Pagina delen

Forumverslag 21-09-2015

Motie: Dekking tekort 's Gravenhof variant (21-09-2015)

Datum 21-09-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
J.V.H. Nijman
Genodigden
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SP
D66
PvdA
GroenLinks
Stadspartij
VVD
CDA
ChristenUnie
BewustZW

Verslag van de vergadering

Deze motie wordt besproken bij de behandeling van de cultuurnota.

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Voortgang en startdocument Cultuurnota 2015 (21-09-2015)

Datum 21-09-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
J.V.H. Nijman
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPE.C.L. Verhoog
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWA.W. Jansen

Verslag van de vergadering

De Forumvoorzitter opent het forum en heet iedereen welkom bij dit forum over de eerste opzet van de cultuurnota en twee moties. De wethouder wil om 19:40 uur een reactie geven op de moties. Er is één inspreker, de heer H. Wesselink.

De Forumvoorzitter geeft het woord aan de inspreker.

De heer Wesselink is geschokt door de inhoud van de cultuurnota. De nota weerspiegelt niets van wat de stad Zutphen is. Het is een zielloos document. Ambitie, visie, verlangen, hoop en verwachting is wat mist in het document. Het document is niet eens geschreven door iemand uit Zutphen. Niets uit de cultuurnota inspireert. Kunst en Cultuur kunnen bijdragen aan de kwaliteit van de stad. Dit document biedt geen pijlers voor de toekomst. Samenvatting van het document: ‘maar wat dan?'

De Forumvoorzitter geeft het woord aan het forum voor het stellen van vragen aan de inspreker.

GroenLinks: was u aanwezig bij de bijeenkomst die is gehouden als voorbereiding om de nota?

De heer Wesselink geeft aan dat hij daarbij niet aanwezig was.

CDA is getroffen door de bijdrage van de heer Wesselink. We praten nog niet over een visie maar over een startnotitie.

De heer Wesselink: in de startnota kan op opgenomen worden wat er al is aan pijlers, visies etc. Dit hadden de opstellers van de nota kunnen weten op basis van de uitvragen.

Burgerbelang: waar hebt u ruimte gezocht om uw beeld neer te leggen?

De heer Wesselink geeft aan goed contact te hebben met wethouder De Jonge.

D66: duidelijk vanuit het hart gesproken, herkent het betoog in grote lijnen. Belangrijk is om de krachten in Zutphen te bundelen. Kan de heer Wesselink hierin een richting of tip aangeven? Hoe kan hier vorm aan worden gegeven?

De heer Wesselink: kan hier niet zo antwoord op geven maar wil daar graag aan bijdragen.

De Forumvoorzitter dankt de heer Wesselink voor zijn betoog en geeft het woord aan het college.

Het College herkent het betoog van de heer Wesselink. Dit is al eerder door hem aangegeven. Partnerschap met initiatiefnemers in de kunst en cultuursector is daarbij een belangrijk onderwerp van gesprek geweest. Met name hoe daar vorm aan kan worden gegeven. Mensen die op dit gebied initiatief nemen betekenen veel voor de stad. De gemeente laat daarin ook steken vallen. Anderzijds heeft ook het CDA gelijk. Het gaat nu nog om een startnotitie. Dit is in dat opzichte een bureaucratische stap in het proces. In de startnotitie worden de kaders gesteld. Voor het proces is het belangrijk dat deze stap nu gezet wordt. De uiteindelijke cultuurnota zal ook een stuk concreter zijn en daarmee hopelijk ook herkenbaarder voor partijen en initiatiefnemers. Het doel van de cultuurnota is om vooruit te kunnen. Het college vraagt aan het forum of de gekozen richting de juiste is. Er zijn 4 belangrijke opgaven waar de gemeente aan wil werken:

-          het aantrekken en vasthouden van creativiteit met de historisch stad als troef;

-          duurzaam verankeren van creativiteit, kunst en cultuur moet verbinden en inspireren;

-          stimuleren van cultureel ondernemerschap;

-          ontsluiting informatievoorziening wat Zutphen op cultureel vlak te bieden heeft.

Het College wil erkenning geven aan de kracht van Zutphen: een stad waar het prettig wonen is. Kunst en cultuur speelt daarin een belangrijke rol en kan een nog grotere rol spelen in de ontplooiing van mensen. Kunst en cultuur moet daarom ook een belangrijke rol gaat spelen in het vestigingsklimaat. Wat nu voorligt is de startnotitie. Inmiddels is het inwonerspanel al gestart. Er zijn al zo’n 820 respondenten die gereageerd hebben. Ook zijn er een aantal organisaties die gereageerd hebben op het cijfermateriaal. Die behoeven een extra verdiepingsslag.

De ambtelijke ondersteuning geeft een korte presentatie over de startnotitie. In het startdocument zijn een aantal feitelijke gegevens op een rij gezet. Verder wordt het belang van cultureel beleid in de ontwikkeling van Zutphen benadrukt.

De Forumvoorzitter geeft het woord aan het forum.

SP: Ziet de startnotitie als startnotitie. Een aantal punten moet het college nog beter vertalen zodat er geen onduidelijkheid is over de invulling daarvan. Cultuur helemaal verbinden aan de economische agenda, is wel enigszins kort door de bocht. Cultuur kan ook op zichzelf staan. Verbinden van verschillende initiatieven. Wie neemt de regierol daarin? Fijn dat de cijfers in de bijlage nog aangepast worden. Op deze manier kunnen daar geen conclusies uit getrokken worden.

Stadspartij: Kan zich vinden in de basis. Cultuur draagt bij aan kansen voor de stad. Een aantal kengetallen en gegevens ontbreekt nog. Bijvoorbeeld evenementen als World Press Photo, Gast in Zutphen en het Cellofestival. Graag deze cijfers toevoegen. Verder ontbreekt het in Zutphen aan een poppodium. Zie hiervoor ook de motie over de Hanzehof.

VVD: Is content met de eerste stap naar een cultuurnota. Bij de volgende stap moet de ziel van Zutphen wel zichtbaar zijn. Het is goed om dit te onderstrepen. Bij de verdere uitwerking moet ook aandacht zijn voor de unique selling points van Zutphen. Bijvoorbeeld de Librije, de Buitensociëteit en de diverse evenementen. Zutphen moet zoeken naar kwaliteit. Op pagina 9 staat een opmerking over het steken van geld in gebouwen. Is er al meer bekend over dit onderzoek?

College: vraagt of de VVD doelt op de bijeenkomst met de woordvoerders. Eén van de onderwerpen was de Hanzehof. Van de subsidie voor de Hanzehof gaat een groot deel op aan kapitaallasten. Slecht een klein deel gaat naar de daadwerkelijke functie van de Hanzehof. Voor wat betreft de Hanzehof is er een uitnodiging gestuurd naar de raad over een Plan van Aanpak. Voorstel is om na het Plan van Aanpak ook een forum te beleggen hierover om daar het specifieke traject Hanzehof te bewandelen. Waarschijnlijk komen er dan een aantal scenario’s voor te liggen.

D66: betreurt dat een inspreker en partner in cultuur zich zorgen maakt. Dit gevoel leeft ook bij andere culturele partners. Er zijn er meerdere die zich weinig betrokken voelen bij de totstandkoming van dit traject. Dit baart zorgen. Bij de definiëring van de opgave is toch vereist dat er een richting wordt gegeven. Nu is het onderzoek van Marlet als basis genomen. Vanuit dit kader zijn een aantal thema’s geformuleerd die onvoldoende invulling geven aan cultuur. Daar moet nog goed naar gekeken worden. Het gaat om de basis. De vraag is of we het vervolg wel een goed vervolg geven. Wat ontbreekt is: hoe gaan we om met de basis, bijvoorbeeld de Hanzehof, dat is één van de kaders.

Het College beaamt dit. De richtingen zijn echter niet zomaar gekozen. Bijvoorbeeld meer investeren heeft ook consequenties. De opgave die er ligt is om kunst en cultuur krachtig neer te zetten. Daarvoor wordt er geïnvesteerd in vernieuwing.

D66: Hoe verhoudt dit zich met de basis op orde houden?

College: dit is niet alleen een verantwoordelijkheid voor de gemeente.

GroenLinks: gaat het om de bestaande basisvoorzieningen of het definiëren van de basisvoorzieningen in de toekomst?

Ambtelijke ondersteuning: de tabel is een samenstelling van het verleden. Rode draad uit eerdere beleidsstukken was het op orde houden van de basis. Dit hoeft niet per se een keuze voor de toekomst te zijn.

PvdA: hoopt dat de ziel terug te vinden is in de verdere uitwerking. Document geeft ook kwetsbaarheid van Zutphen aan. Zutphen heeft ambitie, maar is daarmee het budget te besteden aan kunst en cultuur ook te rechtvaardigen? De cijfers vertekenen ook als je kijkt naar de lokale situatie. Niet iedere gemeente in het rijtje zal een eigen archeologische dienst hebben. De PvdA is positief over wat nu voor ligt en begrijpt dat er nog geen uitgewerkt beleid ligt.

BewustZW: rode lijn is afweging in proces zonder dat er een basis is neergelegd. Het kader moet nu op tafel liggen. Op basis daarvan kan het proces worden bepaald. Zutphen wil graag de stad vermarkten. Hoe doe je dat?

GroenLinks: het gaat om een kadernota maar de kaders moeten ook niet teveel knellen. Er moet ruimte zijn voor vernieuwing. Het is jammer dat de eerste twee uitgangspunten gaan over het vasthouden. Er moet meer gekeken worden naar de toekomst, waarbij er ook niet teveel gefocust moet worden op economie. Cultuur gaat over veel meer dan dat.

Burgerbelang: Het signaal van de inspreker is dat er bij de komende fase goed gekeken moet worden naar welke partijen betrokken worden en hoe deze partijen op een juiste wijze aan bod komen.

BewustZW doet een voorstel om gelet op de tijd dit forum te schorsen en hier over twee weken verder over te praten.

Het College is ook verbaast over de agendering van de moties tegelijkertijd met dit voorstel. Pas als de cultuurnota concreter is, kunnen de moties ook behandeld worden. Verder is het college blij met het voorstel om dit forum te schorsen.

D66: voorstel om dit forum te schorsen en de moties op een later tijdstip te behandelen.

De Forumvoorzitter constateert dat alle partijen met dit voorstel van orde instemmen. Eventuele suggesties en opmerkingen kunnen schriftelijk ingediend worden en over twee weken besproken worden in het forum.

D66: er is ook een andere visie opgesteld met als titel ‘de kracht van het verschil’. Dit is opgesteld door diverse partijen uit de Stedendriehoek. Wil graag dat deze visie wordt betrokken bij de discussie de volgende keer.

College: neemt deze suggestie mee.

De Forumvoorzitter concludeert dat er onvoldoende tijd is en schorst dit forum.

Advies

Nogmaals in adviserende forumvergadering bespreken

Motie: Een vernieuwde blik op de Hanzehof (21-09-2015)

Datum 21-09-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
J.V.H. Nijman
Genodigden
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SP
D66
PvdA
GroenLinks
Stadspartij
VVD
CDA
ChristenUnie
BewustZW

Verslag van de vergadering

Deze motie wordt besproken bij de behandeling van de cultuurnota.

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Initiatiefvoorstel "2GetThere: voor jongeren door jongeren" (21-09-2015)

Datum 21-09-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Beeldvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.G.S. Siemes
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Jager
D66G.I. Timmer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksL. Luesink
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDB. van der Veen
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZWT. Marks

Verslag van de vergadering

Behalve de forumleden zijn bij deze vergadering aan tafel tevens aanwezig:

  • Susanne ten Doesschaten-Boekelman (Projectleider 2GetThere)
  • Mike van Haren  (Jongerencoach 2GetThere)
  • Roshina Baboe (Jongerencoach 2GetThere)
  • Ronald Heuschen (jongerencoach Plein)
  • Eelke de Haan (jongere Zutphen)
  • Leroy Meedendorp (jongere Zutphen)
  • Gerda Fledderus (jongerencoach Plein)
  • Florence van Schaik (jongere Zutphen)

De voorzitter opent de vergadering. Hij geeft vervolgens de indiener van het initiatiefvoorstel het woord.

GroenLinks: De jeugdwerkloosheid verdient het aangepakt te worden. Dit past binnen de visie 2025 die spreekt over ruimte voor ieder talent, het collegeakkoord en de bijstellingsnotitie 2015, waarin de raad heeft uitgesproken dat middelen moeten worden ingezet voor vroegsignalering. Er gebeurt weliswaar al veel door de jongerencoaches van Het Plein en de Stichting Perspectief, maar er is meer nodig. Het gaat dan niet alleen om praten, maar om doen. 2GetThere is een zeer enthousiaste organisatie die daarin een goede rol kan vervullen. Het is de bedoeling vanavond vooral 2GetThere aan het woord te laten en aan hen vragen te stellen, om zo een goed beeld te vormen van het werk dat ze doet en de resultaten die ze bereikt.

Mevrouw Flederus: De jongerencoaches van Het Plein richten zich op jongeren zonder startkwalificatie. Zij krijgen van de gemeente een brief en zo nodig bezoek aan huis om het gesprek aan te gaan over de vraag wat ze nodig hebben. Per jaar voert Het Plein 100 tot 130 trajecten uit. Ongeveer 500 jongeren zijn in kaart gebracht, die uiteindelijk toch op school bleken te zitten. 50% van de benaderde jongeren gaat alsnog naar school of aan het werk; 15% verhuist of zit in een zorgtraject; 15% doet alsnog een aanvraag in het kader van de Participatiewet en ongeveer 25% is nog niet toe aan begeleiding.

D66: Wat doet Het Plein om deze jongeren te bereiken.

De heer Heuschen: Het zou schelen als die door jongere hulpverleners werden benaderd.

Eelke Haan: Als jongere blijk ik makkelijker met jongeren in contact te kunnen komen.

ChristenUnie: Wat levert een startgesprek op?

Florence van Schaik: De kracht is dat er geen pressie van bovenaf wordt opgelegd. Het Plein moet veel klanten bedienen. Met jongeren is het makkelijker een gesprek aan te gaan.

Mevrouw Ten Doesschaten: 2GetThere is een antwoord van deze tijd. Het gaat over jongeren die elkaar begrijpen en de laagdrempeligheid is van belang. Daaraan is behoefte. Er is geen bemoeienis van bovenaf; het gaat om het gesprek tussen jongeren. Het is bovendien goedkoop. Ter illustratie toont zij een kort filmpje. Jongeren kiezen hun eigen coach, waarin ze zichzelf herkennen. In Arnhem is begonnen met 10 coaches. Er is veel van mond tot mond reclame. In feite worden faciliteiten geboden waardoor de jongeren het zelf doen.

Roshina Baboe: Jongeren benaderen ons via allerlei kanalen, maar vooral via de website: zij kunnen zelf een coach kiezen en die rechtstreeks benaderen. Ook worden jongeren verwezen via leerplichtambtenaar etc. Intakegesprekken vinden niet plaats op een kantoor, maar bijvoorbeeld bij V&D of de bibliotheek. Tijdens dat gesprek vraagt de jongerencoach wie de jongere is, wat hem motiveert, wat hij wil: stage, opleiding of werk. De jongerencoach helpt hem dan bijvoorbeeld met sollicitatiebrieven en geeft hem tips.

ChristenUnie: In hoeverre ligt het initiatief bij de jongere; wanneer bij de coach?

Mike van Haren: Dat verschilt. De coach probeert de jongere op weg te helpen door problemen te bespreken, ingangen te zoeken, bij tijd en wijle de hand vast te houden en af en toe een duwtje te geven in de juiste richting. Hij weet uit eigen ondervinding dat dat helpt.

PvdA: Het is een aansprekend initiatief, maar het is de vraag waarom juist gekozen is voor 2GetThere. Hoeveel jaar blijven de jongerencoaches jong?

Mevrouw Ten Doesschaten: 2GetThere werkt met ervaringsdeskundigen, jongens/meisjes van de straat. Zij zijn tussen 20 en 30 jaar oud en zijn niet langer dan 2 tot 2,5 jaar coach bij 2GetThere. Daarna stromen ze uit, tot nu toe voor 100% naar regulier werk.

Mevrouw Flederus: Het Plein bereikt een deel van de jongeren niet. Die hebben blijkbaar een andere aanpak nodig. Ze hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt. 2GetThere is een welkome aanvulling op het pakket van Het Plein en de Stichting Perspectief.

D66: Over hoeveel jongeren gaat het eigenlijk die Het Plein niet bereikt? Wanneer dat 25% is gaat het om 30 jongeren; het voorstel spreekt over 75.

VVD: Is een inschatting te maken van het aantal jongeren binnen die 25% dat echt niets wil?

De heer Heuschen: Het Plein benadert alleen jongeren zonder startkwalificatie. Er zijn er echter meer die steun behoeven. Hij is nog nooit iemand tegengekomen die echt niets wil.

College: Het team van 2GetThere zal in Zutphen kleiner zijn dan in Arnhem. Hoe is dan de diversiteit te waarborgen?

Mevrouw Ten Doesschaten: Het team in Zutphen zal bestaan uit zes coaches. Als dat drie jongens en drie meisjes zijn is er al een behoorlijke mate van diversiteit.

BewustZW: Als de formule zich al in Arnhem heeft bewezen, waarom wordt dan nu een pilot voorgesteld? Hoe vindt toetsing plaats en aan welke criteria wordt getoetst?

Mevrouw Ten Doesschaten: 2GetThere is een standaard formule. Er ligt een concrete schets, maar die moet zich in Zutphen toch eerst maar bewijzen. Daarom hecht zij aan de vorm van een pilot.

PvdA: Zit er een overlap tussen Het Plein, de Stichting Perspectief, Het Dagelijks bestaan de Kruittoren en dit initiatief? Overigens is het moeilijk om als raad een beeld te krijgen of dit wel de beste aanpak is. Is gekeken naar initiatieven bij andere gemeenten?

Mevrouw Flederus: Binnen Het Plein is al veel gedaan om alle betrokken partijen samen te brengen.

Roshina Baboe: Het gaat er juist om de vraag te stellen waar de behoefte van de jongeren ligt.

VVD: Is er een beeld te vormen hoe aantrekkelijk de aanpak van 2GetThere is voor Zutphense jongeren?

Florence van Schaik: Wat er nu is, werkt niet voor een aantal jongeren. De huidige jongeren coaches zijn er niet als je ze nodig hebt en andersom zijn die jongeren er niet als de coaches beschikbaar zijn. In de huidige opzet worden de jongeren in de coffeeshops nauwelijks bereikt en ook niet de jongeren die het dag- en nachtritme hebben omgedraaid. Zij kan die groep juist wel bereiken.

VVD: Is een grove inschatting te maken van de omvang van die groep?

Mevrouw Ten Doesschaten: In Arnhem speelde die vraag ook. “Onzichtbare jongeren” zijn er niet. Er zijn geen jongeren die niets willen, maar wel een grote groep die afgehaakt is. Er zijn vele andere initiatieven, maar 2GetThere is door de International Labour Organisation uitgeroepen tot ’s werelds beste initiatief op het gebied van bestrijding van jeugdwerkloosheid.

SP: Komen de coaches uit Zutphen?

Mevrouw Ten Doesschaten: Dat is een voorwaarde.

Stadspartij: Hoe krijgt de samenwerking met andere organisaties vorm?

Mevrouw Ten Doesschaten: In Arnhem bleek dat destijds erg problematisch, maar in Zutphen heeft zij al diverse positieve gesprekken gehad. Er is sprake van een erg open houding en de communicatie is transparant.

PvdA: Wat is onze rol als raadslid als het gaat om de keuze voor deze organisatie?

GroenLinks: Lijkt een mooie casus voor de cursus voor raadsleden.

Voorzitter: Dat is in deze beeldvormende forumvergadering niet aan de orde. Hij concludeert dat het forum zich in voldoende mate een beeld heeft kunnen vormen en dankt alle deelnemers hiervoor. Het voorstel zal in een oordeelsvormend forum aan de orde worden gesteld.

Advies

Door naar oordeelsvormende vergadering

Bedrijfsplan Plein - Delta en rapportage governance van de nieuwe organisatie (21-09-2015)

Datum 21-09-2015 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.J. ten Broeke
Griffier
D. Kastelein
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangR.C.M. Sueters
SPE. Müller
D66H. Brouwer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
Stadspartij
VVDW.P. van Stockum
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering. Hij meldt dat wethouder de Jonge in verband met een overlap in vergadering iets later aanschuift. Namens het college is eerst de heer Bosch aanwezig. Vervolgens introduceert hij kort het onderwerp en geeft mevrouw Louwes het woord die namens het college een presentatie geeft.

Na afloop van de vergadering wordt de vergadering voor 5 minuten geschorst zodat wethouder de Jonge haar plaats kan innemen.

Vervolgens krijgt het de gelegenheid om vragen te stellen naar aanleiding van de stukken en de gegeven presentatie.

D66 stelt dat veel werk is verzet . Men ziet de samenvoeging van Delta en het Plein als een uitdaging daar het gaat om twee verschillende bedrijfsculturen. De een is meer cliëntgericht de ander georiënteerd op werknemers.  Daarnaast wil men weten of de ontmanteling van Delta per 01-01-2017 gaat lukken. in verband met de verkoop van het onroerend goed.

De PvdA vraagt hoe omgegaan wordt met het advies van de OR en met de brief van het FNV.

De VVD is blij met de fusie. Graag zou men zien dat het verzorgingsgebied van het Plein net zo groot word als dat van Delta.

Kan er een tweede kaderstellend moment worden ingebouwd? Nu is er één moment vooruitlopend op de begroting. De effectuering vindt echter plaats in het werkplan

Burgerbelang is blij dat alles goed verloopt. Men wil wel graag de rol van de raad verder uitgewerkt zien.
Daarnaast vraagt men of andere gemeenten ook nog en besluit moeten nemen.

Men vraagt naar de rol van de advies en bestuurscommissies.

Burgerbelang wil tevens weten of de dienstverleningsovereenkomsten wel kostendekkend zijn.

Welke risico’s zijn er te verwachten op ICT gebied?

Worden de adviezen van de OR overgenomen en verwerkt?

De SP kan zich vinden in het advies van de cliëntenraad. Men is ontevreden over hoe nu omgegaan wordt met cliënten bij het Plein. Het klantcontact moet beter

De ChristenUnie wil weten wat gebeurd met de brief van de cliëntenraad.

GroenLinks is positief. Kan mevrouw Louwes concrete voorbeelden geven van kansen in de regio?

De arbeidsmatige dagbesteding ziet men nog als risico. Continuïteit is het probleem. Zijn er plannen om de risico’s te verkleinen.

Het college krijgt het woord om de vragen te beantwoorden.

Allereerst spreekt het college zijn complimenten uit voor alle ij het proces betrokken partijen. Vervolgens gaat men in op het advies van de cliëntenraad. Het dagelijks bestuur (DB) van het Plein en de cliëntenraad hebben hier inmiddels over gesproken. Ook de raad kan aangeven wat men verwacht van dienstverlening.

Burgerbelang interrumpeert dat er toch gewoon fatsoenlijk met de mensen omgesprongen kan worden.

Het college geeft aan dat dit klopt maar dat de relatie tussen het Plein en de cliënten altijd een moeilijke is. Het Plein heeft als opdracht om de instroom te beperken en de uitstroom te vergroten. Maar een kader moet er wel zijn.

Het DB van Delta heeft inmiddels een gesprek gehad met de FNV over de adviezen.

Er is ondermeer gesproken over de zorgplicht voor mensen met een SW indicatie, de vormgeving van de begeleiding en over medezeggenschap in de Nieuwe organisatie. Wellicht komt er een gezamenlijke OR.

Over de brieven van de OR’s vind volgende week een gesprek plaats.

Voor wat betreft het aantal momenten dat er een kaderstellend overleg komt is het college dat 1 maal per jaar voldoende is. De werkplannen zijn geen zaak om te bespreken tussen raad en college. Het Plein is een zelfstandige organisatie.

De VVD is van mening dat er spraken moet zijn van governance met betrokkenheid.

Het College geeft aan dat er al drie bespreekmomenten zijn; de Burap, de jaarrekening en het kaderstellend overleg.

Burgerbelang vraagt of het mis kan gaan als andere gemeenten andere kaders stellen. Het college geeft aan dat dit probleem gaat meevallen. Zutphen en Lochem hebben de Participatiewet bij het Plein belegd. De rest heeft dienstverleningsovereenkomsten.. Het Zutphens belang in het Plein is het grootst.

DE VVD vindt de begrotingsoverleggen te abstract en wil daarom toch een tweede kaderstellend moment.

GroenLinks vindt dat raad en college goed over het probleem moeten nadenken.

De SP vraagt of ook de cliëntenraad betrokken wordt bij kaderstellende gesprekken.

Het CDA hoort in het pleidooi van de VVD vooral de wens om te kijken naar een goede invulling en kan zich daar in vinden.

Burgerbelang benadrukt nogmaals het belang van een heldere rol voor de raad.

Het college geeft aan dat de begroting over meer gaat dan alleen de middelen en dat inhoud wel degelijk kan worden besproken.

Het college gaat vervolgens in op de uitdaging om twee culturen samen te voegen. Men ziet het zo dat beide organisaties ook van elkaar kunnen leren.

De ontmanteling van Delta is in gang gezet. Het pand staat te koop. Dit moet wel voor 1 januari 2017 gelukt zijn.

Voor wat betreft de wens om het verzorgingsgebied van het Plein te vergroten geeft het college aan deze te delen maar dat dit momenteel lastig is omdat er veel veranderd in het sociale domein.

Vervolgens gaat het college in op de kostendekkendheid van de dienstverleningsovereenkomsten. Ja deze moeten kostendekkend zijn.

Hoe de rol van de bestuurscommissies gaat zijn daar wordt nog over nagedacht. Er komt vooralsnog één bestuurscommissie en twee adviescommissies nl 1 voor de werkgevers en 1 voor de cliëntenraad.

Voor wat betreft de vraag over het ICT aspect. Geeft het college aan dat daar a.s. donderdag gesprekken over zijn.

De toekomst van de arbeidsmatige dagbesteding is lastig in te schatten. Er worden gesprekken over gevoerd. Er ligt ook een plan van aanpak om vorm te geven aan de bezuinigingen zonder de werknemers te raken.

Voor het beschut werk geldt dat dit terug komt naar de gemeente en dus niet bij het Plein komt te liggen. De gemeente heeft hier een zware opdracht aan. Het gaat om circa 200 mensen die binnen een jaar in de eigen omgeving werk moeten krijgen. Wellicht wordt er toch weer beschut werk ingericht zoals vroeger.

De ChristenUnie vraagt of men ook in gesprek is met de ondernemers om plekken te vinden.
Het college antwoordt dat dit nog niet gebeurd maar het is een goed idee.

De SP maakt zich zorgen dat straks mensen buiten de boot vallen. Het college geeft aan dat zei die nu beschut werk hebben dat straks ook hebben.

Burgerbelang vraagt of er voor 2 november duidelijkheid kan komen over de rol van de raad.

Het college zegt toe met een schets op papier te komen waarin aangegeven staat op welke momenten de raad een rol heef en hoe.

Tot slot gaat het college in op de kansen in de regio. Mogelijkheden liggen onder andere bij de zorgboerderijen in Bronckhorst en in het passend onderwijs.

De voorzitter concludeert dat het stuk voldoende is besproken en sluit de vergadering.

Advies

Advies gegeven er volgt geen verdere behandeling

Gemeenschappelijke regeling basismobiliteit (21-09-2015)

Datum 21-09-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
N.J. ten Bokkel
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Jager
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksP. Reeuwijk
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft aan dat het hier een oordeelsvormende vergadering betreft waarna de tijd mogelijk rijp wordt geacht voor besluitvorming in de raad. Het doel is om vanavond een eerste stap te zetten in het daadwerkelijk realiseren van een regionale vervoerscentrale.

De voorzitter geeft het woord aan de inspreker de heer Menkveld die al 15 jaar werkzaam is in het personenvervoer.

Na het betoog van de heer Menkveld blijkt dat de leden van het forum geen aanvullende vragen hebben.

De voorzitter geeft aan dat de kadernota in eerder stadium al is aangenomen. Het gaat nu om de bespreking van het voorstel tot realisatie van de nota.

Het college geeft aan dat het nu aan de raad is om het college toestemming te geven een gemeenschappelijk regeling basismobiliteit in te stellen. Dit is een volgend e stap nadat de kadernota al was vastgesteld en er tevens opdracht was gegeven om het voorstel regionaal uit te werken. Inmiddels heeft die uitwerking plaatsgevonden en is er beter inzicht in wat de implementatie van de vervoerscentrale gaat kosten en wat dat betekend voor de verdeling van de kosten over de gemeenten. Daar gaat het 2e deel van het voorstel over.

De voorzitter geeft het woord aan de fracties voor het stellen van vragen.

PvdA geeft aan dat als aan het plan akkoord wordt gegeven, alleen de infrastructuur gereed is, echter er rijdt nog geen auto. De opzet is prima echter men is benieuwd hoe de de daadwerkelijke uitvoering eruit gaat zien. Worden er geen risico’s worden gelopen met faillissementen zoals in het verleden als eens is gebeurd?

VVD staat positief tegenover het plan. Zij geeft aan dat er 9 ton staat voor de implementatie van het plan, echter er is een miljoen begroot. Waar wordt die ton die dan overblijft aan uitgegeven?

In het plan wordt aangegeven dat het vervoer goedkoper kan. VVD wil graag zien hoe dat in de praktijk geregeld wordt.

VVD vraagt zich af of de 15,3 fte waar in het bedrijfsplan over gesproken wordt, uit Zutphen komen. Dit is van belang voor de werkgelegenheid inde stad die toch al onder druk staat.

Burgerbelang benadrukt of de locatie van de vervoerscentrale in Zutphen kan komen.

Tevens acht zij van groot belang dat de borging van de kwaliteit versus prijs de boventoon moet voeren waarbij zij de kwaliteit van groter belang acht dan de hoogte van de prijs.

ChristenUnie maakt zich zorgen over de kosten. Dit mede omdat bij een gemeenschappelijke regeling de gemeente minder invloed heeft op de beheersing van de kosten. Hoe kan de wethouder die kosten beheersbaar houden? Tevens geldt dat bij de aanbesteding van het ICT project.

De voorzitter geeft het woord aan het college voor het beantwoorden van de vragen.

Het college geeft aan dat zorg over de schaalvergroting en hoe daar op lokaalniveau goede invulling aan te geven, al eerder is besproken. Het is lastig om de juiste schaalgrootte te realiseren in combinatie met een goede invulling op lokaalniveau. Bij de aanbesteding van de regionale vervoerscentrale zullen er zowel grote bedrijven maar ook een schil aan kleine lokale vervoerders betrokken zijn die goed in kunnen spelen op de lokale vragen, en maatwerk kunnen leveren.

De toegang van het vervoer blijft ook lokaal bepaald waarbij tevens de kwaliteit en de klanttevredenheid in de gaten wordt gehouden. Het college verwacht dat de mix tussen schaalvergroting en het werken met lokale ondernemers goed zal gaan werken.

PvdA gaat er van uit dat delen van het vervoer ook daadwerkelijk bij lokale vervoersbedrijven komen mits dit ook financieel solide bedrijven zijn.

Het college beaamt dat bij de aanbesteding de balans tussen prijs/kwaliteit in evenwicht moet zijn, waarbij dus niet alleen de prijs leidend is. Daarmee wordt getracht te voorkomen dat er niet alleen maar zeer laag wordt ingeschreven. Er gelden regels om na te gaan of bedrijven financieel stabiel zijn, echter helemaal echter 100% voorkomen dat een partij later failliet gaat kan echter niet.

Lokale vervoerders kunnen juist ook inschrijven. De centrale moeten goed inzicht krijgen welke lokale vervoerders passen bij de vraag die er op dat moment is.

Op de vraag van de VVD over de ontbrekende ton, geeft het college aan dat ondanks wat onduidelijkheid in het plan bij de beslispunten, er uitgegaan moet worden van de 9 ton voor de implementatie van het plan.

D66 vraagt zich af of kleine ondernemers zelfstandig kunnen inschrijven of worden dat onderaannemers?

Het college geeft aan dat ook kleine ondernemers zelfstandig kunnen inschrijven.

Het college geeft aan dat met dichtbij bij de verevening blijven bedoeld wordt de wijze hoe de 9 ton aan implementatiekosten en straks ook de uitvoeringskosten met elkaar wordt gedeeld. Bij de regiotaxi worden de vaste kosten gedeeld door het inwonertal per gemeente en verder is de verdeling naar afname van het vervoer. Dat maakt een mix in hoe je samen de kosten draagt. Qua verevening blijven we ook in de toekomst dichtbij deze systematiek waarbij het tevens de bedoeling is op termijn een bezuiniging te realiseren om zodoende binnen het vervoersbudget te blijven. De kostenverdeling blijft dus min of meer hetzelfde als bij de regiotaxi.

Het college geeft aan dat binnen het project Zutphen op ambtelijk niveau de projectleider heeft geleverd echter op bestuurlijk niveau heeft de burgemeester van de gemeente Voorst de kar getrokken vanuit zijn rol in het dagelijks bestuur van de Stedendriehoek.

Wat de vestigingsplaats betreft heeft het college besloten zich daar niet op politiek en bestuurlijk niveau niet te veel mee te bemoeien. Gezamenlijk zal worden wat op zakelijke basis de beste vestigingsplaats is.

Het college geeft aan dat het niveau in de kwaliteit versus prijs, technisch uitgewerkt en gewaarborgd is in de kadernota en heeft daar geen verdere toelichting op. In Twello vindt op 22 september 2015 een bijeenkomst plaats voor raadsleden over hoe die kwaliteit nu het best gewaarborgd kan worden.

Het college verwacht de kosten betere beheersbaar te krijgen door juist goed samen te werken met de gemeenten in een gemeenschappelijk uitvoeringsregeling. Zij verwacht dat dit beter gaat dan dat ze het als gemeente zelf moet doen. De kaders en de opdrachten binnen de gemeenschappelijke regeling zijn daarvoor helder genoeg om er grip op te kunnen houden.

Voor de Stadspartij is het niet geheel duidelijk wat de doorslaggevende reden is om aan de ene kant zelf transportbedrijven in te huren en daarnaast zelf de planning te doen middels een nieuw op te zetten kantoor. Zij vraagt zich af of dat een kerntaak van de gemeente zou moeten zijn.

Het college geeft aan dat dit onderwerp al bij het vaststellen van het besluit is besproken. Ter verduidelijking is dat het hier om een nieuwe bundeling van verkeersstromen gaat, waarvan nog niet duidelijk is hoe deze gaan lopen. Het college vindt het van belang om over dit proces nog zelf de controle te houden (publiek) zodat er eventueel nog bijgestuurd kan worden. Als het goed staat kan het eventueel in een latere aan marktpartijen over worden gedragen.

Het CDA vraagt zich af of het slim is een eigen ICT systeem te ontwikkelen terwijl er ook systemen op de markt zijn. In het vorige overleg hierover werd dat ook beaamd. Hoe staat het daar nu mee ? In de stukken is daar niets over te vinden.

Het college geeft aan dat daarover niets in de stukken staat omdat het daar in dit stadium daar ook niet over gaat. Wel geeft zij aan dat er middels een werkgroep met experts elders wordt gekeken naar de werking van eventueel geschikte ICT systemen die bij andere gemeente draaien, hoewel de keuze daarin beperkt is. Als duidelijk is welk systeem er gewenst wordt zal er een aanbesteding volgen.

Het valt het CDA op dat de begroting van de meeste gemeenten omlaag gaan, echter die van Zutphen gaat daarentegen omhoog zowel voor de WMO-taxi als voor het leerlingenvervoer. Hoe kan dat?

Het college verduidelijkt dat dit te maken heeft met de aannames in de opvang van het volume van het vervoer wat nodig is en wat per gemeente vermeld is. Het college geeft aan dat deze vraag in de toekomst nog zeker de aandacht zal hebben.

Het CDA vraagt zich af op de jongeren ook gebruik gaan maken van het op- en afroepsysteem van de taxi’s. Zijn er daarvoor ook moderne communicatie systemen ontwikkeld zoals Apps e.d.?

Het college geeft aan dat zeker meegenomen wordt in de oriëntatie op de verschillende systemen die op de markt zijn.

Na het horen van de vele reacties concludeert de voorzitter dat het plan de gemeenschappelijk regeling basismobiliteit over 2 weken ter besluitvorming naar de raad kan.

De voorzitter sluit om 20.45 de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Presentatie over de verwerking van de opbrengst van het Voorjaarsgesprek 2015 richting de Begroting 2016 (21-09-2015)

Datum 21-09-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.J.A. Putker
Griffier
R.G. Groters
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPE.C.L. Verhoog
D66G.I. Timmer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijD. Bogerd
VVDB. van der Veen
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZWA.W. Jansen

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forumvergadering. Deze forumvergadering gaat over de verwerking van de opbrengst van het Voorjaarsgesprek 2015 richting de Begroting 2016. De gemeente staat voor een behoorlijke financiële opgave. In het presidium vanmiddag is besloten dat vanavond geen vervolgbehandeling plaatsvindt in de raad. Wanneer aanleiding wordt gezien door het Forum om nader met elkaar te spreken over de gepresenteerde uitwerking, zal het onderwerp een uur worden geagendeerd in het forum van 5 oktober 2015.

Het college: De strategische agenda wordt half november vastgesteld. Daarna wordt deze naar de provincie gestuurd. De raad zal deze tijdig in bezit hebben. Dit zal op 30 september zijn.

Nu volgt de presentatie door het college. Gedurende de presentatie worden aanvullende en verduidelijkende vragen gesteld.

VVD: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat nutsbedrijven de precariokosten die geheven gaan worden niet direct doorbelasten naar de burger?

CDA: De wethouder spreekt over een “mogelijk risico”. Kan hij daar iets duidelijker over zijn?

BewustZW: Het lijkt een beetje op het rondpompen van geld. Bij reconstructies van wegen worden vaak kabels en leidingen verlegd in opdracht van de gemeente. De kans bestaat dat de precariokosten direct weer verhaald gaan worden op de opdrachtgever.

SP: Laten we ons niet rijk rekenen. In Den Haag wordt aan wetgeving gewerkt waarbij nutsbedrijven vrijgesteld worden van precario. En stel dat de precarioheffing niet doorgaat, dan is er geen alternatief meer voor een sluitende begroting?

D66: Wordt er rekening gehouden met de kosten voor de juridische procedures die eventueel gevolgd moeten worden?

PvdA: De gemeente Tiel heeft ook precario geheven en een vergelijkbare opbrengst gerealiseerd. Wellicht een interessant voorbeeld voor Zutphen. Hoeveel gemeenten zijn er eigenlijk die precario heffen? Als andere gemeenten al precario heffen, betaalt de Zutphense burger daar ook aan mee? Als je als enige gemeente geen precario heft ben je in het nadeel.

Burgerbelang: Veel risico’s. Nog niet gaan uitgeven voordat we het geld binnen hebben. Laten we eerst verder zoeken aan de bezuinigingskant.

College: Deze vragen hebben wij ons zelf ook gesteld. Het recht van precarioheffing bestaat al langer. Op dit moment zijn er 14 gemeenten in Gelderland die precario heffen. De burgers in Zutphen betalen mee aan de precarioheffing in andere gemeenten. De kans dat het heffen van precario niet toegestaan is, is erg klein. Aangezien meerdere gemeenten dit al doen en onze burgers er al aan mee betalen lijkt het ons goed dit ook te gaan doen.

GroenLinks: Wij zijn er voor om dit gewoon te doen.

Stadspartij: We moeten ons ook niet rijk rekenen. Dit kan een lastenverzwaring met zich mee brengen voor burgers die dat niet kunnen betalen. Dat moet ook meewegen. Wellicht dat we voor deze mensen een compensatie moeten zien te vinden. Het kan er bovendien toe leiden dat het miljoen daardoor niet verkregen gaat worden.

PvdA: Komt het college met een gedetailleerd voorstel over de te wijzigen afschrijvingsmethodiek? Schuiven we hiermee geen kosten voor ons uit?

Ambtelijke ondersteuning: Het komt er op neer dat de voordelen die je jaarlijks in de bestuursrapportage weergeeft op voorhand al in de begroting verwerkt. Hierdoor ontstaat ruimte in de begroting. Er zit geen wijziging in de termijnen van afschrijving. Het moment van afschrijven start alleen iets later in de tijd. Pas als de investering in gebruik wordt genomen. Dat latere moment van afschrijven wordt financieel vertaald naar de begroting.

ChristenUnie: Is dit niet het verschuiven van geld van het ene potje naar het andere?

PvdA: Is dit een structureel voordeel of is het slechts incidenteel?

Ambtelijke ondersteuning: Het geld verschuift niet. Er wordt geanticipeerd op de voordelen die in de loop van een begrotingsjaar ontstaan. Er zit een eindigheid aan dit voordeel, maar dat ligt ná de looptijd van het investeringsprogramma. Het investeringsprogramma heeft een looptijd van 4 jaar.

GroenLinks: Naast de voordelen gedurende het jaar waren er ook vaak tegenvallers. Die konden vaak tegen elkaar ‘weggestreept’ worden. Als we nu de voordelen min of meer weg gaan nemen, maar de tegenvallers blijven wel komen, dan hebben we misschien een groter probleem?

