Pagina delen

Forumverslag 21-01-2021

Concept businesscase Sport- en accommodatiebedrijf (21-01-2021)

Datum 21-01-2021 Tijd 19:00 - 21:00
Zaal
videoconference
Behandeling
Beeldvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPM de Ridder
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66R.G.M. Rutten
VVDH. Hissink en A. van Dijk
CDAA.R. Nijenhuis en M. Purperhart
StadspartijJ.H. Weststrate
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken en B Westerhof
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldA Menkveld

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Hartelijk welkom raads-, forum- en collegeleden, vertegenwoordigers van verenigingen, kijkers thuis, bij deze digitale Forumspecial over de concept businesscase voor een Sport- en Accommodatiebedrijf in de gemeente Zutphen.

Mijn naam is Frans Manders, raadslid en vanavond voorzitter van deze vergadering. Het doel van vanavond is informatie op te halen over de resultaten van de concept businesscase Sport- en accommodatiebedrijf. Deze zijn eind december 2020 beschikbaar gekomen op onze website en worden straks toegelicht.

Ook kunnen we straks gaan luisteren en kijken naar de inbreng en reacties van verschillende sportverenigingen en andere organisaties die in dit traject meedoen. Natuurlijk is er ruimte om alle sprekers vragen te stellen.

Een paar spelregels voor digitaal vergaderen vanavond

  • Graag uw microfoon uitschakelen en alleen inschakelen als u van mij het woord krijgt (dat voorkomt geruis en gepiep)
  • Als u een vraag heeft, steek dan even het digitale “handje” op
  • Wanneer u als vereniging een plaatje of filmpje wilt laten zien, kunt u dat zelf doen door uw scherm met ons te delen.

Wat gaan we vanavond (niet) doen?

Zoals ik al zei gaat het vanavond voor ons als raads- en forumleden over het inwinnen van informatie.

Het is de bedoeling dat het politieke debat, dus het gesprek als fracties onderling en met het college, in het Forum van 8 of 9 februari gaat plaatsvinden.

Houdt uw kruit dus nog even droog en stel vanavond vooral vragen.
Pak die kans om vanavond van allerlei actoren te horen hoe zij tegen de zaak aankijken.

Graag geef ik nu wethouder Werger de gelegenheid de inhoudelijke aftrap te doen. Aan haar het woord.

College: Dit is een proces waar we al lang naar toe werken. Dit doen we samen met de raadswerkgroep. We hebben de raad nog weinig in contact laten zijn met de mensen die het aangaat en de gebruikers, de sportverenigingen en dergelijke. Het lijkt ons goed om vanavond naast het bespreken van de businesscase ook de gebruikers en de mensen die het aangaat aan het woord te laten. Daarnaast moet ik zeggen dat ik geen stukken mag aanpassen die al naar de gemeenteraad zijn. De stukken waren al naar de gemeenteraad en vervolgens heeft de raadswerkgroep met mij gesproken. Er zijn een aantal dingen waardoor het programma iets is aangepast. Dat heeft ook te maken met het besluitvormingsproces, de besluitvormingswijze. Je hebt een verschil tussen een publiekrechtelijke en een privaatrechtelijke besluit. En waar we de raad voor in stelling willen brengen is het publiekrechtelijke besluit voor hoe het wel of niet vorm gegeven kan worden en daarmee het college de opdracht te geven om een privaatrechtelijk besluit, namelijk het oprichten al dan niet mogelijk te maken. Om dat even helder te hebben in het proces, hoe dat verder gestroomlijnd moet worden, hoe we dat doen, dat zal zometeen in de presentatie van Paul Louwerse te voorschijn komen. Maar ik hecht er waarde aan om dit even van tevoren te zeggen omdat ik weet dat een aantal politieke partijen hier heel veel waarde aan hechten. Dat ze weten dat we het proces gewoon goed doorlopen en dat de raad gewoon aan zet is op de juiste besluitvormingsonderdelen en dus het publiekrechtelijke besluit. Daarnaast moet ik nog zeggen dat FC Zutphen als buitensportorganisatie zou inspreken. Zij moeten helaas toch nog verstek laten gaan last minute vandaag. En het lukte ons niet om een andere buitensportorganisatie te krijgen. We hebben ze meegegeven dat, als het nodig is, ze zich in ieder geval nog kunnen aanmelden als inspreker voor het Forum van 8 februari. Verder wil ik zeggen, luister vooral naar wat Paul heeft te zeggen en naar alle gebruikers en hun ervaringen. Want daar doen we het uiteindelijk allemaal voor. Dank u wel voorzitter.

Voorzitter: Dan geef ik nu het woord aan Paul Louwerse. Het geeft een presentatie, deze is bij de vergaderstukken gevoegd. Het nog op te stellen raadsvoorstel wordt gedaan aan de hand van de input van vanavond en de input van het reguliere Forum op 8 of 9 februari 2021. Zie verder de bij de vergaderstukken bijgevoegde presentatie.

Voorzitter: Zijn er vragen?

ChristenUnie: Waarom is er gekozen voor deze pool van vastgoed, en zijn het vastgoed van de Hanzehof en het Broederenklooster uitgesloten? Hoe is de matrix tot stand gekomen en hoe hebben de huidige gebruikers inbreng gehad?

Stadspartij: De toename van het aantal fte is een kostenpost. Wat kost deze oprichting? Wie is eigenaar? Wie bepaalt de investeringen en de financiën?

Burgerbelang: Hoeveel jaren zijn er nodig om rendabel te worden? Hoeveel moet de gemeente Zutphen investeren?

PVDA: Wanneer ontstaat er een buffer? Wat houdt deze buffer in?

VVD: Zijn er voorbeelden van andere gemeenten met een vergelijkbaar iets?

College: Waarom dit vastgoed? Dit pas binnen het sportbeleid wat we nu hebben. Daarom is er nog geen cultuurvastgoed in meegenomen.

Paul Louwerse: In feite kunnen gemeenten niet failliet gaan. De afgelopen 25 jaren is er geen B.V. failliet gegaan. Gebruikers zijn indirect betrokken, dat is een afweging van de gemeente Zutphen. Er is een toename van de kostenpost door buurtsportcoaches. De kosten voor het sportbedrijf: je betaalt voor professionalisering. Er zijn meer kosten voor management, maar dat betaalt zich terug in een efficiëntere bedrijfsvoering. De gemeente Zutphen bepaalt als eigenaar de investeringen. Het accommodatieaanbod in de gemeente Zutphen wil advies over behoefte en bezetting: de gemeente Zutphen bepaalt het aanbod en de tarieven. Het streven is om onder 0 uit te komen. Wij gaan uit van dekking in de gemeentelijke begroting. Om wel of geen buffer in te bouwen is een besluit van de gemeente Zutphen. Na 2 tot 3 jaar zullen de efficiëncy voordelen zichtbaar worden. Ervaringen met andere gemeenten: er is interactie met de gemeente Ermelo, daar zijn de functies sport, theater en welzijn ondergebracht in een sport- en cultuurbedrijf. Er zijn meer voorbeelden in Nederland.

Burgerbelang: Wat is de investering die we moeten doen voordat we eigen vermogen van de club kunnen opbouwen? Waar is het niet goed gegaan? Hoe komt dat?

Paul Louwerse: Daar kom ik op terug voor 8 februari 2021. Nu zijn er investeringen nodig om op te kunnen bouwen.

SP: Eén pijler is De IJsselslag. Daar zit een pijnpunt vanwege de slechte cijfers. Hoe kun je dan toch uitbouwen?

College: Dat is een politiek verhaal. De exploitatiebijdrage vanuit de gemeente Zutphen is laag, het verdienmodel is om zeep geholpen. Huren van het Warnshuus is te duur. Dit moeten we verder ontwikkelen. Dit is een stap verder om door te ontwikkelen dat dit niet meer gebeurt.

Stadspartij: Wij missen een risico-analyse; zijn de te nemen risico's aanvaardbaar? Kan er nog een risico-analyse worden toegevoegd, is dat reëel?

Paul Louwerse: Voor het forum van 8 of 9 februari 2021 zullen we de technische vragen schriftelijk beantwoorden.

D66: De risico's van het zwembad: wij begrijpen de cijfers in de begroting niet. Is hiervoor een verklaring?

Paul Louwerse: Deze vraag kan Marjolein Hobbelen beter beantwoorden.

BewustZW: Het zwembad is een slecht voorbeeld. Wat cijfermatig en wat aan risico's naar de raad is gegaan is niet uitgekomen.

College: Bij de bouw van het zwembad waren de berekeningen onvoldoende. Er is een motie aangenomen. Deze is gunstig voor De IJsselmeeuwen, maar ongunstig voor het zwembad. Nu vindt er een doorrekening plaats op basis van gezondere cijfers.

CDA: Vindt er nu geen debat plaats over de exploitaties?

Voorzitter: Nee, dat komt in het Forum van 8 of 9 februari 2021. Dan geef ik nu het woord aan diverse sportinstellingen en aanverwante instellingen.

Mevrouw Hobbelen (zwembad De IJsselslag): Zie bijgevoegde bijdrage.

De heer Steinvoort ('t Warnshuus): Zie bijgevoegde bijdrage.

De heer Croes (buurtsportcoach): Zie bijgevoegde bijdrage.

Voorzitter: Zijn er vragen?

VVD: Waar gaat de voorkeur meer naar uit: naar een Stichting of naar een B.V.?

De heer Steinvoort: Naar een overheids-B.V.

De heer Van der Linden (Hanzestars): Zie bijgevoegde bijdrage.

De heer Out (zwemvereniging De IJsselmeeuwen): Voor zwemmers is dit een grote vereniging met 300 leden. In het verleden hebben we problemen met het zwembad gehad maar nu hebben we een goed contact. We hebben nu last van een tekort aan vrijwilligers en er is een afname van sporten in teamverband. Met het sportbedrijf kunnen we elkaar helpen. Daarover zijn we al in gesprek met de gemeente Zutphen. Wij staan achter het sportbedrijf. Wij zien weinig vergelijkingsmateriaal. Wat zijn de voordelen van een sportbedrijf.

Burgerbelang: In Zutphen zijn we blij met iedere vereniging, klein en groot. De heer Van der Linden geeft aan moeite te hebben met het bouwen van een vereniging: wat is daarvoor nodig? Wat kunnen wij vanuit de sport B.V. bieden?

De heer Van der Linden: Verenigingen kunnen veel zelf doen. Het sportbedrijf kan daarbij ondersteunen en we kunnen gezamenlijk optreden. Facilitering is een belangrijk onderdeel van het sportbedrijf.

Burgerbelang: Mist Hanzestars mogelijkheden voor een derde helft in De Meene? Kan dat wel met een sportbedrijf?

De heer Van der Linden: Dat klopt: Na afloop van de training moeten we De Meen meteen verlaten.

Voorzitter: Dan zij we aangekomen bij het derde blok van bijdragen.

Mevrouw Kuiken (Denktank/Dorpsraad Warnsveld): Zie bijgevoegde bijdrage.

De heer Hulleman (Denktank/Dorpsraad Warnsveld): Zie bijgevoegde bijdrage.

Mevrouw Roelofs (Bibliotheek): Zie bijgevoegde bijdrage.

Mevrouw Buijs (Denktank/Dorpsraad Warnsveld): Het bestuur is lastig in te vullen. Wij kijken uit naar iets stabiels.

Voorzitter: Zijn er vragen?

PVDA: Mevrouw Roelofs: ''Wat bedoelt u met maatschappelijk ondernemen? Wat is de relatie met een overheids-B.V.?"

Mevrouw Roelofs: Wij werken met drie maatschappelijke doelstellingen: leesplezier en leesmotivatie, digitale inclusie en laaggeletterdheid. Wij kijken verder, ook naar gezondheid. Wij zien veel kansen om dat samen te gaan doen.

CDA: Zijn er meer mogelijkheden met een sport-B.V.? Staat dat door Corona nu op een laag pitje?

Mevrouw Roelofs: De bibliotheek is gesloten maar niet dicht: er kunnen boeken worden gereserveerd en worden opgehaald maar wij kunnen geen activiteiten doen.

De heer Out: We willen vrijwilligers bij elkaar laten samenkomen. Wij missen de verbinding met andere verenigingen. De stap zetten voor samenwerking is moeilijk: wij missen eigen initiatief om deze stap te zetten.

College: Dank voor de bijdragen. Het is belangrijk dat verenigingen willen samenwerken en elkaar de hand willen reiken.

Paul Louwerse: Wij mailen de presentatie naar de griffie. (Deze is inmiddels bijgevoegd.)

Voorzitter: Hartelijk dank voor uw aanwezigheid en inbreng. Wanneer u dat nog niet heeft gedaan, kunt u uw bijdrage mailen naar griffie@zutphen.nl. Dan worden de bijdragen bij de vergaderstukken geplaatst. Dit lijkt mij een mooie basis om met elkaar verder te spreken over dit onderwerp. We gaan dat in principe doen op 8 of 9 februari 2021, in een volgend (regulier) Forum. Deze Forumvergadering is gesloten. 

 

 

 

 

 

 

Advies

Door naar oordeelsvormende vergadering