualiseerde nota.

Voorzitter: wat is de planning van het college?

College: op 19 december 2016 wordt een geactualiseerde nota behandeld in de raad, afgelopen maart kon u al kennis nemen van de opzet in de vorm van een memo, waarbij prioriteit is gegeven aan de kindproblematiek. In juni is aan de raad een brief gestuurd. Het college hoopt op een effectieve samenwerking met de raad in dit dossier. In feite ondersteunt deze motie het beleid van het college.

D66: daar is D66 blij mee. Graag willen wij een toezegging wanneer de nota in de gemeenteraad wordt behandeld.

Voorzitter: deze is zojuist door het college gedaan. Wie wil nog reageren?

BewustZW: kan de geactualiseerde nota op 17 jan 2017 worden vastgesteld? Wanneer kunnen wij het concept verwachten? Graag het proces in de breedte toelichten.

College: hier had een telefoontje naar een ambtenaar volstaan. Op 19 december a.s. wordt het nieuwe armoedebeleid gepresenteerd. Het document wordt vervolgens z.s.m. naar u gestuurd, dan vindt de behandeling plaats in het forum 2e maandag van januari 2017. Daarin worden ook de Kleinsma voorstellen meegenomen die voor Zutphen EUR 225.000,-- betekenen.

Voorzitter: heeft D66 nog iets toe te voegen? Andere leden?

SP: herijking is nodig en die komt er snel aan, dat is goed. Mocht D66 de motie toch in stemming voor de raad willen brengen dan steunt de SP dat.

VVD: er staat meer in de reactie op de motie. VVD is voor effectief vergaderen. VVD stelt voor de motie in te trekken.

D66: is een telefoontje genoeg? Soms is het goed om een onderwerp aanhangig te maken zodat er in de raad over wordt gesproken.

College: sinds de Forumspecial op 5 november 2015 is er over gesproken. Er zijn veel partijen opgezocht in verbindkracht: wat willen zij? Er zijn veel afwegingen gemaakt en veel voorstellen. Het duurde daardoor langer, er zijn in Zutphen veel partijen mee bezig.

3. Voorzitter sluit om 20:40uur de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in

Forumverslagen {{ actiefJaar }}