VVD: In hoeverre is de organisatie er aan toe om binnen steeds nauwere bandbreedtes te werken? Waarom zou dat nu wel kunnen en had de organisatie daar de afgelopen jaren wel moeite mee?

College: Intern gaat meer gestuurd worden op inhoud. We vragen aan de afdelingen waar men mee bezig is en wat verwacht wordt en ook naar de resultaten. De organisatie is er aan toe en accepteert ook dat er ‘een tandje’ bij moet.

GroenLinks: Als dat lukt dan zijn wij daar heel blij mee.

SP: Ik hoop dat de groeiprognoses van de uitkeringsgerechtigden inderdaad verlaagd kunnen worden. Ik vraag het me af. Het Plein is een enorme organisatie en er komt veel op hen af. Er wordt 8 ton bezuinigd op de uitkeringen. Hebben we dat straks niet nodig voor andere zaken bij het Plein? Ik betwijfel of de bezuinigingen daar gevonden moeten worden. Ik maak me daar zorgen over.

College: De gemeente is opdrachtgever aan het Plein. We gaan daar geen 8 ton weghalen. Ze ontvangen minder. Het gaat niet ten koste van de dienstverlening.

PvdA: Klopt het dat we deze bezuiniging alleen halen als het aantal mensen dat van de bijstand afhankelijk is, in Zutphen méér afneemt dan het landelijke gemiddelde?

ChristenUnie: De besparing die Het Plein zou kunnen realiseren. Dit groeit naar 1,6 mln in 2019. Wat zijn de risico’s? Het staat er nogal stellig? U kijkt 4 jaar vooruit. Wat zijn de marges rond deze getallen? Ik zou graag een toelichting op deze getallen krijgen.

College: Het bedrag van 1,6 mln is niet juist. Dat moet zijn 1,2 mln. Verder zijn dit twee technische vragen waar ik graag later schriftelijk op terug komen.

Burgerbelang: Er wordt gesproken over de prognose van het verlagen van de uitkeringen. Tevens wordt ervan uit gegaan dat de uitgaven binnen het sociale domein niet hoger zullen uitvallen. Er is toch al een signaal dat er een overschrijding aan komt?

College: Ook hier geldt dat het een technische vraag is waar ik graag later schriftelijk op terug komen.

PvdA: Kan de formatiebehoefte ook binnen de organisatie gevonden worden? Welke mogelijkheden ziet u daarin?

BewustZW: De raad gaat niet over personeel, wel over budgetten. Er zijn forse bezuinigingen in gang gezet. Dit is er een van. In het verleden hebben we het college gevraagd om de personele kosten per voorstel te benoemen. Het verbaast mij nu dat er in algemene zin een voorstel wordt gedaan om de formatie uit te breiden. Hoe komt het dat dat niet in de afzonderlijke voorstellen verwerkt zit? Hoe kunnen we voorkomen dat we op deze manier voor voldongen feiten geplaatst worden?

College: Wij willen uitvoering geven aan het collegeakkoord. Als de capaciteit daartoe beperkt is ga je verder zoeken. Ook kan er intern gesolliciteerd worden. Daarnaast is het zo dat er al ongeveer 8 jaar geen nieuw personeel binnen is gekomen. Toch is het nodig om de organisatie te verversen. Dat aspect speelt ook mee.

D66: Ik begrijp dat het college haar programma wil realiseren. Maar lopende de tijd moeten plannen ook bijgesteld kunnen worden als er onvoldoende geld is. Wij maken ons zorgen omdat er geen keuzes worden gemaakt.

College: Wij willen ook werken aan werkgelegenheid, aan stimulering van nieuwe bedrijven. Als je daar geen aandacht aan schenkt dan kunnen we niet instaan voor de gevolgen. Als de inschatting is dat we dat toch willen realiseren dan is het verstandig om daar toch mensen voor aan te trekken.

GroenLinks: Wordt er ook door het college nagedacht over andere manieren van werken waarbij geen personeel nodig is, maar dat ten aanzien van sommige onderwerpen aansluiting wordt gezocht bij bijvoorbeeld een HUP of een Cleantechcentre?

CDA: Als de lobby geen effect heeft. ‘Als’ is een spannend woord. Hoe schets u dit beeld?

College: Inmiddels is berekend dat het landelijk over 1 miljard euro gaat. Dit zijn de gevolgen van de maatregelen die de gemeenten hebben overgenomen van het rijk. Ik neem aan dat Den Haag hier over na gaat denken. Maar een zekerheid hebben we niet.

VVD: Waar brengt dit plaatje ons? Ook ten opzichte van de provincie. We bieden een begroting aan voor 2016. Er worden ook eisen gesteld aan het meerjarenperspectief. Het tekort loopt op van 1,5 mln tot 2,3 mln euro. Wat verwacht u als reactie van de provincie?

Burgerbelang: Welke drastische maatregelen worden bedoeld?

College: De laatste jaren hebben eigenlijk nooit een sluitende meerjarenbegroting gehad. De provincie kijkt wat dat betreft alleen naar het eerstvolgende jaar. In dit geval is dat het jaar 2016. Dit begrotingsjaar is wel sluitend.

PvdA: Kan de wethouder ook aangeven of de bezuinigingsvoorstellen voldoende zijn om op de langere termijn de begrotingen rond te krijgen? Kan de wethouder ook aangeven wat de gemeente dan minder gaat doen?

College: Voor 2017 zijn we al teruggegaan van 4 mln naar 1,5 mln. Dat is de huidige stand van zaken. Meer kan ik er op dit moment niet aan toevoegen.

Stadspartij: Wat doen we met de aanvullende vragen die nog leven bij de diverse fracties?

De voorzitter rondt af. Het onderwerp wordt in een nieuw forum over de begroting verder besproken. Er is een aantal technische vragen gesteld waarop de wethouder heeft aangegeven schriftelijk terug te komen. Verder geeft de wethouder aan dat hij de datum aan zal geven via de griffie tot wanneer nog aanvullende vragen gesteld kunnen worden.  Hierbij wordt de vergadering gesloten.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad