Pagina delen

Forumverslag 21-09-2017

Veilig uitgaan in de Binnenstad (21-09-2017)

Datum 21-09-2017 Tijd 19:00 - 21:30
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.J.A. Putker
Griffier
H Nijkamp
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPE. Jager
D66
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksL. Luesink
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDA. van Dijk
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van VlietF. van Vliet
Fractie Pepers en VerwoortA. Verwoort

Verslag van de vergadering

Naast de hiervoor genoemde aanwezigen waren van een aantal fracties meerdere personen aanwezig.

De gespreksleider van deze Forumspecial is dhr. Anton Jansen (manager Regionaal Platform Veilig Ondernemen).

De voorzitter opent de Forumspecial en het licht het doel van de bijeenkomst toe. 

Vervolgens krijgt de burgemeester het woord. Zij geeft aan dat de Forumspecial met name is georganiseerd naar aanleiding van een aantal incidenten in en rondom de binnenstad van Zutphen afgelopen periode. Aan de hand van 'kille' cijfers wordt gekeken 'waar we staan' en wat de beleving is rond 'Veilig uitgaan in de binnenstad'.    

Daarna krijgt de gespreksleider het woord en houdt kort een inleiding over het onderwerp. Hij geeft onder andere aan dat Zutphen, op basis van alleen de cijfers, niet als onveilig kan worden gedefinieerd. Ook de politie geeft dat aan. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat dit door inwoners anders wordt 'beleefd' mede naar aanleiding van de incidenten de laatste tijd en de berichtgeving daarover in de media. In deze Forumspecial gaan diverse betrokken partijen met elkaar in gesprek over de vraag wat er in de binnenstad van Zutphen nodig is om inwoners, ondernemers, uitgaanspubliek en publieke dienstverleners zich de komende jaren veiliger te laten voelen, om overlast te beperken en om (gewelds)misdrijven verder terug te dringen en over de mogelijkheid van het inzetten van camera’s om de binnenstad voor iedereen, en in het bijzonder de hulpverleners, nog veiliger te maken.

Aansluitend geeft Paul van der Weiden (Adviseur Veilig Ondernemen van het CCV) een presentatie (van feiten en cijfers) over het veiligheidsbeeld in de binnenstad (de presentatie is bijgevoegd). De informatie betreft bij de politie geregistreerde cijfers en cijfers die afkomstig zijn uit enquêtes die zijn gehouden onder het uitgaanspubliek. Aan het eind van de presentatie vertelt een slachtoffer van uitgaansgeweld in Zutphen eerder dit jaar zijn eigen verhaal aan de aanwezigen. Vanuit de aanwezigen wordt aangegeven dat de cijfers uit de presentatie op hoofdlijnen wel bekend zijn maar dat het gaat om de ernst van de incidenten.  

Na de presentatie splitsen de aanwezigen zich op in drie groepen. In iedere groep wordt een stelling besproken. Na een half uur en een uur wordt er gerouleerd waardoor iedereen over elke stelling kan meediscussiëren. De stellingen zijn:

  1. Het is veilig uitgaan in de binnenstad van Zutphen.
  2. Ik kan zelf veel doen aan de veiligheid in de binnenstad.
  3. Camera’s dragen bij aan de veiligheid in de binnenstad.

Na de discussieronden vindt een plenaire terugkoppeling plaats van hetgeen over de stellingen is besproken.

Met betrekking tot de stelling 'Het is veilig uitgaan in de binnenstad van Zutphen' is met name geconstateerd dat het behoorlijk veilig voelt behalve rond sluitingstijd van de horeca (rond 03.00 uur) wanneer zich grote groepen mensen gaan ophouden op bepaalde locaties.

Over de stelling 'Ik kan zelf veel doen aan de veiligheid in de binnenstad' is opgemerkt dat veel begint bij de opvoeding (meegeven van normen en waarden). Ook is het nodig dat je elkaar kent om elkaar aan te kunnen spreken. Gebruik maken van een app (buurtapp bijvoorbeeld) en beter benutten van social media kan bijdragen aan het vergroten van de veiligheid maar ook met elkaar kijken hoe je elkaar kunt helpen. Vanuit de horeca is aangegeven dat het goed is om met elkaar in gesprek te gaan en blijven (met name met jongeren) en de taal van jongeren te spreken. Overigens is het niet alleen de jeugd die een gevoel van onveiligheid veroorzaakt. Ook is opgemerkt dat onrust/onveiligheid misschien een beetje bij deze tijd(sgeest) hoort en dat iedere straat in de binnenstad wel een eigen karakter heeft hetgeen het bevorderen van de veiligheid soms lastig maakt.

In de gesprekken over 'Camera’s dragen bij aan de veiligheid in de binnenstad' is naar voren gekomen dat er (nagenoeg) niemand tegen inzet van camera's is maar wel onder bepaalde voorwaarden. Alleen cameratoezicht is echter niet voldoende om de veiligheid te vergroten; ook een goed en éénduidig Deurbeleid en toepassen van het Convenant veilig uitgaan zijn belangrijke zaken om het algemene gevoel van veiligheid omhoog te krijgen.

Na de plenaire terugkoppeling vraagt de gespreksleider een reactie van de burgemeester. 

De burgemeester antwoordt dat zij niet is geschrokken van de uitkomsten en veel waardevolle informatie heeft gehoord waarmee aan de slag wordt gegaan. De informatie van vanavond wordt voor een ieder zichtbaar gemaakt en het college zal met de raad in gesprek gaan over de vraag of het wenselijk is om het veiligheidsbeleid aan te passen en of er cameratoezicht zal komen. Ook is het goed om met de betrokkenen hierover in gesprek te blijven. 

De politie geeft aan blij te zijn dat vanavond duidelijk is geworden dat samenwerking nodig is bij dit thema. Politie, jongerenwerkers, horeca en gemeente hebben elkaar nodig.

De voorzitter dankt de gespreksleider van de Forumspecial, de gespreksleiders aan de tafels en de overige aanwezigen en sluit de Forumspecial.

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad