Pagina delen

Forumverslag 21-04-2020

'Visie sport en bewegen, gemeente Zutphen' (21-04-2020)

Datum 21-04-2020 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
videoconference
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPM de Ridder
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66R.G.M. Rutten
VVDH. Hissink
CDAK.M. van Wamel
Stadspartij
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieB Westerhof
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldP.I. Ackermans

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij het eerste digitale Forum dat de gemeenteraad deze week heeft. Hij legt enkele spelregels uit en vertelt welk besluit het college aan de gemeenteraad heeft voorgelegd. Nadat de aanwezige Forumleden zich hebben gemeld, krijgt de eerste inspreker het woord.

De heer De Bruijn spreekt namens voetbalvereniging de Warnsveldse Boys. (Zie voor zijn bijdrage de bijlage bij het verslag.)

BewustZW: Was er in het contract dat in 2013 door de gemeente met de vereniging is afgesloten een einddatum opgenomen?

Inspreker: Er was geen einddatum in dat contract opgenomen, wel dat om de zoveel jaar overleg zou moeten plaatsvinden.

Burgerbelang: De verschillende tarieven die voor de verenigingen werden gehanteerd hebben voor tweespalt gezorgd. Dat wordt nu veranderd.

Inspreker: Het uitgangspunt van het college is dat we als verenigingen binnen hetzelfde budget uitkomen. Het voordeel voor de ene vereniging gaat dus ten koste van de andere. En onze vereniging Warnsveldse Boys heeft in het verleden investeringen gedaan op basis van de toenmalige afspraken. Als we dit hadden geweten, hadden we toen waarschijnlijk anders gehandeld.

Burgerbelang: Waarom heeft u in 2016 niet zelf een gesprek gevraagd met de gemeente over een nieuw contract?

Inspreker: Dat initiatief ligt bij de gemeente. Onze taak is leiding geven aan een voetbalvereniging.

De heer Lok spreekt namens voetbalvereniging ZVV De Hoven. (Zie voor zijn bijdrage de bijlage bij het verslag.)

Voorzitter: Ik dank de insprekers voor hun bijdrage en geef, voordat de fracties het woord krijgen, wethouder Werger gelegenheid voor een korte toelichting.

College: Dank u wel voorzitter, ik zal van de gelegenheid gebruik maken om ook de al gestelde vragen van D66 te beantwoorden. De nieuwe visie was hard nodig. De visie uit 2016 besloeg maar een klein gedeelte van de sport en had geen draagvlak onder de buitensport verenigingen. Na de herindeling (gemeenten Zutphen en Warnsveld samengevoegd tot één gemeente) in 2005 zijn veel zaken niet opgepakt of gerealiseerd. In 2000 is al gesteld dat de accommodaties in 2020 op orde moeten zijn gebracht. De fractie van D66 vraagt waarom we ontwikkelvoorstellen doen, onder andere om het beheer van clubs samen te brengen. De vergelijking die daarbij met het Plein wordt gemaakt, is niet aan de orde. Nu is er versnippering, veel accommodaties zijn niet in beheer van de gemeente. Ook organisatorisch is het versnipperd. Eén van de stappen die we willen zetten, is een kwartiermaker onderzoek laten doen naar hoe we dit het beste kunnen aanpakken. Het aanstellen van een kwartiermaker is een bevoegdheid van het college. Nu gaat het erom of u kunt instemmen met de verschillende doelen die in de visie zijn geformuleerd.

D66: Inhoudelijk zijn we het met veel van wat in de visie is opgenomen eens. De uitvoering is echter moeilijk, dat heeft het verleden geleerd. We lijken nu af te wijken van bestaand beleid. In de loonsom geld vinden voor een kwartiermaker is een slimme list. In deze Corona tijd kunnen we beter even pas op de plaats maken. Nogmaals, met de inhoud zijn we het grotendeels eens, de vormgeving is echter absoluut verkeerd.

CDA: De visie is een goed integraal verhaal geworden. Wel wordt het spannend voor wat betreft de verouderde binnensportaccommodaties. Kunnen we op tijd investeren om vooruit te kunnen? Verder is de combinatie Sport en Sociaal Domein nog niet erg uitgewerkt. We zijn benieuwd hoeveel kinderen via Stichting Leergeld kunnen sporten.

ChristenUnie: De visie is een gedegen stuk geworden. In hoeverre kunnen we nog terug als gemeenteraad, wanneer nu een kwartiermaker aan de slag gaat om de oprichting van een Sport- en Accommodatiebedrijf te onderzoeken? En hoe monitoren we of de doelen in de visie worden gehaald?

VVD: We kunnen ons goed vinden in deze heldere visie. Wel is de financiële paragraaf erg beperkt. Wanneer moet de business case van de kwartiermaker klaar zijn? De fractie heeft zorgen over de binnensportaccommodaties, vooral de oudere gymzalen. Wat is hiervoor het toekomstbeeld?

BewustZW: De herindeling heb ik vanaf 2004 van nabij meegemaakt. Het wringt dat we toen niet hebben doorgepakt. De frictie tussen de verenigingen en de gemeente kan mogelijk worden opgelost door het samen eens te worden over een bepaald bedrag en er dan een streep onder te zetten. Het bedrijf op afstand lijkt de nieuwe toverformule in gemeenteland. Het Plein en GelreWerkt! hebben wel aangetoond dat dit niet altijd een goed idee is.

GroenLinks: Er zijn twee besluitpunten voorgelegd aan de raad, waarvan ik de tweede vreemd vind. Kennisnemen van een rapport dat je al kunt kennen. Sport vormt een mooi onderdeel van de samenleving. De nadruk op de stap naar professionele bedrijfsvoering suggereert dat het nu amateuristisch toegaat, dat is niet het geval. Wel is het een versnipperd geheel.
Een procedurele vraag over de business case. Als deze klaar is, wie besluit dan over de te kiezen bedrijfsvorm? In het raadsvoorstel staat dat het college erover gaat en in het rapport van Drijver en Partners staat dat het aan de gemeenteraad is. De visie van GroenLinks is dat bij een dusdanig belangrijk besluit een democratisch oordeel van de raad nodig is. Inhoudelijk vragen wij ons af wat de opsteller van de business case gaat doen. Een business case voor de publieke sector steekt heel anders in elkaar. Tot slot in de risicoparagraaf graag aandacht voor Corona.

SP: We kunnen ons aansluiten bij hetgeen de fracties van CDA en BewustZW naar voren hebben gebracht. We hebben vragen over de beheervorm. De wethouder wil naar een bedrijf op afstand, voor onze fractie is dat niet optimaal. Liever kijken we naar andere mogelijkheden. Is die ruimte er nog voor de raad?

Kies Lokaal: De visie is een duidelijk stuk. We denken dat de Hanzehal veel efficiënter kan worden benut, met evenementen en dergelijke. Ook vragen we ons af wat er met de oude gymzalen moet gebeuren.

PvdA: Onze fractie is voorstander van deze visie. Het valt op dat veel reparaties van velden nodig zijn. Kunnen we hier beter op reageren? Voor wat betreft de kosten voor de Warnsveldse Boys kan mediation mogelijk uitkomst bieden. Het valt op dat onze gemeente een ontzettend laag budget heeft voor sport, slechts 40 euro per inwoner. De energiekosten voor de Hanzehal zijn 60.000 euro. Hoe zit dat?

Burgerbelang: Voor onze fractie is een gelijk speelveld belangrijk. Dat was er niet en komt er nu wel, dat is een goede zaak. Aan de visie zou goed overleg met alle sportverenigingen vooraf gaan. Volgens sommige verenigingen is dat onvoldoende gebeurd. Een ander punt is dat de financiën leidend lijken te zijn en niet de visie.

College: Over de binnensportaccommodaties kan ik zeggen dat ze grotendeels oud zijn en niet voldoen aan de huidige normen. Dit is een geval van goedkoop is duurkoop. We hebben weinig uitgegeven aan sport, maar nu is er geen geld om de boel op peil te houden. We hebben in februari bericht over de Stichting Leergeld en het Jeugdsportfonds. Het doel van een Sport- en Accommodatiebedrijf is onder andere meer grip te krijgen. Op dit moment is de Hanzehal niet in beheer van de gemeente. De Kei ook niet. Het Warnshuus en het zwembad zijn stichtingen. De gymzalen zijn bij de gemeente een zaak voor onderwijs. Kortom, het beheer is versnipperd en dat willen we bundelen bij een Sport- en Accommodatiebedrijf. De kwartiermaker moet een business case uitwerken. Wat kost het, wat zijn opties. Dit is een bevoegdheid van het college. Wel willen we de raad de mogelijkheid bieden wensen en bedenkingen in te brengen als het onderzoek klaar is. Deze processtap is in de raadswerkgroep besproken. De conclusie kan straks ook zijn dat we het niet gaan doen, maar er moet wel wat gebeuren.
De kosten voor de accommodaties zijn nu heel verschillend, door afspraken uit het verleden. Nu hebben we een systematiek die fair is en transparant. Je gaat betalen voor gebruik. Het is met de verenigingen doorgesproken. De nieuwe tarieven gaan vanaf 2023 gelden.

GroenLinks: Dit onderwerp lijkt me belangrijk genoeg om eerst nog eens in een Forum te bespreken. Onduidelijk is nog of de business case in juli 2020 klaar is, of dat dan een besluit van de raad wordt gevraagd.

D66: Een vervolg Forum lijkt ons ook passend. De raadswerkgroep heeft geen politiek mandaat om inhoudelijke zaken af te stemmen. We verwachten beter te kunnen sturen in een andere vorm dan met een bedrijf op afstand.

Burgerbelang: Mijn vraag over het overleg met de sportverenigingen is niet beantwoord.

College: We hebben een aantal informatieavonden met de verenigingen gehad. Enkele verenigingen hebben de ambitie om voor topsportniveau te gaan. Wij hebben de keuze gemaakt voor breedtesport, daarop zijn onze doelstellingen gebaseerd.
Het gaat nu om de visie die voor ligt, de vier doelen en zestien ontwikkelvoorstellen. Eén van die voorstellen is het uitzoeken of een Sport- en Accommodatiebedrijf ons verder kan helpen. In een later stadium kan de raad daar wensen of bedenkingen over inbrengen. Op dit moment is geen extra Forum nodig.

GroenLinks: Voor ons ligt nu de keuze het Sport- en Accommodatiebedrijf bij het college te laten of dat niet te doen.

College: Die bevoegdheid ligt bij het college, maar we willen de raad tijd geven wensen en bedenkingen in te brengen. De bedoeling is dat nog voorafgaand aan de vaststelling van de Programmabegroting te doen.

Voorzitter: Is dit voor GroenLinks voldoende?

GroenLinks: Met wensen en bedenkingen neemt de raad geen besluit. De informatie die wij hebben gekregen is tegenstrijdig. Wij willen een besluit kunnen nemen over het Sport- en Accommodatiebedrijf. Dat kan als de business case er ligt.

Voorzitter: Bij de fracties ga ik inventariseren of dit voorstel door kan naar de raad of dat nog een extra Forum nodig is. (…) Hieruit is gebleken dat vier fracties een extra Forum willen en vijf het onderwerp verder willen bespreken in de raad. Gelet op de verdeeldheid stel ik voor dat het Presidium een knoop doorhakt. Ik dank u allen voor uw inbreng en sluit deze vergadering.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

(Her)indeling van de gemeentelijke vastgoedportefeuille Zutphen 2020 (21-04-2020)

Datum 21-04-2020 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
videoconference
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM Dolfing
SPM de Ridder
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66Y.J.A. ten Holder
VVDA. van Dijk
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieB Westerhof
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldP.I. Ackermans

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Op de agenda staan het voorstel (her)indeling vastgoedportefeuille en 3 moties. Er hebben zich twee insprekers gemeld. De heer Schut heeft de bijdrage via een videoboodschap ingestuurd; deze is echter te laat aangeleverd om tijdens deze vergadering te kunnen tonen. Forumleden kunnen hiervan kennisnemen buiten de vergadering via een link. De tweede inspreker is mevr. Meijering. Zij krijgt het woord.

De bijdrage van mevr. Meijering is bijgevoegd bij dit verslag.

Voorzitter biedt gelegenheid voor het stellen van vragen aan mevr. Meijering.

GroenLinks: Krijgt u de gelegenheid om zelf het pand te kopen en kunt u daar gebruik van maken? Zijn er andere mogelijkheden zodat u het pand kunt blijven huren?

Mevr. Meijering: Het zelf kopen van het pand is geen optie. Er bestaan wel stichtingen die panden kunnen verhuren aan kunstenaars, zoals de Stichting SLAK uit Arnhem. Zutphen kan leren van ervaringen van andere steden van het kunstenaarsbeleid aldaar. Ook Deventer is een goed voorbeeld. Er zijn bovendien parallellen met de sport, waarvoor ook gezocht wordt naar vormen om de kar te laten rijden. Dit geldt ook voor de kunst; er zijn bijvoorbeeld mogelijkheden via een stichting of eigen beheer. De gemeente moet nadenken wat zij wil met de stad. Wil zij een creatieve stad waar dingen gebeuren?

CDA: Mevr. Meijering geeft aan geen gesprek te hebben gehad met de gemeente. Op welke manier heeft zij wel van de verkoopplannen gehoord?

Mevr. Meijering: Er is gebeld dat er een brief aan komt. Die brief hebben we op 15 maart ontvangen. Er is niets toegelicht.

De voorzitter stelt het voorstel aan de orde.

BewustZW: Voorstel om de initiatiefnemers van de motie deze eerst toe te laten lichten en dit bij de behandeling meteen mee te nemen.

Voorzitter: Dat is akkoord. Eerst krijgen de indieners van de motie het woord.

GroenLinks: Neemt de bijdrage mee in de spreeklijn.

D66: Heeft een motie ingediend met het verzoek de verkoop van de panden voor kunst en cultuur en gezondheid op te schorten. De panden op de verkooplijst staan hierop omdat ze niet meer zouden bijdragen aan het realiseren van de beleidsdoelen van de gemeente. D66 vindt dat eerst beleid voor kunst en creativiteit moet worden geformuleerd voordat kan worden vastgesteld dat dit het geval is. Dit geldt ook voor het gezondheidscentrum in De Hoven. Er moet eerst goed overleg plaatsvinden met de gebruiker en een garantie zijn dat de voorziening overeind blijft.

VVD: De motie gaat over de bestendiging van de maatschappelijke functie van de witte vleugel. Er is hier een link met het structuurbeleid voor de Poort van Zuid, waarin de omgeving van het ’s Gravenhof een culturele functie gaat hebben. Met de motie wordt het college opgeroepen nadrukkelijk de verkoop van de witte vleugel in die context te betrekken en de raad te informeren over de uitgangspunten. Deze motie is mede ingediend door GroenLinks.

BewustZW: Is blij met het overzicht van het gemeentelijke vastgoed en dat hier nu duidelijkheid over is. Vraag is wel: is dit nu compleet? Kan er een separaat overzicht komen van huurders in de panden en welke inbreng deze hebben? Waarom staat het voormalig belastingkantoor aan de Henri Dunantweg niet op de verkooplijst; gezien het aantal mensen kan dit ook in één pand gehuisvest worden aan het ’s Gravenhof? Voor de witte vleugel pleit BewustZW ervoor om breed te kijken naar de mogelijkheden en sluit daarbij niet uit dat het toch tot verkoop moet komen. Over de motie van D66 wordt opgemerkt dat er ook gekeken moet worden naar de positie van andere kunstenaars. Er moet geen sprake zijn van rechtsongelijkheid. Een bundeling van krachten biedt ook kansen.

Stadspartij: Heeft een aantal punten van zorg. Is het in een periode van coronacrisis verstandig om te gaan verkopen? De Stadspartij vindt de eenmalige en structurele opbrengst van de verkoop beperkt. Wat zijn de effecten van de verkopen op de eigen vermogenspositie? Verder is er het belang van behoud van cultuur en historie. Over de ingediende moties beraadt de fractie zich nog.

GroenLinks: Uit de notitie blijkt dat cultuur te maken heeft met vastgoed en vastgoed met cultuur. Er spreekt een tegenstrijdigheid uit het door het college genoemde belang van broedplaatsen en het tegelijkertijd willen verkopen van die broedplaatsen. GroenLinks hoopt op het totstandkomen van een broedplaatsenbeleid. En daarbij wordt het college gevraagd ook te kijken naar andere gemeenten en de kunstenaars erbij te betrekken. Ook moet duidelijkheid worden geboden aan de kunstenaars en meegedacht worden met de alternatieven voor de zittende huurders. Een overgangstermijn van twee jaar lijkt hierbij redelijk. Er moet zoveel mogelijk behouden blijven voor cultuur. Verder wordt opgemerkt dat besluitvorming over herbestemming van de witte vleugel en opdracht voor de voorbereiding van de verkoop daarvan twee verschillende trajecten zijn. Instemming met het laatste betekent niet dat ook ingestemd wordt met herbestemming. Tot slot verzoekt GroenLinks bij herbestemmingen ook te kijken naar de mogelijkheden voor jongerenhuisvesting.

SP: De SP is tegen verkoop van vastgoed ten bate van de winstbelangen van bedrijven. Alleen onder strikte voorwaarden kan, vanwege het grote belang van de bezuinigingsopgave, de fractie instemmen met verkoop. In de eerste plaats moet de gemeente het recht houden op eerste koop wanneer het pand weer verkocht wordt. In de tweede plaats moet verkoop alleen worden toegestaan aan kopers die zelf gebruik maken van de panden en mogen deze niet gebruikt kunnen worden om mee te speculeren.

VVD: Is blij met het stuk dat nu bij de raad ligt en dat er een schifting is gemaakt in de lijst die nu voorligt. De VVD kan instemmen met het voorstel. Wel moet dit gecombineerd blijven met de beleidsvisie op de Poort van Zuid. De motie van GroenLinks wordt niet gesteund. Deze vindt de VVD niet nodig. Er bestaat huurbescherming en de 2 jaar termijn is daarom overbodig. Voor jongerenhuisvesting moet een ander traject worden gevolgd; dat wil de fractie niet in dit deel van de stad. De motie van D66 wordt niet gesteund; de VVD bepleit om breed te kijken naar de mogelijkheden.

D66: Heeft nog een aantal opmerkingen. De witte vleugel is een beeldbepalend pand met een grote maatschappelijke waarde. Deze waarde is te groot om dit pand te verkopen. De kaders van het structuurbeleid vindt de fractie te mager. D66 vindt dat dit pand in de strategische portefeuille moet worden geplaatst. Het pand aan de Henri Dunantweg drukt nu erg op het sociaal domein. Daarbij speelt ook de centrale huisvesting van de medewerkers. D66 snapt niet waarom dit pand niet op de verkooplijst is geplaatst. De motie van GroenLinks begrijpt men niet zo goed; daarmee gaat GroenLinks al mee in het plaatsen van deze panden op de verkooplijst zonder dat daar al een beleid onder ligt.

GroenLinks: vindt dat D66 hier te snelle conclusies trekt. Er is gevraagd aan het college wanneer er beleid komt voor broedplaatsen. Daar is nog geen antwoord op en het is dus niet gezegd dat GroenLinks al instemt met verkoop.

PvdA: Is niet tegen verkoop. Daarbij speelt ook het verleden mee. Voor het ’s Gravenhof is al eerder gekozen voor maatschappelijke bestemming. Het witte huisje wordt nu gebruikt voor de keuken van het hotel: dit kan verkocht worden aan het hotel en daarmee ruimte bieden voor maatschappelijke doelstellingen. Huurders hebben huurbescherming. Wel moet er oog voor zijn dat er flinke huurverschillen zijn. Een broedplaats in de binnenstad vindt de PvdA wel van belang. Voor De Hoven geldt dat met name van belang is dat de functie van wijkcentrum behouden blijft. Verder wacht de fractie het antwoord van het college alvorens een standpunt in te nemen over de moties.

ChristenUnie: Doet mee met de motie van D66. Er moet zorgvuldig me de huurders worden omgegaan en overleg plaatsvinden met de gebruikers. De gebruikte stoplichtmethode is de fractie niet helemaal helder. De onderliggende samenhang is niet helder. Wat is het afwegingskader. Hier zou men meer transparantie over willen hebben. Hoe zit het met het meerjarenonderhoudsplan? Moet hier niet op worden gewacht? Wat heeft dit voor invloed op de conclusies?

BurgerBelang: Er zijn voldoende vragen gesteld. Over de moties vindt nog fractieoverleg plaats.

CDA: De insteek om overtollig vastgoed te verkopen kan de fractie goed volgen. Het heeft wel tot rumoer geleid en dit hangt samen met de communicatie. De fractie vraagt om in gesprek te gaan met de huurders. Hoe staan zij er nu in? En dit te delen met de raad. De zorgen over de witte vleugel deelt de fractie: we willen hier geen herhaling van de meisjesvakschool. De fractie vraagt om duidelijkheid: wat kan er wel en wat kan er niet en hoe wordt dit geborgd?

KiesLokaal: Vraagt hoe het staat met Walhallab. De meeste vragen zijn gesteld. Wellicht is een extra forum nodig?

College: In de nota vastgoedbestendig Zutphen zijn de uitgangspunten van het vastgoedbeleid vastgelegd. Dat is uitgewerkt en er is een verdeling gemaakt in een beleidsportefeuille, een strategische portefeuille en een verkoopportefeuille. In de verkoopportefeuille zitten vijf panden die tot maatschappelijke en politieke reuring leiden. Daarom wil het college hierover het gesprek met de raad aangaan. Deze indeling betekent niet dat de panden nu in de verkoop worden gegooid. Er is nu een verdeling gemaakt en deze is ook niet in beton gegoten. Met de huurders wordt heel zorgvuldig omgegaan. Maar we kunnen het ze ook niet altijd naar de zin maken. Het college is met een aantal mensen al geruime tijd in gesprek. Alle huurders zijn gebeld en hebben een brief ontvangen waarin zorgvuldig is uitgelegd wat dit betekent. De gemeente gaat niet zomaar een pand ineens verkopen. Er wordt zo goed mogelijk naar de positie van de huurders gekeken en meegedacht.

GroenLinks: Waarop wordt de indeling gebaseerd als deze niet in beton is gegoten? Kunnen daar nog andere inzichten op komen?

College: Het voorstel dat nu voorligt, vraagt om een opdracht om te mogen beginnen met de voorbereiding van de verkoop. In een aantal panden zitten huurders, een ander pand staat leeg. Er zijn ook vragen gesteld over het pand aan de Henry Dunantweg. Het college roept raadsleden op de vertrouwelijk ter inzage liggende stukken in te komen zien. Dat geeft een beeld hoe het college tot overwegingen is gekomen. Daar kan nu niet in vergadering wat over gezegd worden.

BewustZW: Waar liggen de stukken; dit was in verband met corona ingewikkeld.

Voorzitter: Deze liggen gewoon op het stadhuis. Daarover kan contact worden opgenomen met de griffie.

College: Het college is op dit moment niet bezig met het verkopen. De vraag die nu voorligt is of wij mogen starten met de voorbereiding. Voordat het tot verkoop komt ben je zo 1 a 2 jaar verder. Daarom is het van belang hier nu wel mee te starten. Daarbij kijkt het college ook naar het recht van eerste koop voor beeldbepalende panden. Met Walhallab zijn veelvuldig gesprekken gevoerd. Zij weten dat ze niet in het pand kunnen blijven. Daarbij wordt ook overlegd over samengaan met de Techniekfabriek.

Er is geen sprake van tegenstrijdigheid waar het gaat om kunstenaars in gemeentelijke panden. De situatie voor de huurders verandert sowieso vanwege de regels omtrent de Wet markt en overheid. Het college onderschrijft de behoefte en noodzaak van huisvesting van kunstenaars en gaat daar ook snel mee aan de slag. Het college verwacht hiermee na de zomer naar de raad te komen en dit te combineren met de opzet van een nieuwe cultuurnota. Dit gaat gebeuren in samenspraak met iedereen uit de cultuursector.

GroenLinks: Hoe zit het nu met de huurbescherming: deze zou voor een atelier niet hetzelfde zijn als voor een winkel of een woning.

College: De huurders hebben gewoon huurbescherming: iemand die al 25 jaar ergens zit, geniet ook een forse huurbescherming. De gemeente gaat hier zorgvuldig mee om en zit ook niet te wachten op juridische procedures. Het college gaat niet mensen uit het pand zetten. Maar we gaan ook niet onnodig vastgoed in beheer houden; dat is niet de taak van de gemeente. Wel om zorgvuldig met de huurders om te gaan.

PvdA: Worden de proeflokalen ook meegenomen in het beleid?

College: Dat is daar zeker een onderdeel van, want ook hiervoor is nu geen beleid.

BewustZW: Constateert dat de moties worden opgepakt. Wat gebeurt er nu met de moties?

College: Voldoet prima aan de wens om beleid op te stellen, zoals in de moties gevraagd. Dit was het college ook van plan en dit wordt door de moties ondersteund.

D66: Er wordt door het college benadrukt dat zij zorgvuldig met mensen omgaan, maar D66 vraagt ook om zorgvuldig met processen en procedures om te gaan. Het is niet wenselijk al panden op een lijst te plaatsen terwijl er nog geen beleid is. De fractie verzoekt om de vijf betreffende panden voorlopig op de strategische portefeuille te plaatsen.

College: Het college gaat uitermate zorgvuldig met het proces om. In 2017 is gevraagd om deze lijst en die ligt nu voor. Nu is de discussie hoe we hiermee omgaan omdat er ateliers en kunstenaars in gevestigd zijn. De huren zijn nu echter niet kostendekkend en daarmee geven we verkapte subsidies. Daar zullen we wat aan moeten doen. De vraag is nu of het om het pand gaat of om het creëren van voorwaarden voor broedplaatsen. De verkoop is een langdurig proces en het is van belang om met de voorbereidingen te starten. Verder wijst het college erop dat er ook panden zijn die leeg staan en waar het wenselijk is tempo te maken. Er zitten partijen te wachten op de gemeente, zoals bij het pand aan de Zaadmarkt. Met betrekking tot de Kolenstraat, Bakkerstraat en de witte vleugel snapt het college dat daar nog

D66: Wil niet in een zelfde situatie komen als met de meisjesvakschool en wil dat dit bij de raad komt te liggen.

VVD: Waardeert het dat de raad mee kan denken, maar is de raad ook in de lead?

College: Het mandaat ligt bij het college, maar vanwege de maatschappelijke en politieke discussie heeft het college dit bij de raad neergelegd.

GroenLinks: Hoe zit het met de mogelijkheden voor jongerenhuisvesting.

College: Zou het toejuichen als er een herbestemming voor jongerenhuisvesting gerealiseerd kan worden. Meer dan een subsidieregeling heeft het college hiervoor echter niet in handen.

De voorzitter vraagt of het voorstel door kan naar de raad. Alle fracties bevestigen. D66 kondigt aan met een amendement te zullen komen.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Motie: Verantwoord verkopen (21-04-2020)

Datum 21-04-2020 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
videoconference
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM Dolfing
SPM de Ridder
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66Y.J.A. ten Holder
VVDA. van Dijk
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieB Westerhof
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldP.I. Ackermans

Verslag van de vergadering

Deze motie is besproken in het forum:

(Her)indeling van de gemeentelijke vastgoedportefeuille Zutphen 2020.

zie daar voor het verslag.

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Motie: Bestendiging cultureel maatschappelijke functie Witte vleugel (21-04-2020)

Datum 21-04-2020 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
videoconference
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM Dolfing
SPM de Ridder
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66Y.J.A. ten Holder
VVDA. van Dijk
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieB Westerhof
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldP.I. Ackermans

Verslag van de vergadering

Deze motie is besproken in het forum:

(Her)indeling van de gemeentelijke vastgoedportefeuille Zutphen 2020.

zie daar voor het verslag.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Agenda's 21-04-2020

Behandeld in